Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT"

Transkrypt

1 RAS_POS_ACT Strona 1/13 I. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ANEKSU DO UOŚUT W ZALEśNOŚCI OD TYPU PODMIOTU PODPISUJĄCEGO UMOWĘ Podmioty podpisujące Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych/ Aneks: [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim: (limit 2szt) + (2szt) segment 3* 1. Dowód Osobisty (tylko nowego wzoru) osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. oraz 1 dokument z listy poniŝej: a. legitymacja emeryta lub rencisty lub zaświadczenie poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty (nie starsze niŝ 30 dni) legitymacja rencisty musi być waŝna przez cały okres trwania umowy b. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (decyzja o nadaniu renty musi być waŝna na cały okres obowiązującej umowy ) c. decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego wystawiona przez ZUS lub Urząd Pracy d. zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione przez Urząd Gminy e. potwierdzenie wpłaty KRUS (wpłata nie starsza niŝ 3 miesiące) f. potwierdzenie wpłaty ZUS; (patrz data deklaracji ) moŝliwość przedstawienia ZUS DRA lub ZFA lub zaświadczenie o nie zaleganiu płatności ZUS ( nie starsze niŝ 1 miesiąc) g. zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał) h. legitymacja studencka lub indeks, aktualne zaświadczenie z dziekanatu (nie starsze niŝ 30 dni) i. legitymacje studium policealnego, szkoły policealnej,kolegium j. legitymacja słuŝb mundurowych k. legitymacje słuŝbowe (tylko wydane przez urzędy państwowe) - nie są honorowane identyfikatory oraz legitymacje słuŝbowe firm prywatnych l. bieŝący rachunek za telefon komórkowy lub faktura z saldem zero (honorujemy równieŝ rachunki za telefon w Play) m. bieŝący rachunek za telefon stacjonarny lub faktura z saldem zero n. bieŝący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zero o. bieŝący rachunek za telewizję kablową lub faktura z saldem zero - tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray) UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero

2 RAS_POS_ACT Strona 2/13 bieŝący rachunek za Internet lub faktura z saldem zero - tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, Era, Play,Spray). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero p. waŝna karta kredytowa - (tylko karty kredytowe zgodne z wykazem kart ) 3. kaucja (750 PLN) w przypadku braku jednego z powyŝszych dokumentów 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane osoby upowaŝniającej (imię i nazwisko, seria i nr dowodu, PESEL). Pełnomocnictwo powinno być pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OF 02] Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim: (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Paszport, lub dowód osobisty z UE 2. Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) 3. oraz 1 z niŝej wymienionych dokumentów: a. pozwolenie na pracę/ zaświadczenie o zatrudnieniu b. waŝna karta kredytowa (wypukła) (tylko pierwsza strona)(karty kredytowe tylko wydane przez Banki polskie) c. minimum dwa opłacone rachunki z adresem i nazwiskiem bieŝący rachunek za telefon komórkowy lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za telefon stacjonarny lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za telewizję kablową lub faktura z saldem zero tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray)

3 RAS_POS_ACT Strona 3/13 (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero bieŝący rachunek za Internet lub faktura z saldem zero tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, Era, Play, Spray) (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero 1.Paszport, lub dowód osobisty z UE (tylko do okazania w celu identyfikacji klienta) 2.Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OF 03] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca obywatelem polskim: (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Dowód Osobisty osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo w przypadku: a. notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości, b. działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego);nie starsze niŝ 3 miesiace 5. Pełnomocnictwo pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. i dokument firmy tylko do okazania w celu identyfikacji klienta -Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4 RAS_POS_ACT Strona 4/13 -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza [OF 04] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca obywatelem polskim : (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Paszport, lub dowód osobisty z UE 2. Karta stałego pobytu. Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT..(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) 3. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. 1.Paszport, lub dowód osobisty z UE (tylko do okazania danych celu identyfikacji klienta) 2.Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. (tylko do okazania w celu identyfikacji klienta) [OP 01] Spółka Cywilna (limit 3 szt.) + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: wspólnik (lub wspólnicy) uprawniony do reprezentacji Spółki) 1. Dowód Osobisty osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON.

5 RAS_POS_ACT Strona 5/13 4. Oryginał umowy spółki (niezbędny do określenia reprezentacji) 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis/wyciąg z KRS wspólnika podpisującego umowę oraz koncesja, zezwolenie, albo w przypadku: a. spółki cywilnej notariuszy akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego ze wspólników b. spółki cywilnej działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego), w kaŝdym z ww. przypadków, dokument jednego ze wspólników 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.oryginał umowy spółki 3.do wyboru jeden z dokumentów -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza -Wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeŝeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego i umowa spółki oraz tylko do okazania, w celu identyfikacji klienta, w zaleŝności od rodzaju spółki : -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza - Wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeŝeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego [OP 02] Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna (limit 4 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt. (Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON.

6 Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 6/13 4. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.(nie starszy niŝ 3 miesiące) lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 03] Fundacje i stowarzyszenia (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5szt (Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub ich pełnomocnicy) 1. Dowód Osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. (nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 1.Dowód osobisty lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 04] Kościoły (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, proboszcz lub zarząd gminy wyznaniowej /związku gmin lub ich pełnomocnicy) 2. Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję

7 arcybiskupa, biskupa, proboszcza. Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 7/13 3. Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin. 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.do wyboru jeden z dokumentów -Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin -Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza i dokument firmy tylko do okazania w celu identyfikacji klienta -Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin -Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza [OP 05] Spółdzielnie (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub pełnomocnik) 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 06] Wspólnoty mieszkaniowe (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3*

8 RAS_POS_ACT Strona 8/13 limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisują: członkowie zarządu lub osoby przez nich upowaŝnione, w przypadku gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.) 2. Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu. 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 5. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym 2.Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu i uchwała tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 07] Przedsiębiorstwo Państwowe (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisują: dyrektor przedsiębiorstwa albo tymczasowy kierownik pp, lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby; pp moŝe być równieŝ reprezentowane przez zarządcę, którą moŝe być osoba fizyczna lub osoba prawna) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 1.dowód lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu

9 RAS_POS_ACT Strona 9/13 OP 08] Państwowe jednostki budŝetowe lub zakłady budŝetowe, gospodarstwa pomocnicze, szkoły publiczne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: dyrektor jednostki organizacyjnej lub wyznaczony pełnomocnik) 2. Decyzja dysponenta części budŝetowej.(dokument stwierdzający powołnie danej jednostki ) 3. Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budŝetowej. 4. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.poświadczenie funkcji 3.decyzja dysponenta części budŝetowej i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 09] Partia polityczna, związek zawodowy (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: osoba/osoby uprawnione w zaleŝności od rejestru lub wyznaczony przez nią pełnomocnik) 2. Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie),lub oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych. 3. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.Wymagane dokumenty (ilość: 1) -Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych -Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta

10 RAS_POS_ACT Strona 10/13 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 10] Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy państwowe, organy administracji publicznej (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta Powiat :dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + kontrasygnata skarbnika powiatu Województwo: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba Ŝe statut województwa stanowi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budŝetu wojewoda; minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony pełnomocnik) 2. Poświadczenie funkcji (np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem zarząd powiatu ). 3. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym :* W przypadku abonentów Play i Klientów MNP obowiązuje uproszczony wykaz dokumentów 2.poświadczenie funkcji i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 11] Biura poselskie i senatorskie (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: poseł, senator lub wyznaczony przez nich pełnomocnik) 2. Legitymacja poselska/senatorska. 4. Zaświadczenie potwierdzające przyznanie REGON.

11 2.do wyboru jeden z dokumentów -Legitymacja senatorska -Legitymacja poselska Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 11/13 i legitymacja tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 12] Szkoły i uczelnie niepubliczne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: rektor, dyrektor szkoły lub wyznaczony pełnomocnik) 2. W przypadku uczelni/szkół wyŝszych niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa WyŜszego. 3. W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miast będących powiatami grodzkimi) - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu. 4. Poświadczenie funkcji. 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 6. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 7. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.Poświadczenie funkcji 3.Wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 13] Placówki dyplomatyczne, konsularne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: ambasador/ konsul lub wyznaczony pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Poświadczenie funkcji.

12 Wykaz dokumentów niezbędnych do 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie REGON. RAS_POS_ACT Strona 12/13 lub paszport 2.poświadczenie funkcji i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 14] Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.(nie starszy niŝ 3 miesiące) lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie REGON. lub paszport 2.Oryginał odpisu z KRS lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu * Uproszczony zestaw dokumentów obowiązuje tylko i wyłącznie Klientów którzy są juŝ abonentami PLAY oraz klientów MNP, w przypadku podpisywania umów biznesowych z MNP gdzie klient nie

13 RAS_POS_ACT Strona 13/13 jest abonentem Play wówczas musi przedstawić NIP i REGON, sprzedawca nie musi pobierać od klienta dokumentu w formie papierowej kiedy numer NIP lub REGON wpisany jest w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku kiedy przy uproszczonym zestawie dokumentów, wymagane jest pełnomocnictwo naleŝy je dołączyć do UoŚUT. * Segment 3- oznacza zbiór aktywacji w którym znajdują się taryfy Play online, Bezterminalówki, Play Domowy ** ANEKS do UoŚUT W procesie podpisania Aneksu wymagany jest jedynie podstawowy dokumentów do weryfikacji toŝsamości Klienta tzn.: Osoba prywatna dowód osobisty Firmy dowód osobisty + dokument firmy: Pełnomocnictwo, o ile jest wymagane Standardowych dokumentów jak dowód osobisty, nie kserujemy do podpisania Aneksu, Klient okazuje tylko dokument w celu identyfikacji. 1. W przypadku spółek prawa handlowego zawsze (niezaleŝnie kiedy była poprzednia aktywacja na koncie) będzie wymagane xero aktualnego KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem i powinno być załączone do Aneksu. 2 UpowaŜnienie/ pełnomocnictwo, w przypadku, kiedy jest wymagane kaŝdorazowo powinno zostać dołączane do Aneksu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeŝeli jest to upowaŝnienie stałe lub notarialne pobieramy xero, natomiast, jeŝeli Klient przedstawia upowaŝnienie jednorazowe to pobieramy oryginał.

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE 1. Klient indywidualny (Subskrybent) a) wypełniony formularz zgłoszenia certyfikacyjnego przesyłany do Punktu Rejestracji pocztą elektroniczną. Wzór jest zamieszczony

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik 2 WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Przewodnik dla klienta 1. Korzystanie z usług Założenia Zadaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE:

Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE: Lista wymaganych dkumentów przy pdpisaniu Umwy Świadczenie usług telekmunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE: 1. Dwód Osbisty (tylk nweg wzru) sby pdpisującej umwę, ptwierdzający adres zamieszkania raz jeden dkument

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych.

Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych. Załącznik nr 1 do Instrukcji Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych. 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski, 3) nominacje lub

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W zależności od formy organizacyjno prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr K-D-02-01-01-3004 do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Część I WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody 1 RATY BEZ ZAŚWIADCZENIA DO 16 000 zł. Kredyt na dowód Wnioski kredytowe do kwoty 16 000 zł spisujemy na podstawie oświadczenia klienta klient zobowiązany

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego Załącznik nr 4 do Uchwały nr 16/2005 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 21 kwietnia 2005r. Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art.53 i art. 66 l ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu,

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu, Regulamin przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w gminie Zielona Góra w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c. 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr K-D-02-01-01-3004 do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Część I WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne Poznań, dnia 28-04-2008 EZ/.../2008 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne dotyczy: przetargu nieograniczonego 47/2008 sprzęt medyczny jednorazowego uŝytku - sterylny.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 maja 2007 r.... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość..., dnia... 200... r. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki zakupu Urządzeń na raty (dalej Promocja ) dla:

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki zakupu Urządzeń na raty (dalej Promocja ) dla: MAS/PDF03/1015 Regulamin sprzedaży ratalnej dla abonentów ofert Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II, Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Wspólny, Orange FreeNet, Internet LTE dla domu, Inteligentny Dom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. Załącznik nr 1 do przetargu ustnego Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. 1 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

LUKAS Raty - KROK PO KROKU

LUKAS Raty - KROK PO KROKU LUKAS Raty - KROK PO KROKU Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska: obywatelstwo polskie prawo stałego pobytu na terenie Polski stałe miejsce zamieszkania w Polsce pełna zdolność

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 18 LISTOPADA 2010 r. DEFINICJA DOWODU UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i seria dowodu osobistego: Nr PESEL:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy /

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / ......, dn.... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja karty. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja karty Wersja 1.7 Spis treści 2. KROK 2 Aktywacja karty... 3 2.1. Opis procesu... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

(DO OCENY WNIOSKU) Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej

(DO OCENY WNIOSKU) Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej Załącznik nr 3 do Regulaminu II Konkursu GIS ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (DO OCENY WNIOSKU) Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ORGANIZATOR:

WYPEŁNIA ORGANIZATOR: Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard Szczeciński Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Załącznik do uchwały Nr LVII/1492/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. Wypełnia Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków: Numer rejestru wniosków: Data wpływu do Sekretariatu Biura Stołecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora:... 3. Forma prawna organizatora... 4. Rodzaj działalności

INFORMACJE OGÓLNE. 2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora:... 3. Forma prawna organizatora... 4. Rodzaj działalności Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe B na potrzeby własne osób rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)... Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ... (data)... ( pieczęć organizatora ) Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędów pracy tel. 19524 W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UMOśLIWIENIA OSOBOM

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek.... (nazwa zgodna ze statutem)

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek.... (nazwa zgodna ze statutem) Nowy Targ, dnia... Burmistrz Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna USTAWA O KRS ZAKRES USTAWY zawartość Krajowego Rejestru Sądowego (rejestry, dane) tryb dostępu do danych z KRS proces rejestracji

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 13 lutego 2013 r. godz. 11.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Zarząd V GROUP S.A. ul. Kierbedzia Warszawa

Zarząd V GROUP S.A. ul. Kierbedzia Warszawa , dnia roku (miejscowość) (data) Zarząd V GROUP S.A. ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY (PROJEKTÓW UCHWAŁ) DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o.

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przyłączania odbiorcy do sieci ciepłowniczej MEC Piła Sp. z o.o. Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. 1. Osoba

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo