Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT"

Transkrypt

1 RAS_POS_ACT Strona 1/13 I. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ANEKSU DO UOŚUT W ZALEśNOŚCI OD TYPU PODMIOTU PODPISUJĄCEGO UMOWĘ Podmioty podpisujące Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych/ Aneks: [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim: (limit 2szt) + (2szt) segment 3* 1. Dowód Osobisty (tylko nowego wzoru) osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. oraz 1 dokument z listy poniŝej: a. legitymacja emeryta lub rencisty lub zaświadczenie poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty (nie starsze niŝ 30 dni) legitymacja rencisty musi być waŝna przez cały okres trwania umowy b. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (decyzja o nadaniu renty musi być waŝna na cały okres obowiązującej umowy ) c. decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego wystawiona przez ZUS lub Urząd Pracy d. zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione przez Urząd Gminy e. potwierdzenie wpłaty KRUS (wpłata nie starsza niŝ 3 miesiące) f. potwierdzenie wpłaty ZUS; (patrz data deklaracji ) moŝliwość przedstawienia ZUS DRA lub ZFA lub zaświadczenie o nie zaleganiu płatności ZUS ( nie starsze niŝ 1 miesiąc) g. zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał) h. legitymacja studencka lub indeks, aktualne zaświadczenie z dziekanatu (nie starsze niŝ 30 dni) i. legitymacje studium policealnego, szkoły policealnej,kolegium j. legitymacja słuŝb mundurowych k. legitymacje słuŝbowe (tylko wydane przez urzędy państwowe) - nie są honorowane identyfikatory oraz legitymacje słuŝbowe firm prywatnych l. bieŝący rachunek za telefon komórkowy lub faktura z saldem zero (honorujemy równieŝ rachunki za telefon w Play) m. bieŝący rachunek za telefon stacjonarny lub faktura z saldem zero n. bieŝący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zero o. bieŝący rachunek za telewizję kablową lub faktura z saldem zero - tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray) UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero

2 RAS_POS_ACT Strona 2/13 bieŝący rachunek za Internet lub faktura z saldem zero - tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, Era, Play,Spray). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero p. waŝna karta kredytowa - (tylko karty kredytowe zgodne z wykazem kart ) 3. kaucja (750 PLN) w przypadku braku jednego z powyŝszych dokumentów 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane osoby upowaŝniającej (imię i nazwisko, seria i nr dowodu, PESEL). Pełnomocnictwo powinno być pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OF 02] Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim: (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Paszport, lub dowód osobisty z UE 2. Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) 3. oraz 1 z niŝej wymienionych dokumentów: a. pozwolenie na pracę/ zaświadczenie o zatrudnieniu b. waŝna karta kredytowa (wypukła) (tylko pierwsza strona)(karty kredytowe tylko wydane przez Banki polskie) c. minimum dwa opłacone rachunki z adresem i nazwiskiem bieŝący rachunek za telefon komórkowy lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za telefon stacjonarny lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zero (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieŝący rachunek za telewizję kablową lub faktura z saldem zero tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray)

3 RAS_POS_ACT Strona 3/13 (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero bieŝący rachunek za Internet lub faktura z saldem zero tylko i wyłącznie(cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, Era, Play, Spray) (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgodne z dokumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy ostatnie wpłaty lub trzy ostatnie fr z saldem zero 1.Paszport, lub dowód osobisty z UE (tylko do okazania w celu identyfikacji klienta) 2.Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OF 03] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca obywatelem polskim: (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Dowód Osobisty osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo w przypadku: a. notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości, b. działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego);nie starsze niŝ 3 miesiace 5. Pełnomocnictwo pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. i dokument firmy tylko do okazania w celu identyfikacji klienta -Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4 RAS_POS_ACT Strona 4/13 -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza [OF 04] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca obywatelem polskim : (limit 2szt.) + (2szt) segment 3* 1. Paszport, lub dowód osobisty z UE 2. Karta stałego pobytu. Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT..(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) 3. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym. 1.Paszport, lub dowód osobisty z UE (tylko do okazania danych celu identyfikacji klienta) 2.Karta stałego pobytu. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. JeŜeli klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie moŝe podpisać UoŚUT.(karta czasowego pobytu musi mieć waŝność na cały okres obowiązujący podpisanie UoŚUT) tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. (tylko do okazania w celu identyfikacji klienta) [OP 01] Spółka Cywilna (limit 3 szt.) + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: wspólnik (lub wspólnicy) uprawniony do reprezentacji Spółki) 1. Dowód Osobisty osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON.

5 RAS_POS_ACT Strona 5/13 4. Oryginał umowy spółki (niezbędny do określenia reprezentacji) 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis/wyciąg z KRS wspólnika podpisującego umowę oraz koncesja, zezwolenie, albo w przypadku: a. spółki cywilnej notariuszy akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego ze wspólników b. spółki cywilnej działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego), w kaŝdym z ww. przypadków, dokument jednego ze wspólników 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.oryginał umowy spółki 3.do wyboru jeden z dokumentów -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza -Wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeŝeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego i umowa spółki oraz tylko do okazania, w celu identyfikacji klienta, w zaleŝności od rodzaju spółki : -Zaświadczenie o wielkości uŝytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy -Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR -Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR -Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza - Wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeŝeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego [OP 02] Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna (limit 4 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt. (Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON.

6 Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 6/13 4. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.(nie starszy niŝ 3 miesiące) lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 03] Fundacje i stowarzyszenia (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5szt (Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub ich pełnomocnicy) 1. Dowód Osobisty lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. (nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 1.Dowód osobisty lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 04] Kościoły (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, proboszcz lub zarząd gminy wyznaniowej /związku gmin lub ich pełnomocnicy) 2. Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję

7 arcybiskupa, biskupa, proboszcza. Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 7/13 3. Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin. 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.do wyboru jeden z dokumentów -Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin -Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza i dokument firmy tylko do okazania w celu identyfikacji klienta -Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin -Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza [OP 05] Spółdzielnie (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisuje: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub pełnomocnik) 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 06] Wspólnoty mieszkaniowe (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3*

8 RAS_POS_ACT Strona 8/13 limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisują: członkowie zarządu lub osoby przez nich upowaŝnione, w przypadku gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.) 2. Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu. 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 5. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym 2.Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu i uchwała tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 07] Przedsiębiorstwo Państwowe (limit 5 szt.) limit dla reprezentanta 5 szt + (2szt) segment 3* (Umowę podpisują: dyrektor przedsiębiorstwa albo tymczasowy kierownik pp, lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby; pp moŝe być równieŝ reprezentowane przez zarządcę, którą moŝe być osoba fizyczna lub osoba prawna) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 1.dowód lub paszport 2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu

9 RAS_POS_ACT Strona 9/13 OP 08] Państwowe jednostki budŝetowe lub zakłady budŝetowe, gospodarstwa pomocnicze, szkoły publiczne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: dyrektor jednostki organizacyjnej lub wyznaczony pełnomocnik) 2. Decyzja dysponenta części budŝetowej.(dokument stwierdzający powołnie danej jednostki ) 3. Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budŝetowej. 4. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.poświadczenie funkcji 3.decyzja dysponenta części budŝetowej i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 09] Partia polityczna, związek zawodowy (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: osoba/osoby uprawnione w zaleŝności od rejestru lub wyznaczony przez nią pełnomocnik) 2. Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie),lub oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych. 3. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych..(nie starszy niŝ 3 miesiące) 4. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.Wymagane dokumenty (ilość: 1) -Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych -Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko do okazania w celu identyfikacji klienta

10 RAS_POS_ACT Strona 10/13 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu [OP 10] Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy państwowe, organy administracji publicznej (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta Powiat :dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + kontrasygnata skarbnika powiatu Województwo: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba Ŝe statut województwa stanowi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budŝetu wojewoda; minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony pełnomocnik) 2. Poświadczenie funkcji (np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem zarząd powiatu ). 3. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym :* W przypadku abonentów Play i Klientów MNP obowiązuje uproszczony wykaz dokumentów 2.poświadczenie funkcji i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 11] Biura poselskie i senatorskie (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: poseł, senator lub wyznaczony przez nich pełnomocnik) 2. Legitymacja poselska/senatorska. 4. Zaświadczenie potwierdzające przyznanie REGON.

11 2.do wyboru jeden z dokumentów -Legitymacja senatorska -Legitymacja poselska Wykaz dokumentów niezbędnych do RAS_POS_ACT Strona 11/13 i legitymacja tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 12] Szkoły i uczelnie niepubliczne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: rektor, dyrektor szkoły lub wyznaczony pełnomocnik) 2. W przypadku uczelni/szkół wyŝszych niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa WyŜszego. 3. W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miast będących powiatami grodzkimi) - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu. 4. Poświadczenie funkcji. 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP. 6. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON. 7. W przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo na papierze firmowym. 2.Poświadczenie funkcji 3.Wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 13] Placówki dyplomatyczne, konsularne (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: ambasador/ konsul lub wyznaczony pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Poświadczenie funkcji.

12 Wykaz dokumentów niezbędnych do 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie REGON. RAS_POS_ACT Strona 12/13 lub paszport 2.poświadczenie funkcji i poświadczenie funkcji tylko do okazania w celu identyfikacji klienta [OP 14] Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego (limit 5 szt.) + (2szt) segment 3* limit dla reprezentanta 5 szt (Umowę podpisuje: osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik) 1. Dowód Osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. 2. Oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.(nie starszy niŝ 3 miesiące) lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 4. Zaświadczenie potwierdzające nadanie REGON. lub paszport 2.Oryginał odpisu z KRS lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki tylko do okazania w celu identyfikacji klienta 2.KRS (nie starszy niŝ 3 miesiące) xero dołączamy do aneksu * Uproszczony zestaw dokumentów obowiązuje tylko i wyłącznie Klientów którzy są juŝ abonentami PLAY oraz klientów MNP, w przypadku podpisywania umów biznesowych z MNP gdzie klient nie

13 RAS_POS_ACT Strona 13/13 jest abonentem Play wówczas musi przedstawić NIP i REGON, sprzedawca nie musi pobierać od klienta dokumentu w formie papierowej kiedy numer NIP lub REGON wpisany jest w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku kiedy przy uproszczonym zestawie dokumentów, wymagane jest pełnomocnictwo naleŝy je dołączyć do UoŚUT. * Segment 3- oznacza zbiór aktywacji w którym znajdują się taryfy Play online, Bezterminalówki, Play Domowy ** ANEKS do UoŚUT W procesie podpisania Aneksu wymagany jest jedynie podstawowy dokumentów do weryfikacji toŝsamości Klienta tzn.: Osoba prywatna dowód osobisty Firmy dowód osobisty + dokument firmy: Pełnomocnictwo, o ile jest wymagane Standardowych dokumentów jak dowód osobisty, nie kserujemy do podpisania Aneksu, Klient okazuje tylko dokument w celu identyfikacji. 1. W przypadku spółek prawa handlowego zawsze (niezaleŝnie kiedy była poprzednia aktywacja na koncie) będzie wymagane xero aktualnego KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem i powinno być załączone do Aneksu. 2 UpowaŜnienie/ pełnomocnictwo, w przypadku, kiedy jest wymagane kaŝdorazowo powinno zostać dołączane do Aneksu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeŝeli jest to upowaŝnienie stałe lub notarialne pobieramy xero, natomiast, jeŝeli Klient przedstawia upowaŝnienie jednorazowe to pobieramy oryginał.

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W zależności od formy organizacyjno prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Przewodnik dla klienta 1. Korzystanie z usług Założenia Zadaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 3 - obowiązuje od dnia 23.01.2009 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

http://www.stat.gov.pl/regon/

http://www.stat.gov.pl/regon/ Załącznik 2110 do Wniosku o kredyt LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH I DOSTARCZONYCH W 1) W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PRODUKT KREDYTOWY 1 Dokumenty rejestrowe osoby fizyczne i spółki cywilne, spółki osobowe

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2015 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie naleŝy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo