Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2012. Ramowy program szkolenia"

Transkrypt

1 Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia I moduł interpersonalny (16 godz.) Skuteczna komunikacja Kreatywne rozwiązywanie problemów II moduł informatyczno-dydaktyczny (dotyczy danego przedmiotu zgodnie z poniższym wykazem) Nauczyciele języka polskiego Lp Temat Zaprezentowanie celów dydaktycznych i metodycznych kursu (zakres proponowanych zastosowań TI w nauczaniu j. polskiego) Przedstawienie wybranych do kursu treści programowych kryteria wyboru Mind Mapping prezentacja programu Tablica interaktywna działanie i zasady obsługi Korzystanie z platformy Moodle: poruszanie się po platformie, elementy e-learningu Wykorzystanie programu Power Point funkcje rozszerzające możliwości prezentacji (pliki muzyczne, graficzne, animacje, filmy, Internet) Inne multimedia (e-book, em-book, czytnik multimedialny, blog, polonistyczne witryny internetowe) Omówienie nowej podstawy programowej z języka polskiego komentarz dydaktyczny Wykład wprowadzający do romantyzmu i synteza epoki Przygotowanie prezentacji multimedialnej (Power Point) z wykorzystaniem wykładu wprowadzającego

2 Synteza epoki (romantyzm) przygotowanie testu na platformie Moodle Wykład wprowadzający do analizy i interpretacji tekstu w świetle nowej podstawy programowej Analiza i interpretacja wybranego utworu poetyckiego epoki romantyzmu (np. Nerwy) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dziady, cz. III A. Mickiewicza jako tekst kultury. Opracowanie materiału dydaktycznego do realizacji tematu: Dziady cz. III A. Mickiewicza jako dramat opowiadający o Polsce i Polakach (inscenizacja, ekranizacja) Gatunki dziennikarskie na lekcjach języka polskiego np. informacja i artykuł Wykład wprowadzający do nauki o języku: Kultura języka i reguły poprawności językowej. Tworzenie fragmentu podręcznika nauki o języku w oparciu o wykład Kultura języka i reguły poprawności językowej. Użycie programu Mind Mapping i programu Word do nauki o języku. Podsumowanie zajęć, ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego nauczycieli języka polskiego Moduł informatyczno-dydaktyczny razem 64 godz.

3 Nauczyciele bibliotekarze Lp Temat Nowa podstawa programowa i rola biblioteki szkolnej. Metodyka kształcenia użytkownika informacji. Badanie jakości usług bibliotecznych. Prawo autorskie w wykorzystaniu zasobów Internetu. Digitalizacja i mikrofilmowanie zbiorów, archiwizowanie danych. Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych: prezentacje multimedialne, oprogramowanie darmowe, tablica interaktywna. E-booki i m-booki, podcasty i videocasty - tworzenie i odtwarzanie. Przegląd programów bibliotecznych: MOL, Biblos, Co-liber, Exlibris, Sowa, Biblioteka Szkolna, Biblioteka (Progman) Excel w praktyce i jego narzędzia. Razem 64 godz.

4 Nauczyciele WOS Dzień szkolenia Moduł 1 dzień Nowa podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie 1 dzień Uczniowski projekt edukacyjny jako metoda kształcenia umiejętności obywatelskich Liczba godzin 6 dzień Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 8 3 dzień Nowe narzędzia komunikacji i ich walory edukacyjne 8 4, 5 dzień 6 dzień Nowe narzędzia komunikacji i ich walory edukacyjne 16 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem zasobów multimedialnych 7 dzień Graficzna prezentacja danych dzień Wykorzystanie elementów e-learningu wspomagających nauczanie wiedzy o społeczeństwie 8 Razem: 64

5 Nauczyciele historii Lp. Zagadnienia tematyczne 1. Nowa podstawa programowa z historii (4 godz.) 1. Podstawa prawna zmian programowych.. Struktura nowej podstawy programowej z historii. 3. Wymagania ogólne i szczegółowe dla II, III i IV etapu edukacyjnego 4. Zalecane warunki i sposób realizacji. 5. Komentarze do podstawy programowej z historii.. Jak uczyć historii w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy? (4 godz.) 1. Założenia współczesnej dydaktyki historii.. Zasady stosowania metod aktywizujących. 3. Zalety właściwego doboru metod. 4. Przykłady dobrej praktyki. 3. Przegląd i zastosowanie metod aktywizujących stosowanych w nauczaniu historii (4 godz.) 1. Przygotowanie scenariusza lekcji historii. 4. Praktyczne wykorzystanie edytora tekstowego (4 godz.) 1. Przygotowanie testów, sprawdzianów.. Gazetka szkolna, ulotka, dyplom. 3. Publikacja nauczycielska. 5. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach historii (4 godz.) 1. Przedstawianie i analiza danych statystycznych w postaci tabel.. Sporządzanie różnego typu wykresów do danych. 3. Odczytywanie i interpretowanie danych z wykresu. 6. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem jej na lekcji (6 godz.) 1. Zasady pracy w PowerPoint: a) tworzenie i prezentowanie efektownych prezentacji, b) wykorzystanie prezentacji na lekcji historii,

6 c) prezentacja dla ucznia. 7. Wykorzystanie fotografii i grafiki w pracy nauczyciela (10 godz.) 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami grafiki komputerowej: a) Obraz rastrowy a obraz wektorowy, b) Tryby kolorów: CMYK a RGB. Skanowanie dokumentów, fotografii. 3. Metody obróbki graficznej dokumentów i zdjęć. 4. Przygotowanie do druku i drukowanie. 5. Przygotowanie fotografii, dokumentów i grafik na potrzeby Internetu i prezentacji multimedialnych. 8. Kartografia komputerowa dla historyków (8 godz.) 1. Systemy informacji przestrzennej w popularyzacji wiedzy historycznej.. Internetowe zasoby źródeł kartograficznych. 3. Grafika rastrowa a grafika wektorowa (differentia specifica). 4. Sporządzanie mapy administracyjnej w edytorze grafiki wektorowej (CorleDRAW lub Inkscape). 9. Webmastering dla historyka (10 godz.) 1. Podstawowe pojecia związane z tworzeniem stron internetowych.. Hosting (rodzaje i dobór kont na stronę 3. Aplikacji WYSIWYG NVU: a) wprowadzenie, b) pierwsze kroki, c) podstawy tworzenia stron w technologii XHTML, d) ćwiczenia praktyczne. 4. System CMS Joomla: a) wprowadzenie do sytemów CMS (technologia PHP), b) tworzenie konta pod system i instalacja systemu Joomla, c) skórki i wygląd strony, d) wprowadzenie treści, e) instalacja i konfiguracja bezpłatnych dodatków (galeria, forum),

7 f) ćwiczenia praktyczne. 10. Audiowizualne źródła w nauczaniu historii. Pozyskiwanie, obróbka, wykorzystanie w procesie nauczania (10 godz.) 1. Pozyskiwanie informacji oraz materiałów audio-video z Internetu. Współczesne archiwa internetowe, wykorzystanie wyszukiwarki internetowej, głęboka sieć, kwestie prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu.. Obróbka materiału wideo konwersja formatów, wycinanie fragmentów filmu, montaż dłuższego materiału z części, przygotowanie list dialogowych i ich integracja z materiałem wideo. 3. Obróbka materiału audio konwersja formatów, poprawa jakości (odszumianie). Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem materiałów audio i wideo oraz rozwiązywanie podstawowych problemów z nimi związanych.

8 Nauczyciele kształcenia zintegrowanego Moduł Temat Zagadnienia I. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej Przykłady zastosowania programów z pakietu Office Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: portale edukacyjne, strony wydawnictw edukacyjnych internetowe wydania prasy ogólnopolskiej i lokalnej, etyczne i prawne aspekty korzystania z Internetu. II.. Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela 1. Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej. Prakseologiczny model edukacji wczesnoszkolnej (metody, formy efektywnej i skutecznej pracy dydaktyczno wychowawczej) Zasady tworzenia stron WWW. Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych Praca z tablicą interaktywną zasady pracy z tablicą interaktywną wykorzystanie tablicy w nauczaniu początkowym. Podstawa prawna zmian programowych. Struktura nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. Wymagania ogólne i szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Zalecane warunki i sposób realizacji. Komentarze do podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc w planowaniu pracy dydaktycznej Analiza nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej (praca grupach). Czynniki wpływające na proces edukacyjny. Motywowanie ucznia do nauki. Metody aktywizujące i interaktywne nauka poprzez zabawę: - Drama jako forma edukacji teatralnej i teatroterapii. - Gry i zabawy w klasach I III ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw komputerowych. Metody nauki czytania i pisania

9 1. Realizacja celów i zadań edukacyjnych z wykorzystaniem technik informatycznych. z wykorzystaniem programów multimedialnych Edukacja matematyczna czynnościowe uczenie się matematyki. -Zasady skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej edukacji matematycznej - Operacyjne rozumowanie w zakresie koniecznym do uczenia się matematyki Planowanie pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Ocenianie wspierające proces edukacyjny. Możliwości realizacji celów i zadań z wykorzystaniem technik informacyjnych w zakresie; - zajęć edukacyjnych, - zajęć opiekuńczych, - zajęć korekcyjno wyrównawczych - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania. III. Przykłady dobrej praktyki - rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik z wykorzystaniem technik informacyjnych. - Przegląd dostępnych materiałów edukacyjnych zamieszczonych na płytkach interaktywnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - Gry i zabawy komputerowe. 1. Ocena i samoocena ucznia. Możliwości oceny, samooceny ucznia. Testy wiedzy i umiejętności. IV. 1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego do wykorzystania na zajęciach w kl. I-III szkoły podstawowej. Tworzenie i prezentowanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w zakresie edukacji: - polonistycznej, - społecznej, - przyrodniczej, - matematycznej, - muzycznej, - plastycznej, - wychowanie fizycznego i edukacji

10 zdrowotnej, - zajęć korekcyjno wyrównawczych - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania.. Prezentacja opracowanych przez uczestników materiałów edukacyjnych. Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej.

11 Nauczyciele chemii Cele: Zagadnienia (treści szkolenia): Zmiany w podstawach programowych dla gimnazjów oraz LO i wynikające z tego nowe zadania dla nauczycieli. Uczestnik: Przedstawienie celów i harmonogramu - zna główne założenia reformy szkolenia. programowej, Założenia reformy programowej - - zna nową podstawę programową usystematyzowanie wiadomości. z chemii, Prezentacja podstawy programowej - dostrzega różnice miedzy nową obowiązującej w obecnej drugiej a starą podstawą programową. i trzeciej klasie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Nowa podstawa programowa dla gimnazjum. Analiza zmian w podstawach programowych dla gimnazjum. Liczba godzin wykład ćwiczenia Metody aktywizujące stosowane w dydaktyce chemii. 4 3 Uczestnik: - zna metody aktywizujące stosowane w nauczaniu chemii. Metoda: problemowa burza mózgów metaplan gry dydaktyczne Programy komputerowe stanowiące część obudowy programów nauczania. Uczestnik potrafi wykorzystać: Zapoznanie z: - program komputerowy dla LO programem komputerowym Nowej (Nowa Era) Ery Chemia ogólna - program komputerowy dla LO i nieorganiczna. Zakres (WSiP) podstawowy i rozszerzony. - program komputerowy dla programem komputerowym WSiP gimnazjum(nowa Era) Kształcenie w zakresach: - program komputerowy dla podstawowym i rozszerzonym. gimnazjum (WSiP) Program komputerowy dla ucznia Uczestnik potrafi wykorzystać liceum ogólnokształcącego, liceum zawartość programu do konkretnej profilowanego i technikum. lekcji, stosuje animacje w połączeniu programem komputerowym dla z demonstracją doświadczeń. gimnazjum Chemia Nowej Ery, część 1. programem komputerowym WSiP dla gimnazjum Chemia. Program komputerowy dla ucznia gimnazjum. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracy nauczyciela chemii. 4 4 Uczestnik potrafi: - zapisywać cyfrowo przebieg doświadczenia, - wykorzystywać obrazy sprzętu do zapamiętywania nazw przez uczniów, - obsługiwać rzutnik multimedialny i wykorzystywać go na lekcjach chemii do demonstracji doświadczeń, animacji komputerowych, danych liczbowych,wykresów tabel, układu okresowego pierwiastków, - zna ogólne zasady działania tablicy Interaktywnej, potrafi wykorzystać jej Aparat cyfrowy jako pomoc w dokumentowaniu i wizualizacji lekcji: zapisywanie cyfrowe przebiegu doświadczenia wykorzystanie obrazów sprzętu do zapamiętywania nazw Rzutnik multimedialny i możliwości wykorzystania na lekcjach chemii: obsługa demonstracja doświadczeń, animacji komputerowych, danych

12 podstawowe funkcje. liczbowych, wykresów, tabel, układu okresowego pierwiastków Tablica interaktywna i możliwości jej wykorzystani na lekcjach chemii: podstawy obsługi przykłady wykorzystania na lekcjach chemii. Wykorzystanie sposobów komunikacji elektronicznej: , forum dyskusyjne, komunikatory. Uczestnik: Zakładanie konta poczty - potrafi założyć i posługiwać się pocztą elektronicznej. elektroniczną, Udział w forum dyskusyjnym. - uczestniczyć w forum dyskusyjnym, Porozumiewanie się poprzez - komunikować się przez Gadu -Gadu komunikatory (GG). Programy komputerowe wspomagające nauczanie chemii dostępne na rynku. Uczestnik potrafi: EduROM multimedialny program do - wykorzystywać programy nauki chemii dla klasy I gimnazjum multimedialne na lekcjach chemii, instalacja programu -wykorzystywać darmowe programy praca z tematami komputerowe dostępne w programy narzędziowe Internecie(Chemix 3.50, Isis Draw) EduROM Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Multimedialne lekcje. instalacja programu wykorzystanie zawartych treści tworzenie własnych lekcji Chemix 3.50 /układ okresowy/ obsługa programu Program Isis Draw instalacja poruszanie się po programie tworzenie prostych cząsteczek zapisywanie równań reakcji chemicznych i obliczanie mas cząsteczkowych Wykorzystanie programów komputerowych na lekcjach chemii wraz z propozycją scenariuszy lekcji. Uczestnik potrafi wykorzystać dostępne programy komputerowe na lekcjach chemii i w oparciu o nie potrafi napisać scenariusz lekcji oraz dokonać edycji. Obsługa: EduROM Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Multimedialne lekcje Isis Draw, programu komputerowego WSiP Kształcenie w zakresach: podstawowym i rozszerzonym. Program komputerowy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. programu komputerowego Nowej Ery Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy i rozszerzony w zakresie tworzenia własnych lekcji. Ćwiczenia w przygotowywaniu scenariuszy lekcji

13 Nauczyciele świetlic Moduł Temat Zagadnienia I. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela świetlicy. Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela świetlicy 1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej Przykłady zastosowanie programów z pakietu Office Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela świetlicy: portale edukacyjne, strony wydawnictw edukacyjnych internetowe wydania prasy ogólnopolskiej i lokalnej, etyczne i prawne aspekty korzystania z Internetu. Zasady tworzenia stron WWW. Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych Praca z tablicą interaktywną zasady pracy z tablicą interaktywną wykorzystanie tablicy w pracy nauczyciela świetlicy Ustawy i rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz realizacji zadań opiekuńczowychowawczych szkoły. Rodzaje świetlic według określonych kryteriów. Miejsce świetlicy szkolnej w nowej Podstawie programowej I, II i III etapu edukacyjnego. II.. Funkcje i zadania świetlicy szkolnej. Funkcja: - opiekuńcza, - wychowawcza, - społeczna - profilaktyczna, - dydaktyczna - reedukacyjna i kompensacyjna, Zadania służące realizacji funkcji świetlicy:

14 - zapewnienie dzieciom opieki (po lub przed zajęciami dydaktycznymi), - organizowanie pomocy w nauce w tym zespołów wyrównawczych, - wdrażanie do racjonalnego wykorzystywanie czasu wolnego, - tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, - rozwijanie wielostronnej działalności twórczej, - kształtowanie postaw prospołecznych i nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia, - pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w podniesieniu samooceny, - organizowanie gier i zabaw świetlicowych, - stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków codziennego życia, - współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym szkoły. 3. Metodyczno - organizacyjne podstawy pracy opiekuńczowychowawczej w świetlicy (metody, formy efektywnej i skutecznej pracy opiekuńczo wychowawczej). Model - wzorzec świetlicy szkolnej: - założenia ogólne koncepcje, - układ strukturalny materialny, społeczny i lokalizacyjny, - układ funkcjonalny i organizacyjny, - warunki metodyczne środowiska opiekuńczo wychowawczego. Poznawanie wychowanków. Podstawowe techniki diagnoz w działalności opiekuńczo wychowawczej: obserwacja, wywiad, ankieta, analiza wytworów, techniki projekcyjne, techniki socjometryczne. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dziecka

15 III. 1. Realizacja celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych z wykorzystaniem technik informatycznych. Opiekun wychowawca świetlicy szkolnej: - status prawny, - postawy wychowawcy wobec dziecka, - warsztat pracy pedagogicznej opiekunawychowawcy. Planowanie działalności opiekuńczo wychowawczej: - cele planowania, - rodzaje planów pracy, - rola ewaluacji w planowaniu pracy opiekuńczo wychowawczej. Formy pracy w świetlicy szkolnej. Typowe formy pracy w świetlicy szkolnej: - zajęcia dydaktyczne (odrabianie zadań domowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, czytanie, gry i zabawy dydaktyczne) - wycieczki i spacery, - gry i zabawy świetlicowe ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw komputerowych (tematyczne, konstrukcyjne, twórcze, towarzyskie, umysłowe). - zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne ( teatr), techniczne, czytelnicze (słowne, wizualne audiowizualne). Metody i techniki pracy świetlicowej: - metody wychowawcze oddziaływań indywidualnych (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, nagradzania, karania), -grupowe metody wychowania - oddziaływań grupowych, - metody dydaktyczne oparte na obserwacji, na słowie, na działalności praktycznej uczniów. - metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem dramy. Możliwości realizacji celów i zadań z wykorzystaniem technik informacyjnych w zakresie: - zajęć korekcyjno wyrównawczych, - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania.

16 - zajęć wychowawczych, profilaktycznych, - tworzenia środków dydaktycznych,. Zastosowanie technik informatycznych w pracy świetlicy szkolnej. - przygotowania dokumentacji świetlicy. Przykłady dobrej praktyki rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik informacyjnych. Przegląd dostępnych materiałów edukacyjnych zamieszczonych na płytkach interaktywnych w zakresie zajęć opiekuńczo wychowawczych ( w tym korekcyjno kompensacyjnych i pracy z dzieckiem zdolnym). 1. Przygotowanie materiałów metodycznych w zakresie pracy opiekuńczo wychowawczej do wykorzystania na zajęciach świetlicowych Gry i zabawy komputerowe. Tworzenie z wykorzystaniem komputera materiałów wspierających rozwój ucznia z uwzględnieniem treści: - polonistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, muzycznych, plastycznych, zdrowotnych - do zajęć korekcyjno wyrównawczych - do zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania. IV. - do zajęć wychowawczych, profilaktycznych, - tworzenie środków dydaktycznych, - przygotowanie fragmentów dokumentacji świetlicy.. Prezentacja opracowanych przez uczestników materiałów metodycznych. Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów metodycznych z wykorzystaniem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej.

17 Nauczyciele biologii Lp. Nazwa modułu Tematyka Moduł dydaktycznoorganizacyjny Moduł informatycznometodyczny Zapoznanie z metodycznymi i dydaktyczno - organizacyjnymi przesłankami wspomagania procesu kształcenia w biologii w świetle nowej podstawy programowej. Internet źródłem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu na lekcjach biologii, miejscem komunikacji oraz publikacji materiałów własnych. Przygotowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office 007. Wspomaganie efektywności nauczania na lekcjach biologii poprzez tworzenie i wykorzystanie materiałów multimedialnych. Projektor multimedialny tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzia wspomagające prace nauczyciela. Platforma Moodle internetowym narzędziem nauczania uczenia się w dydaktyce biologii Podsumowanie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno Metodycznego Nauczycieli Biologii Liczba godzin

18 Nauczyciele języka angielskiego Lp. Zagadnienia tematyczne l. godzin 1. Podstawa programowa 4. Narzędzia internetowe a rozwój nauczyciela 8 3. Wykorzystanie platformy igoogle w nauczaniu języka 4. Grupy dyskusyjne, epals i etwinning (współpraca międzynarodowa) 5. Czat w dydaktyce 6. Blogi 7. Wykorzystanie treści video w nauczaniu języka 8. Zgrywanie i tworzenie filmów 6 9. Programy interaktywne w nauczaniu języka Sieć,0 w nauczaniu Wykorzystanie wiki w dydaktyce 6 1. Portale społecznościowe Tablice interaktywne Słowniki, tezaurusy i encyklopedie w sieci Materiały wydawnictw w sieci 16. Wykorzystanie wiadomości RSS 17. Oprogramowanie do tworzenia ćwiczeń interaktywnych Wirtualny świat 3D 19. Webquest 4 0. Ocena stron internetowych 4 1. Kontrola pracy w pracowni językowej 4. Test końcowy i ewaluacja kursu

19 Nauczyciele języka niemieckiego LP. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE LICZBA GODZIN 1. Podstawa programowa. Elektroniczne przetwarzanie danych 6 3. Jak funkcjonuje Internet? 4. Google 4 5. Blogi: e-dzienniki 4 6. Czat 7. Moje ulubione strony internetowe: podkasting, technologia RRS 4 8. Webquest jako nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca zasoby internetowe 6 9. Rodzina Wiki w Internecie Sieć Web.0: współmyślenie, współuczestniczenie, 4 współdziałanie 11. Od słownika przez leksykon do encyklopedii 6 1. Materiały audio i video na lekcjach języka obcego: portal YouTube Wydawnictwa podręczników do nauczania języka niemieckiego jako obcego. Materiały DaF dostępne w sieci Ćwiczenia i zadania dostępne w trybie online Oprogramowanie autorskie: Hot Potatoes, Lingofox Koniec kredy? Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne 17. Nauczanie i uczenie się języka z wykorzystaniem metod interaktywnych Partnerstwo szkół: etwinning, sieć szkół partnerskich 19. Interesujące strony internetowe 6 0. Ewaluacja kursu

20 Nauczyciele religii Lp Nazwa modułu Przesłanki dydaktyczno-organizacyjne Liczba godzin Programowanie i organizacja roku szkolnego katechety z wykorzystaniem instrumentów informatycznych 13 Tajemnica modlitwy w języku elektronicznych komunikatorów 13 Wsparcie instrumentów informatycznych w formacji liturgicznej 6 Rozwijanie umiejętności twórczego podejmowania kwestii moralnych na katechezie 8 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole na przykładzie rekolekcji szkolnych 15 8 Podsumowanie i ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego nauczycieli religii 1

21 Nauczyciele przyrody Lp. Nazwa modułu Tematyka Moduł dydaktycznoorganizacyjny Moduł informatycznometodyczny Zapoznanie z metodycznymi i dydaktyczno - organizacyjnymi przesłankami wspomagania procesu kształcenia przyrodniczego w świetle nowej podstawy programowej. Internet źródłem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu na lekcjach przyrody, miejscem komunikacji oraz publikacji materiałów własnych. Przygotowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office 007. Wspomaganie efektywności nauczania na lekcjach przyrody poprzez tworzenie i wykorzystanie materiałów multimedialnych. Projektor multimedialny tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzia wspomagające prace nauczyciela. Platforma Moodle internetowym narzędziem nauczania uczenia się w dydaktyce przyrody. Podsumowanie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno Metodycznego Nauczycieli Przyrody. Liczba godzin

22 Nauczyciele przedmiotów technicznych zawodowych L.p. Zagadnienia tematyczne Ilość godzin W Ćw. 1. Wprowadzenie do e-learningu 1 1. Zasady pracy na platformie Moodle Tworzenie kursu na platformie Moodle Zasady dodawania zasobów do kursu Tworzenie testu na platformie Moodle. Tworzenie lekcji na platformie Moodle 6. Ćwiczenia w posługiwaniu się platformą. Rozwiązywanie zadań. Zajęcia prowadzone metodą e-learningową Wprowadzenie do metodyki Metodyka prowadzenia zajęć przedmiotów elektronicznych Metody pracy na zajęciach dydaktycznych z elektroniki, elektrotechniki, energetyki, instalacji elektrycznych, maszyn 1 3 elektrycznych, urządzeń elektrycznych 10. Nowa podstawa programowa. Ogólna charakterystyka Nowa podstawa programowa treści dotyczące przedmiotów zawodowych elektronicznych. 1. Ocenianie w przedmiotach zawodowych Wprowadzenie do obsługi programu typu CAD. Warstwy 0,5 0,5 rysunkowe. 14. Wybrane obiekty rysunkowe CAD-a. Układy współrzędnych. 0,5 1,5 Rysowanie precyzyjne. Oglądanie rysunku. 15. Modyfikacje obiektów wybrane sposoby Napisy i wymiarowanie. 0,5 0,5 17. Bloki rysunkowe. 0,5,5 18. Wydruk rysunku. 0,5 0,5 19. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk Inventor Wykreślanie szkiców. 0,5 1,5 1. Generowanie modeli bryłowych części Tworzenie zespołów Dokumentacja techniczna. 0,5 1,5

23 Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy LP. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE 1. Usprawnianie uczenia się. Klasa jako grupa 3. Techniki i metody wykorzystywane do diagnozy w obrębie wychowania i profilaktyki 4. Preferencje zawodowe w kontekście kompetencji społecznych 5. Metodyka prezentacji multimedialnych 6. Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy pedagoga i psychologa 7. Zasoby Internetu jako źródło pracy samokształceniowej 8. Urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji 9. Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem urządzeń technologii informacyjno komunikacyjnej 10. Prezentacja wypracowanych materiałów

24 Lp. Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia Nauczyciele muzyki Temat warsztatu 1. Posługiwanie się komunikacją internetową (rodzaje, sposoby wykorzystania). Zdalne przekazywanie plików w czasie rzeczywistym/wparcia technicznego. Rippowanie materiału muzycznego i filmowego jego edycja 3. i zaawansowana obróbka sposoby wykorzystania na lekcji muzyki. 4. Konwersja plików dźwiękowych i filmowych do różnych formatów przygotowanie jako pomocy dydaktycznych. 5. Wykorzystanie oprogramowania Van Basco Player w edukacji muzycznej. Obsługa edytora muzycznego Audacity. Nagrywanie wielosesyjne. 6. Tworzenie audycji multiścieżkowych - nagrania z efektami dźwiękowymi. Organizacja amatorskiego studia nagrań nagrywanie materiału instrumentalnego i wokalno-instrumentalnego. Podstawowy 7. mastering muzyczny. Wykorzystanie umiejętności edytorskich na lekcjach muzyki i zajęć artystycznych. Propozycje projektów muzyczno-informatycznych. 8. Wyodrębnianie ścieżek dźwiękowych z plików filmowych ich edycja i zaawansowana obróbka. 9. Pisanie i edycja nut w programie Capella wykorzystanie oprogramowania jako środka dydaktycznego na lekcjach muzyki. 10. Organizacja projektu Szkolna internetowa rozgłośnia radiowa 11. Obsługa zaawansowanego rekordera i edytora muzycznego Cool Edit Pro. 1. Nagrywanie sesji wokalnej. 13. Nagrywanie sesji wokalnej z podkładem muzycznym. 14. Zmiana tonacji i tempa pliku muzycznego (obniżanie i podwyższanie) 15. Nakładanie cyfrowej akustyki na nagranie dźwiękowe 16. Obsługa platformy e-learningowej - zdalne nauczanie Moodle.

25 17. Wykorzystanie e-videolearningu w procesach dydaktycznych. 18. Wykorzystanie TI w metodach aktywizujących. 19. Zastosowanie TI w metodzie projektu (przykłady). 0. Nagrywanie słuchowisk radiowych i tworzenie audiobook ów. 1. Dubbing muzyczny.. Organizowanie festiwali wiedzy muzycznej z zastosowaniem TI. 3. Korelacja dźwięku i obrazu przy zastosowaniu TI. 4. Doświadczenia z dźwiękiem, które warto przeprowadzić na lekcjach muzyki. 5. Znajomość ciekawych stron o tematyce muzycznej. (biblioteki dźwięków, nagrań opracowania nutowe, materiały metodyczne) Propozycje tematów wykładów 1. Jak oceniać wspierając procesy twórcze ucznia?. Synergia w pedagogice synergia w nauczaniu muzyki. Analiza wrażliwości muzycznej uczniów - wpływ rozwoju 3. emocjonalnego na twórczość (formy rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych na zajęciach pozalekcyjnych). 4. Doświadczenia z muzyką pokaż swoim uczniom jakie właściwości fizyczne posiada dźwięk. 5. Elementy terapii muzycznej w pracy z dzieckiem zaburzonym. 6. Metoda Edwina Gordona. 7. Jak kształtować pomysłowość ucznia (interdyscyplinarność na lekcjach muzyki). 8. Doświadczenia z muzyką. 9. Osobowość ucznia a procesy edukacyjne. 10. Sugestopedia w nauczaniu muzyki. 11. Wypalenie zawodowe nauczyciela muzyki jak sobie radzić. 1. Interesujące strony www przydatne dla nauczyciela muzyki. 13. Jak nauczyć słuchać? 14. Trójzadaniowa koncepcja kształcenia muzycznego. 15. Starsi Panowie dwaj! czyli jak zaciekawić kompozytorami z minionych epok i ich twórczością.

26 Szkolenie nauczycieli wychowania do Ŝycia w rodzinie Program ramowy szkolenia I. OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ PO WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Prezentacja tematyki i harmonogramu realizacji Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno- Metodycznego Nauczycieli Wychowania do Ŝycia w rodzinie. ZałoŜenia reformy podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Podstawa programowa wychowania do Ŝycia w rodzinie: wymagania ogólne i szczegółowe, układ treści na poszczególne etapy nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji 4. Przegląd programów, podręczników, zestawów multimedialnych i innych środków dydaktycznych 5. Jak budować własny programu nauczania 0,5 3, W tym 1 godzina na podsumowanie I zjazdu Razem: 4 II. WSPOMAGANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ZYCIA W RODZINE POPRZEZ TWORZENIE I WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Zapoznanie z podstawowymi informacjami związanymi z tematyką tworzenia materiałów multimedialnych. Mój rodzinny dom w formie albumu zdjęć.1. Systematyzacja pojęć i umiejętności związanych z pracą w programie graficznym GIMP.. Kadrowanie i transformacja obrazu.3. Praca warstwami na potrzeby fotomontaŝu.4. Przygotowanie zdjęć rodzinnych do stworzenia albumu fotograficznego 3. Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programu Windows Move Maker (14) 1 5 4

27 4. Tworzenie dydaktycznej prezentacji multimedialnej z pomocą programu PowerPoint dotyczącej zagroŝeń komputeryzacji współczesnego społeczeństwa 1.1. Wiadomości ogólne 1.. Zasady poprawnej budowy prezentacji 1.3. Etapy tworzenia prezentacji 6 Razem: 16 III. NOWOCZESNE URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ NAUCZYCIELA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO śycia W RODZINIE Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Podłączenie do komputera urządzeń multimedialnych i dostosowanie ich parametrów pracy. Efekty wykorzystania urządzeń multimedialnych na zajęciach wychowania do Ŝycia w rodzinie Razem: 4 IV. PLATFORMA MOODLE NARZĘDZIEM NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ W DYDAKTYCE WYCHOWANIA DO śycia W RODZINIE Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Logowanie na platformie Wirtualnego Centrum Edukacji O,5. Podstawy wiedzy o platformie Moodle 1 3. Uczestnictwo w kursie Podstawy pracy na platformie Moodle dla nauczycieli wdŝ 3.1. Modyfikacja profilu uczestnika kursu 3.. Udział w głosowaniu Czy platforma Moodle jest Ci znana? 3.3. Wypowiedź na forum Poznajmy się 3.4. Praca z zasobami 3.5. Rozwiązanie quizu podsumowującego,5 W tym 1 godzina na podsumowanie II zjazdu Razem: 4 V. INTERNET ŹRÓDŁEM WIEDZY I INFORMACJI Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Prawo autorskie w sieci 1.1. Redagowanie poradnika uŝytkownika Internetu 1.. Etyczne aspekty piractwa w sieci. Wyszukiwanie informacji w Internecie

28 3. Konstruowanie ankiety on-line 4 4. Zastosowanie metody WebQuest w tworzeniu projektów edukacyjnych 8 W tym 1 godzina na podsumowanie III zjazdu i ewaluację projektu Razem: 16

29 Dzień szkolenia Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich Moduł Liczba godzin 1, dzień Web.0 i nowoczesne serwisy WWW dzień Globalne i lokalne systemy rezerwacyjne w turystyce i hotelarstwie. 8 4 dzień Aplikacje i usługi dostępne w Internecie. 8 5 dzień Informatyka w Hotelarstwie i Gastronomii. 8 6 dzień Systemy GIS i GPS w Turystyce. 8 7, 8 dzień E-learning w nauczaniu. 16 Razem: 64

30 Szkolenie nauczycieli geografii Moduł projektu Moduł szkolenia Tematyka Liczba godzin Moduł dydaktycznometodyczny I Dydaktyczno-metodyczne wspomaganie procesu kształcenia geograficznego w oparciu o nową podstawę programową Koncepcja kształcenia geograficznego w nowej podstawie programowej: - Treści geograficzne w podstawie programowej dla przedmiotu przyroda. - Główne cele i załoŝenia kształcenia geograficznego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. - Zmiany w doborze treści kształcenia na III i IV etapie edukacyjnym. - Analiza wymagań programowych. Dobór metod i form pracy do treści kształcenia: - Wykorzystanie kalkulatora CO i symulatora zmian klimatu do kształtowania proekologicznych postaw. - Nauczanie geografii regionalnej z wykorzystaniem dominant (zagadnień węzłowych) oraz metody ewolucyjnokrajobrazowej. - Obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie. - Projekt edukacyjny. 16 Moduł informatycznometodyczny II Od elektronicznej bazy danych do mapy cyfrowej Co to jest GIS? Czy GIS moŝe pomóc nauczycielowi? Faostat jako największa bezpłatna baza danych o światowym rolnictwie. Zasady korzystania z Faostatu. Przetwarzanie danych statystycznych do wykorzystania w oprogramowaniu GIS. Podstawy pracy z oprogramowaniem GIS na przykładzie Quantum GIS. Przygotowanie podkładu kartograficznego do map statystycznych (kartogram, kartodiagram) w QGIS. Wczytywanie danych dla map GISowych. Tworzenie i analiza kartogramu w QGIS. 8 III Geotagowanie Co to jest GPS? Zastosowanie GPS w nauczaniu uczeniu się. Sposoby pracy z odbiornikiem GPS w terenie. Geotagowanie pomoc dydaktyczna? 8 Moduł projektu Moduł szkolenia Tematyka Liczba godzin III Geotagowanie Nadawanie fotografiom cyfrowym informacji o połoŝeniu (geotagowanie) w programie GeoSetter. Wykorzystanie GoogleEarth do analizy trasy przebytej w terenie. Wykorzystanie serwisu internetowego Panoramio do publikowania i zbierania materiałów geograficznych. Czy geotagowanie moŝe pomóc uatrakcyjnić geografię? IV Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotowym moda czy konieczność? Spojrzenie na współczesny świat i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Moda na stosowanie nowych technologii. Konieczność wynikająca z potrzeby. V PowerPoint w praktyce szkolnej Sztuka prezentacji. Praktyczne ćwiczenia warsztatowe z tworzenia prezentacji multimedialnych. 4 Moduł informatycznometodyczny VI Wspomaganie nauczania geografii poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych Nowoczesne narzędzia multimedialne jako pomoc w pracy nauczyciela. Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletu, testera i pióra cyfrowego w praktyce szkolnej. VII Internet jako źródło materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu geograficznym Co to są internetowe zasoby edukacyjne? Internet źródłem materiałów dydaktycznych w nauczaniu geografii. Prawa autorskie w szkole i w sieci. VIII Publikowanie własnych materiałów w Internecie Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem stron internetowych. Podstawy tworzenia stron www na przykładzie edytora Nvu. 6 IX ZagroŜenia w wirtualnym świecie Globalna wioska i jej wpływ na współczesne Ŝycie. UzaleŜnienie od komputera i Internetu. X Podstawy tworzenia kursów online na platformie Moodle Co to jest zdalne nauczanie? Wykorzystanie platformy Moodle do tworzenia materiałów dydaktycznych. Tworzenie własnego kursu szkoleniowego w Moodle. 4+8 Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego Nauczycieli Geografii Razem 64

31 Szkolenie nauczycieli przedsiębiorczości TEMAT MATERIAŁ NAUCZANIA CELE W POWIĄZANIU Z MATERIAŁEM Dokumentacja w pracy zawodowej i Ŝyciu prywatnym Jak cię widzą tak cię piszą, czyli kształtowanie wizerunku. Zastosowanie map mentalnych w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii. Gra edukacyjna Wielki, mały biznes. Mój biznesplan Gospodarowanie finansami. Symulacje obliczeń finansowobiznesowych. Aktywność na rynku pracy. Wykorzystanie komunikatorów do sprawnego przepływu informacji. Tworzenie dokumentacji firmowej i prywatnej: pisma, faktury, broszury, zlecenia, dane osobowe. Segregowanie, archiwizowanie, wyszukiwanie dokumentów. Ochrona dokumentów. Czynniki wpływające na kształtowanie wizerunku. Elementy promocji. Podstawowe pojęcia ekonomiczne jak: mechanizmy gospodarki rynkowej: podaŝ, popyt, działalność gospodarcza, inflacja, historia i funkcje pieniądza Podejmowanie decyzji finansowych. Działalność gospodarcza. Plan finansowy. Inwestowanie. Koszt alternatywny. Analiza rynku, badania marketingowe, promocja, koszty inwestycji, analiza i ocena opłacalności, plan finansowy, analiza SWOT, struktura kapitału, kapitał własny, kredyt inwestycyjny, rentowność inwestycji, polityka zatrudnienia BudŜet, podatek, podatek VAT, PIT, Kredyt, raty kredytu, koszty kredytu, koszty inwestycji. Rynek pracy, działalność gospodarcza, list motywacyjny, umowa o pracę, zakres obowiązków, cechy i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. zaprezentowanie oraz kształtowanie umiejętności tworzenia róŝnego rodzaju dokumentów; doskonalenie umiejętności wprowadzania zmian i modyfikowania stworzonych dokumentów w zaleŝności od własnych potrzeb; wskazanie konieczności oraz moŝliwości ochrony i bezpiecznego przechowywania dokumentów. kształtowanie umiejętności budowania wizerunku poprzez takie formy jak zaproszenia, pisma; konstruowanie krótkich informacji i wykorzystanie kanału poczty elektronicznej. rozwijanie kreatywności uczniów; kształtowanie umiejętności kojarzenia, selekcjonowania i wykorzystywania wiedzy; umiejętność stosowania diagramów. kształtowanie umiejętności przewidywania i oceniania konsekwencji swoich decyzji; określanie ryzyka na bazie wskaźników ekonomicznych; kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce; kształtowanie umiejętności planowania działań; wskazywanie zaleŝności przyczynowoskutkowych kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych; rozwijanie umiejętności prowadzenia badań marketingowych i ich analizy; realna ocena konkurencji; przeprowadzenie analizy SWOT dot. planowanych działań; planowanie i podejmowanie decyzji finansowych; opracowanie planu finansowego kształtowanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, przewidywanie wyników opłacalności, przewidywanie skali oraz konsekwencji wynikających z podejmowanego ryzyka, przeprowadzenie analizy danych, segregowanie informacji. dokonywanie analizy rynku pracy; dostrzeŝenie zaleŝności między kwalifikacjami, a moŝliwościami zatrudnienia; poprawne pisanie listów motywacyjnych; wskazanie kompetencji, cech, umiejętności poŝądanych przez pracodawcę; wskazanie konieczności elastyczności do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. PROGRAMY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE Szablony w procesorze MS Word 007 Załącznik 1 Menu, wstąŝki i narzędzia MS Word Plik pomocniczy do tworzenia korespondencji seryjnej adresy.xlsx Korespondencja seryjna w procesorze MS Word 007 Internet MS Word 007 grafika, grafika SmartArt Internet Załącznik Grafika SmartArt PowerPoint 007 Internet Załącznik 14 plan hiperłączy do gry Mały Wielki Biznes Gra symulacyjna Mały_Wielki_Biznes_zjazd3.pptx PowerPoint Internet Prezentacja Park&Ride_zjazd3.pptx Arkusz kalkulacyjny MS Excel; Internet Załącznik 3 Excel podstawowe pojęcia Załącznik 4 Przykładowe miesięczne opłaty za media Załącznik 5 Słownik podstawowych pojęć Załącznik 8 Dzienne zapotrzebowanie na energię dla róŝnych grup ludności Załącznik 9 Liczba kalorii na 100 gram produktu Załącznik 10 VAT w Unii Europejskiej Załącznik 11 VAT w Polsce Załącznik 1 linki stron internetowych Załącznik 13 Wprowadzenie do symulatora zakupu nieruchomości Załącznik 15 Cennik produktów spoŝywczych (plik xlsx) Załącznik 16 Paragon(plik xlsx) Załącznik 17 BudŜet państwa Szacunki_viii-010.xls Plik pomocniczy ze strony Ministerstwa Finansów BudŜet I-VIII 010 Symulatory folder z załącznikami 18-4 Komunikatory gadu gadu, skype, tlen, Prezentacja Super Ekipa_zjazd4.pptx

32 Ramowy program szkolenia Nauczyciele matematyki NR STR TEMATYKA I FORMA ZAJĘĆ Przegląd podstawy programowej z matematyki wraz z komentarzem dydaktycznym (W) 4 Umiejętności kluczowe na lekcjach matematyki (W) 5 Matematyka szkolna w Polsce w świetle wyników badań PIZA (W) 6 EXCEL jako narzędzie pracy wychowawcy klasowego aplikacja Dziennik lekcyjny (W) 7 Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, (W) 8 9 Nowe możliwości dydaktyczne w pracy z komputerem wady i zalety, (W) 10 Nowe aktywności uczniów w pracy z komputerem i rozwój rozumowania operacyjnego, (W) 11 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, (W) 1-13 Metody nauczania. Reprezentacjami ikoniczne i symboliczne, integracja czynności percepcyjno-motorycznych a uczenie się matematyki w gimnazjum, metoda odkrywczego nauczania, jej znaczenie we współczesnym nauczaniu matematyki i rola błędu ucznia w trakcie rozwiązywania problemów. (W) 14 Dydaktyka nauczania z komputerem - (W) Interaktywne nauczanie z programami CABRI (W) wprowadzający. Ustawianie opcji programu, tworzenie podstawowych figur (odcinek, trójkąt, prosta, okrąg, łuk, elementy trójkąta, wielokąt i wielokąt foremny) i konstruowanie podstawowych obiektów (prostopadła, równoległa i ich edycja. (C) 17 Makrokonstrukcja - sposób tworzenia i sposoby jej wykorzystania. (K). 18 Odkrywanie twierdzeń przy użyciu CABRI filozofia uczenia przy pomocy tego programu, prezentacja książek pomocniczych do gimnazjum i liceum. (C) 19 Symetralna dwóch punktów i dwusieczna kąta (W)( C) 0 Wprowadzenie symetrii osiowej w gimnazjum, prostopadłość prostych, (W) (C) 1 Styczna do okręgu, nieznane konstrukcje (C) Styczna zewnętrzna do dwóch okręgów (styczna wewnętrzna zadanie do pracy samodzielnej (K)). 3 Dydaktyka nauczania ułamków z programem CABRI poprzez przygotowanie specjalnej aplikacji Cabri dla uczniów szkół podstawowych (W) (W) 4-6 Odkrywcze i spiralne nauczanie przekształceń izometrycznych - użycie opcji miejsce geometryczne punktów. Punkty stałe przekształceń, niezmienniki, składanie przekształceń, przekształcenia nietypowe. (W) (C) (K). 7 Wzajemne położenie dwóch okręgów zamknięty układ Haubera twierdzeń, - (K) 38-9 Zadania konstrukcyjne dla uczniów liceum, (C) Zadania konstrukcyjne dla uczniów gimnazjum, (C) 30 Rola programów komputerowych w dowodzeniu twierdzeń, (W) 31 Twierdzenie Picka (W) (C) 3 Dynamiczne tangramy w CABRI jako narzędzie wspomagające nauczanie matematyki w szkole podstawowej (W) (C) i odkrycie twierdzenia o rozcinaniu wielokątów 33 Pola figur odkrywcze podejście do problemu, (W) (C) 34 Jednokładność i podobieństwo sposób realizacji tej tematyki we współczesnym programie nauczania matematyki w gimnazjum, (W) (C) 35 Przekształcenia afiniczne wyprowadzenie pola dowolnej elipsy (W) (C) 36 Funkcje cz 1 - Geometryczna idea tworzenia wykresów funkcji - elementy analizy matematycznej. (W) Praca samodzielna nauczycieli kursantów - (K) 37 Funkcje cz Funkcja logarytmiczna i wykładnicza, (W) (C) 38 Funkcje cz 3 definicje funkcji trygonom. (W) (W) Funkcje trygonometryczne kąta skierowanego., (W) (C 39 Funkcja liniowa - koncepcja lekcji wprowadzającej postaci kierunkową, (W) Funkcja kwadratowa - odkrycie jej własności dla zmiennych współczynników a i b, (W) (C) i przejście do wielomianów 40 Idea konstruowania wykresu pochodnej dla danej funkcji i propozycja samodzielnego, odkrywczego wprowadzania definicji pochodnej przez uczniów. Odkrycie liczby e, (W) 41 Śledzenie zmiany pól obiektów geometrycznych przy użyciu Cabri i poszukiwanie wartości ekstremalnych w sytuacjach geometrii płaskiej i stereometrii, (W) 4-43 Elipsa na wiele sposobów i jej własności, (W) 44- Parabola i hiperbola - dochodzenie do ich definicji odkrywanie nieznanych własności paraboli, (W) Elementy statystyki definicje i konstrukcje geometryczne średniej arytmetycznej, geometrycznej, harmonicznej i kontrharmonicznej w tym praca na platformie elearningowej, (W) (C 47 Geometria analityczna konkretne przykłady lekcji w których uczeń odkrywa metody i wzory geometrii analitycznej, (W) (C) Twierdzenie Pitagorasa spiralne nauczanie tego tematu w planimetrii i stereometrii, (W) 50 Logika z programem CABRI i z EXCELEM (W) 51 Teselacje - parkietowanie (W) 5-54 Nauczanie własności funkcji w gimnazjum i liceum z programem WINPLOT (W) (C) Podstawy geometrii przestrzennej -rodzaje rzutów w przestrzeni 3D - aksonometria, rzut perspektywiczny (środkowy, rzut równoległy, twierdzenie Carla Pohlkego wykład wykorzystanie programu RAUM (W) Graniastosłupy i ostrosłupy ich pola i objętości z programem CABRI 3D, (W) (C) 57 Konstruowanie siatek wielościanów i sklejanie nietypowych obiektów 3D, (W) (C) 58 Przekroje wielościanów z programem PRZEKRÓJ, (W) (C) Czworościan a sześcian o wspólnych wierzchołkach- relacje pomiędzy nimi, stella octangula jej objętość problem Hilberta (informacyjnie), (W) (C) 59 Dualność wielościanów (W) (C) i wielościany Archimedesa 60 Złota liczba i jej własności arytmetyczne i geometryczne (C) wykorzystanie EXCELA. Podstawy konstrukcji wielościanów symetrii dwudziestościennej (C) 61 Rzuty Monge a ćwiczenia i test 3D, (C) oraz cienie w 3D cień kuli jako elipsa (W) (C) 6 Bryły obrotowe maszynka do ich tworzenia. (W) (C) Program MICROLAT jako przykład programu komputerowego kreującego bryły obrotowe, (W) (C) 63 Program RAUM i DPGRAPH do ćwiczeń wyobraźni przestrzennej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i poznawania wiedzy o wielościanach (W) (C) 64 Emulator kalkulatora TI 83 jako narzędzie wspierające nauczanie algebry, obliczeń ekonomicznych, handlowych, statystyki i procentów, (W) (C)

33 Szkolenie nauczycieli plastyki 1. Harmonogram szkolenia Zajęcia będą realizowane w trakcie 4 zjazdów stacjonarnych. Moduł interpersonalny, prowadzony według odrębnego programu - 16 godzin; Moduł informatyczno-dydaktyczny - 64 godzin. Dzień szkolenia Moduł Liczba godzin 1 dzień Nowa podstawa programowa nauczania plastyki 8 dzień 3 dzień Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela plastyki Przegląd dostępnych programów komputerowych pomocnych w procesie dydaktycznym Grafika komputerowa podstawowe pojęcia Obraz plastyczny tworzenie metodami tradycyjnymi z przeznaczeniem do transpozycji do postaci cyfrowej Wykorzystanie skanera do obróbki dokumentów i obrazów dzień Metody tworzenia i obróbki graficznej obrazów komputerowych 8 5 dzień Metody tworzenia i obróbki graficznej obrazów komputerowych 4 Przygotowanie fotografii i obiektów graficznych na potrzeby Internetu. 4 6 dzień Nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu plastyki 8 7 dzień Tworzenie prezentacji multimedialnych - wprowadzenie Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera 6 8 dzień Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera 6 Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów edukacyjnych Razem: 64

34 Program szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych technicznych Dzień 1 L.p. Temat Ilość godzin W Ćw. 1. Wprowadzenie do e-learningu 1 1. Zasady pracy na platformie Moodle Tworzenie kursu na platformie Moodle Zasady dodawania zasobów do kursu 1 1 Dzień Ilość godzin L.p. Temat W Ćw. 1. Tworzenie testu na platformie Moodle. Tworzenie lekcji na platformie Moodle. Ćwiczenia w posługiwaniu się platformą. Rozwiązywanie zadań Dzień 3 L.p. Temat 1. Wprowadzenie do problematyki szkolnictwa zawodowego.. Metodyka prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych Ilość godzin W Ćw Metody pracy na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów zawodowych 1 3 Dzień 4 L.p. Temat 1. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (ERK) Ilość godzin W Ćw Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce aspekty programowe Propozycje zmian w kształceniu zawodowym aspekty organizacyjne Analiza programów modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych

35 Dzień 5 Ilość godzin L.p. Temat W Ćw. 1. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk AutoCAD. Warstwy rysunkowe. 0,5 0,5. Wybrane obiekty rysunkowe AutoCAD-a. Układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne. Oglądanie rysunku. 0,5 1,5 3. Modyfikacje obiektów wybrane sposoby Napisy i wymiarowanie. 0,5 0,5 Dzień 6 L.p. Temat Ilość godzin 1. Bloki rysunkowe. 0,5,5. Wydruk rysunku. 0,5 0,5 3. Opracowanie wyników pomiaru za pomocą programu Excel 0,5 1,5 4. Zastosowanie narzędzi Szukaj wyniku i Solvera oraz wybranych funkcji inżynierskich 0,5 1,5 Dzień 7 W Ćw. L.p. Temat Ilość godzin 1. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk Inventor Wykreślanie szkiców. 0,5 1,5 3. Generowanie modeli bryłowych części. 1 3 Dzień 8 L.p. Temat W Ilość godzin 1. Tworzenie zespołów Dokumentacja techniczna. 0,5 1,5 W Ćw. Ćw.

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011 Mazowieckie Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zada nia Obszar Liczba godzin Tematyka obszaru I. Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli 1.1 System oświatowy. 15 System oświatowy Sieć instytucji szkolnych System

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo