Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2012. Ramowy program szkolenia"

Transkrypt

1 Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia I moduł interpersonalny (16 godz.) Skuteczna komunikacja Kreatywne rozwiązywanie problemów II moduł informatyczno-dydaktyczny (dotyczy danego przedmiotu zgodnie z poniższym wykazem) Nauczyciele języka polskiego Lp Temat Zaprezentowanie celów dydaktycznych i metodycznych kursu (zakres proponowanych zastosowań TI w nauczaniu j. polskiego) Przedstawienie wybranych do kursu treści programowych kryteria wyboru Mind Mapping prezentacja programu Tablica interaktywna działanie i zasady obsługi Korzystanie z platformy Moodle: poruszanie się po platformie, elementy e-learningu Wykorzystanie programu Power Point funkcje rozszerzające możliwości prezentacji (pliki muzyczne, graficzne, animacje, filmy, Internet) Inne multimedia (e-book, em-book, czytnik multimedialny, blog, polonistyczne witryny internetowe) Omówienie nowej podstawy programowej z języka polskiego komentarz dydaktyczny Wykład wprowadzający do romantyzmu i synteza epoki Przygotowanie prezentacji multimedialnej (Power Point) z wykorzystaniem wykładu wprowadzającego

2 Synteza epoki (romantyzm) przygotowanie testu na platformie Moodle Wykład wprowadzający do analizy i interpretacji tekstu w świetle nowej podstawy programowej Analiza i interpretacja wybranego utworu poetyckiego epoki romantyzmu (np. Nerwy) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dziady, cz. III A. Mickiewicza jako tekst kultury. Opracowanie materiału dydaktycznego do realizacji tematu: Dziady cz. III A. Mickiewicza jako dramat opowiadający o Polsce i Polakach (inscenizacja, ekranizacja) Gatunki dziennikarskie na lekcjach języka polskiego np. informacja i artykuł Wykład wprowadzający do nauki o języku: Kultura języka i reguły poprawności językowej. Tworzenie fragmentu podręcznika nauki o języku w oparciu o wykład Kultura języka i reguły poprawności językowej. Użycie programu Mind Mapping i programu Word do nauki o języku. Podsumowanie zajęć, ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego nauczycieli języka polskiego Moduł informatyczno-dydaktyczny razem 64 godz.

3 Nauczyciele bibliotekarze Lp Temat Nowa podstawa programowa i rola biblioteki szkolnej. Metodyka kształcenia użytkownika informacji. Badanie jakości usług bibliotecznych. Prawo autorskie w wykorzystaniu zasobów Internetu. Digitalizacja i mikrofilmowanie zbiorów, archiwizowanie danych. Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych: prezentacje multimedialne, oprogramowanie darmowe, tablica interaktywna. E-booki i m-booki, podcasty i videocasty - tworzenie i odtwarzanie. Przegląd programów bibliotecznych: MOL, Biblos, Co-liber, Exlibris, Sowa, Biblioteka Szkolna, Biblioteka (Progman) Excel w praktyce i jego narzędzia. Razem 64 godz.

4 Nauczyciele WOS Dzień szkolenia Moduł 1 dzień Nowa podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie 1 dzień Uczniowski projekt edukacyjny jako metoda kształcenia umiejętności obywatelskich Liczba godzin 6 dzień Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 8 3 dzień Nowe narzędzia komunikacji i ich walory edukacyjne 8 4, 5 dzień 6 dzień Nowe narzędzia komunikacji i ich walory edukacyjne 16 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem zasobów multimedialnych 7 dzień Graficzna prezentacja danych dzień Wykorzystanie elementów e-learningu wspomagających nauczanie wiedzy o społeczeństwie 8 Razem: 64

5 Nauczyciele historii Lp. Zagadnienia tematyczne 1. Nowa podstawa programowa z historii (4 godz.) 1. Podstawa prawna zmian programowych.. Struktura nowej podstawy programowej z historii. 3. Wymagania ogólne i szczegółowe dla II, III i IV etapu edukacyjnego 4. Zalecane warunki i sposób realizacji. 5. Komentarze do podstawy programowej z historii.. Jak uczyć historii w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy? (4 godz.) 1. Założenia współczesnej dydaktyki historii.. Zasady stosowania metod aktywizujących. 3. Zalety właściwego doboru metod. 4. Przykłady dobrej praktyki. 3. Przegląd i zastosowanie metod aktywizujących stosowanych w nauczaniu historii (4 godz.) 1. Przygotowanie scenariusza lekcji historii. 4. Praktyczne wykorzystanie edytora tekstowego (4 godz.) 1. Przygotowanie testów, sprawdzianów.. Gazetka szkolna, ulotka, dyplom. 3. Publikacja nauczycielska. 5. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach historii (4 godz.) 1. Przedstawianie i analiza danych statystycznych w postaci tabel.. Sporządzanie różnego typu wykresów do danych. 3. Odczytywanie i interpretowanie danych z wykresu. 6. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem jej na lekcji (6 godz.) 1. Zasady pracy w PowerPoint: a) tworzenie i prezentowanie efektownych prezentacji, b) wykorzystanie prezentacji na lekcji historii,

6 c) prezentacja dla ucznia. 7. Wykorzystanie fotografii i grafiki w pracy nauczyciela (10 godz.) 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami grafiki komputerowej: a) Obraz rastrowy a obraz wektorowy, b) Tryby kolorów: CMYK a RGB. Skanowanie dokumentów, fotografii. 3. Metody obróbki graficznej dokumentów i zdjęć. 4. Przygotowanie do druku i drukowanie. 5. Przygotowanie fotografii, dokumentów i grafik na potrzeby Internetu i prezentacji multimedialnych. 8. Kartografia komputerowa dla historyków (8 godz.) 1. Systemy informacji przestrzennej w popularyzacji wiedzy historycznej.. Internetowe zasoby źródeł kartograficznych. 3. Grafika rastrowa a grafika wektorowa (differentia specifica). 4. Sporządzanie mapy administracyjnej w edytorze grafiki wektorowej (CorleDRAW lub Inkscape). 9. Webmastering dla historyka (10 godz.) 1. Podstawowe pojecia związane z tworzeniem stron internetowych.. Hosting (rodzaje i dobór kont na stronę 3. Aplikacji WYSIWYG NVU: a) wprowadzenie, b) pierwsze kroki, c) podstawy tworzenia stron w technologii XHTML, d) ćwiczenia praktyczne. 4. System CMS Joomla: a) wprowadzenie do sytemów CMS (technologia PHP), b) tworzenie konta pod system i instalacja systemu Joomla, c) skórki i wygląd strony, d) wprowadzenie treści, e) instalacja i konfiguracja bezpłatnych dodatków (galeria, forum),

7 f) ćwiczenia praktyczne. 10. Audiowizualne źródła w nauczaniu historii. Pozyskiwanie, obróbka, wykorzystanie w procesie nauczania (10 godz.) 1. Pozyskiwanie informacji oraz materiałów audio-video z Internetu. Współczesne archiwa internetowe, wykorzystanie wyszukiwarki internetowej, głęboka sieć, kwestie prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu.. Obróbka materiału wideo konwersja formatów, wycinanie fragmentów filmu, montaż dłuższego materiału z części, przygotowanie list dialogowych i ich integracja z materiałem wideo. 3. Obróbka materiału audio konwersja formatów, poprawa jakości (odszumianie). Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem materiałów audio i wideo oraz rozwiązywanie podstawowych problemów z nimi związanych.

8 Nauczyciele kształcenia zintegrowanego Moduł Temat Zagadnienia I. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej Przykłady zastosowania programów z pakietu Office Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: portale edukacyjne, strony wydawnictw edukacyjnych internetowe wydania prasy ogólnopolskiej i lokalnej, etyczne i prawne aspekty korzystania z Internetu. II.. Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela 1. Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej. Prakseologiczny model edukacji wczesnoszkolnej (metody, formy efektywnej i skutecznej pracy dydaktyczno wychowawczej) Zasady tworzenia stron WWW. Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych Praca z tablicą interaktywną zasady pracy z tablicą interaktywną wykorzystanie tablicy w nauczaniu początkowym. Podstawa prawna zmian programowych. Struktura nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. Wymagania ogólne i szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Zalecane warunki i sposób realizacji. Komentarze do podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc w planowaniu pracy dydaktycznej Analiza nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej (praca grupach). Czynniki wpływające na proces edukacyjny. Motywowanie ucznia do nauki. Metody aktywizujące i interaktywne nauka poprzez zabawę: - Drama jako forma edukacji teatralnej i teatroterapii. - Gry i zabawy w klasach I III ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw komputerowych. Metody nauki czytania i pisania

9 1. Realizacja celów i zadań edukacyjnych z wykorzystaniem technik informatycznych. z wykorzystaniem programów multimedialnych Edukacja matematyczna czynnościowe uczenie się matematyki. -Zasady skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej edukacji matematycznej - Operacyjne rozumowanie w zakresie koniecznym do uczenia się matematyki Planowanie pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Ocenianie wspierające proces edukacyjny. Możliwości realizacji celów i zadań z wykorzystaniem technik informacyjnych w zakresie; - zajęć edukacyjnych, - zajęć opiekuńczych, - zajęć korekcyjno wyrównawczych - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania. III. Przykłady dobrej praktyki - rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik z wykorzystaniem technik informacyjnych. - Przegląd dostępnych materiałów edukacyjnych zamieszczonych na płytkach interaktywnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - Gry i zabawy komputerowe. 1. Ocena i samoocena ucznia. Możliwości oceny, samooceny ucznia. Testy wiedzy i umiejętności. IV. 1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego do wykorzystania na zajęciach w kl. I-III szkoły podstawowej. Tworzenie i prezentowanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w zakresie edukacji: - polonistycznej, - społecznej, - przyrodniczej, - matematycznej, - muzycznej, - plastycznej, - wychowanie fizycznego i edukacji

10 zdrowotnej, - zajęć korekcyjno wyrównawczych - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania.. Prezentacja opracowanych przez uczestników materiałów edukacyjnych. Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej.

11 Nauczyciele chemii Cele: Zagadnienia (treści szkolenia): Zmiany w podstawach programowych dla gimnazjów oraz LO i wynikające z tego nowe zadania dla nauczycieli. Uczestnik: Przedstawienie celów i harmonogramu - zna główne założenia reformy szkolenia. programowej, Założenia reformy programowej - - zna nową podstawę programową usystematyzowanie wiadomości. z chemii, Prezentacja podstawy programowej - dostrzega różnice miedzy nową obowiązującej w obecnej drugiej a starą podstawą programową. i trzeciej klasie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Nowa podstawa programowa dla gimnazjum. Analiza zmian w podstawach programowych dla gimnazjum. Liczba godzin wykład ćwiczenia Metody aktywizujące stosowane w dydaktyce chemii. 4 3 Uczestnik: - zna metody aktywizujące stosowane w nauczaniu chemii. Metoda: problemowa burza mózgów metaplan gry dydaktyczne Programy komputerowe stanowiące część obudowy programów nauczania. Uczestnik potrafi wykorzystać: Zapoznanie z: - program komputerowy dla LO programem komputerowym Nowej (Nowa Era) Ery Chemia ogólna - program komputerowy dla LO i nieorganiczna. Zakres (WSiP) podstawowy i rozszerzony. - program komputerowy dla programem komputerowym WSiP gimnazjum(nowa Era) Kształcenie w zakresach: - program komputerowy dla podstawowym i rozszerzonym. gimnazjum (WSiP) Program komputerowy dla ucznia Uczestnik potrafi wykorzystać liceum ogólnokształcącego, liceum zawartość programu do konkretnej profilowanego i technikum. lekcji, stosuje animacje w połączeniu programem komputerowym dla z demonstracją doświadczeń. gimnazjum Chemia Nowej Ery, część 1. programem komputerowym WSiP dla gimnazjum Chemia. Program komputerowy dla ucznia gimnazjum. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracy nauczyciela chemii. 4 4 Uczestnik potrafi: - zapisywać cyfrowo przebieg doświadczenia, - wykorzystywać obrazy sprzętu do zapamiętywania nazw przez uczniów, - obsługiwać rzutnik multimedialny i wykorzystywać go na lekcjach chemii do demonstracji doświadczeń, animacji komputerowych, danych liczbowych,wykresów tabel, układu okresowego pierwiastków, - zna ogólne zasady działania tablicy Interaktywnej, potrafi wykorzystać jej Aparat cyfrowy jako pomoc w dokumentowaniu i wizualizacji lekcji: zapisywanie cyfrowe przebiegu doświadczenia wykorzystanie obrazów sprzętu do zapamiętywania nazw Rzutnik multimedialny i możliwości wykorzystania na lekcjach chemii: obsługa demonstracja doświadczeń, animacji komputerowych, danych

12 podstawowe funkcje. liczbowych, wykresów, tabel, układu okresowego pierwiastków Tablica interaktywna i możliwości jej wykorzystani na lekcjach chemii: podstawy obsługi przykłady wykorzystania na lekcjach chemii. Wykorzystanie sposobów komunikacji elektronicznej: , forum dyskusyjne, komunikatory. Uczestnik: Zakładanie konta poczty - potrafi założyć i posługiwać się pocztą elektronicznej. elektroniczną, Udział w forum dyskusyjnym. - uczestniczyć w forum dyskusyjnym, Porozumiewanie się poprzez - komunikować się przez Gadu -Gadu komunikatory (GG). Programy komputerowe wspomagające nauczanie chemii dostępne na rynku. Uczestnik potrafi: EduROM multimedialny program do - wykorzystywać programy nauki chemii dla klasy I gimnazjum multimedialne na lekcjach chemii, instalacja programu -wykorzystywać darmowe programy praca z tematami komputerowe dostępne w programy narzędziowe Internecie(Chemix 3.50, Isis Draw) EduROM Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Multimedialne lekcje. instalacja programu wykorzystanie zawartych treści tworzenie własnych lekcji Chemix 3.50 /układ okresowy/ obsługa programu Program Isis Draw instalacja poruszanie się po programie tworzenie prostych cząsteczek zapisywanie równań reakcji chemicznych i obliczanie mas cząsteczkowych Wykorzystanie programów komputerowych na lekcjach chemii wraz z propozycją scenariuszy lekcji. Uczestnik potrafi wykorzystać dostępne programy komputerowe na lekcjach chemii i w oparciu o nie potrafi napisać scenariusz lekcji oraz dokonać edycji. Obsługa: EduROM Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Multimedialne lekcje Isis Draw, programu komputerowego WSiP Kształcenie w zakresach: podstawowym i rozszerzonym. Program komputerowy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. programu komputerowego Nowej Ery Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy i rozszerzony w zakresie tworzenia własnych lekcji. Ćwiczenia w przygotowywaniu scenariuszy lekcji

13 Nauczyciele świetlic Moduł Temat Zagadnienia I. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela świetlicy. Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela świetlicy 1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej Przykłady zastosowanie programów z pakietu Office Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela świetlicy: portale edukacyjne, strony wydawnictw edukacyjnych internetowe wydania prasy ogólnopolskiej i lokalnej, etyczne i prawne aspekty korzystania z Internetu. Zasady tworzenia stron WWW. Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych Praca z tablicą interaktywną zasady pracy z tablicą interaktywną wykorzystanie tablicy w pracy nauczyciela świetlicy Ustawy i rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz realizacji zadań opiekuńczowychowawczych szkoły. Rodzaje świetlic według określonych kryteriów. Miejsce świetlicy szkolnej w nowej Podstawie programowej I, II i III etapu edukacyjnego. II.. Funkcje i zadania świetlicy szkolnej. Funkcja: - opiekuńcza, - wychowawcza, - społeczna - profilaktyczna, - dydaktyczna - reedukacyjna i kompensacyjna, Zadania służące realizacji funkcji świetlicy:

14 - zapewnienie dzieciom opieki (po lub przed zajęciami dydaktycznymi), - organizowanie pomocy w nauce w tym zespołów wyrównawczych, - wdrażanie do racjonalnego wykorzystywanie czasu wolnego, - tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, - rozwijanie wielostronnej działalności twórczej, - kształtowanie postaw prospołecznych i nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia, - pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w podniesieniu samooceny, - organizowanie gier i zabaw świetlicowych, - stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków codziennego życia, - współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym szkoły. 3. Metodyczno - organizacyjne podstawy pracy opiekuńczowychowawczej w świetlicy (metody, formy efektywnej i skutecznej pracy opiekuńczo wychowawczej). Model - wzorzec świetlicy szkolnej: - założenia ogólne koncepcje, - układ strukturalny materialny, społeczny i lokalizacyjny, - układ funkcjonalny i organizacyjny, - warunki metodyczne środowiska opiekuńczo wychowawczego. Poznawanie wychowanków. Podstawowe techniki diagnoz w działalności opiekuńczo wychowawczej: obserwacja, wywiad, ankieta, analiza wytworów, techniki projekcyjne, techniki socjometryczne. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dziecka

15 III. 1. Realizacja celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych z wykorzystaniem technik informatycznych. Opiekun wychowawca świetlicy szkolnej: - status prawny, - postawy wychowawcy wobec dziecka, - warsztat pracy pedagogicznej opiekunawychowawcy. Planowanie działalności opiekuńczo wychowawczej: - cele planowania, - rodzaje planów pracy, - rola ewaluacji w planowaniu pracy opiekuńczo wychowawczej. Formy pracy w świetlicy szkolnej. Typowe formy pracy w świetlicy szkolnej: - zajęcia dydaktyczne (odrabianie zadań domowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, czytanie, gry i zabawy dydaktyczne) - wycieczki i spacery, - gry i zabawy świetlicowe ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw komputerowych (tematyczne, konstrukcyjne, twórcze, towarzyskie, umysłowe). - zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne ( teatr), techniczne, czytelnicze (słowne, wizualne audiowizualne). Metody i techniki pracy świetlicowej: - metody wychowawcze oddziaływań indywidualnych (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, nagradzania, karania), -grupowe metody wychowania - oddziaływań grupowych, - metody dydaktyczne oparte na obserwacji, na słowie, na działalności praktycznej uczniów. - metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem dramy. Możliwości realizacji celów i zadań z wykorzystaniem technik informacyjnych w zakresie: - zajęć korekcyjno wyrównawczych, - zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania.

16 - zajęć wychowawczych, profilaktycznych, - tworzenia środków dydaktycznych,. Zastosowanie technik informatycznych w pracy świetlicy szkolnej. - przygotowania dokumentacji świetlicy. Przykłady dobrej praktyki rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik informacyjnych. Przegląd dostępnych materiałów edukacyjnych zamieszczonych na płytkach interaktywnych w zakresie zajęć opiekuńczo wychowawczych ( w tym korekcyjno kompensacyjnych i pracy z dzieckiem zdolnym). 1. Przygotowanie materiałów metodycznych w zakresie pracy opiekuńczo wychowawczej do wykorzystania na zajęciach świetlicowych Gry i zabawy komputerowe. Tworzenie z wykorzystaniem komputera materiałów wspierających rozwój ucznia z uwzględnieniem treści: - polonistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, muzycznych, plastycznych, zdrowotnych - do zajęć korekcyjno wyrównawczych - do zajęć rozwijających szczególne zdolności i zainteresowania. IV. - do zajęć wychowawczych, profilaktycznych, - tworzenie środków dydaktycznych, - przygotowanie fragmentów dokumentacji świetlicy.. Prezentacja opracowanych przez uczestników materiałów metodycznych. Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów metodycznych z wykorzystaniem projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej.

17 Nauczyciele biologii Lp. Nazwa modułu Tematyka Moduł dydaktycznoorganizacyjny Moduł informatycznometodyczny Zapoznanie z metodycznymi i dydaktyczno - organizacyjnymi przesłankami wspomagania procesu kształcenia w biologii w świetle nowej podstawy programowej. Internet źródłem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu na lekcjach biologii, miejscem komunikacji oraz publikacji materiałów własnych. Przygotowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office 007. Wspomaganie efektywności nauczania na lekcjach biologii poprzez tworzenie i wykorzystanie materiałów multimedialnych. Projektor multimedialny tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzia wspomagające prace nauczyciela. Platforma Moodle internetowym narzędziem nauczania uczenia się w dydaktyce biologii Podsumowanie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno Metodycznego Nauczycieli Biologii Liczba godzin

18 Nauczyciele języka angielskiego Lp. Zagadnienia tematyczne l. godzin 1. Podstawa programowa 4. Narzędzia internetowe a rozwój nauczyciela 8 3. Wykorzystanie platformy igoogle w nauczaniu języka 4. Grupy dyskusyjne, epals i etwinning (współpraca międzynarodowa) 5. Czat w dydaktyce 6. Blogi 7. Wykorzystanie treści video w nauczaniu języka 8. Zgrywanie i tworzenie filmów 6 9. Programy interaktywne w nauczaniu języka Sieć,0 w nauczaniu Wykorzystanie wiki w dydaktyce 6 1. Portale społecznościowe Tablice interaktywne Słowniki, tezaurusy i encyklopedie w sieci Materiały wydawnictw w sieci 16. Wykorzystanie wiadomości RSS 17. Oprogramowanie do tworzenia ćwiczeń interaktywnych Wirtualny świat 3D 19. Webquest 4 0. Ocena stron internetowych 4 1. Kontrola pracy w pracowni językowej 4. Test końcowy i ewaluacja kursu

19 Nauczyciele języka niemieckiego LP. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE LICZBA GODZIN 1. Podstawa programowa. Elektroniczne przetwarzanie danych 6 3. Jak funkcjonuje Internet? 4. Google 4 5. Blogi: e-dzienniki 4 6. Czat 7. Moje ulubione strony internetowe: podkasting, technologia RRS 4 8. Webquest jako nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca zasoby internetowe 6 9. Rodzina Wiki w Internecie Sieć Web.0: współmyślenie, współuczestniczenie, 4 współdziałanie 11. Od słownika przez leksykon do encyklopedii 6 1. Materiały audio i video na lekcjach języka obcego: portal YouTube Wydawnictwa podręczników do nauczania języka niemieckiego jako obcego. Materiały DaF dostępne w sieci Ćwiczenia i zadania dostępne w trybie online Oprogramowanie autorskie: Hot Potatoes, Lingofox Koniec kredy? Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne 17. Nauczanie i uczenie się języka z wykorzystaniem metod interaktywnych Partnerstwo szkół: etwinning, sieć szkół partnerskich 19. Interesujące strony internetowe 6 0. Ewaluacja kursu

20 Nauczyciele religii Lp Nazwa modułu Przesłanki dydaktyczno-organizacyjne Liczba godzin Programowanie i organizacja roku szkolnego katechety z wykorzystaniem instrumentów informatycznych 13 Tajemnica modlitwy w języku elektronicznych komunikatorów 13 Wsparcie instrumentów informatycznych w formacji liturgicznej 6 Rozwijanie umiejętności twórczego podejmowania kwestii moralnych na katechezie 8 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole na przykładzie rekolekcji szkolnych 15 8 Podsumowanie i ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego nauczycieli religii 1

21 Nauczyciele przyrody Lp. Nazwa modułu Tematyka Moduł dydaktycznoorganizacyjny Moduł informatycznometodyczny Zapoznanie z metodycznymi i dydaktyczno - organizacyjnymi przesłankami wspomagania procesu kształcenia przyrodniczego w świetle nowej podstawy programowej. Internet źródłem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu na lekcjach przyrody, miejscem komunikacji oraz publikacji materiałów własnych. Przygotowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office 007. Wspomaganie efektywności nauczania na lekcjach przyrody poprzez tworzenie i wykorzystanie materiałów multimedialnych. Projektor multimedialny tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzia wspomagające prace nauczyciela. Platforma Moodle internetowym narzędziem nauczania uczenia się w dydaktyce przyrody. Podsumowanie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno Metodycznego Nauczycieli Przyrody. Liczba godzin

22 Nauczyciele przedmiotów technicznych zawodowych L.p. Zagadnienia tematyczne Ilość godzin W Ćw. 1. Wprowadzenie do e-learningu 1 1. Zasady pracy na platformie Moodle Tworzenie kursu na platformie Moodle Zasady dodawania zasobów do kursu Tworzenie testu na platformie Moodle. Tworzenie lekcji na platformie Moodle 6. Ćwiczenia w posługiwaniu się platformą. Rozwiązywanie zadań. Zajęcia prowadzone metodą e-learningową Wprowadzenie do metodyki Metodyka prowadzenia zajęć przedmiotów elektronicznych Metody pracy na zajęciach dydaktycznych z elektroniki, elektrotechniki, energetyki, instalacji elektrycznych, maszyn 1 3 elektrycznych, urządzeń elektrycznych 10. Nowa podstawa programowa. Ogólna charakterystyka Nowa podstawa programowa treści dotyczące przedmiotów zawodowych elektronicznych. 1. Ocenianie w przedmiotach zawodowych Wprowadzenie do obsługi programu typu CAD. Warstwy 0,5 0,5 rysunkowe. 14. Wybrane obiekty rysunkowe CAD-a. Układy współrzędnych. 0,5 1,5 Rysowanie precyzyjne. Oglądanie rysunku. 15. Modyfikacje obiektów wybrane sposoby Napisy i wymiarowanie. 0,5 0,5 17. Bloki rysunkowe. 0,5,5 18. Wydruk rysunku. 0,5 0,5 19. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk Inventor Wykreślanie szkiców. 0,5 1,5 1. Generowanie modeli bryłowych części Tworzenie zespołów Dokumentacja techniczna. 0,5 1,5

23 Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy LP. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE 1. Usprawnianie uczenia się. Klasa jako grupa 3. Techniki i metody wykorzystywane do diagnozy w obrębie wychowania i profilaktyki 4. Preferencje zawodowe w kontekście kompetencji społecznych 5. Metodyka prezentacji multimedialnych 6. Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy pedagoga i psychologa 7. Zasoby Internetu jako źródło pracy samokształceniowej 8. Urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji 9. Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem urządzeń technologii informacyjno komunikacyjnej 10. Prezentacja wypracowanych materiałów

24 Lp. Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia Nauczyciele muzyki Temat warsztatu 1. Posługiwanie się komunikacją internetową (rodzaje, sposoby wykorzystania). Zdalne przekazywanie plików w czasie rzeczywistym/wparcia technicznego. Rippowanie materiału muzycznego i filmowego jego edycja 3. i zaawansowana obróbka sposoby wykorzystania na lekcji muzyki. 4. Konwersja plików dźwiękowych i filmowych do różnych formatów przygotowanie jako pomocy dydaktycznych. 5. Wykorzystanie oprogramowania Van Basco Player w edukacji muzycznej. Obsługa edytora muzycznego Audacity. Nagrywanie wielosesyjne. 6. Tworzenie audycji multiścieżkowych - nagrania z efektami dźwiękowymi. Organizacja amatorskiego studia nagrań nagrywanie materiału instrumentalnego i wokalno-instrumentalnego. Podstawowy 7. mastering muzyczny. Wykorzystanie umiejętności edytorskich na lekcjach muzyki i zajęć artystycznych. Propozycje projektów muzyczno-informatycznych. 8. Wyodrębnianie ścieżek dźwiękowych z plików filmowych ich edycja i zaawansowana obróbka. 9. Pisanie i edycja nut w programie Capella wykorzystanie oprogramowania jako środka dydaktycznego na lekcjach muzyki. 10. Organizacja projektu Szkolna internetowa rozgłośnia radiowa 11. Obsługa zaawansowanego rekordera i edytora muzycznego Cool Edit Pro. 1. Nagrywanie sesji wokalnej. 13. Nagrywanie sesji wokalnej z podkładem muzycznym. 14. Zmiana tonacji i tempa pliku muzycznego (obniżanie i podwyższanie) 15. Nakładanie cyfrowej akustyki na nagranie dźwiękowe 16. Obsługa platformy e-learningowej - zdalne nauczanie Moodle.

25 17. Wykorzystanie e-videolearningu w procesach dydaktycznych. 18. Wykorzystanie TI w metodach aktywizujących. 19. Zastosowanie TI w metodzie projektu (przykłady). 0. Nagrywanie słuchowisk radiowych i tworzenie audiobook ów. 1. Dubbing muzyczny.. Organizowanie festiwali wiedzy muzycznej z zastosowaniem TI. 3. Korelacja dźwięku i obrazu przy zastosowaniu TI. 4. Doświadczenia z dźwiękiem, które warto przeprowadzić na lekcjach muzyki. 5. Znajomość ciekawych stron o tematyce muzycznej. (biblioteki dźwięków, nagrań opracowania nutowe, materiały metodyczne) Propozycje tematów wykładów 1. Jak oceniać wspierając procesy twórcze ucznia?. Synergia w pedagogice synergia w nauczaniu muzyki. Analiza wrażliwości muzycznej uczniów - wpływ rozwoju 3. emocjonalnego na twórczość (formy rozwijania zainteresowań i umiejętności muzycznych na zajęciach pozalekcyjnych). 4. Doświadczenia z muzyką pokaż swoim uczniom jakie właściwości fizyczne posiada dźwięk. 5. Elementy terapii muzycznej w pracy z dzieckiem zaburzonym. 6. Metoda Edwina Gordona. 7. Jak kształtować pomysłowość ucznia (interdyscyplinarność na lekcjach muzyki). 8. Doświadczenia z muzyką. 9. Osobowość ucznia a procesy edukacyjne. 10. Sugestopedia w nauczaniu muzyki. 11. Wypalenie zawodowe nauczyciela muzyki jak sobie radzić. 1. Interesujące strony www przydatne dla nauczyciela muzyki. 13. Jak nauczyć słuchać? 14. Trójzadaniowa koncepcja kształcenia muzycznego. 15. Starsi Panowie dwaj! czyli jak zaciekawić kompozytorami z minionych epok i ich twórczością.

26 Szkolenie nauczycieli wychowania do Ŝycia w rodzinie Program ramowy szkolenia I. OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ PO WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Prezentacja tematyki i harmonogramu realizacji Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno- Metodycznego Nauczycieli Wychowania do Ŝycia w rodzinie. ZałoŜenia reformy podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Podstawa programowa wychowania do Ŝycia w rodzinie: wymagania ogólne i szczegółowe, układ treści na poszczególne etapy nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji 4. Przegląd programów, podręczników, zestawów multimedialnych i innych środków dydaktycznych 5. Jak budować własny programu nauczania 0,5 3, W tym 1 godzina na podsumowanie I zjazdu Razem: 4 II. WSPOMAGANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ZYCIA W RODZINE POPRZEZ TWORZENIE I WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Zapoznanie z podstawowymi informacjami związanymi z tematyką tworzenia materiałów multimedialnych. Mój rodzinny dom w formie albumu zdjęć.1. Systematyzacja pojęć i umiejętności związanych z pracą w programie graficznym GIMP.. Kadrowanie i transformacja obrazu.3. Praca warstwami na potrzeby fotomontaŝu.4. Przygotowanie zdjęć rodzinnych do stworzenia albumu fotograficznego 3. Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programu Windows Move Maker (14) 1 5 4

27 4. Tworzenie dydaktycznej prezentacji multimedialnej z pomocą programu PowerPoint dotyczącej zagroŝeń komputeryzacji współczesnego społeczeństwa 1.1. Wiadomości ogólne 1.. Zasady poprawnej budowy prezentacji 1.3. Etapy tworzenia prezentacji 6 Razem: 16 III. NOWOCZESNE URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ NAUCZYCIELA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO śycia W RODZINIE Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Podłączenie do komputera urządzeń multimedialnych i dostosowanie ich parametrów pracy. Efekty wykorzystania urządzeń multimedialnych na zajęciach wychowania do Ŝycia w rodzinie Razem: 4 IV. PLATFORMA MOODLE NARZĘDZIEM NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ W DYDAKTYCE WYCHOWANIA DO śycia W RODZINIE Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Logowanie na platformie Wirtualnego Centrum Edukacji O,5. Podstawy wiedzy o platformie Moodle 1 3. Uczestnictwo w kursie Podstawy pracy na platformie Moodle dla nauczycieli wdŝ 3.1. Modyfikacja profilu uczestnika kursu 3.. Udział w głosowaniu Czy platforma Moodle jest Ci znana? 3.3. Wypowiedź na forum Poznajmy się 3.4. Praca z zasobami 3.5. Rozwiązanie quizu podsumowującego,5 W tym 1 godzina na podsumowanie II zjazdu Razem: 4 V. INTERNET ŹRÓDŁEM WIEDZY I INFORMACJI Lp. Tematyka L. godz. Uwagi 1. Prawo autorskie w sieci 1.1. Redagowanie poradnika uŝytkownika Internetu 1.. Etyczne aspekty piractwa w sieci. Wyszukiwanie informacji w Internecie

28 3. Konstruowanie ankiety on-line 4 4. Zastosowanie metody WebQuest w tworzeniu projektów edukacyjnych 8 W tym 1 godzina na podsumowanie III zjazdu i ewaluację projektu Razem: 16

29 Dzień szkolenia Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich Moduł Liczba godzin 1, dzień Web.0 i nowoczesne serwisy WWW dzień Globalne i lokalne systemy rezerwacyjne w turystyce i hotelarstwie. 8 4 dzień Aplikacje i usługi dostępne w Internecie. 8 5 dzień Informatyka w Hotelarstwie i Gastronomii. 8 6 dzień Systemy GIS i GPS w Turystyce. 8 7, 8 dzień E-learning w nauczaniu. 16 Razem: 64

30 Szkolenie nauczycieli geografii Moduł projektu Moduł szkolenia Tematyka Liczba godzin Moduł dydaktycznometodyczny I Dydaktyczno-metodyczne wspomaganie procesu kształcenia geograficznego w oparciu o nową podstawę programową Koncepcja kształcenia geograficznego w nowej podstawie programowej: - Treści geograficzne w podstawie programowej dla przedmiotu przyroda. - Główne cele i załoŝenia kształcenia geograficznego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. - Zmiany w doborze treści kształcenia na III i IV etapie edukacyjnym. - Analiza wymagań programowych. Dobór metod i form pracy do treści kształcenia: - Wykorzystanie kalkulatora CO i symulatora zmian klimatu do kształtowania proekologicznych postaw. - Nauczanie geografii regionalnej z wykorzystaniem dominant (zagadnień węzłowych) oraz metody ewolucyjnokrajobrazowej. - Obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie. - Projekt edukacyjny. 16 Moduł informatycznometodyczny II Od elektronicznej bazy danych do mapy cyfrowej Co to jest GIS? Czy GIS moŝe pomóc nauczycielowi? Faostat jako największa bezpłatna baza danych o światowym rolnictwie. Zasady korzystania z Faostatu. Przetwarzanie danych statystycznych do wykorzystania w oprogramowaniu GIS. Podstawy pracy z oprogramowaniem GIS na przykładzie Quantum GIS. Przygotowanie podkładu kartograficznego do map statystycznych (kartogram, kartodiagram) w QGIS. Wczytywanie danych dla map GISowych. Tworzenie i analiza kartogramu w QGIS. 8 III Geotagowanie Co to jest GPS? Zastosowanie GPS w nauczaniu uczeniu się. Sposoby pracy z odbiornikiem GPS w terenie. Geotagowanie pomoc dydaktyczna? 8 Moduł projektu Moduł szkolenia Tematyka Liczba godzin III Geotagowanie Nadawanie fotografiom cyfrowym informacji o połoŝeniu (geotagowanie) w programie GeoSetter. Wykorzystanie GoogleEarth do analizy trasy przebytej w terenie. Wykorzystanie serwisu internetowego Panoramio do publikowania i zbierania materiałów geograficznych. Czy geotagowanie moŝe pomóc uatrakcyjnić geografię? IV Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotowym moda czy konieczność? Spojrzenie na współczesny świat i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Moda na stosowanie nowych technologii. Konieczność wynikająca z potrzeby. V PowerPoint w praktyce szkolnej Sztuka prezentacji. Praktyczne ćwiczenia warsztatowe z tworzenia prezentacji multimedialnych. 4 Moduł informatycznometodyczny VI Wspomaganie nauczania geografii poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych Nowoczesne narzędzia multimedialne jako pomoc w pracy nauczyciela. Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletu, testera i pióra cyfrowego w praktyce szkolnej. VII Internet jako źródło materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu geograficznym Co to są internetowe zasoby edukacyjne? Internet źródłem materiałów dydaktycznych w nauczaniu geografii. Prawa autorskie w szkole i w sieci. VIII Publikowanie własnych materiałów w Internecie Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem stron internetowych. Podstawy tworzenia stron www na przykładzie edytora Nvu. 6 IX ZagroŜenia w wirtualnym świecie Globalna wioska i jej wpływ na współczesne Ŝycie. UzaleŜnienie od komputera i Internetu. X Podstawy tworzenia kursów online na platformie Moodle Co to jest zdalne nauczanie? Wykorzystanie platformy Moodle do tworzenia materiałów dydaktycznych. Tworzenie własnego kursu szkoleniowego w Moodle. 4+8 Ewaluacja Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego Nauczycieli Geografii Razem 64

31 Szkolenie nauczycieli przedsiębiorczości TEMAT MATERIAŁ NAUCZANIA CELE W POWIĄZANIU Z MATERIAŁEM Dokumentacja w pracy zawodowej i Ŝyciu prywatnym Jak cię widzą tak cię piszą, czyli kształtowanie wizerunku. Zastosowanie map mentalnych w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii. Gra edukacyjna Wielki, mały biznes. Mój biznesplan Gospodarowanie finansami. Symulacje obliczeń finansowobiznesowych. Aktywność na rynku pracy. Wykorzystanie komunikatorów do sprawnego przepływu informacji. Tworzenie dokumentacji firmowej i prywatnej: pisma, faktury, broszury, zlecenia, dane osobowe. Segregowanie, archiwizowanie, wyszukiwanie dokumentów. Ochrona dokumentów. Czynniki wpływające na kształtowanie wizerunku. Elementy promocji. Podstawowe pojęcia ekonomiczne jak: mechanizmy gospodarki rynkowej: podaŝ, popyt, działalność gospodarcza, inflacja, historia i funkcje pieniądza Podejmowanie decyzji finansowych. Działalność gospodarcza. Plan finansowy. Inwestowanie. Koszt alternatywny. Analiza rynku, badania marketingowe, promocja, koszty inwestycji, analiza i ocena opłacalności, plan finansowy, analiza SWOT, struktura kapitału, kapitał własny, kredyt inwestycyjny, rentowność inwestycji, polityka zatrudnienia BudŜet, podatek, podatek VAT, PIT, Kredyt, raty kredytu, koszty kredytu, koszty inwestycji. Rynek pracy, działalność gospodarcza, list motywacyjny, umowa o pracę, zakres obowiązków, cechy i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. zaprezentowanie oraz kształtowanie umiejętności tworzenia róŝnego rodzaju dokumentów; doskonalenie umiejętności wprowadzania zmian i modyfikowania stworzonych dokumentów w zaleŝności od własnych potrzeb; wskazanie konieczności oraz moŝliwości ochrony i bezpiecznego przechowywania dokumentów. kształtowanie umiejętności budowania wizerunku poprzez takie formy jak zaproszenia, pisma; konstruowanie krótkich informacji i wykorzystanie kanału poczty elektronicznej. rozwijanie kreatywności uczniów; kształtowanie umiejętności kojarzenia, selekcjonowania i wykorzystywania wiedzy; umiejętność stosowania diagramów. kształtowanie umiejętności przewidywania i oceniania konsekwencji swoich decyzji; określanie ryzyka na bazie wskaźników ekonomicznych; kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce; kształtowanie umiejętności planowania działań; wskazywanie zaleŝności przyczynowoskutkowych kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych; rozwijanie umiejętności prowadzenia badań marketingowych i ich analizy; realna ocena konkurencji; przeprowadzenie analizy SWOT dot. planowanych działań; planowanie i podejmowanie decyzji finansowych; opracowanie planu finansowego kształtowanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, przewidywanie wyników opłacalności, przewidywanie skali oraz konsekwencji wynikających z podejmowanego ryzyka, przeprowadzenie analizy danych, segregowanie informacji. dokonywanie analizy rynku pracy; dostrzeŝenie zaleŝności między kwalifikacjami, a moŝliwościami zatrudnienia; poprawne pisanie listów motywacyjnych; wskazanie kompetencji, cech, umiejętności poŝądanych przez pracodawcę; wskazanie konieczności elastyczności do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. PROGRAMY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE Szablony w procesorze MS Word 007 Załącznik 1 Menu, wstąŝki i narzędzia MS Word Plik pomocniczy do tworzenia korespondencji seryjnej adresy.xlsx Korespondencja seryjna w procesorze MS Word 007 Internet MS Word 007 grafika, grafika SmartArt Internet Załącznik Grafika SmartArt PowerPoint 007 Internet Załącznik 14 plan hiperłączy do gry Mały Wielki Biznes Gra symulacyjna Mały_Wielki_Biznes_zjazd3.pptx PowerPoint Internet Prezentacja Park&Ride_zjazd3.pptx Arkusz kalkulacyjny MS Excel; Internet Załącznik 3 Excel podstawowe pojęcia Załącznik 4 Przykładowe miesięczne opłaty za media Załącznik 5 Słownik podstawowych pojęć Załącznik 8 Dzienne zapotrzebowanie na energię dla róŝnych grup ludności Załącznik 9 Liczba kalorii na 100 gram produktu Załącznik 10 VAT w Unii Europejskiej Załącznik 11 VAT w Polsce Załącznik 1 linki stron internetowych Załącznik 13 Wprowadzenie do symulatora zakupu nieruchomości Załącznik 15 Cennik produktów spoŝywczych (plik xlsx) Załącznik 16 Paragon(plik xlsx) Załącznik 17 BudŜet państwa Szacunki_viii-010.xls Plik pomocniczy ze strony Ministerstwa Finansów BudŜet I-VIII 010 Symulatory folder z załącznikami 18-4 Komunikatory gadu gadu, skype, tlen, Prezentacja Super Ekipa_zjazd4.pptx

32 Ramowy program szkolenia Nauczyciele matematyki NR STR TEMATYKA I FORMA ZAJĘĆ Przegląd podstawy programowej z matematyki wraz z komentarzem dydaktycznym (W) 4 Umiejętności kluczowe na lekcjach matematyki (W) 5 Matematyka szkolna w Polsce w świetle wyników badań PIZA (W) 6 EXCEL jako narzędzie pracy wychowawcy klasowego aplikacja Dziennik lekcyjny (W) 7 Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, (W) 8 9 Nowe możliwości dydaktyczne w pracy z komputerem wady i zalety, (W) 10 Nowe aktywności uczniów w pracy z komputerem i rozwój rozumowania operacyjnego, (W) 11 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, (W) 1-13 Metody nauczania. Reprezentacjami ikoniczne i symboliczne, integracja czynności percepcyjno-motorycznych a uczenie się matematyki w gimnazjum, metoda odkrywczego nauczania, jej znaczenie we współczesnym nauczaniu matematyki i rola błędu ucznia w trakcie rozwiązywania problemów. (W) 14 Dydaktyka nauczania z komputerem - (W) Interaktywne nauczanie z programami CABRI (W) wprowadzający. Ustawianie opcji programu, tworzenie podstawowych figur (odcinek, trójkąt, prosta, okrąg, łuk, elementy trójkąta, wielokąt i wielokąt foremny) i konstruowanie podstawowych obiektów (prostopadła, równoległa i ich edycja. (C) 17 Makrokonstrukcja - sposób tworzenia i sposoby jej wykorzystania. (K). 18 Odkrywanie twierdzeń przy użyciu CABRI filozofia uczenia przy pomocy tego programu, prezentacja książek pomocniczych do gimnazjum i liceum. (C) 19 Symetralna dwóch punktów i dwusieczna kąta (W)( C) 0 Wprowadzenie symetrii osiowej w gimnazjum, prostopadłość prostych, (W) (C) 1 Styczna do okręgu, nieznane konstrukcje (C) Styczna zewnętrzna do dwóch okręgów (styczna wewnętrzna zadanie do pracy samodzielnej (K)). 3 Dydaktyka nauczania ułamków z programem CABRI poprzez przygotowanie specjalnej aplikacji Cabri dla uczniów szkół podstawowych (W) (W) 4-6 Odkrywcze i spiralne nauczanie przekształceń izometrycznych - użycie opcji miejsce geometryczne punktów. Punkty stałe przekształceń, niezmienniki, składanie przekształceń, przekształcenia nietypowe. (W) (C) (K). 7 Wzajemne położenie dwóch okręgów zamknięty układ Haubera twierdzeń, - (K) 38-9 Zadania konstrukcyjne dla uczniów liceum, (C) Zadania konstrukcyjne dla uczniów gimnazjum, (C) 30 Rola programów komputerowych w dowodzeniu twierdzeń, (W) 31 Twierdzenie Picka (W) (C) 3 Dynamiczne tangramy w CABRI jako narzędzie wspomagające nauczanie matematyki w szkole podstawowej (W) (C) i odkrycie twierdzenia o rozcinaniu wielokątów 33 Pola figur odkrywcze podejście do problemu, (W) (C) 34 Jednokładność i podobieństwo sposób realizacji tej tematyki we współczesnym programie nauczania matematyki w gimnazjum, (W) (C) 35 Przekształcenia afiniczne wyprowadzenie pola dowolnej elipsy (W) (C) 36 Funkcje cz 1 - Geometryczna idea tworzenia wykresów funkcji - elementy analizy matematycznej. (W) Praca samodzielna nauczycieli kursantów - (K) 37 Funkcje cz Funkcja logarytmiczna i wykładnicza, (W) (C) 38 Funkcje cz 3 definicje funkcji trygonom. (W) (W) Funkcje trygonometryczne kąta skierowanego., (W) (C 39 Funkcja liniowa - koncepcja lekcji wprowadzającej postaci kierunkową, (W) Funkcja kwadratowa - odkrycie jej własności dla zmiennych współczynników a i b, (W) (C) i przejście do wielomianów 40 Idea konstruowania wykresu pochodnej dla danej funkcji i propozycja samodzielnego, odkrywczego wprowadzania definicji pochodnej przez uczniów. Odkrycie liczby e, (W) 41 Śledzenie zmiany pól obiektów geometrycznych przy użyciu Cabri i poszukiwanie wartości ekstremalnych w sytuacjach geometrii płaskiej i stereometrii, (W) 4-43 Elipsa na wiele sposobów i jej własności, (W) 44- Parabola i hiperbola - dochodzenie do ich definicji odkrywanie nieznanych własności paraboli, (W) Elementy statystyki definicje i konstrukcje geometryczne średniej arytmetycznej, geometrycznej, harmonicznej i kontrharmonicznej w tym praca na platformie elearningowej, (W) (C 47 Geometria analityczna konkretne przykłady lekcji w których uczeń odkrywa metody i wzory geometrii analitycznej, (W) (C) Twierdzenie Pitagorasa spiralne nauczanie tego tematu w planimetrii i stereometrii, (W) 50 Logika z programem CABRI i z EXCELEM (W) 51 Teselacje - parkietowanie (W) 5-54 Nauczanie własności funkcji w gimnazjum i liceum z programem WINPLOT (W) (C) Podstawy geometrii przestrzennej -rodzaje rzutów w przestrzeni 3D - aksonometria, rzut perspektywiczny (środkowy, rzut równoległy, twierdzenie Carla Pohlkego wykład wykorzystanie programu RAUM (W) Graniastosłupy i ostrosłupy ich pola i objętości z programem CABRI 3D, (W) (C) 57 Konstruowanie siatek wielościanów i sklejanie nietypowych obiektów 3D, (W) (C) 58 Przekroje wielościanów z programem PRZEKRÓJ, (W) (C) Czworościan a sześcian o wspólnych wierzchołkach- relacje pomiędzy nimi, stella octangula jej objętość problem Hilberta (informacyjnie), (W) (C) 59 Dualność wielościanów (W) (C) i wielościany Archimedesa 60 Złota liczba i jej własności arytmetyczne i geometryczne (C) wykorzystanie EXCELA. Podstawy konstrukcji wielościanów symetrii dwudziestościennej (C) 61 Rzuty Monge a ćwiczenia i test 3D, (C) oraz cienie w 3D cień kuli jako elipsa (W) (C) 6 Bryły obrotowe maszynka do ich tworzenia. (W) (C) Program MICROLAT jako przykład programu komputerowego kreującego bryły obrotowe, (W) (C) 63 Program RAUM i DPGRAPH do ćwiczeń wyobraźni przestrzennej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i poznawania wiedzy o wielościanach (W) (C) 64 Emulator kalkulatora TI 83 jako narzędzie wspierające nauczanie algebry, obliczeń ekonomicznych, handlowych, statystyki i procentów, (W) (C)

33 Szkolenie nauczycieli plastyki 1. Harmonogram szkolenia Zajęcia będą realizowane w trakcie 4 zjazdów stacjonarnych. Moduł interpersonalny, prowadzony według odrębnego programu - 16 godzin; Moduł informatyczno-dydaktyczny - 64 godzin. Dzień szkolenia Moduł Liczba godzin 1 dzień Nowa podstawa programowa nauczania plastyki 8 dzień 3 dzień Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych. Przegląd zasobów internetowych przydatnych w pracy ucznia i nauczyciela plastyki Przegląd dostępnych programów komputerowych pomocnych w procesie dydaktycznym Grafika komputerowa podstawowe pojęcia Obraz plastyczny tworzenie metodami tradycyjnymi z przeznaczeniem do transpozycji do postaci cyfrowej Wykorzystanie skanera do obróbki dokumentów i obrazów dzień Metody tworzenia i obróbki graficznej obrazów komputerowych 8 5 dzień Metody tworzenia i obróbki graficznej obrazów komputerowych 4 Przygotowanie fotografii i obiektów graficznych na potrzeby Internetu. 4 6 dzień Nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu plastyki 8 7 dzień Tworzenie prezentacji multimedialnych - wprowadzenie Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera 6 8 dzień Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem komputera 6 Prezentacja opracowanych przez słuchaczy materiałów edukacyjnych Razem: 64

34 Program szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych technicznych Dzień 1 L.p. Temat Ilość godzin W Ćw. 1. Wprowadzenie do e-learningu 1 1. Zasady pracy na platformie Moodle Tworzenie kursu na platformie Moodle Zasady dodawania zasobów do kursu 1 1 Dzień Ilość godzin L.p. Temat W Ćw. 1. Tworzenie testu na platformie Moodle. Tworzenie lekcji na platformie Moodle. Ćwiczenia w posługiwaniu się platformą. Rozwiązywanie zadań Dzień 3 L.p. Temat 1. Wprowadzenie do problematyki szkolnictwa zawodowego.. Metodyka prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych Ilość godzin W Ćw Metody pracy na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów zawodowych 1 3 Dzień 4 L.p. Temat 1. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (ERK) Ilość godzin W Ćw Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce aspekty programowe Propozycje zmian w kształceniu zawodowym aspekty organizacyjne Analiza programów modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych

35 Dzień 5 Ilość godzin L.p. Temat W Ćw. 1. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk AutoCAD. Warstwy rysunkowe. 0,5 0,5. Wybrane obiekty rysunkowe AutoCAD-a. Układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne. Oglądanie rysunku. 0,5 1,5 3. Modyfikacje obiektów wybrane sposoby Napisy i wymiarowanie. 0,5 0,5 Dzień 6 L.p. Temat Ilość godzin 1. Bloki rysunkowe. 0,5,5. Wydruk rysunku. 0,5 0,5 3. Opracowanie wyników pomiaru za pomocą programu Excel 0,5 1,5 4. Zastosowanie narzędzi Szukaj wyniku i Solvera oraz wybranych funkcji inżynierskich 0,5 1,5 Dzień 7 W Ćw. L.p. Temat Ilość godzin 1. Wprowadzenie do obsługi programu Autodesk Inventor Wykreślanie szkiców. 0,5 1,5 3. Generowanie modeli bryłowych części. 1 3 Dzień 8 L.p. Temat W Ilość godzin 1. Tworzenie zespołów Dokumentacja techniczna. 0,5 1,5 W Ćw. Ćw.

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2011 Ramowy program szkolenia Nauczyciele świetlic Moduł Temat Zagadnienia I. II. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli biologii

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne)

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Opracował: Piotr Kępa Spis treści 1. Wstęp 2. Cele ogólne i szczegółowe 3. Procedury osiągania celów 4. Przewidywane efekty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program zajęć wyrównawczych w Gimnazjum Matematyka J1 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE Biblioteka szkolna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym TREŚCI: Jakość pracy biblioteki szkolnej Promocja biblioteki szkolnej Współpraca ze środowiskiem Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA

egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZK. 2011/2012 Program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA Opracowanie: Jadwiga Głazman Projekt zajęć przygotowujących do egzaminu

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Program skierowany był do uczniów klasy II i IV zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Odpła -tność Miejsce szkolenia Dla

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia

OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Dziś mamy szansę na lepsze jutro L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość Zadanie 4 Szkolenia dla nauczycieli w Publicznej

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Edukacja informatyczna, programowanie, zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna 202 Podstawowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej RAPORT Z realizacji innowacji pedagogicznej Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki Autor: mgr Renata Ziółkowska Miejsce realizacji innowacji pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka czas na TIK-a

Matematyka czas na TIK-a SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Matematyka czas na TIK-a Autorzy: Alina Stryjak Skalmierzyce 2012 W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie. René Thom Przygotować uczniów do życia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan podnoszenia efektywności kształcenia na rok szkolny 2009/2010

Szkolny plan podnoszenia efektywności kształcenia na rok szkolny 2009/2010 Szkolny plan podnoszenia efektywności kształcenia na rok szkolny 2009/2010 Cel główny - doskonalenie procesu edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim.

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Cele nauczania: Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia. Cele szczegółowe: 1. Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt Program szkolenia nauczycieli chemii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Projekt Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo