SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna

2 I. WSTĘP 1. Cześć ogólna... 3 Wprowadzenie... 3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 3 Podstawa opracowania... 3 Wymagania ogólne... 3 Dotyczące realizacji robót... 3 Wynikające z Prawa Budowlanego... 3 Zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych... 3 Dotyczące właściwości wyrobów budowlanych... 3 Dotyczące sprzętu i maszyn Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru... 4 Odbiór robot budowlanych... 4 Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty... 4 Opis sposobu odbioru robót... 4 Potwierdzenie odbioru robót... 4 Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Zagospodarowanie placu budowy... 5 Wstęp... 5 Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać z następujących elementów... 5 Punkt poboru energii elektrycznej... 5 Punkt poboru wody...5 Miejsce składowania materiałów...5 Ochrona istniejącego zagospodarowania...5 II. ROBOTY BUDOWLANE 3. Roboty ziemne...5 Roboty ziemne koparkami...5 Wstęp...5 Wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża... 5 Wstęp... 5 Technologia i ogólne wymagania dotyczące wykonania koryta Roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni... 6 Wykonanie ławy oporowej z ułożeniem krawężników kamiennych... 6 Materiały....6 Technologia i ogólne wymagania wykonania ławy oporowej z ułożeniem krawężników... 6 Wykonanie podbudowy... 6 Materiał... 6 Technologia wykonania... 6 Wykonanie wierzchniej warstwy z kamienia... 6 Materiały... 6 Technologia układania kamienia łamanego... 6 Droga dojazdowa... 7 Materiały... 7 Technologia wykonania... 7 Ogrodzenie (parkan)... 7 Materiały... 7 Technologia wykonania... 7 Wykonanie zadaszenia drewnianego nad murem kamiennym... 7 Materiały... 7 Technologia wykonania... 7 III. PRZEDMIAR ROBÓT 5 Przedmiar robót

3 I. WSTĘP 1. Część ogólna 1.1 Wprowadzenie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi się do wymagań dotyczących: właściwości materiałów, sposób i jakość wykonywania robot, oceny prawidłowości wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach robot utwardzenia placu parkingowego dla samochodów ciężarowych. 1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkanu (ogrodzenia) oraz dróg i placów przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych. Teren placu parkingowego stanowi własność Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 1.3 Podstawa opracowania Specyfikację techniki wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie: przedmiaru robot ( rozdział III, pkt. 5 niniejszej specyfikacji) wizji w terenie. 1.4 Wymagania ogólne Dotyczące realizacji robót Realizacja robot musi odpowiadać przepisom techniczno budowlanym i prawnym dotyczącym tego rodzaju robot i technologii ich wykonania. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonywaniem robot oraz przebywających na placu budowy Wynikające z Prawa Budowlanego Wykonawstwo robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należą do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia nad robotami jedynie nadzór nad inwestycją powołując osobę nadzorującą. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy wyznaczyć osobę, która w jego imieniu będzie odpowiedzialna za realizację robot zgodnie z zakresem Zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych Wszelkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonania przyjętej w opisach katalogowych, względnie zmiany rozwiązań materiałowych nie mogą powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększania kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, po zaakceptowaniu wprowadzonej zmiany przez Zamawiającego. Wniosek w przedstawionej sprawie powinien zawierać dokładny opis proponowanego rozwiązania, podaniem jego parametrów, kosztów, oraz atestem o dopuszczeniu stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robot zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w przypadku: - wycofania wyrobu z obrotu i stosowania w budownictwie - producent lub jedyny dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne - zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady Dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Materiały wykorzystane do wykonywania robot objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216) o certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych- Dz. U. z 2004r, nr 92, poz

4 1.4.5 Dotyczące sprzętu i maszyn Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w zakresie prac, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 1.5 Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru Przedmiary robot zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych w kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe obejmują nakłady i czynności towarzyszące. Opisane w założeniach ogólnych, warunki techniczne wykonania robot i zakres robot są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. Zakres prac obejmuje: wykonanie wykopu pod ławę fundamentową muru ogrodzenia (parkanu), wykonanie betonowej ławy fundamentowej w gruncie o szer. 40 cm i zagłebieniu poniżej poziomu przemarzania tj. 120cm, wykonania muru z kamienia łamanego (piaskowca miejscowego) szer. 30cm i wys. 100 cm dostosowanego kolorystycznie i cechami do zastosowanego już w podmurówce kościoła, wykonanie konstrukcji drewnianej daszku dwuspadowego nad murem kamiennym i pokrycie go gontem drewnianym, wykonanie dwóch bram wjazdowych drewnianych wg. rys wykonanie ścieżki kamiennej wokół kościoła z krawężnikami kamiennymi, pozyskanie miejscowe ziemi z transportem i plantowaniem terenu, wykonanie trawników i nawierzchni trawiastych, wykonanie drogi dojazdowej z przepustem przelotowym drewnianym na przyczółkach kamiennych, Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar robot, stanowiący rozdział III, pkt. 5 niniejszej specyfikacji 1.6 Odbiór robót budowlanych Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: - umowa wraz załącznikami, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, - kosztorys ofertowy, - odpowiedzi na pytania oferentów Opis sposobu odbioru robót Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do zarządzania realizacją umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu - odbiór końcowy Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych Potwierdzenie odbioru robót Z odbioru robot komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robot. W skład komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik robot, przedstawiciel Zamawiającego Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności: W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robot lub zastosowania materiałów niezgodnie z założeniami. Przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robot do stanu zgodności z wymaganiami. 4

5 2. Zagospodarowanie placu budowy 2.1. Wstęp Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować, jako minimalne wynikające z obowiązku Zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów na powierzonym Wykonawcy terenie budowy Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać z następujących elementów: punktów poboru energii elektrycznej i wody miejsce składowania materiałów Punkt poboru energii elektrycznej Punkt poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robot powinien być zlokalizowany przy remontowanym placu Punkt poboru wody Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany, nie dalej niż 30m od placu Miejsce składowania materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu Ochrona istniejącego zagospodarowania Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od uszkodzeń zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robot ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego odbioru robot i ponownego przejęcia terenu przez Zamawiającego. II. ROBOTY BUDOWLANE 3. Roboty ziemne 3.1. Roboty ziemne koparkami Wstęp W związku z wykonaniem dróg i ścieżek należy wykonać mechaniczne roboty ziemne Technologia i ogólne wymagania robót ziemnych Roboty wykonać koparkami podsiębiernymi na odkład. Plantowanie terenu równiarkami. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków oraz przepisów BHP Wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Wstęp Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni Technologia i ogólne wymagania dotyczące wykonania koryta gruntowego Koryto należy wykonać zgodnie z założeniami niniejszej specyfikacji oraz wielkością dostosowaną do wykonywanych warstw podbudowy i wierzchniej warstwy z kamienia łamanego. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony nadmiar gruntu przy wykonywaniu koryta gruntowego należy zagospodarować na terenie budowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Do profilowania podłoża stosować równiarki. 5

6 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża nie mogą przekraczać 2 cm na metrze od zaprojektowanych rzędnych koryta, należy je mierzyć łatą w kierunku podłużnym i poprzecznym. 4. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni 4.1. Wykonanie ławy oporowej z ułożeniem krawężników kamiennych Materiały Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem i ustawieniem krawężnika na ławie betonowej są: Krawężnik z kamienia łamanego 20*25*30-50 cm Zastosowane krawężniki pod względem, jakości powinny odpowiadać normom budowlanym. Podsypka cementowo-piaskowa Podsypkę pod krawężnik należy wykonać, jako cementowo-piaskową w proporcji 1: Technologia i ogólne wymagania wykonania ławy oporowej z ułożeniem krawężników Podsypkę cementowo piaskową wykonać należy w proporcji 1: 4. Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 st.c. Przy wbudowaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego. Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w proporcji 1: 3. Krawężniki mają być zagłębione w grunt, 2 cm nad poziomem ścieżki kamiennej Wykonanie podbudowy Materiał Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Frakcja kruszywa: warstwa dolna 0-60 mm warstwa górna 0-30 mm Technologia wykonania Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie zaprojektowaną grubością warstwy. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot i nie powinno być większe, niż co 10 m. Rozłożenie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów (grubość i szerokość warstwy). Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W czasie układania kruszywa należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia optymalnego zagęszczenia podbudowy zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi Wykonanie wierzchniej warstwy z płyt kamiennych Materiały - kamień łamany. - Podsypka piaskowa grubości 7 cm Technologia układania kamienia łamanego Podsypkę piaskową grubości 7 cm należy po rozścieleniu i wyprofilowaniu zagęścić walcem stalowym 6

7 wibracyjnym do grubości warstwy 6 cm. Kamień należy układać w sposób przylegający krawędziami bocznymi z spoiną od 1 2 cm zasypana piaskiem. Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt betonowych należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym płyt. Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu poprzez dokonanie odbioru nadzoru inwestorskiego Droga dojazdowa. Łącząca teren placu kościelnego z drogą gminną Materiały - Tłuczeń kamienny o grubości 7 cm Technologia wykonania - Po wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni wykonać warstwę odsączającą grubości 20 cm po zagęszczeniu i wykonać nawierzchnie z tłucznia kamiennego grubości 8 cm należy po rozścieleniu i wyprofilowaniu zagęścić walcem stalowym wibracyjnym do grubości warstwy 7 cm. Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu poprzez dokonanie odbioru nadzoru inwestorskiego Ogrodzenie (parkan). Mur z kamienia łamanego piaskowca wokół kościoła na fundamencie betonowym Materiały - Beton kl. B15, kamień łamany piaskowiec Technologia wykonania - W wykopie wąskoprzestrzennym w gruncie wykonać lawę betonową z betonu b15 i po ułożeniu izolacji poziomej z 2 warstw papy na lepiku wykonać mur z kamienia łamanego piaskowca na zaprawie cem-wap w sposób na niewidoczną spoinę Wykonanie zadaszenia drewnianego nad murem kamiennym. W celu zabezpieczenia muru przed warunkami atmosferycznymi wykonać zadaszenie z gontów drewnianych na konstrukcji drewnianej Materiały - krawędziaki, łaty - gonty drewniane Technologia wykonania -Wykonać w technologii ciesielskiej konstrukcje daszku dwuspadowego na murze z kamienia z krawędziaków i łat drewnianych i wykonać pokrycie z gontu dwoma szeregami (sorami) z jednej strony daszku. 7

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo