EDUKACJA I WYPOCZYNEK W KRAINIE RUMIANKU. Oœrodek Edukacji Regionalnej w Ho³ownie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA I WYPOCZYNEK W KRAINIE RUMIANKU. Oœrodek Edukacji Regionalnej w Ho³ownie"

Transkrypt

1 EDUKACJA I WYPOCZYNEK W KAINIE UMIANKU Oœrodek Edukacji egionalnej w Ho³ownie

2 Jest taki niezwyk³y zak¹tek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzyma³ siê w miejscu. Tutaj mo esz znaleÿæ odpowiedzi na pytania: sk¹d pochodzê, kim jestem, co chcê zostawiæ po sobie nastêpnym pokoleniom... 2

3 Tu mo esz upiec chleb, utkaæ p³ótno, ulepiæ garnek z gliny, znaleÿæ zio³a na smutek i serca bolenie, wêdrowaæ cichym rankiem wœród ³anów rumianku, a wieczorem ogrzaæ siê przy ognisku lub wypociæ w saunie. Jakie wartoœci przekazuje Ci nasza kraina? Dawne umiejêtnoœci: przedmioty u yteczne, dobrze wykonane z naturalnych materia³ów. Piêkno i wzruszenie: rzeczy proste, bliskie natury, wzruszaj¹ce i wywo³uj¹ce wspomnienia. Unikatowoœæ: rumiankowe pola, dzikie ³¹ki torfowe, wyj¹tkow¹ architekturê. Poczucie to samoœci: wiedzê o naszych dziadach i pradziadach, o tym co tworzyli, o naszej wspólnej historii. 3

4 ZAPASZAMY NA WASZTATY Warsztaty dla grup zorganizowanych (15-45 osób), dzieci, m³odzie lub doroœli. E TNOGAFICZNE ÊKODZIELNICZE E OD ZIANA DO CHLEBA ABC...chleba chcê, ale wiedzieæ mi siê godzi z czego te to chleb siê rodzi... Poznamy tradycyjne sposoby uprawy zbo a i jego przechowywania, rodzaje tradycyjnego pieczywa i tajemnice przygotowywania zakwasu (krótki film edukacyjny). Uczestniczyæ zaœ bêdziemy w m³óceniu cepem, czyszczeniu ziarna, mieleniu zbo a w rêcznych arnach, przygotowywaniu ciasta i jego wypieku w piecu chlebowym. Zajêcia trwaj¹ oko³o 2 g. Mog¹ w nich uczestniczyæ: dzieci, m³odzie, doroœli. E OD W ÓKNA DO TKANINY Soroczka to nazwa koszuli lnianej, której wykonanie - jak naliczy³ lud - sk³ada siê z 40 czynnoœci. W XIX w. Podlasiacy nosili tak¹ koszulê z niskim ko³nierzem spiêtym mosiê n¹ spink¹ lub guzikiem. Poznajemy etapy pracy nad soroczk¹ - od przygotowania pola pod zasiew, pielenia, wyrywania, m³ócenia i roszenia lnu (15 minutowy film edukacyjny). Uczestniczymy zaœ w obróbce w³ókna lnianego - ³amaniu, wybijaniu paÿdzierza, czesaniu, przêdzeniu nici na wrzecionie i ko³owrotku a po finalne tkanie p³ótna. E OD GLINY DO CEG Y Edukacyjny plac zabaw jest przywróconym pejza em polowej cegielni z 2 po³. XIX w. z ziem Polskich, ale z Poleskimi akcentami regionalnymi. Wykorzystuj¹c odtworzone cegielniane urz¹dzenia i narzêdzia dobywamy drewnianymi ³opatami urobek z ha³dy i transportujemy glinê kopiami stuletnich taczek. W p³ytkiej drewnianej skrzyni zwanej trat¹, oczyszczamy j¹ i rozdrabniamy, a potem mieszamy glinê z piaskiem i przy strycharskich sto³ach formujemy ceg³y trzykrotnie mniejsze od budowlanych. Zajêcia trwaj¹ ok. 2 g. Mog¹ w nich uczestniczyæ: przedszkolaki i klasy I-III. 4

5 E DAWNE ZAJÊCIA DOMOWE Zobaczysz jak wygl¹da³a dawna wiejska izba i co siê w niej dzia³o do œwitu do zmierzchu. Ubijesz mas³o w maselnicy i zjesz je ze smakiem z wiejskim chlebem. Wyprasujesz i wymaglujesz bieliznê w³asnorêcznie upran¹ w balii. Dowiesz siê tak e czy ka de elazko ma duszê i jak pomaga praczce kijanka i uraw. KOLOOWE SZKIE KA Poznasz unikatow¹, wystêpuj¹c¹ tylko w polskiej tradycji ludowej, technikê malowania na szkle farbami temperowymi. Namalujesz piêkny obrazek inspiruj¹c siê tradycyjnymi wzorami lub wykorzystuj¹c w³asne pomys³y; mamy te proste drewniane ramki, w które mo esz go oprawiæ by ozdobi³ Twój dom. Zajêcia trwaj¹ ok. 2 g. Mog¹ w nich uczestniczyæ: m³odzie, doroœli. MAJSTE LEPIGLINA Dowiesz siê jak powsta³y pierwsze garnki i jakie funkcje pe³ni³y gliniane naczynia w dawnych kulturach. Poznasz wszystkie etapy przygotowania i formowania gliny na kole garncarskim. Wypróbujesz ró ne techniki: wa³eczkow¹, miseczkow¹, toczenia na kole. Mo esz te wykonaæ ma³e figurki lub ozdoby ceramiczne lepi¹c je rêcznie lub u ywaj¹c foremek. Mamy te gotowe, wypalone na biskwit wyroby, które mo esz pomalowaæ. DOMEK Z WE NY Zanim powsta³y maszyny tkackie ludzie wyplatali tkaniny na prostych krosnach; przekonasz siê jak ³atwo mo na samodzielnie wykonaæ na w³asny u ytek niewielk¹ ramê tkack¹. Poznasz sploty tkackie i sposoby ³¹czenia kolorowych nitek, by namalowaæ we³n¹ domek, trawê i niebo. Nauczysz siê tak e jak planowaæ tkaninê i sk¹d czerpaæ inspiracjê do w³asnych kompozycji. Zajêcia trwaj¹ ok. 2 g. Mog¹ w nich uczestniczyæ: m³odzie, doroœli. 5

6 Z O C I S T E K W I AT Y Kwiaty ze s³omy - piêkne i oryginalne - jak je zrobiæ? Nauczysz siê jak przygotowaæ surowiec i jak wyplataæ drobne elementy (liœcie, p³atki, kielichy), by po³¹czyæ je w ca³oœæ. Kwiaty - oczywiœcie - wstawiamy do wazonu, ale mo na tak e wykonaæ z nich ciekaw¹ kompozycjê. Zajêcia trwaj¹ ok. 2 g. Mog¹ w nich uczestniczyæ: m³odzie, doroœli. PIENIKOWE OBAZKI Serce z piernika... mo na je podarowaæ ka demu, wystarczy je tylko ozdobiæ lukrem i bakaliami. A mo e s³odki samochód dla taty, lub bukiet piernikowych kwiatów dla mamy. Mamy wspania³y przepis na ciasto i niezliczon¹ iloœæ foremek na ka d¹ okazjê. Piernikowe obrazki schrupiesz od razu lub dasz komuœ w prezencie. KWITN CA BIBU KA Irysy, ró e, rumianki, fio³ki... jak ywe. atwo je wykonaæ z krepiny: cieniutkiej lub sztywnej - w³oskiej, a nawet ze zwyczajnych papierowych serwetek. Nauczysz siê jak wycinaæ i formowaæ p³atki i listki, wi¹zaæ je w ca³oœæ i jak uk³adaæ barwne bukiety. S ODKIE KUKIE KI ozczyniæ, zagnieœæ i lepiæ palcami s³odkie dro d owe ciasto - to wielka przyjemnoœæ, ale tak e terapia. Jego zapach i aksamitna g³adkoœæ jednoczeœnie pobudza i koi zmys³y; zaœ wa³kowanie, gniecenie, przeplatanie - to kinezjologia w praktyce. Ulepisz i upieczesz co zechcesz, wystarczy tylko wyobraÿnia i chêtne rêce. 6

7 E ZIO A I ZIÓ KA Poznasz zio³a rosn¹ce w naszych ogrodach i na ³¹ce - ich wygl¹d, smak i dzia³anie. Dowiesz siê czy dziurawiec ma dziurki, czy pio³un jest naprawdê gorzki, czy z miêty robi siê tylko cukierki i jak smakuje herbatka z rumianku. Odkryjesz, które zio³a lecz¹, które wykorzystasz w kuchni, a które przydadz¹ ci urody. Zagadki, wierszyki i piosenki o zio³ach sprawi¹, e ³atwo i szybko przyswoisz tê niezwyk³¹ i po yteczn¹ wiedzê. POPONUJEMY... POPONUJEMY... POPONUJEMY... ZAJÊCIA JEDNODNIOWE 1. WASZTATY Dwa warsztaty + ognisko (kie³basa, wiejski chleb, napój). Warsztaty mo na rezerwowaæ online na stronie internetowej: 2. ŒWIÊTA ZA PASEM Wielkanoc - Poznamy tradycje i obyczaje Wielkiego Tygodnia i samych œwi¹t. Ulepimy i upieczemy baranka, bazie, koszyczki ze s³odkiego ciasta, zrobimy pisanki i palmy. Zajêcia odbywaj¹ siê w okresie 4 tygodni poprzedzaj¹cych œwiêta. Bo e Narodzenie - Wspólnie przeczytamy i zainscenizujemy opowiastkê o tym sk¹d wziê³y siê zabawki choinkowe, samodzielnie zrobimy ozdoby: lukrowane pierniczki i gwiazdki ze s³omy. Zajêcia odbywaj¹ siê w okresie 15 listopada - 15 grudnia. 3. WIGILIE INTEGACYJNE Dowiemy siê sk¹d siê wziê³a choinka iwcosiêubra³a, co symbolizuje œwiat³o œwiec i ³añcuch choinkowy, wspólnie przygotujemy i spo yjemy potrawy wigilijne. azem zaœpiewamy kolêdy. Zajêcia odbywaj¹ siê w okresie 15 listopada - 15 grudnia. Wszystkie zajêcia prowadz¹ instruktorzy OE lub twórcy ludowi. Pocz¹tek zajêæ godzina 9:00, czas pobytu w oœrodku 5-6 godzin. Uczestnicy otrzymuj¹ produkty, przybory i materia³y potrzebne w czasie zajêæ, wszystko co w³asnorêcznie wykonaj¹ mog¹ zabraæ ze sob¹. 7

8 W KAINIE UMIANKU nie ma czasu na nudê ZAPASZAMY na * Ogniska z muzyk¹ i œpiewem, gry terenowe * Zajêcia artystyczne, plenery * Wizytê w ptasim zoo * Spotkania z zielarzem * Popisy grupy cyrkowej * Wystêpy zespo³u obrzêdowego umenok * Potañcówki w stodole * Jazdê na rowerze * Spacery, jazdê konn¹ i przeja d ki wozem w pobli u OE przebiegaj¹ trasy rowerowe licz¹ce ³¹cznie 85 km. Trasy rowerowe - DOGA KAJOWA - DOGI LOKALNE - INNE DOGI - ZEK I KANA Y - LASY + - Cmentarze - Miejsca zabytkowe - Koœcio³y - TASA I - TASA II - TASA III -Oœrodki sztuki ludowej - ezerwaty i pomniki przyrody 1 Zbiornik Podedwórze 2 ezerwat Warzewo 3 Góra Grabowska 4 Park Nowe Mosty 5 Siedlisko bociana bia³ego 6 Pocz¹tek rzeki Zielawy 7 Zbiornik Mosty 8 8 Pocz¹tek rzeki Hanki 9 Las Mosty 10 Bobry 11 Pomnik przyrody BUK 12 Strusie 13 Park Antopol 14 Cmentarz prawos³awny 15 Oœrodek Eduk. eg. 16 Wiatrak koÿlak 17 KuŸnia 18 Kana³ Wieprz-Krzna 19 Koœció³ Bia³y 20 Kapliczka 21 Koœció³ Czerwony

9 W KAINIE UMIANKU zjesz smacznie i zdrowo * Zapewniamy Ci ca³odniowe wy ywienie sk³adaj¹ce siê z 3 wyœmienitych posi³ków * Poczêstujemy Ciê ekologicznymi i pachn¹cymi owocami i warzywami prosto z krzaka * Spróbujesz jak smakuj¹ potrawy przyprawione zio³ami z naszych pól, ³¹k i ogrodów * Poczujesz niezapomniany smak i zapach zio³owych herbatek 9

10 DO TWOJEJ DYSPOZYCJI ODDAJEMY: * Pracownie etnograficzne * Pracownie rêkodzielnicze * Salê konferencyjn¹ z du ym ekranem, sprzêtem multimedialnym i dostêpem do internetu * Miejsca noclegowe i sto³ówkê * Tradycyjn¹ suszarniê zió³ * Ekologiczny plac zabaw * Du ¹ altanê z grillem * Ogrody kwiatowo-zio³owe * Boisko do gier i zabaw * Herbaciarniê zio³ow¹ w ma³ej altanie * Stodo³ê do zabaw integracyjnych i tañców - w stodole tak e spanie na sianie * Wiejskie SPA w zabytkowych spichlerzach * Wygodny parking Zapewniamy bezpieczeñstwo wieczorem i w nocy gdy ca³y teren oœrodka jest ogrodzony i oœwietlony. 10

11 POPONUJEMY: WASZTATY ETNOGAFICZNE I ÊKODZIELNICZE dla rodzin i turystów indywidualnych ZIELONE SZKO Y I TUNUSY WAKACYJNE WIZYTY STUDYJNE WIGILIE INTEGACYJNE PIKNIKI INTEGACYJNE WEEKENDY DLA ODZIN WIECZOY PANIEÑSKIE I KAWALESKIE ZABAWY UODZINOWE/IMIENINOWE DLA DZIECI POCZÊSTUNEK POTAWAMI EGIONALNYMI w zale noœci od czasu pobytu i iloœci zamówionych zajêæ. Zapewniamy bezp³atny pobyt w oœrodku opiekunom grup szkolnych (1 na 15 uczniów). Zamówienia przyjmujemy telefonicznie: tel ; ; ezerwacja warsztatów - tak e online na naszej stronie internetowej: 11

12 Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego KAINA UMIANKU Ho³owno 66, Podedwórze Gdañsk Gdañsk Szczecin Szczecin Bydgoszcz Bydgoszcz Olsztyn Olsztyn Bia³ystok Gorzów Gorzów Wielkopolski Poznañ Poznañ ódÿ ódÿ Warszawa Warszawa Bia³a Podl. adzyñ Podl. Gmina Podedwórze Wroc³aw Wroc³aw Opole Kielce Kielce Lublin Che³m Zamoœæ Katowice Kraków Kraków zeszów zeszów Gmina Podedwórze usi³y Podedwórze Zaliszcze Antopol OŒODEK EDUKACJI EGIONALNEJ Mosty Ho³owno edakcja i opracowanie graficzne: Gra yna añcucka Fot.: Ewa Bilkiewicz, Andrzej Korniluk Druk: Drukarnia AWA-DUK adzyñ Podl, tel. 83/

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERT. 2012 r. PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

KATALOG OFERT. 2012 r. PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA KATALOG OFERT PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR 2012 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Opracowanie Centrum Doradcze Programów Pomocowych Zdj cia M. Parecki, Jacek Poremba, Centrum Doradcze Programów

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna fot. Magdalena Ilek-Nowak Szanowni Pañstwo Oddajemy w Pañstwa rêce nowy miesiêcznik, który mamy nadziejê na sta³e wpisze siê w koloryt gminy Tarnowo Podgórne i okolic. Jak zapewne zwróciliœcie Pañstwo

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Czarni Olecko - Reszta Œwiata 3:3. Sesje bud etowe powiatowa i miejska. Nr 1 (625) 5 stycznia 2010 r. Cena 1,50 z³. Infolinia dla osób bezdomnych

Czarni Olecko - Reszta Œwiata 3:3. Sesje bud etowe powiatowa i miejska. Nr 1 (625) 5 stycznia 2010 r. Cena 1,50 z³. Infolinia dla osób bezdomnych Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Tolerancja jest to gotowoœæ przyznania przedstawicielowi innego œwiatopogl¹du tej samej inteligencji i dobrej woli, co sobie. Karl Rahner Nr 1 (625) Nr 1 (625) 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zbadaj s³uch. porwali bêbniarze. Lider zespo³u, ale ju od dawna zakorzeniony

Zbadaj s³uch. porwali bêbniarze. Lider zespo³u, ale ju od dawna zakorzeniony Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (431) 9 czerwca 2010 roku www.ngp.pl Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie ISSN 1234-6365 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii

inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo