REKOMENDACJA PORTFEL TFI AGRESYWNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA PORTFEL TFI AGRESYWNY"

Transkrypt

1 5 listopad 2012, str. 1/5 Ranking funduszy Na podstawie przeprowadzonego rankingu funduszy inwestycyjnych, Dział Doradztwa Inwestycyjnego EFIX Domu Maklerskiego S.A. sugeruje zbudowanie portfela inwestycyjnego z jednostek uczestnictwa następujących funduszy: 1 XYZ Funds FIO Akcji i XYZ Funds FIO Skarbowy 2 Subfundusz Akcji ZZZ Akcja i Subfundusz Instrumentów Dłużnych ZZZ - Obligacja 3 WXY Akcyjny i WXY Papierów Dłużnych Jednocześnie informujemy, że wyżej wskazane fundusze zajmują pierwsze trzy miejsca w naszym rankingu. Modelowy Portfel Agresywny PRZEWAŻAJ AKCYJNY Zalecenie: Fundusz akcyjny od 75% - 100% Fundusz obligacyjny od 0% - 25% Rekomendacje z ostatnich 6-ciu miesięcy: Rekomendacja Data Model Portfelowy Stopy zwrotu z funduszy akcyjnych Główne tezy rekomendacji czynniki uzasadniające Otoczenie rynkowe 100% XYZ Funds FIO Akcji 0% XYZ Funds FIO Skarbowy 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% "IV/2011" "I/2012" "II/2012" "III/2012" Decyzja EBC o wprowadzeniu programu skupu obligacji pod nazwą OMT. Decyzja FED o wprowadzeniu trzeciej części programu ilościowego luzowania polityki monetarnej. Duże prawdopodobieństwo rozszerzenia programu QE jeszcze w tym roku. Duże prawdopodobieństwo podjęcia decyzji przez międzynarodowych pożyczkodawców o wypłacie kolejnej transzy pomocy dla Grecji do końca listopada. Najlepszy - XYZ Akcji Najgorszy - ZZZ Akcji Stopy zwrotu z funduszy obligacyjnych Średnia Złożenie oficjalnego wniosku przez rząd w Hiszpanii o pomoc finansową do nowego systemu wsparcia finansowego ESM. Polska Bardzo niski udział wartości funduszy akcyjnych w wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% "IV/2011" "I/2012" "II/2012" "III/2012" Bardzo wysoki udział najbezpieczniejszych klas aktywów w całości aktywów netto Otwartych Funduszy Emerytalnych. Duże prawdopodobieństwo podjęcia przynajmniej jednej decyzji o obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do końca 2012 roku. Technika Wartość indeksu znalazła się w oknie czasowym około 6 miesięcznego cyklu. WXY - Obligacja XXX Obligacji Dział Doradztwa Inwestycyjnego Szymon Juszczyk Średnia Kurs indeksu znajduje się w w okolicach strefy wsparć z dolnym jej ograniczeniem na poziomie psychologicznej bariery 2300 pkt. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, nr licencji tel. (61) Autorskie wskaźniki wraz ze Stochastic Momentum Indeks na danych dziennych wygenerowały sygnał kupna.

2 5 listopad 2012, str. 2/5 Główne tezy rekomendacji czynniki ryzyka Otoczenie rynkowe Zwycięstwo Baracka Obamy w wyborach prezydenckich może zostać zinterpretowane przez rynki jako czynnik zagrożenia, który może doprowadzić, w wyniku nieporozumienia się z Kongresem, do tzw. zjawiska fiscal cliff. Przeciąganie w czasie podjęcia decyzji o wypłacie Grecji, przyznanych wcześniej, środków pomocowych przez tzw. troikę. Niepomyślny rozwój sytuacji związanej z irańskim programem nuklearnym. Brak porozumienia co do kształtu budżetu w Unii Europejskiej na lata Polska Odłożenie w czasie obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Słabsze dane makroekonomiczne niż wcześniej zakładano (zwłaszcza publikacja PKB za III kwartał 2012 roku). Technika Pokonanie strefy wsparć znajdującej się w okolicach 2300 pkt. Bieżąca sytuacja W ocenie Działu Doradztwa Inwestycyjnego EFIX Domu Maklerskiego ostatnie wydarzenia w sferze polityczno gospodarczej na arenie międzynarodowej skłaniają do podejmowania decyzji inwestycyjnych obarczonych większym ryzykiem w średnioterminowym horyzoncie czasowym. Uruchomienie programów skupu obligacji zarówno przez Rezerwę Federalną, jak i Europejski Bank Centralny było po pierwsze spełnieniem rynkowych oczekiwań, a po drugie pokazuje, że banki centralne są w stanie zrobić bardzo wiele, aby wspomóc słabnącą gospodarkę. Dodatkowym, istotnym czynnikiem z ww. sfery, skłaniającym do podjęcia ryzyka inwestycyjnego było wydanie pozytywnej opinii przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności mechanizmu ESM z niemiecką konstytucją. W listopadzie ma zostać podjęta decyzja o wypłacie środków pomocowych dla Grecji. Z jednej strony mówi się dużo o wątpliwościach, czy aby na pewno działania podjęte do tej pory przez Greków są wystarczające do poprawy sytuacji gospodarczej tego kraju i czy spełniają oczekiwania międzynarodowych pożyczkodawców. Z drugiej jednak strony zablokowanie finansowania Grecji na obecnym etapie wydaje się mocno absurdalne z uwagi na ilość pieniędzy, jakie Grecji do tej pory przekazano. Jak wynika z nieoficjalnych źródeł, największym problemem tzw. troiki nie jest kwestia podjęcia decyzji o wypłacie środków, ale dwie różne koncepcje na dalszą pomoc pogrążonej w kryzysie Grecji Komisja Europejska chce wydłużyć czas, w którym Grecja miałaby dojść do określonych parametrów fiskalnych, a z kolei Międzynarodowy Funduszy Walutowy naciska, aby Grecji znów umorzyć część długu. Niemniej jednak oceniamy, że podjęcie tej decyzji jest tylko kwestią czasu. Choć sytuacja gospodarcza w Polsce wydaje się być coraz gorsza, a spowolnienie naszej gospodarki coraz silniejsze to w ocenie Działu Doradztwa Inwestycyjnego EFIX Domu Maklerskiego S.A. jest to właśnie jeden z czynników, który może pośrednio przełożyć się na wzrost wartości akcji na polskim parkiecie. Coraz gorsze dane ze sfery makroekonomicznej połączone z widocznym osłabianiem się inflacji powinny się przełożyć na podjęcie działań przez Radę Polityki Pieniężnej zmierzających do poluzowania polityki monetarnej w Polsce. Analitycy szacują, że do końca 2012 roku stopy procentowe spadną o 50 pkt. bazowych, a pierwsza obniżka stóp procentowych rozpocznie serię dalszych obniżek kontynuowanych w 2013 roku. Czynnikiem pro wzrostowym w średnim horyzoncie inwestycyjnym jest również wysoki udział aktywów bezpiecznych w całości aktywów netto Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec października udział ten wynosi 8,97%, co było znacząco wyższym poziomem niż średnia liczona od początku 2000 roku, która wynosi 5,52%. Tak wysoki udział aktywów pozbawionych ryzyka w portfelu OFE daje możliwość zwiększenia ekspozycji na rynku akcyjnym w sytuacji, gdy poprawi się na nim sentyment. Także przepływ gotówki do funduszy inwestycyjnych akcyjnych może znacząco wspomóc wzrost wartości akcji na polskim rynku w momencie, gdy inwestorzy uwierzą, że sentyment poprawił się na tyle, że inwestycja w akcje okaże się zyskowna. Obecnie stosunek wartości aktywów funduszy akcyjnych stanowi 15,09% całkowitych aktywów funduszy. Historycznie jest to poziom w okolicach minimum. Autorskie wskaźniki EFIX Domu Maklerskiego S.A. wygenerowały średnioterminowy sygnał kupna. Sygnał ten dodatkowo pokrył się ze znalezieniem się polskiego indeksu blue chipów w silnej strefie wsparcia. Dodatkowo sytuacja ta zbiegła się w czasie z wysoce prawdopodobnym wystąpieniem kolejnego okna czasowego, dobrze zdefiniowanego około 6 miesięcznego cyklu. Wszystko to powoduje, że z technicznego punktu widzenia, obrona wsparcia na poziomie 2300 pkt. powinna oznaczać zakończenie skróconego piątego ruchu wewnątrz długoterminowej konsolidacji, co powinno skierować kurs indeksu w kierunku poziomów ograniczających od góry długoterminową konsolidację, znajdujących się w okolicach 2450 pkt.

3 5 listopad 2012, str. 3/5 W ocenie Działu Doradztwa Inwestycyjnego EFIX Domu Maklerskiego S.A. sytuacja w otoczeniu rynkowym pozwala z optymizmem spoglądać na przyszłe kilkanaście tygodni, a tym samym spodziewać się wzrostów na polskim rynku kapitałowym. Ponadto obraz z otoczenia rynkowego powiela sytuacja techniczna. Jeżeli strefa wsparcia, w której obecnie znajduje się polski indeks blue chipów zostanie obroniona, to będzie to oznaczało wypełnienie się piątego ruchu wewnątrz długoterminowej konsolidacji, co z kolei powinno się przełożyć na wzrost wartości indeksu przynajmniej w okolice powyżej 2450 pkt., gdzie znajduje się górne ograniczenie konsolidacji (w perspektywie kilku tygodni). Dodatkowo dopełnieniem przedstawionego obrazu są wygenerowane sygnały kupna na autorskich wskaźnikach EFIX Domu Maklerskiego S.A. Historyczny skład portfela Data Zalecenie Przedział alokacji Portfel modelowy

4 5 listopad 2012, str. 4/5 Opis strategii Portfel Agresywny jest strategią dla Klientów, którzy często chcą zmieniać udziały rodzajów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dostosowując strukturę swojego portfela do krótkoterminowej perspektywy rynku, i dla Klientów, którzy akceptują poziom ryzyka występujący w przypadku inwestycji w akcje. Celem strategii jest uzyskanie lepszego efektu inwestycyjnego niż w przypadku zastosowania strategii buy and hold (kup i trzymaj). Strategia zakłada, że maksymalny udział jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych w portfelu może wynosić do 100%, podobnie jak udział jednostek uczestnictwa funduszy obligacyjnych. Strategia ta dopuszcza zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, jednak jedynie w przypadku, gdy perspektywy dla rynku będą bardzo negatywne, a prognozowane stopy zwrotu z funduszy obligacyjnych i akcyjnych będą ujemne. Alokacja aktywów Portfela Agresywnego Perspektywa Negatywna perspektywa na rynku kapitałowym spadki cen akcji i obligacji Negatywna perspektywa na rynku akcyjnym Sprzeczne sygnały z otoczenia rynkowego i sytuacji technicznej Perspektywa hossy na rynku akcyjnym Przedział alokacji 100% jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego 100% jednostki uczestnictwa funduszy obligacyjnych Alokacja jednostek uczestnictwa indywidualnie do sytuacji 100% jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych EFIX Dom Maklerski S.A. ul. Piłsudskiego Poznań tel. (61) Niniejszy materiał został przygotowany przez EFIX Dom Maklerski S.A., podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz.1384 j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Niniejsza materiał dedykowany jest Klientom EFIX Domu Maklerskiego S.A. uprawnionym do otrzymywania rekomendacji na podstawie zawartych umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza rekomendacja została stworzona z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jej treść. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez EFIX Dom Maklerski S.A. ze źródeł uznawanych za wiarygodne. Jednocześnie EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe spowodowane działaniem zgodnie z niniejszą rekomendacją. Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga użyte w niniejszej rekomendacji są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług EFIX Domu Maklerskiego S.A. Niniejsza rekomendacja inwestycyjna, na podstawie oceny perspektyw rynków finansowych, sugeruje Klientom EFIX Domu Maklerskiego S.A. nabycie określonych, w niniejszej rekomendacji, typów jednostek uczestnictwa, określonych funduszy inwestycyjnych, będących najlepszymi funduszami w przeprowadzanym rankingu funduszy inwestycyjnych tworzonym przez EFIX Dom Maklerski S.A. Informacja Przeważaj Akcyjny oznacza, że wg autorów niniejszej rekomendacji sytuacja na rynku pozwoli inwestorom osiągnąć lepszą stopę zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych, niż z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obligacyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Informacja Przeważaj Obligacyjny oznacza, że wg autorów niniejszej rekomendacji z uwagi na sytuację rynkową, najlepszym rozwiązaniem inwestycyjnym jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy obligacyjnych. Informacja Przeważaj Pieniężny oznacza, że wg autorów niniejszej rekomendacji sytuacja na globalnym rynku kapitałowym będzie bardzo negatywna co oznacza, że inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego jest jedyną słuszną inwestycją. Definicje rekomendacji: Portfel Agresywny portfel, w którego skład wchodzą głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Portfel Zrównoważony portfel, w którego skład wchodzą głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych i obligacyjnych. Portfel Bezpieczny portfel, w którego skład wchodzą głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacyjnych. Przy sporządzaniu niniejszej rekomendacji EFIX Dom Maklerski S.A. korzystał z co najmniej dwóch następujących metod wyceny: 1) analiza SWOT, 2) metoda Trend & Przesilenie, 3) analiza wskaźników. Analiza SWOT, w odniesieniu do indeksów notowanych na warszawskiej giełdzie, składa się z czterech podstawowych części: słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia. Pierwszym krokiem analizy jest identyfikacja wszystkich głównych czynników, które mogą wpływać na ceny instrumentów finansowych notowanych na GPW i przyporządkowanie ich do ww. grup. Następnie ma miejsce szacowanie prawdopodobieństwa, z jakim dane czynniki mogą się zrealizować. Rezultatem przeprowadzenia analizy jest wniosek, który określa przyszły kierunek trendu, zgodnie z którym powinny się zmieniać ceny akcji na warszawskiej giełdzie. Główną wadą stosowania analizy SWOT w odniesieniu do rynku kapitałowego jest przede wszystkim kłopot z wyborem najważniejszych czynników wpływających na ceny notowanych instrumentów, z uwagi na ogromną ich ilość, a także subiektywna ocena ich istotności. Z kolei najważniejszą zaletą tego rodzaju analizy, w odniesieniu do rynku kapitałowego, jest postrzeganie danego rynku w skali globalnej i wraz z jego otoczeniem gospodarczym. Metoda techniczna Trend & Przesilenie służy do mechanicznego określenia kierunku trendu panującego na najważniejszych indeksach warszawskiej giełdy oraz do wskazania stref kiedy możliwe są na nim przesilenia i to zarówno te główne jaki i drugorzędne. Pierwszy z celów (kierunek trendu) został osiągnięty przez złożenie sygnałów kilku narzędzi bazujących na różnych metodach jego określania. Drugi z celów (określenie stref głównych i drugorzędnych przesileń) został osiągnięty przez autorskie wskaźniki sentymentu i poziomu rynku, które bazują nie na indeksie, ale na sygnałach ze strony akcji mających kluczowy wpływ na kształtowanie najważniejszych indeksów z Warszawskiej Giełdy. Stosowane przez EFIX Dom Maklerski S.A. metody techniczne działają bardzo dobrze w czasie tzw. przeciętnego rynku, czyli w czasie, kiedy trendy mają zrównoważoną charakterystykę. Takie

5 5 listopad 2012, str. 5/5 okresy stanowią większość czasu kształtowania trendu na rynkach akcji. Jednak w czasie gwałtownych przyspieszeń trendów wzrostowych czy też nagłych załamań rynku, metody służące do określenia przesileń mogą zbyt szybko wskazywać na szczyt czy dno rynku. Przez to rekomendacja zamknięcia pozycji w funduszach akcyjnych może zostać wydana przedwcześnie lub rekomendacja zwiększenia zaangażowania w nie, zbyt szybko. Nie są to jednak sytuacje typowe. Analiza wskaźników polega na ocenie perspektyw rynku na podstawie kilku wskaźników sentymentu publikowanych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Polsce. Głównym elementem tej analizy jest wskaźnik syntetyczny, zbudowany z siedemnastu innych, wyprzedzających wskaźników sentymentu co powoduje, że pokazuje on ogólny sentyment panujący w wielu gałęziach gospodarki. Najważniejszą zaletą analizy wskaźników sentymentu jest ich działanie wyprzedzające szczyty i dołki na wskaźnikach prognozują szczyty i dołki na indeksach. Główną wadą tej analizy jest postrzeganie rynku na podstawie badań oczekiwań wielu podmiotów gospodarczych z różnych branż, choć z drugiej strony oczekiwania te przekładają się na późniejsze decyzje gospodarcze. Wadą tej analizy jest również to, że nie uwzględnia ona obecnie panującego trendu, co może powodować zbyt częste zmiany składu portfela, a tym samym obniżanie stopy zwrotu z inwestycji. Członkowie władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego rekomendowanymi funduszami ani osoby im bliskie nie są członkami władz EFIX Domu Maklerskiego S.A. Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie rekomendacji nie pełni funkcji w organach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego rekomendowanymi funduszami, nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających rekomendowanymi funduszami. EFIX Dom Maklerski S.A. dla rekomendowanych funduszy inwestycyjnych pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa na mocy umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzających rekomendowanymi funduszami. Wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument nie jest w żaden sposób zależne od wyników uzyskiwanych przez Klientów w ramach podejmowania decyzji zgodnie z wydawaną rekomendacją. EFIX Dom Maklerski S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i niniejsza rekomendacja została stworzona w ramach prowadzonej przez EFIX Dom Maklerski S.A. działalności. Data na pierwszej stronie niniejszej rekomendacji jest datą sporządzenia i wydania Klientom. EFIX Dom Maklerski S.A., ul. Piłsudskiego 104, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony.

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ.

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ. Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Millennium Polska, banki Reuters: MILP.WA Bloomberg: MIL PW 11 lutego 2014 r. Gorące i drogie akcje Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Banki. W oczekiwaniu na punkt zwrotny. Banki. BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011

Banki. W oczekiwaniu na punkt zwrotny. Banki. BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011 BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011 W oczekiwaniu na punkt zwrotny Powracamy do wydawania rekomendacji dla sześciu polskich banków. Waga dla sektora jest neutralnego,

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim Open Finance Polska, Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Neuca, Pelion, Farmacol

Neuca, Pelion, Farmacol Neuca, Pelion, Farmacol 21 listopada 2011 W przeddzień nowej ustawy Neuca: Rekomendacja: KUPUJ; 12-miesięczna cena docelowa: 96,0 zł Pelion: Rekomendacja: SPRZEDAJ; 12-miesięczna cena docelowa: 29,3 zł

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). CD PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo