PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień"

Transkrypt

1 1 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dydaktyka PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH I stopień GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR; dr inż. Władysława Morzyniec, Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Władysława Morzyniec, dr inż. Renata Ostrowska, dr inż. Aneta Dacko, dr inż. Beata Szafrańska Poznanie metod oceny obiektów gruntowych oraz sposobów ich kształtowania w zależności od różnych warunków środowiskowych, gospodarczych, funkcjonalnych, własnościowych, użytkowych, itp. Poznanie warunków technicznych dotyczących kompleksowego opracowania projektu scalenia i wymiany gruntów oraz przygotowanie danych formalno-organizacyjnych, a także charakterystyki obiektu scalanego. W trakcie ćwiczeń projektowych studenci będą korzystać z programów komputerowych: WinKalk, C-Geo, MK-Scal, MicroStation. SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Jarosław Janus, dr inż. Bogdan Jankowicz Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jarosław Janus, dr inż. Bogdan Jankowicz Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie z wykładu. Podstawowym celem prowadzonych zajęć z przedmiotu Systemy Informacji Przestrzennej jest zapoznanie się przez studentów z zagadnieniami związanymi z metodami przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w funkcjonujących w Polsce systemach przechowujących informacje o charakterze przestrzennym. Szczególny nacisk położono na poznanie zasad funkcjonowania systemów bazodanowych związanych z prowadzeniem części opisowej oraz graficznej ewidencji gruntów i budynków. Istotnym elementem programu nauczania jest poznanie zasad przetwarzania informacji zawartych w bazach danych przy użyciu języka SQL. Osobna grupę zagadnień tworzą teoretyczne i praktyczne aspekty przetwarzania wektorowych oraz rastrowych danych w środowiskach graficznych używanych urzędach oraz jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Dotyczy to przede wszystkim systemów MicroStation oraz Ewmapa, ze szczególnym uwzględnieniem metod wymiany danych pomiędzy tymi systemami. Program nauczania obejmuje również zapoznanie się ze specyfiką obowiązującego w Polsce formatu wymiany danych ewidencyjnych o nazwie SWDE. KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Prowadzący wykłady: dr inż. Jarosław Taszakowski Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Sanek, dr inż. Jacek Gniadek, dr inż. Jarosław Taszakowski Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny

2 2 sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów. EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, dr inż. Renata Ostrowska Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie z metodyką wymiernego opisu gospodarstwa rolnego oraz jego działalności produkcyjnej, a także przedstawienie zasad oceny uzyskanych parametrów i ich interpretacji. Uzyskana wiedza stanowi podstawę i punkt wyjścia dla nauczania metodyki opracowywania planów gospodarczych i przestrzennych rozwoju wsi i projektowania terenów osiedlowych. Jest ona również niezbędna przy omawianiu problemów związanych z geodezyjnym urządzaniem terenów wiejskich, a zwłaszcza takich zabiegów jak scalenia gruntów czy opracowanie całościowej koncepcji rozwoju wsi. PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior, dr inż. Jacek Gniadek Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką podziałów i rozgraniczeń gruntów a także sporządzaniem dokumentacji dla celów prawnych, stanowiących jeden z głównych asortymentów robót geodezyjnych wykonywanych w praktyce. Zakres tematyczny wykładów obejmuje zarówno przygotowanie studentów w zakresie obowiązujących procedur prawno organizacyjnych a także prezentację i omówienie zagadnień związanych z wykonawstwem w terenie wyżej omawianych prac. PROJEKTOWANIE TERENÓW ZURBANIZOWANYCH Prowadzący wykłady: dr inż. arch. Przemysław Baster Prowadzący ćwiczenia: dr inż. arch. Przemysław Baster Tematyka przedmiotu koncentruje się na analizie czynników środowiskowych i gospodarczo-społecznych mających wpływ na procesy przemian przestrzennych wiejskich jednostek osadniczych. Wyznaczenie stref podstawowych centralnej, pośredniej i peryferyjnej, a także rozważenie relacji powiązań między ukształtowaniem przestrzennym w sensie zbiorowym i jednostkowymi formami architektonicznymi. Opracowanie studialne pozwoli poznać mechanizmy działania różnorodnych zjawisk kształtujących formę osadniczą. Ma służyć celowemu sterowaniu procesami przekształcającymi strukturę przestrzenno-gospodarczą i stanowić podstawę do projektowania urbanistycznego. WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Barbara Lech-Turaj, dr inż. Beata Szafrańska Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i wykłady zaliczenie na ocenę. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny nieruchomości rolnych obejmującą zagadnienia związane z wyceną gruntów rolnych i leśnych. GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW LEŚNYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Barbara Lech-Turaj Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Barbara Lech-Turaj Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie na ocenę z wykładów

3 3 Cel nauczania: Gospodarka leśna, podobnie jak i inne gałęzie gospodarki narodowej ma za zadanie zaspokojenie określonych potrzeb społeczeństwa. Dodatni wpływ lasu na klimat, glebę i stosunki wodne zwiększa wydajność produkcji rolnej, przeciwdziała procesom erozyjnym oraz polepsza warunki zdrowotne. Produkcja leśna jest procesem wybitnie długookresowym, odbywającym się w specyficznych warunkach środowiska i jako taka wymaga opracowania szczegółowych planów gospodarczych. W strukturze użytkowania grunty leśne stanowią ok. 29% powierzchni kraju, z czego prawie 83% są to lasy Skarbu Państwa. Prace przy urządzaniu lasów dzielą się na dwa zasadnicze działy: prace geodezyjne i prace urządzeniowe. Prace geodezyjne są pracami wyjściowymi do przeprowadzenia urządzania lasu. Celem ich jest ustalenie położenia i granicy gospodarstwa leśnego, sieci podziału przestrzennego, sieci zasadniczych szlaków komunikacyjnych, rzek, potoków i innych wód, a następnie sporządzeniu map, ustalenie powierzchni urządzanego lasu w ramach podziału ogólno administracyjnego oraz podziału powierzchniowego lasu. FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA Prowadzący wykłady: dr inż. Bartosz Mitka Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Bogdan Jankowicz, dr inż. Bogusława Kwoczyńska, mgr inż. Izabela Piech Forma zaliczenia: ćwiczenia Z/O, egzamin Z/O. Zapoznanie z teoretycznymi fizycznymi i technicznymi podstawami wykonania opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych SEMINARIUM Prowadzący seminarium: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR Forma zaliczenia: Seminarium kończy się zaliczeniem Przygotowanie studentów do poprawnego pisania prac inżynierskich PRAKTYKA DYPLOMOWA Prowadzący praktykę: pracownicy uprawnieni do prowadzenia prac dyplomowych Forma zaliczenia: Zaliczenie praktyki dyplomowej na zal potwierdza opiekun. W czasie praktyki dyplomowej student zobowiązany jest do zebrania materiałów stanowiących podstawę do napisania pracy dyplomowej. ĆWICZENIA POLOWE Z GUTR Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jarosław Janus, dr inż. Jarosław Taszakowski Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń polowych odbywa się na ocenę, na podstawie sporządzonej w części zespołowo, w części indywidualnie dokumentacji dla zadanego obszaru obejmującej tematykę wyżej wymienionych zadań Celem ćwiczeń polowych z przedmiotu geodezyjne urządzanie terenów rolnych jest poznanie procedury i zasad oceny elementów wiejskiej struktury gruntowej. W ramach przewidzianych zajęć terenowych studenci nabywają praktycznych zdolności rozpoznawania na konkretnym obszarze warunków do racjonalnego rolniczego zagospodarowania gruntów oraz ustalenia projektu zaleceń i ograniczeń wskazujących ramy i pożądane kierunki trwałego rozwoju analizowanej przestrzeni. Analiza prowadzona w trakcie ćwiczeń polowych ma prowadzid do zdobycia umiejętności samodzielnego opracowania operatu studialno-planistycznego stanowiącego tekstową i graficzną dokumentację całego procesu oceny i określenia potrzeb, możliwości i warunków przebudowy granic gruntów stanowiących przestrzenne warunki produkcji w gospodarstwach rolnych. PRZEDMIOTY DO WYBORU

4 4 MAPY DO CELÓW PRAWNYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior Forma zaliczenia: Wykłady zaliczenie Głównym celem nauczania jest prezentacja wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w procesie zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Omówienie procedur, zasady gromadzenia dokumentacji związanej z odbytymi praktykami zawodowymi, procedura kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia zawodowe a także omówienie wymagań ogólnych oraz szczegółowych, związanych z określonym zakresem zdobywanych uprawnień zawodowych. Zapoznanie słuchaczy z ogólnymi zasadami uczestnictwa w przetargach publicznych na prace geodezyjne i zasadami sporządzania dokumentacji przetargowej. Celem nauczania jest także nabycie umiejętności poruszania się po instytucjach samorządowoorganizacyjnych, zapoznanie się z obiegiem dokumentacji a także możliwość zapoznania się z podziałami i rozgraniczeniami wykonywanymi przez prowadzącego ćwiczenia w tym także opinii i ekspertyz wykonach w charakterze biegłego sądowego w zakresie geodezji. PRZYGOTOWANIE DO UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior Forma zaliczenia: Wykłady zaliczenie POŚREDNIK, ZARZĄDCA I RZECZOZNAWCA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Prowadzący wykłady: dr inż. Władysława Morzyniec Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Władysława Morzyniec Forma zaliczenia: Wykłady zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na ocenę Absolwent kierunku geodezja rolna powinien w czasie studiów zostać zapoznany z działalnością zawodów obsługujących rynek nieruchomości, ponieważ praca geodety często będzie polegała na współdziałaniu i kontaktach z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu. Celami przedmiotu jest przekazanie wiedzy związanej z wykonywanie wszelkich zawodowych czynności z dziedziny gospodarki nieruchomościami, szczególnie obrotem nieruchomościami, określaniem ich wartości oraz zarządzaniem ich wartością, a także zapoznanie z aktami prawnymi (ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami) normującymi gospodarkę nieruchomościami i prowadzeniem prac związanych z pośrednictwem nieruchomości; rzeczoznawstwem i zarządzaniem. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania informacji związanych z cechami nieruchomości oraz ich wpływem na wartość rynkową. Absolwent geodezji urządzeń rolnych, dzięki nabytej czasie studiów wiedzy może rozszerzyć zakres swojej działalności zawodowej o nowe uprawnienia związane z rzeczoznawstwem majątkowym, pośrednictwem oraz zarządzaniem nieruchomościami. TELEDETEKCJA WIELOSPEKTRALNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Jankowicz Zapoznanie studentów z problematyka związana z obrazami wielospektralanymi powierzchni Ziemi; ich interpretacja, wizualizacja i przetwarzanie dla celów geodezyjnych i kartograficznych. SKANING LOTNICZY W GOSPODARCE I TECHNICE

5 5 Prowadzący: dr inż. Bogusława Kwoczyńska Zapoznanie studentów z fizycznymi i matematycznymi podstawami fotogrametrii cyfrowej oraz jej zastosowania dla potrzeb gospodarczych. OBRAZY SATELITARNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Prowadzący: dr inż. Izabela Piech Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania materiałów teledetekcyjnych do analizy krajobrazu. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNIKAMI CYFROWYMI Prowadzący: dr inż. Bartosz Mitka MODELOWANIE 3D Prowadzący: dr inż. Bartosz Mitka INWENTARYZACJA KRAJOBRAZU NA POTRZEBY URZĄDZEŃ ROLNYCH Prowadzący: dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski OCHRONA KRAJOBRAZU Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Przegon ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Prowadzący: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin

6 6 II stopień GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Jarosław Janus Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jarosław Janus, dr inż. Jarosław Taszakowski, dr inż. Beata Szafrańska Celem nauczania studentów jest poznanie zasad, kryteriów i technologii wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym KATASTER NIERUCHOMOŚCI Prowadzący wykłady: dr inż. Jarosław Taszakowski Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jacek Gniadek, dr inż. Jarosław Taszakowski Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów. WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Janusz Schilbach, dr inż. Barbara Lech-Turaj, dr inż. Władysława Morzyniec Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i egzamin Z/O. Celem nauczania studentów jest poznanie zasad i metod wyceny nieruchomości rolnych. PODSTAWY STATYSTYKI, EKONOMETRII I WYCENY MASOWE Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i egzamin koocowy z przedmiotu. Celem nauczania studentów jest poznanie zasad i metod wyceny nieruchomości rolnych. WYCENY SPECJALNE Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie na ocenę wykładów ZARZĄDZNIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI Prowadzący wykłady: dr inż. Władysława Morzyniec Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Władysława Morzyniec Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie na ocenę wykładów Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych, oraz ich części składowych: pojedynczych drzew, drzewostanów leśnych, drzewostanów położonych w strefie zainwestowania miejskiego.

7 7 ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI Prowadzący wykłady: dr inż. Władysława Morzyniec Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Władysława Morzyniec Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie na ocenę wykładów FOTOGRAMETRIA CYFROWA Prowadzący: dr inż. Bogdan Jankowicz Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Bogdan Jankowicz Uzupełnienie wiadomości z zakresu teledetekcji poprzez zapoznanie studentów z najnowszymi technikami teledetekcyjnymi zarówno na etapie otrzymywania zobrazowań jak i wykonywania ich analiz. PROJEKTOWANIE TERENÓW OSIEDLOWYCH Prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Cel nauczania to wizualizacja przestrzenna przy pomocy programu MicroStation i nakładki MK System znajdujący zastosowanie przede wszystkim w architekturze, geodezji, GIS, kartografii i telekomunikacji. Posiada zaawansowane funkcje graficzne do opracowania map, w zależności od potrzeb użytkownika. Następnym etapem jest kalibracja czyli wpasowanie obrazu rastrowego w wektorowy (nakładka IRASB). Kolejnym etapem jest wektoryzacja mapy warstwicowej oraz stworzenie numerycznego modelu terenu przy użyciu nakładki MK Tak przygotowany obiekt pod względem kartograficznym służy do opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego danego terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prawem budowlanym i sztuką projektowania Ernsta Neuferta. SEMINARIUM Prowadzący seminarium: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR Forma zaliczenia: Seminarium kończy się zaliczeniem Cel seminarium: Podstawowym celem seminarium jest nauczenie studenta pisania pracy dyplomowej przez omówienie zasad i technik oraz metodologią pracy naukowej. W oparciu o poznaną metodologię przedstawi się praktyczne jej zastosowanie w konkretnych zagadnieniach rozwiązywanych w pracy dyplomowej. Drugim ważnym aspektem seminarium jest nauczanie studentów formy i sposobu prezentacji wyników pracy dyplomowej

8 8 PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I stopień FOTOGRAMETRIA Prowadzący: dr inż. Bartosz Mitka Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Bogusława Kwoczyńska, dr inż. Izabela Piech Forma zaliczenia: egzamin Zapoznanie z teoretycznymi fizycznymi i technicznymi podstawami wykonania opracowań fotogrametrycznych. SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Jarosław Janus, dr inż. Bogdan Jankowicz Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jarosław Janus, dr inż. Bogdan Jankowicz Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie z wykładu. Podstawowym celem prowadzonych zajęć z przedmiotu Systemy Informacji Przestrzennej jest zapoznanie się przez studentów z zagadnieniami związanymi z metodami przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w funkcjonujących w Polsce systemach przechowujących informacje o charakterze przestrzennym. Szczególny nacisk położono na poznanie zasad funkcjonowania systemów bazodanowych związanych z prowadzeniem części opisowej oraz graficznej ewidencji gruntów i budynków. Istotnym elementem programu nauczania jest poznanie zasad przetwarzania informacji zawartych w bazach danych przy użyciu języka SQL. Osobna grupę zagadnień tworzą teoretyczne i praktyczne aspekty przetwarzania wektorowych oraz rastrowych danych w środowiskach graficznych używanych urzędach oraz jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Dotyczy to przede wszystkim systemów MicroStation oraz Ewmapa, ze szczególnym uwzględnieniem metod wymiany danych pomiędzy tymi systemami. Program nauczania obejmuje również zapoznanie się ze specyfiką obowiązującego w Polsce formatu wymiany danych ewidencyjnych o nazwie SWDE. GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW LEŚNYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Barbara Lech-Turaj Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Barbara Lech-Turaj Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie z wykładów Cel nauczania: Gospodarka leśna, podobnie jak i inne gałęzie gospodarki narodowej ma za zadanie zaspokojenie określonych potrzeb społeczeństwa. Dodatni wpływ lasu na klimat, glebę i stosunki wodne zwiększa wydajność produkcji rolnej, przeciwdziała procesom erozyjnym oraz polepsza warunki zdrowotne. Produkcja leśna jest procesem wybitnie długookresowym, odbywającym się w specyficznych warunkach środowiska i jako taka wymaga opracowania szczegółowych planów gospodarczych. W strukturze użytkowania grunty leśne stanowią ok. 29% powierzchni kraju, z czego prawie 83% są to lasy Skarbu Państwa. Prace przy urządzaniu lasów dzielą się na dwa zasadnicze działy: prace geodezyjne i prace urządzeniowe. Prace geodezyjne są pracami wyjściowymi do przeprowadzenia urządzania lasu. Celem ich jest ustalenie położenia i granicy gospodarstwa leśnego, sieci podziału przestrzennego, sieci zasadniczych szlaków komunikacyjnych, rzek, potoków i innych wód, a następnie sporządzeniu map, ustalenie powierzchni urządzanego lasu w ramach podziału ogólno administracyjnego oraz podziału powierzchniowego lasu. KATASTER NIERUCHOMOŚCI Prowadzący wykłady: dr inż. Adam Sanek

9 9 Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Sanek, dr inż. Jacek Gniadek, dr inż. Jarosław Taszakowski Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów. GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Beata Szafrańska Poznanie metod oceny obiektów gruntowych oraz sposobów ich kształtowania w zależności od różnych warunków środowiskowych, gospodarczych, funkcjonalnych, własnościowych, użytkowych, itp. Poznanie warunków technicznych dotyczących kompleksowego opracowania projektu scalenia i wymiany gruntów oraz przygotowanie danych formalno-organizacyjnych, a także charakterystyki obiektu scalanego. W trakcie ćwiczeń projektowych studenci będą korzystać z programów komputerowych: WinKalk, C-Geo, MK-Scal, MicroStation. PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką podziałów i rozgraniczeń gruntów a także sporządzaniem dokumentacji dla celów prawnych, stanowiących jeden z głównych asortymentów robót geodezyjnych wykonywanych w praktyce. Zakres tematyczny wykładów obejmuje zarówno przygotowanie studentów w zakresie obowiązujących procedur prawno organizacyjnych a także prezentację i omówienie zagadnień związanych z wykonawstwem w terenie wyżej omawianych prac. PROJEKTOWANIE TERENÓW ZURBANIZOWANYCH Prowadzący wykłady: dr inż. arch. Przemysław Baster Prowadzący ćwiczenia: dr inż. arch. Przemysław Baster Tematyka przedmiotu koncentruje się na analizie czynników środowiskowych i gospodarczo-społecznych mających wpływ na procesy przemian przestrzennych wiejskich jednostek osadniczych. Wyznaczenie stref podstawowych centralnej, pośredniej i peryferyjnej, a także rozważenie relacji powiązań między ukształtowaniem przestrzennym w sensie zbiorowym i jednostkowymi formami architektonicznymi. Opracowanie studialne pozwoli poznać mechanizmy działania różnorodnych zjawisk kształtujących formę osadniczą. Ma służyć celowemu sterowaniu procesami przekształcającymi strukturę przestrzenno-gospodarczą i stanowić podstawę do projektowania urbanistycznego. WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska

10 10 Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i Wykłady zaliczenie na ocenę. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny nieruchomości rolnych obejmującą zagadnienia związane z wyceną gruntów rolnych i leśnych. SEMINARIUM Prowadzący seminarium: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR Forma zaliczenia: Seminarium kończy się zaliczeniem Przygotowanie studentów do poprawnego pisania prac inżynierskich PRZEDMIOTY DO WYBORU MAPY DO CELÓW PRAWNYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior Forma zaliczenia: Wykłady zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na ocenę Głównym celem nauczania jest prezentacja wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w procesie zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Omówienie procedur, zasady gromadzenia dokumentacji związanej z odbytymi praktykami zawodowymi, procedura kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia zawodowe a także omówienie wymagań ogólnych oraz szczegółowych, związanych z określonym zakresem zdobywanych uprawnień zawodowych. Zapoznanie słuchaczy z ogólnymi zasadami uczestnictwa w przetargach publicznych na prace geodezyjne i zasadami sporządzania dokumentacji przetargowej. Celem nauczania jest także nabycie umiejętności poruszania się po instytucjach samorządowoorganizacyjnych, zapoznanie się z obiegiem dokumentacji a także możliwość zapoznania się z podziałami i rozgraniczeniami wykonywanymi przez prowadzącego ćwiczenia w tym także opinii i ekspertyz wykonach w charakterze biegłego sądowego w zakresie geodezji. PRZYGOTOWANIE DO UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Stanisław Bacior Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Bacior TELEDETEKCJA WIELOSPEKTRALNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Jankowicz Zapoznanie studentów z problematyka związana z obrazami wielospektralanymi powierzchni Ziemi; ich interpretacja, wizualizacja i przetwarzanie dla celów geodezyjnych i kartograficznych. FOTOGRAMETRIA CYFROWA W GOSPODARCE I TECHNICE Prowadzący: dr inż. Bogusława Kwoczyńska Zapoznanie studentów z fizycznymi i matematycznymi podstawami fotogrametrii cyfrowej oraz jej zastosowania dla potrzeb gospodarczych. OBRAZY SATELITARNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Prowadzący: dr inż. Izabela Piech

11 11 Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania materiałów teledetekcyjnych do analizy krajobrazu. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNIKAMI CYFROWYMI Prowadzący: dr inż. Bartosz Mitka MODELOWANIE 3D Prowadzący: dr inż. Bartosz Mitka II stopień GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr inż. Jarosław Taszakowski Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jarosław Taszakowski Celem nauczania studentów jest poznanie zasad, kryteriów i technologii wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska Celem nauczania studentów jest poznanie zasad i metod wyceny nieruchomości rolnych. KATASTER NIERUCHOMOŚCI Prowadzący wykłady: dr inż. Jarosław Taszakowski Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jarosław Taszakowski Głównym założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów technik i technologii zakładania, prowadzenia i modernizacji katastru nieruchomości. Na wykładach podane są zasady, metody i technologie tworzenia i prowadzenia katastru nieruchomości. Zaś ćwiczenia mają za zadanie nauczenie praktycznych technik i sposobów zakładania katastru w klasyczny sposób oraz informatyczny. Student w czasie cyklu wykładów i ćwiczeń zapozna się całościowo z problematyką katastru gruntów. FOTOGRAMETRIA CYFROWA Prowadzący: dr inż. Bogdan Jankowicz Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Bogdan Jankowicz Uzupełnienie wiadomości z zakresu teledetekcji poprzez zapoznanie studentów z najnowszymi technikami teledetekcyjnymi zarówno na etapie otrzymywania zobrazowań jak i wykonywania ich analiz.

12 12 PROJEKTOWANIE TERENÓW OSIEDLOWYCH Prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Cel nauczania to wizualizacja przestrzenna przy pomocy programu MicroStation i nakładki MK System znajdujący zastosowanie przede wszystkim w architekturze, geodezji, GIS, kartografii i telekomunikacji. Posiada zaawansowane funkcje graficzne do opracowania map, w zależności od potrzeb użytkownika. Następnym etapem jest kalibracja czyli wpasowanie obrazu rastrowego w wektorowy (nakładka IRASB). Kolejnym etapem jest wektoryzacja mapy warstwicowej oraz stworzenie numerycznego modelu terenu przy użyciu nakładki MK Tak przygotowany obiekt pod względem kartograficznym służy do opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego danego terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prawem budowlanym i sztuką projektowania Ernsta Neuferta. PODSTAWY STATYSTYKI, EKONOMETRII I WYCENY MASOWE Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska Celem nauczania studentów jest poznanie zasad i metod wyceny nieruchomości rolnych. WYCENY SPECJALNE Prowadzący ćwiczenia: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie wykładów Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych, oraz ich części składowych: pojedynczych drzew, drzewostanów leśnych, drzewostanów położonych w strefie zainwestowania miejskiego. ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI Prowadzący wykłady: dr inż. Władysława Morzyniec Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Władysława Morzyniec Forma zaliczenia: Obowiązuje zaliczenia ćwiczeń z oceną i zaliczenie wykładów Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych, oraz ich części składowych: pojedynczych drzew, drzewostanów leśnych, drzewostanów położonych w strefie zainwestowania miejskiego. SEMINARIUM Prowadzący seminarium: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, Forma zaliczenia: Seminarium kończy się zaliczeniem Cel seminarium: Podstawowym celem seminarium jest nauczenie studenta pisania pracy dyplomowej przez omówienie zasad i technik oraz metodologią pracy naukowej. W oparciu o poznaną metodologię przedstawi się praktyczne jej zastosowanie w konkretnych zagadnieniach rozwiązywanych w pracy dyplomowej. Drugim ważnym aspektem seminarium jest nauczanie studentów formy i sposobu prezentacji wyników pracy dyplomowej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia Podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rok akadem. 2014/2015 Program i efekty kształcenia POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY informator KURSY I SZKOLENIA ARTYSTYCZNE CAD, GRAFIKA UŻYTKOWA I PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY VI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH WYDANIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie Słowa kluczowe: SIP, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 826. rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 12 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 826. rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 12 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 826 rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji

Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji Praca zbiorowa pod redakcją Jacka M. Pijanowskiego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Stanisław Cegielski Przewodniczący Komisji ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo