Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1"

Transkrypt

1 Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych wykład 1 1

2 Baza danych SQLite Autorem biblioteki SQLite jest Richard Hipp z firmy Hwaci - Applied Software Research. Pierwsza wersja tego oprogramowania powstała we wrześniu 2001 roku. SQLite jest biblioteką oprogramowania, która implementuję samodzielną i bezserwerową, nie wymagający konfiguracji mechanizm bazy danych SQL. Kod źródłowy dla SQLite znajduje się w domenie publicznej (public domain). Baza danych SQLite jest obecnie bardzo popularna i jest użytkowana w setkach milionów egzemplarzy na całym świecie. SQLite jest używany w systemie Solaris 10 i MAC OS, iphone i Skype. Biblioteka Qt4 ma wbudowane wsparcie dla SQLite, tak samo jak Python czy PHP. Wiele popularnych aplikacji ma wbudowaną bazę SQLite do obsługi wewnętrznej takie jak Firefox czy Amarok. SQLite ma w większości zaimplementowany standard SQL-92. Silnik SQLite nie tworzy samodzielnego procesu dla bazy. Zamiast tego jest statycznie lub dynamicznie dołączany do aplikacji. Biblioteka SQLite ma niewielkie rozmiary około 470 kb. Baza danych SQLite to pojedynczy plik na dysku, który można umieścić w dowolnym miejscu w hierarchii katalogów. Może być stosowany na różnych systemach operacyjnych, zarówno 32 jak 64 bitowych. Biblioteka SQLite została napisana w języku C. Implementuje ona pełny silnik bazodanowy. Jej główną zaletą, odróżniająca ją od podobnych rozwiązań, jest to, iż umożliwia wykorzystanie języka SQL do komunikacji z bazą. Przeznaczona została głównie dla programistów C/C++. Oferuje prosty interfejs obsługi dla tych właśnie języków. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby programiści używający innych języków programowania (np. Delphi, Visual Basic czy PHP) nie mogli z niej skorzystać. Gwarantuje to fakt, że SQLite jest dostępna również w postaci biblioteki dll. 2

3 SQLite wstęp Biblioteka SQLite pozwala na używanie bazy danych bez konieczności uruchamiania oddzielnego procesu jat to ma miejsce na przykład w przypadku MySQL. Zwartość bazy danych jest przetrzymywana w jednym pliku binarnym. SQlite rozwiązuje odwieczny problem programistów przechowujących dane w plikach płaskich, a mianowicie blokowanie i dostęp współbieżny. Głównym plusem tej bazy wydajność szczególnie przy wykonywaniu zapytań typu INSERT i SELECT, a także wieloplatformowość. Niestety nie jest to rozwiązanie wolne od wad. Podczas procesu dopisywania nowych danych SQLite musi zablokować cały plik, aż do czasu zakończenia operacji. Zatem rozwiązanie to nie jest wydajne w sytuacjach gdy dane podlegają ciągłym zmianom. Drugim poważnym minusem jest brak pojęcia praw dostępu do bazy danych(znanym chociażby z MySQL a), przez co nie możemy stworzyć bezpiecznej tabeli do której dostęp mieliby tylko uprawnieni użytkownicy. W skrócie oznacza to, że musimy sami stworzyć system kontroli dostępu, poprzez nadawanie praw do zapisu i odczytu odpowiednim plikom. Rozwiązanie takie nie jest wygodne. Podsumowując SQLite nie nadaje się do zastosowań na witrynach gdzie dane podlegają ciągłym zmianom, a także tam gdzie jest wymagany system kontroli dostępu. Jednak na małych i średnich stronach rozwiązanie to może okazać się naprawdę wydajne. W końcu do stworzenia tabeli z kilkunastoma rekordami nie potrzeba całego kombajna jakim jest niewątpliwie MySQL. 3

4 SQLite Początek Relacyjna baza danych jest zbiorem danych zorganizowanych w tablicach. Pomiędzy tabelami mogą istnieć relacje. Tabele są formalnie opisane/ Tabele składają się z wierszy i kolumn. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań do bazy danych przeznaczony do zarządzania danymi w relacyjnych systemach zarządzania bazami danych. Tabela jest zbiorem wartości, które są zorganizowane za pomocą modelu pionowych kolumn i poziomych wierszy. Kolumny są identyfikowane przez ich nazwy. Schemat systemu bazy danych i jego struktura są opisana w oficjalnym języku. Określa on tabele, pola, relacje, widoki, indeksy, procedury, funkcjie, kolejki, wyzwalacze i inne elementy. Wiersz bazy danych reprezentuje pojedynczy, pośrednio zorganizowany element danych w tabeli. Jest również nazywany krotką lub rekordem. Kolumna jest zestawem wartości danych konkretnego typu, po jednym dla każdego wiersza tabeli. Kolumny zapewniają strukturę, na którą składają się wiersze. Pole jest to pojedynczy element, który istnieje na przecięciu między wierszem i kolumną. Klucz główny jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Klucz obcy służy do połączenia więzów między dwiema tabelami. Klucz obcy identyfikuje kolumnę lub zestaw kolumn w jednej (odnośników) tabeli, która odwołuje się do kolumny lub zestawu kolumn w innej (sygnatura) tabeli. Wyzwalany jest proceduralny kod, który jest wykonywany automatycznie w odpowiedzi na określone zdarzenia na konkretnej tabeli w bazie danych. Widok jest to specyficzne spojrzenie na dane w jednej lub kilku tabelach. To zapytanie może zorganizować dane w pewnym określonej kolejności, lub ukryć niektóre dane. 4

5 Widok składa się z przechowywanego zapytania dostępnego w wirtualnej tabeli składającej się z zestawu wyników kwerendy. W przeciwieństwie do zwykłych tabel widok nie jest częścią fizycznego schematu bazy danych. Jest dynamiczną, wirtualną tabela zawierającą obliczenia lub zestaw z danymi w bazie danych. Transakcja jest autonomiczną jednostką operującą na danych w jednej lub kilku baz danych. Wyniki wszystkich instrukcji SQL w transakcjach mogą być zapisane w bazie danych i mogą być ponownie wykonane. Zestaw wyników SQL jest zbiorem wierszy z bazy danych, zwróconych przez instrukcję SELECT. Zawiera także meta-informacje o zapytaniu, takie jak nazwy kolumn, a także rodzaj i rozmiary każdej kolumny. Indeks jest strukturą danych, która zwiększa szybkość operacji pobierania danych z tabeli bazy danych. Źródło opisu: Narzędzie sqlite3 Biblioteka SQLite zawiera proste narzędzie wiersza poleceń o nazwie sqlite3 (lub sqlite3.exe dla systemów Windows), które pozwala użytkownikowi ręcznie wpisywać i wykonywać polecenia SQL na bazie danych SQLite. 5

6 SQLite w środowisku Dev C++ Pierwszym krokiem jest pobranie odpowiednich plików (sqlite3.c i sqlite3.h) ze strony (w typ przypadku pobrano plik sqlite-amalgamation zip). 6

7 Pobrane pliki umieszczamy w odpowiednim miejscu na dysku (np. w katalogu Dev_Cpp) 7

8 Następnie ze strony pobieramy plik zawierający narzędzie sqlite3.exe (w typ przypadku pobrano plik sqlite-shell-win32-x zip). Plik sqlite3.exe umieszczamy w wybranej lokalizacji (w typ przypadku został umieszczony w katalogu Dev-Cpp - dla uproszczenia przykładu). 8

9 9

10 W efekcie powyższych operacji wszystkie pobrane pliki zostały zapisane w katalogu Dev-Cpp. 10

11 Zanim będziemy mogli wykorzystać bibliotekę sqlite.h najpierw musimy stworzyć odpowiednią infrastrukturę czyli utworzyć bibliotekę statyczną. W tym celu uruchamiamy aplikację Dev-C++ a w ramach nowego projektu wybieramy opcję Static Library (uwaga należy zaznaczyć opcję projekt C) oraz nazywamy nasz projekt (np. Proj_Biblio_SQLITE). 11

12 Zapisujemy projekt w katalogu Dec-Cpp 12

13 Kolejnym krokiem jest dołączenie do projektu odpowiednich plików. 13

14 14

15 Ostatnim krokiem jest kompilacja. 15

16 Produktem finalnym jest plik Proj_Biblio_SQLITE.a, który zawszę będzie dołączany do projektów wykorzystujących sqlite.h. 16

17 Narzędzie sqlite3.exe Pierwszym krokiem jest uruchomienie konsoli, w ramach której przechodzimy do katalogu zawierającego plik sqlite.exe. 17

18 Jako parametr podajemy nazwę pliku, w którym będą przechowywane wszystkie bazy danych (w poniższym przykładzie plik ten został nazwany plik_z_bazami). Jeżeli plik istnieje wówczas zostanie podpięty jeżeli nie istnieje wówczas zostanie utworzony. 18

19 Następnie dokonujemy stosownych operacji za pomocą instrukcji SQL. W poniższym przykładzie dokonano utworzenia bazy o nazwie auto o dwóch polach tekstowych marka i model oraz jednym polu liczbowym waga. 19

20 Kolejnym krokiem było wpisanie danych do utworzonej bazy 20

21 W analogiczny sposób została utworzona baza kierowca. 21

22 Wpisanie danych do bazy kierowca Zakończenie działania sqlite3 za pomocą instrukcji.exit 22

23 Utworzony plik_z_bazami - znajduje się w tym samym katalogu co sqlite3.exe. 23

24 Uruchamiamy program SQLiteStudio gdzie podłączamy utworzony przez nas plik_z_bazami 24

25 25

26 SQLiteSudio jest to program wykorzystywany do zarządzania bazami danych. Z jego poziomu możemy nie tylko wprowadzać dane ale również modyfikować bazy (usuwać lub dodawać pola, zakładać klucze, relacje itd.) 26

27 Przykład definiowania klucza głównego 27

28 28

29 29

30 Przykład definiowania indeksu 30

31 Dopisywanie rekordów do bazy 31

32 Definiowanie klucza obcego 32

33 W ramach SQLiteStudio możemy formułować zapytania SQL względem zarządzanych baz 33

34 34

35 Wynik zapytania 35

36 SQLite w praktyce Korzystanie z SQLite jest bardzo proste ponieważ sprowadza się do umiejętności władania językiem SQL oraz zastosowania trzech funkcji i jednej struktury. Funkcja sqlite_open pozwala otworzyć plik zawierający bazę danych. Jej składnia wygląda następująco: sqlite *sqlite_open(const char *dbname, int mode, char **errmsg); gdzie: - dbname nazwa pliku, - mode tryb w jakim będą dostępne dane pochodzące z bazy (tylko do odczytu lub tryb pełnego dostępu do danych ), - errmsg wskaźnik do komunikatu błędu. Funkcja sqlite_open zwraca wskaźnik do struktury o nazwie sqlite. Reprezentuje ona obiekt bazy danych i jest wykorzystywana podczas wszystkich operacji przeprowadzanych na bazie danych. Jeśli operacja otwarcia się nie powiedzie, wtedy funkcja zwróci wartość NULL. Funkcja sqlite_close zamyka plik z bazą danych. Jako parametr podajemy wskaźnik to struktury otrzymanej w wyniku wywołania funkcji sqlite_open. void sqlite_close(sqlite*); 36

37 Struktura funkcji sqlite_exec wygląda następująco: int sqlite_exec( sqlite* wbd, char *sql, int (*)FC(void*,int,char**,char**), void* wx, char **errmsg ); gdzie: - wbd - wskaźnik do bazy danych, - sql - wyrażenie języka SQL, które chcemy wykonać na bazie, - FC - wskaźnik do funkcji typu callback, która określa wynik naszego zapytania w SQL, - wx - wskaźnik, na który można zrzutować dowolną zmienną lub przygotowaną wcześniej strukturę, jaką chcemy przekazać do funkcji callback, - errmsq -wskaźnik do komunikatu o błędzie. Funckja typu callback (FC) ma następującą strukturę int FC(void *parg, int argc, char **argv, char **columnnames) gdzie: - parg - wskaźnik, na który można zrzutować dowolną zmienną lub strukturę użytą jako 4 parametr w funkcji sqlite_exec, - argc - liczbę kolumn w wynikowym rekordzie, - Argv - tablicę napisów zawierającą wartości poszczególnym pól, - columnnames - tablicę napisów zawierającą nazwy kolumn. Liczba wywołań funkcji FC dokonywana przez system zależy od ilości rekordów w wynikowej tabeli. 37

38 Struktura funkcji sqlite_get_table (pewnego rodzaju alternatywy wobec sqlite_exec). int sqlite_get_table(sqlite* db, char *sql, char ***result, int *nrow, int *ncolumn, char **errmsg); gdzie: - sqlite* db - wskaźnik do struktury sqlite otrzymanej podczas otwarcia bazy, - char *sql - wyrażenie SQL stanowiące treść zapytania do bazy danych, - char ***result - tablica wskaźników do tekstów reprezentujących wynik zapytania, - int *nrow - liczba wierszy zawartych w zmiennej result, - int *ncolumn - liczba kolumn zawartych w zmiennej result, - char **errmsg - tekst komunikatu o błędzie. 38

39 SQLite w DecC++ Poza standardowymi bibliotekami dołączamy bibliotekę sqlite3.h 39

40 A do projektu dodajemy wcześniej utworzoną bibliotekę statyczną Proj_Biblio_SQLITE.a 40

41 Fragment kodu realizujący określone zapytanie (SQL) w ramach obsługi zdarzenia naciśnięcia przycisku funkcje sqlite3.open, sqlite3.exec oraz sqlite3.close. 41

42 42

43 Wynik wpisanego zapytania (program przykład) 43

44 44

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo