Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy"

Transkrypt

1 Kolegium redakcyjne: mgr inż. Fryderyk Czudejko (redaktor sekretarz), inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Artur Jasiński, mgr inż. Edward Magiera, mgr inż. Ludwik Pinko (redaktor naczelny) Rok 2016 (LXI) Nr 1 (260) Artur Jasiński ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Adam Zieliński Instytut Metalurgii Żelaza Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy Residual durability of a material of pipings working in a steam distribution header after elapse of the design working life Długotrwała eksploatacja materiału głównych rurociągów parowych w warunkach pełzania wywołuje zmiany strukturalne, które pociągają za sobą spadek właściwości wytrzymałościowych materiału [1-13, 17]. Czynniki te wpływają bezpośrednio na dalszą przydatność eksploatacyjną materiału. Na rurociągi pary świeżej powszechnie stosowano trzy gatunki stali żarowytrzymałych: 13HMF (14MoV6-3), 10H2M (10CrMo9-10) i 15HM (13CrMo4-5). Różne stany naprężeniowe powodują zróżnicowaną szybkość degradacji materiału w trakcie eksploatacji [6]. Stan techniczny obszarów najbardziej wytężonych limituje zdolności do przenoszenia obciążeń całej instalacji. Praca rurociągów w układzie kolektorowym jest specyficzna, dlatego też wymaga odmiennego podejścia w zakresie diagnostyki systemu zamocowań takich układów. Z uwagi na znaczące wyeksploatowanie niektórych urządzeń przeprowadza się gruntowne modernizacje pojedynczych kotłów i turbozespołów, pozostawiając bez zmian instalacje wysokoprężne rurociągów lub tylko nieznacznie ingerując w ich trasę. Istotne jest przy takich inwestycjach dysponowanie wiedzą na temat stopnia wyeksploatowania rurociągów już na etapie planowania inwestycji [1]. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań materiałowych elementów rurociągu pary wysokoprężnej, pracującego w układzie kolektorowym, wykonanych ze stali 13HMF ( 14MoV6-3) po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy. Rurociągi te w przeszłości poddawano różnym modyfikacjom związanym z potrzebami technologicznymi. Próbki do badań pobrano podczas prac rewitalizacyjnych dwóch kotłów. Wynikało to z konieczności potwierdzenia przydatności do dalszej eksploatacji rurociągów wraz z wyznaczeniem bezpiecznego czasu ich dalszej pracy. Próbki do badań Próbki do badań pobrano z instalacji rurociągu pary wysokoprężnej pracującej w układzie kolektorowym, tj. łączących w tym przypadku 5 kotłów, 4 turbozespoły i 2 stacje marzec strona 165 (1)

2 Rys. 1. Schemat analizowanego układu kolektorowego rurociągów pary świeżej. Pięć kotłów zasila cztery turbozespoły. Niebieskimi strzałkami pokazano lokalizację pobrania materiału do badań [1] redukcyjno-schładzające. Na rysunku 1 pokazano schemat całej instalacji przed obecną modernizacją oraz miejsca pobrania materiału badawczego. Wykonanie badań niszczących związane było z rewitalizacją dwóch kotłów oraz potrzebą sprawdzenia, czy i jak długo istniejące w ich obrębie rurociągi, których czas pracy przekraczał już h, będą mogły być dalej bezpiecznie eksploatowane. Celem wykonanych badań była zatem ocena ich stanu i przydatności do dalszej pracy oraz oszacowanie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji. Dla zapewnienia możliwości pracy na pełnych parametrach pozostałej instalacji na czas modernizacji konieczne było trwałe odcięcie dwóch nitek rurociągów. W tym celu, w uzgodnieniu z UDT, zamontowano zaślepki na trójnikach na czas rewitalizacji kotłów (rys. 2). Wytypowane i pobrane do badań niszczących odcinki charakteryzowały się największym dla poszczególnych nitek oszacowanym stopniem wyczerpania. Pobrano je z obszarów o najwyższych wskaźnikach naprężeń oszacowanych na podstawie analizy rozkładu naprężeń z uwzględnieniem rzeczywistej pracy systemu zawieszeń i podparć. Pobrane próbki do badań materiałowych były reprezentatywne dla poszczególnych nitek. Zestawienie badanych wycinków rurociągów zamieszczono w tabeli 1. Rys. 2. Schemat instalacji rurociągów pary świeżej w obrębie rewitalizowanych kotłów po trwałym zaślepieniu trójników w celu umożliwienia eksploatacji turbozespołów [1] Charakterystyka rurociągów z jakich pobrano materiał do badań [1] Tabela 1 Rodzaj rurociągu Oznaczenie próbki Wymiary znamionowe Ø z x g nom Czas eksploatacji wg inwestora Zastosowany Parametry robocze pracy materiał mm p rz, MPa T rz, o C t rz, h Rurociąg pary świeżej próbka nr 1 273x30 14, HMF (14MoV6-3) próbka nr 2 273x30 14, strona 166 (2) marzec 2016

3 W ramach badań wykonano: badania struktury w skaningowym mikroskopie elektronowym, badania właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do temperatury pracy, badania udarności w celu określenia temperatury przejścia w stan kruchy, skrócone próby pełzania w celu wyznaczenia rozporządzalnej trwałości resztkowej będącej czasem bezpiecznej eksploatacji w założonych parametrach dalszej pracy. Wyniki badań metalograficznych Na rysunkach 3-4 przedstawiono obrazy mikrostruktur wraz z klasyfikacją stopnia rozpadu obszarów bainitycznych, procesów wydzieleniowych oraz uszkodzeń. Badania metalograficzne wykonano na zgładach w skaningowym mikroskopie elektronowym. Ogólnie stopień wyczerpania struktury badanych materiałów oszacowano na około 0,3-0,4 dla próbki nr 1 i około 0,3 dla próbki nr 2 (według tabel klasyfikacyjnych IMŻ [8]). W odniesieniu do badanych materiałów nie ujawniono zapoczątkowania procesów uszkodzeń wewnętrznych. Nie stwierdzono ich również wcześniej w trakcie badań metodą replik matrycowych obserwowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym. Wyniki badań wytrzymałościowych i udarnościowych Wyniki badań wytrzymałościowych otrzymanych w statycznej próbie rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej wraz z oceną stanu struktury zamieszczono w tabeli 2. Rysunek 5 obrazuje uzyskane wyniki granicy plastyczności w zestawieniu z minimalnymi wymaganymi według normy dla zastosowanych stali i ich odpowiedników. Rys. 3. Obrazy mikrostruktury próbki nr 1. Struktura ferrytyczno-bainityczna. Częściowo lub znacznie skoagulowane obszary bainityczne. Zróżnicowana wielkość wydzieleń na granicach ziaren ferrytu. Liczne bardzo drobne równomiernie rozmieszczone wydzielenia wewnątrz ziarn. Brak zmian dekohezyjnych. Ogólnie strukturę zaklasyfikowano do 2 klasy głównej struktury, co oznacza szacunkowe wyczerpanie trwałości eksploatacyjnej materiału w granicach 30-40% [1, 18] Rys. 4. Obrazy mikrostruktury próbki nr 2. Struktura ferrytyczno-bainityczna. Częściowo skoagulowane obszary bainityczne. Zróżnicowana wielkość wydzieleń na granicach ziaren ferrytu. Liczne bardzo drobne równomiernie rozmieszczone wydzielenia wewnątrz ziarn. Brak zmian dekohezyjnych. Ogólnie strukturę zaklasyfikowano do 1/2 klasy głównej struktury, co oznacza szacunkowe wyczerpanie trwałości eksploatacyjnej materiału w granicach 30% [1, 18] Wybrane wyniki badań wytrzymałościowych dla próbek, jak w tabeli 1 [1] Tabela 2 Oznaczenie próbki Próbka nr 1 Zastosowany materiał R m, MPa R e 20, MPa R e 550, MPa A 5, % HV Klasa struktury wg skali IMŻ HMF Próbka nr 2 (14MoV6-3) /2 marzec strona 167 (3)

4 Granica plastyczności, R e min [MPa] Rys. 5. Uzyskane wyniki R e/t dla próbek rzeczywistych w zestawieniu z wymaganymi dla 13HMF (14MoV6-3) wg przedmiotowych norm [1, 14-16] Jak wynika z rysunku 5 zarówno wartości uzyskane dla temperatury pokojowej, jak i podwyższonej są niższe od minimalnych wymagań normy PN-74/H-74252, czyli wymagań dla zastosowanego materiału obowiązujących w momencie wytwarzania. Nie świadczy to jednak o nieprzydatności badanego materiału do jego dalszej eksploatacji. Elementy pracujące w warunkach pełzania są projektowane na podstawie wartości naprężenia dopuszczalnego k uwzględniającego średnią czasową wytrzymałość na pełzanie R z/t/t lub granicę pełzania R x/t/t na obliczeniowy czas pracy. Uzyskane wyniki rzeczywistej granicy plastyczności w podwyższonej temperaturze oraz temperatura przejścia w stan kruchy są istotne z punktu widzenia eksploatacji na ich podstawie konieczne jest bowiem zweryfikowanie i późniejsze przestrzeganie szybkości nagrzewania i chłodzenia instalacji oraz warunków prowadzenia prób ciśnieniowych. Powstające na tych etapach naprężenia nie mogą bowiem spowodować zniszczenia instalacji. Praca łamania [J] Temperatura badania, T b [ o C] próbka nr 1 ( h) próbka nr 2 ( h) PN-74/H PN EN :2009 próbka nr 2 ( h) próbka nr 1 ( h) Temperatura badania, T b [ o C] Rys. 6. Uzyskane wyniki udarności materiału badanych rurociągów w zestawieniu z kryterium 27 J [1, 18] Wyznaczona w próbie udarności temperatura przejścia materiału w stan kruchy wyniosła około 20 C dla próbki nr 1 i około 0 C dla próbki nr 2 (rys. 6). Przy wyznaczonym dla badanych próbek poziomie wytrzymałości na rozciąganie i granicy pla- styczności ewentualna próba ciśnieniowa rurociągu może mieć jedynie charakter próby szczelności, ale nie może być próbą wytrzymałościową rurociągu. Dodatnia temperatura przejścia w stan kruchy wymaga natomiast bezwzględnego przestrzegania wymaganych warunków uruchomień i odstawień. Wyniki skróconych prób pełzania Wskaźnikiem decydującym o przydatności do pracy materiałów rurociągów pary wysokoprężnej jest wytrzymałość na pełzanie. Ma on szczególne znaczenie w przypadku instalacji eksploatowanych ponad obliczeniowy czas pracy. Wyznaczenie trwałości resztkowej poprzez przyspieszone próby pełzania daje wiedzę o rzeczywistych możliwościach dalszej eksploatacji danego materiału i pozwala na wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji materiału w określonych warunkach. W celu wyznaczenia trwałości resztkowej (w tym rozporządzalnej trwałości resztkowej) materiału rurociągów wykonano skrócone próby pełzania do zerwania. Badania wykonano przy stałym poziomie naprężenia, odpowiadającym przyjętemu roboczemu naprężeniu (σ 0 = σ r = const) i różnym poziomie temperatury, wyższym od przyjętej eksploatacyjnej (T b > T r ), umożliwiającym wyznaczenie trwałości resztkowej i rozporządzalnej trwałości resztkowej dla parametrów roboczych dalszej eksploatacji. Uzyskane wyniki skróconych prób pełzania badanych materiałów przedstawiono na rysunku 7 w postaci zależności logt z = f(t b ) przy σ b σ r oraz zestawiono w tabeli 3. Temperatura badania, T b [ o C] próbka nr 1 ( h) próbka nr 2 ( h) Czas do zerwania, t r [h] Rys. 7. Wyniki skróconych prób pełzania przedstawione w postaci zależności logt r = f(t b ) dla stali 14MoV63 (13HMF) przy σ b = 55 MPa [1, 18] Analizując wyniki uzyskane w skróconych próbach pełzania można stwierdzić, że dotychczasowa długotrwała eksploatacja materiałów wywołała zbliżoną ich degradację. Materiał analizowanych rurociągów pomimo długoletniej eksploatacji i przekroczenia obliczeniowego czasu pracy posiada stosunkowo duży zapas trwałości. Wyznaczona trwałość jest osiągalna pod pewnymi warunkami. Jednym z najistotniejszych z nich jest przestrzeganie parametrów pracy, zwłaszcza temperatury. Jej wzrost o 10 C może spowodować obniżenie trwałości materiału aż o 30-40%. Kolejnym warunkiem jest odpowiednio kompensujący wydłużenia cieplne i niedopuszczający do powstania strona 168 (4) marzec 2016

5 Tabela 3 Wyznaczona na podstawie skróconych prób pełzania trwałość resztkowa i rozporządzalna trwałość resztkowa dla próbek, jak w tabeli 1 [1, 18] Oznaczenie próbki Zastosowany materiał Przyjęte naprężenie robocze dalszej eksploatacji σ r, MPa Przyjęta temperatura dalszej eksploatacji T r, o C Trwałość resztkowa, h Rozporządzalna trwałość resztkowa (bezpieczny czas dalszej pracy), h Próbka nr 1 13HMF Próbka nr 2 (14MoV6-3) nadmiernych naprężeń materiału system zamocowań i podparć. Nieodpowiednia praca systemu może wywołać przyspieszoną degradację materiału. Bardzo istotne jest również przestrzeganie optymalnych szybkości nagrzewania i chłodzenia podczas rozruchów i odstawień, zwłaszcza przy odstawieniach awaryjnych. Część wyników badań zamieszczonych w artykule uzyskano w ramach badań współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy NR PBS/ B5/42/2015 Projekt: Metodyka, ocena i prognoza eksploatacji powyżej obliczeniowego czasu pracy złączy spawanych elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych. Podsumowanie Materiały pobrane z rurociągów po obliczeniowym czasie pracy przedstawione w niniejszym artykule wykazują stosunkowo dobre właściwości. Zarówno stan struktury, a wiec stopień jej degradacji, jak i właściwości wytrzymałościowe oraz wyznaczona trwałość resztkowa pozwalają na dalszą eksploatację tych materiałów przez kolejne h, a nawet dłużej. Uzyskane wyniki muszą jednak być uwzględnione w przyszłości zarówno przy opracowywaniu warunków prób ciśnieniowych, jak i warunków odstawień i uruchomień, a wyznaczona trwałość będzie osiągalna pod warunkiem przestrzegania parametrów pracy oraz prawidłowej pracy systemu zawieszeń i podparć. Zróżnicowane stany naprężeniowe występujące w różnych fazach eksploatacji rurociągów powodują, iż procesy niszczenia przebiegają z różną szybkością. Dla każdej instalacji, mimo zbliżonej konstrukcji, warunki te są inne, na co wpływ ma szereg czynników, począwszy od zróżnicowania stanu wyjściowego materiału i błędów montażowych, poprzez warunki eksploatacji, przestrzeganie (lub nie) krytycznych szybkości nagrzewania i chłodzenia, awarie systemów zamocowań, kieszenie wodne i szereg innych czynników. Utrata trwałości elementów ciśnieniowych spowodowana jest przeważnie nieprawidłową ich eksploatacją, często w powiązaniu z wadami konstrukcyjnymi. Wystąpienie awarii w wyniku nadmiernej utraty trwałości najczęściej jest skutkiem nie tylko nieprawidłowej eksploatacji, ale również niewłaściwej i nierzetelnie przeprowadzonej okresowej diagnostyki. Zadaniem diagnostyki jest odpowiednio wczesne wykrycie przyczyn, których wyeliminowanie lub złagodzenie wpływa w istotny sposób na wydłużenie trwałości eksploatacyjnej. Degradacja struktury materiału wywołana mechanizmem pełzania jest zjawiskiem normalnym i dla długo eksploatowanych instalacji należy się jej spodziewać. W przypadku elementów pracujących ponad obliczeniowy czas pracy szczególnie istotna jest okresowa kontrola stanu technicznego. Ważne jest, aby wykonywana była według dobrze zaplanowanego programu. Doświadczenia wykazują, że okresowe kontrole są w stanie wychwycić pierwsze stadia uszkodzeń materiału, co pozwala śledzić szybkość ich postępu i w odpowiednim momencie zaplanować wymianę elementów. Badania takie muszą być jednak poprzedzone dogłębną analizą pozwalającą na wskazanie rejonów, w których prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie największe. PIŚMIENNICTWO [1] Jasiński A., Kwiecień M.: Sprawozdania oraz wyniki prac pomiarowych i badawczych, opracowania ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki, Gliwice (niepubl.). [2] Hernas A., Dobrzański J.: Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice [3] Dobrzański J.: Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki, Open Acces Library 2011, vol. 3. [4] Jasiński A.: System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych, Energetyka 2012, nr 9. [5] Kwiecień M., Goławski A.: Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych, Energetyka 2013, nr 7. [6] Jasiński A.: Modelowanie rozkładu naprężeń w systemie diagnostycznym rurociągów pracujących w warunkach pełzania, Energetyka 2012, nr 2. [7] Jasiński A.: Wydłużona eksploatacja krajowych bloków energetycznych szanse i zagrożenia, Energetyka 2013, nr 7. [8] Jasiński A.: Diagnostyka jako element planowania, Chemia Przemysłowa 2012, nr 2. [9] Zieliński A., Dobrzański J.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy materiału rurociągów parowych eksploatowanych powyżej obliczeniowego czasu pracy, Prace IMŻ 2013, nr 3, str [10] Jasiński A.: Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy, Nowa Energia 2013, nr 5 6. [11] Zieliński A., Kwiecień M.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy rurociągów parowych z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr- -Mo-V eksploatowanych powyżej 200 tys. godzin pracy, Energetyka 2015, nr 9. [12] Jasiński A.: Jak typować elementy do badań w przypadku rurociągów wysokoprężnych, Energetyka 2015, nr 9. [13] Jasiński A.: Wpływ długotrwałej eksploatacji na własności wytrzymałościowe i dalszą przydatność eksploatacyjną materiału marzec strona 169 (5)

6 głównych rurociągów parowych bloków typu 200MW, Dozór Techniczny 2014, nr 3. [14] PN-H-74252: Rury stalowe bez szwu kotłowe, [15] PN-EN :2009: Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. [16] PN-75/H-84024: Stal do pracy przy podwyższonych temperaturach Gatunki, [17] Instrukcja badań i oceny stanu technicznego rurociągów pracujących w warunkach pełzania, opracowanie ENERGOPO- MIAR Sp. z o.o., Gliwice 2012 (niepubl.). [18] Zieliński A.: Metodyka, ocena i prognoza eksploatacji powyżej obliczeniowego czasu pracy złączy spawanych elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych, Sprawozdanie IMŻ nr PB0006/2015 (niepubl.). Łukasz Kot, Janusz Skwara ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Identyfikacja zanieczyszczeń obecnych w oczyszczonym kondensacie turbinowym, z zastosowaniem metod badania składu fazowego i chemicznego Identification of impurities present in a purified turbine condensate with the use of phase and chemical composition testing methods Jakość wody wykorzystywanej do celów energetycznych jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowej pracy urządzeń energetycznych. Obecnie obserwuje się stałą tendencję do zaostrzania wymagań dotyczących jakości wody i pary w wysokoprężnych obiegach wodno-parowych, a zwłaszcza wymagań dotyczących wody zasilającej. Woda zasilająca stanowi mieszaninę powracającego kondensatu i wody dodatkowej doprowadzonej do kotła. Kondensat turbinowy może stanowić nawet 95-99% ilości wody zasilającej. Wynika z tego, iż wszelkie zawarte w nim zanieczyszczenia wprowadzone zostaną do układu wodno-parowego. Głównym źródłem zanieczyszczeń mogą być przebicia wody chłodzącej w kondensatorach. Wraz ze zmianami temperatury oraz ciśnienia w obiegach wodno-parowych zachodzą złożone procesy fizykochemiczne, które mogą poważnie zakłócać pracę urządzeń energetycznych. Obecność dodatkowych zanieczyszczeń może być źródłem tworzenia się osadów, które będą odkładać się na powierzchniach poszczególnych urządzeń. Mogą być także powodem występowania procesów korozyjnych o różnorakim charakterze (np. korozja podosadowa). W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń energetycznych należy w sposób ciągły monitorować skład chemiczny wody zasilającej i kondensatu turbinowego oraz możliwie jak najszybciej reagować na pojawiające się zanieczyszczenia. Tabela 1 Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej według normy PN-EN :2006 Parametr Jednostka Wartość Ciśnienie robocze bary cały zakres Wygląd - przejrzysta, wolna od zawiesin Przewodność elektryczna właściwa µs/cm nie określa się Przewodność elektryczna kwasowa µs/cm < 0,2 Odczyn ph w temp. 25 o C * Zawartość sodu i potasu (Na + K) mg/l < 0,010 Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,020 Zawartość miedzi (Cu) mg/l < 0,003 Zawartość krzemionki (SiO 2 ) mg/l < 0,020 Zawartość tlenu (O 2 ) mg/l 0,250 * Zawartość substancji organicznych (jako TOC) mg/l < 0,2 * w zależności od stosowanego reżimu Wymagania stawiane wodzie zasilającej określane są przez producenta urządzeń energetycznych i są ściśle związane z ich konstrukcją oraz stosowanym reżimem eksploatacyjnym. strona 170 (6) marzec 2016

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński. Trwałość resztkowa i resztkowa rozporządzalna. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice. /t r

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński. Trwałość resztkowa i resztkowa rozporządzalna. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice. /t r Janusz Dobrzański, Adam Zieliński Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice Diagnostyka materiałowa elementów części ciśnieniowej kotłów i rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz 1 Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie Sposób na wodę Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki J - - - Prawo o wodzie - Fot. Zasoby własne autora Korozja tlenowa w rurociągach wody ciepłowniczej 28 Energetyka Cieplna

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa trwałość rozporządzalna w praktyce jest

Obliczeniowa trwałość rozporządzalna w praktyce jest Rozporządzalna trwałość resztkowa eksploatowanego materiału rurociągu pary i złączy spawanych ze stali 10H2M oraz wpływ spawania remontowego na własności pełzaniowe Adam Zieliński, Tadeusz Jóźwik, K. Sówka

Bardziej szczegółowo

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1)

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1) Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1) Autorzy: Michał Kwiecień, Arkadiusz Goławski ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka nr 7/2013)

Bardziej szczegółowo

Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania 1)

Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania 1) Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania 1) Autor: Artur Jasiński Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ( Nowa

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych

System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych Artur Jasiński ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych Diagnostic system as a method for an

Bardziej szczegółowo

Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. 37 Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania Na mocy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania

złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania Michał Kwiecień, Adam Zieliński przeglad Diagnostyka złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania Welding Technology Review DOI:.http://dx.doi.org/10.26628/ps.v89i11.832 Diagnostics of welded joints

Bardziej szczegółowo

i sposoby ich eliminacji

i sposoby ich eliminacji Artur Jasiński, Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych i sposoby ich eliminacji o k i e m e k s p e r t a Trwałość rurociągów

Bardziej szczegółowo

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach Jasiński Artur ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach Orurowanie podgrzewacza

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW

OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW PL0800176 OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI* *MEGA-ERG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI XI Forum Dyskusyjne DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI Szczyrk, 24 26 maja 2017 r. Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zakłady Pomiarowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik

Bardziej szczegółowo

OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH W PROCESIE DOPUSZCZANIA DO EKSPLOATACJI POZA OBLICZENIOWY CZAS PRACY

OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH W PROCESIE DOPUSZCZANIA DO EKSPLOATACJI POZA OBLICZENIOWY CZAS PRACY 42 Prace IMŻ 1 (2010) Adam ZIELIŃSKI, Janusz DOBRZAŃSKI Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Jan WODZYŃSKI RAFAKO S.A. OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH W PROCESIE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r.

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA 5-6 czerwca 2014 r. HOTEL

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Metaloznawstwa i Korozji DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi pomiarowe, badawcze i doradcze

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych

Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych Artur Jasiński ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Wstęp Związane z eksploatacją procesy niszczenia orurowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWO - REGULUJĄCYCH DN 200 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA STANISŁAW NOWORYTA Plan prezentacji Zarządzanie stanem technicznym Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych Miejsca występowania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania

Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura Pro Novum Katowice Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania Ekonomiczne zaburzenia w gospodarce, powstałe w ostatnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Trawienia i Oczyszczania DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych i współpracujących z nimi kotłach wodnych Antoni Litwinowicz 6 maj, Zakopane i współpracujących z nimi kotłach wodnych Dobrze przygotowana woda dodatkowa musi spełniać dwa podstawowe zadania: w obiegach

Bardziej szczegółowo

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1)

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Autor: dr inż. Robert Cholewa ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka nr 9/2012) Regeneracyjny

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM CIŚNIENIA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM CIŚNIENIA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE 33 Janusz DOBRZAŃSKI, Hanna PASZKOWSKA Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Bogusław KOWALSKI, Jan WODZYŃSKI RAFAKO S.A. DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzeń

Eksploatacja urządzeń 63 Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. Eksploatacja urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni po przekroczeniu trwałości projektowej - rekomendacje i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa łopatek dla remontu kapitalnego turbozespołu 13UK125

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ 73/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Remont i regulacja systemu zamocowań

Remont i regulacja systemu zamocowań Artur Jasiński, Michał Kwiecień ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki Remont i regulacja systemu zamocowań poprawa bezpieczeństwa pracy rurociągu parowego 1 Nieodpowiedni rozkład naprężeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, ul. Lubliniecka 12, Zawadzkie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, ul. Lubliniecka 12, Zawadzkie Zawadzkie, 29.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków

Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków 1 Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków Patrycja Malucha Kierownik Działu Technologii Wody i Ścieków ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Wiadomości ogóle o dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania

3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania Open Access Library Volume 3 2011 3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania W wyniku procesów aktywowanych cieplnie wywołanych temperatur i ci nieniem w długim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą:

PROJEKT WYKONAWCZY. inwestycji pod nazwą: inwestycji pod nazwą: GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500, Pr 8,4 MPa WŁOCŁAWEK GDYNIA Województwo Pomorskie Gmina śukowo, Gmina Szemud, Miasto Gdynia Część : PRÓBA HYDRAULICZNA Inwestor: Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI 76/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła

Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła technologie, produkty informacje firmowe Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła U szkodzenia powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70 MATERIAŁ (1) skład chemiczny (analiza wytopu), w % masy a / część I Nazwa stali Grupa stali wg CR ISO 15608 Numer C Si Mn P S Al całk. Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Inne Cr+Cu+Mo+Ni P235TR2 1.1 EN 10216-1 1.0255

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 3 Stopy żelazo - węgiel dr inż. Michał Szociński Spis zagadnień Ogólna charakterystyka żelaza Alotropowe odmiany żelaza Układ równowagi fazowej Fe Fe 3 C Przemiany podczas

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 8 października 2015 r. AB 193 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

Energetyczne rurociągi wysokoprężne instalacje po długoletniej eksploatacji

Energetyczne rurociągi wysokoprężne instalacje po długoletniej eksploatacji Dariusz Mężyk Energetyczne rurociągi wysokoprężne instalacje po długoletniej eksploatacji High-energy pipelines installations after longterm operated Streszczenie Długotrwała eksploatacja bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 I. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rur stalowych izolowanych i nieizolowanych dla Operatora

Bardziej szczegółowo

Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy

Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy Autorzy: Artur Jasiński - Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Niszczenie wodorowe rur parownika

Niszczenie wodorowe rur parownika Niszczenie wodorowe rur parownika Autor: Artur Jasiński - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka nr 2/2012) Statystycznie najczęstszą przyczyną postojów awaryjnych bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

6. Metodyka oceny trwało ci rozporz dzalnej i resztkowej badanych stali pracuj cych w warunkach pełzania

6. Metodyka oceny trwało ci rozporz dzalnej i resztkowej badanych stali pracuj cych w warunkach pełzania Materiałoznawcza interpretacja trwało ci stali dla energetyki 6. Metodyka oceny trwało ci rozporz dzalnej i resztkowej badanych stali pracuj cych w warunkach pełzania W poprzednich rozdziałach niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Przedmowa Spawalność stali Definicja spawalności stali Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19

SPIS TREŚCI: Przedmowa Spawalność stali Definicja spawalności stali Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19 SPIS TREŚCI: Przedmowa 11 1. Spawalność stali 13 1.1. Definicja spawalności stali 13 1.2. Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19 2. Pękanie połączeń spawanych 23 2.1. Pęknięcia gorące 23 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: STAL O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Zakres tematyczny 1 Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: - odporne na korozję, - do pracy w obniżonej temperaturze, - do pracy

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści Spis treści 1. Informacje formalne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Wymagania ogólne... 3 4. Charakterystyka zaworu... 4 5. Wymagania materiałowe.... 4 6. Wyposażenie dodatkowe...... 5 7. Wymagania formalne..

Bardziej szczegółowo

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego.

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Sprawozdanie z uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH 1-06 PROBLEMY EKSPLOATACJI 233 Beata ŚWIECZKO-ŻUREK, Andrzej ZIELIŃSKI Politechnika Gdańska PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH Słowa kluczowe Korozja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. I. Wyżarzanie Przemiany przy nagrzewaniu i powolnym chłodzeniu stali A 3 A cm A 1 Przykład nagrzewania stali eutektoidalnej (~0,8 % C) Po przekroczeniu temperatury A 1

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Stale w stanie ulepszonym cieplnie Łódź 2010 Cel ćwiczenia Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo