I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych"

Transkrypt

1 Nr I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Działajc na podstawie 7 pkt. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów postanawia si, co nastpuje. Krajowa Rada Diagnostów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100 poz. 1083), Statutu Izby stanowicego załcznik do uchwały pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów, innych uchwał Zjazdu oraz przepisu niniejszego regulaminu. Regulamin okrela tryb i zasady działania Krajowej Rady Diagnostów oraz jej Prezydium. 3 Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1.Izbie - rozumie przez to Krajow Izb Diagnostów, 2.Zjedzie rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostow, 3.Radzie rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów 4. Prezesie -rozumie si przez to Prezesa Krajowej Rady Diagnostów 5. Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów 6. Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. nr 100 poz ) 7.Statucie -rozumie si przez to Statut Krajowej Izby Diagnostów 8. Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów 4 Kadencja Krajowej Rady Diagnostów trwa 4 lata. 5 Rada kieruje w zakresie swoich zada działalnoci Izby w okresach pomidzy Krajowymi Zjazdami Diagnostów. 2.Do zada Rady naley w szczególnoci zakres obowizków wynikajcych z art. 47 ustawy i 1 Statutu W skład Rady wchodzi Prezes oraz 28 członków. 2. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym sporód swoich członków od 2 do 4 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. 3. Prezes, wiceprezesi, sekretarz oraz skarbnik tworz Prezydium Rady. 7 1.Posiedzenie Rady odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na 3 miesice. 2.Uchwały Rady zapadaj wikszoci głosów. W przypadku równej liczby głosów roztrzyga głos Prezesa. 3. Do wanoci uchwał Rady wymagana jest obecno co najmniej połowy jej członków. 4.Z kadego posiedzenia Rady sporzdza si protokół, który podpisuje Prezes oraz sekretarz. 5.W posiedzeniach Rady uczestniczy Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej lub członek tej Komisji przez niego delegowany. 6.Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Prezes nie rzadziej ni raz w miesicu 7.Z posiedzenia Prezydium Rady Sekretarz sporzdza protokół. 8.Prezes moe zaprosi na posiedzenie Rady lub Prezydium Rady reprezentantów innych organów Izby oraz inne osoby. 9.Protokół, o których mowa w ust. 4 i 7, bd dostpne w cigu 7 dni dla członków Rady. 8 1.Prezes: i. reprezentuje Rad, ii. kieruje jej pracami, iii. przewodniczy obradom na posiedzeniach Rady, iv. zapewnia wykonanie uchwał Rady, v. podpisuje decyzje, o których mowa w 4 ust. 1 Statutu. 2. W razie nieobecnoci Prezesa jego obowizki wykonuje jeden z wiceprezesów. 3.Prezes wyznacza sporód wiceprezesów jednego wiceprezesa, który wykonuje obowizki Prezesa w razie jego nieobecnoci. 4. Prezes zwołuje posiedzenia Rady w sposób zwyczajowo przyjty, na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 5.W sprawach szczególnej wagi Prezes moe zwoła posiedzenie Rady na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 6.Sekretarz, w porozumieniu z Prezesem, okrela porzdek obrad posiedzenia Rady. 9 1.Rada moe powoływa w zalenoci od potrzeb stałe, okresowe komisje i zespoły programowe oraz ich 1

2 przewodniczcych. Do podstawowych zada komisji naley opiniowanie problemów wchodzcych w zakres ich zada, przygotowanie projektów roztrzygni Rady w tym zakresie oraz współdziałanie z Prezesem i innymi członkami Prezydium. 0 Prezes lub z jego upowanienia inny członek Prezydium Rady prowadzi staly nadzór nad pracami stałych i okresowych komisji Rady. 1 Przewodniczcy komisji lub ich zastpcy, w porozumieniu z Prezesem lub właciwymi członkami Prezydium Rady, obowizani s do uczestniczenia w działaniach majcych na celu realizacj uchwał Rady z zakresu właciwoci tych komisji. 2 1.Przewodniczcy komisji obowizani s współdziała z Prezesem oraz innymi członkami Rady. 2. Komisje przygotowuj i uchwalaj ramowy plan pracy. 3 Wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik działaj w zakresie wynikajcym z ustawy, Statutu, innych uchwał Zjazdu, uchwał Rady oraz niniejszego regulaminu. 4 1.Prezes lub z jego upowanienia inny członek Prezydium referuje na posiedzeniach problemy bdce przedmiotem obrad Rady. 2.Przewodniczcy komisji przedstawiaj projekty opinii lub rozstrzygni bdcych przedmiotem obrad Rady, w przypadku gdy projekty te były wczeniej przedmiotem prac tej komisji. 5 1.Korespondencja adresowana do Rady przekazywana jest na rce jej Prezesa lub sekretarza. 2.Korespondencj Rady podpisuje Prezes, sekretarz lub inny członek Prezydium upowaniony przez Prezesa, w zakresie wskazanym w tym upowanieniu. 3.Dostp członków Krajowej Rady Diagnostów do korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2 jest nieograniczony. 6 Rada składa Zjazdowi sprawozdanie ze swej działalnoci. 7 Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Uchwała nr 2/2003 w sprawie wysokoci składek członkowskich Na podstawie art. 47 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Ustala si wysoko składki członkowskiej w wysokoci 15 zł (słownie pitnacie złotych) miesicznie. Zawieszony członek Izby jest zwolniony z płacenia składek. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od stycznia 2003 r. Uchwała nr 3/2003 w sprawie przyjcia Planu dochodów i wydatków Izby na rok 2003 (na podstawie uchwały nr 18/ ust. 1 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej). Przychody z tytułu składek: 15*7000 = / mies. Plan dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów na rok 2003 Rodzaj Wydatki Biura Izby Wynajem lokalu (w tym miejsca parkingowe). Wynagrodzenia z narzutami, obsług ksigow i moliwoci zlecenia prac na zewntrz. Mies. Rocznie (2003r.) Usługi pocztowe wiadczenia dla pracowników Usługi obce (sprztanie, serwis sprztu, obsługa informatyczna) Materiały biurowe Telekomunikacja i internet Ogłoszenia Usługi bankowe Publikacje fachowe Razem wydatki biura Wydatki Organów Izby Wynagrodzenie Prezesa (4x kwota bazowa ) Delegacje Fundusz reprezentacyjny Rezerwa na opiniowanie kodeksu etyki zawodowej i programów szkoleniowych Rezerwa na prowadzenie szkole doskonalenia zawodowego i specjalizacyjnego Rezerwa na wynajem sali konferencyjnej Rezerwa na zapomogi losowe dla członków Izby Razem wydatki organów Izby Ogółem wydatki Biura i Organów Izby Planowane wydatki Przedstawicieli Wojewódzkich Planowane wydatki Wizytatorów Rezerwa pozostajca do zagospodarowania

3 Na rok 2003 ustala si kwot bazow w wysokoci 1800 złotych. 3 Uchwała nr 4/2003 W sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów. Na podstawie 2 ust.3 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada Diagnostów ustala trzech Wiceprezesów. Uchwała nr 5/2003 W sprawie wyboru członków Prezydium Rady. Na podstawie 2 ust.3 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym trzech Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała trzech Wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów w osobach : 1. Marek Jagielski 2. Marek Paradowski 3. Mirosława Pietruczuk 3 Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Sekretarza Krajowej Rady Diagnostów w osobie : 1. Joanna Pogórska 4 Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów w osobie : 1. Henryk Grela 5 Uchwała nr 6/2003 Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr 16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów postanawia si co nastpuje. 1. Regulamin okrela zadania i organizacj, zasady funkcjonowania Biura KRDL oraz zasady wynagradzania pracowników Biura. 2. Zasady funkcjonowania Przedstawicieli Wojewódzkich KRDL okrela odrbny regulamin. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Izbie -rozumie si przez to Krajow Izb Diagnostów 2. Zjedzie -rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostów 3. Radzie -rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów 4. Przewodniczcym -rozumie si przez to Przewodniczcego Krajowej Rady Diagnostów 5. Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów 6. Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. nr 100 poz ) 7.Statucie -rozumie si przez to Statut Krajowej Izby Diagnostów 8. Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów 9. Wizytatorzy - rozumie si przez to Wizytatorów powołanych przez Krajow Rad Diagnostów. 10. Przedstawicielu Wojewódzkim - rozumie si przez to Przedstawiciela Wojewódzkiego Krajowej Rady Diagnostów. 3 Zadania Biura to: 1. Zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby oraz organów Rady. 2. Przygotowanie w niezbdnym zakresie projektów materiałów merytorycznych dla wszystkich organów i ich członków. 3. Udostpnienie wszelkich rodków materialnych i technicznych bdcych w dyspozycji Izby dla organów Izby. 4. W zakresie ustalonym przez Prezydium Rady prowadzenie spraw majtkowych. 5. Prowadzenie sprawozda finansowych Izby. 6. Inne zadania zlecone uchwał Rady. 7. Koordynacja szkolenia podyplomowego i specjalistycznego. 8. Koordynacja działa Przedstawicieli Wojewódzkich Pracami Biura kieruje Kierownik Biura, bdcy przeło- onym dla zatrudnionych w Biurze pracowników. 2. Stosunek pracy nawizuje z Kierownikiem Biura w imieniu Izby jej Prezes. 3. Nadzór nad Kierownikiem Biura sprawuje Prezes. 4. Kierownik Biura podlega ocenie przez Prezydium Rady, które ma prawo wnioskowa o jego odwołanie. 5 Do zada Kierownika Biura w szczególnoci naley: 1. Sprawna realizacja zada okrelonych w. 2. Opracowanie regulaminu pracy wg zasad okrelonych w Kodeksie Pracy oraz zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci osób zatrudnionych. 3. Opracowanie struktury organizacyjnej Biura w porozumieniu z Prezydium Rady. 4. Zapewnienie obsługi finansowej, ksigowej i prawnej Izby oraz jej organów. 5. Zapewnienie dostpnoci do dokumentów członkom Rady z wyłczeniem dokumentów pracowniczych oraz bdcych w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Sdów Dyscyplinarnych. 6. Opracowanie i uzgodnienie ze Skarbnikiem Budetu 3

4 Izby, nadzór nad nim i jego realizacja. 7.Opracowanie instrukcji kancelaryjnej obiegu i archiwizacji dokumentów. 8. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy przez pracowników Biura. 9. Organizowanie biecej pracy Biura i przydział zada pracownikom. 10. Nadzór nad dekretowaniem wpływajcej korespondencji i zapewnienie wysyłki wychodzcej korespondencji. 11. Koordynowanie zada zleconych przez Rad Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Biura pokrywa si ze rodków finansowych Izby. 2. Corocznie Rada uchwala plan dochodów i wydatków okrelajcych w szczególnoci : i. Wysoko wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura ii. Kwot bazow iii. Ilo etatów w Biurze 3. Pracownicy Biura zaszeregowani s wg poniszych kategorii słubowych i ustala si nastpujce wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w Biurze przy zastosowaniu nastpujcych mnoników kwoty bazowej, której wysoko okrela plan dochodów i wydatków przyjmowany przez Rad, zwanej ''kwot bazow'' i. sekretarka do -1,0 ii. referent do -1,2 iii. starszy referent do -1,4 iv. specjalista, asystent do -1,6 v. Radca Prawny do 1,8 vi. Ksigowa do 2,0 vii. Kierownik Biura do 2,3 7 Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Załcznik nr 1 do uchwały nr 6/2003 Załcznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów (uchwała nr 6/2003) Wykaz (prognozowany)* stanowisk w Biurze Krajowej Izby Diagnostów 1.Kierownik Biura 2.Radca prawny-cz etatu 3.Specjalista (starszy referent) do prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych, prawa wykonywania zawodu, ewidencji laboratoriów 4.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej obsługi Krajowej Rady Diagnostów, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Wyszego Sdu Dyscyplinarnego 5.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej obsługi Wizytatorów i Przedstawicieli Wojewódzkich Krajowej Rady Diagnostów 6.Ksigowy (w tym specjalista do spraw kadr i płac) 7.Referent administracyjno-gospodarczy (sekretarka) *- Kierownik Biura przejmuje zadania punktu 4 i 5 (tymczasowo) - Specjalista w pkt.3 przejmuje zadania pkt.7. Uchwała nr 7/2003 w sprawie wewntrznych zasad rozporzdzania majtkiem oraz zacigania zobowiza majtkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów. 4 Do składania owiadcze woli w zakresie rozporzdzania majtkiem oraz zacigania zobowiza majtkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów stosuje si nastpujce zasady: 1.zaciganie zobowiza lub rozporzdzanie finansami, w tym nabycie, zbycie i obcienie majtku ruchomego o wartoci powyej zł wymaga uchwały Krajowej Rady Diagnostów ; oraz współdziałania i podpisów Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów 2. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych Krajowej Izby Diagnostów, których warto mieci si w przedziale od zł do zł wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch sporód trzech członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów, (Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza ) oraz Skarbnika. 3. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych Krajowej Izby Diagnostów, których warto nie przekracza zł wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; 4. dokonywanie wydatków powyej zł powinno by poprzedzone zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich. Uchwała nr 8/2003 w sprawie okrelenia składu osobowego sporód Prezydium Krajowej Rady Diagnostów upowanionego do zacigania zobowiza, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów. Do reprezentowania, współdziałania i składania owiadcze woli oraz podpisów, w zakresie uregulowanym Uchwał nr 7/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku Krajowej Rady Diagnostów ustanawia si: Henryk Owczarek - Prezes KRDL, Marek Jagielski Wiceprezes KRDL, Joanna Pogórska Sekretarz KRDL, Henryk Grela Skarbnik KRDL. Uchwała nr 9/2003 w sprawie powołania Przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Krajowa Rada Diagnostów powołuje Imi i Nazwisko nr wpisu na list diagnostów Renata Zygmuntowicz-Aniko na województwo 36 Dolnolskie Henryka Samulska 827 Dolnolskie

5 Imi i Nazwisko Przedstawiciele Krajowej Rady Diagnostów realizuj zadania zlecone przez Krajow Rad Diagnostów (Załcznik nr 1). 3 Załcznik nr 1 do Uchwały nr 9/2003 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Rozdział I Przepisy ogó1ne nr wpisu na list diagnostów na województwo Sławomir Manysiak 12 K u j a w s k o - Pomorskie Henryk Grela 27 Lubelskie Anna Król 5542 Lubuskie Grzegorz Gorzkiewicz 29 Łódzkie Ewa witkowska 5195 Łódzkie Andrzej Kasprowicz 11 Małopolskie Barbara Maziarz 3093 Małopolskie Joanna Pogórska 26 Mazowieckie Hanna Czeszko- Paprocka 1516 Mazowieckie Jolanta Szych 13 Mazowieckie Adam Leak 20 Opolskie Czesław Głowniak 37 Podkarpackie Alicja Gabrylewska 30 Podlaskie Julianna Kurlenda 10 Pomorskie Wiesława Bartnik 18 lskie Marek Rakowski 3726 lskie Agnieszka Łuckiewicz 1062 witokrzyskie Barbara Duda 31 War m i sk o- Mazurskie Maria Jolanta Orłowska 21 Wielkopolskie Jadwiga Ruciska 35 Zachodniopomorskie. Regulamin okrela zasady funkcjonowania Przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów.. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. nr 100 poz ) Zjedzie -rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostów Radzie -rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów Przedstawicielu KRDL-rozumie si przez to Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Regulaminie- rozumie si Regulamin funkcjonowania Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Miejscu działania rozumie si przez to miejsce skd Przedstawiciel KRDL prowadzi korespondencj i wskazuje adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym. Rozdzial 2 Zadania Przedstawiciela KRDL. Przedstawiciel(e) KRDL realizuje() zadania powierzone przez Krajow Rad Diagnostów, wobec diagnostów laboratoryjnych danego województwa.. Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) działa (działaj) z upowanienia Krajowej Rady Diagnostów : reprezentuje() Izb wobec terenowych organów pastwowych i samorzdowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych w zakresie ustalonym indywidualnie podejmuje() działania interwencyjne zlecone przez Krajow Rad Diagnostów na rzecz ochrony interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych reprezentowanego województwa, prowadzi() działalno informacyjn i integracyjn w rodowisku diagnostów laboratoryjnych, współpracuje() w zakresie doskonalenia zawodowego ze specjalistami wojewódzkimi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i Wojewódzkimi Orodkami Kształcenia Kadr Medycznych. Przedstawiciel KRDL posługuje si piecztk o treci: Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Na Województwo... (-) Imi i Nazwisko. Przedstawiciele KRDL realizuj swoje zadania w miejscu działania. Przedstawiciele KRDL wykonuj swoje czynnoci społecznie. Przedstawicielom KRDL przysługuje zwrot kosztów delegacji na zasadach okrelonych odrbn uchwał KRDL. Rozdział 3 Gospodarka finansowa Bieca działalno Przedstawicieli KRDL wynikajca z upowanienia Krajowej Rady Diagnostów jest finansowana z budetu Izby. Rozdział 4 Przepisy kocowe 7 1. Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. 2. Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) przesyła(j) sprawozdanie z wykonanych zada zleconych przez Krajow Rad Diagnostów raz na rok do Krajowej Rady Diagnostów. Uchwała nr 10/2003 w sprawie trybu zwracania Przewodniczcemu Krajowej Rady Diagnostów oraz osobom 5

6 wchodzcym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w 0 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Diagnostów wydatków poniesionych w zwizku z udziałem w pracach Krajowej Izby Diagnostów oraz w sprawie udokumentowania tych kosztów. Przewodniczcemu Krajowej Rady Diagnostów oraz osobom wchodzcym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w art. 36 ust. 1, Wizytatorom wymienionym w art. 47 pkt.7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083), a Przedstawicielom KRDL na podstawie 4 uchwały 21/2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-7 grudnia 2002 r., przysługuje zwrot poniesionych wydatków. Za wydatki, o których mowa w uwaa si: 1) koszty podróy na terenie kraju w zwizku z udziałem w posiedzeniach i pracach: a) Krajowej Rady Diagnostów. b) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów. c) Komisji Rewizyjnej d) Komisji i zespołów problemowych Krajowej Rady Diagnostów. e) Wyszego Sdu Dyscyplinarnego f) Sdu Dyscyplinarnego g) Rzecznika Dyscyplinarnego, 2)koszty podróy w zwizku z wypełnianiem zada zlecanych przez Krajow Rad Diagnostów. a) Wizytatorów b) Przedstawicieli KRDL koszty podróy zagranicznych w zwizku z reprezentowaniem Krajowej Izby Diagnostów na forum midzynarodowym. 1. Zwrot kosztów podróy nastpuje wg nastpujcych zasad: 1) W podróach na terenie kraju przysługuje: zwrot za przejazd rodkami lokomocji wskazanym na formularzu druku polecenia wyjazdu słubowego (delegacji) według zasad zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci i warunków ustalania nalenoci przysługujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytułu podróy słubowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990) z zastrzeeniem pkt b) i pkt c), zwrot na nocleg w hotelu lub innym obiekcie tego typu w wysokoci poniesionego wydatku udokumentowanego rachunkiem (faktur) nie wicej jednak ni 15-to krotno aktualnie obowizujcej diety i wówczas gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin midzy godzin a w przypadku gdy podró w porze nocnej tj. w godzinach od 22-giej do 6-tej trwa dłuej ni 6 godzin zwrot kosztów za przejazd pocigiem w przedziale z miejscami do spania. 2. W rozliczeniu podróy poza granicami kraju maj zastosowanie przepisy Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci i warunków ustalania nalenoci przysługujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytułu podróy słubowych poza granicami kraju. 3. rodek lokomocji w podróach zagranicznych okrela kadorazowo Krajowa Rada Diagnostów. 1.Zwrot poniesionych wydatków nastpuje po przedłoeniu dowodów. 2.Dowodami tymi s: a) bilet kolejowy lub autobusowy, lub bilet wraz z miejscówk b) decyzje o przyznaniu limitu kilometrów na przejazdy samochodem prywatnym c) imienny bilet lotniczy d) rachunek (faktura) stwierdzajca pobyt w hotelu lub innym obiekcie tego typu. 3.Stwierdzenie zasadnoci delegacji słubowej nastpuje na podstawie listy obecnoci posiedze organów, o których mowa w, a w pozostałych przypadkach na podstawie podpisu osoby kierujcej odpowiedni komisj Krajowej Rady Diagnostów. 4.Potwierdzeniem podróy słubowej przez Członków Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w pkt 1 i 2 Statutu na rzecz pracy Izby wykonywanej jednoosobowo lub przez członków organów nie kolegialnych nastpuje w drodze owiadczenia zainteresowanego. 1. Zwrot poniesionych wydatków nastpuje na podstawie rozliczenia dokonanego na formularzu druku polecenia wyjazdu słubowego (delegacji), do którego naley dołczy dokumenty okrelone w pkt Weryfikacji, o której mowa w pkt 3 i 4 dokonuje Skarbnik Krajowej Rady Diagnostów lub osoba przez niego w tym celu upowaniona. Uchwała nr 11/2003 w sprawie zobligowania Prezesa KRDL do wystpienia do Ministra Zdrowia o wydanie rozporzdzenia okrelajcego wykaz, tryb i zasady uzyskiwania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych w oparciu o ustaw o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowa Rada Diagnostów obliguje Prezesa KRDL do wystpienia do Ministra Zdrowia z postulatem wydania rozporzdzenia w sprawie zachowania dotychczasowego trybu i zakresu specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych na okres przejciowy do 2005 r. Uchwała nr 12/2003 w sprawie przyjcia terminologii odnoszcej si do specjalizacji w zakresie diagnostyki i mikrobiologii, oraz przyjcia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych. 6

7 Na podstawie art. 35, 36, 47 pkt. 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów upowania Prezesa do wniesienia postulatu do Ministra Zdrowia o przyjcie unifikujcej terminologii nazw specjalizacji dotychczasowo zrónicowanych dla diagnostów laboratoryjnych i dla lekarzy w zakresie diagnostyki, mikrobiologii, oraz przyjcia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych. Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie jednej terminologii dla okrelenia specjalizacji dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych wykonujcych wiadczenia w zakresie diagnostyki i mikrobiologii w brzmieniu: - mikrobiologia medyczna - laboratoryjna diagnostyka medyczna Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie nastpujcych nazw pozostałych specjalizacji podstawowych dla diagnostów laboratoryjnych w brzmieniu: - laboratoryjna transfuzjologia medyczna - laboratoryjna toksykologia medyczna Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie nastpujcych nazw nadspecjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych w brzmieniu: -laboratoryjna immunologia medyczna - laboratoryjna genetyka medyczna - laboratoryjna hematologia medyczna Uchwała nr 13/2003 w sprawie zajcia stanowiska wobec nierównoci wynikajcej z tytułu uzyskiwania specjalizacji w obszarze zawodów medycznych. Na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów postanawia zwróci si do Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zasad równego finansowania w obrbie specjalizacji zawodów medycznych. Rónicowanie zasad finansowania uzyskiwania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych odrbnych ni dla lekarzy i pielgniarek tworzy nierówno wobec prawa. Krajowa Rada Diagnostów upowania Prezesa KRDL do wystpienia w tej sprawie do Ministra Zdrowia. Uchwała nr 14/2003 w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych uchwala co nastpuje: dane zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych winny by potwierdzone wiarygodnymi dokumentami, dostarczonymi do Biura Krajowej Rady Diagnostów przez osob ubiegajc si o Zawiadczenie stwierdzajce wpis na list diagnostów laboratoryjnych: kserokopia dowodu osobistego: strona pierwsza i druga, kserokopia dyplomu ukoczenia uczelni wyszej, kserokopia dokumentów specjalizacyjnych, jeeli posiada specjalizacj, kserokopia posiadanego dokumentu o stopniu naukowym, jeeli posiada stopie naukowy, zawiadczenie z miejsca pracy, owiadczenie złoone przez osob wystpujc o Zawiadczenie, e nie zostało wdroone postpowanie dochodzeniowe, ani nie jest i nie była oskarona o naruszenie zasad o naleytym wykonywaniu czynnoci diagnostyki laboratoryjnej oraz nie jest prowadzone postpowanie dochodzeniowe i sdowe z tytułu naruszenia zasad etycznych, dwie fotografie według formatu 3,5 na 4,5 cm z profilem lewostronnym, pisemne złoenie jednego z dwóch wersji lubowania (Roty lubowania) potwierdzone własnorcznym podpisem (tre Roty lubowania zawarta jest w art. 11 ust. 1 lub ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083). (-) (ewentualna zmiana nazwiska innego ni to które widnieje w dyplomie ukoczenia studiów bd wiadectwie uzyskania stopni specjalizacyjnych czy dyplomie nadania stopnia naukowego w stosunku do danych z dowodu osobistego winna by potwierdzona notarialnie. Notarialnego potwierdzenia wymaga take kserokopia dyplomu ukoczenia uczelni wyszej, dokumentów specjalizacyjnych i o nadaniu stopnia naukowego, wówczas jeeli dokumenty te przesyłane s poczt nie za osobicie składane w Biurze KIDL) Warunkiem wydania Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych jest dostarczenie wyej wymienionych dokumentów. Krajowa Rada Diagnostów uznaje, e istniejcy wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) podpisany przez wnioskujcego jest owiadczeniem prawdziwoci zawartych danych we wniosku i tym samym stanowi dokument. Zawiadczenie potwierdzone podpisem Prezesa KRDL bdzie wydane na prob wnioskodawcy po uprzednim zweryfikowaniu przez Biuro KRDL podanych informacji we Wniosku o wpis na list z dostarczonymi dokumentami wymienionymi w. Krajowa Rada Diagnostów przyjmuje, e przepisy przejciowe wymienione w zgodnie z art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) warunkujce wydanie Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych bd obowizywa do 3 padziernika 2003 roku. 7

8 Uzupełnienie do uchwały nr 14 /2003 wersja 1 Imi i Nazwisko... Data... nr wpisu na list diagnostów laboratoryjnych... ROTA LUBOWANIA lubuj uroczycie, e jako diagnosta laboratoryjny bd wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej z cał sumiennoci i rzetelnoci, zgodnie z najlepsz wiedz, zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwizku z wykonywaniem czynnoci diagnostyki laboratoryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie okrelonym przepisami prawa. Własnorczny podpis... wersja 2 Imi i Nazwisko... Data... nr wpisu na list diagnostów laboratoryjnych... ROTA LUBOWANIA lubuj uroczycie, e jako diagnosta laboratoryjny bd wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej z cał sumiennoci i rzetelnoci, zgodnie z najlepsz wiedz, zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwizku z wykonywaniem czynnoci diagnostyki laboratoryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie okrelonym przepisami prawa. Tak mi dopomó Bóg. Własnorczny podpis... Uchwała nr 15/2003 dotyczca wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostyki Laboratoryjnej zatwierdza wzór Zawiadczenia stwierdzajcego wpis do Krajowego Rejestru Diagnostów. Numer Zawiadczenia posiada odrbny rejestr zawarty w ksidze Rejestru Zawiadcze. Ksiga wydanych Zawiadcze posiada wszystkie dane zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Zawiadczenia stwierdzajce wpis do Krajowego Rejestru Diagnostów bd potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego dla osób, które dokonały wpisu na list w/m do dnia 3 padziernika 2003 roku. Załcznik nr 1 do Uchwały nr 15/2003 Piecztka Warszawa, (data) Krajowej Izby ZAWIADCZENIE NR.../(rok) Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych potwierdza, e P.T. (imi i nazwisko)... urodzony(a) (data)... (miejsce urodzenia)... ukoczył(a) studia wysze w roku... i jest wpisany(a) na list diagnostów laboratoryjnych pod numerem: i ma tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Podstawa prawna: ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) art. 73 ust. 1 i uchwała nr 15 z dnia 13 marca 2003 roku II Posiedzenia KRDL. Uchwała nr 16/2003 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego. Krajowa Rada Diagnostów na podstawie art. 6 pkt. 2 uchwały nr 16 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-7 grudnia 2002 roku postanawia zobligowa Prezydium Krajowej Rady Diagnostów o podjcie działa do wydawania Biuletynu Informacyjnego Krajowej Izby Diagnostów. Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów bdzie wydawany technik offsetow co dwa miesice. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów jest zobligowane do okrelenia charakteru i formy Biuletynu Informacyjnego, powołanie Redaktora Naczelnego, i składu Redakcji oraz sposobu kolportau. Numer pierwszy Biuletynu Informacyjnego winien by wydany na przełomie kwietnia i maja 2003 roku. Pierwsze numery Biuletynu Informacyjnego bd współfinansowane przez Krajow Izb Diagnostów i firmy sponsorujce. Uchwała nr 17/2003 w sprawie przekazania aparatów telefonii komórkowej Przedstawicielom KRDL i zasady ich finansowania. Krajowa Rada Diagnostów postanawia, e Biuro KRDL w drodze negocjacji u dealerów Operatorów uzyska korzystne warunki nabycia aparatów telefonii komórkowej dla stworzenia sieci komunikacji fonicznej midzy Przedstawicielami KRDL a Prezydium i Biurem Krajowej Rady Diagnostów. Pozyskane aparaty telefonii komórkowej zostan przekazane Przedstawicielom KRDL i członkom Prezydium oraz pracownikom Biura KRDL na zasadzie uytkowania i przejcia tyche aparatów po okresie 2-letniego uytkowania z warunkiem wniesienia opłat zwizanych z kwot promocyjn za aparat + kwot aktywacji + pierwszy abonament za okres rozliczeniowy w systemie non stop 50. Krajowa Rada Diagnostów postanawia, e rachunki biece za uytkowanie sieci telefonii komórkowej, z numeru przydzielonego, kwot odnoszc si do abonamentu (70 zł + VAT) oraz kwot wynikajc z tytułu 8

9 tworzenia sieci wewntrznej dla uytkowników którym przydzielono aparaty, zostan pokryte według stawki operatora, z funduszu KRDL. Ilo minut do wykorzystania w okresie 12 miesicy w ramach promocyjnego abonamentu non stop 50 stanowi liczba 100 (50+50) z tym, e promocyjne 50 minut nie wykorzystane w okresie rozliczeniowym, przechodzi na nastpny okres rozliczeniowy przez 6 kolejnych miesicy. Kwoty przekraczajce ustalone przydziały minut (100) z tytułu abonamentu bd pokryte przez uytkownika aparatu na podstawie rachunku wystawionego przez Operatora. Niewywizywanie si z przyjtych ustale powodowa bdzie cofnicie zgody na uytkowanie aparatu i obowizek zwrotu aparatu z konsekwencj zablokowania numeru. 7 W przypadku utraty aparatu uytkownik zobowizuje si do pokrycia kosztów niepromocyjnego nabycia aparatu wymienionego w pokwitowaniu oraz pokrycia opłaty przewidzianej regulaminem operatora. 8 Uchwała nr 18/2003 w sprawie wyboru i przyjcia Logo Krajowej Izby Diagnostów. Krajowa Rada Diagnostów zleca Prezydium Krajowej Rady Diagnostów opracowanie Logo Krajowej Izby Diagnostów. Opracowane wersje Logo zostan przedstawione Członkom Krajowej Rady Diagnostów pod dyskusj oraz podane do wiadomoci w Internecie do publicznej prezentacji. Wybór Logo sporód proponowanych wersji naley do Krajowej Rady Diagnostów na drodze głosowania. Zainteresowani Diagnoci Laboratoryjni udziałem w wyborze Logo mog zgłasza swoje opinie i własne propozycje do 12 marca 2003 roku. Krajowa Rada Diagnostów postuluje by kwota ekwiwalentu za wykonane prace projektowe Logo i opraw do materiałów korespondencji Krajowej Izby Diagnostów znakowanych godłem Logo - nie przekroczyły kwoty zł tytułem praw autorskich i praw projektu. Uchwała nr 19/2003 w sprawie decyzji o wpisie do Ksigi Rejestru Zawiadcze i ustalenie wysokoci opłaty za wydanie Zawiadczenia o wpisie. Na podstawie art. 8 ust 1. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Na wniosek osoby zainteresowanej dokonuje si wpisu do Ksigi Rejestru Zawiadcze w Warszawie w Biurze Krajowej Izby Diagnostów (Warszawa ; ul. Białostocka 7 tel.: (022) ; kom: ). Osoba zainteresowana otrzymuje dokument Zawiadczenie - o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Warunkiem uzyskania Zawiadczenia s uregulowane zobowizania finansowe wzgldem KIDL. Ustala si kwot 10 zł, płatne na konto KIDL, za wydanie dokumentu Zawiadczenie. Uchwała nr 20/2003 w sprawie wydania dokumentu potwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych dla osób, które podejmuj zatrudnienie w diagnostyce laboratoryjnej. Na podstawie art. 6 ust 1. i art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Osoba zainteresowana lub chcca podj prac jako diagnosta laboratoryjny składa wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i przesyła do Biura Krajowej Izby Diagnostów w Warszawie (Warszawa ; ul. Białostocka 7 tel.: (022) ; kom: ) wraz z dokumentami i rot lubowania zgodnie z uchwał 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. Na wniosek osoby zainteresowanej Krajowa Rada Diagnostów podejmuje w drodze uchwały decyzj o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych. Osoba zainteresowana wpisana na list, otrzymuje dokument Zawiadczenie - o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Osoba zainteresowana nie wpisana na list diagnostów nie ma uprawnie do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 9

10 Uchwała nr 21/2003 w sprawie czasowego zawieszania płatnoci składki członkowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Na podstawie art. 12 ust 1. ptk. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz ) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Zawiesza si pobieranie składek członkowskich od osób, które utraciły prac i zgłosiły wniosek o zwolnienie z płatnoci składek potwierdzajc fakt utraty pracy odpowiednim dokumentem w KIDL - na okres braku zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny zwolniony na swój wniosek z płatnoci składek członkowskich w okresie nie wykonywania zawodu, w momencie podjcia pracy zgłasza ten fakt do KIDL w celu uzyskania potwierdzenia usunicia zawieszenia w płatnoci składek. Diagnosta laboratoryjny, który w wyniku utraty pracy, nieprzerwanie, nie wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuszy ni 5 lat, a została mu zawieszona płatno składek, w przypadku zamiaru podjcia wykonywania zawodu winien spełni dyspozycj art. 14 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Uchwała nr 22/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowa Rada Diagnostów dodaje do uchwały nr 14/2003 ust. 2 w brzmieniu: 2. Potwierdzenie wymaganych dokumentów niezbdnych do wydania Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych moe by dokonane w Biurze Krajowej Izby Diagnostów, w zakładzie pracy lub u przedstawiciela KRDL w danym województwie. Dotychczasow tre oznacza si jako ust.1. Uchwała nr 23/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 15/2003 dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów dodaje do uchwały nr 15/2003: 5 Osoby, które złoyły wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych do dnia r. powinny dostarczy wymagane dokumenty wymienione w Uchwały nr 10 14/2003 równie do dnia r. Dotychczasowa tre 5 oznacza si jako 6. Uchwała nr 24/2003 dotyczca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN- TER-POLSKA oferujcego diagnostom laboratoryjnym specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Na podstawie art. 36 ust 1. pkt. 2 i art. 43 ust. 1 pkt. 1 i art. 47 pkt. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Zgłoszon ofert Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN- TER-POLSKA dotyczc proponowanego pakietu ubezpiecze dla diagnostów laboratoryjnych obj rekomendacj i promocj KRDL. Promocja i rekomendacja Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-POLSKA prowadzona bdzie na łamach gazety Diagnosta Laboratoryjny docierajca do diagnostów laboratoryjnych na terenie całego kraju, w numerach edytowanych I, II, III, IV. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA w porozumieniu z biurem KIDL zapewni dwustronny materiał informacyjny. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA bdzie sponsorowa edycj I numeru gazety Diagnosta Laboratoryjny w wysokoci zł a kolejne numery II, III i IV po zł. Uchwała nr 25/2003 w sprawie dokonania wpisu osób wykonujcych czynnoci diagnostyki laboratoryjnej na list diagnostów laboratoryjnych i wydawania Zawiadczenia uprawniajcego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1-6; art. 8 ust. 1-3 pkt. 1; art. 10 ust. 1-3; art. 73 i art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały KRDL nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały KRDL nr 15/2003 z dnia 13 marca dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych uchwala si co nastpuje: Dokonuje si wpisu na list diagnostów laboratoryjnych w KIDL w Warszawie osób wymienionych w załczniku do niniejszej uchwały. Wydaje si nowy dokument Zawiadczenie, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty

11 laboratoryjnego. Posiadany numer wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych oznacza si nowym numerem zapisanym w Ksidze Rejestru Zawiadcze. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do KRDL w terminie 14 dni od jej dorczenia. SEKRETARZ (-)Joanna Pogórska Szanowni Pastwo! PREZES (-)Henryk Owczarek Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej jak i powysze uchwały reguluj postpowanie jakie obowizuj diagnostów laboratoryjnych chccych kontynuowa i podejmowa prac w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Po pierwsze osoba, która wykonuje zawód diagnosty laboratoryjnego musi nalee do naszej korporacji chyba, e ma wykształcenie zdobyte na wydziale lekarskim. Tylko w takim przypadku obowizek jest ad libitum, ale bez prawa do pełnienia funkcji kierownika laboratorium. Dla wszystkich wykonujcych zawód innych diagnostów laboratoryjnych obowizek wpisu na list Krajowej Izby Diagnostów (KIDL) bez skutku utraty prawa do wykonywania zawodu zamyka si Kada taka osoba składa wniosek do biura Krajowej Izby Diagnostów. Wniosek mona pobra z naszej strony internetowej Wypełniony czytelnie wniosek z podanymi wszystkimi danymi, zgodnie ze stanem rzeczy, podpisany naley przesła poczt bd złoy w Biurze KIDL. Nie mona wysyła wniosków faxem, lub elektroniczn poczt. Po drugie uzyskanie wpisu na list diagnostów laboratoryjnych warunkuje utrzymanie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nakłada obowizek uiszczania składek członkowskich w wysokoci 15,00 zł za kady miesic. Osoby, które pracowały (i pracuj) w diagnostyce przed dniem s zobowizane do uiszczania składek od miesica stycznia. Osoby, które podjły prac po s zobowizane opłaca składki 11 od miesica, w którym zostaj zatrudnieni. Osoby, które utraciły zatrudnienie, s zwolnione z płacenia składek, na swój wniosek, o ile przedło w Biurze KIDL odpowiednie powiadczenie utraty pracy (zob. uchwała 21). Wykonywanie zawodu (czynnoci diagnosty laboratoryjnego samodzielnie) bez uzyskania prawa do tego zawodu i bez wnoszenia składek naraa tak osob na kar przewidzian w ustawie. Konsekwencj zaległoci w płaceniu składek bdzie nie wydanie Zawiadczenia, które jest uprawnieniem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nie posiadanie takiego dokumentu po , uniemoliwia samodzielnego wykonywania czynnoci diagnosty laboratoryjnego. Po trzecie Zawiadczenie o wpisie na list diagnostów tj. nabycie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wystawione przez Biuro KIDL poprzedzone musi by nadesłaniem dokumentów, o których mowa jest we Wniosku o wpis. Nale- y równie przesła zawiadczenie o niekaralnoci oraz Rot lubowania, która znajduje si w uzupełnieniu do uchwały 14. Dokumenty przesyłane poczt musz by potwierdzone za zgodno z oryginałem przez zakład pracy, notarialnie, bd u przedstawiciela KRDL na województwo. Zawiadczenie po dokonaniu wpisu na list jest zalene od wniesienia jednorazowej opłaty za wydanie Zawiadczenia (10 zł) i od uregulowania składek członkowskich. Po czwarte pragn zachci Pastwa do czytania uchwał, które zawieraj nie tylko informacje bezpo- rednio dotyczce Pastwa, ale te organizacj i funkcjonowania Biura. Dowiedz si z nich Pastwo na co s i bd zagospodarowane Pastwa pienidze ze składek członkowskich. Korporacja samorzdowa została powołana po to aby broni prawa do zawodu jego członków, zapobiega wykonywaniu czynnoci diagnostyki laboratoryjnej przez osoby nie posiadajce wymaganych kwalifikacji, jak równie zapobieganie powstawaniu dzikich laboratoriów, które nie spełniaj kryteriów okrelonych ustaw. Obrona prawa do zawodu oraz regulacje dotyczce prawa do podnoszenia kwalifikacji wraz z okrelaniem trybu i warunków kształcenia podyplomowego s i bd istot interwencji i programów działa KIDL. Te cele

12 bd realizowane w trosce o dobro pacjentów, dla których zawody medyczne s stanowione. Po pite Internet. Sie Internet stała si jedn z najszybszych form przekazu informacji. Gazeta i Biuletyn informacyjny, który wydajemy nie bdzie pozwala na szybkie dotarcie do Pastwa. Std te form cho ograniczon zasigiem staje si jednak Internet. Dziki sieci Internet mona mie wzajemnie dostp na bieco. W miar moliwoci zachcamy Pastwa do przegldania naszej witryny. Pojemno pisma, biuletynu, gazety jest ograniczona. Natomiast witryny internetowej praktycznie nie. Nasza strona (www.kidl.org.pl) została napisana z myl o uytkownikach posiadajcych połczenia modemowe (przez telefon) i posiadajcych starszy sprzt komputerowy. Serdecznie zapraszamy Pastwa do korzystania z naszego serwisu, który stworzony jest dla diagnostów i na ich potrzeby. Na łamach naszego serwisu mog Pastwo wyraa swoje opinie, zadawa i szuka odpowiedzi na pytania. Po szóste czyli gdzie i do kogo si zwróci z problemem. Biuro KIDL: ul. Białostocka 7; Warszawa. W godzinach 9-16 od poniedziałku do pitku na pastwa pytania czekaj współpracownicy: Izabela Morawska-Kwapisz Elbieta Szymaska-Wrzosek nasze telefony to: (022) (022) oraz komórka: nasz fax: (022) mail: Nasze konto: PKO BP S.A. IV oddział w Warszawie Numer rachunku: Prosz take dzwoni od wtorku do czwartku po godzinie 16 do pónych godzin wieczornych. Chtnie Pastwu pomoemy i udzielimy odpowiedzi na pytania i wtpliwoci. W razie spraw trudnych i spornych informacji udziel pastwu: Prezes KRDL Henryk Owczarek Sekretarz KRDL Joanna Pogórska Kierownik biura Stanisław Krel Na zakoczenie: Mam nadziej, e powyszy materiał w pewnym stopniu rozwiał Pastwa wtpliwoci. Chciałbym Pastwu yczy samych słonecznych dni w nadchodzcym okresie, udanego wypoczynku w okresie urlopowym i jak najmniej trosk w yciu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Redakcja. Opinia prawna dr Marka Zagrosika. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) przewiduje dwa rodzaje wymaga w zakresie wykształcenia. Od osób, które w dniu wejcia w ycie ustawy wykonywały czynnoci diagnostyczne wymaga si jedynie, aby miały ukoczone dowolne studia wysze (art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy). Przez dwa lata od wej- cia w ycie ustawy mog si one ubiega o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Osoba, która rozpoczła działalno w diagnostyce po dniu wejcia w ycie ustawy, musi spełnia warunki z art. 7 ust. 1 (poza wymogiem złoenia egzaminu, gdy nie jest on jeszcze przeprowadzany). Tak wic musi ukoczy studia magisterskie na kierunkach analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji i mikrobiologii lub ukoczy studia z tytułem lekarza. Nie ma w tych sprawach adnego "okresu przejciowego". Tak wic osoba, która obecnie podejmuje zatrudnienie w charakterze diagnosty laboratoryjnego, powinna uzyska dokument potwierdzajcy wpis na list diagnostów laboratoryjnych prowadzony przez Samorzd Zawodowy diagnostów laboratoryjnych. Redakcja: Henryk Owczarek, Joanna Pogórska, Stanisław Krel, Tomasz Dryl. M.Z. 12

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin okrela zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego im. Jana

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016r. w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO TRE: Poz.: ZARZDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 sierpnia 2004 r. NR 138 2020 - Nr 129 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Zwizku Komunalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH Załącznik do Uchwały Zarządu Głównego TUP Nr 03/01/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH 1 Zarząd Główny 1. Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo