I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych"

Transkrypt

1 Nr I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Działajc na podstawie 7 pkt. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów postanawia si, co nastpuje. Krajowa Rada Diagnostów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100 poz. 1083), Statutu Izby stanowicego załcznik do uchwały pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów, innych uchwał Zjazdu oraz przepisu niniejszego regulaminu. Regulamin okrela tryb i zasady działania Krajowej Rady Diagnostów oraz jej Prezydium. 3 Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1.Izbie - rozumie przez to Krajow Izb Diagnostów, 2.Zjedzie rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostow, 3.Radzie rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów 4. Prezesie -rozumie si przez to Prezesa Krajowej Rady Diagnostów 5. Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów 6. Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. nr 100 poz ) 7.Statucie -rozumie si przez to Statut Krajowej Izby Diagnostów 8. Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów 4 Kadencja Krajowej Rady Diagnostów trwa 4 lata. 5 Rada kieruje w zakresie swoich zada działalnoci Izby w okresach pomidzy Krajowymi Zjazdami Diagnostów. 2.Do zada Rady naley w szczególnoci zakres obowizków wynikajcych z art. 47 ustawy i 1 Statutu W skład Rady wchodzi Prezes oraz 28 członków. 2. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym sporód swoich członków od 2 do 4 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. 3. Prezes, wiceprezesi, sekretarz oraz skarbnik tworz Prezydium Rady. 7 1.Posiedzenie Rady odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na 3 miesice. 2.Uchwały Rady zapadaj wikszoci głosów. W przypadku równej liczby głosów roztrzyga głos Prezesa. 3. Do wanoci uchwał Rady wymagana jest obecno co najmniej połowy jej członków. 4.Z kadego posiedzenia Rady sporzdza si protokół, który podpisuje Prezes oraz sekretarz. 5.W posiedzeniach Rady uczestniczy Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej lub członek tej Komisji przez niego delegowany. 6.Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Prezes nie rzadziej ni raz w miesicu 7.Z posiedzenia Prezydium Rady Sekretarz sporzdza protokół. 8.Prezes moe zaprosi na posiedzenie Rady lub Prezydium Rady reprezentantów innych organów Izby oraz inne osoby. 9.Protokół, o których mowa w ust. 4 i 7, bd dostpne w cigu 7 dni dla członków Rady. 8 1.Prezes: i. reprezentuje Rad, ii. kieruje jej pracami, iii. przewodniczy obradom na posiedzeniach Rady, iv. zapewnia wykonanie uchwał Rady, v. podpisuje decyzje, o których mowa w 4 ust. 1 Statutu. 2. W razie nieobecnoci Prezesa jego obowizki wykonuje jeden z wiceprezesów. 3.Prezes wyznacza sporód wiceprezesów jednego wiceprezesa, który wykonuje obowizki Prezesa w razie jego nieobecnoci. 4. Prezes zwołuje posiedzenia Rady w sposób zwyczajowo przyjty, na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 5.W sprawach szczególnej wagi Prezes moe zwoła posiedzenie Rady na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 6.Sekretarz, w porozumieniu z Prezesem, okrela porzdek obrad posiedzenia Rady. 9 1.Rada moe powoływa w zalenoci od potrzeb stałe, okresowe komisje i zespoły programowe oraz ich 1

2 przewodniczcych. Do podstawowych zada komisji naley opiniowanie problemów wchodzcych w zakres ich zada, przygotowanie projektów roztrzygni Rady w tym zakresie oraz współdziałanie z Prezesem i innymi członkami Prezydium. 0 Prezes lub z jego upowanienia inny członek Prezydium Rady prowadzi staly nadzór nad pracami stałych i okresowych komisji Rady. 1 Przewodniczcy komisji lub ich zastpcy, w porozumieniu z Prezesem lub właciwymi członkami Prezydium Rady, obowizani s do uczestniczenia w działaniach majcych na celu realizacj uchwał Rady z zakresu właciwoci tych komisji. 2 1.Przewodniczcy komisji obowizani s współdziała z Prezesem oraz innymi członkami Rady. 2. Komisje przygotowuj i uchwalaj ramowy plan pracy. 3 Wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik działaj w zakresie wynikajcym z ustawy, Statutu, innych uchwał Zjazdu, uchwał Rady oraz niniejszego regulaminu. 4 1.Prezes lub z jego upowanienia inny członek Prezydium referuje na posiedzeniach problemy bdce przedmiotem obrad Rady. 2.Przewodniczcy komisji przedstawiaj projekty opinii lub rozstrzygni bdcych przedmiotem obrad Rady, w przypadku gdy projekty te były wczeniej przedmiotem prac tej komisji. 5 1.Korespondencja adresowana do Rady przekazywana jest na rce jej Prezesa lub sekretarza. 2.Korespondencj Rady podpisuje Prezes, sekretarz lub inny członek Prezydium upowaniony przez Prezesa, w zakresie wskazanym w tym upowanieniu. 3.Dostp członków Krajowej Rady Diagnostów do korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2 jest nieograniczony. 6 Rada składa Zjazdowi sprawozdanie ze swej działalnoci. 7 Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Uchwała nr 2/2003 w sprawie wysokoci składek członkowskich Na podstawie art. 47 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Ustala si wysoko składki członkowskiej w wysokoci 15 zł (słownie pitnacie złotych) miesicznie. Zawieszony członek Izby jest zwolniony z płacenia składek. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od stycznia 2003 r. Uchwała nr 3/2003 w sprawie przyjcia Planu dochodów i wydatków Izby na rok 2003 (na podstawie uchwały nr 18/ ust. 1 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej). Przychody z tytułu składek: 15*7000 = / mies. Plan dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów na rok 2003 Rodzaj Wydatki Biura Izby Wynajem lokalu (w tym miejsca parkingowe). Wynagrodzenia z narzutami, obsług ksigow i moliwoci zlecenia prac na zewntrz. Mies. Rocznie (2003r.) Usługi pocztowe wiadczenia dla pracowników Usługi obce (sprztanie, serwis sprztu, obsługa informatyczna) Materiały biurowe Telekomunikacja i internet Ogłoszenia Usługi bankowe Publikacje fachowe Razem wydatki biura Wydatki Organów Izby Wynagrodzenie Prezesa (4x kwota bazowa ) Delegacje Fundusz reprezentacyjny Rezerwa na opiniowanie kodeksu etyki zawodowej i programów szkoleniowych Rezerwa na prowadzenie szkole doskonalenia zawodowego i specjalizacyjnego Rezerwa na wynajem sali konferencyjnej Rezerwa na zapomogi losowe dla członków Izby Razem wydatki organów Izby Ogółem wydatki Biura i Organów Izby Planowane wydatki Przedstawicieli Wojewódzkich Planowane wydatki Wizytatorów Rezerwa pozostajca do zagospodarowania

3 Na rok 2003 ustala si kwot bazow w wysokoci 1800 złotych. 3 Uchwała nr 4/2003 W sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów. Na podstawie 2 ust.3 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada Diagnostów ustala trzech Wiceprezesów. Uchwała nr 5/2003 W sprawie wyboru członków Prezydium Rady. Na podstawie 2 ust.3 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym trzech Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała trzech Wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów w osobach : 1. Marek Jagielski 2. Marek Paradowski 3. Mirosława Pietruczuk 3 Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Sekretarza Krajowej Rady Diagnostów w osobie : 1. Joanna Pogórska 4 Krajowa Rada Diagnostów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów w osobie : 1. Henryk Grela 5 Uchwała nr 6/2003 Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały nr 16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-6 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów postanawia si co nastpuje. 1. Regulamin okrela zadania i organizacj, zasady funkcjonowania Biura KRDL oraz zasady wynagradzania pracowników Biura. 2. Zasady funkcjonowania Przedstawicieli Wojewódzkich KRDL okrela odrbny regulamin. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Izbie -rozumie si przez to Krajow Izb Diagnostów 2. Zjedzie -rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostów 3. Radzie -rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów 4. Przewodniczcym -rozumie si przez to Przewodniczcego Krajowej Rady Diagnostów 5. Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów 6. Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. nr 100 poz ) 7.Statucie -rozumie si przez to Statut Krajowej Izby Diagnostów 8. Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów 9. Wizytatorzy - rozumie si przez to Wizytatorów powołanych przez Krajow Rad Diagnostów. 10. Przedstawicielu Wojewódzkim - rozumie si przez to Przedstawiciela Wojewódzkiego Krajowej Rady Diagnostów. 3 Zadania Biura to: 1. Zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby oraz organów Rady. 2. Przygotowanie w niezbdnym zakresie projektów materiałów merytorycznych dla wszystkich organów i ich członków. 3. Udostpnienie wszelkich rodków materialnych i technicznych bdcych w dyspozycji Izby dla organów Izby. 4. W zakresie ustalonym przez Prezydium Rady prowadzenie spraw majtkowych. 5. Prowadzenie sprawozda finansowych Izby. 6. Inne zadania zlecone uchwał Rady. 7. Koordynacja szkolenia podyplomowego i specjalistycznego. 8. Koordynacja działa Przedstawicieli Wojewódzkich Pracami Biura kieruje Kierownik Biura, bdcy przeło- onym dla zatrudnionych w Biurze pracowników. 2. Stosunek pracy nawizuje z Kierownikiem Biura w imieniu Izby jej Prezes. 3. Nadzór nad Kierownikiem Biura sprawuje Prezes. 4. Kierownik Biura podlega ocenie przez Prezydium Rady, które ma prawo wnioskowa o jego odwołanie. 5 Do zada Kierownika Biura w szczególnoci naley: 1. Sprawna realizacja zada okrelonych w. 2. Opracowanie regulaminu pracy wg zasad okrelonych w Kodeksie Pracy oraz zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci osób zatrudnionych. 3. Opracowanie struktury organizacyjnej Biura w porozumieniu z Prezydium Rady. 4. Zapewnienie obsługi finansowej, ksigowej i prawnej Izby oraz jej organów. 5. Zapewnienie dostpnoci do dokumentów członkom Rady z wyłczeniem dokumentów pracowniczych oraz bdcych w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Sdów Dyscyplinarnych. 6. Opracowanie i uzgodnienie ze Skarbnikiem Budetu 3

4 Izby, nadzór nad nim i jego realizacja. 7.Opracowanie instrukcji kancelaryjnej obiegu i archiwizacji dokumentów. 8. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy przez pracowników Biura. 9. Organizowanie biecej pracy Biura i przydział zada pracownikom. 10. Nadzór nad dekretowaniem wpływajcej korespondencji i zapewnienie wysyłki wychodzcej korespondencji. 11. Koordynowanie zada zleconych przez Rad Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Biura pokrywa si ze rodków finansowych Izby. 2. Corocznie Rada uchwala plan dochodów i wydatków okrelajcych w szczególnoci : i. Wysoko wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura ii. Kwot bazow iii. Ilo etatów w Biurze 3. Pracownicy Biura zaszeregowani s wg poniszych kategorii słubowych i ustala si nastpujce wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w Biurze przy zastosowaniu nastpujcych mnoników kwoty bazowej, której wysoko okrela plan dochodów i wydatków przyjmowany przez Rad, zwanej ''kwot bazow'' i. sekretarka do -1,0 ii. referent do -1,2 iii. starszy referent do -1,4 iv. specjalista, asystent do -1,6 v. Radca Prawny do 1,8 vi. Ksigowa do 2,0 vii. Kierownik Biura do 2,3 7 Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. Załcznik nr 1 do uchwały nr 6/2003 Załcznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Diagnostów (uchwała nr 6/2003) Wykaz (prognozowany)* stanowisk w Biurze Krajowej Izby Diagnostów 1.Kierownik Biura 2.Radca prawny-cz etatu 3.Specjalista (starszy referent) do prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych, prawa wykonywania zawodu, ewidencji laboratoriów 4.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej obsługi Krajowej Rady Diagnostów, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Wyszego Sdu Dyscyplinarnego 5.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej obsługi Wizytatorów i Przedstawicieli Wojewódzkich Krajowej Rady Diagnostów 6.Ksigowy (w tym specjalista do spraw kadr i płac) 7.Referent administracyjno-gospodarczy (sekretarka) *- Kierownik Biura przejmuje zadania punktu 4 i 5 (tymczasowo) - Specjalista w pkt.3 przejmuje zadania pkt.7. Uchwała nr 7/2003 w sprawie wewntrznych zasad rozporzdzania majtkiem oraz zacigania zobowiza majtkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów. 4 Do składania owiadcze woli w zakresie rozporzdzania majtkiem oraz zacigania zobowiza majtkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów stosuje si nastpujce zasady: 1.zaciganie zobowiza lub rozporzdzanie finansami, w tym nabycie, zbycie i obcienie majtku ruchomego o wartoci powyej zł wymaga uchwały Krajowej Rady Diagnostów ; oraz współdziałania i podpisów Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów 2. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych Krajowej Izby Diagnostów, których warto mieci si w przedziale od zł do zł wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch sporód trzech członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów, (Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza ) oraz Skarbnika. 3. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych Krajowej Izby Diagnostów, których warto nie przekracza zł wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Prezydium Krajowej Rady Diagnostów, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; 4. dokonywanie wydatków powyej zł powinno by poprzedzone zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich. Uchwała nr 8/2003 w sprawie okrelenia składu osobowego sporód Prezydium Krajowej Rady Diagnostów upowanionego do zacigania zobowiza, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych i finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów. Do reprezentowania, współdziałania i składania owiadcze woli oraz podpisów, w zakresie uregulowanym Uchwał nr 7/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku Krajowej Rady Diagnostów ustanawia si: Henryk Owczarek - Prezes KRDL, Marek Jagielski Wiceprezes KRDL, Joanna Pogórska Sekretarz KRDL, Henryk Grela Skarbnik KRDL. Uchwała nr 9/2003 w sprawie powołania Przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Krajowa Rada Diagnostów powołuje Imi i Nazwisko nr wpisu na list diagnostów Renata Zygmuntowicz-Aniko na województwo 36 Dolnolskie Henryka Samulska 827 Dolnolskie

5 Imi i Nazwisko Przedstawiciele Krajowej Rady Diagnostów realizuj zadania zlecone przez Krajow Rad Diagnostów (Załcznik nr 1). 3 Załcznik nr 1 do Uchwały nr 9/2003 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Rozdział I Przepisy ogó1ne nr wpisu na list diagnostów na województwo Sławomir Manysiak 12 K u j a w s k o - Pomorskie Henryk Grela 27 Lubelskie Anna Król 5542 Lubuskie Grzegorz Gorzkiewicz 29 Łódzkie Ewa witkowska 5195 Łódzkie Andrzej Kasprowicz 11 Małopolskie Barbara Maziarz 3093 Małopolskie Joanna Pogórska 26 Mazowieckie Hanna Czeszko- Paprocka 1516 Mazowieckie Jolanta Szych 13 Mazowieckie Adam Leak 20 Opolskie Czesław Głowniak 37 Podkarpackie Alicja Gabrylewska 30 Podlaskie Julianna Kurlenda 10 Pomorskie Wiesława Bartnik 18 lskie Marek Rakowski 3726 lskie Agnieszka Łuckiewicz 1062 witokrzyskie Barbara Duda 31 War m i sk o- Mazurskie Maria Jolanta Orłowska 21 Wielkopolskie Jadwiga Ruciska 35 Zachodniopomorskie. Regulamin okrela zasady funkcjonowania Przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów.. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: Ustawie -rozumie si przez to ustaw z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. nr 100 poz ) Zjedzie -rozumie si przez to Krajowy Zjazd Diagnostów Radzie -rozumie si przez to Krajow Rad Diagnostów Prezydium Rady -rozumie si przez to Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Biurze -rozumie si przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów Przedstawicielu KRDL-rozumie si przez to Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Regulaminie- rozumie si Regulamin funkcjonowania Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Miejscu działania rozumie si przez to miejsce skd Przedstawiciel KRDL prowadzi korespondencj i wskazuje adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym. Rozdzial 2 Zadania Przedstawiciela KRDL. Przedstawiciel(e) KRDL realizuje() zadania powierzone przez Krajow Rad Diagnostów, wobec diagnostów laboratoryjnych danego województwa.. Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) działa (działaj) z upowanienia Krajowej Rady Diagnostów : reprezentuje() Izb wobec terenowych organów pastwowych i samorzdowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych w zakresie ustalonym indywidualnie podejmuje() działania interwencyjne zlecone przez Krajow Rad Diagnostów na rzecz ochrony interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych reprezentowanego województwa, prowadzi() działalno informacyjn i integracyjn w rodowisku diagnostów laboratoryjnych, współpracuje() w zakresie doskonalenia zawodowego ze specjalistami wojewódzkimi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i Wojewódzkimi Orodkami Kształcenia Kadr Medycznych. Przedstawiciel KRDL posługuje si piecztk o treci: Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Na Województwo... (-) Imi i Nazwisko. Przedstawiciele KRDL realizuj swoje zadania w miejscu działania. Przedstawiciele KRDL wykonuj swoje czynnoci społecznie. Przedstawicielom KRDL przysługuje zwrot kosztów delegacji na zasadach okrelonych odrbn uchwał KRDL. Rozdział 3 Gospodarka finansowa Bieca działalno Przedstawicieli KRDL wynikajca z upowanienia Krajowej Rady Diagnostów jest finansowana z budetu Izby. Rozdział 4 Przepisy kocowe 7 1. Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia. 2. Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) przesyła(j) sprawozdanie z wykonanych zada zleconych przez Krajow Rad Diagnostów raz na rok do Krajowej Rady Diagnostów. Uchwała nr 10/2003 w sprawie trybu zwracania Przewodniczcemu Krajowej Rady Diagnostów oraz osobom 5

6 wchodzcym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w 0 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Diagnostów wydatków poniesionych w zwizku z udziałem w pracach Krajowej Izby Diagnostów oraz w sprawie udokumentowania tych kosztów. Przewodniczcemu Krajowej Rady Diagnostów oraz osobom wchodzcym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w art. 36 ust. 1, Wizytatorom wymienionym w art. 47 pkt.7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083), a Przedstawicielom KRDL na podstawie 4 uchwały 21/2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-7 grudnia 2002 r., przysługuje zwrot poniesionych wydatków. Za wydatki, o których mowa w uwaa si: 1) koszty podróy na terenie kraju w zwizku z udziałem w posiedzeniach i pracach: a) Krajowej Rady Diagnostów. b) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów. c) Komisji Rewizyjnej d) Komisji i zespołów problemowych Krajowej Rady Diagnostów. e) Wyszego Sdu Dyscyplinarnego f) Sdu Dyscyplinarnego g) Rzecznika Dyscyplinarnego, 2)koszty podróy w zwizku z wypełnianiem zada zlecanych przez Krajow Rad Diagnostów. a) Wizytatorów b) Przedstawicieli KRDL koszty podróy zagranicznych w zwizku z reprezentowaniem Krajowej Izby Diagnostów na forum midzynarodowym. 1. Zwrot kosztów podróy nastpuje wg nastpujcych zasad: 1) W podróach na terenie kraju przysługuje: zwrot za przejazd rodkami lokomocji wskazanym na formularzu druku polecenia wyjazdu słubowego (delegacji) według zasad zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci i warunków ustalania nalenoci przysługujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytułu podróy słubowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990) z zastrzeeniem pkt b) i pkt c), zwrot na nocleg w hotelu lub innym obiekcie tego typu w wysokoci poniesionego wydatku udokumentowanego rachunkiem (faktur) nie wicej jednak ni 15-to krotno aktualnie obowizujcej diety i wówczas gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin midzy godzin a w przypadku gdy podró w porze nocnej tj. w godzinach od 22-giej do 6-tej trwa dłuej ni 6 godzin zwrot kosztów za przejazd pocigiem w przedziale z miejscami do spania. 2. W rozliczeniu podróy poza granicami kraju maj zastosowanie przepisy Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci i warunków ustalania nalenoci przysługujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytułu podróy słubowych poza granicami kraju. 3. rodek lokomocji w podróach zagranicznych okrela kadorazowo Krajowa Rada Diagnostów. 1.Zwrot poniesionych wydatków nastpuje po przedłoeniu dowodów. 2.Dowodami tymi s: a) bilet kolejowy lub autobusowy, lub bilet wraz z miejscówk b) decyzje o przyznaniu limitu kilometrów na przejazdy samochodem prywatnym c) imienny bilet lotniczy d) rachunek (faktura) stwierdzajca pobyt w hotelu lub innym obiekcie tego typu. 3.Stwierdzenie zasadnoci delegacji słubowej nastpuje na podstawie listy obecnoci posiedze organów, o których mowa w, a w pozostałych przypadkach na podstawie podpisu osoby kierujcej odpowiedni komisj Krajowej Rady Diagnostów. 4.Potwierdzeniem podróy słubowej przez Członków Krajowej Izby Diagnostów wymienionych w pkt 1 i 2 Statutu na rzecz pracy Izby wykonywanej jednoosobowo lub przez członków organów nie kolegialnych nastpuje w drodze owiadczenia zainteresowanego. 1. Zwrot poniesionych wydatków nastpuje na podstawie rozliczenia dokonanego na formularzu druku polecenia wyjazdu słubowego (delegacji), do którego naley dołczy dokumenty okrelone w pkt Weryfikacji, o której mowa w pkt 3 i 4 dokonuje Skarbnik Krajowej Rady Diagnostów lub osoba przez niego w tym celu upowaniona. Uchwała nr 11/2003 w sprawie zobligowania Prezesa KRDL do wystpienia do Ministra Zdrowia o wydanie rozporzdzenia okrelajcego wykaz, tryb i zasady uzyskiwania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych w oparciu o ustaw o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowa Rada Diagnostów obliguje Prezesa KRDL do wystpienia do Ministra Zdrowia z postulatem wydania rozporzdzenia w sprawie zachowania dotychczasowego trybu i zakresu specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych na okres przejciowy do 2005 r. Uchwała nr 12/2003 w sprawie przyjcia terminologii odnoszcej si do specjalizacji w zakresie diagnostyki i mikrobiologii, oraz przyjcia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych. 6

7 Na podstawie art. 35, 36, 47 pkt. 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów upowania Prezesa do wniesienia postulatu do Ministra Zdrowia o przyjcie unifikujcej terminologii nazw specjalizacji dotychczasowo zrónicowanych dla diagnostów laboratoryjnych i dla lekarzy w zakresie diagnostyki, mikrobiologii, oraz przyjcia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych. Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie jednej terminologii dla okrelenia specjalizacji dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych wykonujcych wiadczenia w zakresie diagnostyki i mikrobiologii w brzmieniu: - mikrobiologia medyczna - laboratoryjna diagnostyka medyczna Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie nastpujcych nazw pozostałych specjalizacji podstawowych dla diagnostów laboratoryjnych w brzmieniu: - laboratoryjna transfuzjologia medyczna - laboratoryjna toksykologia medyczna Krajowa Rada Diagnostów ustala przyjcie nastpujcych nazw nadspecjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych w brzmieniu: -laboratoryjna immunologia medyczna - laboratoryjna genetyka medyczna - laboratoryjna hematologia medyczna Uchwała nr 13/2003 w sprawie zajcia stanowiska wobec nierównoci wynikajcej z tytułu uzyskiwania specjalizacji w obszarze zawodów medycznych. Na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów postanawia zwróci si do Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zasad równego finansowania w obrbie specjalizacji zawodów medycznych. Rónicowanie zasad finansowania uzyskiwania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych odrbnych ni dla lekarzy i pielgniarek tworzy nierówno wobec prawa. Krajowa Rada Diagnostów upowania Prezesa KRDL do wystpienia w tej sprawie do Ministra Zdrowia. Uchwała nr 14/2003 w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych uchwala co nastpuje: dane zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych winny by potwierdzone wiarygodnymi dokumentami, dostarczonymi do Biura Krajowej Rady Diagnostów przez osob ubiegajc si o Zawiadczenie stwierdzajce wpis na list diagnostów laboratoryjnych: kserokopia dowodu osobistego: strona pierwsza i druga, kserokopia dyplomu ukoczenia uczelni wyszej, kserokopia dokumentów specjalizacyjnych, jeeli posiada specjalizacj, kserokopia posiadanego dokumentu o stopniu naukowym, jeeli posiada stopie naukowy, zawiadczenie z miejsca pracy, owiadczenie złoone przez osob wystpujc o Zawiadczenie, e nie zostało wdroone postpowanie dochodzeniowe, ani nie jest i nie była oskarona o naruszenie zasad o naleytym wykonywaniu czynnoci diagnostyki laboratoryjnej oraz nie jest prowadzone postpowanie dochodzeniowe i sdowe z tytułu naruszenia zasad etycznych, dwie fotografie według formatu 3,5 na 4,5 cm z profilem lewostronnym, pisemne złoenie jednego z dwóch wersji lubowania (Roty lubowania) potwierdzone własnorcznym podpisem (tre Roty lubowania zawarta jest w art. 11 ust. 1 lub ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083). (-) (ewentualna zmiana nazwiska innego ni to które widnieje w dyplomie ukoczenia studiów bd wiadectwie uzyskania stopni specjalizacyjnych czy dyplomie nadania stopnia naukowego w stosunku do danych z dowodu osobistego winna by potwierdzona notarialnie. Notarialnego potwierdzenia wymaga take kserokopia dyplomu ukoczenia uczelni wyszej, dokumentów specjalizacyjnych i o nadaniu stopnia naukowego, wówczas jeeli dokumenty te przesyłane s poczt nie za osobicie składane w Biurze KIDL) Warunkiem wydania Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych jest dostarczenie wyej wymienionych dokumentów. Krajowa Rada Diagnostów uznaje, e istniejcy wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) podpisany przez wnioskujcego jest owiadczeniem prawdziwoci zawartych danych we wniosku i tym samym stanowi dokument. Zawiadczenie potwierdzone podpisem Prezesa KRDL bdzie wydane na prob wnioskodawcy po uprzednim zweryfikowaniu przez Biuro KRDL podanych informacji we Wniosku o wpis na list z dostarczonymi dokumentami wymienionymi w. Krajowa Rada Diagnostów przyjmuje, e przepisy przejciowe wymienione w zgodnie z art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) warunkujce wydanie Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych bd obowizywa do 3 padziernika 2003 roku. 7

8 Uzupełnienie do uchwały nr 14 /2003 wersja 1 Imi i Nazwisko... Data... nr wpisu na list diagnostów laboratoryjnych... ROTA LUBOWANIA lubuj uroczycie, e jako diagnosta laboratoryjny bd wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej z cał sumiennoci i rzetelnoci, zgodnie z najlepsz wiedz, zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwizku z wykonywaniem czynnoci diagnostyki laboratoryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie okrelonym przepisami prawa. Własnorczny podpis... wersja 2 Imi i Nazwisko... Data... nr wpisu na list diagnostów laboratoryjnych... ROTA LUBOWANIA lubuj uroczycie, e jako diagnosta laboratoryjny bd wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej z cał sumiennoci i rzetelnoci, zgodnie z najlepsz wiedz, zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w zwizku z wykonywaniem czynnoci diagnostyki laboratoryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie okrelonym przepisami prawa. Tak mi dopomó Bóg. Własnorczny podpis... Uchwała nr 15/2003 dotyczca wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostyki Laboratoryjnej zatwierdza wzór Zawiadczenia stwierdzajcego wpis do Krajowego Rejestru Diagnostów. Numer Zawiadczenia posiada odrbny rejestr zawarty w ksidze Rejestru Zawiadcze. Ksiga wydanych Zawiadcze posiada wszystkie dane zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Zawiadczenia stwierdzajce wpis do Krajowego Rejestru Diagnostów bd potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego dla osób, które dokonały wpisu na list w/m do dnia 3 padziernika 2003 roku. Załcznik nr 1 do Uchwały nr 15/2003 Piecztka Warszawa, (data) Krajowej Izby ZAWIADCZENIE NR.../(rok) Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych potwierdza, e P.T. (imi i nazwisko)... urodzony(a) (data)... (miejsce urodzenia)... ukoczył(a) studia wysze w roku... i jest wpisany(a) na list diagnostów laboratoryjnych pod numerem: i ma tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Podstawa prawna: ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) art. 73 ust. 1 i uchwała nr 15 z dnia 13 marca 2003 roku II Posiedzenia KRDL. Uchwała nr 16/2003 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego. Krajowa Rada Diagnostów na podstawie art. 6 pkt. 2 uchwały nr 16 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów z dnia 5-7 grudnia 2002 roku postanawia zobligowa Prezydium Krajowej Rady Diagnostów o podjcie działa do wydawania Biuletynu Informacyjnego Krajowej Izby Diagnostów. Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów bdzie wydawany technik offsetow co dwa miesice. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów jest zobligowane do okrelenia charakteru i formy Biuletynu Informacyjnego, powołanie Redaktora Naczelnego, i składu Redakcji oraz sposobu kolportau. Numer pierwszy Biuletynu Informacyjnego winien by wydany na przełomie kwietnia i maja 2003 roku. Pierwsze numery Biuletynu Informacyjnego bd współfinansowane przez Krajow Izb Diagnostów i firmy sponsorujce. Uchwała nr 17/2003 w sprawie przekazania aparatów telefonii komórkowej Przedstawicielom KRDL i zasady ich finansowania. Krajowa Rada Diagnostów postanawia, e Biuro KRDL w drodze negocjacji u dealerów Operatorów uzyska korzystne warunki nabycia aparatów telefonii komórkowej dla stworzenia sieci komunikacji fonicznej midzy Przedstawicielami KRDL a Prezydium i Biurem Krajowej Rady Diagnostów. Pozyskane aparaty telefonii komórkowej zostan przekazane Przedstawicielom KRDL i członkom Prezydium oraz pracownikom Biura KRDL na zasadzie uytkowania i przejcia tyche aparatów po okresie 2-letniego uytkowania z warunkiem wniesienia opłat zwizanych z kwot promocyjn za aparat + kwot aktywacji + pierwszy abonament za okres rozliczeniowy w systemie non stop 50. Krajowa Rada Diagnostów postanawia, e rachunki biece za uytkowanie sieci telefonii komórkowej, z numeru przydzielonego, kwot odnoszc si do abonamentu (70 zł + VAT) oraz kwot wynikajc z tytułu 8

9 tworzenia sieci wewntrznej dla uytkowników którym przydzielono aparaty, zostan pokryte według stawki operatora, z funduszu KRDL. Ilo minut do wykorzystania w okresie 12 miesicy w ramach promocyjnego abonamentu non stop 50 stanowi liczba 100 (50+50) z tym, e promocyjne 50 minut nie wykorzystane w okresie rozliczeniowym, przechodzi na nastpny okres rozliczeniowy przez 6 kolejnych miesicy. Kwoty przekraczajce ustalone przydziały minut (100) z tytułu abonamentu bd pokryte przez uytkownika aparatu na podstawie rachunku wystawionego przez Operatora. Niewywizywanie si z przyjtych ustale powodowa bdzie cofnicie zgody na uytkowanie aparatu i obowizek zwrotu aparatu z konsekwencj zablokowania numeru. 7 W przypadku utraty aparatu uytkownik zobowizuje si do pokrycia kosztów niepromocyjnego nabycia aparatu wymienionego w pokwitowaniu oraz pokrycia opłaty przewidzianej regulaminem operatora. 8 Uchwała nr 18/2003 w sprawie wyboru i przyjcia Logo Krajowej Izby Diagnostów. Krajowa Rada Diagnostów zleca Prezydium Krajowej Rady Diagnostów opracowanie Logo Krajowej Izby Diagnostów. Opracowane wersje Logo zostan przedstawione Członkom Krajowej Rady Diagnostów pod dyskusj oraz podane do wiadomoci w Internecie do publicznej prezentacji. Wybór Logo sporód proponowanych wersji naley do Krajowej Rady Diagnostów na drodze głosowania. Zainteresowani Diagnoci Laboratoryjni udziałem w wyborze Logo mog zgłasza swoje opinie i własne propozycje do 12 marca 2003 roku. Krajowa Rada Diagnostów postuluje by kwota ekwiwalentu za wykonane prace projektowe Logo i opraw do materiałów korespondencji Krajowej Izby Diagnostów znakowanych godłem Logo - nie przekroczyły kwoty zł tytułem praw autorskich i praw projektu. Uchwała nr 19/2003 w sprawie decyzji o wpisie do Ksigi Rejestru Zawiadcze i ustalenie wysokoci opłaty za wydanie Zawiadczenia o wpisie. Na podstawie art. 8 ust 1. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Na wniosek osoby zainteresowanej dokonuje si wpisu do Ksigi Rejestru Zawiadcze w Warszawie w Biurze Krajowej Izby Diagnostów (Warszawa ; ul. Białostocka 7 tel.: (022) ; kom: ). Osoba zainteresowana otrzymuje dokument Zawiadczenie - o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Warunkiem uzyskania Zawiadczenia s uregulowane zobowizania finansowe wzgldem KIDL. Ustala si kwot 10 zł, płatne na konto KIDL, za wydanie dokumentu Zawiadczenie. Uchwała nr 20/2003 w sprawie wydania dokumentu potwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych dla osób, które podejmuj zatrudnienie w diagnostyce laboratoryjnej. Na podstawie art. 6 ust 1. i art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Osoba zainteresowana lub chcca podj prac jako diagnosta laboratoryjny składa wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i przesyła do Biura Krajowej Izby Diagnostów w Warszawie (Warszawa ; ul. Białostocka 7 tel.: (022) ; kom: ) wraz z dokumentami i rot lubowania zgodnie z uchwał 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów z dnia 13 marca 2003 r. Na wniosek osoby zainteresowanej Krajowa Rada Diagnostów podejmuje w drodze uchwały decyzj o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych. Osoba zainteresowana wpisana na list, otrzymuje dokument Zawiadczenie - o wpisie na list diagnostów laboratoryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Osoba zainteresowana nie wpisana na list diagnostów nie ma uprawnie do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 9

10 Uchwała nr 21/2003 w sprawie czasowego zawieszania płatnoci składki członkowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Na podstawie art. 12 ust 1. ptk. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz ) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Zawiesza si pobieranie składek członkowskich od osób, które utraciły prac i zgłosiły wniosek o zwolnienie z płatnoci składek potwierdzajc fakt utraty pracy odpowiednim dokumentem w KIDL - na okres braku zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny zwolniony na swój wniosek z płatnoci składek członkowskich w okresie nie wykonywania zawodu, w momencie podjcia pracy zgłasza ten fakt do KIDL w celu uzyskania potwierdzenia usunicia zawieszenia w płatnoci składek. Diagnosta laboratoryjny, który w wyniku utraty pracy, nieprzerwanie, nie wykonywał czynnoci diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuszy ni 5 lat, a została mu zawieszona płatno składek, w przypadku zamiaru podjcia wykonywania zawodu winien spełni dyspozycj art. 14 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Uchwała nr 22/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowa Rada Diagnostów dodaje do uchwały nr 14/2003 ust. 2 w brzmieniu: 2. Potwierdzenie wymaganych dokumentów niezbdnych do wydania Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych moe by dokonane w Biurze Krajowej Izby Diagnostów, w zakładzie pracy lub u przedstawiciela KRDL w danym województwie. Dotychczasow tre oznacza si jako ust.1. Uchwała nr 23/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 15/2003 dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Na podstawie art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów dodaje do uchwały nr 15/2003: 5 Osoby, które złoyły wniosek o wpis na list diagnostów laboratoryjnych do dnia r. powinny dostarczy wymagane dokumenty wymienione w Uchwały nr 10 14/2003 równie do dnia r. Dotychczasowa tre 5 oznacza si jako 6. Uchwała nr 24/2003 dotyczca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN- TER-POLSKA oferujcego diagnostom laboratoryjnym specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Na podstawie art. 36 ust 1. pkt. 2 i art. 43 ust. 1 pkt. 1 i art. 47 pkt. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada Diagnostów uchwala co nastpuje: Zgłoszon ofert Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN- TER-POLSKA dotyczc proponowanego pakietu ubezpiecze dla diagnostów laboratoryjnych obj rekomendacj i promocj KRDL. Promocja i rekomendacja Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-POLSKA prowadzona bdzie na łamach gazety Diagnosta Laboratoryjny docierajca do diagnostów laboratoryjnych na terenie całego kraju, w numerach edytowanych I, II, III, IV. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA w porozumieniu z biurem KIDL zapewni dwustronny materiał informacyjny. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA bdzie sponsorowa edycj I numeru gazety Diagnosta Laboratoryjny w wysokoci zł a kolejne numery II, III i IV po zł. Uchwała nr 25/2003 w sprawie dokonania wpisu osób wykonujcych czynnoci diagnostyki laboratoryjnej na list diagnostów laboratoryjnych i wydawania Zawiadczenia uprawniajcego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1-6; art. 8 ust. 1-3 pkt. 1; art. 10 ust. 1-3; art. 73 i art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 100 poz. 1083) i uchwały KRDL nr 14/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzajcej informacje zawarte we wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych i uchwały KRDL nr 15/2003 z dnia 13 marca dotyczcej wzoru Zawiadczenia stwierdzajcego wpis na list diagnostów laboratoryjnych uchwala si co nastpuje: Dokonuje si wpisu na list diagnostów laboratoryjnych w KIDL w Warszawie osób wymienionych w załczniku do niniejszej uchwały. Wydaje si nowy dokument Zawiadczenie, który uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty

11 laboratoryjnego. Posiadany numer wniosku o wpis na list diagnostów laboratoryjnych oznacza si nowym numerem zapisanym w Ksidze Rejestru Zawiadcze. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do KRDL w terminie 14 dni od jej dorczenia. SEKRETARZ (-)Joanna Pogórska Szanowni Pastwo! PREZES (-)Henryk Owczarek Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej jak i powysze uchwały reguluj postpowanie jakie obowizuj diagnostów laboratoryjnych chccych kontynuowa i podejmowa prac w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Po pierwsze osoba, która wykonuje zawód diagnosty laboratoryjnego musi nalee do naszej korporacji chyba, e ma wykształcenie zdobyte na wydziale lekarskim. Tylko w takim przypadku obowizek jest ad libitum, ale bez prawa do pełnienia funkcji kierownika laboratorium. Dla wszystkich wykonujcych zawód innych diagnostów laboratoryjnych obowizek wpisu na list Krajowej Izby Diagnostów (KIDL) bez skutku utraty prawa do wykonywania zawodu zamyka si Kada taka osoba składa wniosek do biura Krajowej Izby Diagnostów. Wniosek mona pobra z naszej strony internetowej Wypełniony czytelnie wniosek z podanymi wszystkimi danymi, zgodnie ze stanem rzeczy, podpisany naley przesła poczt bd złoy w Biurze KIDL. Nie mona wysyła wniosków faxem, lub elektroniczn poczt. Po drugie uzyskanie wpisu na list diagnostów laboratoryjnych warunkuje utrzymanie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nakłada obowizek uiszczania składek członkowskich w wysokoci 15,00 zł za kady miesic. Osoby, które pracowały (i pracuj) w diagnostyce przed dniem s zobowizane do uiszczania składek od miesica stycznia. Osoby, które podjły prac po s zobowizane opłaca składki 11 od miesica, w którym zostaj zatrudnieni. Osoby, które utraciły zatrudnienie, s zwolnione z płacenia składek, na swój wniosek, o ile przedło w Biurze KIDL odpowiednie powiadczenie utraty pracy (zob. uchwała 21). Wykonywanie zawodu (czynnoci diagnosty laboratoryjnego samodzielnie) bez uzyskania prawa do tego zawodu i bez wnoszenia składek naraa tak osob na kar przewidzian w ustawie. Konsekwencj zaległoci w płaceniu składek bdzie nie wydanie Zawiadczenia, które jest uprawnieniem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nie posiadanie takiego dokumentu po , uniemoliwia samodzielnego wykonywania czynnoci diagnosty laboratoryjnego. Po trzecie Zawiadczenie o wpisie na list diagnostów tj. nabycie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wystawione przez Biuro KIDL poprzedzone musi by nadesłaniem dokumentów, o których mowa jest we Wniosku o wpis. Nale- y równie przesła zawiadczenie o niekaralnoci oraz Rot lubowania, która znajduje si w uzupełnieniu do uchwały 14. Dokumenty przesyłane poczt musz by potwierdzone za zgodno z oryginałem przez zakład pracy, notarialnie, bd u przedstawiciela KRDL na województwo. Zawiadczenie po dokonaniu wpisu na list jest zalene od wniesienia jednorazowej opłaty za wydanie Zawiadczenia (10 zł) i od uregulowania składek członkowskich. Po czwarte pragn zachci Pastwa do czytania uchwał, które zawieraj nie tylko informacje bezpo- rednio dotyczce Pastwa, ale te organizacj i funkcjonowania Biura. Dowiedz si z nich Pastwo na co s i bd zagospodarowane Pastwa pienidze ze składek członkowskich. Korporacja samorzdowa została powołana po to aby broni prawa do zawodu jego członków, zapobiega wykonywaniu czynnoci diagnostyki laboratoryjnej przez osoby nie posiadajce wymaganych kwalifikacji, jak równie zapobieganie powstawaniu dzikich laboratoriów, które nie spełniaj kryteriów okrelonych ustaw. Obrona prawa do zawodu oraz regulacje dotyczce prawa do podnoszenia kwalifikacji wraz z okrelaniem trybu i warunków kształcenia podyplomowego s i bd istot interwencji i programów działa KIDL. Te cele

12 bd realizowane w trosce o dobro pacjentów, dla których zawody medyczne s stanowione. Po pite Internet. Sie Internet stała si jedn z najszybszych form przekazu informacji. Gazeta i Biuletyn informacyjny, który wydajemy nie bdzie pozwala na szybkie dotarcie do Pastwa. Std te form cho ograniczon zasigiem staje si jednak Internet. Dziki sieci Internet mona mie wzajemnie dostp na bieco. W miar moliwoci zachcamy Pastwa do przegldania naszej witryny. Pojemno pisma, biuletynu, gazety jest ograniczona. Natomiast witryny internetowej praktycznie nie. Nasza strona (www.kidl.org.pl) została napisana z myl o uytkownikach posiadajcych połczenia modemowe (przez telefon) i posiadajcych starszy sprzt komputerowy. Serdecznie zapraszamy Pastwa do korzystania z naszego serwisu, który stworzony jest dla diagnostów i na ich potrzeby. Na łamach naszego serwisu mog Pastwo wyraa swoje opinie, zadawa i szuka odpowiedzi na pytania. Po szóste czyli gdzie i do kogo si zwróci z problemem. Biuro KIDL: ul. Białostocka 7; Warszawa. W godzinach 9-16 od poniedziałku do pitku na pastwa pytania czekaj współpracownicy: Izabela Morawska-Kwapisz Elbieta Szymaska-Wrzosek nasze telefony to: (022) (022) oraz komórka: nasz fax: (022) mail: Nasze konto: PKO BP S.A. IV oddział w Warszawie Numer rachunku: Prosz take dzwoni od wtorku do czwartku po godzinie 16 do pónych godzin wieczornych. Chtnie Pastwu pomoemy i udzielimy odpowiedzi na pytania i wtpliwoci. W razie spraw trudnych i spornych informacji udziel pastwu: Prezes KRDL Henryk Owczarek Sekretarz KRDL Joanna Pogórska Kierownik biura Stanisław Krel Na zakoczenie: Mam nadziej, e powyszy materiał w pewnym stopniu rozwiał Pastwa wtpliwoci. Chciałbym Pastwu yczy samych słonecznych dni w nadchodzcym okresie, udanego wypoczynku w okresie urlopowym i jak najmniej trosk w yciu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Redakcja. Opinia prawna dr Marka Zagrosika. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) przewiduje dwa rodzaje wymaga w zakresie wykształcenia. Od osób, które w dniu wejcia w ycie ustawy wykonywały czynnoci diagnostyczne wymaga si jedynie, aby miały ukoczone dowolne studia wysze (art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy). Przez dwa lata od wej- cia w ycie ustawy mog si one ubiega o wpis na list diagnostów laboratoryjnych. Osoba, która rozpoczła działalno w diagnostyce po dniu wejcia w ycie ustawy, musi spełnia warunki z art. 7 ust. 1 (poza wymogiem złoenia egzaminu, gdy nie jest on jeszcze przeprowadzany). Tak wic musi ukoczy studia magisterskie na kierunkach analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji i mikrobiologii lub ukoczy studia z tytułem lekarza. Nie ma w tych sprawach adnego "okresu przejciowego". Tak wic osoba, która obecnie podejmuje zatrudnienie w charakterze diagnosty laboratoryjnego, powinna uzyska dokument potwierdzajcy wpis na list diagnostów laboratoryjnych prowadzony przez Samorzd Zawodowy diagnostów laboratoryjnych. Redakcja: Henryk Owczarek, Joanna Pogórska, Stanisław Krel, Tomasz Dryl. M.Z. 12

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA Postanowienia ogólne. 1 1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------- 2. Spółka moe uywa skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Nr 2/2004 (4) Ósme Posiedzenie KRDL, z dnia 23 lutego 2004 roku 2 Dodaje się 5 w brzmieniu: Podmiot zainteresowany Uchwała nr 43/2004 otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP.341 156/AŁ/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo