(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym."

Transkrypt

1 PL L 182/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4076) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( 1 ), w szczególności jego art. 52, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 ( 2 ), a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach. (2) Państwa miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym. (4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW. (5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji. (6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na mocy niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na mocy art. 51 lub 52 tego rozporządzenia. (7) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem unijnym. (8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 marca 2015 r., ( 1 ) Dz.U. L 347 z , s ( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1).

2 L 182/40 PL PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2015 r. W imieniu Komisji Phil HOGAN Członek Komisji

3 DECYZJA NR 48 Pozycja budżetu: LT 2008 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-365/ Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-365/ Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-365/13 EUR ,53 0, ,53 Pozycja budżetu: 6520 EUR ,49 0, ,49 ZAŁĄCZNIK 5,00 EUR ,09 0, ,09 5,00 EUR ,62 0, ,62 5,00 EUR ,82 0, ,82 Ogółem LT EUR ,53 0, ,53 SK Nieprawidłowości 2012 Opóźnienia w procedurze odzyskiwania 0,00 EUR ,49 0, ,49 Ogółem SK EUR ,49 0, , PL L 182/41

4 Pozycja budżetu: 6701 AT 2013 Działki poniżej 1 ha uznane za kwalifikowalne, rok składania wniosków Działki poniżej 1 ha uznane za kwalifikowalne, rok składania wniosków 2013 BE Certyfikacja 2010 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRG nieobjęty ZSZiK) Certyfikacja 2011 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRG) Nieprawidłowości 2011 Nieprawidłowości związane z nadużyciami finansowymi i zaniedbaniami Certyfikacja 2012 Znane błędy Certyfikacja 2012 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRG nieobjęty ZSZiK) EUR ,10 0, ,10 EUR ,68 0, ,68 Ogółem AT EUR ,78 0, ,78 EUR , ,72 0,00 EUR ,87 0, ,87 EUR ,45 0, ,45 EUR ,64 0, ,64 EUR ,31 0, ,31 L 182/42 PL 2012 Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, lata składania ,00 EUR ,89 0, , Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, lata składania ,00 EUR ,16 0, ,16 Ogółem BE EUR , , ,32 BG 2011 Brak oceny niezgodności, niedociągnięcia w analizie ryzyka, rok składania 2,00 EUR 9 131,86 0, ,

5 2012 Brak oceny niezgodności, niedociągnięcia w analizie ryzyka, rok składania 2009 Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków ,00 EUR ,93 194, ,75 2,00 EUR , , ,50 2,00 EUR 191,38 0,00 191,38 2,00 EUR 7,01 0,00 7,01 2,00 EUR ,91 0, ,91 2,00 EUR , , ,71 2,00 EUR ,80 0, ,80 2,00 EUR 2 481,32 0, , PL L 182/43

6 2010 Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków 2010 DE Certyfikacja 2012 Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą Certyfikacja 2013 Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą 2,00 EUR ,11 0, ,11 2,00 EUR , , ,08 2,00 EUR 601,27 29,09 572,18 Ogółem BG EUR , , ,01 EUR 2 704,14 0, ,14 EUR 5 009,98 0, ,98 L 182/44 PL Certyfikacja 2010 Błędy finansowe w populacji EFRG nieobjętej systemem ZSZiK EUR 594,81 0,00 594, Niedociągnięcia dotyczące wymogu SMR 8, rok składania wniosków ,00 EUR ,50 0, , Niedociągnięcia dotyczące wymogu SMR 8, rok składania wniosków ,00 EUR ,80 0, , Niedociągnięcia dotyczące wymogu SMR 8, rok składania 0,00 EUR ,63 0, ,63 Ogółem DE EUR ,86 0, ,

7 ES 2011 Kontrole administracyjne, oczywiste błędy oraz sankcje, rok składania wniosków Kontrole administracyjne, oczywiste błędy oraz sankcje, rok składania 2012 Niedociągnięcia kontroli na miejscu i niewłaściwe stosowanie oczywistego błędu, rok składania 2013 Niedociągnięcia kontroli na miejscu i niewłaściwe stosowanie oczywistego błędu, rok składania wniosków Niedociągnięcia kontroli na miejscu i niewłaściwe stosowanie oczywistego błędu, rok składania wniosków 2013 Certyfikacja 2011 Znane błędy dotyczące EFRG nieobjętego ZSZiK oraz EFRROW nieobjętego ZSZiK Certyfikacja 2013 Znane błędy dotyczące EFRG nieobjętego ZSZiK oraz EFRROW nieobjętego ZSZiK Certyfikacja 2010 Błędy dotyczące EFRG nieobjętego ZSZiK, EFRROW objętego ZSZiK i EFRROW nieobjętego ZSZiK Certyfikacja 2013 Błędy w badaniach bezpośrednich EFRG nieobjętego ZSZiK Promocja na rynkach państw trzecich Owoce i warzywa programy operacyjne 2007 Wydatki na wycofanie zadeklarowane przez niesłusznie uznane organizacje producentów 2008 Wydatki na wycofanie zadeklarowane przez niesłusznie uznane organizacje producentów Owoce i warzywa wycofania Owoce i warzywa wycofania 2009 Działania następcze w związku z nieprawidłowościami 0,00 EUR ,67 0, ,67 0,00 EUR ,78 0, ,78 EUR ,87 0, ,87 EUR ,07 0, ,07 EUR ,13 0, ,13 EUR ,66 0, ,66 EUR ,02 0, ,02 EUR ,94 0, ,94 EUR ,77 0, ,77 EUR ,34 0, ,34 EUR ,64 0, ,64 EUR , , , PL L 182/45

8 Owoce i warzywa programy operacyjne POSEI POSEI 2011 Niekompletne i niewiarygodne rejestry identyfikacji zwierząt i rejestry przemieszczania zwierząt dla owiec i kóz 2012 Niekompletne i niewiarygodne rejestry identyfikacji zwierząt i rejestry przemieszczania zwierząt dla owiec i kóz Certyfikacja 2013 Odsetki niezgłoszone w kwotach wymienionych w załączniku III w odniesieniu do EFRG 2010 Działania następcze w związku z nieprawidłowościami Certyfikacja 2012 Znany błąd owoce w szkole Certyfikacja 2011 Znany błąd w EFRG objętym ZSZiK ustalony przez jednostkę certyfikującą Rozliczenie rachunków rozliczenie zgodności 2013 Znany błąd w populacji EFRG nieobjętej systemem ZSZiK Kontrola transakcji 2007 Opóźnienia w kontrolach EUR , , ,76 5,00 EUR ,05 0, ,05 10,00 EUR ,66 0, ,66 EUR ,65 0, ,65 EUR ,65 0, ,65 EUR ,18 0, ,18 0,00 EUR ,54 0, ,54 0,50 EUR ,98 0, ,98 L 182/46 PL Kontrola transakcji 2008 Opóźnienia w kontrolach 0,50 EUR ,51 0, ,51 Kontrola transakcji 2009 Opóźnienia w kontrolach 0,50 EUR ,40 0, ,40 Kontrola transakcji 2010 Opóźnienia w kontrolach 0,50 EUR ,33 0, , Opóźnienia w kontrolach na miejscu, rok składania wniosków ,00 EUR ,88 0, ,

9 Audyt finansowy opóźnienia w płatnościach i terminy płatności Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych 2012 Opóźnienia w kontrolach na miejscu, rok składania 2012 Opóźnienia w płatnościach 2009 Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Wydatki w ramach programu operacyjnego poniesione przez niesłusznie uznane organizacje producentów 2008 Niesłusznie uznane organizacje producentów; działania następcze w związku z nieprawidłowościami; niesłuszne potrącenia z pomocy 2007 Wydatki w ramach programu operacyjnego poniesione przez niesłusznie uznane organizacje producentów; działania następcze w związku z nieprawidłowościami 2008 Wydatki w ramach programu operacyjnego poniesione przez niesłusznie uznane organizacje producentów; działania następcze w związku z nieprawidłowościami 2,00 EUR ,16 0, ,16 0,00 EUR ,55 0, ,55 0,00 EUR ,91 0, ,91 2,00 EUR ,29 765, ,42 2,00 EUR 1 103,55 0, ,55 2,00 EUR 137,44 0,00 137,44 EUR ,50 956, ,16 EUR , , ,61 EUR , , ,62 EUR ,92 0, , PL L 182/47

10 Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych Owoce i warzywa przetwórstwo owoców cytrusowych 2009 Niesłusznie uznane organizacje producentów; działania następcze w związku z nieprawidłowościami; niesłuszne potrącenia z pomocy 2007 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach 2008 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach 2009 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach 2010 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach 2011 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach 2012 Niedociągnięcia w kluczowych kontrolach EUR ,90 0, ,90 5,00 EUR ,89 0, ,89 5,00 EUR ,82 0, ,82 5,00 EUR ,16 0, ,16 5,00 EUR 589,09 0,00 589,09 5,00 EUR 6 214,07 0, ,07 5,00 EUR 488,00 0,00 488,00 L 182/48 PL Ogółem ES EUR , , ,08 FI 2011 Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków ,00 EUR , , , Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków ,00 EUR 119,89 0,00 119,

11 FR art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/ Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania 2013 Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania 2013 Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2011 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2012 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2012 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2,00 EUR 19,01 0,00 19,01 2,00 EUR , , ,21 2,00 EUR 29,81 0,00 29,81 2,00 EUR ,83 0, ,83 Ogółem FI EUR , , ,38 2,00 EUR ,54 0, ,54 5,00 EUR ,00 0, ,00 2,00 EUR ,86 0, ,86 5,00 EUR , , , PL L 182/49

12 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Audyt finansowy przekroczenie pułapu Rozliczenie rachunków rozliczenie zgodności art rozporządzenia (WE) nr 73/ Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2013 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2013 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2013 Niedociągnięcia na poziomie kontroli administracyjnych i w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 2012 Niedociągnięcia w systemie kontroli środków dotyczących bydła, rok składania 2010 Przekroczenie pułapu finansowego 2011 Błąd finansowy (EFRG) 2011 Poważne braki w systemie kontroli środków dotyczących bydła, rok składania wniosków ,00 EUR ,39 0, ,39 2,00 EUR ,52 0, ,52 5,00 EUR , , ,85 0,00 EUR ,00 0, ,00 10,00 EUR ,87 0, ,87 0,00 EUR ,16 0, ,16 0,00 EUR ,54 0, ,54 25,00 EUR ,02 0, ,02 L 182/50 PL Nieprawidłowości 2012 Odsetki od długów z tytułu środka dotyczącego masła wykorzystywanego do produkcji wyrobów cukierniczych EUR ,28 0, ,28 Nieprawidłowości 2012 Odsetki od zadłużenia Certyfikacja 2012 Znany błąd EUR ,43 0, ,43 EUR ,97 0, ,97 Nieprawidłowości 2011 Znany błąd dotyczący niestosowania odsetek od długów z tytułu środka dotyczącego masła wykorzystywanego do produkcji wyrobów cukierniczych EUR ,74 0, ,

13 bydło bydło Audyt finansowy opóźnienia w płatnościach i terminy płatności 2012 Spóźnione zgłoszenia dotyczące premii za krowy mamki 2013 Spóźnione zgłoszenia dotyczące premii za krowy mamki 2010 Nieterminowe płatności oraz wydatki niekwalifikowalne Certyfikacja 2011 Nieterminowe płatności w ramach środka refundacji na przetwory mleczne Nieprawidłowości 2011 Zryczałtowana korekta z tytułu zaliczek i gwarancji Nieprawidłowości 2011 Nieterminowe odzyskanie środków w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół 2009 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 2010 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 2011 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 2012 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 2013 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 2014 Ustawowe zmniejszenia z innego tytułu niż opóźnienie w złożeniu wniosków o przyznanie pomocy 0,00 EUR ,60 0, ,60 0,00 EUR 800,31 0,00 800,31 EUR , ,78 0,00 EUR ,65 0, ,65 EUR ,00 0, ,00 EUR 8 960,73 0, ,73 EUR ,21 0, ,21 EUR ,07 0, ,07 EUR ,67 0, ,67 EUR ,70 0, ,70 EUR ,71 0, ,71 EUR ,13 0, , PL L 182/51

14 Certyfikacja 2012 Restrukturyzacja winnic Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół 2009 Rozliczenie poprzedniej korekty dotyczącej zmniejszenia wynikającego z opóźnionego złożenia wniosków o przyznanie pomocy mające na celu wyłączenie podwójnej korekty finansowej 2010 Rozliczenie poprzedniej korekty dotyczącej zmniejszenia wynikającego z opóźnionego złożenia wniosków o przyznanie pomocy mające na celu wyłączenie podwójnej korekty finansowej 2011 Rozliczenie poprzedniej korekty dotyczącej zmniejszenia wynikającego z opóźnionego złożenia wniosków o przyznanie pomocy mające na celu wyłączenie podwójnej korekty finansowej 2012 Rozliczenie poprzedniej korekty dotyczącej zmniejszenia wynikającego z opóźnionego złożenia wniosków o przyznanie pomocy mające na celu wyłączenie podwójnej korekty finansowej EUR ,06 0, ,06 EUR ,37 0, ,37 EUR ,71 0, ,71 EUR 61,08 0,00 61,08 EUR 17,99 0,00 17,99 L 182/52 PL Nieprawidłowości 2012 Nieściągalne należności z poprzednich okresów EUR ,69 0, ,69 Mleko mleko dostarczane do szkół 2010 Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych 5,00 EUR ,47 0, ,47 Mleko mleko dostarczane do szkół 2011 Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych 5,00 EUR ,44 0, ,44 Mleko mleko dostarczane do szkół 2012 Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych 5,00 EUR ,98 0, ,

15 GB Mleko mleko dostarczane do szkół Mleko mleko dostarczane do szkół 2011 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS i w kontrolach na miejscu 2011 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS i w kontrolach na miejscu 2012 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS i w kontrolach na miejscu 2012 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS i w kontrolach na miejscu 2011 Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania wniosków Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania wniosków Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych 2014 Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych EKSTRA POLO EKSTRA POLO EKSTRA POLO 5,00 EUR ,21 0, ,21 5,00 EUR 2 121,16 0, ,16 Ogółem FR EUR , , ,39 2,00 EUR ,32 0, ,32 2,00 EUR ,70 0, ,70 2,00 EUR ,81 0, ,81 2,00 EUR ,33 0, ,33 1,44 EUR , ,82 0,00 1,44 EUR , ,02 0,00 1,44 EUR 6 296, ,05 0, PL L 182/53

16 2012 Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania 2013 Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania 2013 Niedociągnięcia w aktualizowaniu maksymalnego obszaru kwalifikowalnego w ramach systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), rok składania wniosków 2012 EKSTRA POLO EKSTRA POLO EKSTRA POLO GR Certyfikacja 2009 Błąd administracyjny 2010 składania wniosków 2009, niedociągnięcia przy obliczaniu pomocy 2010 składania wniosków 2009, niedociągnięcia w zdefiniowaniu trwałych użytków zielonych 2011 składania wniosków 2010, nieskuteczna analiza ryzyka 2011 składania wniosków 2010, niedociągnięcia przy obliczaniu pomocy 2011 składania wniosków 2010, niedociągnięcia w zdefiniowaniu trwałych użytków zielonych 2010 składania wniosków 2009, niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych 1,35 EUR , ,84 0,00 1,35 EUR , ,82 0,00 1,02 EUR , ,35 0,00 Ogółem GB EUR , , ,16 0,00 EUR ,14 0, ,14 5,00 EUR ,84 0, ,84 0,00 EUR ,17 0, ,17 5,00 EUR , , ,91 0,00 EUR ,22 0, ,22 0,00 EUR ,28 0, ,28 25,00 EUR ,08 0, ,08 L 182/54 PL

17 2012 składania, niedociągnięcia przy obliczaniu pomocy 2012 składania, niedociągnięcia w zdefiniowaniu trwałych użytków zielonych 2010 Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków ,00 EUR ,35 0, ,35 25,00 EUR ,23 0, ,23 2,00 EUR , , ,99 2,00 EUR ,47 4, ,48 2,00 EUR 2 123,88 90, ,13 2,00 EUR ,30 0, ,30 2,00 EUR 767,75 0,00 767,75 2,00 EUR , , , PL L 182/55

18 2012 Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania 2011 Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania 2012 Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania 2,00 EUR 1 762,62 358, ,80 2,00 EUR 1 134,34 0, ,34 2,00 EUR 8 798,19 0, ,19 2,00 EUR 730,69 0,00 730,69 2,00 EUR , , ,22 L 182/56 PL 2013 Niekompletna kontrola w zakresie trzech wymogów SMR i jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania 2,00 EUR 6 396,69 0, ,69 Certyfikacja 2010 Znany błąd w EFRG objętym ZSZiK podrobione faktury premia z tytułu specjalnej pszenicy durum EUR 3 460,25 0, ,25 Audyt finansowy opóźnienia w płatnościach i terminy płatności 2012 Opóźnienia w płatnościach EUR , ,87 0,00 Audyt finansowy opóźnienia w płatnościach i terminy płatności 2012 Opóźnienia w płatnościach EUR 0, , ,

19 HU 2010 Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków Zbyt łagodny system sankcji, rok składania Certyfikacja 2012 najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu Uprawnienia 2007 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-632/ Nieskuteczne lub częściowe kontrole czterech wymogów SMR, rok składania wniosków Nieskuteczne lub częściowe kontrole czterech wymogów SMR, rok składania 2010 Traktowanie niewielkich niezgodności jako odchylenia, rok składania wniosków Traktowanie niewielkich niezgodności jako odchylenia, rok składania wniosków Traktowanie niewielkich niezgodności jako odchylenia, rok składania wniosków Brak zdefiniowania normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2008 EUR ,90 628, ,45 EUR ,72 622, ,33 EUR ,02 330, ,07 EUR ,32 0, ,32 10,00 EUR , ,79 0,00 Ogółem GR EUR , , ,03 2,00 EUR ,11 712, ,41 2,00 EUR ,90 173, ,27 EUR ,00 533, ,69 EUR ,00 575, ,51 EUR ,00 29, ,92 2,00 EUR , , , PL L 182/57

20 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta 2010 Brak zdefiniowania normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, nieskuteczne lub częściowe kontrole czterech wymogów SMR, rok składania wniosków Niestosowanie zmniejszeń i wstecznego odzyskiwania kwot 2012 Niestosowanie zmniejszeń i wstecznego odzyskiwania kwot 2013 Niestosowanie zmniejszeń i wstecznego odzyskiwania kwot 2011 Niedociągnięcia dotyczące kluczowych kontroli czasu podróży w związku z transportem zwierząt żywych 2012 Niedociągnięcia dotyczące kluczowych kontroli czasu podróży w związku z transportem zwierząt żywych 2013 Niedociągnięcia dotyczące kluczowych kontroli czasu podróży w związku z transportem zwierząt żywych 2014 Niedociągnięcia dotyczące kluczowych kontroli czasu podróży w związku z transportem zwierząt żywych IE Nieprawidłowości 2012 Odsetki od opóźnionych zgłoszeń do dłużników IT 2009 Kwalifikowalność trwałych użytków zielonych 2,00 EUR ,61 0, ,61 0,00 EUR ,94 0, ,94 0,00 EUR ,93 0, ,93 0,00 EUR ,38 0, ,38 5,00 EUR ,41 0, ,41 5,00 EUR 7 923,51 0, ,51 5,00 EUR 2 068,64 0, ,64 5,00 EUR 940,87 0,00 940,87 Ogółem HU EUR , , ,70 0,00 EUR ,00 0, ,00 Ogółem IE EUR ,00 0, ,00 EUR ,88 0, ,88 L 182/58 PL

21 LU 2010 Kwalifikowalność trwałych użytków zielonych 2011 Kwalifikowalność trwałych użytków zielonych 2009 Nieprawidłowe stosowanie tolerancji 0,1 ha 2010 Nieprawidłowe stosowanie tolerancji 0,1 ha 2010 Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Brak procedury dotyczącej celowej niezgodności 5,00 EUR ,28 0, ,28 5,00 EUR ,96 0, ,96 EUR ,69 0, ,69 EUR ,77 0, ,77 EUR ,95 0, ,95 Ogółem IT EUR ,53 0, ,53 5,00 EUR ,19 0, ,19 5,00 EUR 119,86 0,00 119,86 5,00 EUR 139,73 0,00 139,73 5,00 EUR 525,20 0,00 525,20 5,00 EUR 9,14 9,14 0, PL L 182/59

22 2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli i sankcji dotyczących wielu wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli niektórych wymogów SMR, rok składania 2012 Niedociągnięcia w zakresie kontroli niektórych wymogów SMR, rok składania 2013 Niedociągnięcia w zakresie kontroli niektórych wymogów SMR, rok składania 2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli niektórych wymogów SMR, rok składania wniosków ,00 EUR ,10 0, ,10 5,00 EUR 559,72 0,00 559,72 5,00 EUR 9,94 0,00 9,94 2,00 EUR 11,08 0,00 11,08 2,00 EUR ,37 0, ,37 2,00 EUR 22,97 0,00 22,97 2,00 EUR 4,41 0,00 4,41 L 182/60 PL 2013 Niedociągnięcia w zakresie kontroli niektórych wymogów SMR, rok składania wniosków ,00 EUR ,23 0, ,23 Ogółem LU EUR ,94 9, ,80 NL 2010 Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków ,00 EUR ,00 673, , Zbyt łagodny system sankcji, rok składania wniosków ,00 EUR ,00 809, ,

23 PL Owoce i warzywa programy operacyjne 2012 Zbyt łagodny system sankcji, rok składania 2011 Częściowa kontrola w zakresie czterech wymogów SMR, rok składania wniosków Częściowa kontrola w zakresie czterech wymogów SMR, rok składania wniosków Częściowa kontrola w zakresie czterech wymogów SMR, rok składania 2010 Brak informacji o dwóch normach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, częściowa kontrola trzech wymogów SMR, rok składania wniosków Brak informacji o dwóch normach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, częściowa kontrola trzech wymogów SMR, rok składania wniosków Brak informacji o dwóch normach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, częściowa kontrola trzech wymogów SMR, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 0,00 EUR ,00 462, ,49 2,00 EUR , , ,68 2,00 EUR 6 702,82 182, ,50 2,00 EUR ,51 0, ,51 2,00 EUR , , ,00 2,00 EUR 15,53 0,00 15,53 2,00 EUR 358,24 0,00 358,24 Ogółem NL EUR , , ,14 10,00 EUR ,18 0, , PL L 182/61

24 Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa programy operacyjne Owoce i warzywa wstępnie uznane grupy producentów Owoce i warzywa wstępnie uznane grupy producentów Owoce i warzywa wstępnie uznane grupy producentów Owoce i warzywa wstępnie uznane grupy producentów 2010 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2012 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2009 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2010 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 2012 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli 10,00 EUR ,91 0, ,91 10,00 EUR ,77 0, ,77 10,00 EUR ,19 0, ,19 10,00 EUR ,36 0, ,36 10,00 EUR ,98 0, ,98 10,00 EUR ,08 0, ,08 10,00 EUR ,32 0, ,32 L 182/62 PL 2010 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli, rok składania wniosków ,00 EUR ,34 79, , Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli, rok składania wniosków ,00 EUR 3 213,44 0, , Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli, rok składania wniosków ,00 EUR 164,81 0,00 164,

25 PL 2009 Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008 Certyfikacja 2012 Nieprzestrzeganie terminów płatności 2010 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli, rok składania wniosków Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008 PT Len i konopie 2001 Poważne braki w systemie kontroli 2,00 EUR , , ,39 2,00 EUR 2 453,25 0, ,25 2,00 EUR 330,26 0,00 330,26 EUR 8 334, ,38 0,00 Ogółem PL EUR , , ,60 2,00 PLN 0,00 180,84 180,84 2,00 PLN 0,00 0,12 0,12 Ogółem PL PLN 0,00 180,96 180,96 25,00 EUR ,57 0, , PL L 182/63

26 Nieprawidłowości 2007 Nieprawidłowa kwota odsetek w załączniku III w odniesieniu do wszystkich przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 w roku budżetowym 2006 Nieprawidłowości 2010 Nieprawidłowa kwota odsetek w załączniku III w odniesieniu do wszystkich przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 w roku budżetowym 2007 Nieprawidłowości 2010 Nieprawidłowa kwota odsetek w załączniku III w odniesieniu do wszystkich przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 w roku budżetowym 2008 Nieprawidłowości 2007 Niewłaściwy rok pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w odniesieniu do przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 lub uznanych za nieściągalne w ciągu 4/8 lat w roku budżetowym 2006 Nieprawidłowości 2010 Niewłaściwy rok pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w odniesieniu do przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 lub uznanych za nieściągalne w ciągu 4/8 lat w roku budżetowym ,00 EUR ,31 0, ,31 0,00 EUR 9 699,57 0, ,57 0,00 EUR 9 579,02 0, ,02 0,00 EUR ,64 0, ,64 0,00 EUR 7 183,06 0, ,06 L 182/64 PL Nieprawidłowości 2010 Niewłaściwy rok pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w odniesieniu do przypadków rozliczanych zgodnie z zasadą 50/50 lub uznanych za nieściągalne w ciągu 4/8 lat w roku budżetowym ,00 EUR ,07 0, ,07 bydło bydło 2011 Nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności niezidentyfikowanych zwierząt oraz kontroli zwierząt potencjalnie kwalifikujących się do premii ubojowej 2012 Nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności niezidentyfikowanych zwierząt oraz kontroli zwierząt potencjalnie kwalifikujących się do premii ubojowej 0,00 EUR ,67 0, ,67 0,00 EUR 2 112,59 0, ,

27 maciorki i kozy maciorki i kozy maciorki i kozy maciorki i kozy 2010 Niezgodność z podstawowymi wymogami (identyfikacja elektroniczna) i opóźnione kontrole na miejscu 2011 Niezgodność z podstawowymi wymogami (identyfikacja elektroniczna) i opóźnione kontrole na miejscu 2012 Niezgodność z podstawowymi wymogami (identyfikacja elektroniczna) i opóźnione kontrole na miejscu 2012 Niezgodność z podstawowymi wymogami (identyfikacja elektroniczna) i opóźnione kontrole na miejscu 2010 Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, wsparcie związane z produkcją, rok składania wniosków ,00 EUR ,53 0, ,53 5,00 EUR ,16 0, ,16 5,00 EUR 875,95 0,00 875,95 25,00 EUR ,01 0, ,01 10,00 EUR , , ,89 10,00 EUR ,51 0, ,51 10,00 EUR 397,61 0,00 397,61 10,00 EUR ,70 0, ,70 10,00 EUR 5 970,81 0, ,81 10,00 EUR ,91 0, , PL L 182/65

28 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/ Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków ,00 EUR ,22 0, ,22 10,00 EUR ,21 0, ,21 10,00 EUR ,30 0, ,30 5,00 EUR ,77 0, ,77 10,00 EUR ,07 0, ,07 5,00 EUR ,30 0, ,30 10,00 EUR ,00 0, ,00 5,00 EUR ,32 0, ,32 L 182/66 PL 2012 Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, rok składania wniosków ,00 EUR ,47 0, ,47 Ogółem PT EUR , , ,24 SE Certyfikacja 2011 Korekty księgowe EUR ,82 0, , Ograniczony zakres kontroli wymogu SMR 2, rok składania wniosków ,00 EUR ,59 923, ,

29 2011 Ograniczony zakres kontroli wymogu SMR 2, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli wymogu SMR 2, rok składania SI Certyfikacja 2013 Znane błędy w EFRG objętym ZSZiK SK Certyfikacja 2012 Ekstrapolowany błąd w populacji EFRG nieobjętej systemem ZSZiK Certyfikacja 2006 Znany błąd w populacji EFRG nieobjętej ZSZiK art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art rozporządzenia (WE) nr 73/ Brak zwiększenia próbki i brak wstecznego odzyskiwania kwot, rok składania wniosków Brak zwiększenia próbki i brak wstecznego odzyskiwania kwot, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 2012 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 2013 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 2,00 EUR ,48 0, ,48 2,00 EUR ,51 0, ,51 Ogółem SE EUR ,40 923, ,18 EUR 285,33 0,00 285,33 Ogółem SI EUR 285,33 0,00 285,33 EUR ,67 0, ,67 EUR ,42 0, ,42 0,00 EUR ,07 0, ,07 0,00 EUR ,20 0, ,20 2,00 EUR ,20 0, ,20 2,00 EUR ,92 0, ,92 2,00 EUR 133,03 0,00 133,03 Ogółem SK EUR ,51 0, , PL L 182/67

30 EUR , , ,04 PLN 0,00 180,96 180,96 Pozycja budżetu: 6711 BE Certyfikacja 2010 w odniesieniu do najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu Certyfikacja 2011 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu i błędy administracyjne Certyfikacja 2012 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (EFRROW nieobjęty ZSZiK) BG 2012 Brak oceny niezgodności, niedociągnięcia w analizie ryzyka, rok składania 2009 Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w zakresie kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków 2009 EUR ,72 0, ,72 EUR ,90 0, ,90 EUR ,00 0, ,00 Ogółem BE EUR ,62 0, ,62 2,00 EUR ,49 0, ,49 2,00 EUR , , ,63 2,00 EUR 2 594,34 0, ,34 2,00 EUR 374,06 0,00 374,06 2,00 EUR , , ,95 L 182/68 PL

31 2011 Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków Niedociągnięcia w kontroli trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, brak oceny niezgodności, rok składania wniosków 2010 DE Certyfikacja 2010 Błędy stwierdzone w procedurze rozliczania rachunków za rok budżetowy 2010 Certyfikacja 2012 Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą Certyfikacja 2013 Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą Certyfikacja 2011 Błędy finansowe w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK Certyfikacja 2012 Błędy finansowe w populacji EFRROW nieobjętej ZSZiK 2,00 EUR 703,39 0,00 703,39 2,00 EUR 790,42 0,00 790,42 2,00 EUR , , ,64 2,00 EUR 1 105,49 55, ,21 Ogółem BG EUR , , ,29 0,00 EUR ,74 0, ,74 EUR 2 168,71 0, ,71 EUR 2 552,58 0, ,58 EUR ,06 0, ,06 EUR , , , PL L 182/69

32 DK ( , środki nieobszarowe) ( , środki nieobszarowe) EFRROW oś 1+3 inne środki ) EFRROW oś 1+3 inne środki ) EFRROW oś 1+3 inne środki ) 2011 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 2012 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 2008 Nadpłata pomocy przekraczająca poziom intensywności pomocy 60 % zgodnie z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata Nadpłata pomocy przekraczająca poziom intensywności pomocy 60 % zgodnie z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata Nadpłata pomocy przekraczająca poziom intensywności pomocy 60 % zgodnie z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata ,00 EUR ,70 0, ,70 2,00 EUR ,91 0, ,91 Ogółem DE EUR , , ,31 0,00 EUR ,69 0, ,69 0,00 EUR ,95 0, ,95 0,00 EUR ,22 0, ,22 L 182/70 PL EFRROW oś 1+3 inne środki ) 2008 Niewystarczające kontrole zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 5,00 EUR , , ,10 EFRROW oś 1+3 inne środki ) 2009 Niewystarczające kontrole zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 5,00 EUR , , ,32 EFRROW oś 1+3 inne środki ) 2010 Niewystarczające kontrole zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 5,00 EUR , , ,12 EFRROW oś 1+3 środki przeznaczone na inwestycje ( ) 2009 Wydatki niekwalifikowalne 0,00 EUR ,28 0, ,

33 EE ES EFRROW oś 1+3 środki przeznaczone na inwestycje ( ) EFRROW oś 4, LEADER ( ) EFRROW oś 4, LEADER ( ) Rozwój obszarów wiejskich EFRROW oś 1 środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego ( ) 2010 Wydatki niekwalifikowalne 2012 Niedociągnięcia wykryte w dokumencie nr (zmodyfikowane specyfikacje techniczne w porównaniu do trzech ofert dostępnych w zgłoszeniu) 2011 Zatwierdzone płatności gotówkowe na kwoty przekraczające EUR 2011 Działania następcze dotyczące DAS 2012 Certyfikacja 2013 Błąd w zakresie EFRROW nieobjętego ZSZiK obliczony w oparciu o najbardziej prawdopodobny poziom błędu Certyfikacja 2013 Błędy losowe w zakresie EFRROW nieobjętego ZSZiK i statystyki dotyczące kontroli EFRG Certyfikacja 2013 Błędy w zakresie EFRG i EFRROW zawarte w załączniku III, znane błędy i najbardziej prawdopodobny poziom błędu Certyfikacja 2013 Znane błędy dotyczące EFRG nieobjętego ZSZiK oraz EFRROW nieobjętego ZSZiK 0,00 EUR ,92 0, ,92 Ogółem DK EUR , , ,60 EUR ,59 0, ,59 Ogółem EE EUR ,59 0, ,59 EUR 3 429,35 0, ,35 EUR ,48 0, ,48 EUR ,05 0, ,05 EUR , , ,50 EUR ,17 0, ,17 EUR ,45 0, , PL L 182/71

34 Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe 2009 Błędy dotyczące środka 123 (Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych) Certyfikacja 2013 Odsetki niezgłoszone w kwotach wymienionych w załączniku III dotyczące EFR ROW Certyfikacja 2010 Znany błąd (EFRROW nieobjęty ZSZiK) EFRROW oś 4, LEADER ( ) EFRROW oś 4, LEADER ( ) 2010 Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Ograniczony zakres kontroli SMR 5, rok składania wniosków Brak kontroli racjonalności kosztów 2012 Brak kontroli racjonalności kosztów 0,00 EUR ,11 0, ,11 EUR 3 524,23 0, ,23 0,00 EUR ,75 0, ,75 2,00 EUR ,77 0, ,77 2,00 EUR 991,68 0,00 991,68 2,00 EUR 17,03 0,00 17,03 EUR ,00 0, ,00 EUR ,62 0, ,62 Ogółem ES EUR , , ,19 L 182/72 PL FI 2011 Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków ,00 EUR , , , Kontrole częściowe w zakresie jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów SMR 2, 3, 7, 8, 11 oraz 16-18, rok składania wniosków ,00 EUR 296,44 0,00 296,

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 59/3 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/873 z dnia 13 czerwca 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. 10.11.2017 PL L 292/61 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2014 z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2014 r. C(2014) 2727 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.4.2014 r. zmieniająca decyzję Komisji nr C(2010)1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającą podręcznik

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE)

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Trzeci protokół

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.4.2004 COM(2004) 258 końcowy 2004/0083 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 178/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/XPA/pl 1 Pełnomocnicy: WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 19.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 października 2013 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2018 COM(2018) 175 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0170 (NLE) 12388/17 VISA 354 COLAC 83 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2017 r. COM(2017) 403 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

7115/15 KAD/jak DGD 1

7115/15 KAD/jak DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0059 (NLE) 7115/15 VISA 91 COLAC 26 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, L 303/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0448 (NLE) 12105/15 JUSTCIV 204 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21/XII/2007 r. K(2007) 6550 wersja ostateczna NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 21/XII/2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.8.2010 KOM(2010)410 wersja ostateczna 2010/0222 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2010 KOM(2010) 645 wersja ostateczna 2010/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) 10843/3/10 REV3. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) LIMITE

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) 10843/3/10 REV3. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) LIMITE ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) PUBLIC 10843/3/10 REV3 LIMITE AVIATION80 RELEX522 ASIE34 AKTYUSTAWODAWCZEIINNEINSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988]

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] L 317/48 14.12.2018 DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] KOMISJA MIESZANA UE CTC, uwzględniając Konwencję

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM EEE/BG/RO/pl 1 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I KRÓLESTWA SZWECJI DO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo