I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. ul. Lwowska 132, Rzeszów NIP: , REGON: , KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120"

Transkrypt

1 Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów r. ul. Lwowska Rzeszów tel fax Zapytanie ofertowe nr 13/2015 ( dotyczy zamówienia ekspozycji reklamy zewnętrznej na nośnikach typu billboard, telebim, reklamy w windach oraz ekspozycji plakatów ) I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ul. Lwowska 132, Rzeszów NIP: , REGON: , KRS: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części Część pierwszą przedmiotu zamówienia stanowi ekspozycja reklamy zewnętrznej na 30 nośnikach typu billboard Część drugą przedmiotu zamówienia stanowi ekspozycja kreacji reklamowej na 2 nośnikach typu telebim Część trzecią przedmiotu zamówienia stanowi wykonanie i ekspozycja 150 sztuk reklam w formacie A7 w windach na terenie miasta Rzeszowa Część czwartą przedmiotu zamówienia stanowi druk i ekspozycja 100 plakatów w formacie B2, na posiadanej lub wynajętej przez Wykonawcę powierzchni reklamowej na terenie miasta Rzeszowa Usługa ekspozycji obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą serwisową i demontaż reklamy, dostarczonej przez Zamawiającego Usługa reklamy zewnętrznej realizowana jest w ramach projektu Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania informacyjno szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Część pierwsza zamówienia - druk, wyklejanie i ekspozycję reklamy dostarczonej w formie elektronicznej (format.pdf lub.tif) przez Zamawiającego, na nośnikach typu

2 billboard: 30 reklam w formacie BB (5040 x 2380 mm), w terminach i lokalizacjach określonych w poniższej tabeli: Numer Miasto Lokalizacja Okres ekspozycji 1 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 2 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 3 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 4 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 5 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 6 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 7 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 8 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy przy jednej z następujących ulic: 9 Rzeszów Batalionów Chłopskich; Wincentego Witosa; 30 dni w okresie pomiędzy Okulickiego; Krakowska; Wyzwolenia; 10 Rzeszów Warszawska; Lubelska; Marszałkowska; 30 dni w okresie pomiędzy Piłsudskiego; Cieplińskiego; Lisa Kuli; Dąbrowskiego; Lwowska; Rejtana; Sikorskiego; 11 Rzeszów Armii Krajowej; Powstańców Warszawy; 30 dni w okresie pomiędzy Niepodległości; Krzyżanowskiego; Kopisto; 12 Rzeszów Szopena; Targowa; Langiewicza; Hetmańska; 30 dni w okresie pomiędzy Podkarpacka; Most Zamkowy; Wiadukt Śląski; Podwisłocze. 13 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 14 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 15 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 16 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 17 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 18 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 19 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 20 Rzeszów 30 dni w okresie pomiędzy 21 Dębica Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy

3 Numer Miasto Lokalizacja Okres ekspozycji 22 Jarosław Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 23 Jasło Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 24 Kolbuszowa Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 25 Krosno Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 26 Lesko Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 27 Mielec Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 28 Przemyśl Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 29 Stalowa Wola Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 30 Tarnobrzeg Przy ulicach głównych, wylotowych 30 dni w okresie pomiędzy 2.2. Część druga - ekspozycja kreacji reklamowej na nośnikach typu telebim o następujących parametrach: a) długość ekspozycji reklamy: 15 sekund w odstępach 15 minutowych (lub innych zaproponowanych przez oferenta); b) powierzchnia reklamy: minimum 12 metrów kwadratowych o rozdzielczości minimum 640x480; c) miejsce ekspozycji: na terenie miasta Rzeszowa, na obszarze centrum miasta, przez co należy rozumieć obszar, którego obrzeża stanowią ulice: Plac Śreniawitów, Wojciecha Kilara, Most Zamkowy, Rejtana, Most Lwowski, Piłsudskiego, Cieplińskiego i Lisa Kuli. d) okres ekspozycji: 30 dni w okresie pomiędzy a r Część trzecia - wykonanie i ekspozycja 150 sztuk reklam w formacie A7 w windach na terenie miasta Rzeszowa o następujących parametrach: a) format reklamy: A7 (74 x 107 mm), b) miejsce ekspozycji: na terenie miasta Rzeszowa. c) okres ekspozycji: 30 dni ekspozycji w okresie pomiędzy a r d) ilość ekspozycji: 150 sztuk (sto pięćdziesiąt) Część czwarta - wydruk i ekspozycja 100 plakatów w formacie B2, na posiadanej lub wynajętej przez Wykonawcę powierzchni reklamowej na terenie miasta Rzeszowa o następujących parametrach:

4 a) format reklamy: B2 (500 x 707 mm); b) miejsce ekspozycji: teren miasta Rzeszowa; c) okres ekspozycji: 30 dni dla każdego ze 100 plakatów, z czego: 60 sztuk w okresie od do r., 30 sztuk w okresie od do r., 10 sztuk w okresie od do r. d) ilość ekspozycji: 100 sztuk (sto) 3. Do zadań wykonawcy należy w szczególności: 3.1. Wykonanie reklamy (w przypadku części pierwszej, trzeciej i czwartej), poprzez wydrukowanie w odpowiednim formacie kreacji dostarczonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej Ekspozycja reklamy w miejscach i terminach określonych w pkt. 2.1 do 2.4. opisu przedmiotu zamówienia Usługa serwisowa reklamy, przez co należy rozumieć monitorowanie stanu reklam, a w przypadku ich zniszczenia, zabrudzenia, dewastacji, lub innego rodzaju uszkodzenia wpływającego na czytelność i estetykę reklamy, niezwłoczne przywrócenie jej do stanu zapewniającego czytelność i estetykę Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z ekspozycji w trakcie jej trwania i do 5 dni od jej zakończenia. Dokumentacja winna być sporządzana w formie zdjęć z każdego miejsca ekspozycji i przekazana w formie elektronicznej Zamawiającemu. 4. Wszelkie kreacje przeznaczone do wyeksponowania w ramach usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia, zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia 12 sierpnia 2015 roku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania podwykonawców przez Zamawiającego. III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Terminami i miejscami wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia są terminy i miejsca określone w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. opisu przedmiotu zamówienia. Zamówienie uważa się za wykonane w momencie, w którym Wykonawca wyeksponuje poszczególne rodzaje reklam w terminach i miejscach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent zobowiązuje się do przygotowania oferty z należytą starannością, poprzez podanie jak najdokładniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia, oraz do przedstawienia cen poszczególnych części składowych zamówienia, wyszczególnionych w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. opisu przedmiotu zamówienia.

5 Oferta powinna: - być opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - być podpisana czytelnie przez oferenta, - zawierać cenę brutto całości przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jej części. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków komunikacji: - pocztą elektroniczną na adres: - faksem na nr , - pocztą, kurierem lub też osobiście na adres: Fundacja Podkarpackie hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, Rzeszów do dnia r. do godziny 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r. do godziny 15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w dniu r. do godziny 17:00 w siedzibie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci oraz na stronie internetowej Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - Cena - 60%; - Jakość usługi serwisu ekspozycji - 40% 2. Jakość usługi serwisu ekspozycji będzie badana na podstawie oświadczenia wykonawcy, w którym Wykonawca określi maksymalny czas od uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawidłowości, potrzebny do usunięcia nieprawidłowości w ekspozycji poszczególnych rodzajów reklam (uszkodzenia, zabrudzenia, dewastacje). Komisja przyzna następującą ilość punktów za jakość usług serwisu: - usunięcie nieprawidłowości w czasie 1 godziny - 40% punktów, - usunięcie nieprawidłowości w czasie od 1 do 2 godzin - 35% punktów,

6 - usunięcie nieprawidłowości w czasie od 2 do 4 godzin - 20% punktów, - usunięcie nieprawidłowości w czasie od 4 do 12 godzin - 10% punktów, - usunięcie nieprawidłowości w czasie dłuższym niż 12 godzin - 0% punktów. 3. Brak oświadczenia dotyczącego maksymalnego czasu koniecznego do usunięcia nieprawidłowości, skutkować będzie przyznaniem 0% punktów w ramach kryterium jakość usługi serwisu ekspozycji. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Edyta Dedek pod numerem telefonu

Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 01/08/2013

Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 01/08/2013 Fritz Group S.A. Kraków, dn. 05.08.2013 r. ul. Topolowa 18/2 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH )

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH ) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 15.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 . Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 25.03.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 Z dnia 25 marca 2013 r. na zakup usługi badawczej na potrzeby projektu pn. Wykonanie prototypu detektora bazującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011

Zapytanie ofertowe nr 18/ZO/10/2011 ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14..2011r. Zapytanie ofertowe nr 18/ZO//2011 dotyczy dostawy w cz. I materiałów papierniczych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/2013 Beskid Media Sp. z o.o. Kęty, 02.12.2013 ul. Kościuszki 115 32-650 Kęty Tel. +48 33 484 19 02 Email: poczta@beskidmedia.pl Zapytanie ofertowe nr 3/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 24.06.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY

Kraków, dn. 24.06.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Kraków, dn. 24.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2014 na zakup usługi badawczej w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie poniższych materiałów konferencyjnych:

Zapytanie ofertowe. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie poniższych materiałów konferencyjnych: Wrocław,11.08.2010. Zapytanie ofertowe Na zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji II Forum Klastrów. Dolny Śląsk 2010 I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Krosno Odrzańskie, dnia 15.10.2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Tel 68383 5052, fax 68 383 5022 adres e-mail: sekretariatzsp@op.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2011 dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Bardziej szczegółowo