CertIFR-Pol LondonSAM Polska, Kraków, ul. Armii Krajowej 4 tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CertIFR-Pol LondonSAM Polska, 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 4 krakow@londonsam.org.uk, tel./fax +48 12 661 74 11"

Transkrypt

1 CertIFR-Pol Dyplom z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2010

2 Wprowadzenie do zagadnień związanych z polskim Dyplomem z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (CertIFR-Pol) Zarówno w Europie jak i większości krajów świata systemy sprawozdawczości finansowej zaczynają dostosowywać się do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). W Polsce, która jest obecnie członkiem Unii Europejskiej, wszystkie notowane na giełdzie spółki publiczne muszą sporządzać obecnie skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). KaŜdy, kto jest związany zawodowo z zagadnieniami sprawozdawczości finansowej powinien jak najszybciej zapoznać się z treścią Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, aby móc sprostać wymogom zawodowym swojej profesji, pracując zarówno w Polsce jak i za granicą. London School of Accountancy and Management (LondonSAM) stworzyła i zamierza zaoferować naszym Słuchaczom nowy produkt na rynku polskim, jakim jest Dyplom z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (CertIFR-Pol) w języku polskim. Produkt ten jest naszą reakcją na wciąŝ rosnące zainteresowanie praktycznymi aspektami stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest to cenne i jedyne w swoim rodzaju uprawnienie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oferowane przez nas na rynku polskim. Jakość tego produktu jest gwarantowana posiadanym przez nas doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu MSSF zarówno w języku angielskim (oryginalny język, w którym tworzone są standardy) jak i polskim. Kurs jak i egzamin odbędą się w Krakowie. Poza moŝliwością zdobycia fachowej wiedzy z zakresu MSSF, zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe wszyscy wykwalifikowani w dziedzinie rachunkowości specjaliści, będący członkami organizacji, które to z kolei są uznawane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych - IFAC, podlegają obowiązkowi ciągłego, zawodowego dokształcania się. Program ten nazywany - CPD (Continuing Professional Development) zakłada zdobycie w ciągu kaŝdego roku kalendarzowego 41 jednostek kwalifikujących, z czego 21 jednostek podlega weryfikacji (przedstawienie dowodu zdobycia tych jednostek). Członkowie tych organizacji, którzy nie zdobędą wymaganych 41 jednostek kwalifikujących w ciągu roku mogą stracić prawo do posiadanych profesjonalnych uprawnień księgowych. Niestety, moŝe mieć to negatywny wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej danego specjalisty. London School of Accountancy and Management (LondonSAM) LondonSAM jest jedną z najszybciej rozwijających się prywatnych instytucji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Szkoła ta oferuje swoim Słuchaczom szeroki wachlarz profesjonalnych kwalifikacji tj. ACCA, CIMA, AAT, oraz inne kursy i szkolenia praktyczno - zawodowe w zakresie finansów, zarządzania oraz szeroko rozumianego biznesu. LondonSAM prowadzi na terenie Europy i Azji Centralnej intensywne szkolenia z zakresu MSSF, które mają formę zarówno kursów otwartych jak i przystosowanych do indywidualnych potrzeb danego Klienta. Tym samym umoŝliwiamy pracownikom tych firm zdobycie cennych i profesjonalnych kwalifikacji, bądź to z zakresu MSSF, bądź uprawnień brytyjskich biegłych/dyplomowanych księgowych (ACCA). LondonSAM jest jednym z pionierów w zakresie wspierania specjalistów z dziedziny księgowości, efektywnymi i praktycznymi kursami z MSSF w czasie, gdy tak istotne zmiany w dziedzinie raportowania finansowego mają miejsce zarówno w Europie jak i innych częściach świata. LondonSAM Polska posiada status Gold Tuition Provider, nadawany przez organizację ACCA. Status taki posiadają ośrodki szkoleniowe, które spełniają szereg kryteriów stwierdzających wysoką jakość i profesjonalizm dostarczanych usług szkoleniowych.

3 Poza oferowanymi przez Szkołę produktami umoŝliwiającymi zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie finansów i zarządzania*, LondonSAM Polska stworzyło i oferuje swoim Słuchaczom w Polsce dodatkowe, uŝyteczne kwalifikacje w postaci Dyplomu z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (CertIFR-Pol). Klientami biznesowymi LondonSAM w Polsce są m.in. IBM, Shell, BP, Hitachi, Capgemini, ArcelorMittal, Motorola. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: Dyplom z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej - Komu moŝe przynieść korzyści? Ten wysoce wyspecjalizowany produkt z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej powinien znaleźć zainteresowanie ze strony osób, które zajmują się zawodowo rachunkowością w Polsce, ale nie miały do tej pory, bądź był to kontakt sporadyczny z zagadnieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto, Dyplom ten moŝe zainteresować równieŝ osoby, które nie posiadają Ŝadnych profesjonalnych uprawnień z zakresu rachunkowości, ale są zainteresowane uzyskaniem pewnych praktycznych informacji na temat zagadnień Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Struktura i zakres szkolenia Kurs dyplomowy CertIFR-Pol jest szkoleniem, które jest w całości przygotowane i dostosowane do wymogów osób zajmujących się profesjonalnie rachunkowością w Polsce. Kurs został zaprojektowany jako efektywne połączenie zarówno bezpośrednich seminariów z wykładowcą oraz bardzo dokładnie zaplanowanej pracy własnej uczestnika. Słuchacze takiego kursu zdobędą szczegółową wiedzę i zrozumienie istotnych zagadnień z dziedziny zarówno teorii, jaki i stosowania wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Po zakończeniu kursu Słuchacze będą poddani 2 godzinnemu egzaminowi, który będzie zorganizowany i przeprowadzony przez administrację Szkoły. Słuchacze, którzy zdadzą pozytywnie ten egzamin zostaną nagrodzeni przez London School of Accountancy and Management Certyfikatem z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Kurs dyplomowy jest organizowany jako 6 dniowy cykl zajęć dydaktycznych (zajęcia trwają 6 godzin dziennie) zmierzających do przygotowania Słuchacza do egzaminu dyplomowego. Kurs taki będzie zorganizowany i przeprowadzony w Krakowie, zaś egzamin będzie mieć miejsce wkrótce po zakończeniu kursu. Egzamin nie jest obligatoryjny, jednakŝe uczestnictwo w egzaminie i jego pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym do otrzymania ww. certyfikatu. Struktura i zakres zagadnień kursu dyplomowego oraz struktura egzaminu przedstawione są w dalszej części oferty.

4 Program szkolenia - Dyplom z zakresu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej MODUŁ PIERWSZY Dzień 1 Sesja 1 Wstęp do zagadnień MSSF oraz ZałoŜenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych Rys historyczny omawiający proces powstania przepisów MSR/MSSF Proces tworzenia nowych i modyfikacji istniejących MSR/MSSF Cel i status dokumentu ZałoŜenia koncepcyjne... Cel i zadania stawiane sprawozdaniom finansowym ogólnego przeznaczenia ZałoŜenia podstawowe Zasada memoriału (ilustracje praktyczne) Zasada kontynuacji działalności Sesja 2 Sesja 3 Cechy jakościowe informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym Elementy sprawozdania finansowego Kryteria ujmowania elementów sprawozdania finansowego przykłady IAS 1 Prezentacja sprawozdań finansowych ZałoŜenia ogólne towarzyszące sporządzaniu sprawozdania finansowego Struktura i treść sprawozdania finansowego Zestawienie przestawiające pozycję finansową jednostki (bilans) Zestawienie całkowitych przychodów jednostki (rachunek wyników) Zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa Zasady rachunkowości Zmiany zasad rachunkowości Zmian oszacowań księgowych Błędy księgowe Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 8 IAS 18 Przychody Definicje Wycena przychodów Przychody z tytułu sprzedaŝy wyrobów Przychody z tytułu świadczenia usług Tantiemy, odsetki i dywidendy Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 18

5 Sesja 3 cd. IAS 16 Rzeczowe aktywa trwałe Istotne definicje Kryteria ujmowania Wycena wartości początkowej składników rzeczowego majątku trwałego w tym omówienie kwestii aktywowania przyszłych kosztów usunięcia takiego składnika Nakłady ponoszone w czasie późniejszym Wycena następująca po pierwszym ujęciu składnika Model ceny nabycia Model wartości przeszacowanej Sesja 4 Amortyzacja w tym podejście komponentowe do amortyzacji Usuwanie ze sprawozdania finansowego Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 16 IAS 23 Koszty finansowania zewnętrznego Definicje Kapitalizacja bądź odnoszenie wynikowe kosztów finansowania zewnętrznego Kryteria kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego Moment rozpoczynania, zawieszania oraz kończenia kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 23 Dzień 2 Sesja 1 IAS 40 Nieruchomości inwestycyjne Definicje Kryteria ujmowania Wycena nieruchomości inwestycyjnych po początkowym ich ujęciu Model ceny nabycia Model wartości godziwej Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 40 Sesja 2 IFRS 5 Środki trwałe przeznaczone do sprzedaŝy i działalność zaniechana Definicje Klasyfikacja majątku jako przeznaczony do sprzedaŝy Wycena Prezentacja i ujawnienia Działalność zaniechana definicja pojęcia oraz kryteria klasyfikacyjne Prezentacja informacji związanej z efektem zaniechania działalności Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 5

6 Sesja 3 IFRS 8 Segmenty operacyjne Zakres standardu i definicje w tym definicja segmentu operacyjnego Główno podejmujący decyzje operacyjne pojecie, które zrewolucjonizowało raportowanie ujawnień w sprawozdaniach finansowych Segmenty operacyjne kryteria wyboru segmentów podlegających obowiązkowi raportowania (test 10%/ 75%) Rodzaje wymaganych ujawnień Sesja 3, 4 IAS 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe Definicje Kryteria ujmowania rezerw bilansowych Księgowe traktowanie zobowiązań i aktywów warunkowych Zasady wyceny rezerw W momencie pierwszego ujęcia rezerwy Zmiana wartości rezerw w czasie Koszty związane z demontaŝem składnika majątku trwałego przykład idealnej współpracy IAS 16 i IAS 37 Sesja 4 Rezerwy na koszty restrukturyzacji przedsiębiorstw Przyszłe straty operacyjne Umowy rodzące obciąŝenia, naprawy i modernizacje Spodziewany kierunek zmian IAS 37 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 37 IAS 10 Zdarzenia po końcu okresu finansowego Definicje Zdarzenia o charakterze korygującym przykłady i ich omówienie Zdarzenia nie powodujące konieczności dokonywania korekty sprawozdania przykłady i ich omówienie Dywidendy Zasada kontynuacji działalności Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 10

7 MODUŁ DRUGI Dzień 1 Sesja 1&2 Skonsolidowany bilans (metoda nabycia) IAS 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz IFRS 3 Połączenie jednostek gospodarczych Omówienie podstawowych informacji związanych z rachunkowością grup kapitałowych Spółka dominująca i pojęcie kontroli (IFRS 3 Połączenia jednostek gospodarczych ) Technika sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego metoda praw nabycia metoda pełna w tym: Wartość firmy (goodwill) omówienie starego i nowego (2008) sposobu jej liczenia Zmiana stanu rezerw po dniu nabycia Udziały mniejszościowe ( udziałowcy nie podlegający kontroli ) Sesja 3, 4 Księgowe ujęcie i dalsze traktowanie wartości firmy (goodwill) w tym ówcześnie zwanej ujemnej wartości firmy ( efekt korzystnego zakupu 2008) Korekty konsolidacyjne przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu Transakcje wewnątrz-grupowe Niezrealizowane zyski: Zapasy Transferowane wewnątrz grupy środki trwałe Konieczność zastosowania i technika księgowego ujmowania korekt z tytułu wyceny w wartości godziwej aktywów netto przejmowanej spółki Odroczone i warunkowe elementy ceny nabycia udziału w spółce zaleŝnej Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 27, IFRS 3 oraz dalsze doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej Dzień 2 Sesja 1&2 Skonsolidowany rachunek wyników (metoda nabycia) IAS 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz IFRS 3 Połączenie jednostek gospodarczych Omówienie podstawowych informacji związanych z technika sporządzania skonsolidowanego rachunku wyników grupy kapitałowej Korekty konsolidacyjne stosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego rachunku wyników w tym: Eliminacji całkowitych obrotów handlowych w grupie Eliminacja niezrealizowanych zysków zapasy, środki trwale

8 Sesja 1&2 cd. Skonsolidowany rachunek wyników (metoda nabycia) IAS 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz IFRS 3 Połączenie jednostek gospodarczych Przychody finansowe z tytułu dywidend od spółek zaleŝnych Ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości goodwill Sesja 3 Sesja 4 Księgowe ujmowanie spółek zaleŝnych nabytych w ciągu okresu obrachunkowego Wyliczanie skonsolidowane wyniku finansowego za dany okres i technika jego podziału pomiędzy udziałowców grupy kapitałowej oraz udziałowców mniejszościowych Uzgadnianie skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 27, IFRS 3 oraz dalsze doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego rachunku wyników grupy kapitałowej IAS 28 Inwestycje w spółki stowarzyszone Istotne definicje Znaczące oddziaływanie przykłady na jego występowanie Metoda praw własności istota i technika stosowania Księgowe ujmowanie inwestycji w spółkach stowarzyszonych róŝnice i podobieństwa do metody konsolidacji stosowanej dla spółek zaleŝnych Rozrachunki między spółkami eliminacja niezrealizowanych zysków powstających w transakcjach ze spółkami stowarzyszonymi Technika sporządzania skonsolidowanego bilansu i rachunku wyników z uwzględnieniem inwestycji w aktywa netto spółki stowarzyszonej Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 28 oraz dalsze doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego rachunku wyników oraz bilansu grupy kapitałowej, w której występuję inwestycja w spółkę stowarzyszona IAS 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach Definicje Współkontrolowane przedsięwzięcia Współkontrolowane aktywa Współkontrolowane jednostki gospodarcze Metody konsolidowania współkontrolowanych jednostek gospodarczych: Metoda konsolidacji proporcjonalnej Metoda praw własności Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 31 oraz dalsze doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki, która posiada udział we współkontrolowanej jednostce

9 MODUŁ TRZECI Dzień 1 Sesja 1 IAS 38 Wartości niematerialne Definicje i kryteria ujmowania wartości niematerialnych Wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie Prace badawcze Prace rozwojowe Goodwill i jej księgowe ujęcie Wycena następująca po pierwszym ujęciu składnika Model ceny nabycia Model wartości godziwej Amortyzacja wartości niematerialnych w tym sposób traktowania wartości niematerialne o nie dającej się określić długości okresu uŝytkowania Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 38 Sesja 2 IAS 12 Podatek dochodowy BieŜące zobowiązanie podatkowe Podatek odroczony Podstawa opodatkowania RóŜnice przejściowe Zasady ujmowania i wyceny rezerw z tytułu podatku odroczonego oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego ilustracje pojęć i przykłady powstawania wielu rodzajów róŝnic przejściowych Zmiana stawki podatku a uzgadnianie podatku odroczonego Podatek dochodowy a grupy kapitałowe Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 12 Sesja 3 IAS 36 Utrata wartości aktywów Podstawowe pojęcia Przesłanki mogące świadczyć o wystąpieniu potencjalnej utraty wartości aktywów Wartość odzyskiwalna składnika aktywów Ośrodki wypracowujące środki pienięŝne (OWSP) Ustalanie i księgowe ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości składników aktywów: dla pojedynczych aktywów dla aktywów wchodzących w skład ośrodków wypracowujących środki pienięŝne dla goodwill (nowa metoda) Późniejsza kontrola aktywów pod kątem dalszej utraty wartości i odwracanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 36

10 Sesja 4 IAS 17 Leasing Podstawowe definicje Rodzaje umów leasingu Leasing finansowy przesłanki świadczące o jego istnieniu oraz szczegółowe kryteria jego ujmowania w sprawozdaniu finansowym (ilustracje liczbowe) Leasing operacyjny SprzedaŜ - leasing zwrotny (operacyjny i finansowy) omówienie wszystkich moŝliwości tego rodzaju transakcji, o których wspomina IAS 17 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 17 Dzień 2 Sesja 1 IFRS 2 Płatności wyraŝone w akcjach Zakres standardu i podstawowe definicje Idea płatności wyraŝonych w postaci akcji spółki Płatności wyraŝone w akcjach: Kryteria opcji o charakterze rynkowym Kryteria opcji o charakterze nierynkowym Sesja 2 Technika ujmowania opcji w sprawozdaniu finansowym i ich rozliczanie w przypadkach: Spełnienia wymogów opcji Niewypełnienie wymogów opcji Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 2 IAS 19 Świadczenia pracownicze Sesja 3, 4 Zakres standardu i podstawowe pojęcia stosowane przez standard Programy określonych składek Programy określonych świadczeń Technika ujmowania programów świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu finansowym Technika ujmowania zysków i strat aktuarialnych podejście tunelowe Praktyczny przykład wyliczeń Ograniczenia w ujmowaniu kwot aktywów z tytułu świadczeń pracowniczych IAS 32, 39 Instrumenty finansowe prezentacja, ujmowanie i wycena Zakres standardu i podstawowe definicje Klasyfikacja aktywów finansowych Wyceniane w wartości godziwej przez wynik okresu Aktywa utrzymywane do okresu zapadalności NaleŜności i poŝyczki Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy

11 Sesja 3 & 4 cd. IAS 32, 39 Instrumenty finansowe prezentacja, ujmowanie i wycena Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych w księgach spółki Usuwanie instrumentów finansowych ze sprawozdań jednostki Instrumenty złoŝone (np. obligacje zamienne na akcje) Instrumenty pochodne i hedging (informacje podstawowe) Wbudowane instrumenty pochodne (informacje podstawowe) Dodatkowe korzyści płynące z uczestnictwa w kursie dyplomowym z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Zdobycie wiadomości zarówno teoretycznych jak i moŝliwość przećwiczenia zagadnień IFRS w praktycznych case study. 2. Kurs taki daje słuchaczowi potęŝną dawkę wiedzy, która stanowi solidny punkt wyjściowy do dalszych studiów nad IFRS. 3. Kurs jest zorientowany na bardzo praktyczne spojrzenie związane z zagadnienia raportowania wg wymogów IFRS. 4.Uzyskanie certyfikatu od międzynarodowej korporacji szkoleniowej, która jest doceniania za profesjonalizm i wysoką jakość kształcenia przez klientów korporacyjnych zarówno w Polsce jak i za granicą. Struktura egzaminu dyplomowego CertIFR-Pol Czas trwania egzaminu 2 godziny Pytanie Punkty 1 Skonsolidowany bilans (wyliczenia)25 2 Pytanie komponentowi - złoŝone (wyliczenia)25 3 Pytanie teoretyczno - dyskusyjne % = 67 Wszystkie pytania są obowiązkowe. Pytania 2 & 3 będą zawierać w swojej treści elementy kilku róŝnych standardów MSSF. Pytanie 3 moŝe mieć charakter typowo teoretyczny bądź zawierać czasami element kalkulacyjny. Odpowiedź na to pytanie powinna mieć charakter dyskusji teoretycznej. Na przykład kandydaci mogą zostać poproszeni o skomentowanie bądź udzielenie porady odnośnie poprawności księgowego ujęcia pewnych transakcji przez zarząd spółki.

12 PROWADZĄCY Roman Seredyński Biegły rewident, wykładowca IFRS Doktorant katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor wielu artykułów z zakresu audytu i sprawozdawczości finansowej Wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości Przez szereg lat był kierownikiem działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej. Pracując na stanowisku kierowniczym zdobywał doświadczenie nie tylko w trakcie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, ale równieŝ uczestnicząc w realizacji zleceń dotyczących przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz niemieckim prawem bilansowym (HGB), czy prowadząc projekty Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Od kilku lat autor artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej jak równieŝ współpracownik LondonSAM - wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Michał Kołosowski Biegły rewident, wykładowca IFRS Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

13 Daty kursu dyplomowego CertIFR-Pol Moduł II 12,13 Maj 2010 Moduł III 18,19 Maj 2010 Egzamin zostanie zorganizowany w terminie do 3 tygodni po zakończeniu się zajęć. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 4 maja 2010 (wtorek). Opłata za kurs dyplomowy CertIFR-Pol oraz egzamin Opłata za kurs CertIFR-Pol wynosi: Moduł PLN Kwota ta zawiera następujące elementy: Wszystkie koszty związane z pracą wykładowcy oraz koszty rejestracji egzaminacyjnej, Wszystkie koszty związane z procesem weryfikacji wiedzy w czasie trwania kursu oraz koszty sprawdzenia egzaminu, Udzielenie przez wykładowcę porad w zakresie technik asymilacji wiedzy, Profesjonalne materiały szkoleniowe, Poczęstunek - Kawa, ciastka, napoje, lunch Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kaŝdym module Dodatkowe upusty są dostępne dla Klientów delegujących na kurs większe grupy Słuchaczy tj. od 2 uczestników wzwyŝ. Adres kontaktowy LondonSAM w Krakowie: Jeśli pragnęliby Państwo omówić bardziej szczegółowo niektóre z informacji zawartych w tej broszurze, prosimy o kontakt: Michal Kaczura LondonSAM Polska ul. Armii Krajowej Kraków, Polska Tel

14 Formularz zgłoszeniowy na kurs dyplomowy CertIFR-Pol Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swój udział w kursie dyplomowym CertIFR-Pol organizowanym przez LondonSAM Polska prosimy o wypełnienie poniŝej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go wraz z informacją na temat płatności za kurs. adres: LondonSAM Polska Sp. z o.o.,30-150, Kraków, ul. Armii Krajowej 4 Fax.: Dane personalne Nazwisko i imię: Zawód/Stanowisko: Nazwa firmy: Adres pocztowy: Numer telefonu: Adres Dane do faktury Nazwa firmy: Adres firmy i inne dane potrzebne do sporządzenia faktury: Numer telefonu: Płatności Gotówka [ ] Przelew bankowy [ ] Bank Zachodni WBK No:

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA ADRESACI SZKOLENIA STRUKTURA I ZAKRES SZKOLENIA

LONDONSAM POLSKA ADRESACI SZKOLENIA STRUKTURA I ZAKRES SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport roczny R 2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport roczny R 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2011 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 Spis treści SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SPIS TREŚCI DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo