GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2009r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2009r"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2009r 30 kwietnia 2010 roku 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 1 ~

2 Spis treści Spis treści.. 2 Wprowadzenie. 5 Informacje podstawowe I. List Prezesa II. Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w u Wstęp Grupa Kapitałowa Cersanit Struktura akcjonariatu Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Bilans - dane jednostkowe Rachunek zysków i strat - dane jednostkowe Rachunek przepływów pieniężnych - dane skonsolidowane Czynniki i zdarzenia w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność gospodarczą i osiągnięte wyniki finansowe Cersanit S.A. w u. Przewidywany rozwój Cersanit S.A Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup w sprzedaży Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w u Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagranicznej oraz źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Cersanit, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji zawartych w u Umowy znaczące Umowy ubezpieczenia Umowy współpracy lub kooperacji Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych Cersanit SA, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych w u, z uwzględnieniem metod ich finansowania Opis istotnych transakcji zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, z podaniem ich kwot i określeniem charakteru tych transakcji Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w u umowach kredytowych i umowach pożyczek z uwzględnieniem ich kwot, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminów ich wymagalności oraz udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Umowy kredytowe Umowy pożyczek Poręczenia Gwarancje kwietnia 2010 r. Strona ~ 2 ~

3 11. Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi Cersanit oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Informacje nt. instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, a jakie narażona jest jednostka oraz w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łączenia z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności Ocena nietypowych czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności w u, z określeniem stopnia wpływu tych czyników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń. Przewidywany rozwój Grupy Cersanit oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit oraz opis rozwoju działalności gospodarczej emitenta, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń Przewidywany rozwój Cersanit oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju w najbliższym roku obrotowym Zmiany organizacji Spółki wraz z przyczynami; zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów ) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby nadzorujące Informacje o znanych Cersanit S.A. zawartych w 2009 r. umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta oraz wartości wynagrodzeń i nagród otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych kwietnia 2010 r. Strona ~ 3 ~

4 27. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej III. Oświadczenie Zarządu Cersanit S.A. dotyczące sprawozdań finansowych i podmiotu uprawnionego do ich badania IV. Oświadczenie Zarządu Cersanit S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w u kwietnia 2010 r. Strona ~ 4 ~

5 Wprowadzenie Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta za u ( Sprawozdanie ) zawiera: I. List Prezesa, II. Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w u, obejmujące informacje o zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego u w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. III. Oświadczenie Zarządu Cersanit S.A. dotyczące sprawozdań finansowych i podmiotu uprawnionego do ich badania. IV. Oświadczenie Zarządu Cersanit S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w u. Informacje podstawowe Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36 (Cersanit S.A., Spółka, Emitent) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Cersanit. Spółka wpisana jest do rejestru handlowego pod numerem RHB 3458 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe - Zakłady Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw, jako części dużego państwowego przedsiębiorstwa ceramicznego Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego Vitrocer z siedzibą w Warszawie, w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 15 stycznia 1992 roku doszło do przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw w Cersanit Krasnystaw S.A. W 1996 roku rozpoczęto proces prywatyzacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmie V Wydział Gospodarczy z dnia 7 lipca 1997 roku Cersanit Krasnystaw Spółka Akcyjna może używać skrótu Cersanit S.A. W dniu 25 maja 1998 roku akcje spółki Cersanit SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 25 maja 1998 roku. Przedmiotem podstawowej działalności Cersanit SA jest dystrybucja produktów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek i sanitariatów: wyrobów ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych oraz innych artykułów około łazienkowych. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 5 ~

6 I. List Prezesa Zarządu Cersanit S.A. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Cersanit Szanowni Państwo, Rok 2009 był kolejnym okresem realizacji przez nas strategicznego celu Grupy Kapitałowej Cersanit. Celem tym jest budowa nowoczesnej i innowacyjnej organizacji o zasięgu europejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku kompleksowego wyposażenia łazienek, zapewniającej w konsekwencji długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy i satysfakcję jej akcjonariuszy. Miniony rok to także okres, w którym Grupa odczuła skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Jak Państwa informowaliśmy, Cersanit podjął w u działania pozwalające Grupie na optymalne przystosowanie spółek Grupy do funkcjonowania w warunkach czasowej dekoniunktury gospodarczej. Działania te obejmowały czasowe wstrzymanie realizacji projektów rozwojowych, takich jak rozbudowa mocy wytwórczych spółek rosyjskich, zajmujących się produkcją płytek ceramicznych, do 13 mln m kw. rocznie oraz budowa fabryki produktów wyposażenia łazienek w Bacau w Rumunii, a także ograniczanie kosztów po stronie cen zakupu materiałów i surowców, kosztów sprzedaży i administracji. Niezależnie od powyższych działań, priorytetem Grupy w u pozostawało utrzymanie możliwie wysokiego poziomu sprzedaży, na wszystkich kluczowych dla nas rynkach, objętych zjawiskami spowolnienia gospodarczego. Podejmowane przez nas starania, pozwoliły Grupie na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości mln PLN, co oznacza realizację 93,3% wartości sprzedaży roku Jednocześnie Grupa uzyskała w u 20,1%-owy udział EBITDA w przychodach. W odniesieniu do wstrzymanych czasowo projektów rozwojowych Grupy, Cersanit na bieżąco analizuje wszystkie istotne uwarunkowania makroekonomiczne, pod kątem decyzji o optymalnym terminie wznowienia realizacji tych przedsięwzięć. Podobnie jak w latach poprzednich, pragnę Państwa zapewnić o podporządkowaniu wszystkich działań Grupy wyżej wspomnianemu celowi strategicznemu oraz o naszym pełnym zaangażowaniu w realizację tego celu. Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu Cersanit S.A. Kielce, 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 6 ~

7 II. Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w u 1. Wstęp 1.1. Cersanit Spółka Akcyjna Cersanit S.A. jest największym krajowym dostawcą kompleksowego wyposażenia łazienek. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej. Cersanit S.A. prowadzi dystrybucję produktów wytworzonych w zależnych spółkach produkcyjnych oraz innych towarów służących wyposażeniu łazienek. Każda z zależnych spółek krajowych produkuje inny asortyment wyrobów. Organizacja Grupy sprzyja m.in. oszczędnościom kosztowym oraz umożliwia budowanie jednolitego wizerunku marki CERSANIT, jako synonimu WSZYSTKIEGO DO ŁAZIENKI. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Cersanit SA jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Cersanit kontrolowała poniższe spółki zależne: Cersanit I Sp. z o.o. w Krasnymstawie (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) - podmiot zajmujący się działalnością holdingową, Cersanit II S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach (spółka w 99,99% zależna od Cersanit S.A.) producent mebli łazienkowych, kabin prysznicowych, brodzików i wanien akrylowych, Cersanit III S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu (spółka w 100% zależna od LXIV S.a.r.l.) - producent płytek ceramicznych i gresów, Cersanit IV Sp. z o.o. w Krasnymstawie (spółka w 99,99% zależna od Cersanit I Sp. z o.o. i w 0,01% od Cersanit S.A.) - producent ceramiki sanitarnej, Cersanit Invest Sp. z o.o. w Czyżywce na Ukrainie (spółka w 98,9325% zależna od Cersanit Cyprus LLC i w 1,0675% od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie) podmiot realizujący projekt inwestycyjny na Ukrainie, producent płytek ceramicznych i ceramiki sanitarnej, Cersanit Ukraina Sp. z o.o. w Czyżywce na Ukrainie (spółka w 99,99% zależna od Cersanit Invest Sp. z o.o.) potencjalny producent wyrobów wyposażenia łazienek, Cersanit Luxembourg S.a.r.l. w Luksemburgu (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot zajmujący się działalnością holdingową, Cersanit Cyprus Limited w Nikozji na Cyprze (spółka zależna w 99,94% od Cersanit Luxembourg S.a.r.l. i w 0,06% od Cersanit S.A.) podmiot zajmujący się działalnością holdingową, Cersanit UK Ltd w Londynie w Wielkiej Brytanii (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej, S.C. Cersanit Romania S.A. (poprzednia nazwa Romanceram S.A.) w Roman w Rumunii (spółka w 99,36% zależna od Cersanit S.A.) producent ceramiki sanitarnej, Avtis LLC w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), Zolotoy Irys LLC w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), Tiles Trading LLC w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), Frianovo Ceramic Factory LLC w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), Bulakovo-2 LLC w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Frianovo Ceramic Factory LLC), Cersanit RUS LLC (poprzednia nazwa Lira Trade LLC) z siedzibą w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 7 ~

8 Wyżej wskazane spółki rosyjskie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych na terenie Federacji Rosyjskiej. CRTV Limited w Nikozji na Cyprze (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) - podmiot prowadzący działalność usługową, LXIV S.a.r.l. w Luksemburgu (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) - podmiot zajmujący się działalnością holdingową, Cersanit West GmbH w Berlinie w Niemczech (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot powołany w celu dystrybucji produktów wyposażenia łazienek, Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) producent płytek ceramicznych, Opoczno Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) podmiot zajmujący się dystrybucją towarów pod marką Opoczno, Opoczno III Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej, Opoczno Luxembourg S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej, S.C. Cersanit Bacau S.r.l. w Bacau w Rumunii (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) potencjalny producent wyrobów wyposażenia łazienek, Cersanit Trade LLC z siedzibą w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.), podmiot powołany w celu dystrybucji produktów wyposażenia łazienek, UAB Master Asset Management z siedzibą w Wilnie na Litwie (spółka zależna w 100% od Cersanit S. A.) podmiot prowadzący działalnością usługową OMD Sp. z o.o. w likwidacji w Opocznie (spółka w 60% zależna od Cersanit S.A.) Kopalnia Piasku Kwarcowego POLKWARC Sp. z o.o. w likwidacji w Częstochowie (Cersanit S.A. posiada 31% udziałów w kapitale zakładowym spółki), Opoczno (RUS) LLC w Moskwie (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot prowadzący działalność marketingową i promocyjną, Opoczno Ukraina LLC w Kijowie (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podmiot prowadzący działalność marketingową i promocyjną. Ze względu na zaprzestanie prowadzenia działalności oraz trwające procesy likwidacji spółki zależnej OMD Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Opocznie oraz spółki stowarzyszonej Kopalnia Piasku Kwarcowego POLKWARC Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, a także nieistotność z punktu widzenia Grupy jako całości sprawozdania finansowego spółek zależnych Opoczno (RUS) LLC z siedzibą w Moskwie i Opoczno Ukraina LLC z siedzibą w Kijowie, spółki te nie są ujmowane w ww. konsolidacji sprawozdań finansowych. Cersanit S.A. posiada przedstawicielstwa w Moskwie, Kijowie i Wilnie sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Struktura akcjonariatu Akcjonariusze posiadający na dzień 31 grudnia u bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Cersanit S.A to.: Michał Sołowow (bezpośrednio i pośrednio) akcji i głosów na WZA, ING OFE akcji i głosów na WZA, Aviva OFE Aviva BZ WBK akcji i głosów na WZA. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 8 ~

9 Procentowy udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Cersanit S.A. Pozostali 28,10% Michał Sołowow 48,61% Aviva OFE Aviva BZ WBK* 11,33% ING OFE* 11,96% * zgodnie ze strukturą portfeli OFE na dzień 31grudnia u Na dzień 31 grudnia u: Jedynym udziałowcem Cersanit I Sp. z o.o. jest Cersanit S.A Większościowym akcjonariuszem Cersanit II S.A. jest Cersanit S.A., posiadający akcji i głosów na WZA. Pozostali akcjonariusze to dwie osoby fizyczne posiadające łącznie 2 akcje i 2 głosy na WZA Jedynym akcjonariuszem Cersanit III S.A. jest LXIV S.a.r.l., posiadający akcji i głosów na WZA Większościowym udziałowcem Cersanit IV Sp. z o.o. jest Cersanit I Sp. z o.o. posiadający 99,999988% udziałów, pozostałe udziały należą do Cersanit S.A Większościowym udziałowcem Cersanit Invest Sp. z o.o. jest Cersanit Cyprus Limited posiadający 98,9325% kapitału i głosów na zgromadzeniu udziałowców. Pozostałe udziały należą do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie Większościowym udziałowcem Cersanit Ukraina Sp. z o.o. jest Cersanit Invest Sp. z o.o., posiadający 99,99% kapitału i głosów na zgromadzeniu udziałowców. Mniejszościowym udziałowcem jest osoba fizyczna Większościowym udziałowcem Cersanit Luxembourg S.a.r.l. jest Cersanit S.A., posiadająca 100% kapitału i głosów na zgromadzeniu udziałowców Większościowym udziałowcem Cersanit Cyprus Limited jest Cersanit Luxembourg S.a.r.l., posiadająca 99,94% kapitału i głosów na zgromadzeniu udziałowców. Pozostałe udziały są własnością Cersanit S.A Większościowym udziałowcem Cersanit UK Limited jest Cersanit S.A., posiadająca 100% kapitału i głosów na zgromadzeniu udziałowców Większościowym akcjonariuszem S.C. Cersanit Romania S.A. jest Cersanit S.A., posiadająca 99,36% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 9 ~

10 Jedynym udziałowcem S.C. Cersanit Bacau S.r.l. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Avtis LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Zolotoy Irys LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Tiles Trading LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Cersanit RUS LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Frianovo Ceramic Factory LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Bulakovo-2 LLC jest Frianovo Ceramic Factory LLC Jedynym udziałowcem CRTV Limited jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem LXIV S.a.r.l. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Cersanit West GmbH jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno I Sp. z o.o. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno Trade Sp. z o.o. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno Luxembourg S.a.r.l. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno III Sp. z o.o. jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno (RUS) LLC jest Cersanit S.A Jedynym udziałowcem Opoczno Ukraina LLC jest Cersanit S.A Większościowym udziałowcem OMD Sp. z o.o. w likwidacji jest Cersanit S.A., posiadający 60% udziałów Kopalnia Piasku Kwarcowego POLKWARC Sp. z o.o. w likwidacji jest podmiotem stowarzyszonym Cersanit S.A. Cersanit S.A. posiada 31% udziałów w kapitale zakładowym spółki Jedynym udziałowcem Cersanit Cyprus Lira Limited jest Cersanit S.A. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 10 ~

11 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Bilans dane jednostkowe Suma bilansowa na dzień r. zamknęła się kwotą tys. zł. Aktywa Aktywa trwałe na dzień r. wynosiły tys. zł i stanowiły 44,6% majątku ogółem Spółki; rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 4,5% aktywów trwałych ogółem. Aktywa obrotowe na dzień r. wyniosły tys. zł i stanowiły 55,4% aktywów ogółem. Zapasy stanowiły 0,5% aktywów obrotowych, natomiast należności krótkoterminowe 53,0%. Pasywa Kapitał własny Spółki na dzień r. wynosił tys. zł; kapitał własny stanowił 18,4% pasywów ogółem. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły tys. zł. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 11,8% zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 88,2% ogółu zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość księgowa na akcję Wartość księgowa na akcję spadła z 2,84 zł na r. do 2,82 zł na koniec u Rachunek zysków i strat dane jednostkowe Przychody netto ze sprzedaży wyniosły tys. zł. Spółka wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł. Strata na działalności gospodarczej wyniosła tys. zł. Na tym samym poziomie ukształtowała się strata brutto. Strata netto osiągnęła wartość tys. zł. Strata netto na akcję wyniosła -0,31 zł Rachunek przepływów pieniężnych dane jednostkowe Rok rozpoczęto stanem środków pieniężnych tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły tys. zł. Największe znaczenie dla ww. przepływów miały: zmiana stanu należności ( tys. zł), zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów ( tys. zł), oraz (zyski) straty z tytułu różnic kursowych ( tys. zł). Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły tys. zł. Najważniejszymi pozycjami w tym zakresie były inne wydatki inwestycyjne ( tys. zł), nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ( tys. zł) a także wpływy z odsetek od jednostek powiązanych ( tys. zł). Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły tys. zł. Największe znaczenie dla tej grupy przepływów miały: inne wpływy finansowe ( tys. zł), wykup dłużnych papierów wartościowych ( tys. zł) oraz wydatki na spłaty kredytów i pożyczek ( tys. zł). 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 11 ~

12 Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły tys. zł. 3. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność gospodarczą i osiągnięte wyniki finansowe Cersanit S.A. w u. Przewidywany rozwój Cersanit S.A. 1) CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY W u Cersanit SA zrealizowała przychody ze sprzedaży w kwocie tys. PLN oraz EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w kwocie tys. PLN. Przychody ze sprzedaży w 2009 r. były wyższe od przychodów z 2008 r. o 3,4%. Udział EBITDA w przychodach ze sprzedaży wyniósł w u 5,6%, wobec 6,3% w roku W u Cersanit SA zanotowała stratę netto w kwocie tys. PLN. Na wartość tę w największym stopniu wpłynął wynik na transakcjach pochodnych rozliczonych w u wynoszący tys. PLN, z czego na rozliczone transakcje forward przypadało tys. PLN, a na rozliczone opcje tys. PLN. Łączna wycena otwartych (niezrealizowanych) transakcji pochodnych wynosiła na roku minus 33 tys. PLN. Cała powyższa kwota wpływa ujemnie na zysk netto 2009 r. Powyższe niezrealizowane transakcje zostały rozliczone w I kwartale 2010 r. w oparciu o bieżące kursy rynkowe walut notowane w dniach wygaśnięcia poszczególnych kontraktów. Nadrzędnym celem zawierania tego typu transakcji walutowych jest ustalenie niezależnego od Cersanit SA zewnętrznego parametru sprzedaży na godziwym poziomie. W ocenie Zarządu warunek ten został spełniony. Inne czynniki Pozostałe czynniki mające wpływ na osiągnięty w u wynik finansowy to: produkcja i sprzedaż produktów marki Cersanit i Opoczno na poszczególnych rynkach zbytu, poziom popytu na produkty oferowane przez Cersanit SA na rynku krajowym i zagranicznym, koniunktura na rynku budowlano-montażowym oraz potrzeby remontowe, sytuacja na rynku finansowym oraz ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce i w krajach, gdzie Cersanit SA prowadzi działalność, realizacja strategii rozwoju działalności Cersanit SA na nowych rynkach, wycena aktywów finansowych. 2) ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I WYNIKI FINANSOWE CERSANIT SA PRZYJĘCIE PROGRAMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO ARKA NOEGO W dniu 30 stycznia u Zarząd Cersanit S.A. poinformował, że w związku z obserwowanymi zjawiskami globalnego kryzysu gospodarczego, Spółka dokonała weryfikacji planów inwestycyjnych u. Powyższa weryfikacja wpisuje się w prowadzone w Grupie Cersanit prace, mające na celu optymalne przygotowanie Cersanit SA oraz pozostałych spółek Grupy do działania w warunkach czasowej dekoniunktury gospodarczej, poprzez oszczędności po stronie cen zakupu materiałów i surowców, kosztów sprzedaży, administracji, itp. Powyższy program oszczędnościowy (określany w Grupie Cersanit mianem Arki Noego ), przewiduje również czasowe wstrzymanie inwestycji rozwojowych, których realizacja planowana była na. Wyjątek stanowi II etap projektu inwestycyjnego na Ukrainie, zakładający podniesienie rocznych zdolności produkcyjnych zakładów Grupy na Ukrainie z 1 mln szt. do 2 mln szt. ceramiki sanitarnej oraz z 7 mln m. kw. do 12 mln m kw. płytek ceramicznych. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2010 r. Czasowemu 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 12 ~

13 wstrzymaniu uległa natomiast realizacja pozostałych projektów rozwojowych, która planowana była na. Do projektów tych należy rozbudowa mocy wytwórczych spółek rosyjskich, zajmujących się produkcją płytek ceramicznych, do 13 mln m. kw. rocznie oraz budowa fabryki produktów wyposażenia łazienek w miejscowości Bacau w Rumunii. Spółka na bieżąco analizuje wszystkie istotne uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności sytuację na europejskim rynku materiałów budowlanych, pod kątem podjęcia decyzji o optymalnym terminie wznowienia zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych. W roku 2009 priorytetem dla Cersanit SA, poza wdrażaniem wyżej wspomnianego programu antykryzysowego, była maksymalizacja wolumenu sprzedaży, pozwalająca na: - utrzymanie i poszerzanie udziału Cersanit SA w europejskim rynku wyrobów wyposażenia łazienek, - pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, - redukcję jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów, - umocnienie pozycji Cersanit SA wobec jej konkurencji. Wszystkie te działania w ocenie Zarządu Emitenta, stanowić będą efektywne przygotowanie Cersanit SA do wznowienia planowanych działań strategicznych, ukierunkowanych na budowę silnej organizacji o zasięgu europejskim, posiadającej pozycję lidera rynku kompleksowego wyposażenia łazienek. Działalność handlowa Cersanit S.A. w 2009 r. koncentrowała się przede wszystkim na sprzedaży i wzbogacaniu wachlarza oferowanych towarów, oraz działaniach na rzecz większej rozpoznawalności marki CERSANIT oraz OPOCZNO. Spółka nadal konsekwentnie rozwijała kanały dystrybucji w kraju. Kontynuowała również z powodzeniem strategię umiędzynaradawiania działalności poprzez eksport. Realizując strategię rozwoju, Cersanit S.A. konsekwentnie wprowadzała do oferty nowe wyroby zarówno pod marką Cersanit jak i Opoczno. Są wśród nich bogate wzorniczo płytki ceramiczne i gresy, nowe linie ceramiki sanitarnej, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki oraz meble łazienkowe. Wszystkie nowości rynkowe, podobnie jak reszta bogatej oferty handlowej Spółki, charakteryzują się m.in. wysokimi walorami jakościowymi oraz użytkowymi. 4. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup w sprzedaży Cersanit S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w 2009 r. Ofertę asortymentową Cersanit SA można podzielić na trzy podstawowe grupy obejmujące: - płytki ceramiczne i gresy, - ceramikę sanitarną, - artykuły okołoceramiczne (meble łazienkowe, wanny akrylowe, kabiny prysznicowe i brodziki). Ofertę produktową uzupełniają zestawy podtynkowe, uzupełniające serie ceramiki sanitarnej, akcesoria do wanien czy zestawy urządzeń zmniejszających bariery w łazienkach i sanitariatach dla osób niepełnosprawnych. W 2009 r. Cersanit SA dystrybuowała produkty, towary i materiały pod markami Cersanit i Opoczno. Produkty Cersanit SA charakteryzują się wysoką funkcjonalnością, łatwym i prostym montażem, a także różnorodnym wzornictwem i kolorystyką. Cersanit SA kompleksowo rozwija swoją ofertę asortymentową, tak aby konsument, prowadząc określone prace remontowe lub wykończeniowe, mógł korzystać wyłącznie z produktów oferowanych przez Grupę. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 13 ~

14 Płytki ceramiczne Na koniec u oferta Cersanit S.A. obejmowała 154 kolekcje płytek ceramicznych, 81 kolekcji gresów szkliwionych, 4 kolekcje gresów zdobionych dostępne w 21 odmianach kolorystycznych, 40 odmian kolorystycznych gresu technicznego oraz 4 kolekcje mozaiki prasowanej. Płytki ścienne i podłogowe oferowane przez Cersanit SA to przede wszystkim płytki przeznaczone do wykładania w łazienkach. Ponadto Cersanit SA posiada w swojej bogatej ofercie 11 kolekcji płytek kuchennych. Płytki charakteryzuje szeroki wybór barw, atrakcyjne wzornictwo oraz bardzo dobre parametry techniczne. Cersanit S.A. oferuje 3 rodzaje gresów - gresy porcellanato. Gresy szkliwione łączą w sobie elegancję płytki ceramicznej z bardzo wysokimi parametrami technicznymi: niską nasiąkliwością, wysoką klasą ścieralności i dużą wytrzymałością. Można je stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, zarówno w domach jak i obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Serie gresów zdobionych w masie są określane jako kwintesencja szyku i dobrego smaku. Efekt wizualny potęguje kolorystyka zaczerpnięta z natury - odcienie beżu, brązu, szarości, czerni aż po efektowną czerwień. Gresy techniczne charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi. Praktycznie zerowa nasiąkliwość daje im całkowitą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Układa się je na tarasach, ciągach komunikacyjnych, halach produkcyjnych i pomieszczeniach o wyjątkowych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. Płytki polerowane doskonale prezentują się w ekskluzywnych wnętrzach. W u Cersanit SA wprowadziła do sprzedaży 34 kolekcje płytek ceramicznych oraz 22 kolekcje gresów szkliwionych. Wyroby wałbrzyskiej oraz opoczyńskiej fabryki płytek ceramicznych produkowane są zgodnie z certyfikatem międzynarodowej normy jakości ISO 9001: Wśród wyżej wymienionego asortymentu Cersanit SA oferuje również produkty pod marką Opoczno: 77 kolekcji płytek ścienno-podłogowych, 45 kolekcji gresu szkliwionego 30 odmian kolorystycznych gresu technicznego 1 kolekcję gresu zdobionego dostępną w 7 odmianach kolorystycznych 5 odmian kolorystycznych klinkieru Produkty marki Opoczno oferowane są we wszystkich standardowych formatach od 10x10 cm do 30x60 cm. Wyroby te charakteryzują się szerokim wzornictwem i bogatą gamą kolorów, co pozwala oferować zróżnicowany i atrakcyjny zestaw produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów. W produkcji płytek oferowanych przez Cersanit SA, wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Umożliwia to wydajną i stabilną produkcję bez przestojów oraz ograniczenie kosztów produkcji dzięki niskiemu zużyciu surowca. Na wszystkich etapach produkcji prowadzona jest szczegółowa kontrola jakości umożliwiająca wczesną eliminację błędów i zachowanie wysokiej jakości produktów. Opracowywane wysoko wydajne mieszanki glin i skaleni, które znajdują zastosowanie w produkcji płytek, pozwalają otrzymać oprócz bardzo dobrych parametrów technicznych gotowego produktu (wytrzymałość na pęknięcia, twardość, odporność na ścieranie) również produkt o szczególnych walorach estetycznych. Przykładem mogą być tu płytki imitujące naturalne drewno. Cersanit SA na bieżąco wprowadza do sprzedaży nowe serie wyrobów. Poszczególne serie różnią się między sobą kształtem, wzorem oraz kolorystyką płytek. Produkcja skoncentrowana jest głównie na płytkach o formatach średniej wielkości, ze względu na fakt, iż mają one największy udział w rynku (zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym). 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 14 ~

15 Uzupełnieniem szerokiej oferty płytek jest szereg ozdobnych dekorów. Wszystkie te produkty charakteryzują się wysoką dbałością o szczegóły stanowiące o estetyce produktu finalnego. W u Cersanit SA sprzedała 34,5 mln m 2 płytek ceramicznych. Ceramika sanitarna W 2009 r. oferta Cersanit S.A. obejmowała 17 kompletnych serii ceramiki sanitarnej (WC kompakt, umywalka, bidet, postument, pisuar) produkowanej przez fabrykę w Krasnymstawie oraz tzw. ofertę uzupełniającą. W 2009 r. wprowadzono do sprzedaży serię DECO, ARENA, CAPRI, ETIUDA oraz 6 nowych produktów, 3 nowe umywalki meblowe CERSANIA, umywalki meblowe AURORA, CARLA oraz kompakt. Wyroby produkowane przez krasnostawską fabrykę ceramiki sanitarnej produkowane są zgodnie z certyfikatem międzynarodowej normy jakości ISO 9001: Oprócz fabryki w Krasnymstawie Cersanit SA posiada fabryki ceramiki sanitarnej w Rumunii oraz na Ukrainie. Informacje o wyrobach produkowanych oraz oferowanych przez S.C. Cersanit Romania S.A. oraz Cersanit Invest Sp. z o.o. są zawarte w punkcie 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 r. Wyroby ceramiki sanitarnej produkowane przez spółki zależne od Cersanit SA charakteryzują się optymalnymi parametrami wyrównania powierzchni, niską nasiąkliwości wodną oraz odpornością na obciążenia, co w znacznym stopniu podnosi ich trwałość. Dodatkowym walorem produkowanej ceramiki sanitarnej, wyróżniającym ją na rynku, jest śnieżnobiały kolor uzyskany poprzez zastosowanie odpowiednich mieszanek surowcowych oraz nowoczesnych technologii. Produkty spełniają najwyższe wymagania krajowych i światowych norm bezpieczeństwa. Posiadają także wymagane atesty higieniczne. Zastosowane w zestawach rozwiązania przeznaczane są do łazienek i sanitariatów publicznych (w tym także dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), sanatoriów, gabinetów odnowy biologicznej, szpitali oraz wyposażenia łazienek klientów indywidualnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub osób starszych mających trudności w poruszaniu się. W u Cersanit SA sprzedała 2,5 mln sztuk ceramiki. Pozostałe artykuły łazienkowe W ofercie handlowej, poza wspomnianym wyżej asortymentem, znajdują się również inne artykuły służące wyposażeniu łazienki, m.in.: meble łazienkowe, wanny i brodziki akrylowe, oraz kabiny prysznicowe. Oferta Cersanit SA aktualnie obejmuje 33 kolekcje mebli łazienkowych. W u oferta handlowa została rozszerzona o 6 nowych kolekcji. Na 2009 r. oferta handlowa Cersanit S.A. obejmowała 41 modeli w segmencie wanien akrylowych, 26 modeli kabin prysznicowych, 23 modele brodzików akrylowych. Wyroby starachowickiej fabryki wyposażenia łazienkowego, tj. meble łazienkowe, kabiny oraz wyroby akrylowe produkowane są zgodnie z certyfikatem międzynarodowej normy jakości ISO 9001: Ofertę rynkową Spółki uzupełniają inne akcesoria łazienkowe, wszystkie w różnorodnych wzorach, dobrej jakości oraz o wyjątkowych walorach wizualnych. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 15 ~

16 Strukturę geograficzną przychodów Spółki Cersanit S.A. ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela: Obszar Okres 2009 r r. mln PLN % mln PLN % Polska ,5% 1 086,1 78,2% Kraje UE* 138,9 9,7% ,6% Kraje poza UE** 54,4 3,8% 141,9 10,2% Razem 1 436,3 100% % * m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania, Rumunia; ** m.in. Ukraina, Rosja; Strukturę przychodów przypadającą na poszczególne grupy asortymentowe Spółki Cersanit S.A. przedstawia poniższa tabela: Obszar Okres 2009 r r. mln PLN % mln PLN % Płytki ceramiczne 700,9 48,8% 659,8 47,5% Ceramika sanitarna 221,4 15,4% 283,4 20,4% Artykuły około ceramiczne* 136,3 9,5% 161,1 11,6% Inne** 377,7 26,3% 284,7 20,5% Razem 1 436,3 100% % * kabiny prysznicowe, brodziki, wanny akrylowe oraz meble i akcesoria łazienkowe; **usługi oraz inne towary i materiały 5. Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców. W 2009 r. Cersanit SA kontynuowała sprzedaż towarów na rynku krajowym oraz na licznych rynkach zagranicznych. Głównym rynkiem zbytu Cersanit SA jest Polska. Udział przychodów ze sprzedaży krajowej kształtował się na poziomie 86% w przychodach netto ogółem Spółki. Na pozycję Cersanit SA ma wpływ również sprzedaż zagraniczna. W 2009 r. przychody ze sprzedaży zagranicznej, osiągnęły poziom 193,3 mln zł. Spadek sprzedaży eksportowej Cersanit SA w porównaniu do 2008 r. spowodowany jest głównie ograniczeniem eksportu do tzw. krajów rodzimych, w których zlokalizowane zostały fabryki przy jednoczesnym wzroście ich mocy produkcyjnych i planowanej ekspansji handlowej. W związku z powyższym udział sprzedaży Cersanit SA na rynkach wschodnich zmniejsza się na korzyść spółek Grupy mających zakłady zlokalizowane na tych rynkach. Eksport z Polski na rynki wschodnie pełni rolę dostaw uzupełniających. Dzięki temu Cersanit SA może alokować większą część produkcji na rynki Europy Zachodniej. Skutkiem zwiększenia intensywności działań związanych z intensyfikacją sprzedaży na tamtejszych rynkach jest wzrost udziału sprzedaży towarów do Niemiec, Francji, krajów Beneluxu w sprzedaży eksportowej z 5,1% w 2008 r. do ponad 14% w 2009 r. W porównaniu do 2008 r. wzrosła również sprzedaż Cersanit SA do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii oraz krajów skandynawskich. Udział sprzedaży towarów na ww. rynki wzrósł z 4% w 2008 r. do 9,5% w 2009 r. Na terenie kraju Cersanit S.A. posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji, na którą składają się znane i renomowane na rynku budowlanym firmy handlowe, posiadające swoje siedziby, oddziały i sklepy firmowe w największych miastach Polski. Produkty ze znakiem CERSANIT i OPOCZNO znalazły się również w ofercie znanych sieci supermarketów, co zwiększa możliwości docierania do szerokich grup konsumentów. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 16 ~

17 Geograficzna struktura sprzedaży Cersanit S.A. w 2009 r. i 2008 r. Rodzaj sprzedaży 2009 r r. sprzedaż krajowa 86% 78% sprzedaż eksportowa 14% 22% Struktura sprzedaży eksportowej Cersanit S.A. w 2009 r. i 2008 r. Wyszczególnienie 2009 r r. Ukraina, Rosja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan 29,5% 54,4% Czechy, Węgry, Słowacja, Austria, Szwajcaria 23,6% 16,5% Litwa, Łotwa, Estonia 12,1% 11,8% Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Mołdawia, kraje byłej Jugosławii 10,4% 7,9% Niemcy, Francja, kraje Beneluxu 14,4% 5,1% Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, kraje skandynawskie 9,5% 4% Pozostałe 0,5% 0,3% Razem 100% 100% Niżej wskazani dostawcy Cersanit S.A. są spółkami zależnymi Emitenta, pełniącymi rolę producentów wyrobów w modelu biznesowym Grupy. Cersanit SA dokonuje zakupu produktów od spółek zależnych posiadających fabryki na terenie Polski, a następnie zajmuje się ich dystrybucją. Informacje nt. powiązań w Grupie Kapitałowej przedstawione zostały w pkt niniejszego Sprawozdania Zarządu. Cersanit SA nie jest zależna od jakiegokolwiek dostawcy spoza Grupy Kapitałowej Cersanit. Zestawienie największych dostawców Spółki Cersanit S.A. w 2009 r. Spółka Obrót (w tys. PLN) Udział w przychodach ze sprzedaży ogółem (%) Opoczno I Sp z o.o % Cersanit III S.A % Cersanit IV Sp. z o.o % Cersanit II S.A % 6. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Cersanit SA, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji zawartych w u Umowy znaczące UMOWY POŻYCZKI ZAWARTA POMIĘDZY CERSANIT SA A LXIV S.a.r.l. Cersanit S.A. działając jako pożyczkobiorca oraz LXIV S.a.r.l. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa obowiązującego w Luxemburgu z siedzibą w Luxemburgu, (adres: 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxemburg), działająca jako pożyczkodawca, zawarły w dniu 21 stycznia u umowę pożyczki do maksymalnej kwoty ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,75 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 21 stycznia u, tj. 1 EUR = 4,3305 PLN). 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 17 ~

18 Cersanit S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LXIV S.a.r.l. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2010 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Pożyczka zostanie wykorzystana na finansowanie działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. Cersanit S.A. działając jako pożyczkobiorca oraz LXIV S.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu, spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa obowiązującego w Luxemburgu (adres: 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxemburg), działająca jako pożyczkodawca, zawarły w dniu 10 marca u umowę pożyczki do maksymalnej kwoty ,00 EUR (co, wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 10 marca u, tj. 1 EUR = 4,7297 PLN, stanowi równowartość ,85 PLN). Cersanit S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LXIV S.a.r.l. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2010 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Pożyczka zostanie wykorzystana na finansowanie działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. ZBYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI CERSANIT CYPRUS LIRA Ltd Wskutek zawarcia umowy sprzedaży udziałów pomiędzy spółką Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (Zbywający), a BCDF Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) (podmiot zależny Barlinek S.A., Kupujący), w dniu 02 marca u zbyte zostały udziały spółki Cersanit Cyprus Lira Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze (Spółka zależna). Przedmiotem umowy jest 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, o łącznej wartości nominalnej EUR (Udziały). Cena nabycia Udziałów wynosi EUR za 100% udziałów, co zgodnie ze średnim kursem NBP na dzień nabycia stanowi równowartość ,20 zł. UMOWA KREDYTOWA ZAWARTA Z ABN AMRO (POLSKA) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.) W dniu 27 marca 2009 r. Cersanit S.A. zawarła z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.) umowę, na podstawie której ww. Bank przyznał Spółce kredyt do kwoty PLN, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Spółki. Kredyt podlega spłacie w dniu 31 marca 2010 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności handlowych kredytobiorcy. ANEKS DO UMOWY O PRZEPROWADZENIE PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI W dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Cersanit S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) działającym jako następca prawny Banku BPH S.A. zawarty został aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z dnia 13 sierpnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, do maksymalnej kwoty nominalnej 500 mln zł (o umowie Emitent informował m. in. w raporcie bieżącym nr 44/2007 z 28 grudnia 2007 r.). Zgodnie z przedmiotowym aneksem strony postanowiły, że Spółka może dokonywać emisji obligacji do dnia 30 kwietnia 2010 r., przy czym: - obligacje kuponowe (od których naliczane są odsetki) mogą być emitowane na okres nie krótszy niż 365 dni i nie dłuższy niż 5 lat; - obligacje zerokuponowe (emitowane z dyskontem) mogą być emitowane na okres nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 364 dni, a data ich wykupu nie będzie późniejsza niż 30 kwietnia 2010 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 18 ~

19 ZMIANY DO UMÓW KREDYTOWYCH ZAWARTYCH Z PEKAO SA W dniu 10 czerwca u przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarty został aneks do Umowy Kredytu o Linię Wielocelową Wielowalutową na kwotę 65 mln PLN. Na podstawie ww. aneksu strony umowy ustaliły, że okres udostępnienia kredytu, przyznanego ww. umową na kwotę 65 mln PLN, zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2010 r. LIST MANDATOWY ZAWARTY Z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU W dniu 22 czerwca u Spółka otrzymała, podpisany drogą obiegową, list mandatowy (ang. Mandate Letter ) sygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (zwany dalej EBOR ), Cersanit S.A. oraz, kontrolowaną przez Spółkę, ukraińską spółkę Cersanit Invest LLC (zwaną dalej Cersanit Invest ). W przedmiotowym liście EBOR wyraził intencję udzielenia Cersanitowi Invest długoterminowego kredytu inwestycyjnego w maksymalnej łącznej kwocie 20 mln EUR (co stanowi równowartość PLN wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 22 czerwca 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,5037 PLN). Kredyt ten ma zostać przeznaczony na sfinansowanie drugiego etapu projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Cersanit Invest, polegającego na budowie fabryki płytek ceramicznych oraz ceramiki sanitarnej w Czyżywce na Ukrainie. Drugi etap, o którym Emitent informował 30 października 2008 roku w raporcie bieżącym nr 52/2008, zakłada zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych fabryk Cersanit Invest z 7 mln mkw. płytek ceramicznych do 12 mln mkw. oraz z 1 mln sztuk ceramiki sanitarnej do 2 mln sztuk. UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NUSINCO HOLDINGS LIMITED W dniu 13 lipca u Spółka otrzymała, podpisaną przez kontrahenta w drodze obiegowej, umowę sprzedaży udziałów (Deed of sale purchase and transfer of shares) zawartą w dniu 29 czerwca u pomiędzy Emitentem a spółką Lorton Investment Ltd. utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Tortoli (adres: Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) zarejestrowaną pod numerem (zwaną dalej Lorton Investment ). Na podstawie wspomnianej powyżej umowy spółka Lorton Investment nabyła od Emitenta, za kwotę EUR (co stanowi równowartość ,50 PLN wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 13 lipca u, tj. 1 EUR = 4,4045 PLN), 100% udziałów w kontrolowanej dotychczas przez Emitenta spółce Nusinco Holdings Limited (zwanej dalej Nusinco ), utworzonej i istniejącej na podstawie prawa Republiki Cypru z siedzibą w Nikozji (adres: 48 Themistokli Dervi, Centennial Building, office 701, 1066 Nikozja), zarejestrowanej pod numerem HE Spółka Nusinco jest właścicielem akcji (upoważniających łącznie do 92,25% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy) litewskiego producenta płytek ceramicznych spółki Dvarčionių Keramika AB, utworzonej i istniejącej na podstawie prawa litewskiego, z siedzibą w Wilnie (adres: Keramikų g. 2, Wilno) zarejestrowanej pod numerem ANEKSY DO ZNACZACYCH UMÓW KREDYTOWYCH W dniu 5 sierpnia u Cersanit S.A. powzięła od pełnomocnika Spółki informację o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych: (1) umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca u zawartej pomiędzy: Spółką, ABN Amro Bank NV z siedzibą w Amsterdamie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.) z siedzibą w Warszawie, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Umową Zmieniającą I ) dotyczącej umowy kredytowej (ang. PLN Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez Spółkę, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową I ); oraz 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 19 ~

20 (2) umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca u zawartej pomiędzy: Spółką, Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. (zwanej dalej Umową Zmieniającą II ) dotyczącej umowy kredytu wielocelowego (ang. PLN Multipurpose Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez Spółkę, Opoczno I Sp. z o.o., ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową II ). Umowa Zmieniająca I przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej I wskaźników finansowych. W szczególności: (i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym); (ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto Spółki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA; (iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsługi długu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie Spółka ponosi w związku z obsługą zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) zobowiązanie Spółki do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej I do kwoty ,98 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,60 PLN) na rzecz każdego z kredytodawców (tj. na rzecz ABN Amro Bank NV, Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. zwanych dalej łącznie Kredytodawcami ) oraz dodatkowo do kwoty ,93 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,75 PLN) na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako Agent Zabezpieczeń; (4) obowiązek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz każdego z Kredytodawców, do maksymalnej kwoty ,98 EUR każda, na nieruchomościach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - położonych w Opocznie, Paszkowicach, Chełstach, Sielcu oraz Grębenicach - na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej I; (5) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej I; (6) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno Trade Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej I; oraz (7) obowiązek zapłaty przez Spółkę dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej I wysokości ,00 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,72 PLN). W dniu 29 lipca u Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (6), a Opoczno I sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5). Zgodnie z postanowieniami Umowy Zmieniającej I Spółka, w ciągu 2 tygodni od daty podpisania Umowy Zmieniającej I, złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w punkcie (3) powyżej oraz spowoduje złożenie wniosków o wpisanie do odpowiednich ksiąg wieczystych hipotek o których mowa w punkcie (4) powyżej. Umowa Zmieniająca II przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę oraz Opoczno I Sp. z o.o., na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej II wskaźników finansowych. W szczególności: 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 20 ~

21 (i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym); (ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto Spółki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA; (iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsługi długu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie Spółka oraz Opoczno I Sp. z o.o. ponoszą w związku z obsługą zadłużenia; (iv) wprowadzono wskaźnik płynności (ang. Cashflow Cover ) tj. stosunek wartości przepływów pieniężnych do kosztów ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) obowiązek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz ABN Amro Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., do maksymalnej kwoty PLN każda, na nieruchomościach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - położonych w Opocznie, Paszkowicach, Chełstach, Sielcu oraz Grębenicach - na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II; (4) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej II; (5) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno Trade Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń) zgodnie z którą Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej II; oraz (6) obowiązek zapłaty przez Spółkę oraz Opoczno I Sp. z o.o. dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej II w wysokości ,00 PLN. W dniu 29 lipca u Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5), a Opoczno I Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (4). ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ I UDZIELENIE PORĘCZENIA W dniu 5 sierpnia u Cersanit S.A. powzięła od pełnomocnika Spółki informację o podpisaniu umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 31 lipca u zawartej pomiędzy LXIV S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółką w 100% zależna od Emitenta, Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, spółką w 100% zależna od Emitenta, Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT z siedzibą w Wiedniu (zwanej dalej Umową Zmieniającą ) dotyczącej umowy kredytowej (ang. EUR 100,000,000 Facility Agreement co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku przez LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 19 kwietnia 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową ). Umowa Zmieniająca przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, LXIV S.a r.l. oraz Cersanit III, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej wskaźników finansowych. W szczególności: (I) obniżono wskaźnik płynności (ang. Cashflow Cover ) tj. stosunek wartości przepływów pieniężnych do kosztów ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia; (II) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto do EBITDA; (wprowadzając jednocześnie obowiązek testowania ww. wskaźników w odniesieniu do Spółki na poziomie skonsolidowanym, w odróżnieniu od dotychczasowych postanowień obligujących do testowania wskaźników na poziomie LXIV S.a r.l. i jej spółki zależnej Cersanit III S.A.) 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 21 ~

22 (III) wprowadzono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) zobowiązanie Spółki do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji do kwoty EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) na rzecz każdego z kredytodawców (tj. na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT zwanych dalej łącznie Kredytodawcami ) oraz dodatkowo do kwoty EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. działającego jako Agent Zabezpieczeń; (4) udzielenie przez Spółkę na rzecz Kredytodawców poręczenia za wszystkie zobowiązania LXIV S.a r.l. wynikające z Umowy Kredytowej do maksymalnej kwoty ,00 EUR (poręczenie będzie ważne do dnia spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Kredytowej jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019); oraz (5) obowiązek LXIV S.a r.l. uiszczenia dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej w wysokości 0,5% kwoty kredytu. W dniu 31 lipca u Spółka, działając przez pełnomocnika, złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w punkcie (3) powyżej. ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW KREDYTOWYCH Z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU W dniu 18 sierpnia u Cersanit Invest Sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta) zawarła umowę kredytową (zwaną dalej Umową Kredytową Cersanit Invest ) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej EBRD ), na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Invest Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia u (zwanego dalej Kredytem Cersanit Invest ). Termin spłaty Kredytu Cersanit Invest określony został na dzień 5 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu Cersanit Invest ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Kredyt Cersanit Invest zostanie przeznaczony na dokończenie rozbudowy fabryki Cersanit Invest Sp. z o.o. na Ukrainie, poprzez zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych z 7 do 12 mln mkw. płytek ceramicznych i z 1 do 2 mln szt. ceramiki sanitarnej (dalej Projekt ). Spółka informowała o zamiarze realizacji Projektu w raporcie bieżącym nr 3/2009 z dnia 30 stycznia u. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 sierpnia u Cersanit Cyprus Limited (cypryjski podmiot zależny od Emitenta) zawarł umowę kredytową z EBRD (zwaną dalej Umową Kredytową Cersanit Cyprus ), na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Cyprus Limited kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia u (zwanego dalej Kredytem Cersanit Cyprus ), na finansowanie nabycia maszyn i urządzeń objętych Projektem. Termin spłaty Kredytu Cersanit Cyprus określony został na dzień 5 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu Cersanit Cyprus ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Wszystkie kwoty wykorzystane na podstawie Umowy Kredytowej Cersanit Invest oraz Umowy Kredytowej Cersanit Cyprus nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku. EBRD zwiększył tym samym kwotę finansowania udzielonego Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited z kwoty EUR do kwoty EUR (co na dzień zawarcia powyższych Umów Kredytowych, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi odpowiednio równowartość ,50 PLN i ,50 PLN). Emitent informował o finansowaniu 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 22 ~

23 Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited w raporcie bieżącym nr 11/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku. Jako zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umowy Kredytowej Cersanit Invest oraz Umowy Kredytowej Cersanit Cyprus (zwanych dalej łącznie Umowami Kredytowymi ), strony Umów Kredytowych ustaliły: - hipotekę na nieruchomościach będących własnością Cersanit Ukraina Sp. z o.o. (ukraińskiego podmiotu zależnego od Emitenta), - zastaw na maszynach i urządzeniach objętych Projektem, - zastawy na udziałach: Cersanit Invest Sp. z o.o., Cersanit Ukraina Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited, - cesję praw Cersanit Invest Sp. z o.o. z umów handlowych, umów o roboty budowlane, oraz polis ubezpieczeniowych, - cesję praw Cersanit Cyprus Limited z umów gwarancji bankowych i kontraktów na dostawę maszyn i urządzeń, - poręczenie Spółki za zobowiązania wynikające z Umów Kredytowych, - umowę wsparcia przez Spółkę, - zastawy i pełnomocnictwa do rachunków bankowych Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited. W dniu 18 sierpnia u zawarto następujące umowy zabezpieczające zobowiązania wynikające z Umów Kredytowych: Umowa poręczenia zawarta pomiędzy EBRD a Spółką, na podstawie której Spółka udzieliła EBRD poręczenia za zobowiązania kredytobiorców (tj. Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited; spółki zależne od Emitenta) wynikające z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Poręczenie będzie obowiązywało nie dłużej niż do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD a Emitentem, Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited. Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Invest Sp. z o.o. pomiędzy Cersanit Cyprus Limited oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej jest udział w kapitale zakładowym Cersanit Invest Sp. z o.o. stanowiący 99,4431% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej ,50 UAH (co na dzień 18 sierpnia u, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,61 PLN), uprawniający do 99,4431% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Invest Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Cersanit Cyprus Limited wynosi 0 PLN (ze względu na finansowanie spółki Cersanit Invest Sp. z o.o. długiem). Udziały Cersanit Invest Sp. z o.o. mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cersanit Cyprus Limited. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Ukraina Sp. z o.o. pomiędzy Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR, powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej jest udział w kapitale zakładowym Cersanit Ukraina Sp. z o.o. stanowiący 99,99% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej ,08 UAH (co na dzień 18 sierpnia u, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,64 PLN), uprawniający do 99,99% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Ukraina Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Cersanit Invest Sp. z o.o. wynosi ,08 UAH. Udziały Cersanit Ukraina Sp. z o.o. mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cersanit Invest Sp. z o.o. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 23 ~

24 Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Cyprus Limited pomiędzy Spółką, Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (luksemburskim podmiotem zależnym od Emitenta) oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej są udziały w kapitale zakładowym Cersanit Cyprus Limited, tj udziałów o wartości nominalnej EUR (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 7.511,73 PLN), należących do Cersanit Luxembourg S.a.r.l., stanowiących 99,94% kapitału zakładowego i uprawniających do głosów na zgromadzeniu wspólników, oraz 1 udział o wartości nominalnej 1 EUR (co na dzień 18 sierpnia u, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 4,1755 PLN), należący do Spółki stanowiący 0,06% kapitału zakładowego i uprawniający do 1 głosu na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Cyprus Limited w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1 EUR, a w księgach rachunkowych Cersanit Luxembourg S.a.r.l. wynosi EUR. Udziały Cersanit Cyprus Limited mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki oraz Cersanit Luxembourg S.a.r.l. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Patrz także punkt 7 niniejszego sprawozdania zarządu Umowy ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia Cersanit SA Ubezpieczyciel Suma ubezpieczenia na dzień 31 grudnia 2009r. [w tys. zł] polisy majątkowe TUiR "Warta" S.A.; Compensa S.A polisy odpowiedzialności cywilnej TUiR "Warta" S.A.; Compensa S.A RAZEM Cersanit SA ubezpiecza również środki transportu w zakresie OC i AC u wyżej wymienionych ubezpieczycieli Umowy współpracy lub kooperacji W u Cersanit SA nie zawierała innych istotnych umów współpracy lub kooperacji. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 24 ~

25 7. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych Cersanit SA, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych w 2009 r., z uwzględnieniem metod ich finansowania. REJESTRACJA ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM I STATUCIE EMITENA ORAZ UMORZENIE AKCJI SERII F Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 lutego u dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta polegających na zmianie wysokości kapitału zakładowego i umorzenia akcji serii F oraz rejestracji w dniu 30 stycznia u zmian dotyczących przedmiotu działalności. W skutek rejestracji w KRS umorzenia (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, kapitał zakładowy został obniżony o 335,90 (słownie: trzysta trzydzieści pięć 90/100) złotych do kwoty ,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwa 30/100) złotych i dzieli się obecnie na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ akcji serii F, o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Liczba głosów przysługująca z umorzonych akcji to głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit SA. Ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit S.A. Umorzenie dokonane zostało bez wynagrodzenia. Efektem przyjętego na podstawie uchwały nr 8 NWZA Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 roku parytetu przydziału akcji serii F, gdzie akcjonariuszom Opoczno S.A., których liczba akcji podzielona przez 3 nie dawała liczby całkowitej przydzielano akcje Cersanit S.A. w zamian za najwyższą liczbę akcji, która podzielona przez 3 dawała liczbę całkowitą, a za pozostałą 1 lub 2 akcje wypłacono zgodnie z art ksh dopłatę gotówkową. W wyniku przydzielania akcji serii F, akcji nie zostało objętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A., którym wypłacono z tego tytułu dopłaty, zaś Zarząd Cersanit S.A. uchwałą z dnia 24 października 2008 roku zdecydował o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie nieobjętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A. akcji serii F. W dniu 18 grudnia 2008 roku NWZA Cersanit S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie części akcji serii F. W wyniku rejestracji zmian Statutu Cersanit S.A. zmianie uległ zapis 5 pkt.1, 6 pkt.1 i pkt otrzymał następujące brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007): 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 25 ~

26 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych mebli Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów u żytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Transport drogowy towarów A Magazynowanie i przechowywanie paliw B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Działalność holdingów finansowych 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Działalność agencji reklamowych Działalność związana z reprezentowaniem mediów Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 26 ~

27 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 78 Działalność związana z zatrudnieniem 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.5 Pozaszkolne formy edukacji 93.1 Działalność związana ze sportem Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. W miejsce dotychczasowego brzmienia: 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do ,20 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ nie więcej niż akcji serii F; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Otrzymał następujące brzmienie: 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,30 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D e/ akcji serii F o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. W miejsce dotychczasowego brzmienia: 6.2 Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. otrzymał następujące brzmienie: 6.2 Akcje serii A, B, C, D i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. ZBYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZALEŻNEJ EMITENTA CERSANIT CYPRUS LIRA LTD W dniu 2 marca u pomiędzy spółką Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (Zbywający), a BCDF Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) (podmiot zależny Barlinek S.A., Kupujący), wskutek zawarcia umowy sprzedaży udziałów zbyte zostały udziały spółki Cersanit Cyprus Lira Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze (Spółka zależna). Przedmiotem umowy jest 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, o łącznej wartości nominalnej EUR (Udziały). Cena nabycia Udziałów wynosi EUR za 100% udziałów, co zgodnie ze średnim kursem NBP na dzień nabycia stanowi równowartość ,20 zł. Pomiędzy osobami zarządzającymi a spółką BCDF Ltd i osobami nią zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Natomiast Emitent jest powiązany ze spółką BCDF Ltd poprzez akcjonariusza, Pana Michała Sołowowa, który bezpośrednio i pośrednio posiada akcje Cersanit S.A. i Barlinek S.A. podmiotu dominującego w stosunku do spółki BCDF Ltd. Osoby nadzorujące Emitenta, Pan Grzegorz Miroński, Pan Mariusz Waniołka i Pan Kamil Latos, pełnią jednocześnie funkcje nadzorcze w spółce Barlinek S.A. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 27 ~

28 Nabyte udziały uznane zostały za aktywa znaczące na podstawie kryterium aktywów finansowych o znacznej wartości. NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ NUSINCO HOLDINGS LIMITED W dniu 26 maja u pomiędzy spółką Cersanit SA (Kupujący) i Citco Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarta została umowa kupna udziałów w spółce Nusinco Holdings Limited z siedzibą w 48 Themistokli Dervi, Centennial Building, office 701, 1066 Nikozja (Cypr), zarejestrowanej pod numerem HE (Spółka zależna). Na podstawie zawartej umowy Cersanit SA nabyła 100 % kapitału zakładowego Spółki zależnej, który dzieli się na 1800 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP stanowi równowartość 7, PLN). Cena nabycia udziałów wyniosła 3, EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP stanowi równowartość 15, PLN). Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Cersanit SA. NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ UAB MASTER ASSET MANAGEMENT W dniu 3 czerwca 2009 pomiędzy Cersanit S.A. (Kupujący) i UAB "Next Holding" z siedzibą w Apolinaro Juozo Povilaicio st. 8-44, Wilno, Litwa, zawarta została umowa kupna akcji w spółce UAB Master Asset Management z siedzibą w Didzioji ST.25, Wilno na Litwie, zarejestrowanej pod numerem (Spółka zależna). Na podstawie zawartej umowy Cersanit SA nabyła 100 % kapitału zakładowego Spółki zależnej, który dzieli się na tys. akcji o wartości nominalnej 1 LTL za każdą akcję (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 12,996 PLN). Cena nabycia akcji wyniosła 4, EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 19, PLN). Źródłem finansowania nabytych akcji są środki własne Cersanit SA. REJESTRACJA SPÓŁKI ZALEŻNEJ CERSANIT TRADE LLC W dniu 10 czerwca u Krajowe Biuro Rejestru Sądowego z siedzibą w Moskwie dokonało rejestracji spółki zależnej Cersanit Trade LLC z siedzibą przy ul. Molodiozhnaia 15, Frianovo, region Schelkovski, Moskovskaja Oblast, Federacja Rosyjska, pod numerem Kapitał zakładowy wynosi 10, RUB (co zgodnie ze średnim kursem NBP na dzień dokonania rejestracji stanowi równowartość 1, PLN). Cersanit S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cersanit Trade LLC. WNIESIENIE UDZIAŁÓW DVARĈIONIŲ KERAMIKA AB DO SPÓŁKI NUSINCO HOLDINGS LIMITED W dniu 23 czerwca u Cersanit S. A. wniosła do cypryjskiej spółki zależnej Nusinco Holdings Limited wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych przez siebie akcji (tj akcji) spółki AB Dvarčionių Keramika stanowiących 92,25% kapitału zakładowego AB Dvarčionių Keramika. Kapitał zakładowy spółki zależnej Nusinco Holdings Limited został podwyższony z 1800 udziałów do 9000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro każdy. Cersanit S.A. w zamian za przedmiotowy wkład niepieniężny objął nowe udziały w kapitale zakładowym Nusinco Holdings Limited wraz z premią wynoszącą łącznie , 75 Euro. SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NUSINCO HOLDINGS LIMITED W dniu 13 lipca u Cersanit S.A. otrzymała, podpisaną przez kontrahenta w drodze obiegowej, umowę sprzedaży udziałów (Deed of sale purchase and transfer of shares) zawartą w dniu 29 czerwca u pomiędzy Emitentem a spółką Lorton Investment Ltd. utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Tortoli (adres: Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) zarejestrowaną pod 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 28 ~

29 numerem (zwaną dalej Lorton Investment ). Na podstawie umowy spółka Lorton Investment nabyła od Emitenta, za kwotę EUR (co stanowi równowartość ,50 PLN wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 13 lipca u, tj. 1 EUR = 4,4045 PLN), 100% udziałów w kontrolowanej dotychczas przez Emitenta spółce Nusinco Holdings Limited (zwanej dalej Nusinco ), utworzonej i istniejącej na podstawie prawa Republiki Cypru z siedzibą w Nikozji (adres: 48 Themistokli Dervi, Centennial Building, office 701, 1066 Nikozja), zarejestrowanej pod numerem HE Spółka Nusinco jest właścicielem akcji (upoważniających łącznie do 92,25% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy) litewskiego producenta płytek ceramicznych spółki Dvarčionių Keramika AB, utworzonej i istniejącej na podstawie prawa litewskiego, z siedzibą w Wilnie (adres: Keramikų g. 2, Wilno) zarejestrowanej pod numerem Łączna strata na sprzedaży spółki AB Dvarcioniu Keramika wyniosła ,22 PLN. REJESTRACJA ZMIAN STATUTU I USTALENIE JEDNOLITEJ TREŚCI STATUTU W dniu 2 października u Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o dokonał rejestracji zmian Statutu Cersanit S.A. W 6 Statutu Emitenta dodano nowe ustępy 4,5,6,7 w następującym brzmieniu: "4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą ,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie więcej niż (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 5. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych - o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do: 1) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech ) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10% (dziesięć procent); 3) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu przepisu Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równowartości Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny. 4) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej; 5)oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne)." 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 29 ~

30 W dniu 29 października u Rada Nadzorcza Cersanit S.A. przyjęła jednolitą treść statutu uwzględniającą powyższe zmiany. 8. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych Cersanit SA dokonanych poza grupą jednostek powiązanych w 2009 r., z uwzględnieniem metod ich finansowania. Do najistotniejszych lokat kapitałowych lub inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej Cersanit dokonanych w u zaliczyć należy nabyte lub objęte udziały w spółkach zależnych. Szczegółowe informacje na temat zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Cersanit przedstawione zostały w pkt. 7 niniejszego Sprawozdania Zarządu. W u Cersanit S.A. w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym zawierała transakcje na terminowym rynku walutowym (transakcje forward). Transakcje te zawierane były zgodnie z obowiązującą w Spółce strategią zabezpieczania działalności gospodarczej przed ryzykiem kursowym, której główne założenia przedstawione zostały w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie 6.7. Na dzień r. Spółka posiadała nierozliczone transakcje walutowe typu FORWARD, których wycena przedstawiona została poniżej: Lp. Waluta Nominał transakcji (w tys.) Z tego przypadające do rozliczenia w 2010 r. Z tego przypadające do rozliczenia w 2011 r. Wycena transakcji na (tys. PLN) Z tego ujęte w kapitale Z tego odniesione na wynik finansowy 1. GBP/PLN HUF/PLN RON/PLN RUB/PLN RAZEM x x x Powyższe transakcje pochodne zawarte zostały jako zabezpieczenie prognozowanych przepływów walutowych netto I kwartału 2010 roku i zostały rozliczone w I kwartale 2010 roku w oparciu o bieżące kursy rynkowe walut notowane w dniach wygaśnięcia poszczególnych kontraktów. Nadrzędnym celem zawierania tego typu transakcji walutowych jest ustalenie niezależnego od Spółki zewnętrznego parametru sprzedaży na godziwym poziomie. W ocenie Spółki warunek ten został spełniony. Patrz także punkt 3 niniejszego sprawozdania. 9. Opis istotnych transakcji zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, z podaniem ich kwot i określeniem charakteru tych transakcji. Spółka Cersanit S.A. zawierała w u transakcje z podmiotami tworzącymi Grupę Cersanit, związane z dystrybucją produktów wytworzonych w spółkach Grupy. Przeprowadzane one były na warunkach rynkowych i dotyczyły typowych i rutynowych operacji, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Grupę Cersanit. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 30 ~

31 10. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w u umowach kredytowych i umowach pożyczek z uwzględnieniem ich kwot, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminów ich wymagalności oraz udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Umowy kredytowe ZNACZĄCA UMOWA KREDYTOWA Z ABN AMRO BANK (POLSKA) SA (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.) W dniu 27 marca 2009 r. Cersanit S.A. (Emitent, Spółka) zawarła z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (dzisiejsza nazwa banku - RBS) umowę, na podstawie której ww. Bank przyznał Spółce kredyt do kwoty 50 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Spółki. Kredyt podlega spłacie w dniu 31 marca 2010 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności handlowych kredytobiorcy. ANEKS DO UMOWY O PRZEPROWADZENIE PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI W dniu 22 kwietnia 2009 r. Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) działającym jako następca prawny Banku BPH S.A. zawarła aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z dnia 13 sierpnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, do maksymalnej kwoty nominalnej 500 mln zł (o umowie Emitent informował m. in. w raporcie bieżącym nr 44/2007 z 28 grudnia 2007 r.). Zgodnie z przedmiotowym aneksem strony postanowiły, że Spółka może dokonywać emisji obligacji do dnia 30 kwietnia 2010 r., przy czym: obligacje kuponowe (od których naliczane są odsetki) mogą być emitowane na okres nie krótszy niż 365 dni i nie dłuższy niż 5 lat; obligacje zerokuponowe (emitowane z dyskontem) mogą być emitowane na okres nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 364 dni, a data ich wykupu nie będzie późniejsza niż 30 kwietnia 2010 r. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. ANEKSY DO UMÓW Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI SA W dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarty został aneks do Umowy Kredytu o Linię Wielocelową Wielowalutową na kwotę 65 mln PLN. Na podstawie aneksu strony umowy ustaliły, że okres udostępnienia kredytu, przyznanego ww. umową na kwotę 65 mln PLN, zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2010 r. LIST MANDATOWY ZAWARTY Z EBOiR W dniu 22 czerwca u Emitent otrzymał, podpisany drogą obiegową, list mandatowy (ang. Mandate Letter ) sygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (zwany dalej EBOR ), Emitenta oraz, kontrolowaną przez Emitenta, ukraińską spółkę Cersanit Invest LLC (zwaną dalej Cersanit Invest ). W przedmiotowym liście EBOR wyraził intencję udzielenia Cersanitowi Invest długoterminowego kredytu inwestycyjnego w maksymalnej łącznej kwocie EUR (co stanowi równowartość PLN wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 22 czerwca u, tj. 1 EUR = 4,5037 PLN). Kredyt ten ma zostać przeznaczony na sfinansowanie drugiego etapu projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Cersanit Invest, polegającego na budowie fabryki płytek ceramicznych oraz ceramiki sanitarnej w Czyżywce na Ukrainie. Drugi etap, o którym Emitent informował 30 października 2008 roku w raporcie bieżącym nr 52/2008, zakłada zwiększenie 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 31 ~

32 rocznych mocy produkcyjnych fabryk Cersanit Invest z 7 mln mkw. płytek ceramicznych do 12 mln mkw. oraz z 1 mln sztuk ceramiki sanitarnej do 2 mln sztuk. ZMIANA UMÓW KREDYTOWYCH ZAWARTYCH POMIĘDZY CERSANIT SA, SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI: OPOCZNO SP. Z O.O., OPOCZNO I SP. Z O.O. I OPOCZNO TRADE SP. Z O.O., A ABN AMRO BANK NV, ABN AMRO BANK (POLSKA) SA (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), BANKIEM PEKAO SA I FORTIS BANK POLSKA SA W dniu 5 sierpnia u Emitent powziął od pełnomocnika Spółki informację o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych: (1) umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca u zawartej pomiędzy: Spółką, ABN Amro Bank NV z siedzibą w Amsterdamie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.) z siedzibą w Warszawie, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Umową Zmieniającą I ) dotyczącej umowy kredytowej (ang. PLN Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez Spółkę, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową I ); oraz (2) umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca u zawartej pomiędzy: Spółką, Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. (zwanej dalej Umową Zmieniającą II ) dotyczącej umowy kredytu wielocelowego (ang. PLN Multipurpose Facility Agreement) zawartej w dniu 15 lutego 2008 roku przez Spółkę, Opoczno I Sp. z o.o., ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową II ). Umowa Zmieniająca I przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej I wskaźników finansowych. W szczególności: (i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym); (ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto Spółki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA; (iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsługi długu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie Spółka ponosi w związku z obsługą zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) zobowiązanie Spółki do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej I do kwoty ,98 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,60 PLN) na rzecz każdego z kredytodawców (tj. na rzecz ABN Amro Bank NV, Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. zwanych dalej łącznie Kredytodawcami ) oraz dodatkowo do kwoty ,93 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,75 PLN) na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako Agent Zabezpieczeń; (4) obowiązek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz każdego z Kredytodawców, do maksymalnej kwoty ,98 EUR każda, na nieruchomościach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - położonych w Opocznie, Paszkowicach, Chełstach, Sielcu oraz Grębenicach - na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej I; (5) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej I; 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 32 ~

33 (6) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno Trade Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej I; oraz (7) obowiązek zapłaty przez Spółkę dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej I wysokości ,00 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej I, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ,72 PLN) W dniu 29 lipca u Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (6), a Opoczno I sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5). Zgodnie z postanowieniami Umowy Zmieniającej I Spółka, w ciągu 2 tygodni od daty podpisania Umowy Zmieniającej I, złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w punkcie (3) powyżej oraz spowoduje złożenie wniosków o wpisanie do odpowiednich ksiąg wieczystych hipotek o których mowa w punkcie (4) powyżej. Umowa Zmieniająca II przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę oraz Opoczno I Sp. z o.o., na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej II wskaźników finansowych. W szczególności: (i) obniżono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia Spółki na poziomie skonsolidowanym); (ii) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto Spółki na poziomie skonsolidowanym do EBITDA; (iii) obniżono wskaźnik pokrycia obsługi długu (ang. Debt Service Cover) tj. stosunek EBITDA do kosztów jakie Spółka oraz Opoczno I Sp. z o.o. ponoszą w związku z obsługą zadłużenia; (iv) wprowadzono wskaźnik płynności (ang. Cashflow Cover ) tj. stosunek wartości przepływów pieniężnych do kosztów ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) obowiązek ustanowienia przez Opoczno I Sp. z o.o. hipotek łącznych kaucyjnych na rzecz ABN Amro Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa banku - RBS Bank (Polska) S.A.), Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., do maksymalnej kwoty PLN każda, na nieruchomościach należących do Opoczno I Sp. z o.o. - położonych w Opocznie, Paszkowicach, Chełstach, Sielcu oraz Grębenicach - na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytowej II; (4) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno I Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń), zgodnie z którą Opoczno I Sp. z o.o. dokona przelewu praw z polis ubezpieczeniowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej II; (5) obowiązek podpisania umowy przelewu pomiędzy Opoczno Trade Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym na podstawie Umowy Kredytowej I jako Agent Zabezpieczeń) zgodnie z którą Opoczno Trade Sp. z o.o. dokona przelewu praw z kontraktów handlowych w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Kredytowej II; oraz (6) obowiązek zapłaty przez Spółkę oraz Opoczno I Sp. z o.o. dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej II w wysokości ,00 PLN. W dniu 29 lipca u Opoczno Trade Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (5), a Opoczno I Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę przelewu o której mowa powyżej w punkcie (4). Zgodnie z postanowieniami Umowy Zmieniającej II, w ciągu 2 tygodni od daty podpisania Umowy Zmieniającej II, Opoczno I Sp. z o.o. złoży wnioski o wpisanie do odpowiednich ksiąg wieczystych hipotek, o których mowa w punkcie (3) powyżej. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 33 ~

34 ZMIANA UMOWY KREDYTOWEJ ZAWARTEJ POMIĘDZY CERSANIT SA, SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI: LXIV S.a.r.l. ORAZ CERSANIT III SA, A BANKIEM PEKAO S.A., BZ WBK S.A. I BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT W dniu 5 sierpnia u powziął od pełnomocnika Spółki informację o podpisaniu umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 31 lipca u zawartej pomiędzy LXIV S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółką w 100% zależna od Emitenta, Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, spółką w 100% zależna od Emitenta, Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT z siedzibą w Wiedniu (zwanej dalej Umową Zmieniającą ) dotyczącej umowy kredytowej (ang. EUR 100,000,000 Facility Agreement co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku przez LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 19 kwietnia 2008 roku (zwanej dalej Umową Kredytową ). Umowa Zmieniająca przewiduje między innymi: (1) zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, LXIV S.a r.l. oraz Cersanit III, na określonym poziomie, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej wskaźników finansowych. W szczególności: (I) obniżono wskaźnik płynności (ang. Cashflow Cover ) tj. stosunek wartości przepływów pieniężnych do kosztów ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia; (II) podwyższono wskaźnik dźwigni finansowej (ang. Leverage) tj. stosunek długu netto do EBITDA; (wprowadzając jednocześnie obowiązek testowania ww. wskaźników w odniesieniu do Spółki na poziomie skonsolidowanym, w odróżnieniu od dotychczasowych postanowień obligujących do testowania wskaźników na poziomie LXIV S.a r.l. i jej spółki zależnej Cersanit III S.A.) (III) wprowadzono wskaźnik pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunek EBITDA do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia; (2) zwiększenie marży; (3) zobowiązanie Spółki do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji do kwoty EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) na rzecz każdego z kredytodawców (tj. na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT zwanych dalej łącznie Kredytodawcami ) oraz dodatkowo do kwoty EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość PLN) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. działającego jako Agent Zabezpieczeń; (4) udzielenie przez Spółkę na rzecz Kredytodawców poręczenia za wszystkie zobowiązania LXIV S.a r.l. wynikające z Umowy Kredytowej do maksymalnej kwoty ,00 EUR (poręczenie będzie ważne do dnia spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy Kredytowej jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019); oraz (5) obowiązek LXIV S.a r.l. uiszczenia dodatkowej prowizji z tytułu zawarcia Umowy Zmieniającej w wysokości 0,5% kwoty kredytu. W dniu 31 lipca u Spółka, działając przez pełnomocnika, złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w punkcie (3) powyżej Umowy pożyczek ZAWARCIE UMÓW POMIĘDZY EMITENTEM A PODMIOTAMI ZALEŻNYM EMITENTA 1/ W dniu 21 stycznia u Cersanit S.A. działająca jako pożyczkobiorca oraz LXIV S.a.r.l. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa obowiązującego w Luksemburgu z siedzibą w 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 34 ~

35 Luksemburgu, (adres: 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxemburg), działająca jako pożyczkodawca, zawarły umowę pożyczki na kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,75 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 21 stycznia u, tj. 1 EUR = 4,3305 PLN). Cersanit S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LXIV S.a.r.l. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2010 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Pożyczka zostanie wykorzystana na finansowanie działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. 2/ W dniu 11 marca u Cersanit S.A. działająca jako pożyczkobiorca oraz LXIV S.a.r.l. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa obowiązującego w Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, (adres: 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxemburg), działająca jako pożyczkodawca, zawarły umowę pożyczki na kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,50 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11 marca u, tj. 1 EUR = 4,6050 PLN). Cersanit S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LXIV S.a.r.l. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2010 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Pożyczka zostanie wykorzystana na finansowanie działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. Cersanit S.A., działająca jako pożyczkobiorca oraz LXIV S.a.r.l. działająca jako pożyczkodawca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR z uwzględnieniem ww. pożyczek (co stanowi równowartość PLN ,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania pożyczek wynosiło ,36 EUR (co stanowi równowartość PLN ,61 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 30 listopada 2010 r. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 3/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz LXIV S.a.r.l. (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,59 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło ,76 EUR (co stanowi równowartość PLN ,55 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 grudnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 4/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz Cersanit Cyprus Limited (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło ,04 EUR (co stanowi równowartość PLN ,79 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 sierpnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 35 ~

36 5/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło ,47 EUR (co stanowi równowartość PLN ,69 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 grudnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 6/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz S.C. Cersanit Bacau SRL (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,20 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 30 września 2010 r. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 7/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz S.C. Cersanit Romania S.A. (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę ,00 EUR (co stanowi równowartość PLN ,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło ,60 EUR (co stanowi równowartość PLN ,45 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia u, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 grudnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Aneks do umowy aranżacji finansowania W dniu 12 stycznia 2009 r. Cersanit S.A. zawarła z Cersanit Cyprus Limited aneks do umowy o aranżację finansowania z dnia 5 czerwca 2008 r. Na podstawie ww. umowy Cersanit S.A. zobowiązała się do zlecania udzielania gwarancji bankowych lub zlecania otwarcia przez bank akredytyw w ciężar rachunku Cersanit S.A., na rzecz kontrahentów Cersanit Cyprus Limited dostarczających maszyny i urządzenia dla potrzeb realizowanych przez Cersanit Cyprus Limited inwestycji. Zgodnie z ww. aneksem łączna wartość udzielonych gwarancji oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć EUR (co stanowi równowartość PLN według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 12 stycznia u, tj. 1 EUR = 4,0344 PLN), a termin ważności gwarancji lub akredytyw nie może być późniejszy niż 31 marca 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 36 ~

37 10.3. Poręczenia Poręczenia udzielone w u W dniu Cersanit S.A. udzieliła poręczenia za wszystkie zobowiązania LXIV S.a.r.l., do maksymalnej kwoty 150 mln EUR, wynikające z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku (zmienionej aneksem w dniu 31 lipca u) przez LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT (wartość ww. Umowy Kredytowej wynosi 100 mln EUR). W dniu Cersanit S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited, wynikające z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 18 sierpnia u pomiędzy Cersanit Invest Sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 18 sierpnia u pomiędzy Cersanit Cyprus Limited i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR, powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie ww. Umów Kredytowych. Poręczenie będzie obowiązywało nie dłużej niż do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z ww. Umów Kredytowych. W dniu zmniejszeniu uległa kwota poręczenia udzielonego przez Cersanit SA na rzecz Cersanit II SA na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego, udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z kwoty ,39 PLN do kwoty 5 mln PLN; Zwiększeniu uległa kwota poręczeń za zobowiązania handlowe Cersanit Invest Sp. z o.o., udzielonych przez Cersanit S.A., z kwoty ,20 EUR na dzień r. do kwoty ,19 EUR na dzień r Gwarancje W dniu 28 lutego 2009 r. wygasła gwarancja za zobowiązania AB Dvarcioniu Keramika wobec AB Hansabankas udzielona przez Cersanit SA na kwotę LTL. Gwarancje udzielone w u W 2009 r. Cersanit SA nie udzieliła żadnych znaczących gwarancji bankowych. Gwarancje otrzymane w u W 2009 r. Cersanit SA nie otrzymała żadnych znaczących gwarancji bankowych. 11. Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem. EMISJA OBLIGACJI W u Cersanit S.A. pozyskiwała środki na finansowanie swojej działalności między innymi poprzez emisję obligacji krótkoterminowych. Łączna wartość nominalna emisji obligacji przeprowadzonych w ww. okresie wyniosła ,00 PLN. Wszystkie obligacje przypadające do wykupu w u zostały wykupione w terminie. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość nominalna obligacji wynosiła 0,00 PLN. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 37 ~

38 12. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok. Spółka Cersanit S.A. nie publikowała prognoz wyników za. 13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi Cersanit SA, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wskaźniki rentowności Wyszczególnienie 2009r. 2008r. Wskaźnik zysku operacyjnego 4,5% 5,4% Wskaźnik zysku netto -3,1% 2,3% Stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) -11,0% 7,8% Wskaźniki płynności Wyszczególnienie 2009r. 2008r. Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 0,77 0,86 Wskaźnik podwyższonej płynności (quick ratio) 0,77 0,86 Wskaźniki zadłużenia Wyszczególnienie 2009r. 2008r. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym 18,4% 20,4% Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym i zobowiązaniami długoterminowymi 62,8% 85,5% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 81,6% 79,6% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 443,2% 390,9% W analizowanym okresie Spółka osiągnęła niższą w porównaniu do 2008 r. rentowność na poziomie zysku z działalności operacyjnej. Spadek rentowności operacyjnej w porównaniu do 2008 r. Spółka zanotowała w wyniku mniejszego przyrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do przyrostu kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wskaźniki płynności uzyskane przez Spółkę w 2009 r. ukształtowały się na niższym poziomie niż rok wcześniej, aczkolwiek Spółka posiada stabilne źródła finansowania i jej płynność nie jest zagrożona. Wzrost zadłużenia Spółki wynika z większego zapotrzebowania na finansowanie działalności bieżącej. Na dzień r. Spółka dysponowała wolnymi (niewykorzystanymi) limitami kredytowymi w kwocie około 120 mln PLN, które stanowiły zabezpieczenie przed ryzykiem ewentualnego pogorszenia płynności finansowej. 14. Informacja nt. instrumentów finansowych w zakresie: - ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, - przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Informacja nt. instrumentów finansowych w zakresie ryzyka oraz przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 38 ~

39 planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń została zawarta w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności. Cersanit SA finansuje projekty inwestycyjne korzystając w przeważającej części z kapitału obcego. W związku z tym, iż w realizację projektów inwestycyjnych są zaangażowane inne spółki z Grupy Cersanit zależne od Cersanit SA ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania powinna być analizowana na poziomie Grupy Kapitałowej. Grupa korzysta z dźwigni finansowej szczególnie w zakresie inwestycji kapitałowych (np. akwizycja Opoczno S.A.), a także inwestycji mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i wsparcie ekspansji handlowej na rynkach zagranicznych (rozbudowa fabryki na Ukrainie) finansowanych w oparciu o formułę project finance. Instytucje kredytujące współpracujące z Cersanit SA oceniają jej zdolność kredytową przez pryzmat wyników osiąganych przez Grupę Kapitałową, przede wszystkim na podstawie wartości EBITDA, czyli wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację, kwantyfikowanej w skali całej Grupy oraz pojedynczego projektu. Z umów kredytowych zawartych przez podmioty Grupy Cersanit wynika warunek, wpływający na łączną kwotę kredytów możliwą do zaciągnięcia przez podmioty Grupy, zgodnie z którym stosunek zadłużenia finansowego netto (rozumianego jako zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki finansowe) do EBITDA (wielkości rozumianej jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji), na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, nie powinien być większy niż określony w umowie. W długim okresie rozwojowi Grupy towarzyszy wzrost wskaźnika EBITDA i w opinii Zarządu projekcje poziomu EBITDA nie będą się wiązać z wystąpieniem ryzyka ograniczenia dostępności środków kredytowych. Ze względu na długoterminowy program inwestycyjny Grupy oraz konieczność systematycznej obsługi zadłużenia, polityka finansowa jest rzetelnie i szczegółowo planowana, a jej realizacja stale monitorowana. 16. Ocena nietypowych czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności w u, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki. Patrz pkt. 3 niniejszego Sprawozdania Zarządu. 17. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń. Przewidywany rozwój Cersanit SA oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki oraz opis rozwoju działalności gospodarczej emitenta, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. W opinii Zarządu, głównymi zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Cersanit S.A. są: Czynniki zewnętrzne pozytywne: wzrost gospodarczy w Polsce i krajach, gdzie Cersanit prowadzi działalność, 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 39 ~

40 wzrost dochodów osobistych, warunkujący systematyczny wzrost poziomu życia odbiorców krajowych i zagranicznych, wzrost popytu konsumenckiego wynikającego z niezaspokojonymi potrzebami lokalowymi oraz złym stanem technicznym istniejącej infrastruktury, lepsze perspektywy popytu zagranicznego, wejście Polski do Unii Europejskiej, wzrost chłonności rynku dzięki wykorzystaniu przez odbiorców indywidualnych kredytów mieszkaniowych. Czynniki zewnętrzne negatywne: niepewność co do kluczowych założeń polityki fiskalnej i monetarnej w Polsce, pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej i spadek wzrostu PKB w niektórych krajach, gdzie Cersanit prowadzi działalność, wzrost kosztów obsługi długu w wynik wzrostu poziomu stóp procentowych i marż bankowych, wydłużający się czas oczekiwania na odpowiednie, specyficzne dla danego rynku, zezwolenia i koncesje, przejściowe trudności eksportowe związane z zaostrzonymi kontrolami na granicy wschodniej w związku z przystąpieniem Polski do układu Schengen, potencjalne trudności w ściąganiu wierzytelności od niektórych kontrahentów, możliwe podwyższenia stawek celnych, brak stabilności systemów prawnych i obowiązująca niejednolitość przepisów prawnych na terenie państw europejskich, Do najważniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Cersanit S.A. należy zaliczyć: Czynniki wewnętrzne pozytywne: jasno sprecyzowane strategia rozwoju, stabilny akcjonariat, realizujący konsekwentną politykę właścicielską wobec Spółki konsekwentne realizowana przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa ugruntowana pozycja lidera na krajowym rynku oraz silna pozycja na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w branży kompleksowego wyposażenia łazienek bardzo dobre jakościowo produkt, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami jakości ISO 9001 wykwalifikowana kadra, posiadająca szerokie doświadczenia branżowe stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, przynoszących niskie koszty produkcji ustabilizowane źródła zaopatrzenia stabilne kanały dystrybucji korzystna sytuacja finansowa uregulowana sfera prawna Czynniki wewnętrzne negatywne: duże zapotrzebowanie na środki obrotowe związane ze zwiększeniem produkcji asortymentowej, znacząca wartość kosztów obsługi zadłużenia kredytowego ujemnie wpływająca na wynik finansowy, wahania na rynku walutowym ujemnie wpływające na wynik finansowy, 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 40 ~

41 17.2. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń. Do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności Cersanit S.A. należy zaliczyć: Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Spółki Działalność Cersanit SA oraz realizacja jej celów strategicznych uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji makroekonomicznej w Polsce, jak i innych krajach, w których Cersanit SA sprzedaje swoje produkty, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Cersanit SA realizuje sprzedaż w znacznej mierze w oparciu o popyt uwarunkowany przez decyzje remontowo-modernizacyjne konsumentów. Wyniki finansowe osiągane przez Cersanit SA pośrednio podlegają takim czynnikom jak: stopa wzrostu PKB, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, deficyt budżetowy, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wartość dochodów rozporządzalnych, czy polityka fiskalna i monetarna państwa. Powyższe determinanty kształtują poziom przychodów i kosztów oraz tempo realizacji zaplanowanych celów strategicznych Cersanit SA. Rozwój zdywersyfikowanego portfela produktów, a także prowadzenie działalności na zróżnicowanych geograficznie oraz pod względem poziomu wzrostu gospodarczego rynkach, ograniczają negatywny wpływ wahań koniunktury na jej kondycję operacyjno-finansową. Ryzyko negatywnego wpływu spowolnienia wzrostu gospodarczego na działalność Cersanit SA może być również minimalizowane przez fakt dysponowania przez Spółkę uznanymi na rynku markami. Ryzyko prowadzenia działalności na niestabilnych rynkach wschodnich Rynki wschodnie charakteryzują się niższą, w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, transparentnością zasad prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności niestabilnością otoczenia politycznego, prawnego i finansowego. Dodatkowo czas oczekiwania na odpowiednie, specyficzne dla danego rynku, zezwolenia i koncesje może się przedłużać. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w Rosji i na Ukrainie (w szczególności kondycji ukraińskiego sektora finansowego) może negatywnie wpłynąć na warunki gospodarowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej w tych krajach. Może się to przełożyć na ograniczenie popytu zgłaszanego przez sektor budownictwa mieszkaniowego. W związku z oznakami kryzysu w sektorze finansowym i potencjalnym zagrożeniem utraty płynności przez niektóre przedsiębiorstwa, nie można wykluczyć wystąpienia trudności w ściąganiu wierzytelności od części kontrahentów. Czynnikiem mogącym przejściowo utrudnić eksport produktów są również zaostrzone kontrole na granicy wschodniej w związku z przystąpieniem Polski do układu z Schengen. Potencjalnie niestabilny rozwój tych rynków może wpływać na poziom generowanych przez Cersanit SA przychodów lub spowodować zwiększenie niektórych kosztów operacyjnych. Cersanit SA podejmuje aktywne działania prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu powyższych uwarunkowań. W 2007 r. Spółka dokonała nabycia 5 spółek z siedzibą w Rosji prowadzących działalność w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, dzięki czemu ogranicza ryzyka związane z transportem towarów i produktów. W 2008 r. dopuszczono do eksploatacji fabrykę ceramiki sanitarnej (roczne moce produkcyjne 1 mln szt.) oraz fabrykę płytek ceramicznych (roczne moce produkcyjne 7 mln m2) zlokalizowane na Ukrainie. W II kwartale 2010 r. Spółka zakończy realizację II etapu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych fabryk (do 12 mln m2 płytki ceramicznej oraz 2 mln szt. ceramiki sanitarnej). W opinii Zarządu Emitenta przyczynia się to do lepszej penetracji rynku oraz ograniczenia ryzyka zwłaszcza w zakresie ewentualnego wzrostu ceł lub zaostrzonych kontroli granicznych Działania Cersanit SA mają na celu ograniczenie eksportu do tzw. krajów rodzimych, w których zlokalizowane zostały fabryki przy jednoczesnym wzroście ich mocy produkcyjnych i planowanej ekspansji handlowej. Udział sprzedaży Cersanit SA na rynkach wschodnich zmniejsza się na korzyść spółek Grupy mających zakłady zlokalizowane na tych rynkach. Eksport z Polski na rynki wschodnie pełni rolę dostaw uzupełniających, dlatego ewentualny wzrost ceł na Ukrainie i w Rosji na wyroby wyposażenia łazienek nie wpłynąłby istotnie na poziom wymiany handlowej Emitenta z kontrahentami z tych krajów. Ryzyko niewypłacalności niektórych kontrahentów i potencjalne trudności w dochodzeniu należności są skutecznie ograniczane poprzez wprowadzanie odpowiednich zaawansowanych rozwiązań 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 41 ~

42 systemowych polegających na codziennym monitoringu historii płatniczej partnerów handlowych i rotacji spływu należności oraz kontroli czasowej struktury i limitów należności. Ryzyko ograniczane jest także poprzez dobrą znajomość zasad funkcjonowania rynków wschodnich wynikającą z długoletniej obecności Spółki na rynkach wschodnich. Ryzyko funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu prawnym Pewne zagrożenie dla działalności Spółki mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność systemu prawnego, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany przepisów dotyczących działalności Cersanit SA w takich sferach jak: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo ochrony środowiska czy prawo regulujące zasady funkcjonowania rynku kapitałowego mogą wpłynąć niekorzystnie na działalność Spółki. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym konieczność implementacji unijnych aktów prawnych, nasiliły w ostatnich latach zjawisko częstych zmian krajowych przepisów prawnych. Pomimo upływu ponad 5 lat od przystąpienia Polski do struktur wspólnotowych, ujednolicanie przepisów trwa nadal. Wchodzące w życie nowe istotnie zmienione przepisy regulujące obrót gospodarczy mogą powodować wiele problemów interpretacyjnych i wątpliwości proceduralnych. Może skutkować to niekonsekwentnym orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych oraz komplikacjami natury administracyjno-prawnej. Co więcej, Cersanit SA prowadzi działalność na terenie wielu państw europejskich, w których obowiązują niejednolite przepisy prawne. Dodatkowo, w wielu przypadkach Spółka przeprowadza inwestycje na rynkach państw nienależących do Unii Europejskiej, których systemy prawne nie zostały w dostatecznym stopniu zestandaryzowane. Ze względu na trwające w tych krajach procesy przemian gospodarczych, działalność operacyjna w tych krajach obarczona jest większym ryzykiem prawnym niż działalność w krajach Unii Europejskiej. W niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń administracyjnych, koncesji, czy aprobat technicznych dopuszczających do stosowania produkty Spółki. Brak stabilności systemów prawnych może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność i kondycję Cersanit SA. Geograficzna dywersyfikacja działalności i rozwój Cersanit SA mogą przyczynić się do zmniejszenia wpływu powyższego ryzyka na kondycję Spółki. Ryzyko związane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Zawiłość i niestabilność polskiego systemu podatkowego połączone z brakiem ugruntowanej praktyki organów skarbowych oraz niejednoznacznym orzecznictwem sądowym powoduje możliwość wystąpienia sytuacji mogących mieć negatywny wpływ na działalność Cersanit SA. Skutkiem wystąpienia ryzyka podatkowego może być obok skutku stricte prawnego, w postaci powstania zaległości podatkowych, także skutek natury ekonomicznej w formie obniżonej rentowności działalności, zwiększonych kosztów własnych z tytułu powiększonych obciążeń podatkowych, czy chociażby utrata pozytywnego wizerunku Cersanit SA. Kolejnym czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiększa wyżej wskazane ryzyko. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w zachodzi ryzyko większe niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Spółka nie przewiduje wystąpienia zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych, ale nie może go całkowicie wykluczyć. Ryzyko walutowe Przepływy finansowe Cersanit SA cechuje znaczna wrażliwość na wahania kursów walutowych, co wynika z uzyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów w walutach obcych. Dodatkowo Spółka korzysta z kredytów inwestycyjnych i pożyczek denominowanych w walutach obcych. Wahania kursów walut rozliczeniowych skutkują zwiększeniem ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe oraz 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 42 ~

43 mogą prowadzić do powstania znacznych kosztów finansowych i osiągnięcia wyników niższych od planowanych. Priorytetem dla Cersanit SA jest stosowanie hedgingu naturalnego, czyli korelacja w czasie i kompensacja wpływów i wydatków w jednej walucie, co służy zmniejszeniu ekspozycji walutowej netto i w konsekwencji ograniczeniu ryzyka walutowego. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez hedging naturalny Cersanit SA stosuje zabezpieczenia oparte na instrumentach pochodnych. Spółka wykorzystuje dostępne na rynku walutowe instrumenty pochodne (patrz także pkt. 14). Cersanit SA stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń instrumentów pochodnych kursu walutowego umożliwiającej symetryczne ujmowanie kompensującego się wpływu na bieżący wynik finansowy zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego oraz odpowiadającej mu pozycji zabezpieczanej. W efekcie charakter ekonomiczny zawieranych transakcji jest pełniej odzwierciedlany w sprawozdaniach finansowych Cersanit SA. Ograniczeniu ryzyka walutowego częściowo służy również lokowanie zakładów produkcyjnych na rynkach wschodnich (docelowo określanych jako rynki rodzime) i dystrybucja produktów w oparciu o zaopatrzenie z tych zakładów. Ryzyko stopy procentowej Cersanit SA prowadzi działalność przy wykorzystaniu finansowania dłużnego (kredyty, pożyczki i obligacje), w tym opartego o zmienną stopę procentową. W przypadku wystąpienia niekorzystnej dla działalności Spółki tendencji zwiększania poziomu stóp procentowych wzrośnie poziom kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia. Może się to przełożyć na wzrost kosztu pozyskania kapitału i przyczynić do pogorszenia wyników finansowych Cersanit SA. Koszty dłużnego finansowania w związku z dynamicznym rozwojem Cersanit SA (m.in. dotyczące nabycia akcji spółki Opoczno S.A) wzrosły. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku kontynuacji zwiększania stóp procentowych Cersanit SA może być narażona na ryzyko spadku rentowności działania poprzez wzrost kosztów kapitału. Poziom stóp procentowych jest monitorowany i w uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej formy ograniczania ryzyka stopy procentowej, takiej jak instrumenty zabezpieczające (np. IRS - Interest Rate Swap), czy zmiana waluty kredytowania na walutę o niższej referencyjnej stawce oprocentowania (przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka walutowego, tj. dopasowaniu waluty kredytowania do waluty, w której realizowane są przychody). Ryzyko pogorszenia płynności Istnieje potencjalne ryzyko, że ogólna sytuacja gospodarcza może wpłynąć na zdolność Cersanit SA do regulowania zobowiązań. Ewentualne zatory płatnicze u kontrahentów lub ograniczenie dostępności finansowania dłużnego mogłyby przyczynić się do pogorszenia płynności finansowej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania poziom należności przeterminowanych nie jest jednak istotny i Cersanit SA nie odnotowuje znaczących problemów w spływie należności. W związku z oznakami globalnego kryzysu gospodarczego zarząd Emitenta podjął decyzję o wdrożeniu w Cersanit SA oraz spółkach zależnych planu oszczędnościowego pod nazwą Arka Noego. Jednym z podstawowych założeń planu jest przejściowe wstrzymanie projektów inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 r., za wyjątkiem realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego na Ukrainie. Wstrzymanie realizacji inwestycji ma na celu m. in. utrzymanie bezpiecznego poziomu dźwigni finansowej. Ryzyko ewentualnego pogorszenia płynności w Cersanit SA ogranicza stosowanie cash poolingu, ułatwiającego transfer nadwyżek finansowych pomiędzy podmiotami i kompensowanie niedoborów środków pieniężnych. Na dzień publikacji niniejszego Cersanit SA nie ma trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań oraz ma zapewnione finansowanie bieżące na odpowiednim poziomie. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 43 ~

44 Ryzyko ograniczenia dostępności środków finansowych na plany Cersanit SA dotyczące rozwoju Grupy Kapitałowej Cersanit SA finansuje projekty inwestycyjne korzystając w przeważającej części z kapitału obcego. W związku z tym, iż w realizację projektów inwestycyjnych są zaangażowane inne spółki z Grupy Cersanit zależne od Cersanit SA ryzyko dostępności środków finansowych pozyskiwanych na rozwój powinno być analizowane na poziomie Grupy Kapitałowej. W strukturze finansowania działalności Grupy przeważają kapitały obce. Grupa korzysta z dźwigni finansowej szczególnie przy finansowaniu inwestycji mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i wsparcie ekspansji handlowej na rynkach zagranicznych, w tym inwestycji realizowanych na zasadzie project finance, a także inwestycji kapitałowych. Poziom zadłużenia Grupy nie stwarza zagrożenia uzależnienia w długim okresie od instytucji kredytujących. Ewentualny skokowy wzrost udziału kapitału obcego w strukturze finansowania Grupy mógłby potencjalnie negatywnie wpłynąć na zdolność pozyskiwania kredytów na atrakcyjnych warunkach. Instytucje kredytujące współpracujące z Cersanit SA oceniają jej zdolność kredytową przez pryzmat wyników osiąganych przez Grupę Kapitałową, przede wszystkim na podstawie wartości EBITDA, czyli wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację, kwantyfikowanej w skali całej Grupy oraz pojedynczego projektu. Z umów kredytowych zawartych przez podmioty Grupy Cersanit wynika następujący warunek, wpływający na łączną kwotę kredytów możliwą do zaciągnięcia przez podmioty Grupy: stosunek zadłużenia finansowego netto (rozumianego jako zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki finansowe) do EBITDA (wielkości rozumianej jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji), na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, nie powinien być większy niż określony w umowie. W długim okresie rozwojowi Grupy towarzyszy wzrost wskaźnika EBITDA i w opinii Zarządu projekcje poziomu EBITDA nie wskazują na wystąpienie ryzyka ograniczenia dostępności środków kredytowych. Ze względu na plan inwestycyjny Cersanit SA oraz konieczność systematycznej obsługi zadłużenia, polityka finansowa jest rzetelnie i szczegółowo planowana, a jej realizacja stale monitorowana. W związku z zaostrzoną polityką kredytową banków Cersanit SA bierze pod uwagę potrzebę wniesienia dodatkowych zabezpieczeń, jak np. cesji wierzytelności z tytułu faktur handlowych od kontrahentów, a także ryzyko podniesienia marży przez niektóre banki kredytujące. Grupa ma obecnie zapewnione finansowanie na wystarczającym poziomie, niemniej prowadzi działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia, tak aby zoptymalizować koszty finansowania oraz zabezpieczyć stabilne finansowanie w długim okresie. Dodatkowo ze względu na pogorszenie kondycji globalnego sektora finansowego mogą wystąpić zdarzenia w pełni niezależne od Emitenta, wpływające na ograniczenie akcji kredytowej banków. W ocenie Zarządu ryzyko ograniczenia dostępności środków finansowych nie jest istotne na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania i nie wpłynie na sytuację finansową i możliwości rozwoju Grupy. Ryzyko spadku popytu na kredyty i pożyczki przeznaczane na remonty Poziom przychodów Cersanit SA uwarunkowany jest w dużej mierze przez popyt odtworzeniowy uzależniony od decyzji remontowych konsumentów, które wynikają z wysokości dochodu rozporządzalnego wspomaganego przez kredyty. Obserwowane w Polsce tendencje zmniejszania skali kredytowania przez banki, wzrostu poziomu marż bankowych oraz zaostrzenia wymogów dotyczących wysokości wkładu własnego mogą przyczynić się do znaczącego wzrostu kosztów obsługi kredytu i ograniczenia popytu indywidualnego na inwestycje mieszkaniowe, w tym związane z wyposażeniem łazienek. Ewentualny dalszy spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne może pośrednio wpłynąć na poziom popytu na produkty oferowane przez Cersanit SA oraz przyczynić się do wygenerowania przychodów i wyników niższych od planowanych. Spółka ogranicza ww. ryzyko m.in. poprzez geograficzną dywersyfikację działalności gospodarczej. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 44 ~

45 Ryzyko związane z niewykorzystaniem mocy produkcyjnych Programy inwestycyjne realizowane przez podmioty działające na europejskim rynku wyposażenia łazienek, w tym projekty finansowane i koordynowane przez Cersanit SA, przyczyniają się do zwiększenia ich mocy produkcyjnych. Zahamowanie dynamiki wzrostu, a nawet spadek popytu na produkty wyposażenia łazienek stwarzają, w świetle przeprowadzanych przez spółki inwestycji, ryzyko konieczności ograniczenia skali produkcji, a bezpośrednio - mogą wpłynąć na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Istnieje potencjalne ryzyko, że zmniejszenie rozmiaru produkcji może przyczynić się do powstania kosztów utrzymania niewykorzystanych mocy produkcyjnych, skutkujących pogorszeniem wyników Cersanit SA. Oznaki kryzysu gospodarczego oraz ryzyko ograniczenia popytu i spadku chłonności rynku wpłynęły na podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o wdrożeniu planu oszczędnościowego pod nazwą Arka Noego. Podstawowymi założeniami planu są oszczędności kosztowe m.in. w takich obszarach jak: surowce i wynagrodzenia oraz optymalizacja wydatków marketingowych, a w konsekwencji ograniczenie zarówno stałych, jak i zmiennych kosztów produkcji. Istotnym założeniem planu było ponadto wstrzymanie zaplanowanych na 2009 r. inwestycji w zwiększenie potencjału produkcyjnego. Wyjątek stanowi projekt inwestycyjny rozbudowy fabryk na Ukrainie (patrz także punkt 3), który Grupa planuje sfinalizować w II kwartale 2010 r. W ramach planu Arka Noego Cersanit SA opracowała nową strategię sprzedaży, która zakłada maksymalizację wartości obrotu oraz utrzymanie przywództwa kosztowego i cenowego, a także rozbudowę potencjału logistycznego. Nadrzędnym celem działań Spółki jest utrzymanie wielkości produkcji i sprzedaży, wzmocnienie pozycji rynkowej oraz utrzymanie rentowności na możliwie najwyższym poziomie. Minimalizacji negatywnego wpływu powyższego czynnika ryzyka na sytuację Cersanit SA służy ponadto geograficzna dywersyfikacja działalności, a w szczególności intensywna ekspansja handlowa i lokowanie zakładów produkcyjnych w krajach, w których długookresowo Cersanit SA oczekuje wzrostu popytu na materiały budowlane. Cersanit SA dysponuje dobrze rozpoznawalnymi markami cenionymi przez konsumentów, a oferowane produkty charakteryzują się atrakcyjnym wzornictwem i uznaną jakością. Ryzyko uzależnienia od dostawców lub odbiorców Z racji tego, iż głównymi dostawcami Cersanit SA są podmioty zależne dostarczające produkty, Spółka nie jest uzależniona od jakiegokolwiek dostawcy spoza Grupy Kapitałowej. Cersanit SA nie realizuje również sprzedaży na poziomie powodującym uzależnienie od odbiorcy towarów. Ryzyko sezonowości przychodów Poziom sprzedaży produktów kompleksowego wyposażenia łazienek podlega wahaniom sezonowym i jest pochodną postępów prac budowlanych, które z kolei są uzależnione od panujących warunków pogodowych. Wartość przychodów ze sprzedaży Cersanit SA jest najwyższa w okresie wiosenno-letnim oraz we wczesnych miesiącach jesiennych, ponieważ prace budowlane, remontowe i konserwatorskie oraz odnawianie obiektów budowlanych zwyczajowo odbywają się w okresach korzystnych warunków pogodowych oraz w okresie urlopowym. W ostatnich latach występowała tendencja zmniejszania się sezonowej skali wahań przychodów, co związane jest z korzystnymi warunkami pogodowymi, a także z relatywną stabilizacją popytu na podstawowych rynkach zbytu Grupy, wynikającą z rozwoju tych rynków. Mając na względzie powyższe, w opinii Zarządu, sezonowość przychodów realizowanych przez Cersanit SA nie stanowi czynnika mogącego w znaczny sposób wpływać na ogólną kondycję finansową Spółki Przewidywany rozwój Cersanit SA oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju w najbliższym roku obrotowym. Cersanit SA jako spółka dominująca kreuje strategię rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej, pełniąc jednocześnie rolę jednostki zarządzającej i nadzorującej wdrożenie przyjętych planów oraz 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 45 ~

46 zapewniającej finansowanie dla projektów inwestycyjnych. Dlatego też, przedstawiona poniżej strategia dotyczy rozwoju Cersanit SA w rozumieniu całej Grupy Kapitałowej. Strategia dla Grupy Kapitałowej zakłada systematyczne umacnianie pozycji, jako dostawcy kompleksowego wyposażenia łazienek, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, poprzez budowę silnej organizacji gospodarczej o zasięgu ogólnoeuropejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku kompleksowego wyposażenia łazienek. Długookresowa strategia Grupy zakłada osiągnięcie mocy produkcyjnych powyżej 100 mln m2 płytek ceramicznych rocznie oraz ponad 10 mln sztuk ceramiki sanitarnej, co pozwoli Grupie znaleźć się w pierwszej trójce światowych producentów elementów ceramicznych. W ramach realizowanego przez Grupę nadrzędnego celu strategicznego zostały nakreślone główne założenia strategiczne, do których należą: Rozbudowa i modernizacja zakładów produkcyjnych W związku z obserwowanymi zjawiskami globalnego kryzysu gospodarczego, Spółka dokonała weryfikacji planów inwestycyjnych u, dokonując przystosowania swoich zamierzeń rozwojowych do prognoz ekonomicznych. Spółka podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu inwestycji rozwojowych, których realizacja planowana była na. Wyjątek stanowi II etap projektu inwestycyjnego na Ukrainie, zakładający podniesienie rocznych zdolności produkcyjnych zakładów Grupy na Ukrainie z 1 mln szt. do 2 mln szt. ceramiki sanitarnej oraz z 7 mln m. kw. do 12 mln m kw. płytek ceramicznych. Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest w II kwartale 2010 r. Czasowemu wstrzymaniu uległa natomiast realizacja pozostałych projektów rozwojowych, która planowana była na bieżący rok. Do projektów tych należy rozbudowa mocy wytwórczych spółek rosyjskich, zajmujących się produkcją płytek ceramicznych, do 13 mln m. kw. rocznie oraz budowa fabryki produktów wyposażenia łazienek w miejscowości Bacau w Rumunii. Emitent na bieżąco analizuje wszystkie istotne uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności sytuację na europejskim rynku materiałów budowlanych, pod kątem podjęcia decyzji o optymalnym terminie wznowienia zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych. Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku płytek ceramicznych Grupa obecnie jest liderem na rynku kompleksowego wyposażenia łazienek w Polsce. Produkty Grupy charakteryzują się bardzo dobrą jakością oraz akceptowalną ceną w segmencie średnim i średnio-wyższym, przez co trafiają szerokiego grona odbiorców. Poprzez dostosowanie oferty do preferencji konsumentów Grupa zakłada utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, co pozwoli na utrzymanie pozycji lidera na rynku. Rozwój asortymentu oferowanych produktów W ramach wyodrębnionych w ofercie trzech podstawowych grup asortymentowych, tj. płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i artykułów okołoceramicznych, Grupa zamierza systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne serie produktów. Wykorzystanie siły marki OPOCZNO Marka OPOCZNO jest najpopularniejszą marką w branży płytek ceramicznych w Polsce, posiadającą także silną pozycję na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa). Szansą na rozwój marki OPOCZNO jest rozszerzenie oferty asortymentowej sygnowanej tą marką o: ceramikę sanitarną, kabiny prysznicowe i brodziki, wanny akrylowe, meble oraz akcesoria łazienkowe. Wzbogacenie asortymentu marki OPOCZNO umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych Grupy, co stanowić będzie czynnik intensyfikujący sprzedaż produktów oferowanych zarówno pod marką OPOCZNO, jak i CERSANIT. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 46 ~

47 Pozyskanie nowych rynków zbytu Grupa konsekwentnie pozyskuje nowe rynki zbytu. Działania te realizowane są poprzez ciągłe powiększanie i unowocześnianie oferty produktowej, co w konsekwencji umożliwia Grupie budowanie pozycji w kolejnych segmentach rynków, a także poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi odbiorcami. W związku z rozwojem Grupy na rynkach rodzimych (akwizycje, projekty typu greenfield) udział sprzedaży produktów krajowych spółek Grupy na rynkach zagranicznych maleje. Eksport z Polski na rynki wschodnie pełni rolę dostaw uzupełniających, ponieważ rynki wschodnie zaopatrywane są głównie w produkty należących do Grupy fabryk zlokalizowanych na tych rynkach. Planowane jest ponadto istotne zwiększenie sprzedaży na pozostałych rynkach istotnych strategicznie dla Grupy, takich jak Niemcy, Francja oraz kraje byłej Jugosławii. Rozwój sieci dystrybucji Z rozwojem nowych rynków zbytu związana jest potrzeba rozbudowy sieci dystrybucji. W wyniku większego zaangażowania w rozwój sprzedaży na rynkach zachodnich, Zarząd Emitenta dostrzega konieczność poszukiwania nowych kanałów dystrybucji. Służyć temu ma m. in. założenie spółki Cersanit West GmbH z siedzibą w Berlinie w celu intensyfikacji sprzedaży produktów Grupy na rynku niemieckim. Uzyskanie 30% udziału na rynkach rodzimych w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych i ceramiki sanitarnej. Cersanit planuje intensywny rozwój na rynkach rodzimych, do których zalicza Polskę, Ukrainę, Rosję, kraje bałtyckie, Rumunię, Czechy, Słowację i Węgry. Celem długofalowym jest uzyskanie ok. 30% udziału na każdym z tych rynków, co pozwoli Grupie umocnić swoją pozycję konkurencyjną i stać się jednym z największych producentów artykułów wyposażenia łazienek w Europie. Grupa chce tego dokonać poprzez intensyfikację sprzedaży w segmencie średnim i średnio-wyższym, które to segmenty stanowią około 85% całości poszczególnych rynków zbytu. Zarząd Emitenta regularnie aktualizuje wyznaczone cele strategiczne dostosowując je do nowych potrzeb i uwarunkowań, jakie stawia rynek. Dzięki bieżącemu monitorowaniu rynku, Grupa jest w stanie nakreślić kierunki działań, które powinny prowadzić do wzrostu udziału w rynku oraz zwiększenia wyników ze sprzedaży. 18. Zmiany organizacji Spółki wraz z przyczynami; zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. W 2009 r. nie było zmian w organizacji oraz w podstawowych zasadach zarządzania Cersanit S.A. Grupa Cersanit powiększyła się o dodatkowe spółki zależne wskazane w pkt. 1.1 niniejszego Sprawozdania a także podpisała umowę opisaną w pkt. 6.1 niniejszego Sprawozdania. W związku z globalnym kryzysem gospodarczym Cersanit S.A. jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej rozpoczęła działania, mające na celu optymalne przygotowanie spółek Grupy do działania w warunkach czasowej dekoniunktury gospodarczej, poprzez oszczędności po stronie cen zakupu materiałów i surowców, kosztów sprzedaży, administracji, itp. Powyższy program oszczędnościowy (określany w Grupie Cersanit mianem "Arki Noego"). 19. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Cersanit SA jako spółka dystrybucyjna nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych. Prace te prowadzone są w spółkach produkcyjnych. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 47 ~

48 20. Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienia następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie istnieją umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę. 21. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie). Akcje spółki Cersanit S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 1998r. Na dzień 31 grudnia 2009r. w obrocie giełdowym znajduje się akcje Spółki. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje dają te same prawa. Jedna akcja daje prawo jednego głosu na WZA Spółki. Informacje dotyczące emisji akcji spółki Cersanit S.A.: Seria Liczba akcji Łączna wartość nominalna Rodzaj akcji A ,00 Akcje zwykłe na okaziciela B ,00 Akcje zwykłe na okaziciela C ,00 Akcje zwykłe na okaziciela D ,00 Akcje zwykłe na okaziciela F * ,20 Akcje zwykłe na okaziciela Razem: ,20 * liczba akcji serii F wyemitowanych w związku z połączeniem spółki Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A. (rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki Cersanit S.A. dokonana w dniu 23 maja 2008r.przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach) Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące W u nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające, na dzień 31 grudnia u przedstawia poniższa tabela: Osoba zarządzająca Stan akcji na [szt.] Wartość nominalna jednej akcji Łączna wartość nominalna % kapitału akcyjnego Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł Piotr Mrowiec Członek Zarządu akcji 0,10 zł zł 0,01 % Grzegorz Saniawa Członek Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł - - Paweł Oskard Członek Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby nadzorujące Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby nadzorujące, na dzień 31 grudnia u przedstawia poniższa tabela: 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 48 ~

49 Osoba nadzorująca Stan na [szt.] Wartość nominalna jednej akcji Łączna wartość nominalna % kapitału akcyjnego Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej (bezpośrednio i pośrednio) Grzegorz Miroński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,10 zł zł 0,77% nie posiadał akcji 0,10 zł - - Mariusz Waniołka Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł Jarosław Cybulski Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł Kamil Latos Członek Rady Nadzorczej* nie posiadał akcji 0,10 zł Krzysztof Zygulski Członek Rady Nadzorczej* nie posiadał akcji 0,10 zł Rafał Bogusławski Członek Rady Nadzorczej** nie posiadał akcji 0,10 zł *Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. do dnia 17 czerwca u;, zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. ** Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 czerwca u; z dniem 7 grudnia u Pan Rafał Bogusławski, z ważnych przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami osoby zarządzające i nadzorujące Cersanit S.A. nie posiadały na dzień 31 grudnia u akcji (udziałów) w jednostkach powiązanych Emitenta. 22. Informacje o znanych Cersanit S.A., zawartych w u umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zarząd Cersanit S.A. nie posiada wiedzy na temat umów zawartych w ciągu u jak również umów zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 23. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. W Cersanit S.A. nie funkcjonuje program akcji pracowniczych. 24. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został zawarty w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok. Spółka Cersanit S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok kwietnia 2010 r. Strona ~ 49 ~

50 26. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym i nadzorującym. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących w 2009 r.: 1. Rada Nadzorcza Cersanit S.A. - Artur Kłoczko: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,00- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0 PLN, - Mariusz Waniołka: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN - Grzegorz Miroński: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN - Jarosław Cybulski: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN - Kamil Latos: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,29- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN - Krzysztof Zygulski: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,29- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN. - Rafał Bogusławski: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,86 PLN. 2. Zarząd Cersanit S.A. - Mirosław Jędrzejczyk: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,35 PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN, - Piotr Mrowiec: kwota otrzymana z Cersanit S.A. 0,- PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A ,- PLN - Grzegorz Saniawa: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,27 PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN - Paweł Oskard: kwota otrzymana z Cersanit S.A ,70 PLN, kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN. 3. Osoby inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, będące członkami: - zarządów jednostek podporządkowanych Cersanit S.A.: kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A tys. PLN - rad nadzorczych jednostek podporządkowanych Cersanit S.A.: kwota otrzymana z jednostek podporządkowanych Cersanit S.A. 0,- PLN. 27. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest spółka Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis. Umowy o dokonywanie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych i badania rocznych sprawozdań finansowych zawarta została w dniu 20 maja 1998 r. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony. Aneksem do ww. umowy z dnia 18 sierpnia 2003 r. ustalono, że ww. podmiot dokonywać będzie również przeglądu półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Cersanit, wypłacone lub należne za rok obrotowy zostało zawarte w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie kwietnia 2010 r. Strona ~ 50 ~

51 28. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia u nie prowadzono postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Cersanit S.A. i jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Cersanit S.A. 29. Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej 1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CERSANIT SA W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PRZEZ UOKIK W dniu 4 stycznia 2010 roku Zarząd Spółka odnosząc się do informacji prasowych o ukaraniu Spółki przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) karą za stosowanie postanowień umownych, naruszających - zdaniem UOKiK - zasady wolnej konkurencji w zakresie stosowania cen sprzedaży, oświadczył, że: 1/ Przedmiotem zastrzeżeń UOKiK i podstawą wydania decyzji stwierdzającej ograniczenie konkurencji i nakładającej karę z tego tytułu były umowy z dealerami płytek ceramicznych, obowiązujące w spółce Opoczno S.A. w okresie lipiec 2006r. kwiecień 2007r., to jest w okresie, gdy Cersanit S.A. nie był dominującym akcjonariuszem spółki Opoczno. Z zasady sukcesji, wynikającej z połączenia spółek, Cersanit S.A. ponosi odpowiedzialność za delikty powstałe w spółce przejętej. Z chwilą przejęcia i połączenia ze spółką Opoczno S.A., Cersanit S.A. wdrożył w całej organizacji standardy umowne obowiązujące w Spółce nie zawierające jakichkolwiek zapisów mogących budzić wątpliwości w kontekście przepisów o ochronie konkurencji. 2/ Niezależnie od okoliczności podniesionej w pkt 1/ kwestionowane przez UOKiK zapisy umowne, obowiązujące w spółce Opoczno S.A. w latach , nie miały zdaniem Zarządu Cersanit S.A. ani treści ograniczającej konkurencję, ani nie były stosowane w praktyce w jakikolwiek sposób ograniczający konkurencję w zakresie stosowanych cen sprzedaży produktów Opoczno S.A.. Przeciwnie zapisy umów o dystrybucję produktów Opoczno S.A. zmierzały zdaniem Zarządu Cersanit S.A. do wyeliminowania czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 15 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jakim jest sprzedaż towarów poniżej kosztów zakupu (stosowanie tzw. cen dumpingowych). 3/ Z w/w przyczyn, a nadto z powodu wydania przez UOKiK decyzji z pominięciem dowodów wskazujących na prawdziwość w/w argumentacji, Zarząd Cersanit S.A. wniósł w dniu 23 grudnia 2009r. odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. 2. ANEKSY DO UMÓW KREDYTOWYCH ZAWARTYCH Z RAIFFEISEN BANK POLSKA SA W dniu 1 lutego 2010 roku pomiędzy spółką Cersanit S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podpisane zostały aneksy do umów kredytowych, tj.: - aneks z dnia 1 lutego 2010 roku do umowy o limit wierzytelności z dnia 4 lutego 1998 r. (z późn. zm.), na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 59/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 28 stycznia 2011 roku; - aneks z dnia 1 lutego 2010 roku do umowy kredytowej z dnia 5 sierpnia 2008 roku, na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 28 stycznia 2011 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lutego 2010 roku podpisane zostały także aneksy do umów kredytowych pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a podmiotami zależnymi Emitenta: - aneks z dnia 1 lutego 2010 roku do umowy o limit wierzytelności z dnia 14 grudnia 2007 roku, na kwotę 20 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit IV Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 31 stycznia 2011 roku; 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 51 ~

52 - aneks z dnia 1 lutego 2010 roku do umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2002 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 28 stycznia 2011 roku; - aneks z dnia 1 lutego 2010 roku do umowy kredytowej z dnia 3 sierpnia 2004 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 28 stycznia 2011 roku. 3. POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CERSANIT SA W dniu 11 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. na podstawie podjętej uchwały nr 5 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Cersanit S.A., powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Oskarda. 4. USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ DO UMÓW ZAWARTYCH Z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU W dniu 5 marca 2010 roku Zarząd Cersanit S.A. otrzymał podpisane, drogą obiegową, umowy zabezpieczające zobowiązania pieniężne wynikające z: (1) umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia u zawartej pomiędzy Cersanit Invest sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej Cersanit Invest ) a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej EBRD ), na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Invest kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia u (zwanego dalej Kredytem Cersanit Invest ); oraz (2) umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia u zawartej pomiędzy Cersanit Cyprus Limited (cypryjski podmiot zależny od Emitenta) a EBRD, na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Cyprus Limited kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia u (zwanego dalej Kredytem Cersanit Cyprus ) szczegółowo opisanych w powołanym powyżej raporcie bieżącym nr 34/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku. Przedmiotowe umowy zabezpieczające wierzytelności wynikające z Kredytu Cersanit Invest oraz Kredytu Cersanit Cyprus to: (1) umowa zastawu na środkach pieniężnych zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Cersanit Cyprus Limited z dnia 16 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Cyprus Limited a EBRD; (2) umowa zastawu na środkach pieniężnych zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Cersanit Invest z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD; (3) umowa zastawu na prawach (roszczeniach pieniężnych) przysługujących Cersanit Invest na podstawie polis ubezpieczeniowych (z wyjątkiem polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD. Przedmiotem zastawu są prawa wynikające z polis ubezpieczeniowych przysługujących Cersanit Invest, których łączna maksymalna wartość (maksymalna suma ubezpieczenia) wynosi UAH, co stanowi równowartość PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 19 lutego 2010 roku. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Emitenta; (4) umowa zastawu na prawach (roszczeniach pieniężnych) Cersanit Invest wynikających z kontraktów budowlanych dotyczących rozbudowy fabryki Cersanit Invest na Ukrainie z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD; (5) umowa przelewu praw (roszczeń pieniężnych) Cersanit Cyprus Limited wynikających z kontraktów na dostawę maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane w rozbudowanej fabryce Cersanit Invest na Ukrainie z dnia 16 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD; (6) umowa hipoteki na nieruchomościach gruntowych należących do Cersanit Ukraine sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta) z dnia 26 lutego 2010 roku; 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 52 ~

53 (7) umowa zastawu na należnościach handlowych Cersanit Invest z dnia 2 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD; (8) umowa zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do Cersanit Invest z dnia 2 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD. Przedmiotem zastawu są wszystkie rzeczy ruchome należące do Cersanit Invest, w szczególności maszyny i urządzenia do produkcji płytek i ceramiki sanitarnej, o wartości ewidencyjnej w księgach rachunkowych Cersanit Invest UAH, co stanowi równowartość PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 2 marca 2010 roku. 5. POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU CERSANIT SA W dniu 11 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki oraz 30 pkt. 13 Regulaminu Działalności Rady Nadzorczej, powołała w skład Zarządu na okres do końca wspólnej kadencji dwóch Członków Zarządu: Pana Ireneusza Kazimierskiego i Pana Marcina Rybarczyka. 6. REJESTRACJA ZMIAN STATUTU W dniu 16 marca 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Cersanit S.A. W 5 pkt. 1 Statutu Spółki dodano, w miejscach wynikających z kolejności numeracji rodzajów działalności według PKD 2007, następujące rodzaje działalności: po: Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - dodano: C Działalność pozostałych agencji transportowych po: Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - dodano się: Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 7. ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY ZAWARTEJ Z RBS BANK (POLSKA) S.A. W dniu 30 marca 2010 roku Cersanit S.A. zawarła z RBS Bank (Polska) S.A. (poprzednio: ABN AMRO Bank (Polska) S.A.) (Bank) aneks do umowy kredytu z dnia 27 marca u (Aneks). Na podstawie zawartego Aneksu Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty PLN, z terminem spłaty do dnia 31 marca 2011 roku. Dodatkowo Strony Aneksu ustaliły, że kredyt może być wykorzystany w PLN, EUR i USD. Podpisy Zarządu Cersanit S.A. Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 53 ~

54 Piotr Mrowiec Grzegorz Saniawa Paweł Oskard Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Ireneusz Kazimierski Członek Zarządu Marcin Rybarczyk Członek Zarządu Kielce, dnia 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 54 ~

55 GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Oświadczenia Zarządu Cersanit SA 30 kwietnia 2010 roku 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 55 ~

56 OŚWIADCZENIE Zarząd Cersanit S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za i dane porównywalne, jak również roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Cersanit S.A. i Grupy Kapitałowej Cersanit. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Cersanit S.A. i Grupy Kapitałowej Cersanit, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd Cersanit S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania i przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Biegli dokonujący przeglądów spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Podpisy Zarządu Cersanit S.A. Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu Piotr Mrowiec Grzegorz Saniawa Paweł Oskard Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Ireneusz Kazimierski Członek Zarządu Marcin Rybarczyk Członek Zarządu Kielce, dnia 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 56 ~

57 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU Kielce, dnia 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 57 ~

58 1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny Spółka Cersanit S.A. (Emitenta) podlega obowiązkowi określonemu w 29 ust.5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętego na mocy uchwały nr 13/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku i zmienionego na mocy późniejszej uchwały nr 18/1176/2007 z dnia 23 października 2007 roku oraz nr 20/1178/2007 z dnia 26 października 2007 roku, w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Tekst zbioru powyższych zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, pod adresem: oraz na stronie Emitenta w części poświęconej relacjom inwestorskim: 2. Informacja o zakresie w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Zasada ta w u nie była stosowania w części dotyczącej 14-dniowego terminu zamieszczenia materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami na stronie internetowej przed terminem. Spółka w I połowie u zamieszczała na korporacyjnej stronie internetowej informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami w terminach określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego u w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W II połowie u zasada ta była przez Spółkę przestrzegana. Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 6) Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada nie była stosowana w u w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, gdyż w ramach działalności Rady Nadzorczej nie istnieły komitety. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 58 ~

59 Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 7) Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Zasad ta w u nie była stosowana. W Spółce nie był prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 11) Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Powyższa zasada nie była w u stosowana przez Zarząd spółki Cersanit SA, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymał takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. Zasada nr 3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W u zasada ta nie była stosowana. Zarząd Spółki uważa, że uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów. W u wszystkie transakcje Spółki zawarte były na warunkach rynkowych. Zasada nr 5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Powyższa zasada nie była stosowana w u. Wprowadzony powyższą zasadą obowiązek uzasadniania uchwał WZA rodzi możliwość zarzutu, iż sporządzone uzasadnienie jest niewłaściwe, za krótkie lub w inny sposób niesatysfakcjonujące akcjonariusza. Kierując się minimalizacją ryzyka związanego z niestosowaniem powyższej zasady, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 59 ~

60 DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Zasad nr 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada nie była w u stosowana w części dotyczącej oceny systemów, w związku z tym, iż nie jest stosowana zasada nr 1 pkt. 6 Dobrych Praktyk Realizowanych Przez Zarządy Spółek Giełdowych. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów. Zasada nr 2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzygającej przez radę. Powyższa zasada nie była w u stosowana przez Radę Nadzorczą spółki Cersanit SA. Powyższa zasada jest zbędna w kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów. Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę spółki bądź akcjonariuszy. Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zasada ta w u nie była stosowana przez Radę Nadzorczą Cersanit SA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadto kryterium niezależności nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się członek Rady Nadzorczej podejmując decyzje w wykonaniu swojego mandatu. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji członka Rady, którą jest reprezentowanie akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejasne. Zdaniem Spółki niezależność członków organów Spółki to możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki i tak rozumianą niezależność Spółka respektuje. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 60 ~

61 Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Powyższa zasada nie była w u stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych ( ). Zasada ta nie była w u stosowana przez Radę Nadzorczą Cersanit SA, ponieważ zasada nr 7 części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych nie jest stosowana. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Zasada nr 9. Zawarcie przez spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt. 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. Zasada nie była w u stosowana. Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjęte przez Spółkę i co do który Spółka deklarowała gotowość ich przestrzegania, były w u przez Spółkę przestrzegane. Zasada nr 8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. Powyższa zasada nie była w u stosowana, ponieważ ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego świadczy usługi audytorskie dla Spółki przez okres dłuższy niż okres siedmiu lat. Zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osłabiają znaczenie istotnego czynnika jakim jest poznanie specyfiki działalności Spółki. Niezależność opinii biegłego rewidenta wynika z jego kompetencji i rzetelności, a nie z częstotliwości jego zmian. Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjęte przez Spółkę i co do który Spółka deklarowała gotowość ich przestrzegania, były w u przez Spółkę przestrzegane. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 61 ~

62 3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych. Raporty okresowe sporządzane są m.in. w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo - księgowe pod kontrolą Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą. Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym. Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą: - ustalona struktura kompetencyjność i podział obowiązków w trakcie przygotowywania informacji finansowych, - ustalona kompetencyjność i zakres raportowania finansowego, - regularna ocena działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe, - weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, - dokonywanie szacunków mających istotny wpływ na sprawozdania finansowe, - proces analiz, kontrolingu projektów i zarządzania ryzykiem. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Cersanit S.A., liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cersanit S.A., na dzień 31 grudnia u byli: Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Liczba głosów na WZA % kapitału zakładowego % ogólnej liczby głosów na WZA Michał Sołowow (pośrednio i bezpośrednio) ,61% 48,61% ING OFE* ,96% 11,96% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,33% 11,33% * Stan zgodny z roczną strukturą portfeli inwestycyjnych OFE na dzień 31 grudnia u. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 62 ~

63 Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta: 1) W dniu 13 maja u Emitent powziął informację od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A (CU PTE), które na podstawie art. 69 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539), zawiadamia, iż Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A (CU OFE) w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cersanit S.A. na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 11 maja u, stał się posiadaczem akcji Cersanit S.A. (Spółka), stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 8 maja u CU OFE posiadał sztuk akcji spółki Cersanit S.A., stanowiących 9,89% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało głosów, które stanowią 9,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, na dzień 11 maja u CU OFE posiadał akcji spółki Cersanit S.A., co stanowi 10,08% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Inwestycja w akcje Cersanit S.A. stanowi lokatę o charakterze portfelowym. CU OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie CU PTE informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie CU OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji. 2) W dniu 20 listopada u Emitent powziął informację od spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (Synthos S.A.), która na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz z późn. zm.), zawiadamia, iż spółka Synthos S.A. przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A., co nastąpiło po dokonaniu w dniu 19 listopada u transakcji pakietowej pozasesyjnej zawartej na rynku regulowanym, polegającej na nabyciu akcji spółki Cersanit S.A. Na skutek nabycia akcji, po dokonaniu zapisu na rachunku papierów wartościowych w dniu 20 listopada u, Synthos S.A. posiada: bezpośrednio akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 7,80% udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 7,80% w ogólnej liczbie głosów, pośrednio, poprzez podmiot zależny, 10 akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 0,000007% udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 0,000007% w ogólnej liczbie głosów, bezpośrednio i pośrednio akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 7,80% (po zaokrągleniu do setnych części procenta) udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 7,80% (po zaokrągleniu do setnych części procenta) w ogólnej liczbie głosów. Przed przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. spółka Synthos S.A. bezpośrednio nie posiadała akcji Cersanit S.A. Podmiotem zależnym od Synthos S.A., posiadającym akcje Cersanit S.A, przed przekroczeniem przez Synthos S.A. 5% progu, jest spółka Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. 3) W dniu 7 grudnia u Emitent powziął informację od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (ING PTE), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 63 ~

64 obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539), zawiadamia, iż ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cersanit S.A. na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1 grudnia u, stał się posiadaczem akcji Cersanit S.A. (Spółka), stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał sztuk akcji spółki Cersanit S.A., stanowiących 9,72% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony o głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 9,72% ogólnej liczby głosów. Na dzień 4 grudnia u na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się akcji spółki Cersanit S.A., co stanowi 10,75% w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit S.A., co stanowi 10,75% w ogólnej liczbie głosów. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki Cersanit S.A. Celem nabycia akcji spółki Cersanit S.A. jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu. 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. Papiery wartościowe wyemitowane przez Cersanit S.A. nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych ich posiadaczom. 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części i liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka Cersanit S.A. nie posiada informacji dotyczących ograniczeń wykonywania prawa głosu przez posiadaczy papierów wartościowych Emitenta. 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. Spółka Cersanit S.A. nie posiada informacji dotyczących ograniczeń przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta. 8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających W spółce zasady te reguluje Kodeks spółek handlowych, Regulamin Działalności Zarządu oraz Statut Spółki Cersanit S.A. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, powoływany w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 64 ~

65 Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prezes Zarządu ma prawo w imieniu Zarządu do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu z jego składu w przypadku: 1) nie uczestniczenia w pracy Zarządu bez uzasadnionych przyczyn, 2) nie wywiązywania się Członka Zarządu z nałożonych nań obowiązków, Członek Zarządu może podać się do dymisji przed upływem kadencji, na którą został powołany. W przypadku zgonu, dymisji lub odwołania członka Zarządu przed wygaśnięciem jego mandatu przeprowadza się niezwłocznie wybory uzupełniające. Mandat Członka wybranego w wyborach uzupełniających wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może jednak podjąć decyzję o nie uzupełnianiu składu Zarządu, o ile jest on zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu. Mandat Członka Zarządu wygasa w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może zawiesić czasowo Członka Zarządu w pełnieniu jego funkcji. Zawieszony Członek Zarządu nie może prowadzić spraw Spółki ani reprezentować jej na zewnątrz. SAR 2005 w 8.2. Uprawnienia osób zarządzających Uprawnienia osób zarządzających reguluje Regulamin Działalności Zarządu, Statut Spółki Cersanit SA. oraz Kodeks spółek handlowych. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w Statucie Spółki oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd kieruje działalnością Spółki i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w kodeksie spółek handlowym i innych przepisach prawa. Zarząd działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, uchwałami Rady Nadzorczej oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoby zarządzające reprezentują Spółkę w sądzie przed organami administracji państwowej i samorządowej, bankami, instytucjami i innymi podmiotami. Zarząd jest upoważniony do reprezentowania Spółki w każdej dziedzinie jej działalności. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą jednakże wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 2) zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Statucie przy czym do zaciągnięcia zobowiązań w przypadkach określonych w statucie Spółki konieczna jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej, 3) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki, 4) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 65 ~

66 5) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art kodeksu spółek handlowych, 6) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, 7) zawieranie umów o pracę z pracownikami Spółki, ustalanie warunków tych umów, a także ocena pracy pracowników etatowych Spółki, 8) prowadzenie księgowości Spółki, 9) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności Spółki, 10) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw i prokury, 11) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy długoterminowych planów i programów działania Spółki, 12) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej finansowo kosztowego planu działalności Spółki przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku obrotowego, 13) przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej inwestycyjnego planu działalności Spółki przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego, 14) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej funkcjonowania. Zadaniem Prezesa jest organizowanie pracy Zarządu i kontrola wykonywania jego uchwał. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności: 1) kierowanie pracami Zarządu; 2) inicjowanie i proponowanie obszarów zainteresowania i pracy Zarządu na przyszłe okresy; 3) wyznaczanie terminu i zwoływanie posiedzeń Zarządu; 4) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; 5) przedstawianie Zarządowi proponowanego porządku obrad i projektów uchwał; 6) reprezentowanie Zarządu na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Decyzje o emisji i wykupie akcji regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. 9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. Zasady zmiany statutu lub umowy Spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Cersanit S.A. i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zarząd Spółki zgłasza zmianę statutu do sądu rejestrowego w terminie do trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu wpisuje się do KRS zmianę danych Spółki zgłoszonych do sądu rejestrowego. Walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Cersanit S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale zgromadzenia. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 66 ~

67 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia. Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Statut i Regulaminy. Harmonogram prac związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki, w tym przygotowanie materiałów prezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, planowany jest w taki sposób, aby należy wywiązać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. 11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów. ZARZĄD SPÓŁKI SKŁAD OSOBOWY W 2009 ROKU W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia u Spółką kierował Zarząd, w niezmienionym składzie, tj.: Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu Grzegorz Saniawa Członek Zarządu Piotr Mrowiec Członek Zarządu Paweł Oskard Członek Zarządu W dniu 17 czerwca u, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 12 Statutu Spółki, w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdań finansowych za ostatni rok kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, powołała w skład Zarządu na okres wspólnej, 3-letniej kadencji następujące osoby: - Pan Mirosław Jędrzejczyk, - Pan Grzegorz Saniawa, - Pan Paweł Oskard, - Pan Piotr Mrowiec. ZARZĄD SPÓŁKI ZASADY DZIAŁANIA W 2009 ROKU Zarząd Spółki działał na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, powoływany w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą.. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na umotywowany pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 67 ~

68 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo w imieniu Zarządu do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu z jego składu w przypadku: nie uczestniczenia w pracy Zarządu bez uzasadnionych przyczyn a także nie wywiązywania się członka Zarządu z nałożonych nań obowiązków Członek Zarządu może podać się do dymisji przed upływem kadencji, na którą został powołany. W przypadku zgonu, dymisji lub odwołania członka Zarządu przed wygaśnięciem jego mandatu przeprowadza się niezwłocznie wybory uzupełniające. Mandat członka wybranego w wyborach uzupełniających wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia na wniosek Prezesa, zawsze, kiedy jest to konieczne. Pozostali członkowie Zarządu mogą wystąpić do Prezesa z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. Na żądanie członka Zarządu, Prezes jest obowiązany zwołać posiedzenia Zarządu w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu wyznaczając jego dokładny termin (dzień i godzinę) i przesyłając pisemne zawiadomienie drogą listu poleconego, faksem lub w formie elektronicznej pozostałym członkom Zarządu lub w inny sposób-ustnie, telefonicznie, sms'-em - zawiadamiając wszystkich członków Zarządu o planowanym posiedzeniu. Zawiadomienie powinno dotrzeć do członków Zarządu najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą posiedzenia. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także przy wykorzystaniu środków łączności i mogą mieć w szczególności formę telekonferencji lub wideokonferencji. W posiedzeniach Zarządu ma prawo wziąć udział Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie, jednakże bez prawa głosu. Członkowie Zarządu podejmują decyzje dotyczące prowadzenia spraw Spółki w drodze uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej dwóch trzecich liczby wszystkich jego członków. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Uchwały Zarządu powinny być spisywane w formie protokołów. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy w szczególności: 1. wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą jednakże wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 2. zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Statucie przy czym do zaciągnięcia zobowiązań w przypadkach określonych w statucie Spółki konieczna jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej, 3. Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki, 4. Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, 5. Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art kodeksu spółek handlowych, 6. Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, 7. zawieranie umów o pracę z pracownikami Spółki, ustalanie warunków tych umów, a także ocena pracy pracowników etatowych Spółki, 8. prowadzenie księgowości Spółki, 9. sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności Spółki, 10. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw i prokury, 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 68 ~

69 11. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy długoterminowych planów i programów działania Spółki, 12. przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej finansowo kosztowego planu działalności Spółki przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku obrotowego, 13. przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej inwestycyjnego planu działalności Spółki przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego, 14. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Członek Zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę, a w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi jest możliwe po uzyskaniu na to zgody Rady Nadzorczej. RADA NADZORCZA SPÓŁKI SKŁAD OSOBOWY W 2009 ROKU Skład Rady Nadzorczej Spółki Cersanit SA na dzień 31 grudnia u przedstawiał się następująco: Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Miroński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Waniołka - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Cybulski Członek Rady Nadzorczej W u w składzie Rady Nadzorczej Cersanit S.A. nastąpiły poniższe zmiany: W dniu 17 czerwca u Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. (ZWZA), na podstawie podjętych uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorcze), powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące: - Pan Artur Kłoczko, - Pan Grzegorz Miroński, - Pan Mariusz Waniołka, - Pan Jarosław Cybulski, - Pan Rafał Bogusławski. Pan Kamil Latos i Pan Krzysztof Zygulski, pełniący do 17 czerwca u funkcję Członków Rady Nadzorczej Cersanit SA, zrezygnowali z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. W porównaniu ze składem Rady Nadzorczej Cersanit SA poprzedniej kadencji, nowa osoba nadzorująca to Pan Rafał Bogusławski. Jednocześnie Rada Nadzorcza Cersanit S.A., działając na podstawie 11 ust.1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 17 czerwca u, powołała Pana Artura Kłoczko na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego powierzono Panu Grzegorzowi Mirońskiemu. Z dniem 7 grudnia u Pan Rafał Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, z ważnych przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Cersanit S.A. RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZASADY DZIAŁANIA W 2009 ROKU Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki, uchwalonym przez nią jawnym i dostępnym publicznie Regulaminem Rady Nadzorczej, określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 69 ~

70 Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady ma prawo w imieniu Rady do wniesienia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o odwołanie członka Rady z jej składu w przypadku: nie uczestniczenia w pracy Rady bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wywiązania się członka Rady z nałożonych nań obowiązków. Członek Rady Nadzorczej może podać się do dymisji przed upływem kadencji, na którą został wybrany. W przypadku zgonu, dymisji lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed wygaśnięciem jego mandatu przeprowadza się niezwłocznie wybory uzupełniające. Mandat członka wybranego w wyborach uzupełniających wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może jednak podjąć decyzję o nie uzupełnianiu składu Rady Nadzorczej, jeżeli jest on zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia raz na kwartał lub częściej, jeśli wymagać tego będzie interes Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członków Rady Nadzorczej powinny odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku. O posiedzeniach Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady powiadamia pozostałych jej członków pisemnym (lub pocztą elektroniczną, faksem) zaproszeniem wysłanym w takim terminie, aby dotarło ono do wiadomości członka najpóźniej na trzy dni przed planowaną datą posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady, jednakże bez prawa głosu. Członkowie Rady podejmują decyzje związane z wykonywaniem prawa nadzoru nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 50% jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być spisywane w formie protokołów. Protokół sporządza jeden z członków Rady lub osoba przybrana do pomocy. Protokoły są przechowywane w biurze Zarządu Spółki. Uchwały Rady mogą zapadać także poza formalnymi posiedzeniami Rady, w trybie obiegowym. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub jego Zastępca powoduje doręczenie każdemu z członków Rady treść uchwały na piśmie. W szczególnie ważnych sprawach projekt uchwał powinien zawierać uzasadnienie. Opisany tu tryb obiegowy nie może mieć zastosowania przy podejmowaniu uchwał zamykających rok obrachunkowy Spółki. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art kodeksu spółek handlowych. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań, bilansów oraz rachunku zysków i strat 2. wybór biegłego rewidenta, z którym Zarząd podpisze stosowną umowę. 3. rozpatrywanie sprawozdań okresowych Zarządu z działalności Spółki i ich opiniowanie. 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat i tworzeniu rezerw finansowych. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 70 ~

71 5. podejmowanie wiążących dla Zarządu uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - opiewających jednorazowo na kwotę przekraczającą 20% kapitałów własnych Spółki, 6. podejmowanie wiążących dla Zarządu uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - opiewających jednorazowo na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki, 7. podejmowanie wiążących dla Zarządu uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art kodeksu spółek handlowych, 8. dokonywanie wiążących Zarząd Spółki interpretacji w zakresie ustalenia czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, 9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym; 10. sporządzanie wniosków na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przedmiocie udzielenia Zarządowi pokwitowania. 11. sporządzanie wniosków o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki lub opiniowanie wniosków Zarządu w tym zakresie 12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 13. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 14. ustalanie uposażenia, nagród i premii członkom Zarządu 15. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu 16. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie sowich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w warunkach określonych w art. 383 kodeksu spółek handlowych, 17. rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń skierowanych do Rady w sprawach należących do kompetencji Rady. 18. opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia oddziałów Spółki, uczestnictwa w innych Spółkach, o przystąpieniu Spółki do zrzeszeń, stowarzyszeń oraz izb 19. powołanie spoza swojego grona rzeczoznawców lub ekspertów 20. składanie Walnemu zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników przeprowadzonego nadzoru 21. zatwierdzanie finansowo kosztowych planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd na każdy rok obrotowy 22. zatwierdzanie inwestycyjnych planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd na każdy rok obrotowy działalności Spółki. 23. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Rada Nadzorcza zgłosiła odpowiednie żądanie. W celu wykonywania czynności nadzoru Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę, a w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi jest możliwe po uzyskaniu na to zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komitety Rady Nadzorczej W u w ramach Rady Nadzorczej Cersanit S.A. nie działały żadne komitety. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 71 ~

72 Podpisy Zarządu Cersanit S.A. Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu Piotr Mrowiec Grzegorz Saniawa Paweł Oskard Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Ireneusz Kazimierski Członek Zarządu Marcin Rybarczyk Członek Zarządu Kielce, dnia 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 72 ~

73 Cersanit S.A. al. Solidarności Kielce tel. (41) , kwietnia 2010 r. Strona ~ 73 ~

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2010 roku. 31 sierpnia 2010 roku

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2010 roku. 31 sierpnia 2010 roku GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2010 roku 31 sierpnia 2010 roku 31 sierpnia 2010 r. Strona ~ 1 ~ Wprowadzenie Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008r

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008r GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2008r 30 kwietnia 2009 roku 30 kwietnia 2009 r. Strona ~ 1 ~ Spis treści Spis treści.. 2 Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009r

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009r Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w u GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009r 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 roku. 31 sierpnia 2009 roku. Global Reports LLC

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 roku. 31 sierpnia 2009 roku. Global Reports LLC GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 roku 31 sierpnia 2009 roku 31 sierpnia 2009 r. Strona ~ 1 ~ Wprowadzenie Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku. 31 sierpnia 2011 roku

GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku. 31 sierpnia 2011 roku GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku 31 sierpnia 2011 roku 31 sierpnia 2011 r. Strona ~ 1 ~ Wprowadzenie Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku. 31 sierpnia 2012 roku

GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku. 31 sierpnia 2012 roku GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku 31 sierpnia 2012 roku 31 sierpnia 2012 r. Strona ~ 1 ~ Wprowadzenie Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy : Grupę Kapitałową stanowią Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny. I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku. Grupa Kapitałowa CERSANIT I kwartał 2010r.

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny. I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku. Grupa Kapitałowa CERSANIT I kwartał 2010r. Grupa Kapitałowa CERSANIT I kwartał 2010r. Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny I kwartał 2010 roku 17 maja 2010 roku 17 maja 2010 r. Strona ~ 1 ~ Grupa Kapitałowa CERSANIT I kwartał 2010r. Spis

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Rovese I kwartał 2012 r. Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny. I kwartał 2012 roku. 15 maja 2012 roku. 15 maja 2012 r.

Grupa Kapitałowa Rovese I kwartał 2012 r. Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny. I kwartał 2012 roku. 15 maja 2012 roku. 15 maja 2012 r. . Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny oku 15 maja 2012 roku 15 maja 2012 r. Strona 1 . Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 4 Informacje podstawowe... 4 I. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE

GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE GRUPA KAPITAŁOWA ROVESE Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny III kwartał 2013 roku 14 listopada 2013 roku 14 listopada 2013 r. Strona ~ 1 ~ Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 r. Grupa Kapitałowa Rovese Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Rovese w 2015 r. 21 marca 2016 roku 21 marca 2016 r. Strona ~ 1 ~ Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu Dodatkowe noty objaśniające za 2004 r. Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. Kielce 1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu 838 tys. Zwiększenia 61 tys. Stan na koniec okresu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Cersanit S.A. (obecnie Rovese S.A.) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r. 20 marca 2012 roku

Cersanit S.A. (obecnie Rovese S.A.) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r. 20 marca 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w u Cersanit S.A. (obecnie Rovese S.A.) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r. 20 marca 2012 roku 20 marca 2012 r. Strona ~ 1 ~ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

(obecnie Grupa Kapitałowa Rovese)

(obecnie Grupa Kapitałowa Rovese) Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2011r Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2011 r. 20 marca 2012 roku 20 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cersanit S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 roku,

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo