Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów"

Transkrypt

1

2 Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów Przed nami najpiękniejsze polskie Święta Bożego Narodzenia. Chwile odpoczynku od codziennych trosk, chwile spotkań z najbliższą rodziną i znajomymi. Z tej okazji życzę Państwu wiele ciepła i dobroci, dużo zdrowia i wielu miłych i radosnych wzruszeń. Niech nadchodzący Nowy Rok okaże się pomyślniejszy i przyniesie Wam optymizm i siłę tak potrzebną do pokonania życiowych trudności. Ze świątecznym pozdrowieniem Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela * Przy wigilijnym stole... Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości poczęty... Jan Kasprowicz DRODZY CZYTELNICY Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NADCHODZĄCEGO NOWEGO ROKU SKŁADAMY PAŃSTWU NAJLEPSZE ŻYCZENIA RADOŚCI, ZDROWIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie 2

3 XXX SESJA - PODATKI... Rada Gminy Mykanów na XXX sesji w dniu 30 listopada podjęła uchwały, których treść zamieszczamy poniżej. Uchwała nr 196 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, efektywniejsze i skuteczniejsze działania dla poprawy jakości życia mieszkańców. Korzyści tej współpracy będą obustronne i obejmować będą min. umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, rozpoznanie występujących potrzeb i nowatorskie ich zaspokajanie. Uchwała nr 199 mówi o zwiększeniu pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego o kwotę zł do wysokości łącznej zł na realizację zadania drogowego Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej S 1059 ul. Częstochowska z drogami gminnymi ul. Samorządowa, Cicha wraz z budową chodnika w miejscowości Mykanów. Uchwała 198 zatwierdza przyjęcie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków (motywacyjnego, mieszkaniowego, funkcyjnego) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mykanów. Uchwała nr 201 dotyczy stawek podatków i opłat lokalnych. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynosić będą: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków 0,43 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od 1h powierzchni, c) pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,11 zł od 1 m2 powierzchni. 2. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 100 m2 14,20 zł za 1 m2 pow. użytkowej. 4. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni powyżej 100 m2 12,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej. 5. Od budynków lub innych części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 7. Od budynków administracyjnych 4,57 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 8. Od pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 9. Od budowli 2 procent od wartości określonej na podstawie odnośnej ustawy. 10. Budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo niewykorzystane przez podmiot gospodarczy podlegają stawce jak budynki pozostałe. Zwolnienia podatkowe od nieruchomości obejmują: a) budynki, części gruntów przeznaczone na działalność w zakresie kowalstwa. b) budynki gospodarcze stanowiące własność rodzin, w których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. c) budynki i ich części oraz budowle będące własnością Gminy w których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; d) budynki i ich części oraz budowle i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie stowarzyszeń, klubów sportowych, kultury oraz pomocy społecznej ; e) budynki i grunty wykorzystywane przez samorządy wiejskie w ich działalności Ustala się roczny podatek od posiadania psów w wysokości 53,21 zł. 2. Osoby, które wejdą w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego opłacają podatek w wysokości ½ stawki rocznej Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w samodzielnych gospodarstwach rolnych, w których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta od jednego psa. cd. str. 4 3

4 XXX SESJA - PODATKI... cd. str Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w samodzielnych gospodarstwach o powierzchni do 1 ha od jednego psa. 4. Podatek, o którym mowa w 2 uchwały płatny na rachunek budżetu Gminy bez wezwania do zapłaty w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej wykonywane przez Urząd Gminy na wniosek strony za: a) wszczęcie na wniosek zainteresowanego postępowania związanego z podziałem nieruchomości 50,00 zł; b) wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 zł; c) wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 70,00 zł; 2. Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek budżetu Gminy przed zleceniem wykonania czynności. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może odstąpić od pobrania opłaty administracyjnej. Uchwała nr 202 w sprawie przyjęcia stawek podatku rolnego na rok 2006, obliczanego na podstawie średniej ceny skupu żyta. 2. Stawka podatku rolnego z 1 hektara przeliczeniowego w roku 2006 wynosi 69,70 zł. 3. Stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego w roku 2006 wynosi 139,40 zł. Uchwała nr Ustala się stawkę podatku leśnego z 1 hektara fizycznego wysokości 28,90 zł. Uchwała nr 205 w sprawie opłat za świadczone usługi w przedszkolach Rodzice ponoszą pełną odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach. 2. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka powyżej trzech dni w miesiącu następnym dokonuje się odpisu z pominięciem pierwszego dnia poszczególnych nieobecności. 2. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola w kwotach: - 33,00 zł w przypadku, gdy uczęszcza jedno dziecko z rodziny; - 31,00 zł za każde następne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny. 3. Opłaty, o których mowa w 1 pkt 1 rodzice wpłacają do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek dochodów własnych UG w rozdziale Przedszkola. Uchwała nr 206 Określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Szczegółowe stawki podatku podamy w kolejnym nr BIM. red. Inwestycyjny koniec roku w Gminie Mykanów Koniec roku 2005 obfituje w dużą ilość inwestycji, które rozpoczęły się w drugim półroczu. Gmina Mykanów rozpoczęła w miesiącu sierpniu po długim oczekiwaniu budowę sieci kanalizacyjnej w ramach programu ISPA. Inwestycja dotyczy miejscowości: Wierzchowisko, Lubojna, Tylin, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las, Radostków Błeszyńskie. Do końca 2006 r. zostanie wybudowane około 26km sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach wraz z przyłączami do posesji. Koszt całości inwestycji wyniesie około euro. Oprócz sieci kanalizacyjnej rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Rybnej w takim zakresie, aby obsługiwać rozbudowywaną sieć kanalizacyjną w południowo zachodniej części Gminy za kwotę euro. Kolejną ważną inwestycją końca 2005r. jest modernizacja drogi gminnej Radostków, Radostków Kolonia, Mykanów ul. Zielona i Samorządowa. Całość tej inwestycji szacowana jest na kwotę około zł. W roku 2005 w ramach tego zadania wykonana została przebudowa skrzyżowania ulicy Samorządowej i Częstochowskiej w miejscowości Mykanów za kwotę zł, z czego zł pozyskane zostały z programu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego GAM- BIT Kolejna część inwestycji rozpocznie się w miesiącu grudniu i potrwa do sierpnia 2006r. Obejmować będzie przebudowę odcinka drogi w miejscowości Radostków Kolonia od drogi wojewódzkiej DW-483 do torów kolejowych. W miesiącu listopadzie rozpoczęły się również prace wykończeniowe w budynku szkoły podstawowej w Borownie. W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana oferta firmy STEBUD za kwotę brutto ,17zł. 4

5 W trakcie postępowania przetargowego jest również zadanie budowy Wiejskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Borownie, które uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2,3 Sektorowego Programu Operacyjnego Odnowa Wsi oraz Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego w wysokości zł. Całkowity koszt inwestycji to zł w ramach I etapu realizować będziemy zadanie za około zł. Kolejnym sukcesem jest doprowadzenie do podłączenia szerokopasmowego dostępu do sieci INTERNET w placówkach edukacyjnych na terenie naszej Gminy. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w wysokości 8870zł uzupełniono łącza przy współpracy z firmą Soft-Com. Dzięki takim rozwiązaniom placówki edukacyjne i biblioteki publiczne na terenie Gminy mają bezpłatny dostęp do sieci INTER- NET z prędkością 256kB/s. Takie rozwiązania ułatwiły również dostęp do usług mieszkańcom naszej Gminy ponieważ prawie w każdej miejscowości Gminy są warunki techniczne do podłączania się do sieci za pomocą łączy WiFi. Jarosław Łapeta Inspektor ds. Pozabudżetowych Środków Finansowych w UG Mykanów Kolejne pieniądze dla Gminy Mykanów styczniu b.r. Gmina Mykanów rozpoczęła W starania o pozyskanie środków finansowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich działanie 2.3 Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Istotą tego programu jest aktywizacja sołectw i inicjatywa małych miejscowości do 5 tyś. mieszkańców Ponieważ czas na podjęcie działań był bardzo ograniczony a środki budżetu gminy podzielone Uchwałą Budżetową z grudnia 2004 zaproponowano współpracę sołectwom Lubojenka, Mykanów i Wierzchowisko. Już w lutym na zebraniach wiejskich podjęto Uchwały przyjmujące Plany rozwoju miejscowości, które to są jednym z wielu ważnych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z tego programu. Plany te ze względu na swą złożoną strukturę zostały napisane przy współpracy przedstawicieli miejscowości i pracowników Urzędu Gminy Mykanów. Kolejnym ważnym etapem było zatwierdzenie tych dokumentów przez Radę Gminy Mykanów, która na sesji zatwierdziła je jednogłośnie otwierając tym samym drogę do pisania wniosku o pieniądze Unii Europejskiej. W dniu Gmina Mykanów złożyła trzy wnioski na łączną kwotę ,20 zł. Wnioski te obejmowały następujące zadania: - remont i modernizacja Domu Ludowego w Wierzchowisku wartość inwestycji: zł wnioskowane ,20 zł; - adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Lubojence oraz jej wyposażenie wartość inwestycji zł wnioskowane , 20 zł; - adaptacja terenu na wiejskie centrum sportu i rekreacji w Borownie wartość inwestycji zł wnioskowane zł. Wszystkie wymienione powyżej wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, natomiast dofinansowanie uzyskał wniosek pod nazwą Adaptacja terenu na wiejskie centrum sportu i rekreacji w Borownie z dofinansowaniem na kwotę 450 tyś. zł. W dniu 23 września 2005 r. Wójt Gminy Krzysztof Smela wraz z panią skarbnik Anną Kęsik podpisali umowę w Urzędzie Marszałkowskim na finansowanie tego projektu. Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej, która może zostać uruchomiona po rozstrzyganiu procedur przetargowych na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych w pierwszej turze podziału pieniędzy. W województwie śląskim złożono prawie 150 wniosków, z czego 108 zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym a 88 wniosków uzyskało dofinansowanie. Pozostałe 20 znajduje się na liście rezerwowej. Jarosław Łapeta Inspektor ds. Pozabudżetowych Środków Finansowych w UG Mykanów Chcą swojego radnego Zebranie wiejskie dotyczące mieszkańców wsi Łochynia zgromadziło sporą grupę zainteresowanych. Główny temat spotkania stanowiło przeorganizowanie trasy autobusu PKS kursującego do tej pory na odcinku Częstochowa- Mykanów Borowno przez trasę DK 1. Kierowcy zrzeszeni w Związku Zawodowym Kierowców odmówili przejazdu przez trasę w Łochyni ze względów bezpieczeństwa własnego i pasażerów,» 5

6 dlatego też, dyrekcja PKS postanowiła zlikwidować kurs autobusu. Na skutek licznych protestów składanych przez zainteresowanych pasażerów tej linii a także dzięki interwencji wójta Krzysztofa Smeli udało się wynegocjować kurs autobusu z Częstochowy do Mykanowa przy UG a następnie przez trasę DK1 w Kościelcu, przez Madalin i Borowno. Ta zmiana wymusiła budowę drogi szutrowej na odcinku od Rędzin przez Madalin do Łochyni. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 350 tyś zł., z czego 10 tyś pokryje ościenna gmina Rędziny, na której terytorium znajduje się część omawianej drogi. Podczas zebrania Rada Sołecka podjęła uchwałę w sprawie zmiany obwodów wyborczych do Rady Gminy. Mieszkańcy Łochyni uważają, że radni Borowna, którzy są zobligowani do reprezentowania interesów tegoż sołectwa, nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków. Nowy okręg wyborczy miałby powstać w połączeniu sołectw Łochynia i Grabowa. Podjęta uchwała zostanie przedstawiona Radzie Gminy Mykanów. Dyskutowano także, nad przeznaczeniem funduszy posiadanych przez Radę Sołecką. Zgodnie z sugestią sołtysa Andrzeja Krawczyka zebrani postanowili wykorzystać te pieniądze na stworzenie placu zabaw dla dzieci lub boiska sportowego, pomoc zadeklarował wójt obecny na zebraniu. Temat kończący stanowiły zagadnienia dotyczące melioracji jej zalet a także przyczyn i skutków jej braku. Wyczerpujące informacje w tym temacie przekazał Andrzej Kwapisz pracownik UG Mykanów. red. Dzień Edukacji Narodowej w gościnnym Kocinie Już tradycyjnie 14 października w jednej z placówek oświatowych gminy Mykanów obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku zaszczyt ten przypadł Szkole Podstawowej w Starym Kocinie. Na uroczystość przybyli Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wanda Życińska, starszy wizytator Władysława Tkaczyk, członek Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Rezler i przedstawiciele Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, zastępca wójta Jacek Staniewski, przewodnicząca Rady Gminy Anna Gurtman, prezesi oddziałów ZNP w Mykanowie i Starczy,radni powiatu częstochowskiego, sołtysi Starego i Nowego Kocina,dyrektorzy Niepublicznych Ośrodków Zdrowia,pracownicy Urzędu Gminy w Mykanowie, seniorzy, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują ze SP w Starym Kocinie :członek zarządu ULKS Kocin Karol Kokot, prezes OSP Stary Kocin Jerzy Migoń, leśniczy Leśnictwa Lemańsk Ireneusz Gajewski. Szczególnymi gośćmi byli nauczyciele ze Szwecji i Turcji, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Sokrates Comenius. Sala OSP w Starym Kocinie wypełniła się niemal po brzegi - przybyło bowiem blisko 300 osób. Ogłoszenie Urząd Gminy w Mykanowie uprzejmie przypomina, iż r. mija termin dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w miejscowościach: Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Tylin, Radostków Błoszyńskie. Jednocześnie przypominamy, że jest możliwość wzięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Mykanowie z okresem spłaty na 1 rok (formalności związane z kredytem załatwia się w Banku Spółdzielczym w Mykanowie, tel ). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (brak możliwości wzięcia kredytu) można występować do Wójta Gminy Mykanów o rozłożenie płatności na raty. 6

7 Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie. Dyrektor SP w Starym Kocinie Marzanna Figzał,jako współgospodarz,powitała wszystkich miłych gości,złożyła okolicznościowe życzenia i oddała głos prezesowi oddziału ZNP w Mykanowie J.Cierniakowi,który poprowadził część uroczystości związaną ze 100-leciem ZNP. O profesjonalizmie, zaangażowaniu i wielkiej desperacji nauczycieli gminy Mykanów mówili,podczas swoich krótkich wystąpień,najważniejsi zaproszeni goście. Nieco dłużej na scenie pozostali wychowankowie SP w Starym Kocinie, którzy zaprezentowali program artystyczny opracowany przez p. K.Skrzypczyk, Za szczególne zasługi dla Związku - medal otrzymał Bonifacy Tyfel p. A. Truszkowską Karoń i p. A. Wydmuch.To właśnie uczniowie stali się bohaterami tego dnia. Nikt nie spodziewał się tak zabawnego i aktualnego w swojej treści programu. Okazało się, że nasi mali podopieczni wiedzą wiele na temat reformy edukacji i codziennych problemów pedagogów. Ogromny profesjonalizm młodych aktorów wzbudził uznanie i podbił serca wszystkich słuchaczy. Po smacznym obiedzie przygo- cielom, przez wójta gminy Mykanów, aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Wręczył on również listy gratulacyjne i nagrody nauczycielom, którzy promują Gminę zdobywając z wychowankami prestiżowe nagrody i wysokie miejsc w konkursach przedmiotowych. W tym roku byli to: p.u. Kozioł, p. M. Wróblewska, p.p.foltyn, p. S. Górnicki, p. A. Rybaniec,p. K. Witczak Wyraźnie onieśmieleni szybko ustąpili miejsca swoim przełożonym.tego dnia bowiem nagrody otrzymali także dyrektorzy szkół. W ich imieniu dziękowała p. A. Mazoń dyrektor SP w Lubojnie. Z dużym uznaniem młodzi pedagodzy patrzyli na swoich starszych kolegów, którzy odbierali medale jubileuszowe za długoletnią działalność w szeregach ZNP. Wierność godna pozazdroszczenia. Około godziny rozpoczęło się losowanie drobnych upominków podarowanych na tę okazję przez firmy: Wkręt-Met, Green-Pack, PZU oraz p. E. Caban ( właścicielkę sklepu spożywczo przemysłowego w Nowym Kocinie),p. D. Grygiel ( właściciel księgarni w Miedźnie) i prywatnych sponsorów. To był kolejny miły akcent uroczystości przygotowanej z dużym rozmachem. Charyzmatyczny kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej nie musiał zachęcać do wspólnego śpiewania znanych biesiadnych piosenek. Potem swoimi strojami i urodą zachwycały nas dziewczęta z Mażoretek ze- Nauczyciele mianowani towanym przez rodziców nadszedł czas na wręczanie nauczy- 7

8 społu prowadzonego przez Kamila Polewskiego. Gratulacje za profesjonalnie przygotowaną uroczystość na ręce pani dyrektor SP w Starym Kocinie Marzanny Figzał składali chyba wszyscy. Ich słowa zostały przekazane tym, którzy na ten sukces pracowali : uczniom, rodzice, nauczycielom i pracownikom obsługi. Za rok kolejne spotkanie. Przyszłym organizatorom życzymy dużo zapału. AWANSOWALI Nauczycielami mianowanymi w 2005 r. zostali: Woszczyna Emilia, Grabałowska Karolina, Wrona Marta, Czarnota Anna, Marchewka Anna, Szyda Aneta. Dyrektorzy Szkół uhonorowani Nagrodami Wójta Gminy Mykanów: Piotr Paludkiewicz SP Czarny Las, Alina Mazoń SP Lubojna, Małgorzata Chodecka SP Cykarzew Stary, Teresa Klekowska SP Mykanów (sprawowała funkcję dyrektora do 31 sierpnia 2005), Urszula Jeziorowska Gimnazjum Borowno, Anna Radecka Gimnazjum Mykanów, Adam Jaros Gimnazjum Czarny Las. Nagrody otrzymali także dyrektorzy Przedszkoli: Roma Pamuła Borowno, Barbara Chyżyńska St. Cykarzew, Anna Kałwak Lubojna. Listy gratulacyjne wręczono Dyrektorom Szkół: Marzannie Figzał SP Stary Kocin, Agacie Tądel SP Borowno, Bożenie Wytrych SP Wierzchowisko, Waldemarowi Mądrzykowi SP Stary Broniszew, Marii Radomskiej SP Radostów, Urszuli Krysińskiej SP Rybna a także Dyrektorom przedszkoli: Annie Kucharskiej Mykanów, Marii Szostek Kuźnica Kiedrzyńska. W trakcie uroczystości wyróżniono także nauczycieli za wybitne osiągnięcia w roku 2004/2005. W dowód uznania nagrody otrzymali: Krzysztof Witczak za zdobycie wicemistrzostwa Polski z Orkiestrą przy OSP Mykanów; Sławomir Górnicki za liczne sukcesy i wzorowe prowadzenie zespołów wokalno instrumentalnych na terenie gminy; Piotr Foltyn za wkład w rozwój sportu gimnazjalnego i wybitne osiągnięcia w koszykówce (Gimnazjum Czarny Las); Urszula Kozioł za wzorowe przygotowanie olimpijczyka w dziedzinie biologii (Gimnazjum Mykanów); Maria Wróblewska za wzorowe przygotowanie olimpijczyka z geografii (Gimnazjum Czarny Las); Artur Rybaniec za wkład w rozwój sportu gimnazjalnego wybitne osiągnięcia w piłce siatkowej i promocję gminy Mykanów w półfinałach wojewódzkich (Gimnazjum Borowno). Info. udzelił Za - ca Wójta J. Staniewski MINĄŁ WIEK - JUBILEUSZ ZNP Pilaszowie koło Łowicza w1905 roku powstał W Związek Nauczycieli Ludowych.. Tę datę ZNP przyjmuje jako swój początek. Pierwszym prezesem Związku był Stanisław Nowak, który tę funkcję pełnił do 1936 roku. Pierwszego października b.r. ZNP świętował w Warszawie swój jubileusz. W uroczystych obchodach 100 lecia ZNP uczestniczyli: Marszałek senatu Longin Pastusiak i Minister Edukacji Narodowej Mirosław Rawicki. W swoim jubileuszowym przemówieniu Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział min. Od początku ruchu nauczycielskiego jego najbardziej specyficzną cechą było powiązanie dwóch wątków: wypełnienie patriotycznych społecznych obowiązków oraz walki o godność i rangę zawodu nauczycielskiego Powodem do satysfakcji jest to, że ZNP jest najliczniejszym związkiem branżowym w Polsce, że odgrywa znaczną rolę w życiu oświatowym i społecznym, ale przede wszystkim, że potrafi skutecznie bronić interesów edukacji i jej pracowników, że godnie kontynuuje swe wielkie tradycje i pomnaża dorobek poprzednich pokoleń Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w przesłanym do uczestników jubileuszowym liście napisał min. Wszystkim członkom tej jakże zasłużonej organizacji gratuluję pięknego jubileuszu. W historii Związku zapisanych zostało wiele wspaniałych kart. Możecie być dumni, Drodzy Państwo z jego bogatych tradycji i niezaprzeczalnych sukcesów Polscy nauczyciele zawsze celująco zdawali egzamin z miłości do Ojczyzny i ze swoich pedagogicznych powinności Całym sercem jestem po Państwa stronie Dziękuję za wspaniałe stuletnie dzieło Związku, za codzienny trud i niezłomność jego członków Działalność ZNP na naszym terenie sięga czasów przedwojennych. Po wojnie, a więc po 1945 roku, na terenie gminy Mykanów istniały cztery ogniska ZNP w czterech gromadach: Borowno, Cykarzew, Lubojna, Mykanów. Nowy podział administracyjny kraju zmienił te struktury i z czterech ognisk powstała jedna oddziałowa organizacja ZNP w Mykanowie. W tym okresie funkcje prezesów naszego Związku pełnili kolejno: Maria Sura, Wanda Życińska, Jan Mazanek, Teresa Klekowska, Anna Brewczyńska, Krzysztof Wrzalik, a obecnie Jan Cierniak. Działalność ZNP na terenie naszej gminy pozostawiła trwały ślad w historii naszego Związku. Wielu działaczy związkowych z okazji 100 8

9 lecia ZNP zostało uhonorowanych odznaczeniami jubileuszowymi. Na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonej z obchodami 100 letniej rocznicy ZNP, która odbyła się b.r. w Starym Kocinie, medal Za szczególne zasługi dla Związku ustanowiony przez Zarząd Główny ZNP, z rąk Jadwigi Rezler Członka Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP otrzymał Bonifacy Tyfel. Medale 100 lecia ZNP otrzymali: Chajdas Kazimiera, Gajewska Helena, Karoń Maria, Klekowska Teresa, Lisowska Barbara, Mazanek Jan, Miarzyński Jerzy, Popenda Roman, Tyfel Bonifacy. Natomiast odznaki Za 50 letnią przynależność do ZNP otrzymali: Gajewska Helena, Sędzia Tadeusz, Lisowska Barbara, Mazanek Jan, Miarzyński Jerzy, Tyfel Bonifacy, Wieloch Maria. Gratulacje odznaczonym złożyli przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów Rencistów ZNP Przewodnicząca Czesława Przybyła, wiceprzewodniczący Kazimierz Chawro i Członek zarządu Leszek Binert honorowi goście uroczystości. Statuetki z wygrawerowanymi podziękowaniami otrzymali byli prezesi Oddziału ZNP: Sura Maria, Klekowska Teresa, Wrzalik Krzysztof. Puchar za utrwalanie historii Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów na stronach kroniki, Państwu Jadwidze i Bonifacemu Tyfel wręczył Wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela. W auli budynku ZNP w Warszawie zorganizowano wystawę ilustrującą formy obchodów 100 lecia ZNP w całej Polsce. Wśród eksponatów było również tablo Zarządu Oddziału i Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Mykanowie według projektu kol. Bonifacego Tyfla. Na koniec taka refleksja dobrze jest, że o ZNP mówi się, pisze i myśli nie tylko z okazji święta, czy rocznicy. Związkowcy chcą być potrzebni i są potrzebni, można zawsze na nich liczyć. Prezes Oddziału ZNP w Mykanowie Jan Cierniak 11 listopada Święto Niepodległości Dnia 10 listopada 2005r. w Starym Cykarzewie uroczyście obchodzono 87 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zainaugurowano mszą św. za ojczyznę w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą koncelebrowali ks. Stanisław Matysiak i ks. misjonarz Jan Rykała - salezjanin, który wygłosił homilię. Po uroczystej mszy uczestnicy zebrali się pod dębem posadzonym w 1935 roku na cześć Józefa Piłsudskiego, a dziś nazwany jego imieniem. Pani dyrektor Gimnazjum w Starym Cykarzewie - Katarzyna Góra przypomniała to wydarzenie historyczne, a uczeń SP Paweł Błasiak odczytał ważne słowa z kroniki Szkoły Podstawowej (z roku szkolnego 1935/36) o uczczeniu pamięci Wodza. Tablicę upamiętniającą odsłonił wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela. Dostojnego charakteru obchodom dodała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Mykanowie, pod kierunkiem Krzysztofa Witczaka. Druga część uroczystości rozpoczęła się w szkole w Starym Cykarzewie odśpiewaniem Hymnu Narodowego w obecności pocztów sztandarowych z: Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Cykarzewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kocinie oraz gimnazjów z Mykanowa i Borowna. Następnie pani Małgorzata Chodecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie serdecznie przywitała licznie zgromadzonych gości m.in.: wójta Gminy Mykanów - Krzysztofa Smelę, zastępcę wójta Jacka Staniewskiego, księdza misjonarza Jana Rykałę, księdza Stanisława Matysiaka, księży z sąsiednich parafii, dyrektora Kuratorium Śląskiego Delegatura w Częstochowie Wandę Życińską, starszego wizytatora Władysławę Tkaczyk, dyrektorów szkół i przedszkoli, radnych Gminy Mykanów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Głos zabrali: Krzysztof Smela i Wanda Życińska, którzy przypomnieli tradycję obchodów Święta Niepodległości i znaczenie tej ważnej daty w wolnym kraju. Po wystąpieniu gości uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej przedstawili spektakl słowno-muzyczny pt. Ta, co nie zginęła, przygotowany przez nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej. Oprawę muzyczną przygotował Zdzisław Bawor. Dodatkowym atutem tej uroczystej akademii była prezentacja multimedialna. Dzięki niej widzowie oglądali na przygotowanym ekranie postacie i wydarzenia historyczne, a także obrazy i teksty utworów muzycznych. Poetyczny nastrój, wzniosłe utwory liryczne, odpowiednia dekoracja, prezentacja i muzyka sprawiły, że niejednemu zakręciła się łza w oku. Z dumą należy przyznać, że Polacy XXI wieku, wykonują rzetelnie swój patriotyczny obowiązek.organizatorem uroczystości był wójt Gminy Mykanów, a wspierali go dyrektorzy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie, wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie obu placówek. Elżbieta Siwek, Aneta Kubas SP w Starm Cykarzewie 9.

10 Złoty Mikrofon i Złota Lilia To przeglądy wokalistów i zespołów artystycznych, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Tegoroczne prezentacje odbywały się 11, 12 oraz 25 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. W Złotym Mikrofonie wzięło udział 96 wykonawców z 11 gmin powiatu częstochowskiego. Sukcesami zakończyły się występy reprezentantów naszej gminy. W kategorii Szkół Podstawowych (I III) I miejsce wyśpiewała Paulina Cygan ze SP w Wierzchowisku, III miejsce Nikola Świąć ze SP w Mykanowie. W kategorii Szkoły Podstawowe (IV VI) Pierwsze miejsce wywalczyła Dominika Ociepa ze SP w Czarnym Lesie, II miejsce Iwona Pawlik ze SP w Wierzchowisku. W grupie Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych II miejcse przypadło Karolowi Miernikiewiczowi z GOK Mykanów oraz Katarzynie Wrzalik z Gimnazjum w Czarnym Lesie. Jury nagrodziło wyróżnieniem Agatę Geisler również z Gimnazjum w Czarnym Lesie. W Złotej Lilii 25 października swój repertuar zaprezentowało 30 zespołów z 15 gmin. Także w tym przeglądzie przedstawiciele naszej gminy wywalczyli czołowe miejsca. W kategorii klas IV VI jedno z trzech I miejsc zdobył Międzyszkolny Zespół Instrumentalny z SP w Czarnym Lesie prowadzony przez Sławomira Górnickiego. Wyróżnieniem jury uhonorowało zespół teatralny Fart ze SP w Starym Broniszewie. Tak duże zainteresowanie przeglądem dowodzi, iż taka forma prezentacji jest w naszym powiecie bardzo potrzebna. Jurorzy oceniający dorobek młodych wykonawców pod kątem doboru repertuaru, wyrazu artystycznego i oryginalności formy zgodnie orzekli, iż poziom prezentacji indywidualnych i zespołowych był wysoki. 21 listopada w częstochowskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, podczas Koncertu Laureatów dokonano podsumowania tegorocznej czwartej edycji Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Złoty Mikrofon oraz Zespołów artystycznych Złota Lilia - organizowanych przez Starostwo Powiatowe. W koncercie wystapiło sześciu solistów i siedem zespołów artystycznych. Profesjonalnie przygotowane występy młodych artystów oklaskiwała liczne zgromadzona publiczność. Gośćmi honorowymi byli starosta Częstochowski Mieczysław Chudzik, wicestarosta Krzysztof Kubat, Przedstawiciele Rady Powiatu, wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela, radni powiatowi a takż przedstawicie rad gminnych. Składamy gratulacje i wyrazy uznania dla młodzieży, która w swoim życiu znalazła czas na i miejsce dla muzyki, tańca, śpiewu i teatru, promując przy tym rodzime gminy na szerszym forum. red. Pogromcy błędów dniu 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbył się I Wojewódzki W Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii 2005 dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjówpod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kat. Klasa V VI Szkoły Podstawowej i Kat. Klasa I III Gimnazjum przystąpiło 55 szkół ( 32 Szkoły Podstawowe i 23 gimnazja) z 26 gmin. mistrzyni ortografii 2005 w Kat. II 10

11 Z protokołów przesłanych przez pedagogów zajmujących się przebiegiem konkursu w szkołach wynika, że w eliminacjach szkolnych w Szkołach Podstawowych wzięło udział 441 uczniów a w Gimnazjach 876 nie pomijając eliminacji klasowych w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas. W trakcie konkursu spotkali się u nas naprawdę mistrzowie i niezależnie ile zrobili błędów zasługują na słowa uznania. Komisja po sprawdzeniu dyktand przyznała następujące miejsca : W kat. Kl. V-VI SP - I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 2005 zdobył Emil Bik uczeń kl. V ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach (gmina Kłomnice), II miejsce Amelia Muskała ze SP w Mykanowie (gmina Mykanów), III miejsce Jarosław Szymanek ze SP w Lipiu (gmina Lipie). W kat. Kl. I-III Gimnazjum : I miejsce ( najlepiej napisana praca spośród wszystkich 1błąd ort.) i tytuł Mistrza Ortografii 2005 przypadł w udziale uczennicy kl. II Ninie Kowalik z Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu (gmina Koniecpol). II miejsce otrzymał Jakub Kula z Gimnazjum w Kłobucku (gmina Kłobuck). III miejsce Beata Pożarlik z Gimnazjum w Borownie (gmina Mykanów) Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali z rąk Starosty Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika i Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smeli dyplomy i medale a zdobywcy pierwszych miejsc nagrody książkowe oraz puchary. Konkursowi towarzyszył Koncert Laureatów Konkursów Gminnych Powiatowych Wojewódzkich i Ogólnopolskich. Wystąpiła grupa Mażoretek tańczących przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Mykanów, zespół Ogniki z Lelowa oraz laureatki IV Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego Złoty Mikrofon 2005 s Izabella Twardowska, Agata Geisler, Katarzyna Wrzalik, Paulina Cygan i Dominika Ociepa. Red. Starosta Powiatu Częstochowskiego nagradza Mistrza (Kat. I) Każdy uczestnik otrzymał medal i dyplom za udział lulajże jezuniu Jak co roku o tej porze w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie można było usłyszeć niebiańskie dźwięki kolęd w wykonaniu uczestników XV Gminnego Konkursu Kolęd. Niezwykle utalentowane wokalnie dzieci i młodzież prezentowały zarówno tradycyjne jak i mniej znane utwory w ciekawych, nowoczesnych aranżacjach. Jury pochwaliło dobór piosenek do indywidualnych predyspozycji wokalistów oraz wysoki poziom wykonania. Zwrócono również uwagę na umiejętne połączenie większości elementów wpływających na prawidłowe a jednocześnie twórcze wykonanie wokalne utworów muzycznych takich jak: emisja głosu, dykcja, interpretacja. W kategorii soliści 7 12 lat:» 11

12 lulajże jezuniu I miejsce Paulina Cygan SP Wierzchowisko I miejsce - Adam Sikorski SP Wierzchowisko, II miejsce - Dominika Ociepa SP Czarny Las, III miejsce - Iwona Pawlik SP Wierzchowisko Wyróżnienie: - Kinga Kowalczyk SP Czarny Las - Klaudia Bińczyk SP Stary Kocin. W kategorii soliści lat: I miejsce - Katarzyna Wrzalik Gimnazjum Czarny Las II miejsce - Agata Geisler Gimnazjum Czarny Las II miejsce - Natalia Dzimińska Gimnazjum Borowno. Na przesłuchania regionalne do XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 2006r. wytypowano: Paulinę Cygan ze SP Wierzchowisko, Adama Sikorskiego ze SP Wierzchowisko, Katarzynę Wrzalik z Gimnazjum Czarny Las i Agatę Geisler z Gimnazjum Czarny Las. Gościnnie wystąpił Zespół Śpiewaczy Mykanowianki działający przy GOK-u w Mykanowie. Występ pań oraz repertuar, jaki mieliśmy okazję usłyszeć niebywale kontrastowały ze Hej Kolęda, Kolęda... śpiewał zespół z Lelowa I miejsce w kat. dzieci młodszych zdobyła szopka wykonana przez Roberta Sitka z SP SPSK w Rybnej współczesnymi prezentacjami młodzieży. Usłyszeliśmy kolędy i pastorałki, niestety tak rzadko już dziś śpiewane, stanowiące jednak o naszej polskiej tradycji i folklorze Świąt Bożego Narodzenia. Imprezie towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac zgromadzonych na XII Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, Stroik, Ozdobę Choinkową i Kartę Świąteczną. Na konkurs wpłynęło 90 prac we wszystkich kategoriach. Nie była to zbyt duża liczba, w porównaniu z poprzednimi latami, jednak poziom artystyczny imprezy z roku na rok jest coraz wyższy. Nie cieszy jednak fakt, iż tak niewiele zgłoszonych realizacji zostało wykonanych przez samych konkursowiczów (w szczególnie widoczny sposób zaznaczyło się to w pracach przedszkolaków i niektórych pracach klas młodszych szkoły podstawowej). Chciałabym zaznaczyć, iż o wartości szopki, kartki czy ozdoby stanowi przede wszystkim wysiłek oraz serce jakie widoczne są jedynie we własnoręcznych wykonaniach (estetyka pracy u najmłodszych jest na drugim miejscu). Nie czas tutaj i miejsce na ciągnięcie tej myśli, ale mam jednak nadzieję, że opiekunowie zwrócą na ten fakt uwagę i w przyszłym roku nie będą w taki sposób pomagać przy realizacjach (pomoc merytoryczna mile widziana). W kategorii na Szopkę Bożonarodzeniową dwa równorzędne pierwsze miejsca dla: - Anny Pakos i Moniki Mazur z Gimnazjum w Czarnym Lesie - Joanny Wydmuch ze SP w Starym Kocinie, oraz wyróżnienia dla: - Piotra Mieszczakowskiego Odział P r z e d s z k o l n y ze SP w Starym Broniszewie- Żanety Flis ze SP w Radostkowie - Roberta Sitka ze SP SPSK w Rybnej. W kategorii Stroik Świąteczny komisja przyznała: I miejsce dla: - Bartosza Lewandowskiego ze SP SPSK w Rybnej Wyróżnienia dla: - Asteniusza Łapety Odział Przedszkolny ze SP w Starym Broniszewie - Pauliny i Łukasza Krawczyków ze SP SPSK w Rybnej. W kategorii na Ozdobę Choinkową komisja przyznała: I miejsce dla Małgorzaty Stefańskiej z Gimnazjum w Czarnym Lesie. W kategorii na Kartę Świąteczną komisja przyznała: W grupie wiekowej I III szkoły podstawowe: I miejsce dla: - Agaty Piątek ze SP SPSK w Rybnej - Klaudii Kar- 12

13 dynał ze SP w Czarnym Lesie Wyróżnienia dla: - Kingi Hartman ze SP w Czarnym Lesie - Bartosza Lewandowskiego ze SP SPSK w Rybnej - Dominiki Piątek, Wioletty Pikały i Marty Toma ze SP w Starym Kocinie. W grupie wiekowej IV VI szkoły podstawowej: I miejsce dla: - Sary Syncyrek ze SP W Lubojnie Wyróżnienia dla: - Kingi Płuciennik ze SP w Starym Broniszewie - Michała Włodarczyka ze SP w Starym Broniszewie - Wojciecha Flisa ze SP w Radostkowie. W grupie wiekowej gimnazjum I miejsce dla: - Pauliny Mazur z Gimnazjum w Czarnym Lesie. Wyróżnienia dla: - Beaty Romańskiej z Gimnazjum w Starym Cykarzewie - Patryka Beśki z Gimnazjum w Borownie - Marleny Niestrój z Gimnazjum w Starym Cykarzewie Życzę wielu sukcesów wszystkim entuzjastom plastyki. Agnieszka Borkowska rybna o fatimie Od dwóch lat, wspólnota szkolna PSP SPSK im. Dzieci Fatimskich w Rybnej, organizuje konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych Objawienia Fatimskie. Pani Małgorzata Słomczyńska nauczycielka ze szkoły, która czuwa nad całością konkursu uważa, że ogłaszany w kolejne rocznice objawień Fatimskich w Fatimie konkurs, jest doskonałym sposobem na przypomnienie wszystkim tym którzy zawierzają się opiece Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, tych ważnych chwil. To zarazem przybliżenie historii życia trójki zwyczajnych dzieci Hiacynty, Łucji i Franciszka, których istniejąca od czterech lat szkoła katolicka nosi imię. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci zainteresowań tematyką religijną oraz doskonalenie technik plastycznych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 2 XI 2005 roku z udziałem laureatów, jurorów oraz zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Urszula Krysińska od powitania wszystkich gości i krótkiego przemówienia. Następnie historię objawień w Fatimie, przybliżyły wszystkim dzieci ze szkoły w przygotowanej akademii. Po akademii miało miejsce ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac plastycznych. Na konkurs nadesłano 120 prac z 10 szkół z terenu gminy i nie tylko. 77 prac kategoria młodsza kl. I III i 43 prace kategoria starsza kl. IV - VI. Z terenu gminy w konkursie wzięły udział szkoły z Lubojny, Radostkowa, Starego Kocina i Wierzchowiska. Jury w składzie dyrektor Urszula Krysińska, proboszcz parafii w Rybnej ks. Krzysztof Mortka, Małgorzata Słomczyńska, Dorota Leleń przyznało następujące nagrody: Kat. Młodszak kl I III: I miejsce Agata Piątek PSP SPSK w Rybnej, II miejsce Marta Słomczyńska PSP SPSK w Rybnej, III Olga Kalisz PSP SPSK w Brzezince. Wyróżnienia: Zofia Pietrzak PSP SPSK w Wieńcu, Patrycja Gronostaj PSP SPSK w Brzezince, Angelika Kamieńska PSP SPSK w Bieżeniu, Sylwia Bińczyk SP w Starym Kocinie. Kategoria starsza kl IV VI: Miejsce Bartłomiej Janosz PSP SPSK w Brzezince, II miejsce Katarzyna Gałuszka PSP SPSK Brzezince, III Patrycja Parkitna PSP SPSK w Bieżeniu. Wyróżnienia: Kinga Pham KSP SPSK w Warszawie, Aleksander Kokot PSP SPSK w Rybnej, Iwona Pindel PSP SPSK w Brzezińce klasa V SP w Radostkowie. Po zakończonym konkursie głos zabrał wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela, który podziękował za zaproszenie i za zorganizowanie konkursu. Niespodzianką dla małych artystów było ufundowanie przez wójta nagród dla laureatów. Mamy nadzieję, że organizatorzy konkursu i młodzi artyści, choć po części przypomnieli i oddali przesłanie Maryi skierowane do wszystkich ludzi w Fatimie. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok, pomysłodawcom i laureatom jeszcze raz gratulujemy. Jagoda Kazik PSP SPSK w Rybnej TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ STRONA A4-100 ZŁ 1/2 STRONY A4-50 ZŁ OGŁOSZENIA DROBNE - BEZPŁATNIE GMINNY OŚRODEK KULTURY MYKANÓW, UL. SAMORZĄDOWA 1 A TEL

14 zmiana dyrektora psp w mykanowie Mgr Krzysztof Wrzalik od roku sprawuje funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mykanowie. Przez sześć lat pracował w tutejszym Gimnazjum jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. - Jak się Pan czuje w roli dyrektora? - Na pewno trudnym zadaniem jest przejście z bycia nauczycielem do pełnienia roli kierowniczej. Dyrektor spełnia wiele funkcji od nadzoru pedagogicznego poprzez decyzje o obliczu i wizytówce placówki. Funkcja ta obejmuje szeroki zakres działań. - Czy planuje Pan zmiany w życiu szkoły? - Moja koncepcja obejmuje wprowadzenie zmian koniecznych do podnoszenia jakości pracy szkoły, rozwoju ucznia i jego wszechstronnej edukacji. - Jak układa się Panu współpraca z gronem pedagogicznym? - Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Kadra składa się z doświadczonych pedagogów, którzy ciągle się doskonalą. Przez sześć lat pracowałem z moimi kolegami jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum stąd nasza kilkuletnia znajomość. - Szkoła marzeń Jak powinna wyglądać? - Z pewnością doskonale wyposażona w pomoce dydaktyczne, szkoła w której dobrze czują się uczniowie, nauczyciele i pracownicy nie związani z edukacją. Taka z którą chętnie współpracują rodzice. Powinna oferować wiele zajęć pozalekcyjnych aby uczeń mógł w niej rozwijać swoje pasje i zainteresowania. - A co poza pracą? - Wychowuję wspólnie z żoną córkę, jeśli mam wolny czas czytam dobrą książkę, spotykam się z rodziną i przyjaciółmi. Moje zainteresowania są głównie humanistyczne historia, polityka, literatura XX wieku, muzyka a także sport. - Gdy mnie ktoś zdenerwuje - Liczę do dziesięciu to pomaga i czekam aż mi przejdzie. Uważam, że nie należy podejmować decyzji pod wpływem emocji. Trzeba umieć je w sobie wyciszyć. - Śmieszą mnie - Komedie Stanisława Barei, dobre dowcipy, czasem sytuacje z życia wzięte. - Człowiek, którego postawa Pana fascynuje? - Nie będę oryginalny, tak czuję, jest nim Jan Paweł II, który przez całe swoje życie postępował tak jak głosił w swoich naukach. Z pewnością jest to postawa godna naśladowania, może stanowić wzór nie tylko dla ludzi wierzących ale dla wyznawców różnych kultur. - Najtrudniejsza decyzja? - Wszystkie decyzje jakie do tej pory podejmowałem w życiu miały swój stopień trudności ale najtrudniejsza chyba jeszcze przede mną. zabytkowe konie rozmawiała D.S P. Ferencowie przy skuterze WFM OSA Jan Ferenc od 6 lat mieszka w Borownie pochodzi z Wólki Prusickiej, od kilkudziesięciu lat kolekcjonuje motocykle. Na nasze spotkanie pan Jan przyje- 14

15 chał na Junaku. - Moja przygoda z motorami trwa od 40 lat. Już od 12 roku życia potrafię jeździć, motor to mój największy przyjaciel. Jestem fascynatem jazdy na motorze, sprawia mi ona olbrzymią frajdę. W latach dziewięćdziesiątych byłem na wczasach w rejonie Lublina tam zwiedziłem Świdnickie Przyzakładowe Muzeum Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Zafascynowały mnie te zbiory, postanowiłem stworzyć własne muzeum. To pragnienie dojrzewało 4,5 roku nim doczekało się realizacji. Zacząłem od WSK bo to był mój pierwszy motocykl dostałem go od rodziców. Na dobre gromadzeniem motocykli zająłem się od 1995 roku. Moje zbiory ciągle się powiększają, mimo, że coraz trudniej zdobywać kolejne motory, głównie ze względu na to, że wiele z nich trafia na złomowiska. Cokolwiek jednak przypomina Polski motocykl, zbieram wiernie i doprowadzam do stanu fabrycznego. - Ile maszyn liczy Pańska kolekcja? - Obecnie mam 41 eksponatów wszystkie sprawne. Jeden z motorów jest w stadium szczątkowym nie mniej jednak powstanie z niego pełnowartościowy motocykl. - Dlaczego zajmuje się Pan kolekcjonowaniem jedynie polskich motocykli? - Uważam, że warto zachować pamięć o dobrej naszej rodzimej technologii. W latach 60 byliśmy w czołówce motoryzacyjnej jedynie z powodu nie sprzyjającej sytuacji politycznej nastąpiło zahamowanie rozwoju tej dziedziny gospodarki. Gromadzę motocykle wszystkich marek jakie tylko się pojawiły w Polsce. Wówczas największa produkcję prowadził WSK Świdnik. Pierwsza połowa lat sześćdziesiątych była najlepszym okresem w historii rozwoju motocykli w Polsce.Rocznie wytwarzano ich ok. 140 tyś. W roku 1966 zarejestrowano prawie pół miliona motocykli i skuterów. W tym okresie podjęte zostały na szczeblu rządowym istotne dla przemysłu motoryzacyjnego decyzje. Zaprzestano wówczas wytwarzania motocykli WFM oraz Junak. W swojej kolekcji posiadam unikalny egzemplarz ( jeden ze 195 jakie zostały wyprodukowane) WSK 175 PER- KOS o konstrukcji dwuramowej rurowej; skuter WFM OSA poj. 150 cm³ ; Junak poj. 350 cm³ wyprodukowany przez Szczecińską Fabrykę motocykli. Największą wartość dla mnie ma jednak sztandarowy model WSK model M 06 B1 z 1968 roku, który otrzymałem od rodziców, na nim właśnie zrobiłem prawo jazdy. - Czy dokumentuje Pan swoje zbiory? - Tak każdy model posiada własną teczkę a w niej opis motoru, pochodzenie, dowód rejestracyjny, informację w jakim stanie został kupiony, instrukcję obsługi. - Gdzie eksponuje Pan swoje zbiory? - To jest największa moja bolączka, że nie mogę wyeksponować wszystkich moich zbiorów. Na co dzień stoją poupychane w garażu, część z nich przechowuję u sąsiada. Moją kolekcję wystawiam na regionalnych imprezach jak choćby na okolicznych festynach, rajdach. Od 5 lat jestem członkiem Częstochowskiego Automobilklubu. W swoich zbiorach posiadam 11 pucharów. - Największe marzenie motoryzacyjne? Junak poj. 350 cm3 - Zgromadzić jak największą liczbę modeli, chciałbym także otworzyć muzeum motocykli wtedy mógłbym zaprezentować całą kolekcję w jej okazałości. Pragnąłbym także wydać katalog przewodnik po polskiej motoryzacji. Noszę się z zamiarem nakręcenia filmu pełnometrażowego, przedstawiającego wszystkie zgromadzone modele, gdyż zdjęcia nie oddają w pełni ich piękna. - Jak rodzina zapatruje się na Pańskie hobby? - Żona nie jest za bardzo zadowolona, że poświęcam temu zajęciu sporo czasu także funduszy. Dużym wsparciem jest dla mnie syn. Pomaga mi w zdobywaniu kolejnych modeli a także w ich rekonstrukcji. Każdy nowy motor własnoręcznie doprowadzam do stanu fabrycznego. Zajmuję się i mechaniką i położeniem lakieru a udany efekt końcowy sprawia mi olbrzymią satysfakcję. - W jaki sposób zdobywa Pan kolejne modele? - Odwiedzam giełdy staroci np. w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, pomaga mi także syn. - Inne zainteresowania? - Lubię jazdę na rowerze rocznie pokonuję 4 5 tyś. km, interesuję się także wędkarstwem. Fascynuje mnie historia II wojny światowej zakwalifikowałem się do Wielkiej Gry, nigdy się nie nudzę. - W nowym roku życzę Panu realizacji wszelkich planów, nie tylko motoryzacyjnych. D.S 15

16 WĘDKARSKI ZWIĄZEK Tego roku w październiku powstało pierwsze w gminie Koło Wędkarskie. Głównie z inicjatywy i pomysłu Pawła Wrońskiego miłośnicy moczenia kija mają formalny związek. Na spotkanie założycielskie przyszło kilkadziesiąt osób. Prezesem Koła wybrano Pawła Wrońskiego. Ci, którzy nie posiadają karty wędkarskiej a chcą przystąpić do zrzeszenia, będą mieli możliwość zdania krótkiego egzaminu i uzyskania uprawnień. Koło oferuje także udział w szkółce wędkarskiej. W styczniu planowane są II zawody na rzece Kocince. Związek, choć działa od niedawna już może pochwalić się pierwszymi sukcesami. Damian Wroński zdobywca tytułu mistrza Okręgu Częstochowskiego w Wędkarstwie Spinningowym reprezentował gminę na Mistrzostwach Polski Juniorów w Katowicach zajmując szóste miejsce. Motywację do założenia związku stanowiła chęć wykorzystania zasobów rzecznych i zagospodarowania zasobów rzecznych na rzece Kocince. Pod opieką zrzeszonych wędkarzy znajdują się wody Kocinki a także odcinek Warty od zbiornika w Zakrzówku Szlacheckim do mostu kolejowego w Ważnych Młynach. Rzekę Kocinkę chętnie odwiedzają wędkarze min. z okręgu piotrkowskiego, bełchatowskiego chwaląc dobrze utrzymane zasoby rzeczne i zarybienie. Na nowy rok życzymy miłośnikom wędkarstwa powodzenia i połamania kijów w styczniowych zawodach. Wszelkich informacji udziela Prezes Koła Wędkarskiego Paweł Wroński pod nr telefonu red. z gminnego boiska sportowego Puchar Wójta Gminy Mykanów w Mini Piłce Nożnej. I miejsce Radostków, II m. Rybna, III m. Wierzchowisko. Drużyny otrzymały dyplomy, puchary i piłki nożne. Dodatkowo wybrano najlepszego zawodnika turnieju, którym został Patryk Wieczorek z Rybnej. Pozostałe miejsca: IV Stary Cykarzew, V Borowno, VI St. Kocin, VII Mykanów, VII Lubojna. Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Mykanów w Piłce Nożnej I miejsce Gimnazjum Mykanów, II m. Gimnazjum Czarny Las, III m. Gimnazjum Stary Cykarzew. Wyniki: Cykarzew Czarny Las 1:1 (0:0), Mykanów Cykarzew 4:0 (4:0), Czarny Las Mykanów 0:0 (0:0). Mistrzostwa Gminy Mykanów w Tenisie Stołowym Szkoły Podstawowe dziewczęta I miejsce Natalia Kasprzyk Radostków, II m. Paulina Szymonik Radostków, III m. Monika Grabińska Borowno, IV m. Kinga Łyko Rybna. Chłopcy: I miejsce Mateusz Wojtysek Radostów, II m. Mateusz Kulik Broniszew, III m. Patryk Wieczorek Rybna, IV m. Kamil Bawor Cykarzew. W zawodach udział wzięli reprezentanci 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Mykanów. Gimnazja Dziewczęta: I miejsce Beata Wojtasik Mykanów, II m. Katarzyna Leśniowska - Cykarzew, III m. Klaudia Kutak Cykarzew, IV m. Milena Pilarska Mykanów. Chłopcy I miejsce Dominik Biskup Cykarzew, II m. Tomasz Kutak Cykarzew, III m. Kamil Kazimierczak Mykanów, IV m. Bartosz Olszewski Mykanów. Opracował Jacek Połacik III Mikołajkowy Festiwal Piłki Siatkowej Miał miejsce w Wierzchowisku. W zawodach udział wzięły szkoły podstawowe: 1. Wierzchowisko 2. Mykanów 3. Radostków 4. Cykarzew Stary 5. Borowno 6. Kocin Stary W kategorii klas IV: dziewczęta I miejsce Borowno II miejsce Wierzchowisko III miejsce Mykanów chłopcy I miejsce Mykanów II miejsce Wierzchowisko III miejsce Mykanów W kategorii klas V: Dziewczęta I miejsce Radostków II miejsce Borowno III miejsce Wierzchowisko chłopcy I miejsce Mykanów II miejsce Borowno III miejsce Stary Kocin. W kategorii klas VI: Dziewczęta I miejsce Radostków II miejsce Mykanów III miejsce Borowno chłopcy I miejsce Stary Cykarzew II miejsce Borowno III miejsce Wierzchowisko. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach 16

17 otrzymali Mikołajkowo Świąteczny prezent, a we wszystkich kategoriach za miejsca I-III dyplomy i pamiątkowe medale. W trakcie zawodów uczestnicy byli częstowani słodyczami ufundowanymi przez Radę Szkoły w Wierzchowisku. J. Połacik SPOTKANIE LUDZI SPORTU Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie, w dniu 9.11.b.r. spotkali się prezesi W klubów sportowych działających na terenie gminy, koordynatorzy sportu szkolnego a także wójtowie gminy - Krzysztof Smela i Jacek Staniewski, pasjonaci a jednocześnie zawodnicy amatorskiej ligi siatkówki. W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych klubów składali całoroczne sprawozdanie z działalności klubów. Optymizmem napawa fakt iż mimo trudności finansowych, lokalowych, problemami z dowozem na mecze, sport w gminie kwitnie. Wciąż przybywa młodzieży chętnej do uprawiania różnych dyscyplin. Mamy sześć drużyn siatkarskich, uczestniczących w rozgrywkach. Są to: PKPS Borowno Śląska Liga Kadetów; PKPS Borowno Seniorzy Powiatowa Liga Siatkówki; Reprezentacja Gminy Mykanów Częstochowska Amatorska Liga Siatkówki i Powiatowa Liga; Rad Pol Mykanów Powiatowa Liga Siatkówki; LUKS ST. Kocin Amatorska Powiatowa Liga Siatkówki; LUKS Orlik Wierzchowisko; Śląska Liga Kadetów. Działa także pięć klubów piłki nożnej. KL A: Płomień Czarny Las; Juniorzy Czarny Las; KL B: Świt Borowno; Piast Lubojna, Grom Cykarzew, Olimp Rybna. Obok prężnie działających drużyn piłki siatkowej i nożnej, mamy także klub żeglarski, którego zawodnicy z powodu braku własnego akwenu trenują na zalewie w Ostrowach. Mają jednak nadzieję, że w przyszłości powstanie zalew w Kuźnicy i będą mieli dogodniejsze warunki. Powstała również sekcja Tenisa Stołowego, głównie za sprawą Dariusza Puchały i Piotra Urbańskiego. Kluby sportowe utrzymują się głównie z dotacji przydzielanych przez Urząd Gminy i dzięki bezinteresownej pracy pasjonatów sportu. red. KĄCIK CZYTELNICZY BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MYKANOWIE Poniedziałek od Wtorekod Środa od Czwartek od Piątek od Sobota - pierwsza sobota m-ca od BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CYKARZEWIE STARYM Wtorek od Środa od Czwartek Piątek Ze swoich zbiorów polecamy czytelnikom : Zawód z pasją Co łączy Billa Gatesa, Andrzeja Wajdę i Leszka Balcerowicza?. Wszyscy musieli kiedyś podjąć tę decyzję. Kim zostać?co robić w życiu? Dążyć do realizowania marzeń czy postawić na sukces finansowy? A może jedno wcale nie wyklucza drugiego? Jeżeli nie wiesz jeszcze, co chcesz robić w życiu, ale pragniesz, by twoja pasja stała się twą profesją, sięgnij po ten przewodnik. Zdradzi ci on wszystko czego wart się uczyć, jakie zainteresowania rozwijać i które umiejętności doskonalić by praca sama znalazła ciebie. Historia Polski Wojciecha Roszkowskiego * najbardziej aktualna książka historyczna * najbardziej przystępny wykład dziejów polski * najbardziej reprezentatywny przegląd wydarzeń politycznych Wydawana przez PWN Historia Polski prof. Wojciecha Roszkowskiego jest od kilkunastu lat systematycznie uzupełniana i aktualizowana, cieszy się uznaniem historyków i niesłabnącym powodzeniem u czytelników. Byłam schizofreniczką to kolejna po Pamiętniku narkomanki i Kokainie książka Barbary Rosiek. Jest to zapis codziennych zmagań z życiem i próba rozrachunku z brutalną przeszłością kobiety chorej na schizofrenię. Poruszająca historia człowieka, którego cierpienie i choroba psychiczna popychają ku samobójstwu. Drogi Czytelniku powtarzam z psychozy schizofrenicznej nie ma ucieczki. Można jedynie łagodzić objawy lekami i miłością. Pogodziłam się już z tym ( ). Jestem córką szatana. I bronię się przed przepaścią. Życzymy przyjemnej lektury. Kierownik Biblioteki Publicznej w Mykanowie U.Wróbel 17

18 czy wiesz że kiedyś w święta...? Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej jest świętem upamiętniającym narodziny Jezusa. Poprzedzone jest czterotygodniowym postem zwanym Adwentem. Dawniej w tym czasie obowiązywały zakazy: nie wolno było urządzać zabaw, wesel a nawet chrzcin. Nakazywano wstrzemięźliwość w jedzeniu, poszczono w środy i w piątki, a zdarzało się, że również poniedziałek był dniem bezmięsnym. Nie wolno było w Adwencie wychodzić w pole, by nie niepokoić ziemi. Zakazywano przędzenia lnu czy wełny, nie wolno było też szyć, wyszywać i wykonywać jakichkolwiek robótek ręcznych. Niektóre z tych zwyczajów adwentowych przetrwały do dnia dzisiejszego, większość jednak odeszła w zapomnienie. Obecnie okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest czasem przygotowań i oczekiwania. Mówiąc o Bożym Narodzeniu nie wolno pominąć dnia poprzedzającego to ważne wydarzenie, czyli Wigilii. Wigilię polską cechuje pełne emocji oczekiwanie na wielkie święto Narodzenia Bożego. Jest to uroczyste święto rodzinne o bardzo pięknej i bogatej obrzędowości. Dawniej w domach od wczesnego świtu trwały rozliczne przygotowania. Wszystkie czynności gospodarskie musiały być zakończone przed zapadnięciem zmroku, przed wieczerzą. Stół, tak jak dziś, przykryty był białym, zazwyczaj lnianym obrusem, pod który wkładano garść siana. Magiczną i ozdobną rolę spełniał stojący w kącie izb snop nie młóconego zboża. W Wigilię jadano potrawy postne. Najczęściej było to 12 dań, bo tylu apostołów poszło za Chrystusem. Dzisiaj nie jest to przestrzegane we wszystkich domach. W zależności od regionu i zamożności przyrządzano ryby, grzyby, kasze, potrawy z miodu i maku. Przy stole pozostawiano wolne miejsce i nakrycie. Do wigilijnej wieczerzy siadano z chwilą zabłyśnięcia pierwszej gwiazdy, która zgodnie z zapisem biblijnym zaświeciła w czasie narodzenia Jezusa nad grotą w Betlejem. W niektórych domach zwyczaj ten jest nadal przestrzegany. Wieczerzę wigilijną poprzedza ceremonia dzielenia się opłatkiem na znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju. Po zakończonej wieczerzy, kiedy obdzielono już jadłem zwierzęta i gdy dopełnione zostały wszystkie inne zwyczaje wigilijne, odpoczywano i śpiewano kolędy. W niektórych regionach Polski już w wieczór wigilijny, ale zawsze po wieczerzy odwiedzali domy pierwsi goście przebierańcy kolędnicy. Wigilię zarówno dawniej jak i dziś zamyka uroczysta msza nocna tak zwana pasterka (nazywana też mszą anielską), która rozpoczyna dzień i wielkie święto Bożego Narodzenia. Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i zabobony posiadające magiczną moc. Oto niektóre przesądy, obyczaje i wróżby wigilijne: Przesądy: - tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą częste w domu aż do następnej Wigilii; - zachorowanie lub zranienie się zapowiada słabe zdrowie przez cały rok; - gdy w Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie; Obyczaje: - dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie w niepamięć wszystkich urazów; - nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku (nie dotyczy to gospodyni lub innej osoby podającej do stołu); - do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić z tego świata w takiej kolejności; - każdej potrawy należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło na stole w przyszłym roku; - gałązki jemioły zawiesza się nad wigilijnym stołem, najpóźniej przed pojawieniem się pierwszej gwiazdki, nad drzwiami frontowymi oraz nad kominkiem lub kuchnią. Wigilijny pęk jemioły należy trzymać przez cały rok, bo inaczej jej dobroczynna moc zniknie. Pod jemiołą zakochani całują się, zwaśnione osoby łatwiej się godzą, a zawarta przyjaźń jest trwała; - w tym dniu obowiązuje zasada: Jak w Wigilię, tak i przez cały rok ; Wróżby: - jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, zjedz jabłko i policz pestki, jeśli liczba pestek jest parzysta, to odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, to twoje szczęście będzie podwójne; - nie należy niczego swojego pożyczać, bo wróży to straty; - wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do Wigilii zwrócić; - dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok; - łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej, noszone w portfelu przez cały rok, przyciągną pieniądze. Od pasterki, czyli pierwszego dnia świąt (25 grudnia), aż do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli, trwa okres zwany potocznie dwunastnicą. Przez dwanaście kolejnych dni można wróżyć, jaka będzie pogoda w nadchodzących dwunastu miesiącach. A więc: 25 grudnia przepowiada pogodę na styczeń, 26 na luty, 27 na marzec, 28 na kwiecień itd. M. Polewska 18 Wydawca: Rada Gminy Mykanów Redakcja: GOK, Mykanów ul. Samorządowa 1a tel , wewn.43, fax Redaguje kolegium w składzie: Krzysztof Polewski Dorota Szymczyk, korekta: Urszula Wróbel

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r.

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r. GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (167) 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowań czas Janina Danielczuk: Panie Wójcie. Mija 12 lat od momentu, gdy z woli mieszkańców został Pan wybrany na urząd gospodarza gminy.

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice egzemplarz bezpłatny ISSN 1429-2769 Nr 6/2012 (136) Listopad/Grudzień W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice Usuwanie azbestu -

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167)

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Gminny Biuletyn Informacyjny Laureat konkursu Mam 6 lat Filip Woldan uczeń Szkoły Podstawowej w Kłomnicach odbiera gratulację i nagrodę od Wójta i Rady Gminy. Po prawej statuetka

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN 1899-2072 egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej,

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420 BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny Wesołych Świąt Ozdoby świąteczne wykonane w DPS Brzozów Filia w Orzechówce Kochają taniec - str. 7 Haczów 2007

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW http: www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW Po raz pierwszy w historii naszej gminy, odbyło się Święto 22 Pułku Ułanów Podkarpackich im.

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11 Numer 10 (207) PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Cross w Wojcieszynie Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami str. 8 Ulica Mościckiego po modernizacji

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 2 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło w roku 2013 sześć par zamieszkałych na terenie gminy Teresin. Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Druckich-Lubeckich w Teresinie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Święto Niepodległości w Blachowni WIECZERNIKOWĄ CHOINKĘ

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Święto Niepodległości w Blachowni WIECZERNIKOWĄ CHOINKĘ WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 7 (76) październik/listopad 2010 ISSN 1730-9190 Wyniki wyborów w gminie Blachownia Anetta Ujma ponownie burmistrzem! Już w pierwszej turze

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo