! "# $ $ $ % $! & '( "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "# $ $ $ % $! & '( ""

Transkrypt

1 ! "# $ $ $ % $! &'( "

2 Motto: Chodzi nam o to, aby sob by i zdrowo y.. AUTORZY PROGRAMU 1. Dyrektor szkoły mgr in. Krzysztof Szkurek i pedagog mgr Elbieta Postawa, którzy s pomysłodawcami opracowania i realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Uzalenie od nikotyny, alkoholu i narkotyków. 2. Wyej wymienieni opracowali plan pracy nad programem profilaktyki uzalenie, opracowali i przeprowadzili ankiet skierowan do i higienistki szkolnej oraz s autorami opracowania niniejszego programu. 3. Nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, którzy poprzez ankiet i konsultacje z pedagogiem, zgłosili propozycje treci stanowicych program i zobowizali si, w miar ich realizacji, załczy scenariusze, regulaminy konkursów, itd. 4. Jako e dewiz dyrekcji i pedagogów Gimnazjum jest hasło: "Nic i rodziców bez i rodziców", do opracowania programu włczona została społeczno uczniowska i rodzice. Wychowawcy klas przeprowadzili konsultacje z uczniami i rodzicami, a ich propozycje zawarli w ankiecie skierowanej do.. REALZATORZY PROGRAMU 1. Do realizacji zada zawartych w programie, zgodnie z załoeniami okrelonymi w planie pracy nad programem profilaktyki uzalenie, zobowizali si autorzy propozycji do programu zawartych w ankiecie. 2. Wychowawcy klas -, wezm udział w realizacji zada przypisanych im w programie. 3. Szkolna słuba zdrowia, która we współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas, zrealizuje przypisane jej w programie zadania. 4. Sami uczniowie, poprzez zaangaowanie w sprawy organizacyjne, udział w konkursach, wkład pracy wykraczajcy poza ramy zaj i zada obowizkowych. 5. Liczymy na wsparcie działa szkoły i współprac z rodzicami: udział w pedagogizacji, umoliwienie dziecku wzicia udziału w profesjonalnych programach profilaktyczno-artystycznych, wykazywanie zainteresowania wydarzeniami w szkole i tym, co dziecka wane, trudne. 6. Realizacja przyjtych na siebie zada moe odbywa si we współpracy z innymi nauczycielami, podmiotami w szkole, a take z udziałem zaproszonych goci.. ZAŁOENA PROGRAMU OKRELENE PROBLEMU wiadomi zagroe uzalenieniami zdecydowalimy o opracowaniu i realizowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki Uzalenie, w którym zgromadzone zostały nasze dotychczasowe działania w tym zakresie i wprowadzone nowe propozycje zawarte we wspomnianych wczeniej ankietach. Program niniejszy podyktowany jest trosk o dobro naszych, którym chcemy ze wszech miar pomóc ustrzec si przed uzalenieniami i konsekwencjami z nich wynikajcymi. Zaley nam na tym, aby aden z gimnazjalistów nie padł ofiar własnej naiwnoci, braku krytycyzmu w myleniu, niewiedzy o skutkach palenia, picia, czy "brania". Aby nie próbował topi problemów w alkoholu, ucieka od tego co trudne w narkotyki, "nie szpanował" paleniem papierosów. Jestemy przekonani, e realizowany w szkole program profilaktyki uzalenie, ale te Program Wychowawczy pomog naszym uczniom dokona właciwych w yciu wyborów, podj słuszne decyzje i powiedzie "Nie!", gdy ich własne dobro bdzie tego wymagało. Szkolny Program Profilaktyki Uzalenie opracowany Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, uwzgldnia specyficzne warunki pracy szkoły, zwizane z dojazdami i ograniczonymi moliwociami organizowania zaj w szkole i pozaszkolnych w godzinach pozalekcyjnych. Program zawiera cztery działy z których pierwszy dotyczy wspólnych treci programu profilaktyki uzalenie od nikotyny, alkoholu i narkotyków, a trzy kolejne działy s programem działa profilaktycznych, charakterystycznych kadego rodzaju uzalenienia. Do programu, w miar

3 realizacji zada, dołczone zostan scenariusze, opracowane przez wskazane w programie "osoby odpowiedzialne". Program profilaktyki uzalenie jest cile zwizany z realizowanym w gimnazjum Programem Wychowawczym pod hasłem "Człowiek i jego emocje", który mona uzna, w szerokim rozumieniu za profilaktyczny. Szczególn rol w tym wzgldzie z załoenia spełni maj tematy tzw. godzin wychowawczych realizowanych w klasach - w czterech działach: 1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczu. 2. Uczestnictwo w grupie. 3. Rozwizywanie problemów. 4. Dbanie o zdrowie. Realizacj zada wynikajcych z działu "Dbanie o zdrowie", obejmujcych problematyk uzalenie i profilaktyk, wspomagamy poprzez tematy wychowawcze zawarte w trzech pierwszych działach. Realizujc je stwarzamy uczniom podstawy do wiadomego chronienia siebie przed uzalenieniami, siganiem po papierosa, alkohol, czy narkotyk. Pomagamy gimnazjalistom pozna swoje mocne i słabe strony. Uwiadamiamy potrzeb opierania si w pracy na swoich mocnych stronach i rozwijania swojej osobowoci. Wypracowujemy z uczniami zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami, emocjami, z sytuacjami stresujcymi, a take wiczymy odpowiadajce im zachowania. Cykl zaj dotyczcy uczestnictwa w grupie i rozwizywania problemów, ma na celu uwiadomienie uczniom moliwoci i konsekwencji wpływu innych na jednostk, a take znaczenia i moliwych sposobów pomagania innym. Uwiadamiamy uczniom, e konflikty s naturaln czci naszego ycia i naley je rozwizywa przy pomocy zdrowych sposobów, które wspólnie wypracowujemy. Uczniowie ucz si rozpoznawa róne formy namawiania i wicz zachowania asertywne. Przykładamy wag do kształtowania w wiadomoci poczucia odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Pomagamy im budowa marzenia o swojej przyszłoci i planowa drog do realizacji tyche marze i planów yciowych. Wiemy, jak sił w wieku dorastania jest identyfikacja z normami, zwyczajami, wartociami propagowanymi przez rówieników i tego te zaley nam na tym, aby nasi uczniowie poprzez i w trakcie rónych zaj mogli wyraa, uwiadamia sobie i innym, lansowa i internalizowa te normy, wartoci i zwyczaje, które bd podstaw zdrowego stylu ycia - wolnego od nałogów i uzalenie. Realizujc zadania gimnazjum współpracujemy z rodzicami/opiekunami oraz wspieramy tyche w wychowaniu dzieci - o czym traktuje dział Programu Wychowawczego Szkoły: "Współpraca z rodzicami/opiekunami ". Szereg naszych działa skierowanych jest wprost do tych, którzy matczyn i ojcowsk miłoci, swoimi postawami rodzicielskimi, wzorcami osobowymi, wpływaj na kształtowanie si osobowoci dziecka, jego obraz siebie, sposób widzenia wiata i relacji z otoczeniem, a przez to równie nastawienia i postawy wobec nałogów i uzalenie.. Tak wiele przecie zaley od stworzonego dziecku ciepła ogniska rodzinnego, poprawnych relacji rodziców z córk/synem. Prowadzona w szkole pedagogizacja przy okazji zebra klasowych, konsultacji z nauczycielami, obejmuje: pogadanki, prelekcje, warsztaty rodziców, zorganizowane na szkolnych korytarzach tablice tematyczne, itd. w czasie których i za porednictwem których wzbogacamy wiedz i umiejtnoci wychowawcze rodziców. Pomagamy rodzicom/opiekunom wesprze dziecko w efektywnym uczeniu si, a wic osiganiu sukcesu szkolnego, a take ukazujemy istot i sposoby rozmawiania dzieckiem i słuchania tego, co ma dopowiedzenia, okazywania mu zainteresowania jego sprawami, docenienia jego indywidualnoci, szanowania godnoci osobistej itd. W niniejszym programie uwzgldnione zostały tematy pedagogizacji rodziców oraz inne działania skierowane do rodziców, a dotyczce profilaktyki uzalenie.

4 V. CELE PROGRAMU UCZNOWE: Podnoszenie wiadomoci dotyczcej przyczyn sigania po nikotyn, alkohol i rodki zmieniajce wiadomo oraz uzalenie od nich.. Uwraliwienie na zagroenia wynikajce ze sztucznego redukowania przeywanych uczu i emocji. Poznanie skali ryzyka zwizanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uwiadamianie i propagowanie prawd o zagroeniach jakie nios ze sob uzalenienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków. Wytworzenie w wiadomoci ucznia właciwych postaw i nastawie do papierosów, alkoholu i rodków zmieniajcych wiadomo oraz osób palcych, pijcych i "biorcych". Wyposaenie ucznia w wiadomoci i umiejtnoci dotyczce obrony przed uzalenieniami - nauka i wiczenie zachowa asertywnych. Odkrywanie i umiejtne stosowanie własnych, ale te sprawdzonych sposobów obrony siebie przed uzalenieniami. Kształtowanie w wiadomoci poczucia odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynowym - zasoby grupy, przyja, koleestwo. Propagowanie zdrowego stylu ycia.- bez nałogów i uzalenie. dentyfikacja z człowiekiem wolnym od nałogów i uzalenie. Lansowanie przez młodzie i wród młodziey podanych zachowa i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kreowanie wzorców spdzania czasu wolnego. Wskazanie, gdzie i kto moe pomóc osobom z problemem alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz uzalenionym i współuzalenionym. NAUCZYCELE RODZCE: Uwraliwienie na specyfik okresu dojrzewania i zagroenia w zakłóceniu relacji ze wiatem, rodzin i samym sob, np.: konflikt pokole, upadek autorytetu dorosłych, próby z papierosami, alkoholem i narkotykami, skłonno do skrajnych reakcji w sytuacjach trudnych. Uwiadomienie przyczyn sigania po papierosy, alkohol i rodki zmieniajce wiadomo oraz uzalenie wród młodziey. Wzbogacenie wiedzy na temat rodków zmieniajcych wiadomo i narkomanii. Uwiadomienie sytuacji członków rodziny w rodzinie z problemem alkoholowym - uzalenienie i współuzalenienie. Podnoszenie wiadomoci roli rodziców w wychowaniu do ycia wolnego od nałogów i uzalenie. Poszerzanie przez wiedzy na temat metod i rodków stosowanych w działaniach profilaktycznych. Wypracowanie form i zakresu współpracy szkoły z rodzicami w przeciwdziałaniu uzalenieniom, w sytuacji zagroenia uzalenieniem i uzalenienia dziecka. Wskazanie, kto moe pomóc osobom uzalenionym i współuzalenionym i gdzie naley szuka pomocy. V. ZADANA PROGRAMU Wypracowanie i wzmocnienie norm, wartoci, znacze wanych z punktu widzenia unikania i obrony siebie (ucze) oraz dziecka (rodzice i ) przed uzalenieniami. Pogłbianie wiadomoci, rodziców, dotyczcej przyczyn uzalenie, zagroe z nich wynikajcych, obrony przed uzalenieniami i moliwoci radzenia sobie z problemem uzalenie, korzystania z pomocy i wsparcia innych.

5 Uczynienie z profilaktyki i wspierania potrzebujcych pomocy sprawy nas wszystkich (uczniowie, rodzice, ). Przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o moliwociach korzystania z pomocy osób uzalenionych i współuzalenionych - adresy, telefony, osoby. Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w zadaniach pozaobowizkowych, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Stwarzanie uczniom warunków do pozytywnych wrae, przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. V. PRZEWDYWANE EFEKTY Uczestnicy programu zgłbili swoj wiedz w zakresie uzalenie i profilaktyki. Uczniowie maj wiadomo tkwicych w sobie i w grupie moliwoci obrony siebie przed uzalenieniami i wspierania w tym innych. Uczniowie poczuwaj si do odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Uczniowie s pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do wiadomego dokonywaniu wyboru ycia wolnego od uzalenie. Uczniowie znaj i stosuj zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przeyciami, emocjami. Rodzice s wiadomi specyfiki okresu dojrzewania i swojej roli w wychowaniu dziecka do ycia bez nałogów i uzalenie. Rodzice współpracuj ze szkoł i wspieraj dziecko w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami i uczuciami. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, w tym do ycia bez uzalenie. Szkoła udziela wszelkiej pomocy uczniowi i jego rodzicom w sytuacjach zagroenia uzalenieniem lub uzalenienia. EBY SOB BY ZDROWO Y - NE PAL! Skala problemu nikotynizmu wród, czsta bezradno rodziców "w walce" z paleniem papierosów przez dzieci, ale take wypowiedzi rodziców wiadczce o bagatelizowaniu problemu palenia papierosów, a nawet ich przychylnoci nałogu dziecka wiadcz o tym, e problem jest powany i naley nim si zaj. Mona sdzi, e w sytuacji zagroenia narkomani, nikotynizm wród dzieci przestał by wielu rodziców problemem, a wic istnieje due prawdopodobiestwo, e i dzieciom wygodnie jest nie dostrzega i bagatelizowa problemy i zagroenia wynikajce z palenia papierosów, zwłaszcza w ich wieku, gdy maj po kilkanacie lat. Std te decyzja opracowania programu profilaktyki uzalenie od nikotyny. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów palenia papierosów. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwoci palenia papierosów, zwłaszcza przez dzieci i młodzie. Wspieranie w uwolnieniu si od palenia papierosów. Kształtowanie właciwych nastawie do palenia papierosów i postaw wobec "palaczy". Obrona siebie przed skutkami bycia biernym palaczem. Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w zadaniach pozaobowizkowych, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.

6 PRZEWDYWANE EFEKYTY WYCHOWAWCZE Uczniowie maj wiadomo powodów palenia papierosów i mitów z tym zwizanych. Wiedza ucznia na temat szkodliwoci palenia papierosów i sposobów uwalniania si od nałogu, sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie pal!", a take bronieniu siebie przed byciem biernym palaczem. Uczniowie propaguj mod na niepalenie oraz identyfikuj si z człowiekiem wolnym od nikotyny. Uczniowie, rodzice i posiadaj wiedz na temat tego, co moe pomóc w walce z uzalenieniem od nikotyny i kto moe pomóc uwolni si od nałogu palenia papierosów. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Zadania. Poznanie skali nikotynizm u wród klas Sposób realizacji 1. Przeprowadzenie ankiety wród klas Klasa/ Uczestnicy Rodzaj zaj dydaktycznych Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) klasa - wietlicowe Osoba odpowiedzialna higienistka, pedagog Termin realizacji. Udział w ogólnopolskiej akcji "Rzu palenie razem z nami" 1. Wykonanie plakatów na szkolny konkurs pod hasłem: np.: "Nie pal i Ty te nie pal!" 2. Rozstrzygnicie konkursu na plakat propagujcy zdrowy styl ycia - wolny od nikotyny. 3. Oplakatowanie szkoły pracami. 4. Udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez SANEPD chtni uczniowie klas chtni uczniowie klas chtni uczniowie Zajcia ze sztuki, jzyk niemiecki wietlicowe, prace wykonane w czasie wolnym od zaj szkolnych wychowawcy, nauczyciel plastyki, jzyka niemieckiego komisja pod przewodnictwe m nauczyciela plastyki ze sztuki ze sztuki - nauczyciel plastyki, - nauczyciel plastyki / trzeci tydzie listopada

7 5. Wykonanie gazetek informacyjnych na szkolnych korytarzach, w auli szkolnej, zamieszczenie plakatów SANEPD -u, ZOZ-u,, rodziców, - w wietlicy - w ramach zaj wietlicowych z uczniami i higienistka, nauczyciel wietlicy trzeci tydzie listopada. Wyposaenie w wiedz na temat szkodliwoci palenia papierosów 1.Ogldanie na video filmu: "Nikotyna legalny narkotyk 2 Temat: O przyczynach i szkodliwoci palenia papierosów. klasa - wietlicowe klasa godzina wychowawcza - prowadzcy wietlicowe w klasie, higienistka prowadzcy wietlicowe w klasie, pedagog 3. Temat: :Higiena układu oddechowego. 4. Temat: Zdrowie człowieka, a rodowiska uzalenienia i ich konsekwencje. 5. Temat: Analiza dymu papierosowego. 6. Temat: Nikotyna magazyn zwizków organicznych, rakotwórczych klasa biologia - nauczyciel biologii klasa biologia - nauczyciel biologii klasa chemia - nauczyciel chemii klasa chemia - nauczyciel chemii V V 7 Gazetka pogldowa w gabinecie chemicznym: "Papieros, to trucizna!" klasa klas i wietlicowe - nauczyciel chemii

8 V. Propagowanie zdrowego stylu ycia - wolnego od nikotyny. 8. Zapoznanie si ze słownictwem i piktogramami traktujcymi o szkodliwoci palenia papierosów w miejscach publicznych. 9. Rauchen Schadet der Gesundheit Diskussion 10. Konkurs: ch rauche nicht, Warum soll man nichtrauchen? 1. Szkolny konkurs na hasło, fraszk, krzyówk o tematyce antynikotynowej. 2. nscenizacja: np.: "Sd nad papierosem" 3. Temat: Pikny wiat dziwny wiat klasa klasa chtni uczniowie chtni uczniowie klas jzyk niemiecki jzyk niemiecki klasa klasy, rodziców w ramach zaj wietlicowych - wietlicowe jzyk polski, jzyk obcy - jzyka niemieckiego - jzyka niemieckiego - jzyka niemieckiego polonici, jzyków obcych nauczyciel wietlicy, polonici uczcy w klasach klasa - religia nauczyciel lub V 4. Trwajcie we mnie klasa - religia nauczyciel 5. Temat: Pokusy klasa - religia nauczyciel 6. Temat: klasa - religia nauczyciel wiatło i sól. 7. Wystawa na uczestnicy szkolny - opiekunka szkolnym Eucharysty Eucharystyczny ERM korytarzu: "Po cznego Ruch katechetka owocach Ruchu Młodych poznacie" Młodych 8. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z nikotynizmem, terapi i profilaktyk nauczycielki praca cigła

9 V. Włczenie si do akcji - "31 maja- Dzie bez papierosa" 9. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej nikotynizmu, profilaktyki, terapii. 10. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z zagadnieniem nikotynizmu, profilaktyki, terapii, itd. 11. Temat: Namawianie. 12. Uczymy si odmawia-i wiczymy zachowania asertywne. 13. Gazetki tematyczne w klasach pod hasłem: "Papierosom - Nie!" nauczycielki zainteresow ani uczniowie, rodzice, - - nauczycielki klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach klasy wietlicowe - wychowawcy klas praca cigła w miar potrzeb V ABY SOB BY ZDROWO Y - NE PJ ALKOHOLU! Niepokojco rosnca liczba młodych ludzi pijcych, upijajcych si i uzalenionych od alkoholu, siganie po "napoje wyskokowe" w coraz młodszym wieku, ale te wiadomo dramatów rodzinnych i osobistych w rodzinach z problemem alkoholowym, społecznych kosztach alkoholizmu, sprawia, e czujemy si zobowizani pomóc naszym uczniom pozna prawd o alkoholu i ustrzec siebie przed konsekwencjami picia alkoholu w młodym wieku i uzalenieniem. Std te autorzy programu zdecydowali, e kolejnym jego elementem bdzie profilaktyka uzalenie od alkoholu. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów picia alkoholu w młodym wieku. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwoci picia alkoholu przez dzieci i młodzie. Uwiadomienie uczniom przyczyny i skutków uzalenie od alkoholu. Poznanie mechanizmu i skutków współuzalenienia. Wspieranie z rodzin z problemem alkoholowym w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami współuzalenieniem, kompleksami, itd.. Kształtowanie właciwych nastawie do picia alkoholu i postaw wobec pijcych i naduywajcych alkoholu, ale te wobec członków ich rodzin, a zwłaszcza wobec dzieci i młodziey. Obrona siebie przed skutkami picia alkoholu.

10 Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w pozaobowizkowych zadaniach, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci - pedagogizacja. PRZEWDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ Uczniowie maj wiadomo powodów picia alkoholu przez dzieci i młodzie. Wiedza na temat przyczyn i szkodliwoci picia alkoholu przez dzieci i młodzie oraz skutków jego naduywania, sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie pij!" Uczniowie znaj problemy zwizane ze współuzaleznieniem. Uczniowie z rodzin z problemem alkoholowym i ci, którzy maj problemy z alkoholem wiedz, gdzie mog poszuka pomocy. Uczniowie prezentuj właciwe postawy wobec picia alkoholu i osób pijcych, naduywajcych alkoholu, a take wobec kolegów, koleanek z rodzin z problemem alkoholowym. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców sprzyja wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci. Zadania. Udział w ogólnopolskiej akcji: "Padziernik miesicem trzewoci" Sposób realizacji 1. Wykonanie plakatów na szkolny konkurs pod hasłem w danym roku szkolnym 2..Rozstrzygnicie konkursu na plakat propagujcy zdrowy styl ycia - wolny od alkoholu 3. Oplakatowanie szkoły pracami. 4.Tablica tematyczna na szkolnym korytarzu pod hasłem: "Alkohol kradnie wolno" oraz inne na szkolnych korytarzach, w auli szkolnej, zamieszczenie plakatów SANEPD -u, ZOZ-u, td. Klasa/ Uczestnicy Chtni uczniowie klas Chtni uczniowie klas Rodzaj zaj dydaktycznych Zajcia ze sztuki Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) Zajcia wietlicowe, prace wykonane w czasie wolnym od zaj szkolnych Osoba odpowiedzialna wychowawcy, nauczyciel plastyki komisja pod przewodnictwem nauczyciela plastyki Dla, rodziców, ze sztuki - nauczyciel plastyki, - pedagogizacja higienistka, nauczyciel wietlicy Termin realizacji trzeci tydzie padzier nika trzeci tydzie padzier nika

11 . Wzbogacenie wiedzy na temat przyczyn i skutków picia alkoholu, propagowanie stylu ycia wolnego od problemów z alkoholem 5. Stwarzanie uczniom moliwoci i motywowanie ich do uczestnictwa w pozaszkolnych konkursach zwizanych z profilaktyk uzalenienia od alkoholu. 1. Temat: Czy wolno bez granic? 2. Temat: Warunki prawdziwej wolnoci. 3. Temat: Po co pustynia? 4. Temat: Nowy człowiek 5. nscenizacja: pt.: "Sd nad alkoholem"lub inna. 6. Temat: Higiena układu krenia 7 Temat: Namawianie. Uczymy si odmawia- wiczymy zachowania asertywne. 8. Zagroenie wolnoci człowieka alkohol 9. Spektakl: "Wolno czy zniewolenie" wycieczka do Wrocławia 10. Temat: Dlaczego młodzi ludzie pij alkohol i czego nie powinni pi alkoholu? 11 Temat: Jak mona uzaleni si od alkoholu? 12. Temat: Uzalenienie od alkoholu wpływa na cał rodzin zgodnie z regulamine m konkursu w zalenoci od wymaganej formy prac lub zaangaowan ia pozalekcyjne formy zaj i praca samodzielna w domu dyrektor,, higienistka klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel przygotowu jzyk polski w ramach zaj nauczyciel je klasa wietlicowych wietlicy, klasy polonici uczcy w klasach uczniowie biologia - nauczyciel klas biologii klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach uczestnicy Eucharysty cznego Ruchu Młodych uczestnicy Eucharysty cznego Ruchu Młodych klasa klasa klasa religia jako wsparcie wietlicy religia jako wsparcie wietlicy religia jako wsparcie wietlicy - Szkolny Eucharystyczn y Ruch Młodych - zkolny SEucharystycz ny Ruch Młodych wietlicowe wietlicowe wietlicowe opiekunka ERM - katechetka opiekunka ERM - katechetka wietlicy, katechetki, pedagog wietlicy, katechetki, pedagog wietlicy, katechetki, pedagog W miar ofert i nadsyłanych do szkoły propozycji lub V Wielki Post

12 13. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z problemami uzalenienia od alkoholu, terapi i profilaktyk. 14. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej uzalenienia od alkoholu, profilaktyki, terapii. 15. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z zagadnieniem uzalenienia od alkoholu, profilaktyki, terapii, itd. 16. Tablica informacyjna na szkolnym korytarzu: "Gdzie mona zwróci si o pomoc" 17. Udostpnianie uczniom i rodzicom opracowanych informacji o uzalenieniu, współuzalenieniu od alkoholu, działajcych grupach AA, itd. 18. Udział i rodziców w programach profilaktycznych, np. "NOE", korzystanie z ofert np. Teatru Profilaktycznego w Krakowie., rodziców i, rodziców i, rodziców i, rodziców i w uzasadnion ych sytuacjach klasy, i w miar moliwoci rodzice zgodnie z ustaleniami - - nauczycielki - - nauczycielki - - nauczycielki praca cigła praca cigła zaintere sowany m - pedagogizacja pedagog - V - - pedagog w miar potrzeb - dyrektor, wychowawcy klas korzysta nie z ofert w danym roku szkolny m

13 19. Udzielanie uczniom i rodzicom zagroonych uzalenieniem wszelkiej pomocy w zapobieganiu uzalenieniu i uwalnianiu si od problemów z alkoholem i współuzalenienia, a take w sytuacjach problemów wychowawczych w domu, w szkole i dysfunkcji w rodzinie Pedagogizacja rodziców klas Temat: Rola i zadania rodziców w wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci. uczniowie z problemem nikotynizm u i rodzice zagroonyc h uzalenieni em od alkoholu rodzice/ opiekunowie klas - poradnictwo, doradztwo, współpraca z policj, Sdem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, KRPA - klasowe zebrania z rodzicami/opie kunami klas dyrektor, pedagog wychowawcy, klas w miar potrzeb V ABY SOB BY ZDROWO Y - NE BOR NE PODAJ NARKOTYKÓW! Mity o narkotykach, czciowo i wybiórczo znana młodziey, ale te dorosłym prawda o skutkach podejmowania prób z narkotykami i koszmarze skutków uzalenienia, przy zalewaniu wiata od wieków znanymi, a i nowymi substancjami uzaleniajcymi, a przez to wyniszczajcymi tak organizm jak i psychik człowieka sprawiaj, e w zastraszajcym tempie przybywa "odwanych", a przede wszystkimi niewiadomych ofiar narkotyków. Młodzie nie moe, w rodkach zmieniajcych wiadomo, szuka pocieszenia i pomocy w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Musi zna cen ryzyka nowych dozna, ulegania namowom itd. Otwarte i szczere rozmowy oparte na rzetelnej wiedzy i samej tylko i wyłcznie prawdzie o narkotykach mog przyczyni si do minimalizowania skutków prób ze rodkami zmieniajcymi wiadomo i podejmowania decyzji o yciu wolnym od narkotyków. Pomóc uczniom w podejmowaniu takiej decyzji winien te realizowany w szkole program profilaktyczny. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów sigania po rodki zmieniajce wiadomo. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat skutków podejmowania prób z narkotykami i uzalenienia od rodków zmieniajcych wiadomo. Obrona siebie przed skutkami podejmowania prób ze rodkami zmieniajcymi wiadomo. Kształtowanie właciwych nastawie do rodków zmieniajcych wiadomo i postaw wobec osób podejmujcych próby z narkotykami i uzalenionych. Motywowanie i stwarzanie im moliwoci uczestnictwa w pozaobowizkowych zadaniach, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do ycia wolnego od rodków zmieniajcych wiadomo.

14 PRZEWDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ Uczniowie maj wiadomo powodów sigania po rodki zmieniajce wiadomo i uzalenie od nich. Wiedza na temat przyczyn i skutków prób z narkotykami i uzalenienia sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie bior i nie podaj!" Uczniowie znaj problemy zwizane z uzalenieniem. Uczniowie, rodzice i wiedz gdzie i do kogo mona zwróci si o pomoc. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców wspiera rodziców w wychowaniu dziecka do ycia wolnego od rodków zmieniajcych wiadomo. Zadania. Poznanie stanu wiedzy, dowiadcze z narkotykami, z podejmowania prób z narkotykami oraz propagowanie ycia wolnego od narkotyków Sposób realizacji 1. Temat: Co uczniowie wiedz i co chcieliby wiedzie o narkotykach przeprowadzenie ankiety (szkolnej!) w klasach. 2. Opracowanie wyników ankiet poznanie skali problemu w klasach, w szkole, stanu wiedzy, ich pyta. 3. Odpowiedzi na pytania i zweryfikowanie ich wiedzy oraz opinii wyraonych w ankiecie. Klasa/ Uczestnicy Rodzaj zaj dydaktycznych Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) klasa - godzina wychowawcza Osoba odpowiedzialna wychowawcy wychowawcy, klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, Termin realizacji V V V. Uwiadomien ie zagroe wynikajcych z sigania po rodki zmieniajce wiadomo 4. Temat: Dlaczego młodzi ludzie bior narkotyki? 5. Temat: Jak narkoty wpływa na organizm? klasa - godzina wychowawcza klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, wychowawcy, V V

15 wiadomo 6. Temat: Wpływ reklam na uywanie przez ludzi szkodliwych substancji. 7. Temat: Nasz nastrój, a rodki zmieniajce wiadomo 8. Temat: Higiena układu nerwowego 9. Temat: Gdy le pojmowana wolno prowadzi na manowce - na podstawie "Pamitnika narkomanki:" B. Rosiek 10. Trwajcie we mnie 11. Dekalog i wolno klasa - godzina wychowawcza klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, wychowawcy, klasa biologia - nauczyciel biologii klasa jzyk polski - jzyka polskiego w klasach klasa religia - nauczycielki klasa religia - nauczycielki 12. nna droga klasa religia - nauczycielki 13. Tablica - pedagogizacja pedagog informacyjna na, - szkolnym rodziców korytarzu: "Gdzie i do kogo mona zwróci si o pomoc?". 14. Tablica tematyczna na szkolnym korytarzu: "Co o narkotykach i narkomanii wiedzie warto!" 15. Prace plastyczne - zrónicowane formy i hasło ogłaszane w danym roku szkolnym 16. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z problemami narkomanii, terapi i profilaktyk., rodziców, klasa, rodziców i sztuka - plastyczne, jzyk polski, jzyki obce V V -V - pedagogizacja pedagog V/V wietlicowe, praca samodzielna w domu : sztuki - plastyka, jzyka polskiego, jzyków obcych - - nauczycielki V praca cigła

16 Pedagogizacja rodziców klas 17. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej problemów narkomanii, profilaktyki, terapii. 18. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z narkomani, profilaktyk, terapi, itd. 19. Udział i rodziców w programach profilaktycznych, korzystanie z ofert np. Teatru Profilaktycznego w Krakowie. 20. Udzielanie uczniom i rodzicom zagroonych uzalenieniem wszelkiej pomocy w zapobieganiu uzalenieniu i uwalnianiu si od problemów z narkotykami, a take w sytuacjach problemów wychowawczych w domu, w szkole i dysfunkcji w rodzinie Temat prelekcji: Co rodzice powinni wiedzie o narkotykach i narkomanii., rodziców i, rodziców i klasy, w miar moliwoci rodzice uczniowie z problemem i rodzice zagro- onych uzalenieniem od narkotyków rodzice/ opiekunowie klas zgodnie z ustaleniami - - nauczycielki - - nauczycielki - poradnictwo, doradztwo, współpraca z policj, Sdem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, PCPR, PPP, organizacjami, np."powrót z U" - zebrania klasowe z rodzicami - dyrektor, wychowawcy klas dyrektor, pedagog wychowawcy klas praca cigła zaintere sowany m korzysta nie z ofert w danym roku szkolny m w miar potrzeb V

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Cele Programu Profilaktyki:

I. Podstawa prawna. II. Cele Programu Profilaktyki: !" I. Podstawa prawna Podstaw prawn dla Programu Profilaktyki stanowi ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA CELE ZAJĘĆ TERMINY, OSOBY, KLASY UWAGI Prelekcja dla rodziców uczniów klas I, II i III - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ W SźOCINIE 2011-2014 yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualnoci innych WSTP Program Profilaktyki skonstruowano z uwzgldnieniem obserwacji, diagnoz oraz

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn do wprowadzenia działa profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH 2005 roku CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU: I. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Priorytety Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 opracowano, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki

Program profilaktyki Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/2011/2012 ZPO PG nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu z dnia 07.09.2011r. Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu na lata

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania 5. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?

Sprawozdanie z realizacji zadania 5. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Sprawozdanie z realizacji zadania 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? W ramach realizacji 5 zadania konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w Zespole Szkół w Sułowie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzdzicach na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa działania/akcji Cel działania Instytucje wspomagajce Przewidywany termin

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Diagnoza zagrożeń istniejących w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie

Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie Adresatami tego programu profilaktycznego są przede wszystkim uczniowie naszego gimnazjum, których

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach opracowany przez zespół ds. profilaktyki. Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Dusznikach uwzględnia ważne z punktu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Zadania z zakresu profilaktyki są realizowane w szkole w formie: 1. zajęć profilaktycznych w ramach: a. form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Lp. Rodzaj zadania Tabela Nr 1 OPIS SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU Instytucje odpowiedzialne za Odbiorcy realizacj i współrealizacj Efekt Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum w Proszowicach. im. 6 Brygady Desantowo Szturmowej. gen. S. Sosabowskiego

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum w Proszowicach. im. 6 Brygady Desantowo Szturmowej. gen. S. Sosabowskiego PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum w Proszowicach im. 6 Brygady Desantowo Szturmowej gen. S. Sosabowskiego WPROWADZENIE Współczesna kultura niesie ze sobą różnorodność zagrożeń. Funkcjonowaniu młodego człowieka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lipinach Górnych PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki

Program profilaktyki Program profilaktyki 1 A) Cele : Zmniejszenie liczby uczniów palących papierosy. Zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania prozdrowotnych uczniów. Poziom profilaktyki PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów!

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów! Projekt edukacyjny Żyjmy zdrowo bez nałogów! Opracowały: mgr Jolanta Kamińska mgr Danuta Nowicka mgr Iwona Szczepankowska mgr Barbara Tomczak- Domańska Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki

Program profilaktyki Program profilaktyki 1 A) Cele : Zmniejszenie liczby uczniów palących papierosy. Zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania prozdrowotnych uczniów. Poziom profilaktyki Rodzaj strategii

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIECHOWIE TYTUŁ PROGRAMU:,, WESOŁA, ZDROWA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIECHOWIE TYTUŁ PROGRAMU:,, WESOŁA, ZDROWA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIECHOWIE TYTUŁ PROGRAMU:,, WESOŁA, ZDROWA I PRZYJAZNA SZKOŁA Opracowała: JOLANTA NASADA ZAŁOŻENIA PROGRAMU 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu

Bardziej szczegółowo

II. REALIZATORZY PROGRAMU

II. REALIZATORZY PROGRAMU ! Motto: Człowiek nie jest stworzony do klski. I. AUTORZY PROGRAMU 1. Dyrektor szkoły mgr in. Krzysztof Szkudlarek i mgr Elbieta Postawa s pomysłodawcami i autorami opracowanego programu, a wczeniej planu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT. jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych ludzi. zna mechanizmy uzależnienia. czuje się bezpiecznie w szkole

ABSOLWENT. jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych ludzi. zna mechanizmy uzależnienia. czuje się bezpiecznie w szkole ABSOLWENT jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych ludzi zna mechanizmy uzależnienia czuje się bezpiecznie w szkole potrafi żyć w społeczeństwie informacyjnym umie wykorzystać posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA 2016-2019 Aneks na rok szkolny 2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2016 r. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA Rok szkolny 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA Rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA 2015-2018 Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna do wprowadzenia działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w PODOBINIE I. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W GARWOLINIE WSTĘP Wiek życia uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego obejmuje okres dojrzewania, który stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie Wstęp Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej. OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, Integrowanie społeczności uczniowskiej. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Profilaktyka uzależnień: dostarczenie wiedzy o specyfice

Bardziej szczegółowo

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz nauczycieli L.p. Rodzaj lub temat podejmowanych działa 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo