! "# $ $ $ % $! & '( "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "# $ $ $ % $! & '( ""

Transkrypt

1 ! "# $ $ $ % $! &'( "

2 Motto: Chodzi nam o to, aby sob by i zdrowo y.. AUTORZY PROGRAMU 1. Dyrektor szkoły mgr in. Krzysztof Szkurek i pedagog mgr Elbieta Postawa, którzy s pomysłodawcami opracowania i realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Uzalenie od nikotyny, alkoholu i narkotyków. 2. Wyej wymienieni opracowali plan pracy nad programem profilaktyki uzalenie, opracowali i przeprowadzili ankiet skierowan do i higienistki szkolnej oraz s autorami opracowania niniejszego programu. 3. Nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, którzy poprzez ankiet i konsultacje z pedagogiem, zgłosili propozycje treci stanowicych program i zobowizali si, w miar ich realizacji, załczy scenariusze, regulaminy konkursów, itd. 4. Jako e dewiz dyrekcji i pedagogów Gimnazjum jest hasło: "Nic i rodziców bez i rodziców", do opracowania programu włczona została społeczno uczniowska i rodzice. Wychowawcy klas przeprowadzili konsultacje z uczniami i rodzicami, a ich propozycje zawarli w ankiecie skierowanej do.. REALZATORZY PROGRAMU 1. Do realizacji zada zawartych w programie, zgodnie z załoeniami okrelonymi w planie pracy nad programem profilaktyki uzalenie, zobowizali si autorzy propozycji do programu zawartych w ankiecie. 2. Wychowawcy klas -, wezm udział w realizacji zada przypisanych im w programie. 3. Szkolna słuba zdrowia, która we współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas, zrealizuje przypisane jej w programie zadania. 4. Sami uczniowie, poprzez zaangaowanie w sprawy organizacyjne, udział w konkursach, wkład pracy wykraczajcy poza ramy zaj i zada obowizkowych. 5. Liczymy na wsparcie działa szkoły i współprac z rodzicami: udział w pedagogizacji, umoliwienie dziecku wzicia udziału w profesjonalnych programach profilaktyczno-artystycznych, wykazywanie zainteresowania wydarzeniami w szkole i tym, co dziecka wane, trudne. 6. Realizacja przyjtych na siebie zada moe odbywa si we współpracy z innymi nauczycielami, podmiotami w szkole, a take z udziałem zaproszonych goci.. ZAŁOENA PROGRAMU OKRELENE PROBLEMU wiadomi zagroe uzalenieniami zdecydowalimy o opracowaniu i realizowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki Uzalenie, w którym zgromadzone zostały nasze dotychczasowe działania w tym zakresie i wprowadzone nowe propozycje zawarte we wspomnianych wczeniej ankietach. Program niniejszy podyktowany jest trosk o dobro naszych, którym chcemy ze wszech miar pomóc ustrzec si przed uzalenieniami i konsekwencjami z nich wynikajcymi. Zaley nam na tym, aby aden z gimnazjalistów nie padł ofiar własnej naiwnoci, braku krytycyzmu w myleniu, niewiedzy o skutkach palenia, picia, czy "brania". Aby nie próbował topi problemów w alkoholu, ucieka od tego co trudne w narkotyki, "nie szpanował" paleniem papierosów. Jestemy przekonani, e realizowany w szkole program profilaktyki uzalenie, ale te Program Wychowawczy pomog naszym uczniom dokona właciwych w yciu wyborów, podj słuszne decyzje i powiedzie "Nie!", gdy ich własne dobro bdzie tego wymagało. Szkolny Program Profilaktyki Uzalenie opracowany Gimnazjum Publicznego w Kłodzku, uwzgldnia specyficzne warunki pracy szkoły, zwizane z dojazdami i ograniczonymi moliwociami organizowania zaj w szkole i pozaszkolnych w godzinach pozalekcyjnych. Program zawiera cztery działy z których pierwszy dotyczy wspólnych treci programu profilaktyki uzalenie od nikotyny, alkoholu i narkotyków, a trzy kolejne działy s programem działa profilaktycznych, charakterystycznych kadego rodzaju uzalenienia. Do programu, w miar

3 realizacji zada, dołczone zostan scenariusze, opracowane przez wskazane w programie "osoby odpowiedzialne". Program profilaktyki uzalenie jest cile zwizany z realizowanym w gimnazjum Programem Wychowawczym pod hasłem "Człowiek i jego emocje", który mona uzna, w szerokim rozumieniu za profilaktyczny. Szczególn rol w tym wzgldzie z załoenia spełni maj tematy tzw. godzin wychowawczych realizowanych w klasach - w czterech działach: 1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczu. 2. Uczestnictwo w grupie. 3. Rozwizywanie problemów. 4. Dbanie o zdrowie. Realizacj zada wynikajcych z działu "Dbanie o zdrowie", obejmujcych problematyk uzalenie i profilaktyk, wspomagamy poprzez tematy wychowawcze zawarte w trzech pierwszych działach. Realizujc je stwarzamy uczniom podstawy do wiadomego chronienia siebie przed uzalenieniami, siganiem po papierosa, alkohol, czy narkotyk. Pomagamy gimnazjalistom pozna swoje mocne i słabe strony. Uwiadamiamy potrzeb opierania si w pracy na swoich mocnych stronach i rozwijania swojej osobowoci. Wypracowujemy z uczniami zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami, emocjami, z sytuacjami stresujcymi, a take wiczymy odpowiadajce im zachowania. Cykl zaj dotyczcy uczestnictwa w grupie i rozwizywania problemów, ma na celu uwiadomienie uczniom moliwoci i konsekwencji wpływu innych na jednostk, a take znaczenia i moliwych sposobów pomagania innym. Uwiadamiamy uczniom, e konflikty s naturaln czci naszego ycia i naley je rozwizywa przy pomocy zdrowych sposobów, które wspólnie wypracowujemy. Uczniowie ucz si rozpoznawa róne formy namawiania i wicz zachowania asertywne. Przykładamy wag do kształtowania w wiadomoci poczucia odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Pomagamy im budowa marzenia o swojej przyszłoci i planowa drog do realizacji tyche marze i planów yciowych. Wiemy, jak sił w wieku dorastania jest identyfikacja z normami, zwyczajami, wartociami propagowanymi przez rówieników i tego te zaley nam na tym, aby nasi uczniowie poprzez i w trakcie rónych zaj mogli wyraa, uwiadamia sobie i innym, lansowa i internalizowa te normy, wartoci i zwyczaje, które bd podstaw zdrowego stylu ycia - wolnego od nałogów i uzalenie. Realizujc zadania gimnazjum współpracujemy z rodzicami/opiekunami oraz wspieramy tyche w wychowaniu dzieci - o czym traktuje dział Programu Wychowawczego Szkoły: "Współpraca z rodzicami/opiekunami ". Szereg naszych działa skierowanych jest wprost do tych, którzy matczyn i ojcowsk miłoci, swoimi postawami rodzicielskimi, wzorcami osobowymi, wpływaj na kształtowanie si osobowoci dziecka, jego obraz siebie, sposób widzenia wiata i relacji z otoczeniem, a przez to równie nastawienia i postawy wobec nałogów i uzalenie.. Tak wiele przecie zaley od stworzonego dziecku ciepła ogniska rodzinnego, poprawnych relacji rodziców z córk/synem. Prowadzona w szkole pedagogizacja przy okazji zebra klasowych, konsultacji z nauczycielami, obejmuje: pogadanki, prelekcje, warsztaty rodziców, zorganizowane na szkolnych korytarzach tablice tematyczne, itd. w czasie których i za porednictwem których wzbogacamy wiedz i umiejtnoci wychowawcze rodziców. Pomagamy rodzicom/opiekunom wesprze dziecko w efektywnym uczeniu si, a wic osiganiu sukcesu szkolnego, a take ukazujemy istot i sposoby rozmawiania dzieckiem i słuchania tego, co ma dopowiedzenia, okazywania mu zainteresowania jego sprawami, docenienia jego indywidualnoci, szanowania godnoci osobistej itd. W niniejszym programie uwzgldnione zostały tematy pedagogizacji rodziców oraz inne działania skierowane do rodziców, a dotyczce profilaktyki uzalenie.

4 V. CELE PROGRAMU UCZNOWE: Podnoszenie wiadomoci dotyczcej przyczyn sigania po nikotyn, alkohol i rodki zmieniajce wiadomo oraz uzalenie od nich.. Uwraliwienie na zagroenia wynikajce ze sztucznego redukowania przeywanych uczu i emocji. Poznanie skali ryzyka zwizanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uwiadamianie i propagowanie prawd o zagroeniach jakie nios ze sob uzalenienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków. Wytworzenie w wiadomoci ucznia właciwych postaw i nastawie do papierosów, alkoholu i rodków zmieniajcych wiadomo oraz osób palcych, pijcych i "biorcych". Wyposaenie ucznia w wiadomoci i umiejtnoci dotyczce obrony przed uzalenieniami - nauka i wiczenie zachowa asertywnych. Odkrywanie i umiejtne stosowanie własnych, ale te sprawdzonych sposobów obrony siebie przed uzalenieniami. Kształtowanie w wiadomoci poczucia odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynowym - zasoby grupy, przyja, koleestwo. Propagowanie zdrowego stylu ycia.- bez nałogów i uzalenie. dentyfikacja z człowiekiem wolnym od nałogów i uzalenie. Lansowanie przez młodzie i wród młodziey podanych zachowa i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kreowanie wzorców spdzania czasu wolnego. Wskazanie, gdzie i kto moe pomóc osobom z problemem alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz uzalenionym i współuzalenionym. NAUCZYCELE RODZCE: Uwraliwienie na specyfik okresu dojrzewania i zagroenia w zakłóceniu relacji ze wiatem, rodzin i samym sob, np.: konflikt pokole, upadek autorytetu dorosłych, próby z papierosami, alkoholem i narkotykami, skłonno do skrajnych reakcji w sytuacjach trudnych. Uwiadomienie przyczyn sigania po papierosy, alkohol i rodki zmieniajce wiadomo oraz uzalenie wród młodziey. Wzbogacenie wiedzy na temat rodków zmieniajcych wiadomo i narkomanii. Uwiadomienie sytuacji członków rodziny w rodzinie z problemem alkoholowym - uzalenienie i współuzalenienie. Podnoszenie wiadomoci roli rodziców w wychowaniu do ycia wolnego od nałogów i uzalenie. Poszerzanie przez wiedzy na temat metod i rodków stosowanych w działaniach profilaktycznych. Wypracowanie form i zakresu współpracy szkoły z rodzicami w przeciwdziałaniu uzalenieniom, w sytuacji zagroenia uzalenieniem i uzalenienia dziecka. Wskazanie, kto moe pomóc osobom uzalenionym i współuzalenionym i gdzie naley szuka pomocy. V. ZADANA PROGRAMU Wypracowanie i wzmocnienie norm, wartoci, znacze wanych z punktu widzenia unikania i obrony siebie (ucze) oraz dziecka (rodzice i ) przed uzalenieniami. Pogłbianie wiadomoci, rodziców, dotyczcej przyczyn uzalenie, zagroe z nich wynikajcych, obrony przed uzalenieniami i moliwoci radzenia sobie z problemem uzalenie, korzystania z pomocy i wsparcia innych.

5 Uczynienie z profilaktyki i wspierania potrzebujcych pomocy sprawy nas wszystkich (uczniowie, rodzice, ). Przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o moliwociach korzystania z pomocy osób uzalenionych i współuzalenionych - adresy, telefony, osoby. Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w zadaniach pozaobowizkowych, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Stwarzanie uczniom warunków do pozytywnych wrae, przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. V. PRZEWDYWANE EFEKTY Uczestnicy programu zgłbili swoj wiedz w zakresie uzalenie i profilaktyki. Uczniowie maj wiadomo tkwicych w sobie i w grupie moliwoci obrony siebie przed uzalenieniami i wspierania w tym innych. Uczniowie poczuwaj si do odpowiedzialnoci za siebie i swoje decyzje. Uczniowie s pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do wiadomego dokonywaniu wyboru ycia wolnego od uzalenie. Uczniowie znaj i stosuj zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przeyciami, emocjami. Rodzice s wiadomi specyfiki okresu dojrzewania i swojej roli w wychowaniu dziecka do ycia bez nałogów i uzalenie. Rodzice współpracuj ze szkoł i wspieraj dziecko w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami i uczuciami. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, w tym do ycia bez uzalenie. Szkoła udziela wszelkiej pomocy uczniowi i jego rodzicom w sytuacjach zagroenia uzalenieniem lub uzalenienia. EBY SOB BY ZDROWO Y - NE PAL! Skala problemu nikotynizmu wród, czsta bezradno rodziców "w walce" z paleniem papierosów przez dzieci, ale take wypowiedzi rodziców wiadczce o bagatelizowaniu problemu palenia papierosów, a nawet ich przychylnoci nałogu dziecka wiadcz o tym, e problem jest powany i naley nim si zaj. Mona sdzi, e w sytuacji zagroenia narkomani, nikotynizm wród dzieci przestał by wielu rodziców problemem, a wic istnieje due prawdopodobiestwo, e i dzieciom wygodnie jest nie dostrzega i bagatelizowa problemy i zagroenia wynikajce z palenia papierosów, zwłaszcza w ich wieku, gdy maj po kilkanacie lat. Std te decyzja opracowania programu profilaktyki uzalenie od nikotyny. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów palenia papierosów. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwoci palenia papierosów, zwłaszcza przez dzieci i młodzie. Wspieranie w uwolnieniu si od palenia papierosów. Kształtowanie właciwych nastawie do palenia papierosów i postaw wobec "palaczy". Obrona siebie przed skutkami bycia biernym palaczem. Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w zadaniach pozaobowizkowych, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.

6 PRZEWDYWANE EFEKYTY WYCHOWAWCZE Uczniowie maj wiadomo powodów palenia papierosów i mitów z tym zwizanych. Wiedza ucznia na temat szkodliwoci palenia papierosów i sposobów uwalniania si od nałogu, sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie pal!", a take bronieniu siebie przed byciem biernym palaczem. Uczniowie propaguj mod na niepalenie oraz identyfikuj si z człowiekiem wolnym od nikotyny. Uczniowie, rodzice i posiadaj wiedz na temat tego, co moe pomóc w walce z uzalenieniem od nikotyny i kto moe pomóc uwolni si od nałogu palenia papierosów. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Zadania. Poznanie skali nikotynizm u wród klas Sposób realizacji 1. Przeprowadzenie ankiety wród klas Klasa/ Uczestnicy Rodzaj zaj dydaktycznych Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) klasa - wietlicowe Osoba odpowiedzialna higienistka, pedagog Termin realizacji. Udział w ogólnopolskiej akcji "Rzu palenie razem z nami" 1. Wykonanie plakatów na szkolny konkurs pod hasłem: np.: "Nie pal i Ty te nie pal!" 2. Rozstrzygnicie konkursu na plakat propagujcy zdrowy styl ycia - wolny od nikotyny. 3. Oplakatowanie szkoły pracami. 4. Udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez SANEPD chtni uczniowie klas chtni uczniowie klas chtni uczniowie Zajcia ze sztuki, jzyk niemiecki wietlicowe, prace wykonane w czasie wolnym od zaj szkolnych wychowawcy, nauczyciel plastyki, jzyka niemieckiego komisja pod przewodnictwe m nauczyciela plastyki ze sztuki ze sztuki - nauczyciel plastyki, - nauczyciel plastyki / trzeci tydzie listopada

7 5. Wykonanie gazetek informacyjnych na szkolnych korytarzach, w auli szkolnej, zamieszczenie plakatów SANEPD -u, ZOZ-u,, rodziców, - w wietlicy - w ramach zaj wietlicowych z uczniami i higienistka, nauczyciel wietlicy trzeci tydzie listopada. Wyposaenie w wiedz na temat szkodliwoci palenia papierosów 1.Ogldanie na video filmu: "Nikotyna legalny narkotyk 2 Temat: O przyczynach i szkodliwoci palenia papierosów. klasa - wietlicowe klasa godzina wychowawcza - prowadzcy wietlicowe w klasie, higienistka prowadzcy wietlicowe w klasie, pedagog 3. Temat: :Higiena układu oddechowego. 4. Temat: Zdrowie człowieka, a rodowiska uzalenienia i ich konsekwencje. 5. Temat: Analiza dymu papierosowego. 6. Temat: Nikotyna magazyn zwizków organicznych, rakotwórczych klasa biologia - nauczyciel biologii klasa biologia - nauczyciel biologii klasa chemia - nauczyciel chemii klasa chemia - nauczyciel chemii V V 7 Gazetka pogldowa w gabinecie chemicznym: "Papieros, to trucizna!" klasa klas i wietlicowe - nauczyciel chemii

8 V. Propagowanie zdrowego stylu ycia - wolnego od nikotyny. 8. Zapoznanie si ze słownictwem i piktogramami traktujcymi o szkodliwoci palenia papierosów w miejscach publicznych. 9. Rauchen Schadet der Gesundheit Diskussion 10. Konkurs: ch rauche nicht, Warum soll man nichtrauchen? 1. Szkolny konkurs na hasło, fraszk, krzyówk o tematyce antynikotynowej. 2. nscenizacja: np.: "Sd nad papierosem" 3. Temat: Pikny wiat dziwny wiat klasa klasa chtni uczniowie chtni uczniowie klas jzyk niemiecki jzyk niemiecki klasa klasy, rodziców w ramach zaj wietlicowych - wietlicowe jzyk polski, jzyk obcy - jzyka niemieckiego - jzyka niemieckiego - jzyka niemieckiego polonici, jzyków obcych nauczyciel wietlicy, polonici uczcy w klasach klasa - religia nauczyciel lub V 4. Trwajcie we mnie klasa - religia nauczyciel 5. Temat: Pokusy klasa - religia nauczyciel 6. Temat: klasa - religia nauczyciel wiatło i sól. 7. Wystawa na uczestnicy szkolny - opiekunka szkolnym Eucharysty Eucharystyczny ERM korytarzu: "Po cznego Ruch katechetka owocach Ruchu Młodych poznacie" Młodych 8. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z nikotynizmem, terapi i profilaktyk nauczycielki praca cigła

9 V. Włczenie si do akcji - "31 maja- Dzie bez papierosa" 9. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej nikotynizmu, profilaktyki, terapii. 10. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z zagadnieniem nikotynizmu, profilaktyki, terapii, itd. 11. Temat: Namawianie. 12. Uczymy si odmawia-i wiczymy zachowania asertywne. 13. Gazetki tematyczne w klasach pod hasłem: "Papierosom - Nie!" nauczycielki zainteresow ani uczniowie, rodzice, - - nauczycielki klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach klasy wietlicowe - wychowawcy klas praca cigła w miar potrzeb V ABY SOB BY ZDROWO Y - NE PJ ALKOHOLU! Niepokojco rosnca liczba młodych ludzi pijcych, upijajcych si i uzalenionych od alkoholu, siganie po "napoje wyskokowe" w coraz młodszym wieku, ale te wiadomo dramatów rodzinnych i osobistych w rodzinach z problemem alkoholowym, społecznych kosztach alkoholizmu, sprawia, e czujemy si zobowizani pomóc naszym uczniom pozna prawd o alkoholu i ustrzec siebie przed konsekwencjami picia alkoholu w młodym wieku i uzalenieniem. Std te autorzy programu zdecydowali, e kolejnym jego elementem bdzie profilaktyka uzalenie od alkoholu. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów picia alkoholu w młodym wieku. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwoci picia alkoholu przez dzieci i młodzie. Uwiadomienie uczniom przyczyny i skutków uzalenie od alkoholu. Poznanie mechanizmu i skutków współuzalenienia. Wspieranie z rodzin z problemem alkoholowym w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami współuzalenieniem, kompleksami, itd.. Kształtowanie właciwych nastawie do picia alkoholu i postaw wobec pijcych i naduywajcych alkoholu, ale te wobec członków ich rodzin, a zwłaszcza wobec dzieci i młodziey. Obrona siebie przed skutkami picia alkoholu.

10 Motywowanie i stwarzanie moliwoci uczestnictwa w pozaobowizkowych zadaniach, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci - pedagogizacja. PRZEWDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ Uczniowie maj wiadomo powodów picia alkoholu przez dzieci i młodzie. Wiedza na temat przyczyn i szkodliwoci picia alkoholu przez dzieci i młodzie oraz skutków jego naduywania, sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie pij!" Uczniowie znaj problemy zwizane ze współuzaleznieniem. Uczniowie z rodzin z problemem alkoholowym i ci, którzy maj problemy z alkoholem wiedz, gdzie mog poszuka pomocy. Uczniowie prezentuj właciwe postawy wobec picia alkoholu i osób pijcych, naduywajcych alkoholu, a take wobec kolegów, koleanek z rodzin z problemem alkoholowym. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców sprzyja wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci. Zadania. Udział w ogólnopolskiej akcji: "Padziernik miesicem trzewoci" Sposób realizacji 1. Wykonanie plakatów na szkolny konkurs pod hasłem w danym roku szkolnym 2..Rozstrzygnicie konkursu na plakat propagujcy zdrowy styl ycia - wolny od alkoholu 3. Oplakatowanie szkoły pracami. 4.Tablica tematyczna na szkolnym korytarzu pod hasłem: "Alkohol kradnie wolno" oraz inne na szkolnych korytarzach, w auli szkolnej, zamieszczenie plakatów SANEPD -u, ZOZ-u, td. Klasa/ Uczestnicy Chtni uczniowie klas Chtni uczniowie klas Rodzaj zaj dydaktycznych Zajcia ze sztuki Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) Zajcia wietlicowe, prace wykonane w czasie wolnym od zaj szkolnych Osoba odpowiedzialna wychowawcy, nauczyciel plastyki komisja pod przewodnictwem nauczyciela plastyki Dla, rodziców, ze sztuki - nauczyciel plastyki, - pedagogizacja higienistka, nauczyciel wietlicy Termin realizacji trzeci tydzie padzier nika trzeci tydzie padzier nika

11 . Wzbogacenie wiedzy na temat przyczyn i skutków picia alkoholu, propagowanie stylu ycia wolnego od problemów z alkoholem 5. Stwarzanie uczniom moliwoci i motywowanie ich do uczestnictwa w pozaszkolnych konkursach zwizanych z profilaktyk uzalenienia od alkoholu. 1. Temat: Czy wolno bez granic? 2. Temat: Warunki prawdziwej wolnoci. 3. Temat: Po co pustynia? 4. Temat: Nowy człowiek 5. nscenizacja: pt.: "Sd nad alkoholem"lub inna. 6. Temat: Higiena układu krenia 7 Temat: Namawianie. Uczymy si odmawia- wiczymy zachowania asertywne. 8. Zagroenie wolnoci człowieka alkohol 9. Spektakl: "Wolno czy zniewolenie" wycieczka do Wrocławia 10. Temat: Dlaczego młodzi ludzie pij alkohol i czego nie powinni pi alkoholu? 11 Temat: Jak mona uzaleni si od alkoholu? 12. Temat: Uzalenienie od alkoholu wpływa na cał rodzin zgodnie z regulamine m konkursu w zalenoci od wymaganej formy prac lub zaangaowan ia pozalekcyjne formy zaj i praca samodzielna w domu dyrektor,, higienistka klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel klasa religia - nauczyciel przygotowu jzyk polski w ramach zaj nauczyciel je klasa wietlicowych wietlicy, klasy polonici uczcy w klasach uczniowie biologia - nauczyciel klas biologii klasa - jzyk polski polonici uczcy w klasach uczestnicy Eucharysty cznego Ruchu Młodych uczestnicy Eucharysty cznego Ruchu Młodych klasa klasa klasa religia jako wsparcie wietlicy religia jako wsparcie wietlicy religia jako wsparcie wietlicy - Szkolny Eucharystyczn y Ruch Młodych - zkolny SEucharystycz ny Ruch Młodych wietlicowe wietlicowe wietlicowe opiekunka ERM - katechetka opiekunka ERM - katechetka wietlicy, katechetki, pedagog wietlicy, katechetki, pedagog wietlicy, katechetki, pedagog W miar ofert i nadsyłanych do szkoły propozycji lub V Wielki Post

12 13. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z problemami uzalenienia od alkoholu, terapi i profilaktyk. 14. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej uzalenienia od alkoholu, profilaktyki, terapii. 15. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z zagadnieniem uzalenienia od alkoholu, profilaktyki, terapii, itd. 16. Tablica informacyjna na szkolnym korytarzu: "Gdzie mona zwróci si o pomoc" 17. Udostpnianie uczniom i rodzicom opracowanych informacji o uzalenieniu, współuzalenieniu od alkoholu, działajcych grupach AA, itd. 18. Udział i rodziców w programach profilaktycznych, np. "NOE", korzystanie z ofert np. Teatru Profilaktycznego w Krakowie., rodziców i, rodziców i, rodziców i, rodziców i w uzasadnion ych sytuacjach klasy, i w miar moliwoci rodzice zgodnie z ustaleniami - - nauczycielki - - nauczycielki - - nauczycielki praca cigła praca cigła zaintere sowany m - pedagogizacja pedagog - V - - pedagog w miar potrzeb - dyrektor, wychowawcy klas korzysta nie z ofert w danym roku szkolny m

13 19. Udzielanie uczniom i rodzicom zagroonych uzalenieniem wszelkiej pomocy w zapobieganiu uzalenieniu i uwalnianiu si od problemów z alkoholem i współuzalenienia, a take w sytuacjach problemów wychowawczych w domu, w szkole i dysfunkcji w rodzinie Pedagogizacja rodziców klas Temat: Rola i zadania rodziców w wychowaniu dziecka do ycia w trzewoci. uczniowie z problemem nikotynizm u i rodzice zagroonyc h uzalenieni em od alkoholu rodzice/ opiekunowie klas - poradnictwo, doradztwo, współpraca z policj, Sdem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, KRPA - klasowe zebrania z rodzicami/opie kunami klas dyrektor, pedagog wychowawcy, klas w miar potrzeb V ABY SOB BY ZDROWO Y - NE BOR NE PODAJ NARKOTYKÓW! Mity o narkotykach, czciowo i wybiórczo znana młodziey, ale te dorosłym prawda o skutkach podejmowania prób z narkotykami i koszmarze skutków uzalenienia, przy zalewaniu wiata od wieków znanymi, a i nowymi substancjami uzaleniajcymi, a przez to wyniszczajcymi tak organizm jak i psychik człowieka sprawiaj, e w zastraszajcym tempie przybywa "odwanych", a przede wszystkimi niewiadomych ofiar narkotyków. Młodzie nie moe, w rodkach zmieniajcych wiadomo, szuka pocieszenia i pomocy w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Musi zna cen ryzyka nowych dozna, ulegania namowom itd. Otwarte i szczere rozmowy oparte na rzetelnej wiedzy i samej tylko i wyłcznie prawdzie o narkotykach mog przyczyni si do minimalizowania skutków prób ze rodkami zmieniajcymi wiadomo i podejmowania decyzji o yciu wolnym od narkotyków. Pomóc uczniom w podejmowaniu takiej decyzji winien te realizowany w szkole program profilaktyczny. CEL WYCHOWAWCZY Poznanie i uwiadomienie sobie przez powodów sigania po rodki zmieniajce wiadomo. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat skutków podejmowania prób z narkotykami i uzalenienia od rodków zmieniajcych wiadomo. Obrona siebie przed skutkami podejmowania prób ze rodkami zmieniajcymi wiadomo. Kształtowanie właciwych nastawie do rodków zmieniajcych wiadomo i postaw wobec osób podejmujcych próby z narkotykami i uzalenionych. Motywowanie i stwarzanie im moliwoci uczestnictwa w pozaobowizkowych zadaniach, konkursach, programach artystycznych, wykazania si talentami, cechami przywódczymi, umiejtnociami organizatorskimi, itd.. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka do ycia wolnego od rodków zmieniajcych wiadomo.

14 PRZEWDYWANE EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ Uczniowie maj wiadomo powodów sigania po rodki zmieniajce wiadomo i uzalenie od nich. Wiedza na temat przyczyn i skutków prób z narkotykami i uzalenienia sprzyja podejmowaniu decyzji - "Nie bior i nie podaj!" Uczniowie znaj problemy zwizane z uzalenieniem. Uczniowie, rodzice i wiedz gdzie i do kogo mona zwróci si o pomoc. Uczniowie dowiadczaj pozytywnych przey i emocji zwizanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Prowadzona w szkole pedagogizacja rodziców wspiera rodziców w wychowaniu dziecka do ycia wolnego od rodków zmieniajcych wiadomo. Zadania. Poznanie stanu wiedzy, dowiadcze z narkotykami, z podejmowania prób z narkotykami oraz propagowanie ycia wolnego od narkotyków Sposób realizacji 1. Temat: Co uczniowie wiedz i co chcieliby wiedzie o narkotykach przeprowadzenie ankiety (szkolnej!) w klasach. 2. Opracowanie wyników ankiet poznanie skali problemu w klasach, w szkole, stanu wiedzy, ich pyta. 3. Odpowiedzi na pytania i zweryfikowanie ich wiedzy oraz opinii wyraonych w ankiecie. Klasa/ Uczestnicy Rodzaj zaj dydaktycznych Rodzaj zaj pozalekcyjnych, inne działania (skierowane np. do rodziców) klasa - godzina wychowawcza Osoba odpowiedzialna wychowawcy wychowawcy, klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, Termin realizacji V V V. Uwiadomien ie zagroe wynikajcych z sigania po rodki zmieniajce wiadomo 4. Temat: Dlaczego młodzi ludzie bior narkotyki? 5. Temat: Jak narkoty wpływa na organizm? klasa - godzina wychowawcza klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, wychowawcy, V V

15 wiadomo 6. Temat: Wpływ reklam na uywanie przez ludzi szkodliwych substancji. 7. Temat: Nasz nastrój, a rodki zmieniajce wiadomo 8. Temat: Higiena układu nerwowego 9. Temat: Gdy le pojmowana wolno prowadzi na manowce - na podstawie "Pamitnika narkomanki:" B. Rosiek 10. Trwajcie we mnie 11. Dekalog i wolno klasa - godzina wychowawcza klasa - godzina wychowawcza wychowawcy, wychowawcy, klasa biologia - nauczyciel biologii klasa jzyk polski - jzyka polskiego w klasach klasa religia - nauczycielki klasa religia - nauczycielki 12. nna droga klasa religia - nauczycielki 13. Tablica - pedagogizacja pedagog informacyjna na, - szkolnym rodziców korytarzu: "Gdzie i do kogo mona zwróci si o pomoc?". 14. Tablica tematyczna na szkolnym korytarzu: "Co o narkotykach i narkomanii wiedzie warto!" 15. Prace plastyczne - zrónicowane formy i hasło ogłaszane w danym roku szkolnym 16. Gromadzenie materiałów do kartoteki zagadnieniowej, tematycznie zwizanych z problemami narkomanii, terapi i profilaktyk., rodziców, klasa, rodziców i sztuka - plastyczne, jzyk polski, jzyki obce V V -V - pedagogizacja pedagog V/V wietlicowe, praca samodzielna w domu : sztuki - plastyka, jzyka polskiego, jzyków obcych - - nauczycielki V praca cigła

16 Pedagogizacja rodziców klas 17. Opracowanie i wzbogacanie bibliografii załcznikowej dotyczcej problemów narkomanii, profilaktyki, terapii. 18. Udostpnianie zgromadzonej bibliografii załcznikowej i materiałów zwizanych z narkomani, profilaktyk, terapi, itd. 19. Udział i rodziców w programach profilaktycznych, korzystanie z ofert np. Teatru Profilaktycznego w Krakowie. 20. Udzielanie uczniom i rodzicom zagroonych uzalenieniem wszelkiej pomocy w zapobieganiu uzalenieniu i uwalnianiu si od problemów z narkotykami, a take w sytuacjach problemów wychowawczych w domu, w szkole i dysfunkcji w rodzinie Temat prelekcji: Co rodzice powinni wiedzie o narkotykach i narkomanii., rodziców i, rodziców i klasy, w miar moliwoci rodzice uczniowie z problemem i rodzice zagro- onych uzalenieniem od narkotyków rodzice/ opiekunowie klas zgodnie z ustaleniami - - nauczycielki - - nauczycielki - poradnictwo, doradztwo, współpraca z policj, Sdem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, PCPR, PPP, organizacjami, np."powrót z U" - zebrania klasowe z rodzicami - dyrektor, wychowawcy klas dyrektor, pedagog wychowawcy klas praca cigła zaintere sowany m korzysta nie z ofert w danym roku szkolny m w miar potrzeb V

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka

Zadanie 6 A: Jak uczymy jzyka Zasada 6: SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOCI "Szkoła z klas przygotowuje do ycia w nowoczesnym wiecie. Uczy jzyków obcych, posługiwania si komputerem i internetem, wprowadza w wiat kultury" Zadanie 6 A:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku Każde dziecko to wielki i ważny świat Janusz Korczak Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo