są m.in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, który mówi, że właściciele nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "są m.in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, który mówi, że właściciele nieruchomości"

Transkrypt

1 5

2 6 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Podczas październikowej Sesji Rady Miasta była poruszana m.in. kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant Babiracki przedstawił sytuację w kostrzyńskim Komisariacie Policji. Natomiast Komendant Straży Miejskiej Wiesław Płończak przedstawił informację z działalności Straży Miejskiej. Czy nadgraniczne miasto, jakim jest Kostrzyn nad Odrą, ma zapewniony podstawowy poziom bezpieczeństwa? raport o bezpieczeństwie w kostrzynie nad Odrą Komendant Policji w Kostrzynie podczas październikowej Sesji Rady Miasta potwierdził, iż zgłoszone przez mieszkańców Kostrzyna problemy z niedoborem funkcjonariuszy są znane Policji, dlatego też wystąpił do władz Miasta o środki na dodatkowe patrole. Obecnie w porze nocnej Komisariat dysponuje tylko jednym patrolem, który po wezwaniu na interwencje jest zajęty przez okres 2-3 godzin i wówczas nie można zająć się innymi sprawami. Komendant zapewnił, że obecny stan etatowy nie wpływa na spadek bezpieczeństwa społeczności lokalnej, ponieważ w drastycznych sytuacjach są w dyspozycji siły z Komedy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Komendant z niepokojem przyjął informację, że mieszkańcy nie chcą zgłaszać informacji o wykroczeniach, uważając, że policjanci nie podejmą czynności. Poruszając kwestię zakłócania ciszy nocnej przez młodzież, stwierdził, że sprawa dotyczy problemu z niedostatecznym nadzorem młodzieży ze strony rodziców. Stwierdził, że osoby przebywające w lokalach są nieletnie, a więc rodzice nie interesują się, skoro pozwalają na przebywanie w lokalach po godzinie Dodał, iż policja działa w granicach prawa, a więc może interweniować jeśli w lokalu dokonano czynu zabronionego. Komendant poinformował, że w Komisariacie są obecnie 44 etaty i wyjaśnił, iż aktualnie w Komisariacie jest siedem wolnych wakatów. Komendant nie zgodził się z wypowiedzią, że Straż Miejska jest niepotrzebna, czego dowodem są przedstawione statyki o współpracy w różnym zakresie. Stwierdził, iż głównym problemem Straży Miejskiej, jest ich liczebność. Komendant Straży Miejskiej ma do dyspozycji tylko 3 pracowników, a więc nie jest w stanie zaplanować służby również po południu. Komenda Miejska w Gorzowie jest najlepsza w kraju, a Komisariat kostrzyński, mimo wielu problemów, o których tylko zasygnalizował Komendant, funkcjonuje i pracuje na dobrym poziomie. Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 64 jest jednym z czterech komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. W skład Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wchodzą: Komisariat I Policji w Gorzowie Wlkp., Komisariat II Policji w Gorzowie Wlkp., Komisariat Policji w Witnicy, Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą. Komisariatem Policji w Kostrzynie nad Odrą kierują, a zarazem nadzorują i wyznaczają kierunki pracy komendant kom. Artur Babiracki oraz zastępca komendanta podkom. Tomasz Rawa. Statystyki Kostrzyńskiej Policji: W Komisariacie Policji w Kostrzynie nad Odrą w 2011r odnotowano o 29 przestępstw stwierdzonych więcej w stosunku do 2010r (w 2010r -892, w 2011r 921 ). Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła 65,3% ( w 2010r - 68,2% - spadek o 2,9%). W kategorii przestępczości kryminalnej w 2011 stwierdzono 648 zdarzeń (621 w 2010 roku) tj. o 27 więcej. Ogółem wykryto 344 przestępstwa kryminalne do 648 stwierdzonych, co przełożyło się na wskaźnik wykrywalności na poziomie 53,1 % do 56,7% w roku 2010 (spadek o 3,6% ). W 2011r w kategorii kradzież mienia wszczęto 204 postępowania przygotowawcze do 209 w 2010r, z czego wykryto 56 czynów, co z kolei pozwoliło na osiągnięcie wykrywalności na poziomie 26,8% do wykrywalności na poziomie 26,5% w 2010r. W kategorii Kradzież z włamaniem nie zdołano ograniczyć dynamiki wszczęć, 2011r 72 wszczęć, 2010r 61 wszczęć. Stwierdzono 78 czynów, z czego wykryto 23, co pozwoliło na osiągnięcie wykrywalności na poziomie 29,5% (wzrost o 0,1% do 2010r). W kategorii rozbój i wymuszenia w 2011r odnotowano 8 zdarzeń do 2 w 2010r. Stwierdzono 12 czynów z czego wykryto 9, co pozwoliło na osiągnięcie wykrywalności na poziomie 75%. W kategorii bójki i pobicia w 2011r odnotowano 3 zdarzenia do 5 w 2010r. Osiągnięto wykrywalność na poziomie 100% do 87,5% w 2010r. W kategorii kradzież samochodu ograniczono dynamikę wszczęć o 100% (z 12 w 2010r do 6 w 2011r.). Osiągnięto wykrywalność na poziomie 50% do 33,3% w 2010r. Wykrywalność na poziomie 50% była najwyższą w całym powiecie. W kategorii uszczerbek na zdrowiu. Na 12 spraw w 11 ustalono sprawcę co pozwoliło uzyskać bardzo wysoką wykrywalność na poziomie 91,7% do 85% w 2010r. W kategorii uszkodzenie mienia odnotowano o 5 zdarzeń więcej niż w 2010r. (37 w 2011r do 32 w 2010r). Pomimo większej ilości zdarzeń zdołano osiągnąć wykrywalność na poziomie 47,4% do 33,3% w 2010r. W 2011r wszczęto 59 spraw o czyny z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, natomiast w 2010r wszczęto 65 spraw. Również czynów stwierdzonych odnotowano o 21 mniej niż w 2010r. Wykrywalność wyniosła 95,8% do 97,8% w 2010r. Natomiast w zakresie przestępczości gospodarczej wszczęto 77 postępowań przygotowawczych do 82 w 2010r. Pomimo wszczęcia 5 postępowań mniej zdołano stwierdzić więcej czynów niż w 2010r (91 czynów w 2011r do 70 czynów w 2010r.).

3 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Wykrywalność przestępstw gospodarczych ukształtowała się na poziomie 84,6% do 85,7% w 2010r. W zeszłym roku stwierdzono 155 przestępstw drogowych do 169 w roku 2010r. Wykrywalność ukształtowała się na poziomie 100 % podobnie jak w roku Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą doszło w 2011r do 19 wypadków w wyniku czego zginęły 3 osoby, a 16 zostało rannych. W 2010r doszło do 10 wypadków w wyniku czego 2 osoby zginęły, a 6 doznało niegroźnych obrażeń ciała. W 2011r ogółem ujawniono 93 nietrzeźwych kierujących bądź kierujących pod działaniem innych środków zabronionych przez ustawę (w tym kierujący pojazdami silnikowymi- 41 osób, kierujący rowerami 52 osoby). Straż Miejska w Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych. Wykonując swoje ustawowe zadania Straż Miejska przyczynia się do wydatnego polepszenia bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta. Działania Straży Miejskiej obejmują zarówno egzekwowanie przepisów prawa, prewencję i profilaktykę, jak i współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z Policją i organami samorządowymi. Działania Straży Miejskiej są kierowane przede wszystkim na przestrzeganie przepisów w zakresie porządku publicznego. Dotyczą one wielu płaszczyzn prawnych, przede wszystkim postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu wykroczeń, ale także przepisów prawa miejscowego. Straż Miejska w Kostrzynie nad Odrą prowadzi szereg działań, związanych m.in. z ochroną środowiska. Dziedzina ta stanowi jeden z najistotniejszych problemów, którymi zajmują się strażnicy w czasie codziennej służby. Działania chroniące środowisko sprowadzają się nie tylko do doraźnych interwencji, ale obejmują szeroko pojętą prewencję oraz stosowanie wszelkich dostępnych środków prawnych służących przywracaniu stanu poprzedniego zanieczyszczonych miejsc. Straż Miejska podejmuje szereg działań głównie o charakterze prewencyjnym, mających na celu utrzymanie porządku i czystości przez mieszkańców miasta na swoich posesjach. Powyższe wymagania zawarte Komunikat 7 są m.in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, który mówi, że właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na zarządzanych przez siebie nieruchomościach, w tym także na niezabudowanych działkach. Ponadto na terenie gminy zabrania się spalania, na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności opon, opakowań z tworzyw sztucznych itp. Zabronione jest również wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakazane jest także zakopywania odpadów, parkowania samochodów na chodnikach i trawnikach bezpośrednio przylegających do budynków, niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników, zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej. Nie należy także umieszczać afiszy, reklam, nekrologów itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w szczególności na drzewach. Wykroczeniem jest też malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami, montowanie anten telewizyjnych, satelitarnych i suszarek do bielizny bez zgody zarządzającego obiektem, wyprowadzanie psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci. Karane jest również nielegalne wywożenie i wysypywanie odpadów oraz wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi. Straż Miejska prowadzi także działania zmierzające do oznakowania nieruchomości poprzez zawieszenie tabliczek z numerami porządkowymi posesji. Ma to na celu nie tylko ustawowe wywiązanie się z obowiązków właścicieli, ale również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom np. przy wezwaniu Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej, ułatwieniu czynności przy dostarczaniu korespondencji przez Pocztę lub kurierów etc. W 2011 r. Straż Miejska osiągnęła następujące efekty: 1135 interwencji i 1675 kontroli, w tym: 2099 interwencji i kontroli własnych, 361 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 91 interwencji zgłoszonych anonimowo, 70 interwencji i sprawy zgłoszone przez instytucje (Policję, Straże Miejskie-19 jednostek, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, firmy, itp.), 189 spraw przekazano wg. właściwości, zabezpieczono 11 miejsc, zabezpieczono 4 uroczystości, dostarczono 61 korespondencji, udzielono 88 asyst, przeprowadzono 47 wspólnych służb z Policją (204 kontrole oraz 178 interwencji), ujawniono 244 wykroczeń. W zeszłym roku Straż Miejska nałożyła 136 mandaty karne na sumę zł. (113 mandatów karnych kredytowanych na kwotę zł i 23 mandaty karne gotówkowe na kwotę zł), pouczono 108 osób; legitymowano 279 osób i skierowano 1 wniosek do Sądu. Po kilkunastu latach uśpienia ożywia swoja działalność Stronnictwo Demokratyczne, najstarsze ugrupowanie polityczne w Polsce. Działające i będące dziś przy władzy partie polityczne na pierwszym miejscu dbają o dobro swych ugrupowań, a dopiero w dalszej kolejności o kraj i ludzi. Stronnictwo demokratyczne w okresie powojennym starało się bronić interesów rzemiosła dobrej wytwórczości, handlu i usług. Obecnie mamy zamiar uaktywnić swoją działalność i wpłynąć na poprawę funkcjonowania naszego państwa. Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt telefoniczny: (Gorzów Wlkp.) lub (Kostrzyn nad Odrą). Z poważaniem: F. Bluma

4 Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Łysiak. Po stwierdzeniu kworum, przywitał radnych Rady Miasta, Burmistrza Miasta dr Andrzeja Kunta, pracowników Urzędu Miasta oraz zaproszonych gości. Przed zatwierdzeniem porządku obrad Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta dokonali wręczenia Medalu Pamiątkowego Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą Panu Tadeuszowi Czybukowi. Zarząd Osiedla Leśnego wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta o przyznanie Medalu Pamiątkowego. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą Uchwałą Nr XIX/145/12 z dn r., przyznała Medal, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu. Medal przyznano za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej i sportu, społecznie wśród młodzieży Osiedla Leśnego przez okres ponad 40 lat. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Panu Tadeuszowi Czybukowi. Porządek obrad sesji Rady Miasta obejmował : 1. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Miasta z r. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 3. Podjęcie uchwał 18 uchwał. 4. Interpelacje i wnioski. 5. Sprawy różne. Najważniejsze uchwały, które uchwaliła Rada Miasta na sesji to pakiet uchwał podatkowych na rok 2013 i tak : - Uchwała Nr XXIII/169/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, - Uchwała Nr XXIII/170/12 w spra- 8 SAMORZĄDNY KOSTRZYN XXIII Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012 roku wie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, - Uchwała Nr XXIII/171/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, - Uchwała Nr XXIII/172/12 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów, - Uchwała Nr XXIII/173/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Dla powyższych uchwał podatek wzrósł o 2,7% w porównaniu do roku Minister Finansów corocznie podwyższa stawki o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki maksymalne na rok 2013 wzrosły o 4% w stosunku do 2012 roku. Porównując stawki podatku od nieruchomości miasta Kostrzyn nad Odrą do wybranych miasta w regionie stwierdza się, że są one na podobnym poziomie. Następnie podjęto Uchwały : - Nr XXIII/175/12 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Zaszła konieczność wycięcia topoli białej z powodu złego stanu drzewa, który został potwierdzony ekspertyzą dendrologiczną. Drzewo stwarza bardzo duże zagrożenie dla wszystkich osób przebywających na placu zabaw Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz dla sąsiedniego otoczenia, dlatego też zostanie usunięte. - Nr XXIII/176/12 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2013, - Nr XXIII/177/12 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju kostrzyńskiej oświaty na lata , - Nr XXIII/178/12 w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą. Osobne, bardzo ważne dla społeczeństwa Kostrzyna nad Odrą i władz samorządowych naszej gminy stanowią uchwały związane z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiem z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy u utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obwieszczenie z odpowiednimi ustawami z lat poprzednich nakłada obowiązek na gminy zbierania i zagospodarowania odpadów wraz z ich segregacją. Gminy mają obowiązek, do końca 2012 roku, uchwalenia regulaminów i zasad postępowania z odpadami. Od r. będą obowiązywać w gminach nowe zasady zbierania odpadów, segregacji i opłat. Po wielu trudnych dyskusjach na komisjach Rady przegłosowano cztery uchwały : - Nr XXIII/179/12 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, - Nr XXIII/180/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Nr XXIII/181/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta

5 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Kostrzyn nad Odrą, - Nr XXIII/182/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Pozostałe dwie uchwały będą rozpatrywane po raz kolejny na Komisjach Rady w dniu r. i ewentualnie uchwalone na sesji Rady Miasta w dniu r. Uchwały dotyczą wysokości opłat pobieranych od mieszkańców przez gminę i wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Pozostałe uchwały dotyczyły : - Nr XXIII/174/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. na lata , - Nr XXIII/183/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, - Nr XXIII/184/12 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Statut Miasta został znowelizowany przez Komisję Statutową powołaną przez Radę Miasta w składzie : Radny Marek Tatarewicz, Radny Michał Kunt, Radny Maciej Borowski, Radny Ryszard Andrys i Przewodniczący Rady Tadeusz Łysiak. - Nr XXIII/185/12 w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na polskich obywatelach na Kresach Południowo- -Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Tablica zostanie umieszczona na obelisku-głazie przy ul. Władysława Sikorskiego, za rondem Unii Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą. Odsłonięcie tablicy nastąpi w lipcu 2013 roku w 70 rocznicę tej wielkiej tragedii. Na tablicy zostanie umieszczony napis o następującej treści: Jeśli zapomnę o Nich, TY, Boże na Niebie, zapomnij o mnie W hołdzie Polakom pomordowanym w latach na Wołyniu i Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Także tym, którzy opuścili rodzinne strony uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA w 70. rocznicę tej wielkiej tragedii Rodacy. Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Łysiak 9 Na XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 13 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli najważniejszy plan finansowy miasta tj. budżet miasta na 2013 rok. Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości złotych, a wydatki w kwocie złotych. Najwięcej miasto wyda na zadania oświatowe, ponad 22 mln zł, na pomoc społeczną w budżecie zaplanowano 9,4 mln złotych, na gospodarkę mieszkaniową 7,4 mln. Radni podjęli także uchwałę zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata Radni przyjęli również zaproponowany przez burmistrza projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W Kostrzynie nad Odrą radni przyjęli metodę ustalenia opłaty za śmieci jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 10 zł miesięcznie od osoby, a jeżeli odpady nie będą segregowane wówczas opłata wynosić będzie 15 zł miesięcznie od osoby. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku. Radni przyjęli także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, do składania której obowiązani będą wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych w Kostrzynie nad Odrą. Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 marca 2013r. w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta. Radni zdecydowali także, że z budżetu miasta będzie przyznawana dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 300 zł na dziecko objęte opieką żłobkową oraz dla klubów dziecięcych w wysokości 150 zł na dziecko. Radni zaplanowali pracę Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Uzupełnili również skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wybierając na członka SKM radną Krystynę Srokowską. Jasna, Widokowa, Podgórna i Tarasowa, to nowe nazwy ulic na Osiedlu Warniki, uchwałę w tej sprawie również podjęto jednogłośnie. Pełne teksty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie oraz dostępne są w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta.

6 10 13 grudnia 2012 roku podczas XXIV Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, Wojskowy Komendant Uzupełnień płk dypl. Lucjan Jopkiewicz, w asyście Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta oraz Przewodniczącego RM Tadeusza Łysiaka, wręczył srebrne medale Ministra Obrony Narodowej Za zasługi dla Obronności Kraju. Obecność rodziców, którzy odbierali odznaczenia, bez wątpienia podniosła rangę sesji RM. Jeszcze raz dziękujemy za wzorowe wychowanie synów, serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, radości i satysfakcji z życia rodzinnego oraz dziękujemy za trud wychowania synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, za ich służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Szacunek i uznanie dla Państwa pozostaną na zawsze w naszej pamięci i sercach. Tegoroczni wyróżnieni to: Krystyna i Bolesław Tyrała Halina i Jerzy Stangreciak Jadwiga i Ryszard Przekora Anna i Czesław Dworek SAMORZĄDNY KOSTRZYN Będą wybory uzupełniające do Rady Miasta Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą z okręgu wyborczego nr 3 pójdą do urn wyborczych. Prawdopodobną datą wyborów będzie niedziela 24 lutego 2013 roku ( Zarządzenie w sprawie daty wyborów wyda Wojewoda Lubuski). Nowy radny zastąpi Pana Antoniego Żołnę, który z przyczyn osobistych zrezygnował z mandatu radnego. Uprawnieni do głosowania będą mieszkańcy ulic: Akacjowa, Aleksandra Zawadzkiego, Asfaltowa, Belgijska, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Chemików, Cmentarna, Czereśniowa, Drzewna, Drzewicka, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Familijna, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Główna, Jagiellońska, Grzybowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kostrzyńska, Kościelna, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ludwika Banaszaka, Łączna, Malinowa, Mikołaja Reja, Morelowa, Namyślińska, Niepodległości, Nowa, Odrzańska, Orła Białego, Orzechowa, Owocowa, Papierników, Portowa, Promienna, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Słoneczna, Solidarności, Sosnowa, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Szkolna, Szumiłowska, Szwedzka, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Turkusowa, Tulipanowa, Tysiąclecia, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Włoska, Zacisze, Zielona, Złota. Głosować będzie można w tych samych lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych, co w 2010 roku, a więc w Szkole Podstawowej nr 2, w Gimnazjum nr 2 oraz w Przedszkolu im.kostrzyńskich Papierników przy ul.czereśniowej. Wybory uzupełniające odbędą się na podstawie tych samych przepisów, na podstawie których odbyły się wybory w 2010 roku tj. Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

7 SAMORZĄDNY KOSTRZYN zakończyło się zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany orynnowania dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą burmistrz A.Kunt w Łagowie uczestniczył w obchodach XV Lecia K-S SSE na kręgielni miało miejsce poetyckie spotkanie seniorów, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą, pod nową nazwą Wieczór poezji i humoru ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą Wyposażenie bastionu Filip na cele muzealno ekspozycyjne realizowane w ramach rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn etap II. Przetarg odbędzie się roku. Szczegóły przetargu dostępne są w BIP na w Niepublicznej Szkole Muzycznej przy ulicy Kopernika 1 (dawny Urząd Miasta). odbył się koncert fortepianowy Mariusza Adamczyk - wybitnego pianisty, laureata krajowych i międzynarodowych konkursów pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Poznańskich i w Kongresie Gmina 2012 podczas którego burmistrz Andrzej Kunt odebrał dla Kostrzyna nad Odrą (jedyne wyróżnione miasto w województwie lubuskim) nagrodę w Plebiscycie Mała Ojczyzna burmistrz A.Kunt złożył wyrazy szacunku pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Filharmonii Zielono- 11 SPrawozdanie z pracy Burmistrza w Listopadzie i grudniu 2012 górskiej odbyło się podsumowanie V Rankingu Gmin województwa lubuskiego w którym uczestniczył burmistrz Andrzej Kunt Miasto Kostrzyn nad Odrą, wzięło udział w zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Forum projektów polsko-niemieckich w Frankfurcie nad Odrą odbyła się XXIII Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli m.in. Statut Miasta Kostrzyn nad Odrą Muzeum Twierdzy było organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej stacjonowanie jednostek Wojska Polskiego w kompleksie koszarowym kostrzyńskiego garnizonu w Kostrzynie gościł prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak, który spotkał się m.in.z przedstawicielami władz Miasta, komendantami Straży Granicznej, Pożarnej. Komisariatu Policji, pracownikami Urzędu Miasta oraz na spotkaniu zorganizowanym przez kostrzyński Sztab - wolontariuszami WOŚP przed 21 Finałem WOŚP, który odbędzie się r. XIX Przystanek Woodstock odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą w dniach 1-3 sierpnia 2013r na Placu Wojska Polskiego odbył się VIII Jarmark Adwentowy organizowany przez Stowarzyszenie ARS VITA oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, w KCK odbył się wernisaż wystawy prac Mateusza Rybki, do przedszkolaków oraz oddziałów 0 ze szkół podstawowych przybył Mikołaj. O godzinie 9.00 w ECSSiON Kręgielnia odbyło się przedstawienie pt. Co mogę dać ci Święty Mikołaju. Burmistrz rozdał przedszkolakom drobne upominki, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji pt. Rola Samorządów w polityce zagranicznej RP. Konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2012r. Miasto Kostrzyn nad Odra reprezentował burmistrz Andrzej Kunt, przed Sesją Rady Miasta odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Radni omówili m.in. projekt budżetu Miasta na 2013 rok w Kargowej odbyło się posiedzenie Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast województwa lubuskiego w którym uczestniczył burmistrz A.Kunt w Urzędzie Miasta burmistrz A.Kunt spotkał się ze Starostwem Powiatowym Gorzów Wlkp odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta w ECSSiON odbył się XVII Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek z udziałem 24 DPS województwa lubuskiego.

8 12 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Wprowadzona ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) nowelizacja zobowiązała gminy do wprowadzenia zmian w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. Kształt nowemu systemowi w tym zakresie mają nadać uchwały rad gmin. Ustawodawca bezwzględnie zobowiązał organy stanowiące gmin do podjęcia części uchwał przed końcem 2012r. Wypełniając ustawowy obowiązek Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniu 29 listopada 2012r uchwaliła część z pakietu uchwał nadających kształt nowemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Zostały podjęte uchwały w sprawach: - ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, - Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wśród aktów prawa miejscowego determinujących kształt gospodarki odpadami komunalnymi na pierwszy plan wysuwa się Regulamin utrzymania czystości i porządku. Delegację do jego uchwalenia stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwszym elementem normowanym w Regulaminie są wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w szczególności obejmujące: - prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, - mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Regulamin utrzymania czystości i porządku wyszczególnia także rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Regulamin będzie wydrukowany i trafi do Mieszkańców Miasta w pierwszym kwartale 2013 roku. Inną z ważnych regulowanych kwestii jest częstotliwość i sposób pozbywania się zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Przedmiotowa uchwała uwzględnia również inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ponadto reguluje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Akt ten wyznacza również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Zgodnie z ustawowym wymogiem regulamin utrzymania czystości i porządku został uchwalony po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak wskazuje jej nazwa, określa przede wszystkim rodzaje i ilości odpadów odbieranych przez, wyłonionego w drodze przetargu, przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości oraz rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych w punkcie selektywnej zbiórki w zamian za pobieraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie pobierana od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą od lipca 2013r. uwzględnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych za wyjątkiem odpadów budowlanych i remontowo- -rozbiórkowych. Punkt selektywnej zbiórki będzie przyjmował bez dodatkowych opłat wytworzone w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne i odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów i zieleńców. Podjęta uchwała o terminach, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 każdego miesiąca. Pierwszym terminem uiszczenia opłaty będzie więc 15 lipca 2013 rok. Na sesji Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2012roku poddano pod obrady i głosowanie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ich uchwalenie jest dopełnieniem katalogu obligatoryjnych, wynikających z ustawy, uchwał, które muszą zostać podjęte przed upływem bieżącego roku. Mieszkańców naszego miasta, w ramach kampanii informacyjnej będziemy informowali w szczególności o ustalonym zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zakresie usług świadczonych przez punkt selektywnej zbiórki odpadów, niezbędnej ilości i rodzajach pojemników na odpady, wysokości opłat za gospodarowanie odpadami i innych obowiązkach i uprawnieniach właścicieli nieruchomości. Akcja informacyjna związana z wejściem w życie rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi będzie przeprowadzona w Nowym Roku.

9 SAMORZĄDNY KOSTRZYN listopada br. w Dzień Podchorążego odbyło się wyjątkowe spotkanie: po 15 latach od opuszczenia przez wojsko koszar przy ul. Wyszyńskiego, odbyła się uroczystość mająca na celu upamiętnienie pobytu żołnierzy we wspomnianym kompleksie. Wydarzenie, które odbyło się m.in. w byłym budynku sztabowym, składało się z kilku części, które postarałem się przywołać w poniższej fotorelacji. ŻOŁNIERZE UPAMIĘTNIENI Po przywitaniu przez Dyrektora Muzeum Twierdzy Ryszarda Skałbę zebranych gości (wśród których nie mogło zabraknąć byłych żołnierzy odbywających swoją służbę w kompleksie koszarowym przy ul. Wyszyńskiego) swój referat wygłosił kostrzyński regionalista Józef Piątkowski. Tak się złożyło, że również on służył w jednej z jednostek stacjonujących właśnie w tych koszarach, była to więc doskonała okazja aby wspomnieć o kadrze, która dowodziła 113 (potem 13) Pułkiem Artylerii, 66 i 14 Batalionem Saperów czy (14) Dywizjonem Rakiet Taktycznych. Po wystąpieniu Józefa Piątkowskiego dyrektor Skałba opowiedział o historii pozyskania części eksponatów z sali pamięci kostrzyńskiego garnizonu. Tak się bowiem złożyło, że po likwidacji garnizonu eksponaty powędrowały najpierw do Domu Seniora, aby po wielu latach znaleźć się na strychu Gimnazjum w Drzewicach. Dzięki współpracy gimnazjum i muzeum eksponaty zostały przekazane do zbiorów Muzeum Twierdzy. O zaprezentowanych przedmiotach, związanych głównie z historią JW 3330 opowiedział zebranym dokumentalista Muzeum Twierdzy Kostrzyn Marcin Wichrowski. Przy swojej prezentacji wspominał, że powojenne losy koszar są stosunkowo słabo udokumentowane i dlatego też zwrócił się do zebranych o pomoc w odtworzeniu historii nie tylko życia koszarowego, ale także codziennego dnia kostrzyńskiego garnizonu. W wyniku tego apelu kilku zebranych na sali żołnierzy podzieliło się swoimi wspomnieniami, ba, padły nawet deklaracje stałej współpracy. Na zakończenie spotkania w budynku sztabowym R. Skałba opowiedział zebranym, jak to się stało, że pojawił się pomysł upamiętnienia kostrzyńskiego garnizonu: w lipcu tego roku przejeżdżając ul. Wyszyńskiego zauważyłem, że operator koparki próbuje przewrócić wielki słup stojący przy byłej bramie wjazdowej. ( ) Pomyślałem wtedy: Matko jedyna, przecież on przewraca ostatnie miejsce, które przypomina o bytności wojska tutaj! Zatrzymałem się, poprosiłem operatora o wstrzymanie prac i zadzwoniłem do Pana Burmistrza Biedulskiego. Poprosiłem o interwencję i prace wstrzymano. ( ) Ponieważ w pobliżu było już kilka przewróconych słupków, to uznałem, że ciekawszą kompozycję uzyskamy po dostawieniu drugiego słupka. ( ) Kroczek po kroczku powstawała koncepcja, a w międzyczasie wystąpiłem do Urzędu Miasta, aby przekazano nam ten teren. Te dwa metry kwadratowe w wyniku mojej prośby oddano pod opiekę Muzeum Twierdzy. Na Starym Mieście udało się znaleźć fragmenty oryginalnego płotu i do dalszych prac zaangażowaliśmy firmę Pana Grzegorza Matusewicza. Chodziło o to, aby utworzyć pamiątkowe miejsce. ( ) Co z tego wyszło, będą Państwo mogli za chwilę zobaczyć! Kolejna część wieczoru odbyła się nieopodal budynku sztabu, dokładnie w miejscu, gdzie była kiedyś brama wjazdowa do koszar od ul. Wyszyńskiego. Pomimo deszczu Burmistrz Miasta Andrzej Kunt w asyście jednego z byłych dowódców garnizonu Jana Szczeponika oraz Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn odsłonili tablicę pamiątkową i korpusówki, które będą przypominać mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą o bytności żołnierzy w kompleksie koszarowym. Po tej ceremonii uczestnicy udali się do pobliskiej Restauracji Odra aby przy wojskowej grochówce z wkładką powspominać stare, żołnierskie życie. R. Skałba zdradził jednak, że to nie koniec jego działań, mających na celu upamiętnienie historycznych miejsc w naszym mieście. Teraz przyszła kolej na Pomnik Lwa o szczegółach przeczytają Państwo zapewne już niedługo na stronie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (www. muzeum.kostrzyn.pl) Bartłomiej Suski Muzeum Twierdzy Kostrzyn

10 14 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W poprzednim artykule opisałem zainteresowanie SB sprawami gospodarczymi. Jednak inwigilacja SB szła dalej, zajmując się przede wszystkim sprawami natury politycznej i światopoglądowej. Z tego też powodu szczegółowo skupiano się na przybyłych do Kostrzyna z zagranicy inżynierach oraz na działaczach Solidarności. Istotny dla SB był również kler, a także ściganie osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwa. Inwigilacja polityczna i społeczna prowadzona przez Służbę Bezpieczeństwa w Kostrzynie nad Odrą. W pierwszych latach powstawania KFCiP, do jej uruchomienia potrzebni byli specjaliści z zagranicy. Do Kostrzyna przyjeżdżali technicy z RFN, Austrii i Szwecji. Łącznie na terenie fabryki pracowało ich piętnastu. Byli oni bacznie obserwowani przez milicjantów i agentów działających na terenie fabryki, którzy współpracowali z SB. W połowie lat 50-tych w Kostrzynie przebywało czterech szwedzkich monterów: Gustaw Johansson, Harald Fredri Lindberg, Ingre Heberger oraz Albin Erhard Samuelsson. Byli oni pod szczególnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa z racji częstych wyjazdów do Szwecji i powrotów do Polski. Szwedzi ci dostawali szwedzką prasę, którą przekazywali polskim znajomym. W czasopismach tych można było zobaczyć zupełnie inny poziom życia, jak panujący wówczas w Polsce. Zagraniczne gazety trafiała również w ręce zaprzyjaźnionych pracowników działu zaopatrzenia oraz do kierownika kadr. W jednej z gazet opisany był przypadek polskiego pilota, któremu udało się zbiec do Szwecji porwanym polskim samolotem. Była to najprawdopodobniej historia porucznika Franciszka Jareckiego, który uciekł z kraju podczas ćwiczeń wojskowych w dniu śmieci Stalina. To jednak nie był największy problem dla strażników ówczesnego systemu. Gorsze było to, że Erhard Samuelsson wyjeżdżając do Szwecji, publikował tam w prasie artykuły na temat życia w Polsce. W jednym ze swoich artykułów pod tytułem List z podróży opisywał on ciężkie warunki pracy polskich kobiet, wysokie ceny artykułów pierwszej potrzeby oraz inne drażliwe dla komunistycznego systemu kwestie. Społeczność Kostrzyna w latach 50-tych była mała i obawiano się rozpowszechnienia antykomunistycznych poglądów wśród pracowników Celulozy. Mając to na uwadze tajni współpracownicy SB (obywatele W. i K.) donosili swoim opiekunom agenturalnym o każdym kroku poczynionym przez obcokrajowców. Ustalono, że bliskim przyjacielem Szwedów był Edward Nowicki, który pełnił funkcję kierownika administracyjnego. Inwigilacja SB posunięta była do tego stopnia, że przechwytywano paczki wysyłane przez Szwedów do kierownika Nowickiego. W przesyłkach tych rzekomo miały znajdować się zegarki, łańcuszki z krzyżykami i biżuteria. Wkrótce Nowicki został zwolniony z KFCiP i przeniósł się do Szczecina. Do końca lat 80-tych pracownicy KFCiP oraz innych zakładów pracy, w tym przede wszystkim PKP (głównie pracownicy wyższego szczebla lub należący do Solidarności ) byli szczegółowo inwigilowani. Wspominając o inwigilacji Solidarności warto przytoczyć dwie sprawy prowadzone przez SB w pierwszej połowie lat 80-tych. Pierwsza o kryptonimie WUSW prowadzona była wobec działacza S z Lokomotywowni w Kostrzynie, Adama R. W kwestionariuszu ewidencyjnym nadano jej kryptonim Maszynista. Drugie postępowanie pod kryptonimem ewidencyjnym Rewident dotyczyło Wiesława D., byłego wiceprzewodniczącego KZ Solidarność przy Lokomotywowni węzła PKP Kostrzyn oraz członka Zarządu Regionalnego. Sprawa ta prowadzona była w latach Na początku artykułu wspomniałem, że służby bezpieczeństwa publicznego interesowały się także klerem. Sen z powiek, politykom oraz esbekom, spędzał ksiądz Franciszek Skałba. Z ważniejszych momentów, które zostały opisane w aktach SB, warto wspomnieć o 1 maja 1969 roku, kiedy to ksiądz Skałba odprawił nabożeństwo majowe, czego 1 maja w latach poprzednich nie czynił. Fakt ten rozzłościł lokalnych polityków. M. Olesik z MO pisząc raport do przełożonych na ten temat, był przekonany, że nabożeństwo to miało na celu odciągnąć obywateli Kostrzyna od manifestacji pierwszomajowej. Paweł Gondek

11 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 15 Dawno, dawno temu było sobie przepiękne miasto... Właściwie nie tak dawno, bo przecież w roku 1932, czyli raptem 80 lat temu, obchodziło 700lecie swego istnienia. Z tej okazji ukazał się piękny album, wydany przez młodego oficera garnizonu Ralfa Juona na zlecenie administracji miasta-twierdzy. Świąteczny prezent z Kostrzyna Nie mający litości bieg historii zmiótł tę książkę z powierzchni ziemi, dokładnie tak, ja uczynił to z dawnym Kostrzynem. Tylko nieliczne egzemplarze przetrwały kataklizm jaki stał się udziałem miasta i dzisiaj stanowią cenny i pożądany obiekt kolekcjonerski. Na bazie dwóch dość dobrze zachowanych egzemplarzy, z których jeden był troskliwie przechowywany przez byłego proboszcza kostrzyńskiej parafii katolickiej, a drugi został nabyty przez młodego kostrzynianina na aukcji internetowej, Muzeum Twierdzy Kostrzyn własnym sumptem wznowiło dzieło Juona. I nie jest to zwykły reprint historycznej i kultowej książki, lecz wersja dwujęzyczna, w której tekst polski jest wiernym przekładem niemieckiego oryginału. W ten sposób oddano swoisty hołd temu totalnie zniszczonemu miastu, którego urok nadal tkwi w zachowanych ruinach. Z pewnością nowe wydanie spodobałoby się zmarłemu przedwcześnie autorowi pierwowzoru, który przecież musiał być, jako syn urodzonego w Moskwie kompozytora, miłośnikiem sztuki i piękna. Jesteśmy przekonani, że książka ta również w roku 2032, gdy miasto będzie świętować swoje 800lecie, będzie w centrum zainteresowania opinii publicznej. Podobnie jak miało to miejsce 6 grudnia 2012 r., gdy album został zaprezentowany w Kostrzyńskim Centrum Kultury. Muzeum Twierdzy Kostrzyn gorąco poleca to wydawnictwo. Książka posiada twardą oprawę formatu A4, a na 104 stronach znajdziecie Państwo kilkaset czarno-białych fotografii miasta sprzed ponad 80 lat wraz z opisami prezentowanych miejsc i obiektów oraz rysem historycznym Kostrzyna. Wszystko oczywiście w dwóch wersjach językowych polskiej i niemieckiej. Album doskonale nadaje się na prezent pod choinkę (i nie tylko), również dla znajomych i przyjaciół z Niemiec. Sprzedaż książki w cenie 40,- zł prowadzona jest w siedzibie Muzeum w godzinach otwarcia biura (rabaty od 50 egz.). Tę pozycję powinien poznać każdy interesujący się historią miasta Kostrzyn nad Odrą! Muzeum Twierdzy Kostrzyn tel lub

12 16 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 1 grudnia na Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą odbył się VIII Jarmark Adwentowy. Można było tu poczuć świąteczny klimat nie tylko dzięki unikalnym efektom rękodzieła wystawionym na sprzedaż, ale przede wszystkim dzięki pierwszym płatkom śniegu, które spadły akurat tego dnia. Był również Mikołaj, który obdarowywał każdego drobnym upominkiem, byli specjalni goście i Kostrzynianie, którzy tłumnie przybyli na Plac WP pomimo padającego śniegu. Tegoroczny Jarmark Adwentowy otworzył Józef Kruczkowski, starosta gorzowski słowami: Witam wszystkich bardzo serdecznie! Takiego Mikołaja to tutaj w Kostrzynie chyba jeszcze nie było! Po pierwsze mamy akurat astronomiczną zimę, którą Mikołaj tutaj przyprowadził, czego dowodem są te pierwsze płatki śniegu padające na nas. Zwiastuje to miłe i szczęśliwe święta. I tego właśnie wszystkim z Grzegorzem i całym Powiatem Gorzowskim serdecznie życzymy. Jak zwykle jest tutaj dużo ciepła, serdeczności oraz klimatu świątecznego. Właśnie dlatego, jeśli tylko mogę, zawsze tu przyjeżdżam - tutaj jest zawsze ta wyjątkowa, przedświąteczna atmosfera. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby czuć święta nie tylko w samym ich dniu, ale także w przygotowaniach - wśród bliskich w takiej ciepłej, serdecznej atmosferze jaka tutaj panuje. Gratuluję tym wszystkim, którzy jak zwykle nie zawiedli i przyszli tutaj na Plac WP, sprzedają swoje piękne rzeczy, których się nie kupi w żad- nym markecie. Tak sobie myślę, że nie można tutaj przyjść i wyjść z niczym, dlatego też serdecznie zachęcam do zakupów i jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy włożyli dużo pracy w to, aby ten Jarmark się udał. Gratuluję przede wszystkim Mikołajowi, dla którego mam taki mały liścik z podziękowaniem a wszystkich życzę miłego, udanego Jarmarku. Wszystkiego dobrego! Do tych życzeń dołączył się Grzegorz Tomczak, wicestarosta gorzowski, który korzystając z okazji złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Specjalni goście pomogli także Pani Bogusławie Strojnow-

13 SAMORZĄDNY KOSTRZYN skiej wręczyć dyplomy uczestnikom Jarmarku oraz dzieciom kostrzyńskich przedszkoli za udział w konkursie Jestem Aniołem. Organizatorami VIII Jarmarku Adwentowego było Stowarzyszenie ARS VITA wraz z Uniwersytetem III Wieku. Na wspólnym stoisku kupić można było m.in. anioły, które stworzyły dzieci z kostrzyńskich przedszkoli ze swoimi rodzicami i babciami w akcji Jestem Aniołem. Nie mogło zabraknąć także przepięknej ceramiki, która jest efektem współpracy kostrzyńskiego Domu Seniora z Seelow. Dla odwiedzających przygotowano także ciasto oraz gorące napoje. Pieniądze zebrane w ten sposób organizatorzy przeznaczą na spotkania opłatkowe. Obecny był także Warsztat Terapii zajęciowej działający przy DPS w Kamieniu Wielkim. Na stoisku dostępne były przedmioty wykonane przez podopiecznych w trakcie warsztatów ceramicznych, plastycznych, ogrodniczych, technik różnych, komputerowych i gospodarstwa domowego. W Jarmarku uczestniczyło tradycyjnie Kostrzyńskie Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem, które oferował o szeroki asortyment ciast wykonanych przez zrzeszonych w organizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także rękodzieło artystyczne autorstwa Krystyny Kostrzewy, Janiny Gudziak i Danieli Kwiatkowskiej, które specjalnie na Jarmark wykonały wełniane okrycia nóg, serwetki, ozdoby świąteczne, wyroby ze szkła czy czapki, szale i rękawice na zimę. Celem Stowarzyszenia jest sfinansowanie choinki dla dzieci swoich członków, których obecnie jest ponad 200. Moje zainteresowanie wzbudziło jednak stoisko Klubu Kobiet Babiląd, które prezentowało wyroby, które powstały podczas spotkań o których mogliście Państwo przeczytać na łamach Przeglądu Kostrzyńskiego. Stoisko było niesamowicie kolorowe nie tylko dzięki wyjątkowym przedmiotom wykonanym z filcu ale również dzięki papierowemu łańcuchowi, który został wykonany specjalnie na ten cel przez dzieci działające w Klubie Maluszka. Zresztą, chyba najlepiej dopełnią moich słów zdjęcia z VIII Jarmarku Adwentowego i do zobaczenia za rok! Bartłomiej Suski grudnia 2012 roku, Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych rozbrzmiewało dźwiękami najpiękniejszych kolęd i pastorałek, a wszystko to za sprawą organizowanego XVII Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej woj. lubuskiego. Ta szczególna muzyczna impreza organizowana została przez Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora oraz Stowarzyszenie Ars Vita. Konkurs został także objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak i Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp dr Stefana Regmunta. Zaprezentowany repertuar i wspaniała świąteczna atmosfera, sprawiły, że przybyli goście spędzili czas w wyśmienitych humorach. Swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt, Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Łysiak, Naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Opieki Marzena Brenk Sułkowska, Dyrektor KCK, Zdzisław Garczarek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - Bogusława Strojnowska, ks. proboszcz Andrzej Skóra oraz ks. Wojciech Błaszczyk oraz wielu innych znamienitych gości.

14 18 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Jako że grudzień jest czasem podsumowań a przy tym w grudniu kończy się nasz projekt Klub kobiet BABILĄD z radością to uczynię. Tworząc projekt miałam obawy, czy projekt dla tylu kobiet się przyjmie, czy Panie będą się czuły ze sobą dobrze i i w końcu czy do projektu zgłosi się tyle kobiet, ile zaplanowałam..rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania ilość pań, które chciały zrobić coś rozsądnego z wolnym czasem była tak duża, że w końcu musiałyśmy odmawiać z braku miejsc(ilość miejsc jak w każdym projekcie była ograniczona). Panie wiedzą już, co ze sobą zrobić, jak zagospodarować swój czas. U nas mając możliwość odreagowania spotkania innych kobiet, podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, skorzystania z warsztatów krawieckich, filcowania czy po prostu napicia się kawki podczas, gdy dzieckiem zajmie się opiekunka panie korzystały z tych możliwości do woli. Podczas zajęć powstały przedmioty użytkowe biżuteria, podkładki pod filiżanki, które zostały pokazane podczas Jarmarku Adwentowego na Placu Wojska Polskiego co oczywiście sprawiło, że chodziłam po jarmarku dumna jak paw widząc nasze stoisko i przepiękne arcydzieła wykonane przez nasze klubowiczki. Przewodniczką po filcowaniu była Iwona Dubiel plastyczka, a pieczę nad szyciem (w ten sposób powstały piękne kuferki i torebki) sprawowała Dorota Stanicka Wojciechowska. Iwona tak podsumowała swoją pracę z paniami: Zajęcia filcowania z grupą pań w różnym wieku okazały się aktywnym i kreatywnym wydarzeniem. Na początku starałam się przekazać wiedzę techniczną objaśniając różne sposoby wykorzystania wełny w procesie filcowania, pózniej zaproponowałam kilka pomysłów wykonania elementów do biżuterii. Sama inwencja twórcza i wykonywanie należalo juz do uczest- niczek. Wiele pań juz po pierwszych zajęciach same w domu eksperymentowały z różnymi rodzajami wełny i wykonywały już samodzielnie aplikacje badź gotowe elementy filcowe. Mnie cieszyło niezmiernie jak na kolejne spotaknie panie przynosiły rożnorodne elementy i gotowe i niepowtarzalne obiekty. Wykonałysmy kulki, dredy filcowe, powstawać zaczeły pierwsze korale, kolczyki, broszki, akcesoria z filcu, aplikacje filcowe na torbach i okryciach głowy. Pomysły nabierały kształtów a kreatywność nie miała granic. Ten wspólnie spędzony czas wykorzystałyśmy twórczo i towarzysko. Myślę że takie spotakania pozwalają nam kobietom poznać się lepiej i wzajemnie inspirować. Dziękuję wszystkim paniom za ten miły i inspirujący czas Nie bez znaczenia były warsztaty dla pań podnoszące samoocenę, rozwijające umiejętności interpersonalne to był strzał w dziesiątkę Warsztaty prowadziły dwie osoby: psychoterapeuta Julita Szkudlarek(czyli ja) oraz socjoterapeutka Urszula Jasińska - Maksymowicz. Teraz z klubu panie wychodzą po prostu zrelaksowane,pewne siebie, ale ostatnio trochę smutne. Kiedy zapytałam o powód tych nastrojów usłyszałam,,szkoda, ze ten czas tak szybko leci co z nami teraz będzie-?? Ano nic, piszemy kolejny projekt :D. Dodatkowym atutem była opieka dla dzieci, podczas kiedy mamy brały udział w swoich zajęciach dzieci były pod fachową opieką opiekowała się nimi pedagog Agnieszka Kwiatkowska, której dyżury możliwe były dzięki firmie ICT POLAND Kolejnym trafionym pomysłem były konsultacje prawne dla klubowiczek, które prowadziła dla Klubu kobiet BABILĄD Pani mec Bożena Stuła radca prawny, która pomogła rozwikłać trudne sprawy naszych klubowiczek. Oprócz spotkań w klubie miałyśmy okazję do rehabilitacji i zadbania i przeciążone często kręgosłupy klubowiczkami w czasie projektu zajęła się Marta Chrząszcz - doświadczona fizjoterapeutka. Kolejne niespodzianki, które przygotowałyśmy Paniom na koniec projektu to były wyjazdy do kina(wybrałyśmy Kino Kobiet z konkursami dla Pań, w których sporo nagród wygrały właśnie nasze klubowiczki) oraz wyjazdy do teatru. Za każdym razem klubowiczki wracały radosne i rozpromienione dla widoku tylu uśmiechniętych twarzy warto było poświęcić własny wolny czas Opiekunką klubu była Krystyna Cichońska wiceprezes fundacji. Jak wiadomo w każdym projekcie potrzebny jest udział własny organizacji pozarządowej. Nie odbyło by się to bez udziału sponsorów przy udziale finansowym lub rzeczowym. Nasze podziękowania kierujemy do : KSSSE, Państwa Karoliny i Stefana Bilińskich, firmy Podravka, firmy ICT POLAND, firmy WENDRE, Biura Rachunkowego Grażyna Konieczna, redakcji Przeglądu Kostrzyńskiego oraz wszystkich przyjaznych nam ludzi i wolontariuszy, którzy wspierali nas w realizacji zadania. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Julita Szkudlarek

15 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 19

16 Klub LIBRA Są ludzie, którzy nie wyglądają na czynnych alkoholików lub narkomanów, po innych to już wyraźnie widać. Bo, o ile na początku środki zmieniające nastrój coś im załatwiały, to potem zaczęły załatwiać ich. Powoli, stali się ludźmi, jakimi wcale być nie chcieli, i teraz nie wiedzą - ani co się z nimi dzieje, ani jak temu zaradzić. Gdyby uwierzyli, że ich życie ulegnie poprawie, jeśli zaprzestaną pić alkohol, sprawy rzeczywiście przybrałyby inny, korzystniejszy obrót. Warto się zmieniać - wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy kiedyś pili, a teraz prowadzą trzeźwe życie. Przemiana, a każdy ma możliwość jej dokonywania, to jest coś, co swoim stylem życia daje szansę na odmianę swojego losu. Gdzie szukać pomocy w kłopotach i wsparcia w podejmowaniu trudów życia? Uwierz w siebie - przyjdź do klubu abstynenta LIBRA, który zmienił swoją siedzibę (z ulicy K. Wyszyńskiego 23 na ulicę Kościuszki 3) i czeka z pomocą. KLUB ABSTYNENTA LIBRA Kostrzyn nad Odrą, ulica Kościuszki 3 CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH: TELEFON ( ) Grupa WOLNOŚĆ - środa, godzina 18.00, spotkanie grupy samopomocowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Poradnictwo w sprawach pomocy osobom potrzebującym - dla osób uzależnionych i współuzależnionych - od poniedziałku do czwartku - w godzinach Kasia i Marek 20 Hospicjum domowe Są ludzie, którzy potrzebują twojej pomocy. Możesz im pomóc poczuć dobro drugiego człowieka i przekonać ich, iż w cierpieniu i bólu nie są sami. Od r w Kostrzynie nad Odrą działa fundacja hospicjum domowe św. Agaty. Celem działania fundacji jest: - zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi, wymagającymi opieki medycznej; - szkolenie, wyposażenie sprzętu medycznego oraz wspieranie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi na choroby nowotworowe pozostającymi w domach oraz nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi wymagającymi opieki medycznej; - propagowanie w społeczeństwie metod opieki hospicyjnej; - szkolenie ochotników-wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w domu; - współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Fundacja realizuje swoje cele przez: - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie opieki medycznej nad chorymi wymagającymi opieki; - organizowanie i finansowanie leczenia w ośrodkach i placówkach; - organizowanie szkolenia personelu medycznego i wolontariuszy; - współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi fundacjami; - szerzenie przez środki masowego przekazu informacji na temat chorób nowotworowych, opieki nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi; TWÓJ 1% MA BARDZO DUŻĄ MOC!!! PRZEKAŻ 1% FUNDACJI HOSPICJUM DOMOWE ŚW. AGATY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. KRS Bank Zachodni WBK S.A. nr konta SAMORZĄDNY KOSTRZYN Urzędowanie organizacji pozarządowych Rejonowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów poniedziałki 10:00 13:00, czwartki 10:00 13:00 Kostrzyńskie Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem środy 11:00 13:00 Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów Zawodowych i Chorążych pierwszy poniedziałek miesiąca 11:00 13:00 Koło Kostrzyńskie Polskiego Związku Niewidomych środy 11:00 14:00 Związek Sybiraków pierwszy poniedziałek miesiąca 11:00 13:00 Koło Łowieckie Celuloza drugi poniedziałek miesiąca 17:00 19:00 Związek Pszczelarski 3 czwartek miesiąca 16:00 18:00 Stowarzyszenie Otwarte drzwi wtorek 15:00 16:00 Fundacja Alternatywa wtorek 16:00 18:00 Uniwersytet III Wieku piątki 10:00 12:00 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych pierwszy czwartek miesiąca 12:00 14:00 Przedsięwzięcia cykliczne: wtorki 17:00 19:00 stowarzyszenie Otwarte drzwi - grupa wsparcia dla osób doznających przemocy wtorki 18:00 20:30 fundacja Alternatywa Grupa wsparcia dla rodziców młodzieży zażywającej narkotyki szkodliwie lub uzależnionej udział anonimowy, prowadzi specjalista terapii uzależnień w piątki 17:00 20:00 fundacja Alternatywa Klub kobiet BABILĄD 17:00 20:00 fundacja Alternatywa zajęcia dla dzieci kobiet biorących udział w zajęciach Klub kobiet BABILĄD

17 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 21 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą funkcjonują dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i młodzieży. Każdy z nich liczy średnio 10 klubowiczów, którzy spotykają się raz w miesiącu. W ciągu roku 2012 odbyło się łącznie 20 spotkań, podczas których omówiono 18 książek. Lektury wybierane są na życzenie klubowiczów, w oparciu o listy bestsellerów czy recenzje. Za najlepszą książkę minionego roku omawianą na spotkaniach klubu dorośli uznali Ostatnie fado Iwony Słabuszewskiej-Krauze, natomiast młodzież Pamiętnik narkomanki Barbary Rosiek. Klubowicze wzięli udział w spotkaniu z Januszem Leonem Wiśniewskim i Agatą Tuszyńską w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach działalności klubów kostrzyńska biblioteka gościła znanego bajkopisarza Grzegorza Kasdepke. Moderatorzy (opiekunowie) klubów brali udział w szkoleniach i warsztatach literackich w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie. Podczas spotkań młodzież kilkukrotnie konfrontowała książki z fragmentami filmów, co powodowało żywszą i ciekawszą dyskusję. Na zakończenie roku dorośli klubowicze przyłączyli się do Pierwszej Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej Dyskusyjnych Klubów Książki organizowanej przez Instytut Książki i wydawnictwo Znak. 12 grudnia w całej Polsce, kluby biorące udział w akcji, rozmawiały o Trafnym wyborze J. K. Rowling. Do klubów może wstąpić każdy, kto lubi czytać, słuchać i rozmawiać o literaturze. Serdecznie zapraszamy, być może początek 2013 roku jest najlepszym czasem, żeby rozpocząć swoją przygodę z Dyskusyjnym Klubem Książki. KRASZEWSKI - Komputery dla bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą pozyskała w 2012 roku zł z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek, realizowanego przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup 6 komputerów z monitorami (4 dla czytelników i 2 dla pracowników biblioteki) oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z 3 oryginalnymi kompletami tonerów. Celem programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

18 V rzut ligi szkolnej Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była areną zmagań najmłodszych zapaśników w ostatnim rzucie kostrzyńskiej ligi szkolnej w zapasach w stylu klasycznym. Do startu w ostatnim rzucie eliminacyjnym do finałów Gwiazdkowego Turnieju który odbędzie się r. przystąpiło 76 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizujących w grupach wiekowych dzieci, młodzików i kadetów. Wiele emocjonujących walk stoczyli młodzi adepci zapasów przy licznie zgromadzonej publiczności złożonej z rodziców, rodzeństwa i najbliższych. Poziom jaki reprezentują w poszczególnych grupach wiekowych daje możliwość porównania postępów jaki poczynili młodzi zapaśnicy. Hitem zawodów była rywalizacja w mocowaniu braci Sebastiana i Konrada Adamczewskich,Julka i Filipa Iwaszków oraz Grzegorza i Maksymiliana Konyszów a także Antosia Pieprzki i Patryka Redzickiego. Zacięte pojedynki,walka o każdy centymetr maty, by tylko wypchać przeciwnika z maty dały wiele emocji a główni bohaterowie czuli się jak na największych zawodach życia. W grupach starszych już przy większym poznaniu tajników zapasów widzieliśmy wiele elementów techniki rzutów biodrowych, wywrotek sprowadzeń do parteru a nawet rzutów suplesowych. Już teraz możemy spodziewać się jeszcze większych emocji na najważniejszej imprezie międzyszkol- 22 w zapasach i mocowaniu nej miasta Kostrzyn nad Odrą jaką jest na pewno Finałowy Turniej Gwiazdkowy w zapasach styl klasyczny. Poniżej przedstawiamy medalistów poszczególnych kategorii wagowych. Szkoły podstawowe - uczniowie którzy zajęli miejsca Kategoria wagowa 23 kg 1. Stawicki Dawid 2. Wojciechowicz Remigiusz 3. Redzicki Patryk Kategoria wagowa 27 kg 1.Borysewicz Mateusz 2.Stańczak Paweł 3.Spychała Fabian Kategoria wagowa 32 kg 1.Gniecioszek Łukasz 2. Misun Marcin 3. Bogacz Jakub Kategoria wagowa 38 kg 1.Kościuszko Oskar 2. Surma Wiktor 3. Bunkiewicz Szymon Kategoria wagowa 44 kg 1. Jaworski Adrian 2. Blatkiewicz Remigiusz 3. Stańczak Patryk Kategoria wagowa 48 kg 1.Kaczmarek Marcel 2. Górecki Patryk 3. Wojciechowicz Bartłomiej Kategoria wagowa 52 kg 1. Konieczyński Jakub 2. Krupa Dariusz 3. Zawadzki Szymon SAMORZĄDNY KOSTRZYN Kategoria wagowa 56 kg 1. Najdek Oskar 2. Niedużak Radosław 3. Kruszakin Konrad Kategoria 61 kg 1. Wnukowski Damian 2. Pawlicki Jakub 3.Musiałowski Filip Kategoria wagowa 72 kg 1. Czarnecki Maciej 2. Lewandowski Tomasz 3. Dziemidowicz Kacper Szkoły gimnazjalne: Kategoria wagowa 38 kg Siroń Dawid Stawicki Dominik Żurawski Dawid Kategoria wagowa 42 kg Mech Remigiusz Siroń Daniel Agapitov Alfred Kategoria wagowa 46 kg Szymczak Aleksander Walczak Piotr Bartczak Maciej Kategoria wagowa 50 kg Łuczak Paweł Hendlich Paweł Wnętrzak Bartosz Kategoria wagowa 55 kg Czapaluk Arkadiusz Milcarz Gracjan Waliszek Filip Kategoria wagowa 61 kg Stanczak Patryk- Krzyszczuk Paweł Mikołajczyk Patryk Kategoria wagowa 62 kg Charęza Cyprian Szkwarek Marcin Alpay Muloch Kategoria wagowa 69 kg Owczarczyk Jakub Okaj Miłosz Relich Daniel Kategoria wagowa 85 kg Bobrycki Ryszard Szterew Eryk Galiński Dawid Zapasy z mocowaniem : Konysz Grzegorz - Adamczewski Konrad 0:3 Konysz Maksymilian - Redzicki Patryk 1:3 Iwaszko Julian - Adamczewski Sebastian 4:2 Pieprzka Antoni - Iwaszko Filip 1:4 Serdecznie zapraszamy na turniej Finałowy Turniej Gwiazdkowy, który odbędzie się w dniu r. w MOSiR ul. Niepodległości 11 Zygmunt Mendelski Dyrektor MOSiR

19 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Przystanek zostaje w Kostrzynie 30 listopada na spotkaniu z przyjaciółmi Przystanku Woodstock, Jurek Owsiak zdementował wszelkie pogłoski o planach zmiany lokalizacji festiwalu. Jak się okazało wszystkie informacje o przeprowadzce Przystanku były jedynie dziennikarską spekulacją. Fundacja chce w przyszłym roku jak i wiele dłużej organizować tą ogromną imprezę w naszym mieście. 23 W Kostrzynie mamy już piękne plakaty i puszki dla wolontariuszy na 21 Finał WOŚP. 10 grudnia o godz w Urzędzie Miasta odbyło się robocze spotkanie Sztabu WOŚP. 30 listopada Jurek Owsiak odwiedził Kostrzyn nad Odra. O godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta spotkał się z przyjaciółmi Przystanku Woodstock przedstawicielami kostrzyńskich władz, magistratu, instytucji, Miejskich Zakładów Komunalnych, służ mundurowych, mediów i przedsiębiorców. Podczas spotkania uroczyście podziękował osobom i instytucjom, które aktywnie wspierały organizację Przystanku Woodstock w 2012 roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą, Burmistrz Andrzej Kunt, PSP JRG Kostrzyn nad Odrą, Komisariat Policji Kostrzyn nad Odrą, Nowy Szpital Kostrzyn nad Odrą, Straż Graniczna Kostrzyn nad Odrą, Robert Sabadini Prezes firmy Młyn Julia, Prezes Miejskich Zakładów Komunalnych, Zdzisław Garczarek dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury, Zygmunt Mendelski dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Anna Denczew dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jurorka rekordu Guinessa, Ryszard Skałba dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Małgorzata Kraszewska, Anna Wasielak, Małgorzata Tubielewicz, Wiesława Nagórna, Janusz Szymczyk, Wiesław Płończak, Arkadiusz Stotko, Andrzej Słowiński, Wiesław Biskowski, Wioletta Przygocka, Marzena Brenk-Sułkowska, Katarzyna Malinowska, Wiesława Lewandowska, Katarzyna Frieske, Renata Chwastowska, Agnieszka Żurawska-Tatała, Janina Rapacz, Czesław Lipniak, Zdzisław Wołkowski, Maciej Stopyra, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Gazeta Lubuska Przegląd Kostrzyński oraz Telewizja Polska S.A. w Gorzowie Wlkp. Podczas tego spotkania podsumował tegoroczny festiwal oraz zaprezentował plany na przyszłoroczną imprezę. Zapowiedział wielkie nazwiska światowej muzyki, którzy będą gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych. Jeszcze tego samego dnia Jurek spotkał się z kostrzyńskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wpadł na wieczorny koncert grupy Voo Voo. Ruszamy z przygotowaniami - powiedział szef kostrzyńskiego Sztabu WOŚP, Zdzisław Garczarek, do zaproszonych na spotkanie gości. Wszyscy razem stworzymy coś nowego, jest ku temu okazja, bo w tym roku decyzją Sztabu WOŚP zmieniamy miejsce 21 Finał WOŚP odbędzie się w Amfiteatrze im. Jerzego Trepczyka oraz w okolicach Amfiteatru. Sztab przygotował już wiele niespodzianek dla mieszkańców, ale wciąż oczekujemy na różne ciekawe pomysły i inicjatywy zapraszamy do współpracy z naszym Sztabem, mówi Z.Garczarek. Scenariusz imprezy będzie się jeszcze zmieniał, ale już wiadomo, że 21 Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2013 roku. Orkiestra zacznie grać w kostrzyńskim amfiteatrze od godziny i przynajmniej do będzie się działo! Na scenie amfiteatru wystąpią znani i lubiani w Kostrzynie Drzewiczanie, orkiestra rozrywkowa z Berlina w wykonaniu której usłyszymy światowe szlagiery. Będzie też zespół Cztery Metry Od Chodnika (muzyka reggae) oraz zdobywca Fryderyka 2009 grupa Kasa Chorych (blues i rock). Do wspólnego ruszania się zaprosi mieszkańców instruktorka Karolina, która poprowadzi również pokaz y Zumby. Tradycyjnie o godz z Kostrzyna popłynie Światełko do Nieba. Ważną częścią kostrzyńskiego Finału WOŚP będzie Bieg POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ. Trasa biegu start w amfi- teatrze, wokół stawiku i meta w amfiteatrze. Jest to więc trasa dla każdego. Zależy nam na tym, żeby był to bieg rodzinny do udziału w biegu zapraszamy rodziców i dzieci, całe rodziny, mam nadzieję, że dzieciaki zaproszą do biegania mamę i tatę - mówił Z.Garczarek, który zdradził, że na uczestników biegu oczekuje 150 medali pamiątkowych i koszulek okolicznościowych otrzymanych od FWOŚP. Dowódca JRG PSP Wojciech Śliwiński poparł pomysł przeprowadzenia pokazu ratownictwa wodnego, który zostanie zorganizowany na stawiku przy amfiteatrze (nie będzie pokazu ratownictwa drogowego). Policja będzie chroniła wolontariuszy, zadba o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców. Nowością będzie akcja edukacyjna prowadzona przez Park Narodowy Ujście Warty. W każdym razie kostrzyński Sztab pracuje już pełną parą i oczekuje na propozycje i ciekawe inicjatywy oraz pomysły od każdego, kto chciałby pomóc w organizacji 21 Finału WOŚP w Kostrzynie nad Odrą. W przygotowania już włączył się Urząd Miasta, Miejskie Zakłady Komunalne, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, Komisariat Policji, Gimnazjum nr 1, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytet III Wieku. W przygotowania do 21 Finału WOŚP może włączyć się każdy. Sztab WOŚP oczekuje w KCK przy ul. Sikorskiego.

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Forum Ochrony Środowiska Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wgminach

Forum Ochrony Środowiska Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wgminach Forum Ochrony Środowiska Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wgminach Uchwały rady gmin wprowadzające nowy system postępowania z odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin

Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin Nowy system gospodarki odpadami zadania gmin Renata Czarnecka Projekt pt.: Szkoła dla środowiska 4 lutego 2014 r. Znowelizowana 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 14 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 14 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r.

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r. Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia 24.04.2017r. W posiedzeniu udział wzięli: Rada Seniorów w składzie 1. Strzelecka Barbara - przewodnicząca Rady Seniorów 2. Daniel Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR XI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XIV/94/16 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI.284.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Od 1 września 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą będą funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Obecne gimnazja zostaną przekształcone w 8 klasowe szkoły podstawowe. 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

odbytego w Urzędzie Miejskim w Chełmku w dniu 12 listopada 2012 r.

odbytego w Urzędzie Miejskim w Chełmku w dniu 12 listopada 2012 r. Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska nr 26 /2012 Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2016. Zawiadomienie o posiedzeniu jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

Protokół Nr 20/2016. Zawiadomienie o posiedzeniu jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.4.7.2016 Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gorlice z dnia 3 czerwca 2016r. pod przewodnictwem Pana Wacława Gubały Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1127/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REFORMA EDUKACJI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Od 1 września 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą będą funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Obecne gimnazja zostaną przekształcone w 8 klasowe szkoły podstawowe. 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Miechów-Charsznica, kwiecień 2016 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo