S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i"

Transkrypt

1 S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 I. Podstawa prawna działań profilaktycznych str. 3 II. Diagnoza problemu str. 5 III. ZałoŜenia ogólne programu str. 6 IV. Adresaci programu str. 7 V. Termin realizacji str. 7 VI. Instytucje współpracujące str. 7 VII. Cele i zadania programu str. 8 VIII. Ewaluacja programu str. 16 IX. Zalecana literatura str. 18 Załącznik: Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Szkolny Program Profilaktyki OSM I i II Stopnia w Lublinie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu:... Szkolny Program Profilaktyki OSM I i II Stopnia w Lublinie został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu:... Opracowała: mgr Barbara Wojtanowska-Janusz 2

3 Wprowadzenie Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagraŝającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu Ŝyciu, a takŝe ograniczaniem i likwidowaniem czynników, które zaburzają zdrowy styl Ŝycia. Czynniki zakłócające prawidłowy rozwój powodują zachwiania w hierarchii wartości i poszukiwanie łatwych i szybkich metod rozładowania lęku, niepewności lub frustracji. Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego teŝ powinna realizować wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania ogólnego. Istotą profilaktyki w szkole jest więc reagowanie na zagroŝenia i problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słusznych wyborów, informowanie o zagroŝeniach, jakie niesie ze sobą poszukiwanie łatwego i bezstresowego Ŝycia, pokazywanie alternatywnych dróg wyboru. Wszystkie działania profilaktyczne mają na celu wyposaŝenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływań jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyraŝania swoich potrzeb, emocji i opinii. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem Ŝycia. I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Akty prawne obowiązujące przy konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Dz. U. z 2004 Nr 256,poz z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17). 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2005r. Nr 181 poz.1507 z późniejszymi zmianami Dz. U r. Nr 89 poz. 511). 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 z późniejszymi zmianami). 3

4 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). Dokumenty wewnętrzne: 1. Statut Szkoły. 2. Program Wychowawczy Szkoły. Przepisy pozaoświatowe: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483) : 2. Konwencja o prawach dziecka, Nowy Jork 20 XI 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 z późniejszymi zmianami): 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 19). 4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz. 178). 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 175 poz. 1362). 6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473). 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia r. (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami w dniu 15 kwietnia 2011r Dz. U. z 2011r. Nr 105, poz. 614.). 8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŝywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późniejszymi zmianami z dnia 8 kwietnia 2010r Dz. U. 2010r. Nr 81, poz. 529). II. DIAGNOZA PROBLEMU Stworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki wymaga określenia obszarów problemowych i dostosowania do nich konkretnych, zaplanowanych działań. Podstawą do sformułowania celów, zadań i planu szkolnego programu profilaktyki na lata 2011/ /2014 były: wnioski z analizy dokumentów szkolnych dzienników klasowych, dziennika psychologa, klasowych zeszytów uwag; rozmowy z rodzicami na konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych; analiza najczęściej występujących problemów i trudności w latach szkolnych; obserwacja własna sytuacji wychowawczej szkoły dokonana przez psychologa szkolnego; informacje z rozmów z uczniami; 4

5 analiza frekwencji na podstawie dzienników lekcyjnych. analiza sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów. relacja wychowawców klas i nauczycieli na temat aktualnych problemów wychowawczych i sytuacji kryzysowych (interwencje, bieŝące rozmowy) Głównym celem przeprowadzanych rozmów i obserwacji była diagnoza problemów występujących w naszej społeczności szkolnej oraz zebranie informacji dotyczących potrzeb w zakresie dostosowania działań profilaktycznych do występujących problemów. Po analizie zebranych informacji doszliśmy do następujących wniosków: Uczniowie naszej szkoły w większym stopniu podatni są na stres wynikający z sytuacji ekspozycji społecznych - wystąpienia publiczne stąd waŝna umiejętnością zarówno w opinii uczniów rodziców i nauczycieli jest nauka radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami, kontrola własnych emocji oraz szukanie aprobowanych form rozładowywania frustracji i napięć DuŜa ilość godzin i obowiązków wynikająca z podwójnego charakteru szkoły (zajęcia ogólnokształcące i muzyczne) wymaga równieŝ od uczniów większej umiejętności organizacji czasu pracy i nauki oraz znajomości technik uczenia się. Widoczny jest równieŝ problem, jaki stanowi niska kultura zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem na kulturę słowa oraz zachowania o charakterze agresywnym. Podkreślono równieŝ konieczność przekazywania informacji na temat zagroŝeń jakie niesie za sobą popadanie w uzaleŝnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz TV i komputera. Wyodrębniliśmy zatem następujące obszary zachowań problemowych, które będą stanowiły priorytet w zakresie działań profilaktycznych w OSM I i II Stopnia w Lublinie: Zwiększona podatność na stres, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz z tremą w czasie wystąpień publicznych Wagary i brak motywacji do nauki, nieumiejętność organizacji czasu nauki Agresywne zachowania w stosunku do innych osób, niska kultura zachowania i kultura słowa Brak dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych: papierosy, alkohol, narkotyki, komputer 5

6 III. ZAŁOśENIA OGÓLNE PROGRAMU Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieŝy, skonstruowany dla konkretnej szkoły i dostosowany do jej potrzeb, oparty na diagnozie, stanowiący spójną całość z programem nauczania i programem wychowawczym szkoły, realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły. Działania z zakresu profilaktyki będą kontynuacją realizowanych zadań wychowawczych. Działania podjęte w latach szkolnych 2008/ /2011, które zaplanowane były do realizacji długoterminowej, realizowane będą w kolejnych latach. Szkolny Program Profilaktyczny realizowany jest we wszystkich klasach OSM I i II Stopnia. Szkolny zestaw programów nauczania, Program Wychowawczy szkoły oraz Program Profilaktyki tworzą spójną całość. SPP odpowiada na realne problemy i zagroŝenia pojawiające się w szkole i środowisku. Formy i sposoby działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej nauczyciele i wychowawcy dostosowują do wieku uczniów (I i II Stopień). Do realizacji zadań włączają się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, we współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi. Szkolny Program Profilaktyki opiera się na diagnozie potrzeb uczniów, ich potrzeb, wiedzy, moŝliwości i uwarunkowań oraz na podstawie spostrzeŝeń rodziców i nauczycieli. Wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia celu realizowane będą w ramach procesu dydaktyczno-wychowawczego (godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć muzycznych oraz spotkań, konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych). W oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny wychowawcy opracowują plan pracy profilaktyczno-wychowawczej dla swoich klas z uwzględnieniem potrzeb uczniów i problemów występujących w społeczności klasowej. Plany pracy profilaktyczno-wychowawczej dla danych klas powinny zawierać szczegółowe działania, środki realizacji, terminy, zakresy odpowiedzialności i tematykę godzin wychowawczych. W ramach szkolnej profilaktyki będą prowadzone specjalistyczne programy profilaktyczne Spójrz inaczej Spójrz inaczej na agresję Jak Ŝyć z ludźmi Stres pod kontrolą Bez ryzyka. W nauczaniu zintegrowanym zagadnienia profilaktyczne będą realizowane w oparciu o Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I III szkoły podstawowej Krzysztofa Zajączkowskiego. 6

7 IV. ADRESACI PROGRAMU Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego OSM I i II Stopnia im K. Lipińskiego w Lublinie są: wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele V. TERMIN REALIZACJI Program będzie realizowany w cyklu trzyletnim w latach 2011/ /2014. VI. INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Poradnie psychologiczno pedagogiczne i inne poradni specjalistyczne Komisariat Miejski Policji w Lublinie - Zespół ds. Nieletnich i Patologii, dzielnicowi MONAR Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia Centrum Interwencji Kryzysowej Sąd Rodzinny i Nieletnich w Lublinie, Kuratorzy Uczelnie WyŜsze Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Lublinie Poradnie specjalistyczne Ośrodki doskonalące 7

8 VII. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROBLEM: Zwiększona podatność na stres, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz z tremą w czasie wystąpień publicznych Cele i zadania szczegółowe Dostarczenie wiedzy o sposobach i metodach unikania zagroŝeń i zachowania się w sytuacjach trudnych Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami, stresem i rywalizacją zajęcia wychowawcze, warsztaty radzenia sobie ze stresem Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów z rówieśnikami oraz w rodzinie psycholog szkolny, psycholog z PPP Psycholog szkolny Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą przed wystąpieniami publicznymi Omawianie symptomów związanych ze stresem tremą i sposobów radzenia sobie z nimi na zajęciach z wychowawcą i psychologiem z PPP UmoŜliwianie uczniom częstego uczestniczenia jako wykonawcy i odbiorcy w przesłuchaniach, koncertach, występach itp. Poznawanie metod relaksacyjnych i metod radzenia sobie ze stresem i tremą zajęcia z psychologiem, realizacja programu Stres pod kontrolą psycholog szkolny, psycholog z PPP Nauczyciele muzyki wychowawcy Psycholog szkolny, psycholog z PPP Kształtowanie umiejętności praktycznego działania w sytuacjach zagroŝenia Spotkania z rodzicami Jak pomóc dziecku przezwycięŝyć stres Podejmowanie właściwych decyzji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy - pogadanki, filmy wideo, zajęcia PO Organizowanie praktycznych działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy - konkurs plastyczny, spotkania z pielęgniarką, lekarzem, straŝakiem Psycholog z PPP pielęgniarka szkolna, nauczyciel PO nauczyciel plastyki, nauczyciel biologii III - IV Zgodnie z programem nauczania II semestr Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagroŝenia Wychowawca, nauczyciel PO II - III 8

9 PROBLEM: Wagary i brak motywacji do nauki, nieumiejętność organizacji czasu nauki Cele i zadania szczegółowe Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Poprawa frekwencji wśród uczniów wagarujących i ograniczanie liczby spóźnień na lekcje. Systematyczne sprawdzanie obecności Nauczyciele, potencjalnych wagarowiczów na lekcjach, wychowawcy usprawiedliwianie nieobecności zgodnie z przyjętymi przez szkołę terminami. Analiza frekwencji uczniów na podstawie dzienników klasowych. Wychowawcy Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów wagarujących (poszukiwanie przyczyn) psycholog rozmowy, skierowania na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. W kaŝdym miesiącu Ścisła współpraca z domem rodzinnym (sprawny przebieg informacji do i od rodziców - kontakt telefoniczny, pisemny i bezpośredni). Wychowawcy Profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat ich odpowiedzialności za obecność dziecka w szkole oraz na temat skutków wagarowania. Dyrekcja, psycholog Kontrola uczniów spacerujących po szkole w Nauczyciele, czasie trwania lekcji. pracownicy szkoły Konkurs związany z frekwencją w ramach akcji Aktywna klasa, promowanie i nagradzanie uczniów z najlepszą frekwencją i klas, które znacząco poprawiły swoją frekwencję w stosunku do poprzedniego semestru/ roku. Wychowawcy klas Dyrekcja Czerwiec W sytuacjach trudnych kontakt z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz z kuratorami zawodowym i realizacja procedury egzekucji administracyjnej (patrz załącznik Procedury ). Wysyłanie upomnień do rodziców uczniów nie realizujących we właściwy sposób obowiązku szkolnego (patrz załącznik Procedury ) Wizyty domowe, rozmowy z rodzicami, z dzieckiem mające na celu spowodowanie regularnego uczęszczania do szkoły oraz uświadomienie konsekwencji wagarowania Dyrekcja szkoły dyrekcja szkoły psycholog 9

10 Cele i zadania szczegółowe Kształtowanie w uczniach umiejętności organizacji czasu nauki i czasu wolnego. Pomoc w efektywnym uczeniu się. * Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Informacje o ciekawych formach spędzania wolnego czasu. Zachęcanie do czynnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Opracowywania planów dnia dla uczniów mających problem z organizacją czasu. Zaznajamianie uczniów z technikami uczenia się na godzinach wychowawczych, zajęciach z psychologiem i na zajęciach edukacyjnych. Prezentacja najciekawszych graficznych map myśli. Zajęcia wyrównawcze i korekcyjne dla uczniów słabszych dydaktycznie. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań i fakultety dla uczniów zdolnych. Pomoc rówieśnicza w nauce. nauczyciele uczący psycholog, rodzice psycholog, nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Nauczyciele SU II semestr Zwiększanie motywacji uczniów do nauki * Wprowadzanie ciekawych form zajęć dla uczniów z wykorzystaniem metod aktywnych (praca w parach, grupach, drama, burza mózgów, dyskusje, debaty, praca z plakatem itp.) Uatrakcyjnianie zdobywania wiedzy poprzez zdrową rywalizację i atrakcyjne nagrody tzn. organizowanie turniejów wiedzy, konkursów itp. Nauczyciele Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, SU *Szczegółowe formy i sposoby pracy z uczniem zdolnym i uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zawarte są w odrębnych dokumentach a mianowicie w planach kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Planach Działań Wspierających oraz w procedurach dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i moŝliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 10

11 PROBLEM: Cele i zadania szczegółowe Tworzenie Ŝyczliwej i bezpiecznej atmosfery do nauki i pobytu dziecka w szkole Agresywne zachowania w stosunku do innych osób, niska kultura zachowania i kultura słowa Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Czuwanie nad właściwym zachowaniem uczniów na Wszyscy przerwach, na imprezach szkolnych oraz reagowanie nauczyciele i na wszelkie przejawy agresywnego zachowania - pracownicy szkoły dyŝury nauczycielskie (patrz załącznik Procedury ) DyŜury rodziców podczas imprez i uroczystości szkolnych. Uczenie się tolerancji i stosowanie jej w codziennej praktyce godziny wychowawcze. Rodzice katecheci Promowanie zachowań zgodnych z ogólnymi normami etycznymi, nagradzanie zachowań wzorcowych i karanie niepoŝądanych. Wychowawcy Na bieŝąco Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów nowych poprzez udział w zajęciach integracyjnych z psycholog szkolny psychologiem. Kształtowanie prawidłowych zachowań uczniów na lekcjach i przerwach między lekcjami, podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych i dyskotek. Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kulturowymi pogadanki, tworzenie kodeksów norm i zachowań, analiza dokumentów szkolnych. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy IX, X Na bieŝąco IX Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z agresją i przemocą wśród uczniów Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacji i zasadami Wychowawcy zachowania podczas zagroŝenia (zrobienie próbnego alarmu) godziny wychowawcze Obserwacja zachowań uczniów i natychmiastowe Wszyscy reagowanie na wszelkie przejawy agresji rozmowy nauczyciele i indywidualne, rozmowy interwencyjne z uczniem i jego rodzicami Określenie stopnia zagroŝenia przemocą w szkole i środowisku klasowym poprzez diagnozowanie problemu ankiety, sondaŝe. Hospitacja diagnozująca pod kątem respektowania zasad etyki przez nauczycieli. pracownicy szkoły psycholog, dyrekcja Wychowawca, psycholog Dyrekcja Pierwsze miesiące Na bieŝąco X, IV Współpraca z kuratorami Sądu dla Nieletnich i z Policją. Dyrekcja, psycholog szkolny Wyciąganie konsekwencji z kaŝdego przejawu agresji w formie kar statutowych dyrekcja Na bieŝąco 11

12 Cele i zadania szczegółowe Uświadomienie młodzieŝy, czym jest agresja i przemoc: (przejawy, skutki, konsekwencje prawne i emocjonalne) Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Przeprowadzenie cyklu godzin z wychowawcą o tematyce dotyczącej agresji przyczyn skutków i sposobów obrony. psycholog Opracowywanie kodeksów i norm zachowania się w IX danej klasie. samorządy klasowe Zawieranie kontraktów z uczniami przejawiającymi psycholog, dyrekcja agresję. Pogadanki z przedstawicielami policji nt. psycholog, policja bezpiecznego zachowania się i obrony przed agresją. II III IV Uczenie rozwiązywania konfliktów bez odwoływania sie do agresji i przemocy Uświadamianie rodzicom i uczniom zagroŝenia dla psychicznego i moralnego rozwoju młodego człowieka płynącego z mediów (np. filmy, reklama, gry komputerowe) pogadanki i spotkania z zaproszonymi specjalistami. Wychowawcy zaproszeni specjaliści Udzielanie informacji o instytucjach, organizacjach, Psycholog szkolny osobach wspierających i pomagających w rozwiązywaniu problemów agresji rozmowa z psychologiem. Omawianie zagadnień rozwiązywania konfliktów na zajęciach z wychowawcą i z psychologiem psycholog szkolny szkolnym. Omawianie zagadnień negocjacji i mediacji na Nauczyciel wos i lekcjach wos-u i przedsiębiorczości. przedsiębiorczości Nauka nieagresywnego rozwiązywania konfliktów poprzez odgrywanie scenek godziny psycholog wychowawcze. Oglądanie filmów Asertywność sztuka bycia sobą, Wychowawcy Przemoc i Agresja jak się im przeciwstawiać. XI, III Zgodnie z programem nauczania XII, I Interwencje z osobami trzecimi rozwiązywanie sporów w obecności wychowawcy, psychologa, psycholog, dyrekcja dyrekcji. Kształtowanie u uczniów kultury osobistej (zachowania, wyglądu, słownictwa) Negocjacje i mediacje - mediacje rówieśnicze, SU, wychowawcy, debaty, zebrania, zajęcia wychowawcze. specjaliści Pogadanki, i dyskusje na temat kulturalnego Wychowawcy zachowania się i wyraŝania. świetlicy poloniści Organizowanie imprez szkolnych: występów, wychowawcy, koncertów i dyskotek (pokazanie róŝnych nauczyciele uczący moŝliwości kulturalnej zabawy, odpowiedniego zachowania, stosownego stroju). Organizowanie wyjść i wyjazdów do filharmonii, teatru, kina i na wystawy (uczenie umiejętności Nauczyciele wychowawcy 12

13 Cele i zadania szczegółowe Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Terminy zachowania się stosownie do okoliczności i sytuacji) Eliminowanie z języka uczniowskiego wulgaryzmów Dbanie o kulturę języka na co dzień (proszę dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia). Konkursy recytatorskie. wszyscy nauczyciele, wychowawcy poloniści, Konsekwentne zwracanie uwagi uczniom Nauczyciele i uŝywającym wulgaryzmów uwaga słowna, uwaga pracownicy szkoły pisemna. Przygotowywanie przez uczniów uŝywających Poloniści wulgaryzmów prac (w formie pisemnej lub ustnej) ukazujących piękno jez. Polskiego np.: wyszukiwanie przysłów, rozwiniecie cytatów, nauka fragmentów poezji lub prozy itp. Wg harmonogramu Na bieŝąco Uświadomienie uczniom szkodliwości w wymiarze materialnym i etycznym niszczenia cudzej i wspólnej własności Brak aprobaty dla osób działających na szkodę innych (kradzieŝe) oraz niszczących wspólne mienie rozmowy pouczające, zadośćuczynienie w formie naprawy, zgłaszanie kradzieŝy na policję w przypadku wartościowych rzeczy. Zmniejszenie ich wpływów na innych uczniów poprzez system kar i odpowiedzialność jaką muszą ponieść za popełniony czyn. Pokazanie alternatywnych zachowań, które czynią człowieka silnym i podziwianym zajęcia z wychowawcą i psychologiem. Wspieranie mocnych stron uczniów, którzy mają Psycholog szkolny tendencje do kradzieŝy i niszczenia cudzej własności rozmowy z psychologiem, skierowania do specjalistów. DyŜury nauczycieli podczas przerw na korytarzach i na boisku szkolnym. Samorząd Uczniowski Wszyscy uczący psycholog szkolny rodzice dyrekcja szkoły psycholog szkolny Nauczyciele Na bieŝąco Na bieŝąco 13

14 PROBLEM: Brak dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych: papierosy, alkohol, narkotyki oraz zaburzenia jedzenia Cele i zadania szczegółowe Promowanie zdrowego stylu Ŝycia. Sposoby i formy realizacji odpowiedzialni terminy Organizowanie godzin wychowawczych i spotkań z pielęgniarką szkolną, poświęconych higienie osobistej i zasad zdrowego odŝywiania. Spotkanie uczniów z lekarzem epidemiologiem lub przedstawicielem SANEPID-u na temat: Profilaktyka zagroŝeń chorobami zakaźnymi. wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii nauczyciel biologii I semestr II semestr Akcja informacyjna dotycząca AIDS ulotki, Nauczyciel biologii, plakaty, projekcja filmów, konkurs wiedzy, psycholog realizacja programu profilaktycznego Bez ryzyka Uświadomienie uczniom konsekwencji zdrowotnych i emocjonalnych wcześniejszej inicjacji seksualnej. XI/XII Promowanie zdrowego odŝywiania się poprzez akcje Nauczyciel biologii, III-IV informacyjne, ulotki plakaty konkurs plastyczny, psycholog, akcja Jedz owoce i warzywa 5 razy dziennie, wychowawcy zajęcia dotyczące zdrowych nawyków odŝywiania się, diet i konsekwencji w postaci chorób anoreksji i bulimii, projekcja filmu Anoreksja i bulimia. Śmiertelna pułapka. Motywowanie uczniów do włączania w jadłospis owoców, warzyw i zdrowej Ŝywności Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z zagroŝeniem uzaleŝnieniami Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w ramach świetlicy szkolnej. Wychowawcy świetlicy Diagnozowanie problemów związanych z zagroŝeniem uzaleŝnieniem (papierosy, alkohol, psycholog narkotyki, Internet) ankiety. Baczne obserwowanie młodzieŝy na korytarzach, w Nauczyciele, szatni, toaletach zarówno w czasie nauki jak i rodzice podczas dyskotek, zabaw i innych imprez szkolnych dyŝury nauczycieli, rodziców. XI, VI Zakaz palenia, picia alkoholu i uŝywania środków odurzających na terenie szkoły. Natychmiastowe reagowanie w przypadku zatrzymania ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innego środka uzaleŝniającego (patrz załącznik Procedury ) Dyrekcja Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły 14

15 Uświadamianie zagroŝeń uzaleŝnieniami (papierosy, alkohol, narkotyki, komputer). Zapoznanie z negatywnym wpływem uŝywek na organizm młodego człowieka ( papierosów, alkoholu, narkotyków) na lekcjach biologii, chemii i godzinach wychowawczych. Dostarczenie wiedzy o uzaleŝnieniach i mechanizmach uzaleŝnień (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna ) pogadanki, dyskusje na lekcjach wychowawczych, zajęcia psychoedukacyjne. Zgodnie z nauczyciele biologii programem i chemii nauczania psycholog Przekazanie informacji o szkodliwości przyjmowanych uŝywek - filmy, spektakle, psycholog, warsztaty, spotkania z policjantami. zaproszeni specjaliści Akcje informacyjne nt. środków uzaleŝniającychsu, nauczyciel obchody np. Dnia bez papierosa konkurs biologii, psycholog plastyczny, ulotki, gazetki ścienne, plakaty. Spotkania ze specjalistami dotyczące bezpiecznego Psycholog, korzystania z komputerów i Internetu, akcje zaproszeni informacyjne Dziecko w sieci. specjaliści XI, III II semestr Kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z uzaleŝnieniami Ćwiczenia na podejmowanie właściwych decyzji związanych bądź nie związanych z substancjami uzaleŝniającymi (przesłanki wyboru, koszty i zyski, rozwiązania alternatywne) godziny wychowawcze Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami spotkania młodzieŝy i ich rodziców z przedstawicielem MONAR-u, Kuźni. Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat zachowań asertywnych w róŝnych sytuacjach Ŝyciowych w celu nabycia przez uczniów umiejętności przeciwstawiania się grupie rówieśniczej nakłaniającej do ryzykownych zachowań. Wychowawcy Psycholog, dyrekcja psycholog DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW: Szeroko rozumiana współpraca Rodzice Szkoła: Informowanie rodziców o pracach szkoły zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i regulaminem zachowania się uczniów na terenie szkoły. AngaŜowanie do udziału w Ŝyciu szkoły - przy opracowywaniu dokumentów szkolnych ale równieŝ poprzez udział w imprezach szkolnych. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole - stały kontakt z wychowawcami zebrania klasowe, ogólne, indywidualne, konsultacje nauczycieli i psychologa szkolnego. Systematyczna kontrola obowiązku szkolnego swojego dziecka. 15

16 Dzielenie sie swoimi spostrzeŝeniami w ankietach dotyczących aktualnych spraw i problemów, pracy szkoły itp. Pedagogizacja rodziców - uświadamianie zagroŝeń płynących z zachowań ryzykownych (agresji, środków uzaleŝniających, wagarów). Udział w spotkaniach z przedstawicielami policji i innymi zaproszonymi gośćmi ( w zaleŝności od aktualnych potrzeb). DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RADY PEDAGOGICZNEJ przedłoŝenie projektu Szkolnego Programu Profilaktyki przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie: rozpoznawania narkotyków (rodzaje narkotyków, dostępność ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszego terenu), wspomagania dzieci w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, radzenia sobie z agresywnością dzieci i inne podejmowanie intensywnych działań wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do uczniów przejawiających zachowania ryzykowne propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki VIII. EWALUACJA 1. ZASADY EWALUACJI W ustaleniu czy program profilaktyki przynosi oczekiwane efekty niezbędna jest ewaluacja, dlatego będziemy kontrolować: Co się wydarzyło w czasie realizacji programu i dlaczego? (ewaluacja procesu) Czy osiągnięte zostały cele i czy wykonano zaplanowane zadania? (ewaluacja wyników). Elementem ewaluacji jest stałe monitorowanie przebiegu realizacji zadań. Sprawdzeniem skuteczności działań będzie końcowa ewaluacja wyników. W celu uzyskania informacji, jak realizowane są zaplanowane zadania i czy w związku z nimi uczestnicy programu napotykali na trudności, dokonywany będzie monitoring programu dwa razy w ciągu roku szkolnego przez dyrekcję szkoły w oparciu o sprawozdania wychowawców. Ewaluację wyników naleŝy przeprowadzić pod koniec trzeciego roku pracy z programem. Wyniki będą waŝnymi wskazówkami do pracy w kolejnych latach. Ewaluacja procesu Będzie systematycznym monitorowaniem przebiegu realizacji zaplanowanych działań w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: Czy dąŝymy do osiągnięcia celów? Czy zadania są realizowane? (JeŜeli nie, to dlaczego?). 16

17 Jakie trudności mieli realizatorzy w związku z wykonywaniem zadań? Co sądzą uczniowie i ich rodzice na temat realizowanych zadań? Czy zaplanowane zadania zostały zakończone? (JeŜeli nie, to dlaczego?). Jakich uŝyto środków i czy były wystarczające? Czy w trakcie pracy nad programem wprowadzono zmiany? (JeŜeli tak, to jakie i dlaczego?). Ewaluacja wyników Będzie dotyczyła zadań i celów programu. Zostanie dokonana po kaŝdym roku nauki. Podstawa do jej przeprowadzenia będą: obserwacje uczniów w róŝnych sytuacjach, np. podczas ustnych odpowiedzi, sprawdzianów, publicznych występów, pracy w grupie, kontaktów z kolegami na przerwach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych, analiza dziennika lekcyjnego pod kątem frekwencji, uwag dotyczących zachowania się uczniów na lekcjach, ich stosunku do nauki, kolegów i nauczycieli oraz wyników nauczania, analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i kół zainteresowań pod względem liczby korzystających z nich uczniów i ich osiągnięć, diagnozy sprawdzające, wywiady z pielęgniarką, wychowawcami i psychologiem odnośnie liczby i rodzaju konfliktów i nieporozumień między uczniami, ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, analiza sprawozdań z konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, analiza wytworów pracy uczniów na rzecz klasy i szkoły, rozmowy z uczniami, ich kolegami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, rodzicami, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, konkursy, quizy, zajęcia warsztatowe. 2. PROCEDURA EWALUACJI A. Kryterium zgodności: zgodność efektów programu z załoŝonymi celami, zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu, środowiska lokalnego itp.), B. Kryterium efektywności: zmniejszenie ilości zachowań ryzykowanych u młodzieŝy, poprawa klimatu szkoły ( w zakresie przewidzianym w programie), wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 17

18 IX. ZALECANA LITERATURA 1. Anioł B., Barwinek G., Czupryńska B., Wojcieszyńska J.: Szkolny program profilaktyki śyj zdrowo i szczęśliwie. 2.Jak Ŝyć z ludźmi? Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieŝy. Ćwiczenia grupowe. Tłumaczenie Milena Bida 3.Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO. 4.Dimoff T., Carper S.: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki? 5.Fechner- Sędzicka I., Lachowska- śerska E.: Nauczyciele rodzicom. Spotkania z rodzicami prowadzone metoda warsztatowa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 6.Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A.: Warsztat pracy pedagoga cz 1, 2, 3, 4, 5 7.Jaczewski A., śmijewski J.: KsiąŜka dla chłopców. O dorastaniu i dojrzewaniu. 8.Kaczanowski F.: Prawda o alkoholu. 9.Knez R., Słonina W.: Saper, czyli jak rozminować agresje? Program profilaktyczno wychowawczy. 10.Kobyłecka W., Jaczewski A.: O dziewczętach dla dziewcząt. 11.Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T.: Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na agresję programy zajęć wychowawczo-profilaktycznych 12.Kosinska E.: Mądrze i skutecznie. Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki. 13.Łukjaniuk J.: W stronę samopoznania 14.Mellibruda J.: Tajemnice ETOH.PARPA 15.Onichimowska A.: Hera, moja miłość. 16.Pacewicz A.: Jak pomóc dziecku nie pić? PARPA 17.Paziowie B. i G.: Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki. 18.Rosiek B. Kokaina.: Pamiętnik narkomanki. 19.Simm M., Węgrzyn Jonek E.: Budowanie szkolnego programu profilaktyki. 20.Siwak J., Woźniak M.: Szkolny program profilaktyki. 21.Wojcieszak K.: Wygrać Ŝycie. Szkolny program profilaktyki. 22.Woronowicz Bohdan T.: Alkoholizm jako choroba. PARPA 23.Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy. Część 1, 2, 3, 4. Wydawnictwo Jedność 24.Zajączkowski K.: Lekcje wychowawcze w gimnazjum 25.Zajączkowski K.: Program wychowawczo profilaktyczny dla kl Zajączkowski K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzaleŝnień. 27.Zajączkowski K.: Dziękuję... nie pije, nie palę, nie biorę. 28. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagroŝenia dzieci i młodzieŝy przestępczością i demoralizacją, a w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, w: Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i MłodzieŜy 29.Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków. Program profilaktyki dla młodzieŝy, nauczycieli i rodziców. Wydanie II. PARPA 18

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w PODOBINIE I. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

Rok szkolny 2015/2016. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie powstał zgodnie z zasadami i zadaniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Lp. Zadania Formy realizacji Klasa Osoby odpowiedzialne 1. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2016/2017 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2016/2017 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM Cele programu: 1. Obserwacja i diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły. 2. Wczesna reakcja w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu Opracowany przez Zespół ds. Profilaktyki na lata szkolne 2014/15 2015/16 2016/17 WRZESIEŃ 2014 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku W GDAŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI wrzesień 2009 czerwiec 2012 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna stworzenia i realizacji szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karol Miarki w Lędzinach rok szkolny 2009/2010 Szkolny Program Profilaktyki opracowany przez komisję ds. Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA 2013-2016 LP CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Eliminowanie zachowań agresywnych. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przystąpienie szkoły do programu

Bardziej szczegółowo

Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach. Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r.

Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach. Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r. Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r. Program zawiera działy: I. DIAGNOZA POTRZEB. II. WSTĘP. III.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach tworząc Program Profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo