ZAMKNIJMY DRZWI NARKOMANII!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMKNIJMY DRZWI NARKOMANII!"

Transkrypt

1

2 ZAMKNIJMY DRZWI NARKOMANII! Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 2011 Etap II (rejonowy) Autorka: Daria Prygiel Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni Letnisko Ul. Słoneczna Jedlnia Letnisko Nauczyciel prowadzący: Maria Woźniak Mąkosa

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Przedstawienie problemu Narkomania w pigułce Język przekazu dealera Historia narkomanii Fazy uzaleŝnienia od środków odurzających Słowniczek slangu narkotykowego Główne powody zaŝywania narkotyków przez młodzieŝ 2.7. Najczęściej zadawane pytania dotyczące narkotyków i odpowiedzi na nie. 3. Badanie problemu: 3.1. Analiza ankiet Wywiad z ekspertem. 4. Przykładowe rozwiązania problemu 5. Podsumowanie 6. Bibliografia

4 1. Wstęp śyjemy w nowoczesnym i zabieganym świecie, w którym mamy dostęp do wszelkich usług i towarów. KaŜdy człowiek ma swoje własne problemy, ale teŝ jako istotę społeczną dotyczą go kłopoty całego społeczeństwa, które często są skomplikowane i wymagają poświęcenia większej uwagi. Jednym z nich jest narkomania, gdzie liczy się przede wszystkim profilaktyka, czyli co robić? aby liczba uzaleŝnionych i zmarłych zmalała, a kolejne młode pokolenie były świadome tego zjawiska. Termin narkotyki zna kaŝdy z nas i w większym lub mniejszym stopniu wie, czym są, Ŝe mogą być niebezpieczne. Jednak to nie jest wystarczające, gdyŝ powinniśmy cały czas powracać do tego tematu i uzupełniać swoją wiedzę na bieŝąco. Afera z dopalaczami pokazała jak bardzo dzisiejsza młodzieŝ jest podatna na wpływy społeczeństwa, Ŝe bardzo łatwo sięga po środki odurzające, nie mając pojęcia o ich skutkach, które często są nieodwracalne. Dlatego naleŝy uświadamiać i edukować nowe pokolenia, które od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, Ŝe zaŝywając narkotyki niszczą sobie zdrowie, ale takŝe i przyszłość. Piszę tę pracę, poniewaŝ często oburza mnie to, jak mało osób w moim wieku ma świadomość niebezpieczeństwa wynikającego z narkomanii. Zazwyczaj wiedza ich kończy się na stwierdzeniu To złe i nieodpowiednie, co i tak nie jest dobrym autem w konfrontacji z dealerem, który zrobi wszystko, aby sprzedać towar. Nastolatkowi powinny wiedzieć jak bronić się przed jego namowami, a takŝe jak mogą chronić swoich bliskich i im pomóc. Liczba zgonów po przedawkowaniu narkotyków jest na stałym poziomie, aczkolwiek naleŝy zapobiegać jej wzrostowi i obniŝyć dotychczasowe dane. W roku 2007 wynosiły one 214 zmarłych osób, ale juŝ w roku 2008 z rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego wynikło, Ŝe 244 osoby przedawkowały środki odurzające. JednakŜe jak zainteresować tematem powaŝnym chłopca bądź dziewczynę, którym w głowie zabawa i radość z Ŝycia?. Jest to trudne zadanie, które wymaga kreatywności inicjatorów. Lekcje wychowawcze nie są jedynym wyjściem. Poza tym uczniowie rzadko słuchają tego, co mówi nauczyciel, gdyŝ jest to dla nich nudne. Potrzebny jest dobry pomysł, który zachęci ich do poznania narkomanii i sprawi, Ŝe w przyszłości nie ulegną wpływom i nie zaŝyją środka odurzającego. Od jednej dawki zazwyczaj się zaczyna. Jestem uczennicą II klasy gimnazjum Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni- Letnisko. Ankiety wykazały, Ŝe w mojej miejscowości nie ma styczności z przemysłem narkotykowym i uczniowie nie są uzaleŝnieni od róŝnego rodzaju uŝywek, aczkolwiek ich wiedza na ten temat jest równieŝ niezadowalająca i wymaga poprawy.

5 2. Przedstawienie problemu Narkomania w pigułce. Okropne jest to, Ŝe spora część społeczeństwa nie umie wyjaśnić pojęcia narkomania. Marek Kotański pisze: Narkomania - słowo, które kojarzyło się nam przez dziesiątki lat z najgorszymi sprawami gatunku ludzkiego, przyrównywane do zbrodni, zboczeń i moralnego dna - jest naprawdę określeniem okrutnego w swej wymowie stanu duszy i ciała człowieka, który nie potrafi Ŝyć we współczesnym świecie, wymagającym bezwzględnego przystosowania się do napięć, konfliktów, szczurzego wyścigu, którego upragnionym końcem ma być za wszelką cenę sukces". 1 Narkomanią nazywamy uzaleŝnienie od narkotyków (środków odurzających, a takŝe substancji psychoaktywnych). WyróŜniamy wiele rodzajów narkomanii. Wszystko jest zaleŝne od uŝywki, która uzaleŝniła organizm, dlatego moŝemy wymienić, m. in. morfinizm, heroinizm, kokainizm itd. Jest to zjawisko pod wpływem wielokrotnego zaŝywania określonej substancji, ale w przypadku kokainy lub heroiny, rozwija się natychmiastowo nawet po jednej dawce. Choroba ta bardzo szybko postępuje, jest cięŝka do wyleczenia i często prowadzi do śmierci. OtóŜ zaawansowane stadium uzaleŝnienia wyniszcza całkowicie organizm. Śmiertelność u narkomanów z roku na rok wzrasta, głównie staje się w przypadku przedawkowania lub samobójstwa. UzaleŜnieni nie chcą Ŝyć, gdyŝ nie umieją zerwać z nałogiem, dlatego często umierają na wskutek, tzw. złotego strzału, czyli zaŝycia ogromnej dawki narkotyku w pełnej świadomości. 1 M. KOTAŃSKI Ty zaraziłeś ich narkomanią. Warszawa 1984, PZWL s. 11

6 Jest bardzo niebezpieczna szczególnie dla młodych ludzi, którzy w okresie dojrzewania i pod wpływem rówieśników sięgają po uzaleŝniające substancje. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe z tym problemem borykają się teŝ znajomi, rodzina uzaleŝnionych. ZaŜywaniu narkotyków towarzyszy efekt tolerancji, czyli przymusowe zwiększanie dawki, aby uzyskać stan zadowolenia obecnego poprzednim razem. Jeśli przy pierwszym zaŝyciu środka odurzającego osiąga się stan spokoju, to następnym razem, aby go powtórzyć będzie potrzebna większa dawka. Główną bronią środków odurzających jest fakt, Ŝe człowiek lubi czuć się dobrze i nie znosi być smutny lub cierpieć. Stres, załamanie nie są uczuciami, które naleŝą do ulubionych szczególnie w sferze uczuć nastolatków. W ustawie na temat zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii zdefiniowano to zjawisko następująco stałe lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych albo środków zastępczych w wyniku czego moŝe powstać lub powstała zaleŝność. 2 Charakterystycznymi cechami narkomanii są: 1. głód narkotykowy, 2. zwiększanie dawki narkotyku, 3. psychiczne oraz fizyczne uzaleŝnienie od skutków zaŝycia danego środka odurzającego, 4. zdobywaniem substancji za wszelką cenę i za pomocą kaŝdego sposobu. UzaleŜnienie jest stanem psychicznej, jak i fizycznej reakcji, która zachodzi pomiędzy organizmem a narkotykiem. Określa się często jako chorobę ośrodkowego układu nerwowego, która charakteryzuje się dosyć złoŝonym zaburzeniami w zachowaniu. Powstaje pod wpływem przyjmowania środków uzaleŝniających. Przejawia się w róŝnym stopniu pragnieniem tej substancji. DuŜe znaczenie na trwałość i nasilenie psychicznej zaleŝności ma rodzaj narkotyku, osobowość, charakter narkomana oraz oddziałujące na niego wpływy środowiskowe. WyróŜnia się takŝe zaleŝność fizyczną lub fizjologiczną. Polegają one na tym, Ŝe narkotyki stają się chemicznym składnikiem organizmu, co powoduje, Ŝe komórki oraz tkanki i narządy wewnętrzne przyzwyczajają się do środków odurzających. Wtedy narkoman musi przyjmować określoną dawkę co jakiś czas, aby normalnie funkcjonować i zachować równowagę biologiczną i chemiczną ustroju. Trudne jest takŝe odstawienie tych środków, gdyŝ organizm reaguje natychmiast zaburzeniami, przez co pojawia się tzw. zespół abstynencyjny. Polega on na zmianach zachodzących w organizmie, a takŝe w psychice człowieka. Często występują poty, brak apetytu, drŝenie ciała, torsje, biegunki, bóle mięśni i stawów, a takŝe bezsenność. 2 Dz. U. z dnia 19 września 2005 r. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Roz. 1, art. 4, punkt 11.

7 To prawda, Ŝe nie kaŝdy środek odurzający powoduje zaleŝność fizyczną, ale niestety nieuniknione jest uzaleŝnienie psychiczne, tj. głód psychiczny. Określa się go jako potrzebę, a wręcz przymus zaŝycia określonej substancji. Jest on wynikiem dąŝenie do odczuwania przyjemności psychicznych poprzez działanie środków odurzających. Często wynika z obawy przed przykrymi skutkami, które pojawiają się po odstawieniu narkotyku. Dlatego nawet jeśli uzaleŝniony chce zerwać z nałogiem, to nie moŝe, gdyŝ wie, Ŝe będzie cierpiał z powodu abstynencji. Głód narkotykowy jest fundamentem narkomanii, który prowadzi do wyniszczenia. Ten element wymaga działań terapeutycznych, aby osoba uzaleŝniona mogła walczyć z nawracającym uzaleŝnieniem. Narkomania jest chorobą, z której nigdy nie da się wyleczyć całkowicie i cały czas trzeba się starać, aby nie ulec pokusie, i nie popaść w ciąg nałogu po nawet bardzo długim okresie abstynencji. Zjawisko narkomanii w bardzo szybkim czasie powoduje wiele zmian psychicznych, np. obniŝenie uczuciowości, degradacja społeczna, zaburzenia krytycyzmu, silne osłabienie woli, podatność do kłamstw. Często sprawia, Ŝe uzaleŝniona osoba ma problemy z prawem. Aby zdobyć środek odurzający narkomani fałszują recepty, kradną leki w aptekach i szpitalach, czasem trudnią się wytwarzaniem narkotyków, np. konopi indyjskich. Mimo to narkomanię naleŝy i moŝna leczyć. Nie wolno się poddawać, poniewaŝ wtedy odbieramy sobie szanse na normalne Ŝycie. Na kaŝdym etapie jest ona zagroŝeniem dla Ŝycia. Nie da się wygrać z nią samemu, dlatego bardzo waŝne jest wsparcie bliskich osób, a takŝe leczenie w szpitalu zamkniętym. Tylko wtedy moŝna mieć gwarancje skutecznej walki z nałogiem. Cele terapii powinny być adekwatne do uszkodzonych poprzez działanie środków odurzających sfer Ŝycia narkomana. Do najwaŝniejszych naleŝy, m. in. zwalczanie skutków zaŝywania narkotyków oraz wyeliminowanie przyczyn uzaleŝnienia, a takŝe ukształtowania osobowości, która będzie w stanie radzić sobie z problemami i komplikacjami Ŝyciowymi bez korzystania ze wsparcia środków odurzających. JednakŜe kaŝdy powinien pamiętać, Ŝe terapia i leczenie moŝe zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy osoba uzaleŝniona naprawdę chce zerwać z nałogiem i powrócić do normalnego trybu Ŝycia Język przekazu dealera. Tabela opisująca działanie i efekty uboczne poszczególnych narkotyków Dealer ma sprawdzone sposoby, aby zachęcić nastolatka do zakupu danego środka. Potrafi zareklamować środek odurzający w taki sposób, Ŝe młody

8 człowiek nie będzie potrafił się oprzeć jego namowom. Aby uniknąć tego zjawiska naleŝy zapoznać się z tabelą obrazującą róŝnice pomiędzy tym, co mówi dealer, a prawdziwymi skutkami zaŝywania narkotyku. Grupa środków odurzających Opium Morfina Heroina Naturalne i częściowo syntetyczne pochodne maku Rozpuszczalniki Środki wziewne Marihuana Haszysz Inne przetwory konopii indyjskich Kokaina Crack Pozostałe przetwory liści krzewu coca Amfetamina LSD Ecstasy Efekty przedstawione przez dealera Brak reakcji na doznany ból, stan euforii, uczucie senności i zrelaksowania Stan euforii, odrętwienie oraz odurzenie Euforia i stan radości, chichot Intensywna, ale krótka euforia, błogostan Ogromny przypływ energii, brak apetytu i potrzeby snu, objawy agresji, rozszerzone źrenice i stan euforii Uczucie widzenia dźwięków, a słyszenia kolorów, urojenia i halucynacje wzrokowe Stan podniecenia, zwiększona energia, odporność na zmęczenie i brak snu, bóle głowy Skutki zatajone przez dealera Świąd, pieczenie, zwiększona potliwość, drŝenie ciała, apatia, torsje i omdlenia, bóle brzucha i mięśni, zjawisko próchnicy, uczucie senności, bardzo niskie ciśnienie krwi, krwotoki, przyspieszone bicie serca oraz uczucie zimna Krwotoki, osłabienie, bóle głowy, stawów i mięśni, nudności, drŝenie ciała, przygnębienie, moŝliwe uszkodzenie mózgu, nerwów, wątroby i innych narządów, oszołomienie, stan zmęczenia, zaniki pamięci, zapalenie spojówek, rany dookoła ust i blisko nosa Panika, zwiększona potliwość, niestrawność, powaŝne choroby oskrzeli i krtani, brak koncentracji, zwiększony apetyt, lęki, obłęd, suchość w gardle i ustach Bóle głowy, nudności, torsje, zimne poty, drganie ciała, depresje, bezsenność i wyczerpanie, na zmianę brak apetytu z nadmiernym głodem, krwotoki, gorączka, impotencja, blada skóra Bezsenność, nagły spadek wagi, częste zmiany nastroju, drŝenie kończyn górnych i dolnych, gadatliwość, wymioty, wysypki i omamy Omamy połączone z lękiem lęku, apatia, ataki agresji, depresja, brak zainteresowań, bezsenność, wysokie ciśnienie krwi, strach przed śmiercią i szaleństwem, rozpacz, smutek, drŝenie ciała, rozszerzenie narządów wzroku, próby samobójcze itp. Depresja, paranoja, obniŝenie poziomu intelektualnego, mania prześladowcza, przyspieszony i nierównomierny tryb bicia serca, bóle w klatce mięśniowej, skurcze mięśni i drŝenie ciała, podniecenie, zwiększona ilość energii

9 2.3. Historia narkomanii. KaŜdy z nas ma świadomość, Ŝe obecnie nie ma najmniejszych kłopotów z dostępem do środków uzaleŝniających. W Polsce tzw. działkę moŝna dostać wszędzie, w parku, na dyskotece. UzaleŜnienia od narkotyków stały się powaŝnym zagroŝeniem w społeczeństwie w II połowie XX w. Kiedyś stosowane dla przyjemności lub w elach medycznych, dziś są zmorą cywilizacji, co blokuje rozwój demokratycznych, zamoŝnych i świadomych zbiorowości. Aby przeciwdziałać narkomanii naleŝy poznać jej historię, a takŝe zrozumieć działanie oraz skutki. Jest to nie tylko problem medycyny, ale takŝe społeczeństwa. Do dziś mamy problemy z podaniem definicji narkotyków i ich podziałem, więc trudno dokładnie określić jak długo funkcjonują one w naszym Ŝyciu. Narkotyki były obecne w Ŝyciu ludzi od neolitu jako środki lecznicze. Często wykorzystywali je czarownicy, kapłani, znachorzy i szamani. Ślady środków odurzających były obecne takŝe w posiłkach, gdzie uŝywano ich jako przypraw. Pełniły one główne role podczas obrządków religijnych obecnych w wielu kulturach. Wywar z muchomorów, m. in. Amanita muscaria był podstawą trunków na Wschodzie, np. hinduskiej somy. Aczkolwiek nie uŝywano ich w celach rekreacyjnych, tak jak dzieje się to w dzisiejszych czasach. Źródła podają, Ŝe narkotyki były znane juŝ 4 tysiące lat temu. Kroniki z czasów staroŝytnych podają, Ŝe opium zostało wykryte w maku przez ludzi przed narodzinami Jezusa. Potem uczeni stosowali je przez kilka tysięcy lat aŝ do 1805 roku jeden z naukowców otrzymał morfinę z makówek i łodyg rośliny bez Ŝadnych dodatków. Uprawa maku była znana Persom i Egipcjanom, natomiast Sumeryjską instrukcję o przygotowaniu opium spisano na glinianych tabliczkach i nie zmieniono jej do dziś. W Egipcie opium wykorzystywano do powstrzymania dzieci od płaczu, a w staroŝytnym Rzymie i Grecji jako panaceum stosowano je podczas kaŝdej dolegliwości. Lekarz Marka Aureliusza oraz Hipokrates polecali ten środek w leczeniu. Niestety rzymski mąŝ stanu wpadł w uzaleŝnienie w wyniku codziennego przyjmowania dawki specyfiku. W staroŝytności bardzo popularne było przyjmowanie Ŝywicy konopi, tzw. haszyszu. W Chinach stosowano go jako znieczulenie podczas operacji chirurgicznych. W krajach islamskich spopularyzowano haszysz z powodu zakazu picia alkoholu przez Koran, a w Afryce substancję otoczono niemal czcią religijną. W Ameryce Środkowej i Południowej grzyby halucynogenne i liści koka stosowano do wyzwolenia ekstaz religijnych. Popularność zdobył takŝe peyotl, czyli substancja otrzymywana z jednego z miejscowych gatunków kaktusa.

10 WyŜej wymienione substancje zostały wykorzystywane przez prekolumbijskie cywilizacje, np. Majów, którzy rozwinęli rytuały z ich udziałem. UŜywanie ich zmieniło swój charakter i równocześnie spowodowało rozwój współczesnej narkomanii, nastąpiło po przybyciu pierwszych europejskich kolonizatorów. Hiszpanie przejęli wiele nawyków od zamieszkujących tereny podbite, w tym te dotyczące środków odurzających. W średniowieczu francuski przyrodnik Belon opisał zjawisko szerzenia się narkomanii opiumowej w kraju Turków, którzy zaŝywali ten środek, aby wygrywać bitwy. To Francja jako jedna z pierwszych krajów rozpoczęła walkę z uzaleŝnieniem od substancji odurzających za pomocą metod represyjnych. W wieku XVIII pojawiły się pierwsze zakazy produkcji konopi, lecz niestety przyniosło to odwrotny od zamierzonego skutek. W tym samym czasie przewoŝono opium do Chin, gdzie spowodowało to wzrost zjawiska narkomanii wśród chińskiego społeczeństwa wraz z dworem cesarskim! Skutkami była szerząca się korupcja i rozkład państwa. Władze nie chciały do tego dopuścić, więc zniszczono cały zapas tej substancji, który był własnością Europejczyków i ją zdelegalizowano. Wszystko się obróciło przeciwko Chinom, gdyŝ wywiązały się trzy, tzw. wojny opiumowe (pierwsza z Wielką Brytanią, natomiast dwie pozostałe z Francją). Ich wynikiem była ponowna legalizacja opium. W wieku XIX w czasie rozwoju nauki zostaje odkryta morfina i heroina. ZaŜywanie tej pierwszej substancji sprawiła, Ŝe Ŝołnierze, którzy ją stosowali na polu bitwy w postaci środka przeciwbólowego, silnie się uzaleŝnili. Pochodna morfiny, czyli heroina była znacznie silniejsza i bardziej uzaleŝniała. ZaŜywali ją Europejczycy ciekawi świata, a takŝe ci snobistyczni oraz cyganeria artystyczna. SpoŜywanie od czasu do czasu określonej dawki przekształcało się w nałóg. Popularyzacja morfiny i heroiny w Ameryce Północnej oraz Europie wywoła narkomanię, na którą odpowiedziały rządy państw w postaci ustaw, umów międzynarodowych, które miały zwalczyć ten społeczny problem. Głównie zajmowała się tym Liga Narodów. Po II wojnie światowej narkomani znowu odnotowała wzrost, a Ligę Narodów zastąpiono ONZ. Do jej działań zaliczamy podpisanie m. in. Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających, która niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Rozprzestrzenianie się problemu wzrastało i pojawiały się kolejne środki, m. in. LSD, amfetamina. Narkotykami dziś nazywamy substancje psychoaktywne, chemiczne, które mają pochodzenie często roślinne, jak i syntetyczne. Drugi rodzaj dotyczy przede wszystkim środków, które pojawiły się na rynku narkotykowym po 1939 roku. Zalicza się do nich głównie metadon, pedytynę, a takŝe produkty uboczne nafty i smoły.

11 Wzrost narkomanii i odmłodnienie społeczności zaŝywającej środki odurzające obserwuje się juŝ od lat 70. XX w. Początki uzaleŝnień w środowisku młodzieŝy nastąpiły na przełomie lat 70. i 80. XX w. i łączą się z ruchami kontestacyjnymi. Powstanie subkultury, która wchłonęła narkotyki i zaznaczyła jej znaczenie kulturowe, sprawiła jednocześnie do istotnych przemian na rynku narkotykowym. Narkotyki stały się czymś w rodzaju więzi, integracji hippisów. Wspólne zaŝywanie tych substancji stało się obrzędem danej kultury i elementem odróŝniającym ją od pozostałych. Badania pokazują, Ŝe najczęściej w latach 70. XX w. stosowano morfinę, glimid, psychedrynę, haszysz i dolargan. Często uŝywano takŝe proszki do prania, pasty do mycia zębów, a nawet naftę i rozpuszczalniki benzynowe! Jednoczesne zaŝywanie substancji o róŝnych efektach i skutkach lub składzie chemicznym było głównym modelem konsumpcji narkotyków. Zjawisko to nazywano politoksykomanią. Popularność zyskiwały kolejne specyfiki, m. in. mleczko makowe, czyli sok wyciśnięty z niedojrzałych jeszcze makówek. Kolejnym sposobem na odurzenie się było przyrządzenie makiwary, tzw. zupy, którą otrzymywało się poprzez ugotowanie słomy makowej zawierającej opium. W obydwu przypadkach znaczenie miała pora roku i sezon. W II połowie lat 70. XX w. gdańscy studenci opracowali prosty sposób otrzymywania polskiej heroiny, czyli popularnego kompotu. Przyczyniło się to do zmian w nałogu narkotycznym. Dominacja wyŝej wymienionych substancji, które naleŝą do grupy opiatów, czyli najsilniej uzaleŝniających psychicznie i fizycznie, wykreowała charakterystyczne cechy narkomanii w Polsce. Aby wzmocnić ich działanie stosowano teŝ środki uspokajające, nasenne, które kupowano w aptece za pomocą fałszywych recept. Wzrost liczby uzaleŝnionych w Polsce nastąpił bardzo gwałtownie, co spowodowało odrzucenie reszty społeczeństwa. DostrzeŜenie, Ŝe zjawisko narkomanii się rozprzestrzeniło w naszym kraju, miało miejsce ok r. Okres ten nazywa się makowym, gdyŝ zanikły wszystkie idee, m. in. hippisowskie. Obecnie wciąŝ obserwujemy niepokojący wzrost narkomanów, producentów i przemytników. Jeśli rośnie popyt, to takŝe i podaŝ się zwiększa. Na podstawie historii tego zjawiska naleŝy pamiętać, Ŝe nie jest to naturalna ani przejściowa cecha dzisiejszego młodego pokolenie. PrzeraŜające jest to, Ŝe kaŝde zjawisko ulega zmianom i to jest najbardziej groźne w tym przypadku. Tym problemem społecznym zajmuje się ogromna liczba specjalistów i naukowców, od socjologów, psychologów po lekarzy i prokuraturę. Aczkolwiek mimo tego narkomania nadal jest najmniej rozpoznawalną ze wszystkich patologii społecznych. Nie wolno nam zapominać, Ŝe zjawisko narkomanii jest waŝnym problemem całego społeczeństwa. W pracy bardzo często powtarza się

12 stwierdzenie o skali tego nałogu, aby uświadomić innym, Ŝe nie jest on spowodowany przez samych uzaleŝnionych, ale teŝ i środowisko, w którym dorastamy, i przede wszystkim złej polityki społecznej i ogromnie niskiego poziomu uświadomienia społeczeństwa polskiego Fazy uzaleŝnienia od środków odurzających. Narkomania rozwija się w szybkim tempie. Na podstawie obserwacji moŝna wyróŝnić cztery fazy uzaleŝnienia: 1. Biorę, Ŝeby było przyjemnie, czyli faza inicjacji: W dzisiejszych czasach czas inicjacji ma miejsce w wieku od lat. Jest to okres dojrzewania, kiedy nastolatki się rozwijają i chcą być niezaleŝne od rodziców i pragną większej swobody. Do niedawna największym autorytetem była mama lub tata, ale muszą ustąpić oni miejsca znajomym, z którymi często następuje pierwszy kontakt ze środkami odurzającymi. Zaczyna się od alkoholu, ale wszystko moŝe zajść dalej w kierunku narkomanii. Najczęściej zaŝywane w tym okresie substancje to marihuana, kleje i leki. Pierwsze środki odurzające nastolatek dostaje za darmo od dealera, a ich zaŝywanie często jest niezaplanowane i ma miejsce okazjonalnie. Dlatego wskazana jest obserwacja nastolatka. Pierwsze, drobne kłamstwa na temat: spóźnień, znajomych z którymi nastolatek spędza czas, miejsc, które odwiedza z grupą rówieśników, Zmiany dotyczące wyglądu zewnętrznego i zachowania: dziwny zapach włosów i ubrań, naduŝywanie środków zapachowych, zaczerwienienie oczu, rozszerzenie źrenic, częsty katar, nadpobudliwość lub ospałość, zamykanie się w swoim pokoju, łazience po powrocie do domu. Postawa charakterystyczna dla tego okresu: NIE ROBIĘ TEGO!!!

13 2. Biorę, Ŝeby było przyjemnie i Ŝeby nie było źle, czyli faza eksperymentacji: Są osoby, które poprzestają na jednokrotnym spróbowaniu danego środka odurzającego, ale znacząca większość nie moŝe juŝ zerwać z zaŝywaniem substancji i wkracza w kolejny etap, tj. eksperymentowania z narkotykami. Okres ten jest czasem, gdy nastolatek poznaje skutki określonych narkotyków i je porównuje. Często się zdarza, Ŝe ciekawość zwycięŝa nad rozsądkiem i dziecko traci kontrolę nad środkami odurzającymi. Zdarza się, Ŝe ten etap jest ostatnim w sferze narkotyków, co powoduje uświadomienie sobie, Ŝe istnieje wiele powikłań i niebezpieczeństw związanych z nałogiem, ale osoby, które nie chcą zrezygnować ze stanu po zaŝyciu substancji odurzających, przechodzą do kolejnej fazy. W trakcie fazy eksperymentowania młodzieŝ zaczyna przynaleŝeć do określonej grupy społecznej, gdzie chłonie jej zasady, ideologię, normy. Charakterystyczną cechą tego okresu jest początek prowadzenia podwójnego Ŝycia i pojawiania się kolejnych kłamstw. Narkotyk jest zarówno zabawą, jak i problemem, często przydaje się teŝ w szkole, tj. środki pomagające w nauce. Nastolatek dąŝy do przyjemności i ucieka od przykrości za pomocą środków odurzających. Poprzez narkotyki chce uciec od bieŝących problemów, walczy ze stresem. Do poprzednio zaŝywanych środków dochodzą kolejne, m. in. amfetamina, haszysz, LSD czy ecxtazy. W trakcie tej fazy takŝe potrzebne jest poświęcenie uwagi nastolatkom. Charakterystyczne zachowania fazy II: zmiana środowiska, czyli wymiana kolegów na nowych, częste zmiany nastroju, izolacja od rodziny, zaniedbywanie podstawowych sfer Ŝycia i obowiązków, ataki agresji oraz wyszukane kłamstwa, zaniechanie uprawiania dotychczasowego hobby, podejmowanie się prac zarobkowych w celu zdobycia funduszy na narkotyki, coraz gorsze oceny w szkole, wagary, slang niezrozumiały dla rodziców (czytaj w kolejnym rozdziale), agresja słowna, częste prośby o pieniądze, drobne kradzieŝe, niedbały strój, zamykanie się w łazience, zaniedbanie nawyków higienicznych.

14 Postawa charakterystyczna dla tego okresu: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO!!! 3. Biorę, Ŝeby nie było źle, czyli faza uŝywania i naduŝywania substancji: W opinii specjalistów zaŝywanie tych silnych narkotyków nie jest juŝ uŝywaniem, a naduŝywaniem substancji. To sformułowanie pojawia się w wypowiedziach osób, które je zaŝywają, a często teŝ osoby z ich bliskiego środowiska, które chcą się usprawiedliwić bądź zbagatelizować problem. W odniesieniu do niektórych rodzajów środków odurzających, np. marihuany mamy styczność z większa tolerancją, gdyŝ istnieje pogląd, który głosi, Ŝe jest etap jej nieszkodliwego zaŝywania. Wejście w fazę naduŝywania środków odurzających oznacza, Ŝe pojawiają się określone konsekwencje ich przyjmowania. Tyczy się to większych problemów opisanych w fazie II, np. wagarów, agresji słownej. Na tym etapie takŝe juŝ trudniej jest ukryć zmiany w zachowaniu, co powoduje wiele trudności w zaŝywaniu substancji. Nasila się częstotliwość przyjmowania środków, pojawia się obecność tzw. twardych narkotyków. Sporo czasu poświęca się na zdobywanie i zabezpieczenie substancji. Nie ma juŝ w Ŝyciu miejsca na szkołę, obowiązki domowe. Liczą się znajomi i środki odurzające. w tej grupie norm. Charakterystyczne cechy III fazy: coraz gorsze zachowanie nastolatka, częstsze odurzanie się, przyjmowanie substancji w samotności lub wśród znajomych, pierwsze przedawkowania, nie utrzymywanie kontaktów z niebiorącymi znajomymi, identyfikacja z narkomanami, patologiczny obraz kłamstwa, kradzieŝe, handel narkotykami, kompletne zaniedbanie szkoły, pierwsze konflikty z prawem, częste kłótnie w domu rodzinnym, przewlekły kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia, pierwsze objawy po próbach odstawienia narkotyku. Postawy charakterystyczne dla tej fazy: NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO!!! MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ!!!

15 NIE HANDLUJĘ NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE!!! KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM!!! 4. śyję po to, aby brać, biorę po to, aby Ŝyć, czyli faza uzaleŝnienia i degradacji: Kolejnym etapem jest uzaleŝnienie. WHO określa je jako psychiczny, a niekiedy fizyczny stan wynikający z interakcji między Ŝywym organizmem a lekiem, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których naleŝy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy by uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi leku. Tolerancja moŝe wystąpić, ale nie musi. Osoba moŝe być uzaleŝniona od więcej niŝ jednej substancji. Spośród grupy eksperymentującej wyłania się podgrupa osób, które regularnie zaŝywają określone substancje. Są osoby, które na pewnym etapie Ŝycia zaŝywały narkotyki i były w fazie III przez jakiś czas, ale się wycofały i zrezygnowały z dalszych doświadczeń. Jednak potrzebna jest im odpowiednia pomoc medyczna i psychologiczna. Natomiast ci, którzy nie są w stanie odrzucić środki wpadają w nałóg. Jego konsekwencje to przykre dolegliwości psychiczne i fizyczne. Następuje regresja i destrukcja organizmu. Codzienne zaŝywanie narkotyków prowadzi do jego wyniszczenia. Występują objawy absencyjne. Znacznie pogarsza się stan zdrowia i pojawia się zagroŝenie dla Ŝycia. Zanikają wszystkie uczucia wyŝsze, zwęŝa się zakres celów, marzeń. UzaleŜniony przestaje funkcjonować jako istota społeczna. Psychiczna i fizyczna potrzeba narkotyków moŝe prowadzić do przewlekłej choroby mózgu. Mają miejsce w tej fazie pierwsze próby samobójcze, depresje. Potrzeba zaŝycia narkotyku staje się priorytetem Ŝyciowym. ZagroŜenie śmierci jest bardzo wysokie, gdyŝ człowiek staje się wrakiem i cieniem samego siebie, który nie jest zdolny do Ŝycia. Charakterystyczne cechy tej fazy: wyniszczenie organizmu, chroniczny kaszel, bardzo częste kłopoty z policją, niekontrolowane wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliŝszych, częste depresje, wymuszające zaŝywanie narkotyku, normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku, paranoje narkotyczne, zerowe poczucie własnej wartości, myśli samobójcze.

16 Postawa charakterystyczna dla tej fazy: NIE UMIEM śyć BEZ NARKOTYKU!!! 2.5. Słowniczek slangu narkotykowego Nastolatek, który zacznie zaŝywać narkotyki podczas rozmów telefonicznych i wśród znajomych będzie uŝywał slangu, tzn. potocznego języka, który jest rozumiany tylko w określonej grupie społecznej. Jako rodzic, nauczyciel, przyjaciel, siostra usłyszysz któreś z tych słów, to znak, Ŝe naleŝy przyjrzeć się dokładniej zachowaniu chłopca lub dziewczyny. PoniŜej prezentuję określone słowa wraz z ich wymiennikami w slangu narkotykowym, z którym warto się zapoznać dla bezpieczeństwa. Ekwipunek do zaŝywania środków odurzających dzieli się na: 1. do palenia i wdychania: fifka, fifa, lufka, bongo (tzw. fajka wodna), srebro, folia 2. doŝylnie: sprzęt, strzykawka, igła, pompka, gary, łyŝka, garnki Handlujący środkami odurzającymi: dealer Określenie końcowej fazy działania substancji: zejście, zjazd, dół. Miejsce, gdzie zachodzi handel narkotykami: bajzel (zazwyczaj jest to dworzec) Określenia ogólne środków odurzających: towar, dragi, czady, materiał Nazwy określonych substancji odurzających: amfetamina: spid, proszek, proch, amfa, feta, setka (100 mg), witamina A, ecstazy: eska, bleta, piguła oraz nazwy własne tabletek, jak: UFO, Love, Superman, Mitsubishi, Vogel, Herz, Sonne, VW, grzyby halucynogenne: grzybki, psylocyby, psyfki, baluny, heroina: hera, hercia, helena, proszek, "kompot" (polska heroina), kokaina: koka, koks, gram, porcja, śnieg, charlie, biała dama, witamina C,

17 konopie indyjskie (marihuana, haszysz): dŝoint, skręt, blant, ziele, zielsko, zioło, grass, marycha, trawa, huana, marycha, maryśka, skun, gandzia, samosieja, afgan, kolumbijka, leki uspokajające i nasenne: dorota, dorotka, efka, erki, pestki, piguły, rolki, ziomki, LSD: kwas, kwach, kwasik, papierek, krysztatek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, listek, oraz nazwy własne bibułek z kolorowym nadrukiem np. Asterix, sterydy anaboliczne: koks, deka, wino, metka, mietek, omka, omen, prima, teściu, środki wziewne: solwent, rozpuchol, budzio. Określenia narkomana, czyli uzaleŝnionego od środków odurzających: ćpun, grzejnik Określenia narkomana ze względu na rodzaj zaŝywanej substancji: trawiarz, zielarz (palący marihuanę) brałniarz (palący heroinę) klejarz (narkoman, który zaŝywa środki wziewne) Określenia dawki środka odurzającego: działka, gram, giet, bit setka (np. 100 mg amfetaminy) cent (1 cm 3 heroiny) gruda, linia, ścieŝka kreska (porcja kokainy, amfetaminy) Określenia uczuć i stanów po zaŝyciu środka odurzającego: kop, jazda, trzepanie, odlot, odjazd, podróŝ, kręcenie, śmiechawa, trip Określenia opisujące stan głodu narkotykowego: głód, być na głodzie, skręt, absta Narkotyzowanie się, czyli zaŝywanie środków odurzających: ogólnie: ćpać, brać, grzać, przygrzać, nagrzać się, zapodać, nawalić się, przyhajcować, rąbnąć sobie doŝylnie: dawać w kanał, wjechać, pukać, huknąć, cyknąć palenie: jarać, najarać się, spalić, przypalić, upalić się, kopcić, palić fifę, wciągać do nosem (amfetaminę, kokainę): snifować, zasnifować

18 wziewnie: kirać, kleić się, dmuchać, przydmuchać, buchać Nazwy zaburzeń psychicznych po zaŝyciu substancji: łapać paranoję, łapać flesze, łapać haluny Narkomania, czyli nałogowe branie narkotyku być w ciągu, grzać Główne powody zaŝywania narkotyków przez młodzieŝ Specjaliści ds. zjawiska narkomanii nie odkryli jeszcze jednego powodu, dla którego młodzieŝ tak często sięga po narkotyki. Są ich setki. KaŜdy nastolatek kieruje się czymś innym, gdyŝ narkomania w kaŝdym przypadku jest rzeczą indywidualną. PoniŜej pragnę zaprezentować krótko opisane przyczyny zaŝywania przez nastolatków środków odurzających, które są najczęstszymi powodami ich działań. 1. Ciekawość, nuda KaŜdy z nas chce spróbować w Ŝyciu wszystkiego, mieć wiele doświadczeń. Środki odurzające podczas reklamowania przez dealera są doskonałym sposobem na niesamowite uniesienia. Z braku zajęcia lub z czystej ciekawości młodzieŝ sięga po nie, aby przeŝyć w Ŝyciu coś niesamowitego. 2. Presja rówieśników W kręgu znajomych kaŝdy chce mieć jak najwyŝszą pozycję i być powszechnie szanowanym oraz lubianym, dlatego, aby zaimponować innym kolegom i koleŝankom na wycieczkach szkolnych, dyskotekach zaŝywa się środki odurzające. 3. Problemy szkolne i/lub rodzinne Gdy rodzice więcej czasu pracują niŝ poświęcają dziecku, ono czuje się opuszczone. Zamyka się w sobie przez co często moŝe mieć problemy w szkole, gdzie osoby ciche i skromne są uwaŝane za gorsze. Aby uciec od tych problemów nastolatek próbuje znaleźć ukojenie w narkotykach, które dają mu pozorną stabilizację i pozwalają zapomnieć o braku miłości ze strony rodziców, przyjaciół.

19 4. Objaw buntu W okresie dojrzewania młodzieŝ musi zmierzyć się z niesprawiedliwością świata. Często nie zgadza się na ograniczenia i zasady. Chce pełnej wolności, której rodzice ani nauczyciele nie mogą zapewnić, gdyŝ są określone obowiązki, które nastolatek musi wypełniać. Dlatego rodzą się konflikty pomiędzy młodzieŝą a dorosłymi. Wyjściem z takiej sytuacji jest zaŝycie środków odurzających, aby zrobić na złość rodzicom lub wychowawcy. 5. Szybsza nauka Rodzice w XXI w. wywierają na młodzieŝ ogromną presję związaną ze szkołą. Dziecko jest przyzwyczajone, Ŝe musi mieć świetne oceny, wiele osiągnięć. Bez nauki do niczego nie dojdzie w Ŝyciu i będzie zerem. Ogromny stres sprawia, Ŝe nastolatek, aby zadowolić rodziców sięga po narkotyki, które pomagają mu w szybszej nauce. 6. Problemy emocjonalne W okresie dojrzewania pojawiają się pierwsze rozczarowania miłosne, zawody, konflikty. Nastolatki często nie są przygotowane na zderzenia się z tyloma problemami naraz. Zamiast powiedzieć o kłopotach rodzicom lub wychowawcy szukają rozwiązania gdzie indziej. Nie radząc sobie z Ŝyciem, sięgają po narkotyki, aby zapomnieć o bólu, smutku i goryczy. 7. Naśladowanie dorosłych Dziewczyna lub chłopak zaczynając naukę w gimnazjum, ma świadomość, Ŝe jest dojrzalszy, doroślejszy i więcej mu wolno. Jest to bardzo mylny tok myślenia, gdyŝ to nie wiek świadczy o naszej dojrzałości, a zachowanie. MłodzieŜ chcąc zachowywać się jak prawdziwy dorosły sięga po narkotyki, aby pokazać innym, Ŝe wszystko mu wolno. Jest to z jednej strony wina rodziców, którzy palą, pija przy dzieciach, dając im nieodpowiedni wzór. 8. Niechęć do zmierzenia się z odpowiedzialnością i światem dorosłych Dojrzewanie to czas, gdy trzeba się zmierzyć z wieloma wyborami, np. do której szkoły zawieść papiery, kim być w przyszłości. Nastolatek musi ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, np. gdy wraca za późno do domu, ma świadomość, Ŝe rodzice tego nie zlekcewaŝą i moŝe liczyć na wymierzenie kary. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy zniszczy np. mienie szkoły. Musi ponieść jego koszty. Straci zaufanie rodziców i nie będzie umiał sobie radzić z problemami bez ich pomocy. 9. Radio, TV, Internet Wiek XXI to czas mediów. Mają one ogromny wpływ na nastolatki, które duŝą część czasu spędzają przed komputerem bądź telewizorem. Tam stykają się

20 z gwiazdami tzw. popkultury, która promuje imprezowy styl Ŝycia, w którym liczy się przede wszystkim zabawa i brak zobowiązań. Nastolatek często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ na jego działanie mają media i treści przez nie przekazywane. 10. Presja mody, tzn. luźnego podejścia do Ŝycia Brak obowiązków, wolność słowa, czynów, zero odpowiedzialności To idealne Ŝycie nastolatka. Brak szkoły, wykonywania czynności domowych Tego pragnie większość młodzieŝy. Aczkolwiek wie ona teŝ, Ŝe nie jest to do końca moŝliwe, dlatego, aby osiągnąć namiastkę tego szczęścia sięgają po środki odurzające Najczęściej zadawane pytania przez nastolatków, które dotyczą zjawiska narkomanii KaŜdy z nas wie, Ŝe nie ma głupich pytań, a są tylko głupie odpowiedzi. Kto pyta, ten nie błądzi aczkolwiek te pytania biorą się z niewiedzy, którą naleŝy uzupełniać. To ona jest jedną z przyczyn obecnego zjawiska narkomanii. Informacje na ten temat często kończą się u nastolatków na stwierdzeniu To niebezpieczne. Jednak wszyscy wiemy, Ŝe to za mało, aby uchronić się przed tym nałogiem. W tym rozdziale prezentuję 9 najczęściej zadawanych pytań przez nastolatków oraz odpowiedzi na nie. 1. Kolega/koleŜanka zaŝywa narkotyki. Chcę pomóc, ale nie wiem jak. Najlepszym wyjściem na początku będzie szczera rozmowa z kolegą/koleŝanką. Nie przytaczaj cytatów z ksiąŝek ani nie próbuj być najmądrzejszym/ą. Tym zachowanie stracisz zaufanie koleŝanki/kolegi. Wytłumacz jej/jemu jakie niebezpieczeństwa czyhają i jakie są skutki zaŝywania środków odurzających. Wyraź swoją troskę i zaznacz, Ŝe się martwisz. Poproś kolegę/koleŝankę, aby udał/a się do odpowiedniej instytucji, która pomoŝe jemu/jej w walce z nałogiem, np. adres Towarzystwa Powroty z U, które pomaga takŝe rodzinom uzaleŝnionych. UwaŜaj takŝe na siebie, gdyŝ pod wpływem kolegi/koleŝanki, Ty takŝe moŝesz wpaść w nałóg. JeŜeli rozmowa nie poskutkuje masz prawo, a wręcz obowiązek powiedzieć o wszystkim rodzicom kolegi/koleŝanki lub wychowawcy oraz psychologowi szkolnemu. Nie traktuj tego jako zdrady kolegi/koleŝanki. Nie robisz nic złego, gdyŝ chcesz pomóc tej osobie. 2. Chciałbym/chciałabym się leczyć. Co mam robić?

21 NajwaŜniejszą rzeczą jest dostrzeŝenie problemu ze środkami odurzającymi, co w Twoim przypadku juŝ nastąpiło. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem wyleczenia się z nałogu jest terapia w oddziale zamkniętym. Kolejnym krokiem jest wyjawienie prawdy rodzicom lub prawnym opiekunom, którzy zajmą się znalezieniem dla Ciebie odpowiedniej placówki, w której będzie miało miejsce leczenie. 3. Czy moŝna przeprowadzić detoks w domu? Taka forma leczenia nie jest odpowiednią i często teŝ nieskuteczną. W szpitalu na oddziale zamkniętym jest grupa specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, leki i warunki, aby Ci pomóc. Najlepszym wyjściem jest udanie się do poradni zajmującej się leczeniem narkomanii, w której moŝesz otrzymać skierowanie na detoks do szpitala. Aczkolwiek jest to pierwszy krok w walce z uzaleŝnieniem. Podstawowym aspektem zerwania z nałogiem jest długoterminowa terapia. Detoksem w domu interesują się osoby, które nie chcą zerwać z nałogiem, a jedynie zmniejszyć dawkę środka odurzającego. To wyjście nie jest dobre dla organizmu. 4. Jakie są najczęstsze skutki zaŝywania narkotyków? W praktyce mamy do czynienia z róŝnorakimi skutkami zaŝywania narkotyków. Do najczęstszych naleŝą, m. in.: Torsje Bóle mięśni i stawów Bóle głowy Omdlenia Brak apetytu Wyniszczenie organizmu HIV/AIDS i inne choroby zakaźne (zaraŝenie się poprzez uŝywanie, np. tej samej strzykawki) Zanik uczuć, brak zainteresowań, emocji. Narkomania jest chorobą, która doszczętnie niszczy człowieka poprzez domaganie się coraz większej dawki środku odurzającego. Trudne jest jego odstawienie, gdyŝ trzeba się wtedy zmierzyć z okropnym bólem, który jest objawem abstynencji. Często zdarza się tak, Ŝe pomimo chęci narkoman nie umie zerwać z nałogiem, gdyŝ nie jest w stanie poradzić sobie z cierpieniem podczas bycia na głodzie. 5. Od pewnego czasu nie zaŝywam amfetaminy/ecxtasy, ale nadal czuję przyspieszone bicie serca i mrowienie w ciele.

22 Po odstawieniu środków odurzających często uzaleŝniona osoba musi się zderzyć z następstwami głodu narkotykowego. W tym wypadku naleŝy udać się do lekarza, który zleci odpowiednie badania, co pomoŝe przy leczeniu. Warto udać się takŝe do psychologa, który pomoŝe Ci poradzić sobie z emocjami i uczuciami podczas odstawienia narkotyku. 6. Czy w badaniach krwi jest moŝliwość znalezienia śladów środków odurzających? Obecność narkotyku moŝna wykryć jedynie, gdy zastosuje się test na obecność określonego narkotyku we krwi albo we włosach. 7. Czy z narkomanii moŝna się całkowicie wyleczyć? Nie. Jest to choroba, która będzie obecna w Ŝyciu osoby uzaleŝnionej do końca. Nawet po zakończeniu terapii naleŝy się pilnować, aby znowu nie wpaść z nałóg. To nie jest tak, Ŝe rok terapii w oddziale zamkniętym wszystko załatwi. Do tego moŝna wrócić nawet po kilku latach i zaprzepaścić wszystko, co się osiągnęło podczas leczenia. 8. Słyszałam/em, Ŝe marihuana nie jest szkodliwa i nie uzaleŝnia. Czy to prawda? To jedna z największych bzdur dotycząca zjawiska narkomanii. Często stosuje się podział na tzw. narkotyki miękkie i twarde, ale nie oznacza to, Ŝe miękkie nie uzaleŝniają. Są równie niebezpieczne jak twarde. ZaŜywanie kaŝdego rodzaju środków odurzających prowadzi do wyniszczenia organizmu i nałogu. Nie kieruj się subkulturami i ich ideami, które często negują szkodliwość marihuany czy tzw. trawki! 9. Czy moŝna uzaleŝnić się po jednorazowym zaŝyciu narkotyku? Oczywiście, Ŝe tak. Są substancje, które po pierwszej dawce tak silnie działają na organizm, Ŝe juŝ za jakiś czas pragnie on powtórzenia efektu. Do takich środków naleŝy, m. in. heroina. Rzeczywiście są osoby, które po jednokrotnym spróbowaniu narkotyku nie wrócą do niego, ale wymaga to odpowiedniej odporności psychicznej i wytrzymałości. Na tych dziewięciu podstawowych pytaniach wiedza o narkomanii się nie kończy i naleŝy ją poszerzać przez cały czas. Ankiety przeprowadzone przeze mnie wykazały, Ŝe dość spora liczba osób nie ma wystarczającej wiedzy nt. zjawiska narkomanii.

23 3.2. Wywiad z ekspertem W celu dogłębnego poznania zjawiska narkomanii niezbędna jest współpraca ze specjalistami w tej dziedzinie. Na potrzeby tej właśnie pracy przeprowadziłam wywiad z pracownikiem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN. Dane osobowe tejŝe osoby nie mogą zostać podane, gdyŝ poprosiła ona o zachowanie tego w tajemnicy ze względu na obawę przed wynikającymi z tego konsekwencjami. Pytanie 1: Czy Pani zdaniem wiedza na temat narkotyków ma wpływ na to, czy młodzieŝ je zaŝywa? Odpowiedź: Na pewno wiedza dotycząca zagroŝeń wynikających z uŝywania substancji odurzających ma ogromne znaczenie w profilaktyce lecz na fakt sięgania młodych ludzi po narkotyki składa się o wiele więcej czynników niŝ sama niewiedza, np. brak asertywności, chęć zaimponowania innym czy nie radzenie sobie z problemami dnia codziennego. Pyt. 2: Czy uwaŝa Pani, Ŝe w Polsce wystarczająco wiele uwagi poświęca się zjawisku narkomanii? Odp.: Myślę, Ŝe tematyka dotycząca narkomanii nigdy nie będzie w pełni wyczerpana, ale na pewno szkoły i placówki oświatowe poświęcają na to zagadnienie wiele uwagi. DuŜy problem stanowi brak świadomości rodziców o objawach i sygnałach, które mogą świadczyć, Ŝe ich dziecko zaŝywa środki odurzające. Pyt. 3: Jaki są Pani zdaniem najczęstsze przyczyny sięgania po środki odurzające przez młodzieŝ? Odp.: Przyczyn sięgania po narkotyki jest wiele i zaleŝą od indywidualnej jednostki. U jednych moŝe być ucieczką przed problemami, a u drugich chęcią dopasowania się do innych. Tak więc, ile ludzi tyle przyczyn zaŝywania substancji odurzających. Jednak spośród najczęstszych moŝna wymienić: MłodzieŜowa chęć buntu - jest waŝnym czynnikiem skłaniającym do sięgania po narkotyki. MłodzieŜ chce robić rzeczy, które spotykają się z aprobatą rówieśników. UŜywanie narkotyków jest częścią generalnej strategii buntu i pokoleniowej solidarności. Porzucenie narkotyków oznacza porzucenie towarzystwa, do której młody człowiek nie chce dopuścić. Wpływ grupy rówieśniczej - dzieci nie przeciwstawiają się presji rówieśniczego środowiska, gdy pragną być zaakceptowane. OdróŜniać się od nich to dla dziecka najokrutniejszy wyrok losu. ZaŜywanie narkotyku jest niską ceną za wejście w grupę. Pierwsza w grupie osoba uŝywająca narkotyków, aby nie poczuć się wyobcowana, dąŝy do wciągnięcia w nie pozostałych. Dziecko podlega róŝnym presjom zewnętrznym, ze szczególną intensywnością oddziałowywuje na grupę. Grupa tworzy środowisko sprzyjające szerzeniu się narkotyków, staje się usprawiedliwieniem do przebywania samemu

24 poza domem, ułatwia pierwsze próby dzielenia się narkotykami i nabytymi doświadczeniami, a jednocześnie Ŝaden z jej członków nie próbuje przeciwstawić się pozostałym wobec groźby utraty przynaleŝności. Chęć odurzenia się - a więc przeŝycia przyjemnych wraŝeń. Ciekawość, nuda - dzieci nie ustają w poszukiwaniu przygód, nowych doświadczeń, zajęcia wolnego czasu, uciekają od nudnej szkoły, zajęć, obowiązków. Wiele jest rozczarowane "pierwszym razem". Inni mimo wszystko próbują innych narkotyków. Zwiększają dawki, sięgają po nowe środki, próbują kombinacji. Narkotyki potrafią wypełnić czas. Sama próba zdobycia narkotyku zajmuje wiele czasu. Czas zabierają teŝ czynności poprzedzające odurzanie się istota działania narkotyku wpływa zaburzająco na odczuwanie czasu, przydając blasku najzwyklejszej bezczynności. Dzieci Ŝyją w wymiarze "tu i teraz", nie potrafią odkładać przyjemności na później, jak dorośli. Narkotyki działają zawsze i natychmiast, wystarczy ja tylko zaŝyć. Pyt. 4: Dlaczego Pani zdaniem narkotyki aŝ w takim stopniu są atrakcyjne dla nastolatków? Odp.: Narkotyki bywają atrakcyjne dla młodych ludzi poniewaŝ są substancjami psychoaktywnymi (środki chemiczne), które poprzez swoje działanie na organizm człowieka powodują zmiany w jego samopoczuciu oraz zmieniony (zafałszowany) odbiór otaczającej go rzeczywistości (bycie odwaŝnym, rozmownym czy akceptowanym) Przyjmowanie tych substancji wiąŝe się z bardzo duŝym prawdopodobieństwem uzaleŝnienia się. I tu w zasadzie jasnym staje się dla nas drugie oblicze tychŝe, zakładając całkiem logicznie, iŝ zmiany w samopoczuciu i zafałszowany odbiór rzeczywistości łączą się dla uŝywających z przyjemnością, w szerokim tego słowa znaczeniu. W wielu wypadkach o atrakcyjności substancji psychoaktywnych decydują takŝe korzyści związane z tym, iŝ ich uŝywanie pomaga integrować i utoŝsamiać się z grupą rówieśniczą, budować poŝądany w danej grupie obraz własnej osoby. Czy wreszcie... zademonstrować innym (najczęściej rodzicom), lub uzyskać od innych (najczęściej rodziców) coś, czego nie potrafi się demonstrować i uzyskiwać inaczej. Pyt. 5: Jaka forma szerzenia informacji nt. narkomanii jest najlepsza Pani zdaniem? Odp.: KaŜda forma uświadomienia młodym ludziom zagroŝeń związanych z zaŝywaniem środków odurzających jest pomocna, bez względu na to czy jest to godzina wychowawcza czy teŝ warsztaty dla młodzieŝy. Osobiście uwaŝam, Ŝe jedna godzina lekcyjna tj. 45 min. to zdecydowanie za mało aby wystarczająco przekazać uczniom niezbędne informacje dotyczące zjawiska narkomanii. Sądzę, Ŝe dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie cyklicznych bloków tematycznych oraz całych programów profilaktycznych takich jak np.: Narkotyki? dziękuję nie biorę - a nie jak często się zdarza przeprowadzanie tylko niektórych wybranych zagadnień z w/w programu.

25 Pyt. 6: Czy uwaŝa Pani, Ŝe w Polsce jest łatwy dostęp do środków odurzających? Odp.: Wbrew pozorom narkotyki nie są łatwym towarem do zdobycia dla zwykłego człowieka. Polska rzeczywistość róŝni się od tej przedstawianej na filmach, gdzie narkotyki są sprzedawane na kaŝdej ulicy. U nas aby zdobyć środek odurzający trzeba nawiązać kontakt z osobą, która juŝ miała do czynienia z narkotykami i zna osoby od których ewentualnie moŝna je kupić. Polskie prawo nigdy nie dało pozwolenia na sprzedawanie i zaŝywanie środków odurzających jednak największym problemem w przeciwdziałaniu narkomanii jest drastycznie zwiększające się przyzwolenie środowiska, tzn. widzę, Ŝe ktoś rozprowadza narkotyki a nie reaguję. Pyt. 7: Czy akcje i kampanie przeciwko zaŝywaniu środków odurzających są dobrym wyjściem w walce z narkomanią? Odp.: UwaŜam iŝ wszelkiego rodzaju kampanie i warsztaty edukacyjne dla młodzieŝy są dobrym rozwiązaniem w przeciwdziałaniu narkomanii. Pyt. 8: Czy Pani zdaniem wprowadzenie do lektur obowiązkowych ksiąŝek o narkomanii jest dobrym rozwiązaniem? Odp.: KsiąŜki o tematyce związanej z przyjmowaniem narkotyków moim zdaniem nie powinny znajdować się w spisie lektur obowiązkowych, jednakŝe wyjścia i tworzenie róŝnego rodzaju spektakli profilaktycznych opartych na fabule tych ksiąŝek powinny znajdować się obowiązkowo w programach szkolnych lub tzw. miesiącach profilaktyki w szkołach. Pyt. 9: Co jest najwaŝniejsze w profilaktyce zapobiegania zjawisku narkomanii? Odp.: NajwaŜniejsze zasady i formy profilaktyki w zapobieganiu narkomanii to: fachowe informowanie społeczeństwa o tym, czym jest narkomania, jakie są mechanizmy jej powstawania oraz jaką groźbę stanowi ona dla Ŝycia i zdrowia jednostki i dla grupy społecznej. Spowodować, aby stosunek do ludzi cierpiących na uzaleŝnienie od środków narkotycznych stał się bardziej ludzki. Uprawianie działalności wychowawczej w postaci opracowań naukowych. UmoŜliwić dostęp do dokumentacji filmowej, docierać do młodzieŝy, kształtować ich postawy wobec patologii. Uporządkowanie przepisów prawnych w tym zakresie. Szkolenia wychowawców, pedagogów, nauczycieli i rodziców. Nałóg narkotyczny naleŝy traktować jako pewną jednostkę chorobową. Pyt. 10: Czy widoczne są skutki tych działań? Odp.: Profilaktyka jest niezwykle waŝna w walce z przeciwdziałaniem narkomanii i uwaŝam, Ŝe odnosi właściwy efekt tzn. chroni przed zagroŝeniami, zatem nakierowuje na osłabienie czynników ryzyka, sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych. Dobrze przeprowadzone programy profilaktyczne umoŝliwiają człowiekowi skuteczne radzenie sobie z sobą i z wymogami Ŝycia, bez konieczności uciekania się do środków psychoaktywnych. Pyt. 11: Co jest najsilniejsze w zjawisku narkomanii?

26 Odp.: Narkomania to choroba duszy i emocji. U człowieka, który sięga po narkotyki, po pewnym czasie pojawia się przekonanie, Ŝe jest to jedyny środek, który pomaga załatwić róŝne problemy i potrzeby. Kiedy czuje się niepewnie, kupuje jeden ze specyfików, po którym ma wraŝenie, Ŝe coś się w nim na chwilę zmienia i poprawia. Narkotyk tłumi na chwilę jedne emocje, a nasila inne. Kiedy przestaje działać, powracają kłopoty i zmartwienia. Ale złapany w narkotyczną pułapkę człowiek, przestaje zauwaŝać jak krótkie i nieprawdziwe są te zmiany. Znów chce się poczuć dobrze znów bierze. Dopiero po pewnym czasie nastolatek dostrzega, Ŝe środki odurzające bynajmniej nie uwalniają go od problemów, a wywołują dodatkowo nowe. Często jednak juŝ jest za późno. Na niebezpieczeństwo narkomanii szczególnie naraŝone są osoby nadwraŝliwe, o kruchej strukturze psychiki, o duŝych ambicjach, których nie są w stanie zrealizować, nie umiejące przegrywać i skutecznie bronić się przed poraŝkami, mało odporne na stresy, frustracje i trudności, lękliwe i uległe, ulegające zniechęceniu wskutek niepowodzeń Ŝyciowych. NaleŜy jednak pamiętać, jak wielkim zagroŝeniem jest przyjmowanie substancji odurzających i jak destrukcyjnie wpływa na Ŝycie kaŝdego. PAMIĘTAJ!! Nikt nie spróbował narkotyku tylko po to aby stać się narkomanem!!!

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych.

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych. O F E R T A zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki narkomanii dla młodzieży Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Co to jest narkotyk? Przyczyny zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież

Co to jest narkotyk? Przyczyny zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież Co to jest narkotyk? Narkotyk to środek wywołujący uzależnienie. Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym, np. środki psychostymulujące

Bardziej szczegółowo

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Dorosłym być Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Prawda czy fałsz? Sprawdź swoją wiedzę: 1. Ktoś,, kto ma silną wolę nigdy się nie uzaleŝni? 2. UzaleŜnienie to choroba, którą się leczy w specjalnych

Bardziej szczegółowo

Obrzydliwe lecz prawdziwe... sami możecie wyrobić sobie zdanie.

Obrzydliwe lecz prawdziwe... sami możecie wyrobić sobie zdanie. Obrzydliwe lecz prawdziwe... sami możecie wyrobić sobie zdanie. Nikotyna związek chemiczny, który prowadzi do uzależnienia od papierosów w wysokich dawkach stanowi truciznę. Tytoń wypalany w dowolnej formie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ ZADANIE NR 5 GRUDZIEŃ 2012

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ ZADANIE NR 5 GRUDZIEŃ 2012 szkola_sp1@poczta.onet.pl Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ ZADANIE NR 5 GRUDZIEŃ 2012 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GODKOWO na 2016 rok WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rynek narkotykowy zmienia się, pojawiają się nowe substancje. Od 3 lat obserwujemy na światowym rynku ekspansję nowego typu środków

Rynek narkotykowy zmienia się, pojawiają się nowe substancje. Od 3 lat obserwujemy na światowym rynku ekspansję nowego typu środków Rynek narkotykowy zmienia się, pojawiają się nowe substancje. Od 3 lat obserwujemy na światowym rynku ekspansję nowego typu środków zwanych,,dopalaczami. Zaczęto je używać w krajach Europy Zachodniej już

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Dopalaczom powiedz nie

Dopalaczom powiedz nie Dopalaczom powiedz nie 1. Co to są dopalacze? 2. Podział dopalaczy. 3. Objawy i skutki zażywania dopalaczy. 4. Powody brania narkotyków przez ludzi 5. Przykłady dopalaczy. 6. Wygląd ciała po zażyciu dopalaczy.

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?

Dopalacze. Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach? Dopalacze Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach? Dopalacze nowe narkotyki Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W MONARZE W R A M A C H P R O J E K T U,, D O B R Y S T A R T

WIZYTA W MONARZE W R A M A C H P R O J E K T U,, D O B R Y S T A R T WIZYTA W MONARZE W R A M A C H P R O J E K T U,, D O B R Y S T A R T CO TO JEST MONAR? Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski. W 2013 r. prowadziło 35 poradni profilaktyki i terapii uzależnień,

Bardziej szczegółowo

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na Hasło tegorocznych Światowych Dni Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Specjaliści pracujący w naszej szkole zachęcają wszystkich rodziców do pogłębienia wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA STOP NARKOTYKOM

PREZENTACJA STOP NARKOTYKOM PREZENTACJA STOP NARKOTYKOM CO BIORĄ NASZE DZIECI? Narkotyki to środki wywołujące uzależnienie. Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ. Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny

NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ. Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny Co to jest narkotyk? Narkotyk to środek wywołujący uzależnienie. Pojęcie to obejmuje substancje uzależniające

Bardziej szczegółowo

Słowniczek narkotykowy

Słowniczek narkotykowy Słowniczek narkotykowy Słowniczek slangu narkotykowego dla rodziców Jeżeli usłyszysz te nazwy w rozmowach swoich dzieci i ich znajomych, nie wpadaj w panikę i nie traktuj ich jak potencjalnych narkomanów.

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

Czy to smutek, czy już depresja?

Czy to smutek, czy już depresja? Niebezpieczna siostra smutku jak rozpoznać i poradzić sobie z depresją? Warsztaty dla uczniów Czy to smutek, czy już depresja? Podstawowe różnice Smutek To emocja, której doświadczanie jest naturalne dla

Bardziej szczegółowo

Sobą być dobrze żyć młodzież bez uzależnień

Sobą być dobrze żyć młodzież bez uzależnień Sobą być dobrze żyć młodzież bez uzależnień UZALEŻNIENIA-DZIĘKUJĘ, NIE! Co to jest uzależnienie? Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 listopada 2008 roku

Uchwała nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 listopada 2008 roku Uchwała nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

FRUSTRACJA reakcja organizmu na przeszkodę PRZESZKODA

FRUSTRACJA reakcja organizmu na przeszkodę PRZESZKODA FRUSTRACJA reakcja organizmu na przeszkodę PRZESZKODA STRES BIOLOGICZNY Odporność biologiczna Faza odporności Czas Faza alarmowa Faza wyczerpania STRES PSYCHOLOGICZNY Stres sytuacja trudna prowadząca do

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeŝone Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień DOPALACZE. nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny

Wszelkie prawa zastrzeŝone Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień DOPALACZE. nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny DOPALACZE nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny UWAGI: 1. PowyŜsze wskazówki podane są jedynie w celach informacyjnych i nie zastąpią udziału w profesjonalnych szkoleniach lub doradztwa specjalisty

Bardziej szczegółowo

Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej. Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko

Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej. Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko Narkotyki, co to takiego? Narkotyki to substancje psychoaktywne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU Pamiętaj o tych trzech rzeczach: szacunek dla siebie, szacunek dla innych, odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny. H. Jackoson

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA MŁODZIEśY REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE:

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA MŁODZIEśY REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE: Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel.(032) 745 12 00/ (032) 745 12 01 e-mail: oik@oik.jaworzno.pl www.oik.jaworzno.pl OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA MŁODZIEśY REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. 1 Profilaktyka, juŝ od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka to proces wspierania zdrowia psychicznego i fizycznego

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków Raport porównawczy Warszawa-Sopot ANALIZA WYNIKÓW I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań UŜywanie alkoholu

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA Depresja Inż. Agnieszka Świątkowska Założenia kampanii Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań

Bardziej szczegółowo

Najczęstszą przyczyną sięgania przez. dziecko po papierosa, alkohol lub. narkotyk jest: przykład osoby z bliskiego otoczenia,

Najczęstszą przyczyną sięgania przez. dziecko po papierosa, alkohol lub. narkotyk jest: przykład osoby z bliskiego otoczenia, Najczęstszą przyczyną sięgania przez dziecko po papierosa, alkohol lub narkotyk jest: przykład osoby z bliskiego otoczenia, łatwość dostępu do uŝywek, trudności w nauce i niska samoocena, brak zadawalających

Bardziej szczegółowo

Szkodliwy wpływ alkoholu na umysł młodego człowieka

Szkodliwy wpływ alkoholu na umysł młodego człowieka Szkodliwy wpływ alkoholu na umysł młodego człowieka Wiek pierwszego zetknięcia się z alkoholem z roku na rok obniża się. Nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu, uszkodzenie procesów rozwojowych, problemy

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr V/23/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2011-2012. Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej. Ogrodzona, styczeń 2005 rok

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej. Ogrodzona, styczeń 2005 rok Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej Ogrodzona, styczeń 2005 rok Program profilaktyki Ust.1. Cel główny szkolnego programu profilaktyki. 1/ Uczeń potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik do Uchwały Nr XII/76/07 Rady Gminy w Wilczętach z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2008 rok Opracowanie mgr Mirosław Ślesiński na zlecenie Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Narkotyki historia uzależnienia ludzkości

Narkotyki historia uzależnienia ludzkości Narkotyki historia uzależnienia ludzkości Narkotyki są znane od tysięcy lat i od tysięcy lat właściwości jakie mają, były wykorzystywane do zmieniania rzeczywistości. Używano ich dla relaksu. W rytuałach

Bardziej szczegółowo

L.P. TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ŚCIEŻKI EDUKAC. zna WSO. zna zasady oceniania z zachowania

L.P. TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ŚCIEŻKI EDUKAC. zna WSO. zna zasady oceniania z zachowania L.P. TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ŚCIEŻKI EDUKAC. 1 Cechy dobrego gospodarza klasy. poznaje (analizuje) cechy Wybór samorządu klasowego. jakie powinien posiadać przewodniczący klasy wybiera gospodarza klasy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Analiza wyników ankiety Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Opracowała Agnieszka Podgórska Pilawa, listopad 1 Wprowadzenie Badanie ankietowe Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Czas realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Cele i opis SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspieranie miękkich kompetencji dziecka Mgr Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 2 października 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2012/2013 REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE

OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2012/2013 REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE OFERTA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK 2012/2013 REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE Wszystkie prowadzone działania są realizowane bezpłatnie. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXVI/294/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziecko i narkotyki. Narkotyki i prawo

Dziecko i narkotyki. Narkotyki i prawo Dziecko i narkotyki Rodzicu nie bój się wiedzy na temat narkotyków! Mając wiedzę łatwiej przekonasz swoje dziecko o ich szkodliwości rzeczowe argumenty bardziej przekonują. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw. dopalaczy DOPALACZE NISZCZĄ MŁODY ORGANIZM tak samo jak normalne narkotyki oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008-2012

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVIII/164/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008-2012 1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZSO W ŻARACH Data rozpoczęcia realizacji: listopad 2009 Miejsce realizacji: ZSO w Żarach Zespół autorów: Beata Owsiana, Elżbieta Malendowicz, Ewa

Bardziej szczegółowo

Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych.

Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych. Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych. Dotyka ich poczucie, że nie pasują do świata. Zamartwiają się czymś,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami

Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami Cele: rodzic: - rozumie pojęcia narkotyk, uzależnienie, przedawkowanie, profilaktyka, - potrafi rozróżnić zachowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna FRAGMENTY PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna realizowany w zasadniczej szkole zawodowej klasa II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku Opracowała: mgr Małgorzata Dybka zatwierdzono- nr ZSP/SPN-1-2003/2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/69/11 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 2014. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BOLESŁAW NA 2011 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BOLESŁAW NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr L/354/2010 Rady Gminy Bolesław z dnia 9 listopada 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BOLESŁAW NA 2011 ROK Wprowadzenie Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoje dziecko przed narkotykami?

Jak chronić swoje dziecko przed narkotykami? Jak chronić swoje dziecko przed narkotykami? Drodzy Rodzice! Uzależnienie od środków odurzających to w dzisiejszych czasach coraz większy problem społeczny. Jak więc postępować, by chronić swoje dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNCIZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA śeromskiego

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNCIZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA śeromskiego PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNCIZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA śeromskiego - Sposoby radzenia sobie ze stresem Prezentacja w klasach maturalnych programu edukacyjnego STRES POD KONTROLĄ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w PODOBINIE I. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Uzależnieniom mówimy STOP

Uzależnieniom mówimy STOP Uzależnieniom mówimy STOP Uzależnienia Nałóg to uzależnienie, przymusowe przyjmowanie substancji uzależniającej, psychiczne i fizyczne przyzwyczajenie się do tej substancji. Powoduje negatywne skutki zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr IV/20/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2007r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 mgr Zuzanna Krząkała- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Uzależnienie od gier

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Eugeniusz Moczuk Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Rodzaj szkoły w badaniach z terenu powiatu mieleckiego (bez braków odpowiedzi)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia).

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Konsekwencje SOMATYCZNE Materiał dla uczniów nr 1.2. Konsekwencje psychiczne zażywania środków

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIECI I ZAGROŻENIA NARKOTYKI I DOPALACZE. Przygotował: zespół wychowawczy PSP 9

NASZE DZIECI I ZAGROŻENIA NARKOTYKI I DOPALACZE. Przygotował: zespół wychowawczy PSP 9 NASZE DZIECI I ZAGROŻENIA NARKOTYKI I DOPALACZE Przygotował: zespół wychowawczy PSP 9 Są dzieci, które we własnym domu są sierotami. J. Korczak DRODZY RODZICE Okres dorastania jest trudny dla dziecka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy.

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Uzależnienie nałóg - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Szlichtyngowa na lata 2008-2010. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Program Wychowawczy Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY: Absolwent naszej szkoły to samodzielny i odpowiedzialny za swoje czyny człowiek, który akceptuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 10. ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 10. ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kwilcz woj. wielkopolskie Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kwilcz na rok 2007. Na

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC DROGI RODZICU! Buduj solidny fundament jakim jest dla dziecka Rodzina. Tylko bliski kontakt z dzieckiem może uchronić je od problemu uzależnienia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 11 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 11 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 2011. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIŁY z dnia... w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED,,DOPALACZAMI" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED,,DOPALACZAMI Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED,,DOPALACZAMI" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu o substancjach,

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE 1. Wstęp Podstawą szkolnego programu profilaktyki jest działalność edukacyjna, która zawiera zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/255/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.

Uchwała nr XXVIII/255/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwała nr XXVIII/255/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 Na podstawie art. 10 ustawy a dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ

PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ Autor programu i osoba realizująca: Robert Rutkowski Opis problemu: W ostatnich latach obserwuje się znaczną zmianę w rodzajach i sposobach konsumowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

PORADNIK OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE PORADNIK OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW, SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW CO TO JEST DEPRESJA? Depresja jako choroba czyli klinicznie rozpoznany zespół depresyjny to długotrwały, szkodliwy i poważny

Bardziej szczegółowo