Rozszerzona karta charakterystyki SPIRDANE D 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzona karta charakterystyki SPIRDANE D 40"

Transkrypt

1 Rozszerzona karta charakterystyki SPIRDANE D 40 Typ dokumentu Nazwa Data ostatniej Wersja Strona aktualizacji Karta charakterystyki SPIRDANE D Scenariusz narażenia 1 Dystrybucja substancji. Przemysłowe ND* Scenariusz narażenia 2 Produkcja substancji. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 3 Komponowanie & (re-) pakowanie ND substancji i mieszanin. Przemysłowe Scenariusz narażenia 4 Zastosowania do powłok. Konsumenckie ND Scenariusz narażenia 5 Zastosowania do powłok. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 6 Zastosowania do środków myjących. ND Zawodowe Scenariusz narażenia 7 Zastosowanie w środkach myjących. ND Konsumenckie Scenariusz narażenia 8 Zastosowanie w środkach myjących. ND Przemysłowe Scenariusz narażenia 9 Zastosowanie w środkach myjących ND Zawodowe Scenariusz narażenia 10 Środki smarne. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 11 Środki smarne. Zawodowe ND Scenariusz narażenia 12 Ciecze do obróbki metali. Oleje do ND walcowania. Przemysłowe Scenariusz narażenia 13 Ciecze do obróbki metali. Oleje do ND walcowania. Zawodowe Scenariusz narażenia 14 Zastosowanie jako spoiwa i środki do ND uwalniania z form. Przemysłowe Scenariusz narażenia 15 Zastosowanie jako spoiwa i środki do ND uwalniania z form. Zawodowe Scenariusz narażenia 16 Zastosowanie jako paliwo. Konsumenckie ND Scenariusz narażenia 17 Zastosowanie jako paliwo. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 18 Zastosowanie jako paliwo. Zawodowe ND Scenariusz narażenia 19 Ciecze robocze. Konsumenckie ND Scenariusz narażenia 20 Ciecze robocze. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 21 Ciecze robocze. Zawodowe ND Scenariusz narażenia 22 Zastosowania w drogowe i budowlane. ND Zawodowe Scenariusz narażenia 23 Zastosowanie do prac laboratoryjnych. ND Przemysłowe Scenariusz narażenia 24 Zastosowanie do prac laboratoryjnych. ND Zawodowe Scenariusz narażenia 25 Przetwórstwo polimerów. Przemysłowe ND Scenariusz narażenia 26 Przetwórstwo polimerów. Zawodowe ND *ND- Nie datowany

2 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 1/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 1/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SPIRDANE D 40 REACH, Nazwa rejestracyjna Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2 % aromatics. Numer rejestracji REACH: *** Numer: - Substancja/Mieszanina: Substancja 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja substancji. Dystrybucja substancji. Komponowanie i pakowanie (przepakowywanie) substancji i mieszanin. Zastosowania do powłok. Zastosowania do środków myjących. Środek smarny. Ciecze do obróbki metali. Olej do walcowania. Zastosowanie do spoiw i środków do uwalniania z form. Zastosowanie jako paliwo. Ciecze robocze. Zastosowania drogowe i budowlane. Zastosowanie do prac laboratoryjnych. Przetwórstwo polimerów.*** 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dalsze informacje, kontakt: Dostawca polski: Wydział udzielający informacji: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefony alarmowe do Informacji Toksykologicznej: TOTAL FLUIDES 24, cours Michelet PUTEAUX -FRANCE tel: + 33(0) Serwis QSE : Tel : /Fax : Numer pogotowia 24h/24h: +33(0) *** Total Polska Sp. z o.o Al. Jana Pawła II Warszawa HSEQ tel Dział techniczny tel Dni robocze, w godzinach: 9-16 Warszawa:(22) , Poznań: (61) Gdańsk: (58) , Kraków: (12) IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Rozporządzenie WE 1272/2008: Pełen tekst zwrotów H powołanych w tej sekcji jest podany w sekcji 2.2. Klasyfikacja Flammable liquids- Category 3- H226 Aspiration toxicity- Category 1 H304 Specific target organ systemic toxicity (single exposure)- Category 3-H336 Dyrektywa 67/548/EEC i 1999/45/EC: Pełen tekst zwrotów powołanych w tej sekcji jest podany w sekcji 16. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywami 67/548/EEC i 1999/45/EC oraz z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. Nr 63/2011, poz. 322.) Symbole

3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 2/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 2/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Xn- Szkodliwy Klasyfikacja R10 Xn: R65, R65, R Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 Zawiera: Węglowodory, C9- C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów. Nr WE Piktogramy zagrożenia Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO Zwroty zagrożenia H: H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. Zwroty ostrzegawcze: P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego płomienia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P243-Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P271-Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P331- Nie wywoływać wymiotów. Zwroty uzupełniające: EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 2.3 Inne zagrożenia Właściwości fizyczne i chemiczne Pary mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i ścielą się nad podłożem. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1 Substancje Natura chemiczna: Złożona i zmienna kombinacja węglowodorów parafinowych i cyklicznych węglowodorów zawierających głównie C9 do C11 oraz wrząca w przybliżonym zakresie od 130 C do 210 C. Zawartość aromatów < 2 %. Nazwa chemiczna Nr WE Nr rejestracji REACH Nr CAS Zawartość % (m/m) Klasyfikacja 67/548 Węglowodory, C9- C11, ^ 100 R10 n-alkany, izoalkany, Xn;R65, R 66, cykliczne < 2% R67 aromatów Klasyfikacja Rozp.1272/2008 Flam. Liquid 3 (H226) Asp.tox.1 (H304) STOT SE 3 (H336)

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 3/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 3/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Informacja dodatkowa Definicja substancji wg WE i związana z tym klasyfikacja i oznakowanie zostały opracowane na bazie rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH). Informacja o powiązanych numerach CAS jest podana w sekcji 15 niniejszej karty charakterystyki. Całkowita zawartość aromatów: <0, 03 %. Pełen tekst zwrotów R patrz sekcja 16. Pełen tekst zwrotów H patrz sekcja PIERWSZA POMOC 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Zalecenie ogólne W PRZYPADKU POWAŻNYCH OBJAWÓW, WEZWAĆ LEKARZA LUB POGOTOWIE RATUNKOWE Kontakt z oczami Dokładnie płukać dużą ilością wody, także pod powiekami. Podczas płukania oczy powinny być szeroko otwarte. Kontakt ze skórą Zdjąć zabrudzone ubranie i buty. Umyć wodą z mydłem. Wdychanie W przypadku narażenia na wysokie stężenie par, dymów lub sprajów, usunąć poszkodowanego z zanieczyszczonej strefy, zapewnić ciepło i pozwolić odpocząć. Spożycie Przy połknięciu, nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza. Ryzyko przedostania się produktu do płuc podczas wymiotów po spożyciu. W takim przypadku, poszkodowany powinien być natychmiast przetransportowany do szpitala. Ochrona osób udzielający pierwszej Stosować sprzęt ochrony osobistej. pomocy 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Kontakt z oczami Kontakt z oczami może powodować podrażnienie. Kontakt ze skórą Zaczerwienienie. Powtarzający się kontakt może powodować suchość skóry lub pękanie. Wdychanie Pary wdychane w dużych stężeniach działają narkotycznie na centralny system nerwowy. Drażnią oczy. Powodują mdłości i utratę świadomości. Spożycie Spożycie może prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego, do mdłości, wymiotów i biegunki. Może powodować upośledzenie centralnego układu nerwowego. Szkodliwy: Przy przypadkowym spożyciu, produkt może dostać się do płuc wskutek niskiej lepkości i może prowadzić do nagłego rozwinięcia się bardzo poważnego upośledzenia oddychania płucnego (wskazana pomoc medyczna w ciągu 48 godzin). 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym dla lekarza Postępować w zależności od objawów. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Piana. Proszek. Ditlenek węgla (CO 2 ). Natrysk wodny. Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie używać zwartych strumieni wody, mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożaru. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Szczególne zagrożenia W przypadku niekompletnego spalania i pirolizy mogą powstać gazy o zmiennej toksyczności takie, jak CO, CO 2, różne węglowodory, aldehydy i sadza. Mogą być one bardzo niebezpieczne przy wdychaniu w zamkniętych pomieszczeniach lub, jeśli wystąpią w dużych stężeniach.

5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 4/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 4/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków Inne informacje Podczas pożaru nosić autonomiczny aparat do oddychania i ubranie ochronne. W przypadku dużego pożaru lub w pomieszczeniach zamkniętych albo słabo wentylowanych, nosić ubranie ochronne pełne, odporne na ogień i autonomiczny aparat do oddychania z pełną maską na twarz oraz w wykonaniu nadciśnieniowym. Opakowania i zbiorniki chłodzić natryskiem wodnym. Wszystkie nie spalone resztki i zanieczyszczona woda z gaszenia pożaru powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Informacja ogólna Stosować sprzęt ochrony osobistej. Przeprowadzić ewakuację niepotrzebnego personelu. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Usunąć wszystkie źródła zapłonu (nie palić, pochodnie, iskry lub płomienie w bezpośredniej bliskości). Nie dotykać oraz nie chodzić po rozlanym produkcie. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Informacja ogólna O ile jest to bezpieczne zapobiec dalszemu przeciekowi lub rozlaniu. Zrobić wykop celem zebrania dużego rozlania cieczy. Nie dopuszczać do przedostania się go gruntu, cieków wodnych i odpływów. Przy większym rozlaniu, jeśli sytuacji nie można szybko opanować, powiadomić odpowiednie władze. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody usuwania skażenia Stosować narzędzia nie iskrzące, sprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym. Ograniczyć rozlanie a następnie zebrać przy użyciu niepalnego materiału absrobcyjnego (np. piasek, ziemia, diatomit, vermicult) i włożyć do pojemnika do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz sekcja 13). Po procesie odzysku, powierzchnię spłukać wodą. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Środki ochrony osobistej Więcej szczegółów podano w sekcji 8. Utylizacja odpadów Patrz sekcja 13. Inne informacje Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zatrzymać wszystkie prace, które wymagają otwartych płomieni, zatrzymać wszystkie pojazdy, wyłączyć wszystkie maszyny i sprzęt, który może spowodować powstanie iskier lub płomieni. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Bezpieczne postępowanie, zalecenia Ochrona osobista patrz sekcja 8. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Nie wdychać par ani mgły. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Środki techniczne Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wytwarzać spraju pod dużym ciśnieniem (>3 barów). PODCZAS PRZEMIESZCZANIA PRODUKTU: Aby uniknąć zapłonu par wskutek wyładowań elektrostatycznych, wszystkie metalowe części sprzętu musza być uziemione. Nie rozlewać produktu podczas załadunku i zapewnić, że produkt jest nalewany wolno, szczególnie na początku operacji. Zapobieganie pożarom i wybuchom WSZYSTKIE OPERACJE WYKONYWAĆ TYLKO W CHŁODNYCH I ODGAZOWANYCH ZBIORNIKACH W WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH (ABY UNIKNĄC RYZYKA WYBUCHU).

6 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 5/88 Nr karty: Higiena pracy SPIRDANE D 40 Strona: 5/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Palenie wzbronione. Stosować sprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Do napełniania, rozładunku oraz innych manipulacji z produktem nie stosować sprężonego powietrza. Instalacje ( maszyny i wyposażenie) projektować tak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się palącego się produktu (zbiorniki, systemy retencyjne, łapacze w systemach odpływowych). Zapewnić przestrzeganie ścisłych przepisów z zakresu higieny przez personel narażony na ryzyko kontaktu z produktem. Podczas stosowania nie jeść, nie pić oraz nie palić. Zapewnić regularne czyszczenie sprzętu, miejsca pracy i ubrań. Nie wycierać rak szmatami, które zostały zabrudzone produktem. Nie stosować środków ciernych, rozpuszczalników oraz paliw. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu dnia pracy. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne/warunki Instalacje projektować tak, aby uniknąć przypadkowych emisji produktu (na magazynowania przykład wskutek pęknięcia uszczelki) na gorące obudowy lub kontakty elektryczne. Instalacje magazynowe powinny być wyposażone w specjalne obwałowania celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu gruntu lub wody skażeniem w przypadku przecieku lub rozlania. Stosować sprzęt elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać w obwałowanych miejscach. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od otwartych płomieni, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Uziemić opakowania, zbiorniki i sprzęt przesyłowy i odbiorczy. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Opakowania powinny być szczelnie zamknięte i prawidłowo oznakowane. Materiały, których należy unikać Materiały opakowaniowe Mocne kwasy. Mocne utleniacze. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach lub w opakowaniu odpowiednim do tego rodzaju produktu. Zalecane opakowania stalowe i ze stali nierdzewnej. 7.3 Szczegółowe zastosowania końcowe 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli Dopuszczalne wartości narażenia Składniki podlegające kontroli: Nazwa chemiczna CEFIC Polska- Dla benzyny lakowej, produkt podobny Węglowodory, C9- C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów OEL: 1200 mg/m3 NDS: 300 mg/m3 NDSCH: 900 mg/m3 Legenda, patrz sekcja 16. DNEL Pracownicy (przemysłowi/ zawodowi) Nazwa chemiczna Okres krótki, skutki systemowe Węglowodory, C9- C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów Okres krótki, skutki miejscowe Okres długi, skutki systemowe 208 mg/kg bw/dzień (skórne) 871 mg/m 3 /8h (wdychanie) Okres długi, skutki miejscowe

7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 6/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 6/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: DNEL Konsumenci Nazwa chemiczna Węglowodory, C9- C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów Okres krótki, skutki systemowe Okres krótki, skutki miejscowe Okres długi, skutki systemowe 125 mg/kg bw/dzień (skórne) 185 mg/m 3 /24h (wdychanie) 125 mg/kg bw/dzień (pokarmowa) Okres długi, skutki miejscowe 8.2 Kontrola narażenia Kontrola narażenia zawodowego Stosowane środki techniczne Indywidualne środki ochrony, wyposażenie ochronne Informacja ogólna Ochrona dróg oddechowych Ochrona oczu Przy pracy w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, opakowania, itp) upewnić się czy jest dostateczny dopływ powietrza do oddychania i nosić zalecane wyposażenie. Stosować rozwiązania techniczne, aby spełnić wymagania z zakresu granicznych dawek ekspozycji w miejscu pracy. Przed zastosowaniem sprzętu do ochrony osobistej należy wdrożyć techniczne sposoby zabezpieczające. Zalecenia te dotyczą dostarczonego produktu. Jeśli produkt jest stosowany w mieszankach, zaleca się skontaktowanie z właściwym dostawca sprzętu ochronnego. W akcji ratunkowej i podczas prac konserwacyjnych w zbiornikach magazynowych stosować autonomiczny aparat do oddychania. W stanach koniecznych lub przy wyjątkowo krótkotrwałych czynnościach przy występowaniu atmosfery zanieczyszczonej produktem jest konieczne noszenie ochronnego wyposażenia do oddychania. Stosowanie aparatu do oddychania musi być dokładnie zgodne z zaleceniami producenta i przepisami o rodzaju i stosowaniu. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo spryskania należy nosić: Okulary z bocznymi osłonami. Zalecane jest odpowiednie ubranie ochronne oraz obuwie lub długie buty. Ochrona skóry i ciała Ochrona rąk: Nie przemakalne rękawice odporne na węglowodory alifatyczne Kontakt powtarzający się lub przewlekły Rodzaj materiału Grubość rękawic Czas przebicia Kauczuk nitrylowy >0,45 mm >480 min EN 374 Kauczuk fluorowy, PVA >480 min EN 374 W przypadku kontaktu przez spryskanie: Rodzaj materiału Grubość rękawic Czas przebicia Chloropren >0,7 mm >60 min EN 374 Kauczuk nitrylowy >0,2 mm >60 min EN 374 Kontrola narażenia środowiska Informacja ogólna Nie dopuszczać do zanieczyszczenia produktem wód gruntowych. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Barwa Bezbarwna Stan fizyczny w 20 C Ciecz Zapach Rozpuszczalnika naftowego Właściwość Wartość Metoda ph - Nie ma zastosowania - Temperatura wrzenia/zakres C - ISO 3405

8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 7/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 7/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: wrzenia Temperatura zapłonu >41 C - ISO 2719 Szybkość parowania 65 Eter etylowy=1 DIN Granice wybuchowości w powietrzu - - Górna Dolna 6,5 % 0,6 % Prężność par w 20 C (kpa) 2 hpa - - Gęstość par - Brak dostępnej informacji - Gęstość kg/m 3 w 15 C ISO Rozpuszczalność wodzie - Nie ma zastosowania - Rozpuszczalność w innych - Brak dostępnej informacji - rozpuszczalnikach Współczynnik podziału - Nie ma zastosowania - n-oktanol/woda, log Pow Temperatura autozapłonu >230 C - ASTM E 659 Lepkość kinematyczna 1,25 mm 2 /s w 25 C ASTM D 445 Właściwości wybuchowe Może tworzyć wybuchowe mieszanki z powietrzem. Właściwości utleniające Nie ma zastosowania Możliwość niebezpiecznych reakcji Nie ma zastosowania 9.2 Inne informacje Napięcie powierzchniowe 0,0237 N/m w 25 C EN STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna Stabilność Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania Możliwość niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje 10.4 Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać Brak w normalnych warunkach stosowania Materiały niekompatybilne Materiały, których należy unikać Mocne kwasy. Mocne utleniacze Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozkładu 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Gorąca, płomieni, iskier. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Niekompletne spalanie i piroliza powodują powstanie potencjalnie toksycznych gazów takich, jak CO, CO 2, różne aldehydy, węglowodory i sadza. Toksyczność ostra. Skutki lokalne. Informacja o produkcie Kontakt ze skórą Zaczerwienienie. Powtarzający się kontakt może powodować suchość skóry lub pękanie. Kontakt z oczami Wdychanie Spożycie Kontakt z oczami może powodować podrażnienie. Wdychanie może powodować senność i zawroty głowy. Może powodować podrażnienia. Wdychanie może powodować bóle głowy, mdłości, wymioty lub zmianę stanu świadomości. Spożycie może prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego, do

9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 8/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 8/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Toksyczność ostra- informacja o składnikach mdłości, wymiotów i biegunki. Może powodować upośledzenie centralnego układu nerwowego. Szkodliwy: Przy przypadkowym spożyciu, produkt może dostać się do płuc wskutek niskiej lepkości i może prowadzić do nagłego rozwinięcia się bardzo poważnego upośledzenia oddychania płucnego (wskazana pomoc medyczna w ciągu 48 godzin). Nazwa chemiczna LD50 pokarmowe LD 50 skórne LC 50 wdychanie Węglowodory, C9- C11, n- alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów LD 50> 5000 mg/kg bw (szczur OECD 401) LD 50 (24h) > 5000 mg/kg bw (królik OECD 402) LC 50(8h)> 5000 mg/m3 (pary) (szczur- OECD 403) Uczulenie Uczulenie Efekty specyficzne Kancerogenność Mutagenność Mutagenność na komórkach mikroorganizmów Reprodukcyjność Toksyczność rozwojowa Toksyczność dawki powtarzanej Toksyczność subchroniczna Wpływ na organy docelowe (STOT) Działanie na organy docelowe (STOT) Toksyczność systemowa na specyficzne organy docelowe (pojedyncze narażenie) Toksyczność systemowa na specyficzne organy docelowe (narażenie powtarzane) Toksyczność aspiracyjna Inne informacje Nie klasyfikowany jako produkt uczulający. Produkt nie jest klasyfikowany jako kancerogen. Potencjał mutagenny substancji był szeroko badany w wielu testach zarówno in-vivo jak in-vitro.. Toksyczność genetyczna: negatywna Brak dostępnej informacji. Wyniki badań podstawowych toksyczności rozwojowej substancji i wyniki przesiewowe OECD toksyczności rozwojowej nie wykazały przypadków na toksyczność rozwojową szczurów. Brak dostępnej informacji. Centralny system nerwowy. Pary mogą powodować senność i zawroty głowy. Na podstawie uzyskanej informacji, nie jest znana. Ciecz może przedostać się do płuc i może powodować uszkodzenie (chemiczne zapalenie płuc, potencjalne zagrożenie życia) Częsty lub powtarzający się kontakt ze skórą może niszczyć warstwę lipokwasów i może powodować dermatozę. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność

10 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 9/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 9/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Ostra toksyczność wodna. Informacja o produkcie. Ostra toksyczność wodna. Informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Toksyczność, algi Toksyczność, dafnia i inne wodne bezkręgowce Węglowodory, C9- C11, ErL50(72h)> 1000 n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata-oecd 201) EbL50(72h)> 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata-oecd 201) NOELR(72h)=3 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata-biomasa- OECD 201) NOERL(72h)> 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata-szybkość wzrostu-oecd 201) EL 50(48h)>1000 mg/l (Daphnia magna OECD 202) Toksyczność, ryby LL 50(96 h) >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss OECD 203) Toksyczność, mikroorganizmy Chroniczna toksyczność wodna. Informacja o produkcie. Chroniczna toksyczność wodna. Informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Toksyczność, algi Toksyczność, dafnia i inne wodne bezkręgowce Węglowodory, C9- C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów Badania na organizmach lądowych. Brak dostępnej informacji. NOELR (21dni)=0,23 mg/l (Daphnia magna- QSAR Petrotox) Toksyczność, ryby NOELR (28 dni)=0,13 mg/l (Oncorhynchus mykiss- QSAR Petrotox) Toksyczność, mikroorganizmy 12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu Informacja o produkcie Łatwo biodegradowalny (80 % po 28 dniach). Biodegradacja Rodzaj Metoda Czas badania Specyficzne Wartość Jednostka Biodegradowalność efekty OECD 301 F 28 dni 80 % Łatwo biodegradowalny Zdolność do bioakumulacji Informacja o produkcie Substancja jest typu UVCB (złożona substancja o zmiennym składzie). Standardowe testy w tym przypadku są nieodpowiednie. Log Pow Nie ma zastosowania. Informacja o składnikach

11 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 10/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 10/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: Ruchliwość w glebie Gleba Substancja jest typu UVCB (złożona substancja o zmiennym składzie). Standardowe testy w tym przypadku są nieodpowiednie wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Oszacowanie PBT i vpvb Substancja nie jest typu PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Informacja ogólna Brak dostępnej informacji. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt zużyty/produkt niezużyty Opakowania Inne informacje Utylizować zgodnie z dyrektywami WE dla odpadów i odpadów niebezpiecznych. W Polsce: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Puste opakowania mogą zawierać łatwopalne lub wybuchowe pary. Puste opakowania powinny być odbierane przez firmę upoważnioną do recyklingu lub utylizacji. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. W Polsce: Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z Europejskim katalogiem odpadów, kod odpadu nie jest specyficzny dla produktu, ale dla zastosowania. Wytwórca odpadu jest odpowiedzialny za jego właściwą klasyfikację, odpowiednią do zastosowania produktu. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR/RID Nr UN/ID Właściwa nazwa transportowa Właściwa nazwa transportowa Klasa zagrożenia Grupa pakowania Etykiety ADR/RID Zagrożenie dla środowiska Kod klasyfikacji Kod restrykcyjny dla tuneli Numer Kelmera Opis EQ Ilość graniczna Kod Hazchem IMDG/IMO Nr UN/ID Właściwa nazwa transportowa Klasa zagrożenia Grupa pakowania UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s (Węglowodory, Ciecz, I.N.O. (benzyna, po głębokiej obróbce wodorowej) HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S 3 III 3 TAK F1 (D/E) 30 UN 3295, HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S, 3, PG III, (D/E) E1 LQ7 3Y UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s (Węglowodory, Ciecz, I.N.O. (benzyna, po głębokiej obróbce wodorowej) 3 III

12 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 11/88 Nr karty: Numer EmS Opis Specjalne przepisy EQ Ilość graniczna ICAO/IATA Nr UN/ID Właściwa nazwa transportowa Klasa zagrożenia Grupa pakowania Kod ERG Opis EQ Ilość graniczna ADN Nr UN/ID Właściwa nazwa transportowa Właściwa nazwa transportowa Klasa zagrożenia Etykiety zagrożenia Grupa pakowania Kod klasyfikacji Opis EQ Ilość graniczna Wentylacja SPIRDANE D 40 Strona: 11/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: F-E, S-D UN 3295, HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S, 3,PG III, (41 C) 223 E1 5L UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s (Węglowodory, Ciecz, I.N.O. (benzyna, po głębokiej obróbce wodorowej) 3 III 3L UN 3295, HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S, 3,PG III, E1 10L UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s (Węglowodory, Ciecz, I.N.O. (benzyna, po głębokiej obróbce wodorowej) HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S 3 3 III F1 UN 3295, HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S, 3,PG III, E1 LQ7 VE INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny REACH Definicja substancji WE znajduje się w opisie spokrewnionym CAS. Spokrewniony numer CAS: Inne przepisy Unii*** Dyrektywa 2004/42/WE ograniczenie emisji VOC Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie Przepisy krajowe Polska czynników chemicznych w pracy. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. Nr 63/2011, poz. 322). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (D.U. Nr 53/2009, poz. 439). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (D.U. Nr 27/2010 poz.140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (D.U. Nr 174/2007, poz. 1222). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie kart

13 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 12/88 Nr karty: SPIRDANE D 40 Strona: 12/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: charakterystyki (D.U. Nr 19/2003, poz. 170). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających ich produktów (D.U. Nr 168/2004, poz. 1762). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(d.u. Nr 91/2002, poz. 811). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. Nr 148/1998, poz. 974 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (D.U. Nr 217/2002 poz z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (D.U. Nr 63/2001,poz.638 z późniejszymi zmianami). Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR Ustawa z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (D.U. Nr 119/2002, poz.1671) z późniejszymi zmianami. Dalsze informacje: Nie mają zastosowania Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji została przeprowadzona. 16. INNE INFORMACJE Znaczenie zwrotów R z sekcji 2 i 3: Znaczenie zwrotów H z sekcji 2 i 3: Skróty, akronimy*** R-10: Produkt łatwopalny. R-65: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R-66: Powtarzające się narażenie może - powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R- 67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. GLP Dobra Praktyka Laboratoryjna bw/d ciężar ciała /dzień bw ciężar ciała fw woda słodka mw woda morska dw sucha masa NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe vpvb (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków DNEL Poziom niepowodujący zmian LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt ECx Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu OECD Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEC Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów NOEL Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian. RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów

14 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Karta rozszerzona: 13/88 Nr karty: Legenda z sekcji 8 SPIRDANE D 40 Strona: 13/13 Wersja: 1.03 z dnia: Data aktualizacji wersji polskiej: niebezpiecznych IMDG Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne WGK Klasa zagrożenia dla wód + Uczulające * Oznakowanie działania na skórę ** Oznakowanie zagrożenia C: Kancerogenny M: Mutagenny R: Toksyczny dla reprodukcji Ośrodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrolę zatruć: 1. Biuro Informacji Toksykologicznej, Al. Solidarności 67, WARSZAWA, telefon:(22) Ośrodek Informacji Toksykologicznej, ul. Mickiewicza 2, POZNAŃ, telefon: (61) Pomorskie Centrum Toksykologii, ul. Kartuska 4/6, GDAŃSK, telefon: (58) Ośrodek Informacji Toksykologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Os. Złotej Jesieni, KRAKÓW, telefon: (12) Aktualizacja polskiego wydania: 15 stycznia 2004 r. Aktualizacja: sierpień 2004 Aktualizacja polskiego wydania: marzec 2005 Aktualizacja: październik 2005 Aktualizacja: maj 2006 Aktualizacja: listopad 2007 Aktualizacja: styczeń 2008 Aktualizacja: wrzesień 2008 Aktualizacja: kwiecień 2009 Data nowego polskiego wydania: styczeń 2011 Aktualizacja: czerwiec 2011 Aktualizacja: sierpień 2011 Aktualizacja: wrzesień 2011 Aktualizacja: luty 2012 Wprowadzone zmiany: ***Oznaczenie wprowadzonych zmian Niniejsza karta spełnia wymagania Rozporządzenia WE Nr 1907/2006. hal Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupełnienie karty danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze, są na tyle dokładne na ile nam pozwala nasza najlepsza wiedza w momencie publikacji. Użytkownik zobowiązany jest pamiętać o potencjalnym ryzyku związanym z zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Informacje podane w niniejszej karcie nie zwalniają użytkownika z zapoznania się i zastosowania wszelkich przepisów dotyczących zakresu jego działalności. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy z produktem. Informacje o przepisach prawnych są podane użytkownikowi w celu pomocy w realizacji zobowiązań nakładanych na niego przez przepisy. Lista wymienionych przepisów prawnych nie może być uważana za kompletną i wyczerpującą. Do użytkownika należy odpowiedzialność za upewnienie się, iż jest on podmiotem, który nie podlega innym przepisom niż wymienione. Koniec karty charakterystyki

15 TFGES1AILOWK8C9C11NICLT2ARO Karta rozszerzona: 14/88 Scenariusz narażenia 1 1.Dystrybucja substancji. Przemysłowa. Deskryptor stosowania Sektor stosowania SU3 Produkcja przemysłowa (każda) SU8 Produkcja luzem chemikaliów wielkotonażowych (włącznie z produktami naftowymi) SU9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Deskryptor kategorii stosowania PROC 1 Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia PROC 2 Zastosowanie w procesie zamkniętym, ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem PROC 3 Zastosowanie w procesie zamkniętym, okresowym (synteza lub komponowanie) PROC 4 Zastosowanie w procesie okresowym lub innym (synteza), gdzie może zaistnieć możliwość narażenia PROC8a Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu PROC8b Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu PROC9 Przenoszenie (transfer) substancji lub mieszaniny do małych pojemników (specjalne linie do nalewania, włączając ważenie) PROC15 Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska ERC 1 Produkcja substancji ERC 2 Komponowanie mieszanin ERC 3 Komponowanie materiałów ERC4 Przemysłowe zastosowania środków pomocniczych w procesach i produktach, bez stawania się częścią artykułów ERC 5 Przemysłowe zastosowanie skutkujące wniknięciem do środka lub pozostaniem na powierzchni matrycy ERC6a Przemysłowe zastosowanie skutkujące wyprodukowaniem nowej substancji (zastosowanie jako półprodukt) ERC 6b Przemysłowe zastosowanie jako reaktywne środki pomocnicze ERC6c Przemysłowe zastosowanie monomerów do produkcji termoplastów ERC6d Przemysłowe zastosowanie środków pomocniczych do procesów polimeryzacji przy produkcji żywic, gum, polimerów. ERC7 Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych. Specyficzna kategoria uwalniania do środowiska ESVOC SpERC 1.1b.v1 Procesy, cele, czynności, których to dotyczy Załadunek (włącznie ze statkami/barkami, cysternami kolejowymi/drogowymi i ładunkami IBC) i przepakowywanie (włącznie z beczkami i małymi opakowaniami) substancji, włączając w to pobieranie próbek, składowanie, rozładowywanie dystrybucyjne i skojarzone czynności laboratoryjne Kontrola narażenia środowiska Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska ani jako PBT/vPvB, oszacowanie narażenia nie jest wymagane. 2.2 Kontrola narażenia -pracowników/konsumentów

16 Karta rozszerzona: 15/88 Właściwości produktu Stan fizyczny Ciecz, prężność par <0, 5 kpa w warunkach normalnych Stężenie substancji w produkcie Stężenie procentowe substancji w produkcie sięga 100 % (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Stosowana ilość Nie ma ograniczeń Częstotliwość i czas stosowania Narażenie codzienne przez czas do 8h (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Inne warunki operacyjne mające wpływ na narażenie Zakłada się stosowanie w temperaturze nie wyższej ponad 20 C od temperatury otoczenia, o ile nie zostanie ustalone inaczej. Zakłada się wdrożenie dobrego podstawowego standardu higieny w miejscu pracy. Scenariusze uczestnictwa Typowe narażenia (układy zamknięte) Typowe narażenia (układy zamknięte) ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem Typowe narażenia (układy zamknięte). Zastosowania z wydzielonymi procesami produkcji okresowej Typowe narażenia (układy otwarte) Proces pobierania próbek Czynności laboratoryjne Transfery substancji luzem (układy zamknięte) Transfery substancji luzem (układy otwarte) Napełnianie beczek i małych opakowań Mycie i konserwacja sprzętu Składowanie Składowanie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem 2.2a Kontrola narażenia pracowników Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Substancję składować w układzie zamkniętym. Przesył (transfer) zamkniętymi przewodami. Substancję składować w układzie zamkniętym. Przesył (transfer) zamkniętymi przewodami. Nie dotyczy 2.2b Kontrola narażenia konsumenta Kategorie produktu 3. Oszacowanie narażenia i referencje Do oceny dawek narażenia w miejscu pracy zastosowano ECETOC TRA, o ile nie wskazano inaczej. Nie ma zastosowania 4. Przewodnik dla Dalszego Użytkownika jak sprawdzić zgodność ze Scenariuszem Narażenia Nie oczekuje się, że przewidywane narażenia przekroczą DN(M)EL, gdy Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne opisane w Sekcji 2 są wdrożone. Dostępne dane o zagrożeniu nie umożliwiają uzyskania DNEL dla skutków działania drażniącego na skórę. Środki Zarządzania Ryzykiem są oparte na ilościowej charakterystyce ryzyka. Gdy inne Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne zostaną zaadoptowane, wtedy użytkownicy powinni zapewnić, że zarządzanie ryzykami jest, co najmniej na równoważnych poziomach.

17 Karta rozszerzona: 16/88 Nie ma zastosowania.

18 TFGES1ILOWK8C9C11NICLT2ARO Karta rozszerzona: 17/88 Scenariusz narażenia 2 1. Produkcja substancji. Przemysłowa. Deskryptor stosowania Sektor stosowania SU3 Produkcja przemysłowa (każda) SU8 Produkcja luzem chemikaliów wielkotonażowych (włącznie z produktami naftowymi) SU9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Deskryptor kategorii stosowania PROC 1 Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia PROC 2 Zastosowanie w procesie zamkniętym, ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem PROC 3 Zastosowanie w procesie zamkniętym, okresowym (synteza lub komponowanie) PROC 4 Zastosowanie w procesie okresowym lub innym (synteza), gdzie może zaistnieć możliwość narażenia PROC8a Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu PROC8b Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu PROC15 Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska ERC 1 Produkcja substancji ERC4 Przemysłowe zastosowania środków pomocniczych w procesach i produktach, bez stawania się częścią artykułów Specyficzna kategoria uwalniania do środowiska ESVOC SpERC 1.1.v1 Procesy, cele, czynności, których to dotyczy Produkcja substancji lub stosowanie jako związek chemiczny technologiczny lub czynnik ekstrakcyjny w układach zamkniętych lub wydzielonych. Dotyczy incydentalnego narażenia podczas recyklingu/odzysku, przesyłu materiałów, składowania, pobierania próbek, powiązanych czynności laboratoryjnych, konserwacji i załadunku (włącznie ze statkami/barkami, cysternami kolejowymi/drogowymi i opakowaniami to transportu luzem) Kontrola narażenia środowiska Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska ani jako PBT/vPvB, oszacowanie narażenia nie jest wymagane. 2.2 Kontrola narażenia -pracowników/konsumentów Właściwości produktu Stan fizyczny Ciecz, prężność par <0, 5 kpa w warunkach normalnych Stężenie substancji w produkcie Stężenie procentowe substancji w produkcie sięga 100 % (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Stosowana ilość Nie ma ograniczeń Częstotliwość i czas stosowania Narażenie codzienne przez czas do 8h (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Inne warunki operacyjne mające wpływ na narażenie

19 Karta rozszerzona: 18/88 Zakłada się stosowanie w temperaturze nie wyższej ponad 20 C od temperatury otoczenia, o ile nie zostanie ustalone inaczej. Zakłada się wdrożenie dobrego podstawowego standardu higieny w miejscu pracy. Scenariusze uczestnictwa Typowe narażenia (układy zamknięte) Typowe narażenia (układy zamknięte) ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem Typowe narażenia (układy zamknięte). Zastosowania z wydzielonymi procesami produkcji okresowej Typowe narażenia (układy otwarte) Proces pobierania próbek Czynności laboratoryjne Transfery substancji luzem (układy zamknięte) Transfery substancji luzem (układy otwarte) Mycie i konserwacja sprzętu Składowanie Składowanie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem 2.2a Kontrola narażenia pracowników Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Substancję składować w układzie zamkniętym. Substancję składować w układzie zamkniętym. Nie dotyczy 2.2b Kontrola narażenia konsumenta Kategorie produktu 3. Oszacowanie narażenia i referencje Do oceny dawek narażenia w miejscu pracy zastosowano ECETOC TRA, o ile nie wskazano inaczej. Nie ma zastosowania 4. Przewodnik dla Dalszego Użytkownika jak sprawdzić zgodność ze Scenariuszem Narażenia Nie oczekuje się, że przewidywane narażenia przekroczą DN(M)EL gdy Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne opisane w Sekcji 2 są wdrożone. Dostępne dane o zagrożeniu nie umożliwiają uzyskania DNEL dla skutków działania drażniącego na skórę. Środki Zarządzania Ryzykiem są oparte na ilościowej charakterystyce ryzyka. Gdy inne Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne zostaną zaadoptowane, wtedy użytkownicy powinni zapewnić, że zarządzanie ryzykami jest, co najmniej na równoważnych poziomach. Nie ma zastosowania.

20 TFGES2ILOWK8C9C11NICLT2ARO Karta rozszerzona: 19/88 Scenariusz narażenia 3 1.Komponowanie&(re) pakowanie substancji i mieszanin. Przemysłowe. Deskryptor stosowania Sektor stosowania SU3 Produkcja przemysłowa (każda) SU20 Opieka zdrowotna Deskryptor kategorii stosowania PROC 1 Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia PROC 2 Zastosowanie w procesie zamkniętym, ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem PROC 3 Zastosowanie w procesie zamkniętym, okresowym (synteza lub komponowanie) PROC 4 Zastosowanie w procesie okresowym lub innym (synteza), gdzie może zaistnieć możliwość narażenia PROC 5 Mieszanie lub blending w procesach okresowych celem uzyskania mieszanin i artykułów (wielostopniowy i/lub znaczny kontakt) PROC8a Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu PROC8b Transfer substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek)z /do zbiorników/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu PROC9 Przenoszenie (transfer) substancji lub mieszaniny do małych pojemników (specjalne linie do nalewania, włączając ważenie) PROC14 Produkcja mieszanin lub artykułów przez tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, granulowanie PROC15 Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska ERC 2 Komponowanie mieszanin Specyficzna kategoria uwalniania do środowiska ESVOC SpERC 2.2.v1 Procesy, cele, czynności, których to dotyczy Komponowanie, pakowanie i re-pakowanie substancji i jej mieszanin w procesach ciągłych lub okresowych, włącznie ze składowaniem, transferem materiałów, mieszaniem, tabletkowaniem, prasowaniem, granulacją, wytłaczaniem, pakowaniem w dużej i małej skali, pobieraniem próbek, konserwacją i związanymi z tym czynnościami laboratoryjnymi Kontrola narażenia środowiska Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska ani jako PBT/vPvB, oszacowanie narażenia nie jest wymagane. 2.2 Kontrola narażenia -pracowników/konsumentów Właściwości produktu Stan fizyczny Ciecz, prężność par <0, 5 kpa w warunkach normalnych Stężenie substancji w produkcie Stężenie procentowe substancji w produkcie sięga 100 % (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Stosowana ilość Nie ma ograniczeń Częstotliwość i czas stosowania

21 Karta rozszerzona: 20/88 Karta charakterystyki: SPIRDANE D 40. Scenariusze narażenia Narażenie codzienne przez czas do 8h (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Inne warunki operacyjne mające wpływ na narażenie Zakłada się stosowanie w temperaturze nie wyższej ponad 20 C od temperatury otoczenia, o ile nie zostanie ustalone inaczej. Zakłada się wdrożenie dobrego podstawowego standardu higieny w miejscu pracy. Scenariusze uczestnictwa Typowe narażenia (układy zamknięte) Typowe narażenia (układy zamknięte) ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem Typowe narażenia (układy zamknięte). Zastosowania z wydzielonymi procesami produkcji okresowej Typowe narażenia (układy otwarte) Procesy okresowe w podwyższonych temperaturach Operacje przeprowadzane w podwyższonych temperaturach (>20 C względem temperatury otoczenia) Proces pobierania próbek Czynności laboratoryjne Transfery substancji luzem Operacje mieszania (układy otwarte) Ręczne. Przenoszenie z/nalewanie z pojemników Transfer beczek/partii Produkcja preparatów, lub artykułów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie lub granulację Napełnianie beczek i małych opakowań Mycie i konserwacja sprzętu Składowanie Składowanie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem 2.2a Kontrola narażenia pracowników Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Postępowanie z substancją w układach zamkniętych Komponować w zamykanych lub wentylowanych mieszalnikach Substancję składować w układzie zamkniętym. Substancję składować w układzie zamkniętym. Nie dotyczy 2.2b Kontrola narażenia konsumenta Kategorie produktu 3. Oszacowanie narażenia i referencje Do oceny dawek narażenia w miejscu pracy zastosowano ECETOC TRA, o ile nie wskazano inaczej. Nie ma zastosowania 4. Przewodnik dla Dalszego Użytkownika jak sprawdzić zgodność ze Scenariuszem Narażenia Nie oczekuje się, że przewidywane narażenia przekroczą DN(M)EL, gdy Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne opisane w Sekcji 2 są wdrożone. Dostępne dane o zagrożeniu nie umożliwiają uzyskania DNEL dla skutków działania drażniącego na skórę. Środki Zarządzania Ryzykiem są oparte na ilościowej charakterystyce ryzyka. Gdy inne Środki Zarządzania Ryzykiem/Warunki Operacyjne zostaną zaadoptowane, wtedy użytkownicy powinni zapewnić, że zarządzanie ryzykami jest, co najmniej na równoważnych poziomach. Nie ma zastosowania.

22 Karta rozszerzona: 21/88 TFGES3CLOWK8C9C11NICLT2ARO Scenariusz narażenia 4 Zastosowania do powłok. Konsumenckie Deskryptor stosowania Sektor stosowania SU21 Zastosowania w gospodarstwie domowym (ogólnospołeczne=konsumenci) Deskryptor kategorii produktu PC 1 Kleje. Szczeliwa PC 4 Wyroby zapobiegające zamarzaniu i przeciwoblodzeniowe PC 8 Produkty biobójcze (np. środki odkażające i pestycydy) PC 9 Powłoki i farby, wypełniacze, kity, rozcieńczalniki PC 15 Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych PC18 Tusze i tonery PC23 Produkty do garbowania, barwienia, wykańczania, impregnacji i pielęgnacji skór PC24 Środki smarne, smary plastyczne i produkty do uwalniania z form PC31 Mieszanki polerskie i woskowe PC34 Produkty do barwienia, wykańczania i impregnacji tekstyliów włącznie z wybielaczami i innymi środkami pomocniczymi Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska ERC 8a Różnorodne zastosowania wewnętrzne dyspersji środków pomocniczych w układach otwartych ERC 8d Różnorodne zewnętrzne zastosowania dyspersji środków pomocniczych w układach otwartych Specyficzna kategoria uwalniania do środowiska ESVOC SpERC 8.3c.v1 Procesy, cele, czynności, których to dotyczy Dotyczy zastosowania w powłokach(farby, tusze, kleje, itp.) włącznie z narażeniem podczas stosowania (włączając transfer produktu i preparowanie, nanoszenie pędzlem, sprayem, ręcznie lub podobnymi metodami) i myciem sprzętu Kontrola narażenia środowiska Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska ani jako PBT/vPvB, oszacowanie narażenia nie jest wymagane. 2.2 Kontrola narażenia -pracowników/konsumentów Właściwości produktu Stan fizyczny Ciecz, prężność par <0, 5 kpa w warunkach normalnych. Prężność par 0,3 kpa Stężenie substancji w produkcie Stężenie procentowe substancji w produkcie sięga 100 % (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Stosowana ilość O ile nie zostanie ustalone inaczej, Obejmuje ilości do(g): Obejmuje powierzchnię skórnego kontaktu do (cm2): 6600 Częstotliwość i czas stosowania O ile nie zostanie ustalone inaczej, obejmuje stosowanie do (dni/rok): 365. Obejmuje stosowanie (razy/dziennie):4. Obejmuje narażenie codzienne przez czas do(godziny/zdarzenie): 8. Inne warunki operacyjne mające wpływ na narażenie O ile nie zostanie ustalone inaczej, zakłada się stosowanie w temperaturze pokojowej.

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 14/05/2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: IC8-RTU

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 CATANE Strona: 1/11 D a t a o p r a c o w a n i a w e r s j i p o l s k i e j : 2011-03-08 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZE DS I Ę BI O RST W A 1.1 Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

KETRUL D 220 Strona: 1/11

KETRUL D 220 Strona: 1/11 KETRUL D 220 Strona: 1/11 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KETRUL D 220 REACH, Nazwa rejestracyjna Hydrocarbons, C11-C14,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Wersja: 1 SMAR BIAŁY SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Wersja: 1 SMAR BIAŁY SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Strona 1 z 13 Sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) oraz 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. KETRUL 211 Strona: 1/12

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. KETRUL 211 Strona: 1/12 KETRUL 211 Strona: 1/12 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KETRUL 211 REACH, Nazwa rejestracyjna Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. FINAVESTAN A 520 B Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. FINAVESTAN A 520 B Strona: 1/9 FINAVESTAN A 520 B Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracji REACH: Numer: Substancja/Mieszanina:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. HYDROSEAL G 3 H Strona: 1/11

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. HYDROSEAL G 3 H Strona: 1/11 HYDROSEAL G 3 H Strona: 1/11 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: HYDROSEAL G 3 H REACH, Nazwa rejestracyjna Hydrocarbons,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. LP CLEANER Strona: 1/10

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. LP CLEANER Strona: 1/10 LP CLEANER Strona: 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: LP CLEANER KFH Mieszanina 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Środek odstraszający owady, w atomizerze Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AZOLLA ZS 68 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AZOLLA ZS 68 Strona: 1/9 AZOLLA ZS 68 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: AZOLLA ZS 68 Numer: 164 Substancja/Mieszanina: Mieszanina 1.2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: 1JE Substancja/Mieszanina: Mieszanina 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Strona: 1/9 Wersja: 1 z dnia: 20120120 Data opracowania nowej wersji polskiej: 20120329 SMAR WODOODPORNY 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poliwęglan b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki KRES KRETA

Karta Charakterystyki KRES KRETA AGRO-TRADE Sp. z o.o. Strona 1 z 8 Karta Charakterystyki KRES KRETA 1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KRES KRETA

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana Data sporządzenia: 11.01.2013 Aktualizacja: ---- 03.02.2013 Wersja: 1.0 CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowania: Nie dotyczy DYSTRYBUTOR Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne Katarzyna Damętka-Zomerfeld Tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SOLANE Strona: 1/13

SOLANE Strona: 1/13 SOLANE 100-140 Strona: 1/13 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: REACH, Nazwa rejestracyjna Numer rejestracji REACH: Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. EVOLUTION SXR 5W30 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. EVOLUTION SXR 5W30 Strona: 1/9 EVOLUTION SXR 5W30 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: EVOLUTION SXR 5W30 Numer: EZC Substancja/Mieszanina: Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. FINAVESTAN A 80 B Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. FINAVESTAN A 80 B Strona: 1/9 FINAVESTAN A 80 B Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FINAVESTAN A 80 B Numer rejestracji REACH: 01-2119487078-27

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLANE Strona: 1/13

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLANE Strona: 1/13 SOLANE 80-110 Strona: 1/13 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: REACH, Nazwa rejestracyjna Numer rejestracji REACH: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AGRIGREASE LC 00/000 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AGRIGREASE LC 00/000 Strona: 1/9 AGRIGREASE LC 00/000 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: AGRIGREASE LC 00/000 Numer: LPM Substancja/Mieszanina:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. NEVASTANE AW 22 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. NEVASTANE AW 22 Strona: 1/9 NEVASTANE AW 22 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: NEVASTANE AW 22 Numer: JDE Substancja/Mieszanina: Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS d.sign Build-Up Medium, Light, Premium 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. RUBIA TIR 7400 15W40 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. RUBIA TIR 7400 15W40 Strona: 1/9 RUBIA TIR 7400 15W40 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: RUBIA TIR 7400 15W40 Numer: 13T Substancja/Mieszanina:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALFA WOOD PROTECT KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 Strona: 1/9 CX-80 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: CX-80 Numer: 26 Substancja/Mieszanina: Mieszanina 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 1. Identyfikacja KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 Nazwa handlowa: CX-80 Producent: CX-80 Polska Sp.J. 62-800 Kalisz, ul. Łęgowa 8 tel./fax (0-62) 762 46 07 NIP 618-18-89-278

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLARIS FE 5W30 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLARIS FE 5W30 Strona: 1/9 SOLARIS FE 5W30 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SOLARIS FE 5W30 Numer: 711 Substancja/Mieszanina: Mieszanina

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. PLANETELF PAG SP 20 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. PLANETELF PAG SP 20 Strona: 1/9 PLANETELF PAG SP 20 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PLANETELF PAG SP 20 Numer: GJF Substancja/Mieszanina:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: DENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AERO 100 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. AERO 100 Strona: 1/9 AERO 100 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: AERO 100 120 Mieszanina 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. PLANETELF ACD 32 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. PLANETELF ACD 32 Strona: 1/9 PLANETELF ACD 32 Strona: 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: PLANETELF ACD 32 GGX Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. MARTOL LVG 25 CF Strona: 1/10

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. MARTOL LVG 25 CF Strona: 1/10 MARTOL LVG 25 CF Strona: 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: MARTOL LVG 25 CF HE8 Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SMAR MIEDZIANY 1JE Mieszanina

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SMAR MIEDZIANY 1JE Mieszanina SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: 1JE Mieszanina 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLANE HEXANE 45 Strona: 1/13

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. SOLANE HEXANE 45 Strona: 1/13 SOLANE HEXANE 45 Strona: 1/13 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: SOLANE HEXANE 45 REACH, Nazwa rejestracyjna Hydrocarbons,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. EMULSIS KROMATIS ECR 70 Strona: 1/9

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006. EMULSIS KROMATIS ECR 70 Strona: 1/9 EMULSIS KROMATIS ECR 70 Strona: 1/9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer: Substancja/Mieszanina: EMULSIS KROMATIS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU FINATUROL HT Strona: 1/5 ETYKIETA Oznakowanie wg EU: Nie dotyczy Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie dotyczy 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 AERO DM 15W50 Strona: 1/10 D a t a o p r a c o w a n i a w e r s j i p o l s k i e j : 2011-04-1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZE DS I Ę BI O RST W A 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła Data opracowania: 23/04/2008 Data weryfikacji: 03/12/2010 Nr weryfikacji: 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: QUASH Zastosowanie substancji/mieszaniny:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo