PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH IM. ZOFII KSIĄŻEK BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Opracowały: mgr Dominika Wasilewska, lic. Wioletta Ożóg Rok szkolny 2011/2012

2 Wstęp Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te prowokowane intensywnym rozwojem biologicznym, mają swój wyraz w emocjonalności i duchowości, od dążenia do większej samodzielności aż po określenie własnej tożsamości. Jest to czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań. Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwe i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażane na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym dzieciom, że można żyć inaczej, że można fajnie spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Założenia programu Program ten zorientowany jest na działania, które mają pomóc dzieciom i młodzieży podjąć trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Podejmuje problematykę zagrożeń wynikających z palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, agresji i przemocy. Program ma pomóc dziecku odnaleźć się i nauczyć go radzić sobie w trudnej dla niego rzeczywistości, która czyha z wieloma niebezpieczeństwami Naszym celem jest eliminacja sytuacji i okoliczności sprzyjających rodzeniu się czynników zagrażających zdrowiu uczniów. Realizacja programu pozwoli kształtować u dzieci i młodzieży postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczy podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto ukierunkuje dziecko w jego dążeniach, pomoże zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczy poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw. Program zawiera dwa działy obejmujące: zajęcia z alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, i zajęcia profilaktyczne podejmujące problem uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, a także problem przemocy i agresji.. Do programu, w miarę realizacji zadań, dołączone zostaną scenariusze, opracowane przez wskazane w programie osoby odpowiedzialne. Program ten jest ściśle związany z programem profilaktycznym i programem wychowawczym Ośrodka.

3 Cele programu Promocja zdrowego stylu życia u uczniów z klas I-VI SP, przeciwdziałanie występowania u nich zachowań ryzykownych. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające świadomość. Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przeżywanych uczuć i emocji. Wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych. Odkrywanie i umiejętne stosowanie własnych, ale też sprawdzonych sposobów obrony siebie przed uzależnieniami. Kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynowym współpraca grupy, przyjaźń, koleżeństwo. Lansowanie przez młodzież i wśród młodzieży pożądanych zachowań i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego. Kształtowanie postaw prospołecznych i empatycznych treningi wczuwania się w sytuacje oraz stany emocjonalne innych osób. Wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości. Dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji ocena kosztów i zysków, przesłanki wyboru, wybory alternatywne. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją treningi relaksacyjne i autogenne. Wdrażanie do refleksji i obiektywnej oceny skutków własnego zachowania. Krytykowanie i radzenie sobie z krytyką kształtowanie umiejętności nie raniącego krytykowania i umiejętności przyjmowania krytyki. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych aspekty konfliktu oraz sposoby unikania sytuacji konfliktowych. Rozwijanie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności w myśleniu. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją. Przewidywane efekty Efektem realizacji zamierzonych przez nas działań ujętych w programie powinno być uzyskanie przez uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia, uczenia się, komunikowania się, współpracy i działania oraz sposobów ciekawego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

4 Po zakończeniu programu uczeń powinien umieć: 1. Uczestnicy programu znają zasady zdrowego stylu życia, posiadają informację na temat uzależnień i profilaktyki. 2. Uczniowie mają świadomość tkwiących w sobie i w grupie możliwości obrony siebie przed uzależnieniami i wspierania w tym innych. 3. Uczniowie poczuwają się do odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. 4. Uczniowie są pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do świadomego dokonywania wyboru życia wolnego od uzależnień. 5. Uczniowie znają i stosują zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przeżyciami, emocjami. 6. Uczniowie znają metody komunikacji, potrafią skutecznie radzić sobie ze słowami krytyki. 7. Uczniowie potrafią zdrowo, ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Zasady 1. Zapewniania poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji oraz ochrony prywatności każdego uczestnika. 2. Traktowania każdego uczestnika podmiotowo. 3. Szanowania godności i indywidualności każdego dziecka. 4. Umożliwiania swobody wypowiedzi każdemu bez krytyki i osądzania. 5. Uwzględniania preferowanego systemu wartości oraz poziomu wrażliwości każdego uczestnika. 6. Dostosowania przekazywanych treści do wieku, poziomu wiedzy, zainteresowań oraz zaangażowania uczestników. 7. Motywowania do osobistego rozwoju i kreatywności. 8. Inspirowania do twórczego rozwiązywania przedstawionych problemów. 9. Otwartości na potrzeby dzieci, nawet te, które wykraczają poza program. 10.Poszanowania i respektowania wszystkich praw dziecka. Metody pracy 1. Podające: wykład, odczyt, pogadanka 2. Problemowe: aktywizujące np. dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, za i przeciw, itp., postery (plakaty), burza mózgów. 3. Eksponujące: film, ekspozycja, drama, modelowe scenki terapeutyczne. 4. Praktyczne: wywiad, ankieta, rysunki, zadania do wykonania, pokaz. 5. Programowe: z użyciem tekstu zaprogramowanego, z użyciem komputera 1. Zajęcia grupowe 2. Praca indywidualna Formy pracy Zajęcia grupowe będą główną formą pracy, ponieważ pobudzają aktywność uczestników, pozwalają na stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa oraz kształtuje umiejętność pracy zespołowej. Praca indywidualna z kolei, daje możliwość wyrażenia własnej opinii na określony temat, zapewnia komfort dobrowolności uczestnictwa podczas zajęć.

5 Dokumentacja programu 1. Imienny wykaz uczniów objętych programem. 2. Wykaz tematyki poszczególnych zajęć. 3. Scenariusze zajęć. 4. Kwestionariusze ankiet. Odbiorcy programu Uczniowie szkoły podstawowej (chętni uczniowie klas) I VI I grupa do 15 osób alternatywne metody spędzania wolnego czasu Wyrażam siebie poprzez sztukę. II grupa do 15 osób profilaktyka uzależnień Zachowania ryzykowne. Czas i miejsce realizacji programu Realizacja programu odbywać się będzie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii książek Bregułowej w terminie: od r. do r. Realizatorzy programu 1. Dominika Wasilewska nauczyciel SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych: mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, kurs kwalifikacyjny tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika, szkolenie audiopsycho-lingwistyczne dotyczące terapii Tomatis, studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie realizacji). Doświadczenie zawodowe 4 lata pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. 2. Wioletta Ożóg nauczyciel w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych: lic. z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika, studia magisterskie pedagogika opiekuńczo wychowawcza (w trakcie realizacji), studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie realizacji). Doświadczenie zawodowe 2 lata pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. Treści kształcenia Treści kształcenia i wychowania, które zamierzamy realizować podczas naszych zajęć mają umożliwić dzieciom i młodzieży realizację ich podstawowych potrzeb oraz nauczyć ich konkretnych umiejętności społecznych przydatnych w codziennym życiu. Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu mają za zadanie odkryć tkwiące w uczniach możliwości, umiejętności i predyspozycje oraz zarazić ich takimi formami zajęć.

6 Uwzględniając charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci i młodzieży należy wiedzieć, że nie zawsze udaje się uniknąć czynników destrukcyjnych warunkujących stan fizyczny człowieka. O tyle właśnie bardziej świadomie powinniśmy wpływać na zdrowie psychiczne i życie społeczne zaspokajając potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, prestiżu i uznania, przynależności i miłości oraz przezwyciężenia osamotnienia, obcości i izolacji, rozwoju potencjału swoich możliwości oraz zaspokajania potrzeb poznawczych i estetycznych. Mówiąc o zagrożeniach zdrowia psychicznego, fizycznego jak również społecznego dziecka, młodego człowieka nie wolno nam zapominać, iż podejmujemy działania profilaktyczne na podatnym na oddziaływanie żywym człowieku. Konieczne jest zatem zastosowanie ogromnej ostrożności, daleko posuniętej delikatności i taktu oraz zachowanie się w myśl dobrze znanej i stosowanej w medycynie zasady Hipokratesa: Po pierwsze nie szkodzić! Nie wolno dopuścić do tego by w praktyce profilaktyka zajęła miejsce normalnego wychowania, by zastępowała bezradność wychowawców i pedagogów wobec destruktywnych zachowań uczniów. Nie należy się również spodziewać, że stanie się ona antidotum na całe zło i problemy wychowawcze szkoły. IDEE I CELE PROGRAMU Ideą programu jest umożliwienie uczniom pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu w gronie swoich kolegów, a przy okazji daje im możliwość pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Uczestnictwo w spotkaniach ma zaspokoić ich potrzeby psychiczne (akceptacji, sukcesu, kontaktu z drugim człowiekiem) oraz wzbogacić relacje koleżeńskie i pogłębić wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. Uczniowie kończąc pierwszy etap edukacyjny (szkołę podstawową) mają już w zakresie podstawowym ukształtowane nawyk wyrażania siebie i podstawową w tym zakresie wiedzę. Dlatego przygotowany program ma doskonalić u uczniów wcześniej zdobyte umiejętności i nawyki, pogłębiać je i uczyć stosowania ich w nowych sytuacjach. Uczniowie wkraczający w kolejny etap edukacyjny posiadają podstawowe umiejętności uczenia się i potrafią już czynnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Przyjmując więc, że rolą prowadzącego zajęcia jest zorganizowanie ich w ten sposób, aby stwarzały warunki do samodzielnego pogłębiania wiedzy o kulturze, sztuce, doskonaleniu technik uczenia się, a także odnalezienia własnej bezpiecznej drogi w życiu. Stąd celem głównym programu jest ukierunkowanie i wspomaganie w zakresie doskonalenia i stosowania alternatywnych metod spędzania wolnego czasu za pomocą sztuki, a także zapobiegnie zachowaniom ryzykownym. Z przyjętego celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe: wspieranie i motywowanie ucznia w budowaniu pozytywnego stosunku do siebie i innych poprzez sztukę; wyrobienie przekonania, że kultura i sztuka ułatwiają nawiązywanie kontaktów międzyludzkich; uświadomienie uczniom, w jaki sposób sztuka może wpłynąć na radzenie sobie ze stresem; zaznajomienie z różnymi źródłami informacji w zakresie kultury i sztuki; pokazanie, że sztuka uwrażliwia nas na problemy drugiego człowieka; uświadomienie uczniom, że wyrażanie siebie poprzez sztukę wymaga samodyscypliny i pokonywania własnego egoizmu;

7 podejmowanie działań przyczyniających się do podniesienia kultury w najbliższym środowisku; wybieranie właściwej drogi: mówimy stop, chemicznej pułapce - wspieranie i motywowanie uczniów; zapoznanie uczniów z bezpiecznymi i niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. TREŚCI PROGRAMU Treści programowe zostały tak dobrane, aby odpowiadały one sytuacjom w jakich najczęściej znajdują się uczniowie. Niektóre zagadnienia przyswojone przez uczniów w szkole podstawowej zostały uszczegółowione, inne stanowią nowy element i są kontynuacją naturalnego wchodzenia dzieci w coraz trudniejsze role. Zasób wiadomości i proponowanych umiejętności został zaczerpnięty z literatury. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Program alternatywne metody spędzania wolnego czasu (wyrażanie siebie poprzez sztukę) i profilaktyka uzależnień (zachowania ryzykowne) jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. Każdy ośrodek tematyczny będzie realizowany z zachowaniem dwóch etapów. Część wstępna zajęć będzie polegała na szukaniu informacji o rodzajach sztuki i kultury. Bazować się będzie także na umiejętnościach, które posiadają uczniowie w oparciu o wykorzystanie dotychczasowo zdobytych umiejętności praktycznych. W drugim etapie uczniowie będą próbowali dowiedzieć się, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia w różnych środowiskach i grupach oraz w jak skuteczny sposób nabyć asertywnych umiejętności odmawiania. Zebrane w ten sposób informacje posłużą do wyciągnięcia wniosków i zaprezentowania zdobytych wiadomości i umiejętności w środowisku szkolnym poprzez gazetki, prezentacje z komentarzem, małe formy teatralne czy wykonanie gier dydaktycznych. W ten sposób zawarto wszystkie elementy niezbędne dla budowania trwałej postawy: sferę poznawczą (zdobycie i przekształcanie wiadomości), sferę emocjonalną (budzenie pozytywnego nastawienia) i sferę behawioralną (działanie). Taki sposób realizacji zajęć sprzyja pełnemu kształtowaniu wizerunku człowieka mającego szerokie spojrzenie na świat poprzez kulturę i sztukę.

8 Dział I (Alternatywne metody spędzania wolnego czasu wyrażam siebie poprzez sztukę) Tematyka zajęć, realizowane treści, czas zajęć Tematyka zajęć Realizowane treści Czas Integracja grupy, Kultura osobista a nasz wizerunek. Poznanie się wzajemne, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości, Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej, kultury zachowania. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Stworzenie okazji do zastanowienia się nad problemem zaufania, do przeanalizowania własnych relacji z innymi ludźmi. Wzmacnianie samodzielności i indywidualności, Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach. Troska o zdrowie i higienę ciała Życie i zdrowie jako najwyższe wartości. Promocja zdrowego stylu życia. Kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych w zakresie przygotowywania i spożywania posiłków. Dbałość o rzeczy osobiste, odzież, obuwie. Higiena w domu i szkole. Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej. Jak zachowywać się w teatrze, filharmonii, operze, galerii, kinie, itp.? Dobieranie odpowiedniego stroju do sytuacji. Savoir-vivre w teatrze, filharmonii, itp. Projekcja filmu. Przygotowanie przedstawienia teatralnego. Praca plastyczna na temat ulubionego filmu lub spektaklu. Wystawa prac. Słuchanie muzyki poważnej. W jaki sposób kulturalni ludzie spędzają czas wolny? Kształtowanie umiejętności dysponowania czasem wolnym. Umacnianie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Pogadanka na temat zainteresowań uczniów. Istota wsparcia społecznego podczas spędzania wolnego czasu. Bezpieczeństwo w ośrodku, parku, na ulicy. Świadomość zagrożeń na które może być narażony uczeń w czasie wolnym.

9 Tworzenie tablicy tematycznej Kulturalnie i bezpiecznie spędzam czas wolny. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnie. Konkurs znajomości znaków drogowych. Zachowanie się przy stole oraz podczas innych spotkań towarzyskich (przy grillu, ognisku i na pikniku) Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat zasad konsumpcji posiłków. Otyłość choroba XXI wieku. Fakty i mity na temat zdrowego odżywiania. Źle pojmowana wolność prowadzi na manowce burza mózgów. Wpływ reklam na świadomość człowieka: (dobry czy zły wybór?) pogadanka. Sąd nad złymi nawykami żywieniowymi inscenizacja. Relacje między rówieśnikami Rozwijanie samoświadomości własnych uczuć i emocji. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć. Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji. Umiejętność relaksacji. Dobre maniery w miejscach publicznych Ćwiczenie umiejętności negocjowania i konstruktywnego porozumiewania się. Przedstawienie na temat dobrych manier scenka. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w miejscach publicznych. Czy ten pan i pani są dobrze wychowani? plakat. Sztuka kulturalnej konwersacji Poznawanie dawnych sposobów konwersacji na przykładzie różnych fragmentów filmowych. Odegranie scenki rodzajowej pt. Z wizytą u królowej. Próby prowadzenia kulturalnej konwersacji rozmowy w parach. Praca ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych. Radzenie sobie sytuacjach trudnych Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych. Zdobywanie umiejętności zachowaniach się w sytuacjach okazywania agresji przez innych. Dostarczanie wiadomości o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych. Motywowanie do komunikowania się i sygnalizowanie własnych potrzeb.

10 Ostrożność wobec zaczepek i osób obcych. Zaznajomienie uczniów z różnymi formami udzielania pomocy wspólne wykonanie książki telefonicznej numerów ważnych. Zdobywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach okazywania agresji przez innych Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy. Zapoznanie się z formami przemocy: fizyczna, słowna, niewerbalna. Wyrażenie negatywnych emocji poprzez pracę plastyczną. Pogadanka jak radzić sobie ze stresem? Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi Wyjaśnienie pojęcia tolerancja. Wyszukiwanie w literaturze postaw tolerancyjnych i nietolerancyjnych. Z jakimi przejawami nietolerancji mieliśmy do czynienia? Dyskusja. Quiz czy jestem tolerancyjny? Umiejętność porozumiewania się podczas wspólnych zabaw. Wspólne określenie zasad jakie powinny obowiązywać podczas zabaw. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zabawy fair play. Turniej zabaw. Uczenie kulturalnego rozwiązywania konfliktów, przepraszania i przebaczania Teatrzyk kukiełkowy zaprasza na spektakl pt. Zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Dyskusja dlaczego warto przebaczać? List do przyjaciela z prośbą o wybaczenie. Jakie odczucia towarzyszą nam kiedy słyszymy słowo przepraszam? Pogadanka. Dział II (Profilaktyka uzależnień Zachowania ryzykowne ) Prawda i mity na temat papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz przemocy i agresji są tylko częściowo lub wybiórczo znane młodzieży. Brak rzetelniej wiedzy na temat zagrożeń oraz skutków prób eksperymentowania doprowadza że stale wzrasta liczba odważnych, a przede wszystkim nieświadomych ofiar. Młodzież nie może, w tych środkach szukać pocieszenia i pomocy w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Musi znać cenę ryzyka nowych doznań, ulegania namowom, itd.

11 Otwarte i szczere rozmowy oparte na rzetelnej wiedzy i prawdzie o papierosach, alkoholu, narkotykach, przemocy i agresji mogą przyczynić się do minimalizowania skutków prób z tymi środkami i podejmowania decyzji uczniów o życiu wolnym od nałogów. Tematyka zajęć, realizowane treści, czas zajęć Tematyka zajęć Realizowane treści Czas Integracja grupy. Nie jestem sam Poznanie się wzajemne, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości. Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej siły i słabości. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Stworzenie okazji do zastanowienia się nad problemem zaufania, do przeanalizowania własnych relacji z innymi ludźmi. Wzmacnianie samodzielności i indywidualności. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach. Życie jako najważniejsza wartość. Zdrowie człowieka a uzależnienia i ich konsekwencje. Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka? Alkohol zagrożeniem wolności człowieka, czy warunkiem prawdziwej wolności? Zapoznanie z szeroką definicją uzależnienia, drogą uzależnienia, konsekwencjami. Życie i zdrowie jako najwyższe wartości. Przedstawienie motywów sięgania po używki. Ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw i metod ich leczenia. Ukształtowanie skutecznych sposobów odmawiania. Zachęcanie do podejmowania własnej aktywności na polu profilaktyki uzależnień. Przedstawienie przyczyn szkodliwości palenia papierosów. Fakty i mity związane z paleniem papierosów. Palenie papierosów a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Analiza dymu papierosowego. Skuteczne metody obrony siebie przed skutkami bycia biernym palaczem. Inscenizacja Sąd nad papierosem Ćwiczenia kształtujące umiejętność odmawiania świadome bycie asertywnym. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe. Usystematyzowanie posiadanych informacji na temat szkodliwości picia alkoholu przez dzieci i młodzież. Przyczyny i skutki uzależnienia od alkoholu. Mechanizmy i skutki współuzależnienia. Alkohol, a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Istota wsparcia społecznego.

12 Zaburzenia świadomości jako następstwo brania Co o narkotykach i narkomanii wiedzieć warto? Sąd nad alkoholem inscenizacja. Tworzenie tablicy tematycznej Alkohol kradnie wolność. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe. Namawianie. Uczymy się odmawiać i ćwiczymy zachowania asertywne. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat skutków podejmowania prób z narkotykami i uzależnienia od środków zmieniających świadomość. Droga uzależnienia. Fakty i mity dotyczące narkotyków, Narkotyki a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Źle pojmowana wolność prowadzi na manowce dyskusja na podstawie fragmentów książki B. Rosiek Pamiętnik narkomanki. Wpływ reklam na używanie przez ludzi 4h szkodliwych substancji. Sąd nad narkotykami inscenizacja. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe, wspólne tworzenie ulotek informacyjnych. Narkotykom mówię NIE!!! - Ćwiczenie umiejętności bycia asertywnym. Profilaktyka przemocy. Jak żyć z ludźmi i wśród nich. Przemoc i jej skutki. Ukazanie zdrowotnych, społecznych. Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy. Rozwijanie samoświadomości własnych emocji i uczuć. Zrozumienie przez uczniów źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Zrozumienie i odróżnienie co jest jeszcze zabawą, a co już nie. Ustalenie granic. Poważne potraktowanie problemu jakim jest przemoc. Ukazanie uczniom jaki pływ i skutki może mieć przemoc. Konflikty i umiejętność radzenia sobie z nimi. Ćwiczenie umiejętności negocjowania i konstruktywnego porozumiewania się. Przedstawienie informacji na temat barier komunikacyjnych. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

13 Nasze emocje i uczucia. Jak radzić sobie ze stresem? Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć. Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji. Umiejętność relaksacji. Omówienie pojęcia stresu. Psychiczne oraz fizyczne symptomy stresu. Przekazanie wiedzy z zakresu reakcji fizjologicznych naszego organizmu stresujących zdarzeń. Czynniki zwiększających stres Czynniki zmniejszających stres przedegzaminacyjny. Zdrowie a nauka. Reakcje na stres (pozytywne i negatywne); Nabywanie pozytywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem; Szukanie wsparcia u kolegów, rodziców, osób dorosłych oraz instytucji. Ukazanie różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu. Przeprowadzenie testów zainteresowań, omówienie wyników. Wskazanie instytucji pozaszkolnych umożliwiających realizację swoich zainteresowań w czasie wolnym. Podsumowanie pracy w grupie. 4h

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Zapobieganie przemocy i agresji. Szkoła Podstawowa nr 7

Program profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Zapobieganie przemocy i agresji. Szkoła Podstawowa nr 7 Program profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Zapobieganie przemocy i agresji. Szkoła Podstawowa nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w swoim założeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji

Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 Gimnazjum Specjalne nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo profilaktyczną nad całością osobowości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BOBROWNIKACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 1 NACZELNY CEL PROGRAMU PROFILAKTYKI Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji

Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji Program profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji Gimnazjum Specjalne nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lipinach Górnych PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI Opinia o programie profilaktyki Publicznego Przedszkola W Osieku. Program profilaktyki Publicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LESZCZYDOLE STARYM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LESZCZYDOLE STARYM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LESZCZYDOLE STARYM Zmiany społeczno-ekonomiczne oraz polityczne ostatnich lat sprawiły, iż zwiększyła się liczba czynników destrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Stop uzależnieniom

Program profilaktyczny Stop uzależnieniom Załącznik 1 Program profilaktyczny Stop uzależnieniom a) cele - Podniesienie wiedzy i świadomości na temat środków uzależniających. - Zwiększenie świadomości na temat osobistych i społecznych skutków ryzykownych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Szkolny Program Profilaktyki. w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna II. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. III. Cele programu. IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Spis treści: Część pierwsza Szkolny Program Profilaktyki Preambuła 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA Rok szkolny 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA Rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH NA LATA 2015-2018 Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna do wprowadzenia działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2016/2017 Opracował Zespół RP: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Katarzyna Jaśkiewicz Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PODSTAWY PRAWNE DLA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE. - Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. WSTĘP Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej Grupa wsparcia dla młodzieży trudnej 1.Tytuł projektu GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ 2. Beneficjenci projektu Projekt skierowany jest do młodzieży trudnej w wieku od 11 do 17 lat przebywających w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Szkolny Program Profilaktyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulejowie uwzględnia specyfikę i potrzeby dzieci

Bardziej szczegółowo