PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH IM. ZOFII KSIĄŻEK BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Opracowały: mgr Dominika Wasilewska, lic. Wioletta Ożóg Rok szkolny 2011/2012

2 Wstęp Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te prowokowane intensywnym rozwojem biologicznym, mają swój wyraz w emocjonalności i duchowości, od dążenia do większej samodzielności aż po określenie własnej tożsamości. Jest to czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia i podejmowanie ryzykownych zachowań. Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwe i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażane na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym dzieciom, że można żyć inaczej, że można fajnie spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Założenia programu Program ten zorientowany jest na działania, które mają pomóc dzieciom i młodzieży podjąć trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Podejmuje problematykę zagrożeń wynikających z palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, agresji i przemocy. Program ma pomóc dziecku odnaleźć się i nauczyć go radzić sobie w trudnej dla niego rzeczywistości, która czyha z wieloma niebezpieczeństwami Naszym celem jest eliminacja sytuacji i okoliczności sprzyjających rodzeniu się czynników zagrażających zdrowiu uczniów. Realizacja programu pozwoli kształtować u dzieci i młodzieży postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczy podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto ukierunkuje dziecko w jego dążeniach, pomoże zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczy poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw. Program zawiera dwa działy obejmujące: zajęcia z alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, i zajęcia profilaktyczne podejmujące problem uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, a także problem przemocy i agresji.. Do programu, w miarę realizacji zadań, dołączone zostaną scenariusze, opracowane przez wskazane w programie osoby odpowiedzialne. Program ten jest ściśle związany z programem profilaktycznym i programem wychowawczym Ośrodka.

3 Cele programu Promocja zdrowego stylu życia u uczniów z klas I-VI SP, przeciwdziałanie występowania u nich zachowań ryzykownych. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające świadomość. Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przeżywanych uczuć i emocji. Wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych. Odkrywanie i umiejętne stosowanie własnych, ale też sprawdzonych sposobów obrony siebie przed uzależnieniami. Kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Wspieranie innych w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynowym współpraca grupy, przyjaźń, koleżeństwo. Lansowanie przez młodzież i wśród młodzieży pożądanych zachowań i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego. Kształtowanie postaw prospołecznych i empatycznych treningi wczuwania się w sytuacje oraz stany emocjonalne innych osób. Wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości. Dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji ocena kosztów i zysków, przesłanki wyboru, wybory alternatywne. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją treningi relaksacyjne i autogenne. Wdrażanie do refleksji i obiektywnej oceny skutków własnego zachowania. Krytykowanie i radzenie sobie z krytyką kształtowanie umiejętności nie raniącego krytykowania i umiejętności przyjmowania krytyki. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych aspekty konfliktu oraz sposoby unikania sytuacji konfliktowych. Rozwijanie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności w myśleniu. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją. Przewidywane efekty Efektem realizacji zamierzonych przez nas działań ujętych w programie powinno być uzyskanie przez uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia, uczenia się, komunikowania się, współpracy i działania oraz sposobów ciekawego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

4 Po zakończeniu programu uczeń powinien umieć: 1. Uczestnicy programu znają zasady zdrowego stylu życia, posiadają informację na temat uzależnień i profilaktyki. 2. Uczniowie mają świadomość tkwiących w sobie i w grupie możliwości obrony siebie przed uzależnieniami i wspierania w tym innych. 3. Uczniowie poczuwają się do odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. 4. Uczniowie są pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do świadomego dokonywania wyboru życia wolnego od uzależnień. 5. Uczniowie znają i stosują zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przeżyciami, emocjami. 6. Uczniowie znają metody komunikacji, potrafią skutecznie radzić sobie ze słowami krytyki. 7. Uczniowie potrafią zdrowo, ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Zasady 1. Zapewniania poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji oraz ochrony prywatności każdego uczestnika. 2. Traktowania każdego uczestnika podmiotowo. 3. Szanowania godności i indywidualności każdego dziecka. 4. Umożliwiania swobody wypowiedzi każdemu bez krytyki i osądzania. 5. Uwzględniania preferowanego systemu wartości oraz poziomu wrażliwości każdego uczestnika. 6. Dostosowania przekazywanych treści do wieku, poziomu wiedzy, zainteresowań oraz zaangażowania uczestników. 7. Motywowania do osobistego rozwoju i kreatywności. 8. Inspirowania do twórczego rozwiązywania przedstawionych problemów. 9. Otwartości na potrzeby dzieci, nawet te, które wykraczają poza program. 10.Poszanowania i respektowania wszystkich praw dziecka. Metody pracy 1. Podające: wykład, odczyt, pogadanka 2. Problemowe: aktywizujące np. dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, za i przeciw, itp., postery (plakaty), burza mózgów. 3. Eksponujące: film, ekspozycja, drama, modelowe scenki terapeutyczne. 4. Praktyczne: wywiad, ankieta, rysunki, zadania do wykonania, pokaz. 5. Programowe: z użyciem tekstu zaprogramowanego, z użyciem komputera 1. Zajęcia grupowe 2. Praca indywidualna Formy pracy Zajęcia grupowe będą główną formą pracy, ponieważ pobudzają aktywność uczestników, pozwalają na stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa oraz kształtuje umiejętność pracy zespołowej. Praca indywidualna z kolei, daje możliwość wyrażenia własnej opinii na określony temat, zapewnia komfort dobrowolności uczestnictwa podczas zajęć.

5 Dokumentacja programu 1. Imienny wykaz uczniów objętych programem. 2. Wykaz tematyki poszczególnych zajęć. 3. Scenariusze zajęć. 4. Kwestionariusze ankiet. Odbiorcy programu Uczniowie szkoły podstawowej (chętni uczniowie klas) I VI I grupa do 15 osób alternatywne metody spędzania wolnego czasu Wyrażam siebie poprzez sztukę. II grupa do 15 osób profilaktyka uzależnień Zachowania ryzykowne. Czas i miejsce realizacji programu Realizacja programu odbywać się będzie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii książek Bregułowej w terminie: od r. do r. Realizatorzy programu 1. Dominika Wasilewska nauczyciel SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych: mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, kurs kwalifikacyjny tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika, szkolenie audiopsycho-lingwistyczne dotyczące terapii Tomatis, studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie realizacji). Doświadczenie zawodowe 4 lata pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. 2. Wioletta Ożóg nauczyciel w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych: lic. z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika, studia magisterskie pedagogika opiekuńczo wychowawcza (w trakcie realizacji), studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie realizacji). Doświadczenie zawodowe 2 lata pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. Treści kształcenia Treści kształcenia i wychowania, które zamierzamy realizować podczas naszych zajęć mają umożliwić dzieciom i młodzieży realizację ich podstawowych potrzeb oraz nauczyć ich konkretnych umiejętności społecznych przydatnych w codziennym życiu. Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu mają za zadanie odkryć tkwiące w uczniach możliwości, umiejętności i predyspozycje oraz zarazić ich takimi formami zajęć.

6 Uwzględniając charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci i młodzieży należy wiedzieć, że nie zawsze udaje się uniknąć czynników destrukcyjnych warunkujących stan fizyczny człowieka. O tyle właśnie bardziej świadomie powinniśmy wpływać na zdrowie psychiczne i życie społeczne zaspokajając potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, prestiżu i uznania, przynależności i miłości oraz przezwyciężenia osamotnienia, obcości i izolacji, rozwoju potencjału swoich możliwości oraz zaspokajania potrzeb poznawczych i estetycznych. Mówiąc o zagrożeniach zdrowia psychicznego, fizycznego jak również społecznego dziecka, młodego człowieka nie wolno nam zapominać, iż podejmujemy działania profilaktyczne na podatnym na oddziaływanie żywym człowieku. Konieczne jest zatem zastosowanie ogromnej ostrożności, daleko posuniętej delikatności i taktu oraz zachowanie się w myśl dobrze znanej i stosowanej w medycynie zasady Hipokratesa: Po pierwsze nie szkodzić! Nie wolno dopuścić do tego by w praktyce profilaktyka zajęła miejsce normalnego wychowania, by zastępowała bezradność wychowawców i pedagogów wobec destruktywnych zachowań uczniów. Nie należy się również spodziewać, że stanie się ona antidotum na całe zło i problemy wychowawcze szkoły. IDEE I CELE PROGRAMU Ideą programu jest umożliwienie uczniom pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu w gronie swoich kolegów, a przy okazji daje im możliwość pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych. Uczestnictwo w spotkaniach ma zaspokoić ich potrzeby psychiczne (akceptacji, sukcesu, kontaktu z drugim człowiekiem) oraz wzbogacić relacje koleżeńskie i pogłębić wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. Uczniowie kończąc pierwszy etap edukacyjny (szkołę podstawową) mają już w zakresie podstawowym ukształtowane nawyk wyrażania siebie i podstawową w tym zakresie wiedzę. Dlatego przygotowany program ma doskonalić u uczniów wcześniej zdobyte umiejętności i nawyki, pogłębiać je i uczyć stosowania ich w nowych sytuacjach. Uczniowie wkraczający w kolejny etap edukacyjny posiadają podstawowe umiejętności uczenia się i potrafią już czynnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Przyjmując więc, że rolą prowadzącego zajęcia jest zorganizowanie ich w ten sposób, aby stwarzały warunki do samodzielnego pogłębiania wiedzy o kulturze, sztuce, doskonaleniu technik uczenia się, a także odnalezienia własnej bezpiecznej drogi w życiu. Stąd celem głównym programu jest ukierunkowanie i wspomaganie w zakresie doskonalenia i stosowania alternatywnych metod spędzania wolnego czasu za pomocą sztuki, a także zapobiegnie zachowaniom ryzykownym. Z przyjętego celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe: wspieranie i motywowanie ucznia w budowaniu pozytywnego stosunku do siebie i innych poprzez sztukę; wyrobienie przekonania, że kultura i sztuka ułatwiają nawiązywanie kontaktów międzyludzkich; uświadomienie uczniom, w jaki sposób sztuka może wpłynąć na radzenie sobie ze stresem; zaznajomienie z różnymi źródłami informacji w zakresie kultury i sztuki; pokazanie, że sztuka uwrażliwia nas na problemy drugiego człowieka; uświadomienie uczniom, że wyrażanie siebie poprzez sztukę wymaga samodyscypliny i pokonywania własnego egoizmu;

7 podejmowanie działań przyczyniających się do podniesienia kultury w najbliższym środowisku; wybieranie właściwej drogi: mówimy stop, chemicznej pułapce - wspieranie i motywowanie uczniów; zapoznanie uczniów z bezpiecznymi i niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. TREŚCI PROGRAMU Treści programowe zostały tak dobrane, aby odpowiadały one sytuacjom w jakich najczęściej znajdują się uczniowie. Niektóre zagadnienia przyswojone przez uczniów w szkole podstawowej zostały uszczegółowione, inne stanowią nowy element i są kontynuacją naturalnego wchodzenia dzieci w coraz trudniejsze role. Zasób wiadomości i proponowanych umiejętności został zaczerpnięty z literatury. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Program alternatywne metody spędzania wolnego czasu (wyrażanie siebie poprzez sztukę) i profilaktyka uzależnień (zachowania ryzykowne) jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. Każdy ośrodek tematyczny będzie realizowany z zachowaniem dwóch etapów. Część wstępna zajęć będzie polegała na szukaniu informacji o rodzajach sztuki i kultury. Bazować się będzie także na umiejętnościach, które posiadają uczniowie w oparciu o wykorzystanie dotychczasowo zdobytych umiejętności praktycznych. W drugim etapie uczniowie będą próbowali dowiedzieć się, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia w różnych środowiskach i grupach oraz w jak skuteczny sposób nabyć asertywnych umiejętności odmawiania. Zebrane w ten sposób informacje posłużą do wyciągnięcia wniosków i zaprezentowania zdobytych wiadomości i umiejętności w środowisku szkolnym poprzez gazetki, prezentacje z komentarzem, małe formy teatralne czy wykonanie gier dydaktycznych. W ten sposób zawarto wszystkie elementy niezbędne dla budowania trwałej postawy: sferę poznawczą (zdobycie i przekształcanie wiadomości), sferę emocjonalną (budzenie pozytywnego nastawienia) i sferę behawioralną (działanie). Taki sposób realizacji zajęć sprzyja pełnemu kształtowaniu wizerunku człowieka mającego szerokie spojrzenie na świat poprzez kulturę i sztukę.

8 Dział I (Alternatywne metody spędzania wolnego czasu wyrażam siebie poprzez sztukę) Tematyka zajęć, realizowane treści, czas zajęć Tematyka zajęć Realizowane treści Czas Integracja grupy, Kultura osobista a nasz wizerunek. Poznanie się wzajemne, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości, Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej, kultury zachowania. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Stworzenie okazji do zastanowienia się nad problemem zaufania, do przeanalizowania własnych relacji z innymi ludźmi. Wzmacnianie samodzielności i indywidualności, Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach. Troska o zdrowie i higienę ciała Życie i zdrowie jako najwyższe wartości. Promocja zdrowego stylu życia. Kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych w zakresie przygotowywania i spożywania posiłków. Dbałość o rzeczy osobiste, odzież, obuwie. Higiena w domu i szkole. Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej. Jak zachowywać się w teatrze, filharmonii, operze, galerii, kinie, itp.? Dobieranie odpowiedniego stroju do sytuacji. Savoir-vivre w teatrze, filharmonii, itp. Projekcja filmu. Przygotowanie przedstawienia teatralnego. Praca plastyczna na temat ulubionego filmu lub spektaklu. Wystawa prac. Słuchanie muzyki poważnej. W jaki sposób kulturalni ludzie spędzają czas wolny? Kształtowanie umiejętności dysponowania czasem wolnym. Umacnianie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Pogadanka na temat zainteresowań uczniów. Istota wsparcia społecznego podczas spędzania wolnego czasu. Bezpieczeństwo w ośrodku, parku, na ulicy. Świadomość zagrożeń na które może być narażony uczeń w czasie wolnym.

9 Tworzenie tablicy tematycznej Kulturalnie i bezpiecznie spędzam czas wolny. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnie. Konkurs znajomości znaków drogowych. Zachowanie się przy stole oraz podczas innych spotkań towarzyskich (przy grillu, ognisku i na pikniku) Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat zasad konsumpcji posiłków. Otyłość choroba XXI wieku. Fakty i mity na temat zdrowego odżywiania. Źle pojmowana wolność prowadzi na manowce burza mózgów. Wpływ reklam na świadomość człowieka: (dobry czy zły wybór?) pogadanka. Sąd nad złymi nawykami żywieniowymi inscenizacja. Relacje między rówieśnikami Rozwijanie samoświadomości własnych uczuć i emocji. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć. Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji. Umiejętność relaksacji. Dobre maniery w miejscach publicznych Ćwiczenie umiejętności negocjowania i konstruktywnego porozumiewania się. Przedstawienie na temat dobrych manier scenka. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w miejscach publicznych. Czy ten pan i pani są dobrze wychowani? plakat. Sztuka kulturalnej konwersacji Poznawanie dawnych sposobów konwersacji na przykładzie różnych fragmentów filmowych. Odegranie scenki rodzajowej pt. Z wizytą u królowej. Próby prowadzenia kulturalnej konwersacji rozmowy w parach. Praca ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych. Radzenie sobie sytuacjach trudnych Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych. Zdobywanie umiejętności zachowaniach się w sytuacjach okazywania agresji przez innych. Dostarczanie wiadomości o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych. Motywowanie do komunikowania się i sygnalizowanie własnych potrzeb.

10 Ostrożność wobec zaczepek i osób obcych. Zaznajomienie uczniów z różnymi formami udzielania pomocy wspólne wykonanie książki telefonicznej numerów ważnych. Zdobywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach okazywania agresji przez innych Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy. Zapoznanie się z formami przemocy: fizyczna, słowna, niewerbalna. Wyrażenie negatywnych emocji poprzez pracę plastyczną. Pogadanka jak radzić sobie ze stresem? Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi Wyjaśnienie pojęcia tolerancja. Wyszukiwanie w literaturze postaw tolerancyjnych i nietolerancyjnych. Z jakimi przejawami nietolerancji mieliśmy do czynienia? Dyskusja. Quiz czy jestem tolerancyjny? Umiejętność porozumiewania się podczas wspólnych zabaw. Wspólne określenie zasad jakie powinny obowiązywać podczas zabaw. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zabawy fair play. Turniej zabaw. Uczenie kulturalnego rozwiązywania konfliktów, przepraszania i przebaczania Teatrzyk kukiełkowy zaprasza na spektakl pt. Zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Dyskusja dlaczego warto przebaczać? List do przyjaciela z prośbą o wybaczenie. Jakie odczucia towarzyszą nam kiedy słyszymy słowo przepraszam? Pogadanka. Dział II (Profilaktyka uzależnień Zachowania ryzykowne ) Prawda i mity na temat papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz przemocy i agresji są tylko częściowo lub wybiórczo znane młodzieży. Brak rzetelniej wiedzy na temat zagrożeń oraz skutków prób eksperymentowania doprowadza że stale wzrasta liczba odważnych, a przede wszystkim nieświadomych ofiar. Młodzież nie może, w tych środkach szukać pocieszenia i pomocy w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami. Musi znać cenę ryzyka nowych doznań, ulegania namowom, itd.

11 Otwarte i szczere rozmowy oparte na rzetelnej wiedzy i prawdzie o papierosach, alkoholu, narkotykach, przemocy i agresji mogą przyczynić się do minimalizowania skutków prób z tymi środkami i podejmowania decyzji uczniów o życiu wolnym od nałogów. Tematyka zajęć, realizowane treści, czas zajęć Tematyka zajęć Realizowane treści Czas Integracja grupy. Nie jestem sam Poznanie się wzajemne, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i otwartości. Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, adekwatna ocena swojej siły i słabości. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Stworzenie okazji do zastanowienia się nad problemem zaufania, do przeanalizowania własnych relacji z innymi ludźmi. Wzmacnianie samodzielności i indywidualności. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach. Życie jako najważniejsza wartość. Zdrowie człowieka a uzależnienia i ich konsekwencje. Dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka? Alkohol zagrożeniem wolności człowieka, czy warunkiem prawdziwej wolności? Zapoznanie z szeroką definicją uzależnienia, drogą uzależnienia, konsekwencjami. Życie i zdrowie jako najwyższe wartości. Przedstawienie motywów sięgania po używki. Ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw i metod ich leczenia. Ukształtowanie skutecznych sposobów odmawiania. Zachęcanie do podejmowania własnej aktywności na polu profilaktyki uzależnień. Przedstawienie przyczyn szkodliwości palenia papierosów. Fakty i mity związane z paleniem papierosów. Palenie papierosów a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Analiza dymu papierosowego. Skuteczne metody obrony siebie przed skutkami bycia biernym palaczem. Inscenizacja Sąd nad papierosem Ćwiczenia kształtujące umiejętność odmawiania świadome bycie asertywnym. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe. Usystematyzowanie posiadanych informacji na temat szkodliwości picia alkoholu przez dzieci i młodzież. Przyczyny i skutki uzależnienia od alkoholu. Mechanizmy i skutki współuzależnienia. Alkohol, a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Istota wsparcia społecznego.

12 Zaburzenia świadomości jako następstwo brania Co o narkotykach i narkomanii wiedzieć warto? Sąd nad alkoholem inscenizacja. Tworzenie tablicy tematycznej Alkohol kradnie wolność. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe. Namawianie. Uczymy się odmawiać i ćwiczymy zachowania asertywne. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat skutków podejmowania prób z narkotykami i uzależnienia od środków zmieniających świadomość. Droga uzależnienia. Fakty i mity dotyczące narkotyków, Narkotyki a zaburzenia czynności układu wzrokowego. Źle pojmowana wolność prowadzi na manowce dyskusja na podstawie fragmentów książki B. Rosiek Pamiętnik narkomanki. Wpływ reklam na używanie przez ludzi 4h szkodliwych substancji. Sąd nad narkotykami inscenizacja. Sposoby zerwania z nałogiem, instytucje pomocowe, wspólne tworzenie ulotek informacyjnych. Narkotykom mówię NIE!!! - Ćwiczenie umiejętności bycia asertywnym. Profilaktyka przemocy. Jak żyć z ludźmi i wśród nich. Przemoc i jej skutki. Ukazanie zdrowotnych, społecznych. Uwrażliwienie uczniów na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy. Rozwijanie samoświadomości własnych emocji i uczuć. Zrozumienie przez uczniów źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Zrozumienie i odróżnienie co jest jeszcze zabawą, a co już nie. Ustalenie granic. Poważne potraktowanie problemu jakim jest przemoc. Ukazanie uczniom jaki pływ i skutki może mieć przemoc. Konflikty i umiejętność radzenia sobie z nimi. Ćwiczenie umiejętności negocjowania i konstruktywnego porozumiewania się. Przedstawienie informacji na temat barier komunikacyjnych. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

13 Nasze emocje i uczucia. Jak radzić sobie ze stresem? Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wzbudzających agresję. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć. Konstruktywne wyrażanie i odreagowanie emocji. Umiejętność relaksacji. Omówienie pojęcia stresu. Psychiczne oraz fizyczne symptomy stresu. Przekazanie wiedzy z zakresu reakcji fizjologicznych naszego organizmu stresujących zdarzeń. Czynniki zwiększających stres Czynniki zmniejszających stres przedegzaminacyjny. Zdrowie a nauka. Reakcje na stres (pozytywne i negatywne); Nabywanie pozytywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem; Szukanie wsparcia u kolegów, rodziców, osób dorosłych oraz instytucji. Ukazanie różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu. Przeprowadzenie testów zainteresowań, omówienie wyników. Wskazanie instytucji pozaszkolnych umożliwiających realizację swoich zainteresowań w czasie wolnym. Podsumowanie pracy w grupie. 4h

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW PROGRAM PROFILAKTYCZNY REGIONALNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW I SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE I. Założenia teoretyczne Istnieje wiele zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku Każde dziecko to wielki i ważny świat Janusz Korczak Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU Opracowała: Wanda Paul 2 I. Wstęp W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską powinno być otoczone dziecko;

Bardziej szczegółowo

strona XI 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki

strona XI 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki Spis treści 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 2. Teoria profilaktyki 3. Zasoby szkoły i środowiska wspierającego działania szkoły 4. Diagnozowanie 5. Cele profilaktyki w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PRZEDSZKOLE nr 88 Ul. Meissnera 4 Gdańsk JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2014 2016 za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2014 2016 za 2014 rok Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2014 2016 za 2014 rok WSTĘP W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo