Jak ona to zrobiła? Katarzyna Figura w ciągu 2 miesięcy schudła 16 kilogramów! czytaj str. 48

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak ona to zrobiła? Katarzyna Figura w ciągu 2 miesięcy schudła 16 kilogramów! czytaj str. 48"

Transkrypt

1 Jak ona to zrobiła? Katarzyna Figura w ciągu 2 miesięcy schudła 16 kilogramów! czytaj str. 48 TYGODNIK ISSN Nr indeksu K wap.angora.com.pl PRZEGLĄD PRASY KRAJOWEJ I ŚWIATOWEJ Nakład: egz. WARSZAWA-CHICAGO-DORTMUND-TORONTO-NOWY JORK Nr 20 (935) Rok XIX 18 maja 2008 r. Cena 3,50 zł (w tym 7 % VAT) USA 3,00 USD; CANADA 2,80 CAD; EUROPA 1,50 EUR Fot. K. Jarosz/Forum (2), AKPA. Opr. graf. Katarzyna Zalepa

2 Aby ścią gnąć grę, wy ślij od po wied ni dla Two je go te le fo nu SMS, GRY SMS pod nr 7948 AN.ident (np. AN.ruletka) pod nu mer Otrzy masz za kład kę WAP, umoż li wia ją cą po bra nie gry. Aby wysłać ją zna jo me mu, na le ży po tre ści SMS-a wsta wić krop kę i nu mer te le fo nu ad re sa ta (przy kład: AN.adtgt ). Sprawdź na wap.mo bi le.net.pl, czy wy bra na przez Cie bie gra wy stę pu je w wer sji na Twój te le fon. Aby uzy skać do stęp do wszyst kich gier na Twój te le fon, wy ślij SMS otre ści: GRA JA VA pod nu mer 7948 ipo stę puj zgod nie z otrzy - ma ną in struk cją. Aby otrzy mać wy bra ną ta pe tę, wy ślij SMS o tre ści: ATN.na zwa (np. ATN.akt3), lub je że li chcesz ją wy słać zna jo me mu: ATN.nazwa.nu mer te le fo nu zna jo me go (np.atn.akt ) pod numer: Tapety są dostępne w maksymalnym rozmiarze 176 x 220 px TAPETY SMS pod nr 7348 G RY AK CJI F16 Air Fi gh ter AD PTM Wi taj pi lo cie! Wła śnie ukoń czy łeś dłu go let - ni kurs pi lo ta żu sa mo lo tu F -16. Za naj lep - sze wy ni ki w szko le lot ni czej zo sta łeś przy dzie lo ny do spe cjal nej gru py szyb kie - go re ago wa nia, gdzie bę dziesz mógł wy ka - zać swo ją przy dat ność bo jo wą. G RY HA ZAR DO WE Gam bling Ma chi ne 2 AD MTM Je śli je steś za ko cha ny w Jed no rę kim Ban dy cie lub po pro stu lu bisz ha zard, Gam bling Ma chi ne 2 jest wła śnie dla Cie - bie! Ta gra po zwa la Ci grać na 2 ma szy - nach w tym sa mym cza sie, a kie dy masz do sta tecz ną ilość kre dy tek, mo żesz się mię dzy ni mi prze no sić. G RY LO GICZ NE Kar pov 3DA dven ced Chess AD PMP Gra w sza chy to twar dy in te lek tu al ny po je - dy nek. Nie każ dy lu bi ta ki ro dzaj roz gryw ki ale Ci któ rzy po zna li praw dzi we pięk no pól sza chow ni cy wie dzą, że jest to naj - bar dziej fa scy nu ją ca gra. Kar pov X 3D Chess ofe ru je Ci ja ko pierw szy moż li wość wi do ku 3D. G RY SPO TRO WE Re al Bil liards AD GMW Bi lard jest świet nym spo so bem na mi łe spę dza nie cza su ze swo imi przy ja ciół mi. Te raz, ten spo sób spę dza nia wol ne go cza - su jest do stęp ny dla Cie bie w każ dym miej scu i w każ dym cza sie. Do stęp nych jest pięt na ście róż nych wer sji gry. G RY STRA TE GICZ NE Ol den War AD JMT Chcesz pod bić 5 kra in, bo ga tych w zło ża że la za i uro dzaj ną zie mię. Do wo dzisz sta le roz ra sta ją cą się ar mią, skła da ją cą się zróż nych jed no stek. Bądź czuj ny, gdyż te te re ny za miesz ka ne są przez tu byl ców, awro gi klan ma po dob ne do two ich za mia - ry. Re vi val AD JWG Ce lem gry jest roz wi ja nie wła snej cy wi li za - cji od po cząt ku jej dzie jów po pod bój ko - smo su. Mo żesz rów nież osią gnąć prze wa - gę mi li tar ną, sta rać się wy eli mi no wać swo - ich prze ciw ni ków i tym sa mym prze jąć kon tro lę nad świa tem. Go rą co po le cam! G RY XXX Spi ce Tris AD GTP Ty ukła dasz Te tri sa, azakaż dą li nię, ślicz - na dziew czy na roz bie ra się krok po kro ku... Ale módl się, aby nie wpa dła w trans. Dla - cze go? Prze ko nasz się...:-) Kry stal Ste al AD GWJ Ma rze nie męż czy zny za wsze mieć przy so - bie pięk ną ko bie tę... My gwa ran tu je my, że te - raz mo żesz mieć na za wsze cu dow ną Kry - stal Ste al! Ścią gnij po kaz od waż nych zdjęć tej uro czej dziew czy ny i nie dziel się z ni kim. Od te raz Kry stal bę dzie tyl ko Two ja. Ero tic Pin ball AD PTJ Te go ga tun ku gry nie trze ba chy ba ni ko mu przed sta wić, war to na to miast nad mie nić, że w grze bę dzie Ci to wa rzy szyć pięk na dziew czy na, któ ra ma w za na drzu kil ka nie spo dzia nek i pre zen tów dla Cie bie. G RY ZRĘCZ NO ŚCIO WE Bu blex AD GPJ Lo gicz ne puz zle z ko lo ro wy mi bą bel ka mi. Łącz bą bel ki o tym sa mym ko lo rze, gdyż to uła twi Ci ich prze bi cie. Ze staw 3 lub wię cej bą bel ków w tym sa mym ko lo rze aby je pó - źniej prze kłuć. Aby za koń czyć po ziom mu - sisz zdo by wać no we punk ty aż do koń ca cza su. Je wel Fe ver AD PJA Ułóż spa da ją ce kul ki tak, by two rzy ły jed - no ko lo ro wy ciąg. Po każ, że po tra fisz so bie ra dzić w cięż kich i trud nych mo men tach. Pin ball AD JMW Fli pe ry zna chy ba każ dy. Tym ra zem znaj - dziesz 3 sto ły w trzech róż nych sty lach, któ re za spo ko ją wszyst kie gu sta, a tak że ma gicz ny otwór, któ ry po zwo li na grę trze ma ku la mi jed no cze śnie! Za dzi wia ją cy pin ball, któ ry do star czy nie za po mnia nych prze żyć. Free Fall AD PWA Fre efall ko pia bar dzo słyn nej gra Mar ble Mad ness, któ ra zo sta ła zre ali zo wa na już w 1984 ro ku. Te raz do cze ka ła się swo jej edy cji na te le fon ko mór ko wy. Za da niem two im bę dzie po pro wa dze nie kul ki do me - ty przez sze reg róż nych nie bez piecz nych pu ła pek. KSIEZYC AKT KWIATY2 BLACK EIFFEL CIEMNIAK MEDUZA CHEGUEVARA FISHES KWIAT KILER FOCZKA KWIATEK6 HIMALAJE AVOCADO CYSIE KWIAT3 MAJTECZKI DROGA1 KICIULEK1 LABEDZIE01 DELFIN DZIEWCZYNKA GALAZKA CHMURY ALIEN BUKIET FOREST DOROBOTY KIELICH AKT2 DRZEWKA LASECZKA4 FIORD AFRODYTA COJEST TRUE TONE SMS pod nr 7348 Dźwięk na zwa Start Vi pe ra vi per 3, 2, 1, bum! di sin Am bu lans am bu lans Aria przy go le niu la do na Au tko nie chce za pa lić bri ma Au tko z klak so nem au tko Bąk z gru bej ru ry pierd Bo lid f1 Brzyd kie za tru cie paw Ca łus ca lus Co bra 427 shel by Coś dla pa nów or gazm Cy ka da cy ka da Cześć Zdziś! To ja, twój miś zdzis Da ta for mat se qu en ce for mat De ner wu ją cy sms Do Mi Sol do mi sol Do Re Mi do re mi Du pek, du pek... du pek Wy ślij SMS o tre ści: AR.nazwa pod nr 7348 (np. AR.extaza). Usłu ga do stęp - na dla te le fo nów ob słu gu ją cych true to nes w for matach: mp3, amr, awb. Upew - nij się, czy twój te le fon ob słu gu je true to nes. Dźwięk Dzwo ni Le szek Dzwo ni two ja sta ra Dzwo ni twój sta ry Efekt Dop ple ra EKG i smut ny le karz Fer ra ri F360 Gdy się prze ja dłeś Go rą ce ryt my He li kop ter Hin du ska Iry tu ją cy Ka pa nie Kla sy ka na dwóch ko łach Klasz tor ne dzwon ki Kłó cą ce się kla wi sze Ko gut Ko ły san ka na do bra noc Kon cert na sil ni ki Ko rek z bu tel ki na zwa le szek sta ra sta ry do pler zszedl mo de na bek bra sil kop ter hin di sms1 bul bul har ley klasz tor klot nia ko gut 4ad fe ra ri ko rek Dźwięk na zwa Ktoś dzwo ni my siu -py siu py siu Ły żecz ką o szklan kę szklan ka Mał pa mal pa Ma rio la ma rio la Ma se ra ti 3200GT ma se ra ti Masz wia do mość wia do mo Me lo dyj ka prze rwa Miau kot Mu uu kro wa My ślał in dyk o nie dzie li... in dyk Naj lep szy przy ja ciel czło wie ka pies Nie chce za pa lić roz ruch Nie da my się! ole Od bierz mnie! od bierz Od bierz ten te le fon ten te Od bierz, bo kop nę cię... kop ne Od głos łu ku, ale pasz czą luk Od pa la my ja vę ja va Osio łek osiol HUSKY03 CZEKOLADKA CAR DIABELEK KICIA1 KOCHAM1 KONIKPOL MLEKO KKOCHAM BIKINI FLOWER CAR7 KOCHAJ DRZEWO2 DRAGON KWIATEK001 BUNT KONWALIE KROPELKA MISIE2 APACZ12 DRZEWO1 KUUULIK KAKTUSY Chcesz więcej SMS pod nr 7148 Aby dowiedzieć się, co możesz pobrać na swój telefon, wyślij SMS o treści Co.marka telefonu.model telefonu (np. co.nokia.e65) pod numer Aby skorzystać z usług, musisz mieć skonfigurowane połączenie WAP i otrzymywanie wiadomości sieciowych (WAP PUSH). SMS pod numer 7948 kosztuje 9 zł, pod numer zł, pod numer zł. Do cen nalezy doliczyć 22 % podatku VAT. Problemy z pobieraniem obiektów oraz reklamacje należy zgłaszać pod adresem Obsługujemy tylko abonentów polskich sieci GSM (Era GSM, Plus GSM, Orange, Heyah, Sami Swoi, Play) LAS1 JABLKO FWYPAS APACZ25 KIWI BANKI R E K L A M A

3 ANGORA nr 20 (18.V.2008) KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI 3 AKTUALNOŚCI 10 Prywatyzacja to ratunek, a nie przekręt (Polska Dziennik Łódzki) uważa Piotr Kuna, dyrektor Szpitala im. Barlickiego w Łodzi. 11 Prywatyzacja szpitali o co tu chodzi? (Gazeta Wyborcza) 12 Emeryci nie zapłacą już za abonament (interia.pl) 13 Ostatnia nadzieja czerwonych (Angora) Rozmowa z prof. Dariuszem Rosatim, deputowanym do Parlamentu Europejskiego. 15 Skończmy z tym absurdem (Przegląd) Uczciwy, kompetentny i obiektywny naukowiec nie może być zwolennikiem podatku liniowego uważa prof. Jerzy Żyżyński. 17 Podatnicy obawiają się fiskusa (Puls Biznesu) W 2007 r. poszkodowani przez skarbówkę wygrali zaledwie 26 spraw. 18 Drang nach Westen (Odra) O tym, dlaczego Niemcy nie chcą kupować polskiej ziemi, a my niemiecką powinniśmy. SPOŁECZEŃSTWO 19 Pieniądze leżą na ulicy (Polish Express) W Londynie można całkiem nieźle żyć z tego, co ludzie wyrzucają na ulicę. 20 Za tych, co na jeziorze! (Polska. The Times) W Polsce coraz więcej dyletantów bawi się w żeglowanie. 23 Pod dziwnym adresem (Twój Styl) Wymarzonym domem może być młyn, stacja kolejowa, zrujnowany zamek czy hala fabryczna. 26 Bal manekinów (Angora) Manex oferuje ponad 400 wzorów manekinów wystawienniczych. POZA PRAWEM 30 Ślady prowadzą na Wschód (Nasza Polska) Czy kiedykolwiek dowiemy się, kto i dlaczego zamordował premiera Piotra Jaroszewicza? 33 Najsłynniejszy szpieg PRL (Dziennik) Podczas kręcenia serialu o Marianie Zacharskim zdarzały się włamania i podsłuchy. 34 Zawodna pamięć (Angora) Turyści odpowiadają przed sądem za zabicie młodego niedźwiedzia (3). OBYCZAJE 36 Gęsto sypie się byk (Gazeta Pomorska) Czego nasze dzieci dowiadują się z książek. 48 Ale Figura! Angora na salonach warszawki. 49 Warkoczyki tam, gdzie ich nie widać (Dziennik Wschodni) Depilacja części intymnych wymaga artystycznego podejścia do tematu. 50 Komentując na oślep (Polska. The Times) Bez emocji i lapsusów dziennikarzy sportowych mecze byłyby smutne. 52 Sekretne wojny pogodowe (Czwarty Wymiar) Czy światowe wojny klimatyczne już się rozpoczęły? 54 Krótka historia przyszłości Fragmenty książki Jacques a Attalego. KULTURA 56 Szukamy ciągu dalszego Wygrała miłość (Angora) Dawny gwiazdor polskiej estrady, Janusz Gniatkowski przez 17 lat dochodził do zdrowia po poważnym wypadku. 58 Salonowe burze Bohdana Gadomskiego (Angora) Maciej Miecznikowski uważa, że jest kameleonem o wielu twarzach. 60 Generał, który nie pije Fragmenty najnowszej książki Jerzego Pilcha Marsz Polonia. ŚWIAT WYDARZENIA 69 Pola ryżowe usiane ciałami (Peryskop) Niszczycielski cyklon Nargis pochłonął w Birmie tysiące ofiar. 72 Oczekiwana zamiana miejsc (Komsomolskaja Prawda) Inauguracja prezydentury Dymitra Miedwiediewa. 74 Jak nitki połączyły kobiety (Peryskop) W Kabulu uważają, że kondomy wywołują u mężczyzn bóle pleców. 75 Garnitur i sandały w hotelu Beijing Chiny przed Olimpiadą 2008 (9). ŚWIAT OBYCZAJE 76 Trudna miłość (The Scotsman) Plaga alkoholizmu wśród młodych Szkotek. 76 Bezdzietność z wyboru (Corriere della Sera) Rezygnacja z macierzyństwa jako wolny wybór. Na dobry początek 77 Przydrożny folklor (Vilniuaus Diena) Jak Litwini oceniają podróż przez Polskę? ŚWIAT TURYSTYKA 78 Syberyjskie ABC W górach Ałtaju można znaleźć wiele uroczych miejsc. ŚWIAT ROZMAITOŚCI 80 Proszę wstać! Nauka idzie! (Peryskop) Nie zawsze szkiełko i oko może wyjaśnić nasze codzienne problemy. 82 Dziki instynkt Vlamincka Korespondencja własna Leszka Turkiewicza z Paryża. FELIETONY Janusz Korwin-Mikke, Sobczak&Szpak A TO POLSKA WŁAŚNIE....28, 29 PRAWNIK RADZI SUPEREKSFAKTY DOWCIPY , 47 SPODPRASY RECENZJE FILMOWE WITRYNA , 61 WIERSZÓWKA HOROSKOP OBCY JĘZYK POLSKI POCZET NAZWISK POLSKICH..63 LISTY OD CZYTELNIKÓW...64, 65 KRZYŻÓWKI , 67, 68 W tym tygodniu imieniny obchodzą: Poniedziałek Pankracy, Dominik Wtorek Serwacy, Ofelia, Robert Środa Bonifacy, Maciej, Dobiesław Czwartek Zofia, Nadzieja, Berta, Izydor Piątek Jędrzej, Andrzej, Szymon, Adam Sobota Weronika, Brunon, Sławomir Niedziela Aleksandra, Eryk, Feliks, Alicja Fot. East News (2), J. Rozmarynowski/Forum, Marek Podolczyński Fot. PAP. Oprac. Paweł Wakuła

4 4 PRASOWE ZDJĘCIA TYGODNIA ANGORA nr 20 (18.V.2008) Festiwal Jazz i Dziedzictwo w Nowym Orleanie. Fot. Agencja Gazeta/AP Rosja obchodziła Dzień Zwycięstwa. Fot. ITAR-TASS/Forum Worki ryżu ułożone w rządowym magazynie w Katmandu. To pomoc humanitarna dla Nepalu. Fot. Agencja Gazeta/AP TYGODNIK ANGORA działa na podstawie przepisów art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjętych zwyczajów edytorskich. Szczegóły wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostępnianym na żądanie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy jedynie po opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy przedruku. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów. Tygodnik ANGORA płaci autorom za przedruki. Tygodnik ANGORA nie odpowiada za tereść ogłoszeń i reklam. DYREKTOR WYDAWNICTWA Jerzy Wyrozumski REDAKTOR WYDAWCA Anna Kuliś REDAKTOR NACZELNY Paweł Woldan SEKRETARZ REDAKCJI Janusz Glanc-Szymański KIEROWNIK REDAKCJI Henryk Krupiński SEKRETARIAT Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka FOTOSKŁAD Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkowska, Grzegorz Ożga, KOREKTA Alojza Tomaszek, Agnieszka Freus-Garbala, AGENCJA RYSOWNI- KÓW ANGORA Jolanta Piekart-Barcz (kierownik), Sławomir Kiełbus, Marek Klukiewicz, Piotr Rajczyk, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, REKLAMA Robert Kuliś, Bogdan Wojdyła, PROMOCJA Andrzej Wójtowicz, DZIAŁ SPRZEDAŻY Mariusz Witkowski, Krzysztof Kosiński, Adam Piotrowski, Bogdan Witkowski, ZESPÓŁ Andrzej Berestowski, Jacek Binkowski, Mirosława Gabrysiak, Bohdan Gadomski, Tomasz Gawiński, Henryk Głowacki, Katarzyna Gorzkiewicz, Danuta Kotkowska, Adam Lewaszkiewicz, Bogda Madej, Bohdan C. Melka, Zbigniew Natkański, Katarzyna Pastuszko, DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNI- KAMI Marek Koprowski, Mateusz Koprowski. Adres redakcji: ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 94, tel , fax , nasz adres e- -mail: nasza strona www w internecie: Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś, Łódź, ul. Piotrkowska 94, Druk: Drukarnia Prasowa SA w Łodzi, al. Piłsudskiego 82; Nakład: egz.; Nr indeksu , ISSN Cięgi za numer zbiera: PAWEŁ WOLDAN At the area of the USA PETER RACZKIEWICZ is an exclusively authorised distributor, 3148 N. Laramie, Chicago Il 60641, tel Herausgeber in Deutschland; Niemcy: Verlag Hübsch & Matuszczyk KG, Postfach , Dortmund, tel , fax ; Dział reklamy: 0231/ Prenumerata krajowa: do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty w kasach oddziałów Ruchu SA. Prenumerata zagraniczna: infolinia Wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi i w Internecie Ceny prenumeraty zagranicznej priorytet wysyłanej przez redakcję (kwartalnie): Europa 180 zł (50 euro), USA 220 zł (88 USD), Australia 350 zł (140 USD). Wpłat należy dokonać na konto: Wydawnictwo Westa-Druk, Bank PEKAO XI O/Łódź Bank Swift: PKOPPLPWLDZ. IBAN: PL Prenumeratę dostarczono do Urzędu Przewozu Poczty w Łodzi 11 maja 2008 r. o godz. 8 00

5 ANGORA nr 20 (18.V.2008) PRASOWE ZDJĘCIA TYGODNIA 5 Dan Uggla (po lewej) i Tony Gwynn jr. podczas meczu bejsbolowego Florida Marlins z Milwaukee Brewers. Fot. Agencja Gazeta/AP Orzeł w centrum weterynaryjnym w St. Marie s, Idaho. Fot. Agencja Gazeta/AP Pola tulipanów w Holandii. Fot. Agencja Gazeta/AP Opracowała: KATARZYNA GORZKIEWICZ,

6 6 NA SKRÓTY... ANGORA nr 20 (18.V.2008) Przeczytane Obejrzane Usłyszane Złapane w sieci PASOŻYTY PODATKOWE Jak to jest, że uprawnionych do głosowania jest 30 mln Polaków, a podatek dochodowy rozlicza zaledwie 24 mln obywateli. Sześć milionów dorosłych mieszkańców zwolnionych jest z tego obowiązku. Wprost pieczołowicie wylicza, że wśród tych podatkowych pasożytów są bezrobotni, bezdomni, ucząca się młodzież oraz współwłaściciele 2,58 mln gospodarstw indywidualnych. Rolnik nie płaci podatku dochodowego, a także VAT, ponieważ jest zbyt biedny, a wystarczy przypomnieć, że tylko w 2007 roku statystyczny rolnik otrzymał 6,6 tys. zł unijnych dotacji. Rząd lekką ręką chce poszerzyć grupę bezpodatkowców o izby gospodarcze i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niejasne są też zasady umarzania zaległości podatkowych wobec firm państwowych i prywatnych. Tylko w styczniu 2008 r. umorzono niemal 5 mld zł zaległości podatkowych. Widać jak na dłoni, że brak jest w Polsce dobrego gospodarza. WNUCZEK DZIADKÓW NIE UDŹWIGNIE Właśnie wchodzi w życie prawo, które umożliwia mężczyznom przejście na emeryturę w wieku 60 lat. Obniżanie wieku emerytalnego nie wyjdzie nam na dobre ubolewa Polityka. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to uzasadnienia, ponieważ już teraz nasze państwo z trudem utrzymuje coraz większą liczbę rencistów i emerytów. W przyszłości czekają nas głodowe emerytury. Starzejące się społeczeństwo musi zrozumieć, że wcześniejsza emerytura to kłopot nie tylko dla państwa, ale i najbliższych. Jedynym wyjściem z tej niedobrej sytuacji jest dłuższy staż pracy i rezygnacja z przywilejów zawodowych, takich jak np. pomostówki. Walka o utrzymanie tych przywilejów to podstawowe zadanie OPZZ, Solidarności i innych związków zawodowych. Niestety, jest to droga donikąd. Im szybciej to zrozumieją, tym lepiej dla przyszłych pokoleń... i emerytów. ZBIGNIEW NATKAŃSKI KLUCZ DO... Tę sztukę Ludmiła Razumowska wygrała z górą 20 lat temu, jeszcze w Związku Sowieckim. Upływ czasu nie pozbawił jej aktualności. Starą nauczycielkę matematyki, panią Helenę (Halina Łabonarska), odwiedza czterech maturzystów Lala, Wołodia, Pasza i Witia. Pretekstem są życzenia urodzinowe. Życzymy szczęścia jak ten bukiet kwiatów mówią. Wręczają kosztowny prezent. Nauczycielka kryguje się, nie chce przyjąć. Cała klasa się obrazi przełamują opór. (Skąd my to znamy). Rychło wychodzi na jaw prawdziwy cel wizyty. Matura klucz do szczęścia postrzeganego jako sukces materialny, kariera. A konkretnie klucz do sejfu, w którym złożone są prace maturalne, na przechowaniu u pani Heleny. Uczniowie chcą go pożyczyć, by poprawić nieco swoje dzieła, w konsekwencji otrzymać wyższe oceny. Czego się wszak nie robi dla kariery i przyjemności. To ważne dla Lali, Paszy i Witii. Wołodia to zupełnie inny przypadek, gra w innej lidze. Wynik matury go nie interesuje, ponieważ napisał ją dobrze i wie o tym. Przyszedł powalczyć, bo walka to jego namiętność, a celem jest wygrana za wszelką cenę. Nie ma zasad, systemu wartości. Podnieca go deptanie innych, manipulacja ludźmi, nie tylko nauczycielką, również kolegami. Trenuje metody, które mają pomóc w prawdziwym dorosłym życiu. Dostać od pani ten klucz to dla mnie ćwiczenie w zawodzie rzuca z niebywałym cynizmem. Czuje się artystą. Artystą zła. Kariera to ważna rzecz, ale zdarzają się chwile, kiedy jestem to gotów olać wyjaśnia swoje credo. Dla władzy, żeby poczuć, jak czyjeś losy trzepocą się w moich rękach. Pani zna tę rozkosz, gdy człowiek wszystko może? Nauczycielka stawia opór. Wierzy w świat miłości, uczciwości, dobra, etyki. Uczniowie pracowicie ten obraz rozbijają. Jutro składam rezygnację mówi załamana pani Helena. Rozgrywkę pozornie wygrywa Wołodia nauczycielka kładzie klucz na stole. Ale maturzyści, wychodząc, nie zabierają go. Nie oznacza to, że Lala, Pasza i Witia dali się nawrócić, naprawić. To tylko mistrz Wołodia przesadził. Poza tym świat jest dla nich, jaki jest. Jesteśmy waszymi uczniami. Dzięki wam jesteśmy, jacy jesteśmy oskarżają. Niestety, mają rację. TVP 1, Klucz, 5.05 BOHDAN MELKA SPRACHEN YOU FRANÇAIS? Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie, posługiwanie się więcej niż jednym językiem, zwłaszcza od młodego wieku, chroni mózg przed niekorzystnymi skutkami starzenia się. Nauka nowych słówek to dodatkowy trening mózgu, zwiększający jego elastyczność. Najnowsze badania pokazały, że rzeczywiście w starszym wieku osoby, które znają więcej niż jeden język, zachowują przeciętnie wyższą sprawność umysłową niż te, które mówią tylko w języku ojczystym. RMF FM, Fakty, KARMIENIE PIERSIĄ ZWIĘKSZA INTELIGENCJĘ DZIECI Dzieci karmione piersią są inteligentniejsze. Przekonują o tym badania kanadyjskich i białoruskich naukowców, przeprowadzone na grupie 14 tysięcy maluchów. Dzieci karmione piersią dłużej, którym do późniejszego wieku nie podawano pokarmu w butelce, mają przeciętnie o pięć punktów wyższy iloraz inteligencji, lepiej także radzą sobie w szkole. Podobny efekt był już wcześniej obserwowany. Nie było jednak jasne, czy matki karmiące piersią nie poświęcają dziecku po prostu więcej uwagi, bawią się z nim, czytają mu i w ten sposób pomagają w rozwoju. Badania, których wyniki właśnie opublikowano, pokazują, że istotne jest już samo karmienie piersią. Czy to efekt lepszego pokarmu, czy spokoju związanego z bliskością matki? RMF FM, Fakty, BILLBOARDY PRZYCZYNĄ WYPADKÓW W neapolitańskiej dzielnicy biedoty Fuorigrotta nieustannie dochodzi do wypadków samochodowych. Ich przyczyną są cztery gigantyczne billboardy przedstawiające obfity biust. Pod fotografią piersi zakrytych rękami umieszczono dwuznaczny slogan: Wezuwiusz i Etna nigdy nie były tak blisko. Ta reklama jednej z linii żeglugi promowej, łączącej Neapol z Sycylią, robi na neapolitańczykach piorunujące wrażenie, a dla kierowców okazuje się zgubna. Aby się jej dobrze przyjrzeć, większość prowadzących samochody zwalnia bądź gwałtownie hamuje. W miejscach, gdzie stoją billboardy, nieustannie dochodzi więc do stłuczek. W lepszej sytuacji są piesi, którzy mogą się do woli przyglądać niecodziennym plakatom. Wielu wyznało, że nie sam biust wywarł na nich wrażenie, lecz jego rozmiary. Polskie Radio, Jedynka, Wiadomości, B.W. SPÓR O DOKTORA G. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zarzutów dotyczących między innymi zabójstwa pacjenta wobec kardiochirurga Mirosława G. To skandaliczna decyzja krótko skomentował sprawę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i uznał, że jest to rozstrzygnięcie na zamówienie polityczne. A co na to internauci? tom: Na polityczne zamówienie to Ziobro zamknął doktora G. c: Jednoosobowy trybunał rewolucyjny w osobie ministra Zero już dawno podjął jedynie słuszną decyzję. emerytka: W krew weszły mu konferencje prasowe. On dalej myśli, że... rządzi. mary_24: Prawo według Ziobry: jeśli fakty przeczą Ziobrze, to tym gorzej dla faktów! Tym i Anek: Przepis na likier pisujski: Ziobrówka = słaby adwokat na kaczych jajach. obywatel: Ziobro zabił co najmniej kilkadziesiąt osób czekających na przeszczepy. I nigdy za to nie odpowie. Ma za to dobry humor. fiona: Katastrofa z przeszczepami spowodowana haniebnym pisobolszewickim show z kajdankami dla gawiedzi czeka na rozliczenie. doktor jamnik: A te koniaki, pióra, długopisy itp. w jego szafie przetrzymywała salowa lub co jest bardziej prawdopodobne kupił wszystko za własne pieniądze i chciał obdarować nimi chorych! Pacjenci: Koniaki w sejfie to były lekarstwa pana ordynatora, którymi się leczył... pll: Miała być druga Irlandia, a wyszła druga Kolumbia. igos: Niech lepiej Ćwiąkalski złapie tego, który ukradł PO pełne szafy ustaw, a nie zajmuje umarzaniem spraw i wypuszczaniem przestępców. jacek: Ten cały Ćwiąkalski to jest dopiero artysta prawny! łapówkarz: Po prostu jest wyraźny sygnał od władzy: Można brać! Edek z Gredek: Pamiętam Niemca, pamiętam Ruska. Przeżyłem Buzka, przeżyję i Tuska. zbyl: A ja siedzę w kiciu, popijam czaj i dalej wypełniam... deklarację członka PO. obserwator: Sawicka i punkt G. na premiera, a Ziobro do więzienia (za ściganie niewinnych bandytów i złodziei). KC PiS: Racja, towarzysze PiS-owcy! Przecież towarzysze radzieccy mawiali: Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie!. A my się dobrych wzorców nie wstydzimy! aleksander: Ani Tusk, ani cena baryłki, ani inflacja nieszczęściem tego kraju jest wasza głupota, kochani! Na podstawie: Zebrał: (bin) Fot. Forum, Internet (2)

7 R E K L A M A

8 8 PRZEGLĄD TYGODNIA FELIETONY NIEKONTROLOWANE ANGORA nr 20 (18.V.2008) Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski skarży do Trybunału Konstytucyjnego uchwałę Sądu Najwyższego, uwalniającą z odpowiedzialności sędziów za wydawanie bezprawnych wyroków w stanie wojennym. Skazano wówczas niemal 1700 osób na podstawie dekretu o stanie wojennym, który do 17 grudnia 1981 roku formalnie nie był prawem, ponieważ nie był opublikowany. Sąd Najwyższy uznał, że sędziom wolno było tak postępować, bo ówczesna konstytucja tego nie zakazywała. Czyli nie było w niej zapisu, że prawo nie działa wstecz. Samorządy powinny mieć prawo do prywatyzacji szpitali. Są bardzo pozytywne przykłady w Polsce prywatyzacji szpitali powiedział w rozmowie z RMF FM minister skarbu Aleksander Grad. Na pytanie, dlaczego PO nie proponowała tego w kampanii wyborczej, odparł, że kampania rządzi się różnymi prawami. Jego zdaniem, nie było to oszukiwanie wyborców. Od 2005 r. o ponad połowę (z 55,7% do 25,7%) spadła liczba pracodawców naruszających przepisy o wynagrodzeniu za pracę wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszanie tych przepisów najczęściej dotyczy niewypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Za obiecane przez Donalda Tuska obiady dla dzieci podatnicy zapłacą mln zł ujawnił szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski. Kosztu rozdawania ubogim dzieciom komputerów rząd jeszcze nie policzył. Należy doprowadzić do tego, by para homoseksualna, bez żadnej ceremonii czy podpisywania aktów, miała takie same prawa jak para małżeńska by mogli się wspólnie rozliczać z podatku, dziedziczyć po sobie, by nie mieli kłopotów ze sprawami majątkowymi zaproponował w rozmowie z Dziennikiem Grzegorz Napieralski, sekretarz generalny SLD. Znaczy, geje mają być faworyzowani. Heterycy, by takie prawa uzyskać, muszą się pofatygować do USC i podpisać akt ślubu. Nalewka z czarnej porzeczki na miodzie jabłkowym Małgorzaty Żurek ze Świdnika wygrała XIII Ogólnopolski Turniej Nalewek Kresowych w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich. Drugie miejsce zajął napój na owocach pigwowca Mirosławy Rdułtowskiej z Lublina. Trzecie z owoców cytryńca chińskiego Danuty Niżyńskiej z Warszawy. Za kultywowanie tradycji szczere gratulacje. W wieku 69 lat zmarł Witold Woyda, dwukrotny mistrz olimpijski w szermierce z igrzysk w Monachium w 1972 roku. Złoto zdobył we florecie indywidualnie i zespołowo. Wywalczył także 10 medali mistrzostw świata (5 srebrnych i 5 brązowych), 25 razy zwyciężał w turniejach międzynarodowych. Po zakończeniu kariery wybrał wolność w USA, gdzie był przedsiębiorcą. BOHDAN MELKA ZBIGNIEW NATKAŃSKI DRUGA IRLANDIA Janusz Korwin-Mikke Niedługo Irlandia będzie głosowała nad ratyfikacją Traktatu Reformującego, zwanego Traktatem Lesbiońskim. Zawsze twierdziłem, że L*d pojęcia nie ma o polityce tymczasem L*d irlandzki jest zdecydowanie mniej chętny do budowy euro-faszyzmu niż tamtejsi politycy! Jest to zjawisko bardzo trudne do wytłumaczenia. Przecież politycy powinni znacznie lepiej wiedzieć, czym to grozi. To politycy powinni pamiętać, czym skończyła się poprzednia budowa Wielkiej Europy, podjęta przez Adolfa Hitlera i III Rzeszę. To politycy powinni wiedzieć, że Wielkie Państwo jest znacznie trudniejsze do zarządzania niż małe. Powinni też pamiętać, że nawet oni by stracili! Np. wkrótce po utworzeniu Unii Europejskiej byłyby likwidowane ambasady poszczególnych prowincji Unii. Przede wszystkim między sobą skoro wszyscy bylibyśmy obywatelami Unii, zbędna byłaby ambasada np. Belgii w Polsce. Podobnie w Waszyngtonie czy w Moskwie byłaby tylko jedna ambasada: Unii. To, oczywiście, oszczędność ale przecież ci politycy to banda pazernych typasów czyżby ONI nie pomyśleli, ile to intratnych posad by im się zwinęło? Być może są to pazerne ale głupki, które o tym w ogóle nie myślą. A być może zostali czymś z góry przekupieni i coś im w zamian obiecano... Wszystkie partie w polskim Parlamencie są bardzo d***kratyczne d***kracja z ust im nie schodzi. Jednak referendum jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy sondaże wykażą, że wynik będzie taki, jak ONI chcą. I tu mój apel do Państwa. Jeśli do kogoś przyjdzie ankieter pytający o Waszą opinię w sprawach politycznych to KŁAMCIE! ONI chcą o nas wiedzieć wszystko najczęściej po to, by nas okraść z pieniędzy. Trzeba ich oślepić czyli nie podawać IM prawdziwych informacji o nas! Czy chcemy, by ONI coś o nas wiedzieli? Ja nie chcę! Mam nadzieję, że Państwo również... Niech ONI niczego nie wiedzą. Wtedy wybory jeśli w takiej sytuacji ONI dopuszczą do jakichkolwiek wyborów będą interesujące... Ostatnie sondaże w Irlandii pokazują, że euro-sceptycy biorą górę nad federastami. Wynik może być ciekawy. A u nas, w Polsce, dzieją się rzeczy ciekawe. Jak Państwo już wiedzą bo i reżymowa prasa o tym pisze fundusze emerytalne najprawdopodobniej za kilka (nieduże kilka!) lat będą musiały radykalnie obniżyć emerytury. A jednocześnie ONI wprowadzili prawo umożliwiające mężczyznom przechodzenie na emeryturę w wieku 60 lat. To w sposób oczywisty przyśpieszy bankructwo systemu emerytalnego. Dlaczego więc ONI to robią? Są tylko dwa możliwe wyjaśnienia: (1) Zupełnie zgłupieli; (2) Nie mają zamiaru wypłacać emerytur i to ma IM posłużyć jako pretekst. Trudno: Trybunał Konstytucyjny kazał obniżyć no, to wywracamy kieszenie na lewą stronę i rozkładamy bezradnie ręce... Ja w każdym razie zalecam: Babciu, nie chowaj wnuczkowi dowodu osobistego. Niech wnuczek wyjedzie za granicę najlepiej poza obszar Unii Europejskiej, a przynajmniej poza kontynent europejski. Wtedy będzie ci mógł przysyłać jakieś sumki w dolarach. Tak właśnie wyglądała Irlandia... na początku XIX wieku. Zdolni do pracy Irlandczycy wyjeżdżali masowo do USA, uciekając przed uciskiem podatkowym i przysyłali pozostałym w Starym Kraju rodzinom jakieś sumki pozwalające im jakoś związać koniec z końcem. To, co się dzieje w Niemczech, we Francji, we Włoszech czyli kręgosłupie Wspólnoty Jewropejskiej nie pozostawia złudzeń. Liczby decydują! Nadwyżki finansowe jednych tylko Chin ( Ludowych ) są wielkości... zadłużenia krajów Wspólnoty Europejskiej. Te głupki z Brukseli tańczą na wulkanie......a może świadomie chcą do tego doprowadzić? Na bankructwie wiele osób zarobiło duże pieniądze... WZRUSZYŁO NAS Birmę dotknęło wielkie nieszczęście. Z powodu cyklonu Nargis w południowej części kraju ponad milion ludzi utraciło dach nad głową. Liczbę ofiar szacuje się na dziesiątki tysięcy. Jeden wielki koszmar. W obliczu takiej tragedii papież Benedykt XVI, z lubością nazywany w Polsce Ojcem Świętym, zaapelował: POMÓŻCIE BIRMIE! To papieskie nawoływanie wzruszyło nas do łez. Widać wyraźnie, że Świętemu Ojcu, nieprzejednanemu w swej dobroci i szczodrobliwości, nic bardziej nie leży na sercu niż pomoc potrzebującym. Zaapelował do świata, i słusznie, aby jak najszybciej pomógł ciężko doświadczonej przez naturę Birmie. Szkoda tylko, że tej pomocy nie zaczął Najświętszy Ojciec od siebie (czytaj Kościoła katolickiego)? No tak, ale gdyby papież B-16 powiedział PO- MÓŻMY BIRMIE, musiałby przy okazji zadeklarować konkretną materialną pomoc. A jak wszystkim doskonale wiadomo, bieda w Watykanie aż kapie. Dlatego ten wrażliwy na krzywdę i nieszczęście ludzkie duchowny apeluje o pomoc do świata, bo na Kościół katolicki Birma nie ma co liczyć. No, chyba że pomoc modlitewną. To bardzo proszę i w każdej ilości! I jak tu nie dziękować Białemu Ojcu za jego wielkie serce. Przy tej okazji wzruszył nas i ucieszył CA- RITAS. Ta renomowana instytucja charytatywna, choć groszem nie śmierdzi, już zadeklarowała Birmie pomoc. Podała numery kont i czeka na wpłaty. Ile i jak przekaże do Birmy, to się okaże. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak samo, jak z pieniędzmi dla ofiar tsunami. Pisaliśmy o tym w felietonie DROGA POMOC :...ze zbiórki publicznej na rzecz ofiar tsunami CARITAS wydatkował ,53, zaś do końca 2008 roku wyda resztę, czyli ,63 zł. (...) Pytamy, dlaczego ofiary kataklizmu mają czekać na pomoc do końca 2008 roku? Przecież CARITAS obraca ich pieniędzmi. Czy odsetki też im odda? Ludzie nie wpłacali na pomoc za ileś tam lat, tylko natychmiast!.... Nasz podziw dla CARITASU wynika z tego, iż ta instytucja swoją pomoc zawsze rozpoczyna od podania numeru konta bankowego, na które należy wpłacać pieniądze, tak jakby nie posiadała żadnych środków finansowych, które umożliwiłyby jej natychmiastową pomoc ludziom dotkniętym nieszczęściem. Co ciekawe, na stronach internetowych CARITASU nigdy nie podaje się pełnych wyników zbiórki. Zawsze jest tylko informacja, ile ta instytucja dała, a nigdy, ile zebrała!!! Równie mocno wzruszyła nas wiadomość, iż były premier Marcinkiewicz umie sobie sam znaleźć pracę w Anglii. Nie wiemy wprawdzie, jak mu się to udało przy jego znajomości języka angielskiego. Super Express, korzystając z pomocy dwóch native speakerów z warszawskich szkół językowych, zaproponował w języku angielskim pracę (do wyboru) w charakterze kierownika zespołu sprzątaczy i twarzy nowego banku specjalizującego się w ofercie kanalizacyjnej. Kazio łyknął propozycje bez zmrużenia oka i łamaną angielszczyzną kazał przysłać sobie oferty. A co, żadna praca nie hańbi, zakładając, że Marcinkiewicz w ogóle zrozumiał, do jakiej roboty go potrzebują. W sumie Szanowna Redakcja Super Expressu i tak łagodnie potraktowała byłego premiera. Premier Kaczyński nawet nie próbował chować się za żadnym obcym językiem, tylko po polsku, szydząc nieco, oświadczył, iż Marcinkiewicz nadaje się jedynie do prowadzenia kinderbalów. SOBCZAK i SZPAK PS Znając liczne talenty Kazika Marcinkiewicza, już gratulujemy studentom krakowskiej szkoły liderów imienia ministranta posła Gowina.

9 ANGORA nr 20 (18.V.2008) Z ŻYCIA SFER POLSKICH Henryk Martenka...znów poszło o bankiet. Aby odreagować stres po telewizyjnym wywiadzie z Lisem, prezydent Kaczyński wydał bankiet i zaprosił do Pałacu premiera Tuska. Ale Donek, na gorszych chowany podwórkach, woli wieczorami kopać piłkę, niż na salonach wdzięczyć się po próżnicy. Nie poszedł. Jednak prosty premier nie pomyślał, że nazajutrz minister Radek, szef dyplomacji w jego rządzie, będzie w Sejmie wygłaszał na tematy międzynarodowe ważną homilię. Tymczasem prezydent Kaczyński uznał, że skoro tak, to tak, i też nie przyszedł, bo nie będzie po próżnicy na sejmowym balkonie, jak fruzia jakaś, wysiadywał. Tym bardziej że nie spodziewał się, iż ambitny młodzieniec z Bydgoszczy powie więcej, niż on, prezydent, wie. W Sejmie nieobecność prezydenta odebrano jak konfuzję, bo Lech Kaczyński zawsze podkreśla swoją rolę w kreowaniu polityki zagranicznej państwa, a tu nagle takie pas fo pa (po francusku: faux pas). Ciąg dalszy stołecznych pląsów i dąsów zapowiada się więc równie interesująco... Choć prezydent do Sejmu nie przyjechał, przysłał szefową swojej kancelarii, niezapomnianą w roli ministra spraw zagranicznych RP (i w ogóle niezapomnianą!) Annę Fotygę. Z Fotygą wiąże się zresztą niedawny cud mniemany, bo wałęsający się bez celu urzędnicy w MSZ odkryli nagle rzecz przerażają- Dąsy, cuda i obłuda FELIETONY NIEKONTROLOWANE 9 cą... Otóż w fotograficznej galerii ministrów wiszących na ścianie nie ma... Fotygi! A wszyscy są. Od czułego Skubiego do wrażliwego Rotfelda. Nie ma zaś gdańskiej gwiazdy, która jako pierwsza według pisowców zaprowadziła twardą politykę zagraniczną i ostro dała do wiwatu Ruskim, Niemcom, Baskom i Apaczom. I gdy zaczęto szukać jakiegoś jej zdjęcia, by eksminister wreszcie powiesić, naraz twarz Fotygi ukazała się na szybie w Sejmie, czy coś takiego. Cud! Można by to zlekceważyć, wszak nawet w kręgach Episkopatu wiadomo, że cudów nie ma, gdyby nie fakt, że Fotygę ujrzał na własne oczy wicemarszałek Senatu Niesiołowski Stefan. I ujrzał ją nie jako bł. Kózkę czy św. Faustynę, ale od razu jako Matkę Teresę z Kalkuty! Mam dość pojemną, giętką wyobraźnię, ale ujrzeć Fotygę w biało-niebieskiej sukni Matki Teresy... No, no, marszałku, pan to masz wyobraźnię. Ale psychiatria umie już sobie z tym poradzić, proszę się nie martwić. Lekarz tej wyrafinowanej specjalności przyda się też w telewizji publicznej, która od wielu tygodni objawia cuda na temat niejakiej Hanny Lis, bardziej znanej jako nowa żona starego Lisa. Oto Hanna Lis ma poprowadzić Wiadomości (taki program) już w kwietniu. Nie, w połowie maja. Też nie, bo na przełomie miesięcy... Prezesie Urbański! Pogięło Cię, gościu? Zatrudnij jakąś dziennikarkę i robota ruszy od razu. Cudowanie z żoną Lisa, skądinąd przyjemną osobą, ale nic nadto, ośmiesza publiczną telewizję i obnaża bezwład, w jakim tkwi. A co to mnie obchodzi? Obchodzi, bo obsesyjnie płacę abonament. Dąsy, cuda i obłuda... Przy serdecznej antypatii, jaką wzbudza we mnie Jarosław Kaczyński, twórca moralnie ulepszonej IV RP, czego dokonał z Andrzejem Lepperem i Romanem Giertychem, nigdy nie odmawiałem mu inteligencji, wykształcenia ani wyczucia polityki. Dlatego zasługuje on na dożywotni tytuł największego kłamcy i obłudnika, gdy woła: Uwaga! zbliża się największy przekręt od 1989 roku! Ktoś tu kręci lody! To skandal! Chodzi o szpitale. Generalnie o finanse publiczne, ale w szczególności o szpitale. Powstał pomysł, by przekazać je notabene, oddłużone samorządom. Na zdrowy rozum pomysł dobry. Samorządowcy będą lepiej dbać o służbę zdrowia, bo bliższa ciału koszula. Własnymi, wyborczymi losami odpowiadać będą za jakość tej służby, za wykorzystanie jej możliwości. Kiedy szpital powiatowy czy miejski przestanie być własnością abstrakcyjnego państwa, a stanie się firmą kontrolowaną przez lokalny samorząd (który i tak jest konstytucyjnym elementem państwa), to jest to mądrzejsze i tworzy szanse na przyszłość. Sprywatyzowane w trybie samorządowym placówki (ok. 60 do tej pory) chwalą sobie to rozwiązanie jako racjonalne, na którym korzystają pacjenci. Jaki przekręt? Prywatyzacja to ratunek! twierdzi prof. Piotr Kuna, dyrektor łódzkiego szpitala. A każde rozwiązanie jest lepsze niż obecna wegetacja, generująca wyłącznie długi. To rozumie każdy. Także Jarosław K. Ale nerw polityczny każe mu obłudnie grać na emocjach ludzi, którym rząd Tuska nie potrafi wyjaśnić sensownie tej idei. Bo niby kto ma informować elektorat o sensie tych zmian? Żenujący jak żart Szymona Majewskiego minister skarbu Grad? Czy może rzecznik rządu, niejaka Liszka (Jezu, chyba nie spokrewniona z dużymi Lisami)? Słuchałem wywiadu Olejnik z Tuskiem. Blond Monika też niewiele rozumiała. Szpitale samorządowe, ale jako spółki prawa handlowego? Czyli prywatne? Więc jednak nie samorządowe...? Polityka ma w sobie jakiż to banał! coś z kurewstwa. Polityk jest gotowy do natychmiastowego sprzedania się, gdy tylko pojawi się jakiś chętny. Dla Jarosława K. manewr rządu Tuska, który może (podkreślam może) uratować dogorywającą polską służbę zdrowia jest tylko przekrętem, oszustwem. Kaczyński z obłudą podsyca lęki znaczącej części obywateli, chcąc wykreować konflikt, dla niego i jego ferajny, życiodajny. Zawsze łatwiej było mu konfliktować niż budować. Szpital, jak zakład krawiecki czy hurtownia, musi mieć szefa, który nie może być byle urzędnikiem powołanym przez starostę. Szefem (zarządem) szpitala musi być ktoś, kto zadba pod rygorem odpowiedzialności kodeksowej! o firmę jak o własną. I tu tkwi najważniejsza różnica, bo prywatne znaczy: moje, gdy państwowe niczyje. Pacjenci o tym wiedzą. I Jarosław K. też o tym wie, ale nie pozwala mu o tym mówić partyjny interes i zawodowe uzależnienie od obłudy. Nie jest wyjątkiem, właśnie dołączył do jego protestu socjaldemokrata Marek Borowski. Pewnie i PSL długo nie pozostanie obojętny. Obłuda jest ponadpartyjna. Nr 109 ( V.). Cena 3 zł Pański klient wychodzi na wolność. Jest pan zaskoczony decyzją sądu? Prof. PIOTR KRUSZYŃSKI: Przyznam, że tak. Ale jest to zaskoczenie bardzo miłe. Jeszcze kilka godzin temu mówiłem dziennikarzom, że mam bardzo złe doświadczenia z sądami wojskowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o tę sprawę. Spotkała mnie jednak niespodzianka. Cieszyłbym się, gdyby na wolność wyszli wszyscy aresztowani żołnierze, sąd jednak postanowił zróżnicować sytuację szeregowych oraz podoficerów i oficerów. Ale i tak zobaczyliśmy światełko w tunelu. Czy ta decyzja może oznaczać przełom w sprawie? Innymi słowy, czy może w jakikolwiek sposób rzutować na właściwy proces? Myślę, że tak, choć na pewno nie bezpośrednio. Dziś przecież sąd nie rozważał, czy nasi klienci są niewinni, tylko czy na proces muszą czekać w areszcie. Trzeba jednak pamiętać, że po raz pierwszy argumenty prokuratury zostały uznane za bezzasadne. W przypadku mojego klienta obawa matactwa nie istnieje, trudno też sięgać po argument zagrożenia wysoką karą. Ale przecież sąd podkreślał również, że zebrane materiały wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych żołnierzom czynów... ZAMIAST ROTACYJNEGO Sprawa masakry w Nangar Khel. Szeregowcy wychodzą z aresztu Mówienie o misji pokojowej jest bzdurą Rozmowa z prof. PIOTREM KRUSZYŃSKIM Tak, ale nie możemy przecież wyrokować, jaki będzie ostateczny finał procesu, który się wkrótce rozpocznie. To sąd zdecyduje o ewentualnej winie żołnierzy. Nadal wierzy pan w niewinność swojego klienta? Wierzę w jego niewinność, podobnie jak w niewinność pozostałych żołnierzy. Oni tylko wykonywali zadania powierzone im przez Amerykanów. Sąd przyznał, że działali w warunkach pola walki. Mówienie, że pojechali do Afganistanu na misję pokojową, to bzdura. Tam trwała i trwa nadal wojna. Żołnierze są zmuszeni walczyć z bardzo podstępnym przeciwnikiem. Talibem przecież może być każdy. Za broń chwytają nie tylko mężczyźni. Nierzadko robią to także kobiety, a nawet dzieci. A czy teraz Damiana L. będzie łatwiej bronić? Na pewno tak. Przede wszystkim będę miał z nim nieograniczony kontakt. Nie bez znaczenia jest także czynnik psychologiczny. Trudniej posłać do więzienia kogoś, kto odpowiada przed sądem z wolnej stopy. Kiedy pana klient wyjdzie z aresztu? Wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze w piątek. Niestety, do aresztu muszą najpierw dotrzeć oryginalne dokumenty. Stanie się to najwcześniej w poniedziałek. Czy jest szansa, że w ślad za nim pójdą także ci żołnierze, którym sąd przedłużył dzisiaj areszt? Mam taką nadzieję. Z tego, co wiem, ich obrońcy planują złożyć zażalenie w Sądzie Najwyższym. Piątkowa decyzja stwarza im spore możliwości. Rozmawiał: ŁUKASZ ZALESIŃSKI

10 10 CENA ZDROWIA ANGORA nr 20 (18.V.2008) Prywatyzacja to ratunek, a nie przekręt Rozmowa z prof. PIOTREM KUNĄ, dyrektorem Szpitala im. Barlickiego w Łodzi, Menedżerem Roku 2006 Nr 109 ( V.). Cena 1,40 zł Mikrofon ANGORY Zmiana lidera! Pierwsze miejsce w rankingu konferencyjnym MIKRO- FONU ANGORY zajął Klub Poselski Lewica. Dotychczasowy lider Prawo i Sprawiedliwość zajął drugie miejsce. Politycy tej partii zorganizowali 4 konferencje, o jedną mniej niż Lewica. W minionym tygodniu przed dziennikarzami stanęli też: politycy Platformy Obywatelskiej (dwa razy), Socjaldemokracji Polskiej oraz marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (po jednym spotkaniu). W sumie od wtorku do piątku odbyło się trzynaście konferencji prasowych. Kolejny raz w poniedziałek posłowie dali odpocząć mediom od siebie. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym czasie pracowali w swoich okręgach wyborczych na rzecz wyborców. A teraz garść szczegółów. Jeszcze tylko dwa słowa dotyczące sposobu prezentowania w mediach osiągnięć szpitalnictwa prywatnego. Co pewien czas jesteśmy raczeni takimi obrazkami z różnych szpitali prywatnych, gdzie pacjenci i lekarze są bardzo zadowoleni. Otóż, rzeczywiście, jest kilka procent szpitali prywatnych, powstałych zresztą za pieniądze właścicieli i przeciwko temu nic nie mamy. Szpitale te, wybierając sobie najbardziej rentowne usługi, wybierając sobie także do pewnego stopnia pacjentów, korzystają nie tylko ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, mają też pełną swobodę w sprzedawaniu usług pacjentom prywatnym, czego nie mają szpitale publiczne. Natomiast przenoszenie tego typu Jarosław Kaczyński mówi, że czeka nas przekręt dwudziestolecia, czyli przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Czy powinniśmy bać się pomysłu PO? Nie, bo pacjenci na tym skorzystają. W jaki sposób? Podam przykład woj. łódzkiego i jego 52 szpitali, z których wiele ma olbrzymie długi. Jeśli zamknie się 20 z nich i przekaże pieniądze na pozostałe, które są dobrze zarządzane, to przysięgam pani, że opieka w nich się poprawi, a nie pogorszy. Ludzie jednak boją się, że szpital zniknie z okolicy, a pojawi się gdzieś daleko na peryferiach. Pacjent prędzej przeżyje w karetce pogotowia niż w szpitalu, w którym nie ma właściwych urządzeń. Współczesna karetka ma lepsze wyposażenie niż 90 proc. naszych szpitali i przewiezienie pacjenta 10 km dalej to żaden problem. Znam takie szpitale, które, jak dzieje się coś groźnego z pacjentem, wzywają karetkę, bo same sobie nie dają rady. Czy to jest dobra sytuacja? Nie bardzo. A zatem propozycja PO to krok w dobrym kierunku? To uporządkuje dziką prywatyzację, którą mamy dziś, gdy część procedur medycznych jest wyceniana przez NFZ poniżej kosztów. Na tym żeruje się w całej Polsce i prywatyzuje tylko to, co przynosi zysk. W Kutnie jest wspaniały, nowoczesny szpital, w którym miejscowe władze sprywatyzowały tylko dochodowe oddziały. Pozostałymi nikt się nie interesuje. W efekcie szpital zwiększa swoje zadłużenie i zapewne niedługo będzie podlegał likwidacji. Jeśli mamy prywatyzować, to wszystko, a nie tylko żyły złota. Ale naczelnym celem spółek handlowych jest wypracowanie zysku. Skąd pewność, że nie będzie to odbywało się kosztem pacjentów? Na przykład przez dobór tanich procedur czy leków. To NFZ, który ma narzędzia wymuszania i przestrzegania procedur, musi zadbać, aby do tego nie doszło. Dziś tego nie robi, i to błąd. Nie trzeba oszczędzać na pacjentach, by uzyskiwać lepsze wyniki ekonomiczne. Wystarczy sprawne zarządzanie. Wiem coś o tym, bo sam zlikwidowałem 80 proc. zadłużenia mojego szpitala bez żadnych dodatkowych środków. Wyszliśmy na prostą w ciągu czterech lat, a nasi pacjenci są bardzo zadowoleni. A co, jeśli samorząd lub prywatny inwestor stwierdzą, że więcej zarobią na sprzedaży działki w centrum niż na utrzymywaniu tam szpitala, nawet jeśli on dobrze funkcjonuje? Przede wszystkim szpitale w centrach miast na ogół budowano dawno i wymagają one wielkich remontów. Często to się nie opłaca, bo trzeba skuwać wszystkie tynki ze względu na bakterie i grzyby, które tam są. Jeżeli stary szpital opłaca się sprzedać fragmentarycznej prywatyzacji na całą służbę zdrowia jest całkowicie nieuprawnione i będzie rodziło skutki, o których wspominał poseł Marek Balicki. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Wszystko jasne, dziękujemy i idziemy głosować powiedział przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Marek Borowski podczas jedynej w minionym tygodniu konferencji prasowej jego partii. Ciekawostką jest fakt, że piątka posłów po konferencji prasowej rzeczywiście poszła głosować z tym, że posłowie SdPl zamiast wypełniać swój obowiązek poselski, spotykali się z mediami w czasie trwającego już od dłuższego czasu głosowania. Ja bym poradził panu premierowi, żeby polecił przejrzenie programów informacyjnych z tego czasu i wtedy otrzyma informację, czy panowie Lepper i Giertych byli w tej telewizji popierani, czy raczej w sposób niekiedy niezwykle brutalny zwalczani. Cała opowieść o przejęciu przez PiS telewizji jest jednym wielkim kłamstwem i każdy, kto ogląda tę telewizję w szczególności programy informacyjne, wie, że tam pracują dziennikarze, którzy zdecydowanie bardziej sprzyjają Platformie niż nam. To jest bardzo widoczne. Natomiast to, że jest kilka audycji, które się nie podobają pewnej części polskiego establishmentu, bo na przykład mówią o różnych niemiłych wydarzeniach, wydarzeniach niemiłych z punktu widzenia tej grupy, to po to jest telewizja publiczna, żeby mówić prawdę, niezależnie, komu się to podoba, a komu nie to głos Jarosława Kaczyńskiego komentującego wydarzenia przy okazji przyjmowania ustawy zwalniającej z opłat abonamentowych emerytów i rencistów. Tu ciekawostka. Tydzień temu informowałem o zniknięciu Juniora Mariusza Kamińskiego. Obecnie obserwujemy ciąg dalszy zmiany polityki medialnej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Otóż szef partii zabiera głos w najbardziej istotnych sprawach, posłowie PiS organizują konferencje jedynie wtedy, i wybudować w pobliżu nowiutką placówkę, to czemu tego nie zrobić? Racja, tylko chyba w narodzie jest głęboka obawa przed decyzjami naszych samorządowców. To prawda, ale samorządy to nie są niezależne byty, które mogą działać na niekorzyść swoich wyborców. Jest opozycja, są media, które patrzą im na ręce. Ludzie się boją pewnych mitów, np. tego, że będą musieli płacić za usługi. Dziś 90 proc. lekarzy rodzinnych to prywatne firmy, czy ktoś za to płaci? A apteki? Też są prywatne. A przecież ich przekształcenie nie znaczyło dla nas większych kosztów. Chcemy, by szpitale prawidłowo obsługiwały jak najwięcej osób. Nie ma sensu, by w każdym z nich trzeba było robić przeszczepy serca czy wątroby. Wystarczy, jeśli będą to trzy znakomite ośrodki, które się tym zajmą. Ale czy po prywatyzacji będzie można nad tym zapanować? Oczywiście, będzie mógł to robić ten, kto ustala kontrakty, czyli NFZ. gdy mają szansę przebić się w mediach. Wiadomo, prezesa Kaczyńskiego pokażą wszystkie media, ale inni posłowie muszą naprawdę powiedzieć coś ciekawego, bowiem nawet ważne sprawy, ale niechwytliwe, nie zainteresują mediów. Efekty już znamy strata pierwszego miejsca w rankingu MIKROFONU ANGORY na rzecz lewicy. Media zainteresował natomiast Antoni Macierewicz, który skomentował ugodę zawartą między MON a ITI. Były minister powiedział: Grupa ITI przegrała ze mną nie dawniej niż dwa tygodnie temu proces o dokładnie to samo. A więc pan minister Klich przeprasza grupę ITI, a dokładniej pana jeżeli dobrze rozumiem Waltera i jego współpracowników za umieszczenie ich w raporcie w sytuacji, gdy ci sami ludzie przegrali ze mną w tej samej sprawie proces dwa tygodnie temu. No to jest sytuacja, która wskazuje na to, że mamy do czynienia za zmową i działaniem na szkodę ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Obrony Narodowej, w imieniu których pan minister Klich przeprasza grupę ITI. Wszystkich konferencji można wysłuchać na portalu Można tam obejrzeć zarówno posiedzenia komisji, jak i debaty sejmowe. WOJCIECH NOMEJKO

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań 1) Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację po 16 latach transformacji ustrojowej w Polsce? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: Wykres 1 11% 12% 34% 18% 25% niekorzystnie

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

Konrad Piasecki (RMF FM): A jeśli chodzi o konserwatyzm. Nie można bić dzieci. Koniec. Kropka" - tak mówił premier Tusk niedawno.

Konrad Piasecki (RMF FM): A jeśli chodzi o konserwatyzm. Nie można bić dzieci. Koniec. Kropka - tak mówił premier Tusk niedawno. Rodzic, który da klapsa swojemu dziecku pójdzie na terapię. Prześledź tok myślenia posłanki PO czytając fragment wywiadu. Czy dzięki posłance Radziszewskiej dzieci będą mogły szantażować rodziców? Konrad

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 111) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 187) z dnia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Co obiecali sobie mieszkańcy Gliwic w nowym, 2016 roku? Sprawdziliśmy

Co obiecali sobie mieszkańcy Gliwic w nowym, 2016 roku? Sprawdziliśmy Opublikowano na Miasto Gliwice (https://www.gliwice.eu) Źródłowy URL: https://www.gliwice.eu/aktualnosci/miasto/obiecuje-sobie-ze Obiecuję sobie, że Obiecuję sobie, że Obiecuję sobie, że Tradycyjnie z

Bardziej szczegółowo

formularz ocen czerwca Kaczynski kto mówi lub jest pokazywany relacja z kandydatem materiał

formularz ocen czerwca Kaczynski kto mówi lub jest pokazywany relacja z kandydatem materiał Jarosław Kaczyński Panorama 2010.06.21 wybory, Walka o elektorat lewicy Kaczynski Teza przedstawiona w materiale: Kaczyński walczy o głosy lewicy, ale przez to trochę oszukuje. Obraz: Kaczyński wypowiada

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLITYK ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/12/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 8. czerwca 2005 r., jedna z wiodących firm na rynku monitoringu prasy i Internetu przygotowała raport, w którym przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, sądów i prokuratury NR 17/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, sądów i prokuratury NR 17/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 17/2017 ISSN 2353-5822 Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, sądów i prokuratury Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Szczęście to obudzić się rano i przeciągnąć leniwie doceniając dobrze przespaną noc, dotyk pościeli i miejsce. Szczęście to czuć spokój, wiedzieć, że nic dziwnego na mój temat

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw.

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Koszmar Zdrady Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Przejmij stery swojego życia. 1 Czy mój partner jest mi wierny?

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Dorota Dominik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 13 marca 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

/5 Nagroda dla mistrzów

/5 Nagroda dla mistrzów 26-11-17 1/5 20.11.2017 15:45 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Za zdobycie mistrzostwa Polski rugbiści Master Pharm Budowlani otrzymają od władz miasta finansową nagrodę

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo