4 p.pl/d677/index.htm l7flgh & starapoczta=0& lfba=l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 http://poczta.w p.pl/d677/index.htm l7flgh & starapoczta=0& lfba=l 273474513117 2010-05-10"

Transkrypt

1 1 m.

2 SPIS ZAW ARTO III. Relacja ) 1/2. Dokumenly (sensu slriclo) dolyczące osoby relalora /3. Inne m aleiialy dokum enlacyjne dotyczące osoby relalora II. Materiały uzupełniające relację lll/ l - M aleiialy dotyczące rodziny relalora k JHf 5 111/2 - Maleiialy dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. 111/3 - Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( ) 111/4 - Materiały dolyczące ogólnie okresu po 1945 r. III/G - innf? IV. Korespondencja -~ / 2

3 4, 3

4 Poczta WP - 41 nowych Page 1 o f 1 Szanowne Panie! W ubiegłym tygodniu w czw artek byłem w siedzibie W aszej Fundacji w T oruniu poszukując śladów powojennych losów m ojego stryja Janusza A ntoniego Lew andow skiego ps.janusz z B ydgoszczy,żołnierza A K.uczestnika Pow stania W arszawski ego. Jesteśm y umówieni na przeglądanie akt dotyczących stryja na Jednakże po w izycie w T oruniu natknąłem się na dane składu osobow ego batalionu "G ustaw " wystaw ionego przez Stronnictw o \ / N arodow e do walki z okupantem w ramach N arodowych Sił Zbrojnych.W owych aktach w idnieje pod pseudonim em "Janusz" sierż/por.janusz Zapolski do I 08.44r.członek grupy specjalnej a po r.dow ódcakom panii zgrupow ania" Janusz" batalionu "Gustaw" Armii Krajowej. N ie w ydaje mi się m ożliw ą sytuacją aby w jednym batalionie dw ie osoby m iały taki sam konspiracyjny pseudonim.d odatkow o nie bez znaczenia w ydaje się być fakt.że ojcem poszukiw anego stryja a moim dziadkiem był Antoni Bolesław Lewandowski poseł na Sejm II i III kadencji z Bydgoszczy ze Stronnictwa N arodow o-d em okratycznego. Stry j w yjeżdżał do W arszawy będącej w Generalnej Guberni r. jak o Janusz Dąbrowski.jednakże mógł zm ienić nazwisko. M ając pow yższe na uw adze prosiłbym Panie aby na nasze spotkanie(o ile to jest m ożliw e) ściągnęły jak najwięcej informacji o Januszu Zapolskim, za co z góry dziękuję. Janusz Lew andow ski ul. C hm ielna 32/ W łocławek 4 p.pl/d677/index.htm l7flgh & starapoczta=0& lfba=l

5 Poczta WP - 46 nowych Page 1 o f 1 Od: Ie\vandowski.dorrVć/!gmail.com < lewandowski.donyq~.gmail.conp Do: <lapak '<V~jwp.nl> Data: W torek. 18 Maja :54 Załączniki: 6 załączników Z apisz w szystkie załączniki Pokaż w szystkie obrazki Temat: Zdjęcia ze szkolenia ś l y itiiai -u v n v J>:nuv -c P^v,;<kK>nt-onia SM S c -u:-.: ; ui wiadomości e-nv«::,:j :cv... Szanowne Panie! W załączeniu przesyłam obiecane zdjęcia ze zbiorów Pana l erds nanda Ziętka dotyczące szkolenia tzw.grupy bydgoskiej w ramach turnusu d-20 Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZW Z AK "Agrykola" Szarych Szeregów. G rupa odbyw ała szkolenia głównie w Palenicy w m ieszkaniu "Heńka" W eyny. Kilka razy szkolenia odbyto w opuszczonym m ieszkaniu przy ul.siennej w W arszawie.które zorganizow ał "Zuś"-Jerzy Konieczny.Egzam in odbył się na początku m aja 1944r. w budynku szkoły ogrodniczej Giżyckiego na M okotowie.prom ocja podchorążych odbyła się r. w mieszkaniu "A ndrzeja"!niezidentyfikow any podchorąży grupy tzw.poznańskiej) prz\ ulicy Żelaznej róg Ceglanej. Kiasa bydgoska liczyła 6 osób i w skłaj jej wchodzili bydgoszczanie: -Janusz Lewandowski ps.manusz" - Tadeusz Szczypiorski ps."w iktor" -Leon Polachowski ps."lońka". -Henryk W eyna ps."henryk". - Tadeusz Zurn ps."karolek". Nadto w grupie był warszawiak Jerzy Konieczny ps."zuś". 7 poważaniem Janusz Lew andow ski W łocławek F U N D A C J A ArcNwura i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowaj Służby P w Tsruniu Wpłynęło dnia:... l d Ł.... A 2 0 > 1 Z słą c z n iw :... * * f O 5 p.pl/d677/index.htm l7flgh &starapoczta=0&]fba

6 Poczta WP - 43 nowe Page 1 o f 1 N otka biograficzna A ntoniego Bolesława Lew andowskiego ps."janusz&... r - r -, e r List nr: 6/1974 Od: gm ail.com < lew andow ski.donvtfgm ail.com > D o: < tapaky/;w p.pl> : Dw: <a h ltf poczta.onęt.eu>. krystyna kw iatkow ska < krvkw ia<i.roacrs.com> Data: Środa. 19 M aja :10 Załączniki: 2 /.alac/jniki Tem at: Zapisz w szystkie załączniki Pokaż wszystkie obrazki N otka biograficzna Antoniego B olesław a Lew andowskiego ps."janusz". SC 1_ K iik o st tu to i : ; n=z\»a;. u<!ftr=t.y.-;: P o w ia d o m ie n ia S M S n a a-jesic;u v.i,kioim >.ści t- io y il i>d SewruuK y^»;ki.dom ''iew andow.m.-i I uk tm b c ik c Janusz Antoni Lew andowski ps.".lanusz urodził się r. w Insterburgu (W ystruć) w Prusach W schodnich jak o syn m ałżonków Anny d.d G burkow skiej i A ntoniego Bolesław a Lew andowskiego znanego polskiego działacza na W arm ii i M azurach. późniejszego posła na Sejm II i III kadencji II RP. W 1919 r. w raz z rodziną przeprow adza się do Bydgoszczy gdzie w latach uczęszcza do Państw ow ego Liceum Klasycznego - później Liceum im. M ikołaja Kopernika. Czynnie udziela się też w harcerstwie z ram ienia którego uczestniczy latem 1939r. w obozach na W ęgrzech i Rum unii. W okresie Kam panii W rześniowej bierze jak o ochotnik udział w obronie W arszawy za co zostaje w I985r. odznaczony m edalem " Z a udział w wojnie obronnej". Po pow rocie do B ydgoszczy w raz z bratem W itoldem aktyw nie uczestniczy w pracach szpitala jenieckiego na potrzeby którego dostarcza m ateriały opatrunkow e w akcjach opisyw anych później przez kom endanta T eobalda W nuka w Kalendarzu bydgoskim.a ktyw nie działa w konspiracji przez co r. zm uszony jest uciekać do W arszawy. Tam zam ieszkuje przy ul.g rzybowskiej 5 rów nocześnie podejm ując pracę w firmie handlowej M eilha a następnie w Zarządzie N ieruchom ości Ziem skich.z tego okresu pochodzi załączone zdjęcie.przyjm uje konspiracyjne nazwisko Janusz Dąbrowski ps."janusz" rozpoczynając szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty ZW Z AK "A grykola" Szarych Szeregów na turnusie d-20. które kończy r. jak o kapral podchorąży. D ow ódcą oddziału był mjr. "G ustaw " a rejonem jeg o działania dzielnica W ola. Brał udział w Pow staniu W arszawskim które praw dopodobnie przeżył poniew aż ostatnia w iadom ość o Nim pochodzi z przełom u wiosny i lata 1946r. z m iejscow ości C zernihow nad D esną na Ukrainie gdzie jako w ięzień miał przebywać w obozie internowania. Janusz Antoni Lewandow ski został uhonorow any um ieszczeniem jego nazw iska na pam iątkow ej tablicy w K ościele G arnizonow ym oraz na pom niku pośw ięconym Szarym Szeregom w Bydgoszczy. Janusz Lewandowski W łocławek skanowan ie0043.j pg Z a p is / Pokaz S lw ó r/ tapetę na kom órkę starapoczta=0& lfba

7 *-»r- li Va o ł i r : W I1. c * j ł w. O św iadczam, ze»vitold i Janusz Lewandowscy/znani mi o s o b i ś c i e u c z n io w ie Państw ow ego Gimnazjom K la s y c z n e g ) w B yd g o szczy, zam. przy u l. D ła g ie j w B y d g o sz c z y, syn ow ie w ł a ś c i c i e l e d r o g e r i i, b y l i zatrud ni w 1939 r. jako s a n i t a r i u s z e w s z p i t a l u je n ie c k im w B y d g o sz c z y, o k tó rym nowa w K a len d a rzu Bydgoskim z r wyżej wymienieni.nają szczególne zasługi w zaopatraeniu szpitala w środki sanitario- opatrunkowe, wykradzione z magazynów okupanta. Ich. swoistym wyczynem było ogołoceniu magazynu akiix zajętego przez władze ni orneckiego z ogromnej ilaści iiateriałów, przewiezionych aa 2 wozach konnych. Bez tych materiałów działalność szpitala praktycznie była niemożliwa z uwagi :ia postawę Niemców, nie dostarczających środków medyc zno - sanitarnych na rannych jeńców polskich. 0 ile mi wiadomo, te wszyscy zidentyfikowani pracownicy tego szpital ot/dymali medale za Wrzesień ; na sk u te k n ie -m o ż n o ś c i n a w ią z a n ia k o n ta k tu 5 S d z in ą Lew andow skich - w yżej wyn i e n i e n i zoatali.pew.i^ntge*# Zaświadczenie wystawiam jako były lekarz tego szpitala. 'Jr 7

8 1 l 8

9 J / c 9

10 f 10

11 b v) i 11

12 d 12

13 Ou 0)1 \O C o^a <>1 -XufoA\ tpb iuo.:.; ir3t3f}s zsa\ bu ip A fg sio d ip ^ z fe jo ip p o d njade m. Sis tezsoupac AłEiMł) fet Bp -Hiijs aoaims VIETBdez ajm ozfej -o ąopod i a ja p B i^ z Jd /C uizpog 0.Y4SU3Z00ir.: sub /w ćuąais: u je } }S 3f E p B d o ^ sii s z o S s z fe jo ip - p o d u m z a m 'n ł[o j o o -iu t e i:.s t p z qd i z rvb3tqej iio q o \ I 03jX j V XSE1>; C31ł)SUEUZOd raijisospk ą z ip A is ato d B3tjqE B uuiojjjs ;sa f (lu A /aouoztuje g sia p s o jj uitłjsua p.tbuiaqod ^ sn ^ i b^-s j, '} ja g. jx zazjcj t p i o sa z o (1t a z j p u y T H3łlM i :i5jsteqdjcds j o p o s i :Adb]ubuzocI j z e jo (H C ia -IA z> u a n z zsnapb X ( H a a IA z) j^saotd/c zazs z sn a p j -B i x ijis/wnpeioa qd3t ( s a e IA 5 A 5iaUBA\OtpAM)!>JSA\OpUBA\ _aq zsn u B f rtjs uis z niuejsm Od uiafe ^zsaiui a ;zp 3-3iA\ouoiS -S T M EIUEłSA\Od o p UiajtJBJI E f a m b z s j e o p o a z jło p i oouj a iu /D m a ib d EiuBJix?aiuuBZ E o sr a iu ; z jcięłjf e s u s h " z o o j d o z b i.o o aueavopjouiez uje3 i u aso H SSOJ ) Ui^UtjCOEJ^UaDUOil 3 lz 0 q.o m osauozpbsd i m aiub^sm od p a z j d lu p E ^jiii o S s u e m c iz sb j -E EIOIHIM11 Z30jd0 X3SjCzSM Sis ][zajcuz niue}sm od yy\ azjo ; d tpxie}sozod Xuizpoj ipeiftfetujbd M Slzp Op SlS JEM -oqdez łjsłsij ijjbł uapar nqsp Ejfłsii osamjcz osapojui op a^id -Azjd jc{xq ijfsuzpo faiupe; o{.xq Xqa2 '(uji^smezsjbm. muc^s -MO(J M n 3 3 Ioc3 fbq ) wi^sayop -oaa Jjaocf" *sd c u in z *pj-ea\ -P3 <inp0li3ez BJO}BłKztM 313 -skse m!h d 8 ise )s z sn?u33n3 u u ttu o j i ł o i j " iifais E d" ja z s jezosum (nqsp nłfasfi u ia u b iz p.a iu i e u nte?aui o S a je tą z e '1H) lifeuzp o z b jo cuui ę z X S?" n łe u u o j n je J S o ło j i3b}sod A\ XuiOldXa "SCI i] nc? UOXzfej - o ip p o d BfDOŁuojd B ie ^ zo o a n S is Ei/Cqpo (C a u B ls a o S o i Cb u z e i b ^ in Azad) E[3zjpuv n iu E ^ zsaiu i M ni)o I tr^gt Ef EU1 s z «u a (ia iq o 3 f g u i Ą m ) qoa Z fejoqd pod g o j u ia jo S o 01/CZDU03fn A\OłOJ3iS 0UITU1 'EM -ZEU BM03UI3ISB} EZ A\OS. a j a z g q 3 /!JE zs B jo ^ jc js y " X V ZM.Z Xioq33i(j X M jazah noaz - t u o u a p o d X j05{zs s n u j n ; u a x EJOłBUIUIBZSa EU U13jBA\0SUBM -E q3euizpos TlłJtTS) o d ---- MOJi -B d oiq D ijotouj a iu iu ib z S s A zjd U 13{X g -U!U1EZ 3 {Aq 3IM 0ł01j -o j^ bu o S s iijs /z io fazd iupojgo Afoifzs nifuapna m u ^ 6 1 bteuj nłfłbzdod -(-j os 3 ;n i po) E>fS!M E>rZ31UZ3bt SIS BJEMOIU -Cez ip X A \o :fn e u ADOutod" q3.<u -ui i q3jc} ui3iub 3nzj3ZJcł "aijjs -D3IUI3IU '9M 0U0ZJ1 'A\Z1 I 3I1[S -lod 3uuojqo AieubjS uin^pq -BJB d 1 STA X}3JO}Sld j3sfbujzs I U3;s 3M0UXZFEIU A^aiois -id *(bqi05t fci&i3qo i ijjn^ buoo -OJłfS 3Z Z JBldU iaz 3 U3XzodsXp op!xq) JsznEpij q-jj aiupefijop ]]Euzod iuojq o iijneu aisbzs m ą3x ule J3lU E 5i q3ei3srbz B J "BIU.E A \o jo z o d o(x q o z n p iu o j q Z 3q 3I3SIm XZ3 0 X;Xq E1U3Z3IMO 13

14 V JA N U SZ ANTONI LEWANDOWSKI pseudonim ;"JANUSZ,">: ur r. w m. I N S T E R B U R G /WYSTRUŁ/. Uczęszczał do PGK w latach , p ó i niek do Kopernika. Od r. do r. jako ochotnik przy polskim s z p i t a l u j e n ieckim w, B Y D G O S Z C Z Ą d o s t a r c z a ł wspólnie z bratem W i t o l d e m środki sanitarno-opatrunkowc, w dużych ilościach zabierane z magazynów okupanta. F ó ż n iej, w czasie okupacji p r a c o w a ł w zarządzie nieruchomości z i e m s k i c h w Warszawie. N a l e ż a ł do konspiracyjnej o r g anizacji harcerskiej "SZARE SZEREGI", na terenie Warszawy. Ukończył h a r c e r s k ą Szkołę P o d c h o r ą ż y c h Rez. Piech. "Agrikola" /klasa «ł-20/.jako kapral - podchorąży. Zagi n ął bez wieści po upadku Powstania War szawskiego ot.cło, r. Odznaczony m e d a l e m "Za Uiział w Wojnie Obronnej 1939" T a b lica p a m i ę c i w kościele garnizonowym w B y d g o s z c z y ź r ó d ł a : a/ Zaświadczenie Z w i ą z k u Harcerstwa Polskiego^ Główna Kwarera^ Warszawa r. L.dz. 1922/KA/94 b/ Oświadczenie dr m e d. T e o b a l d a WNUKA z dnia 21.01,,1985 r. c/ Kalendarz B y d g o s k i 1984r. - Relacja Haliny N o n i c k i e j - Jagielskiej d/ Świadectwo u k o ń c z e n i a Szkoły Podchorążych R e z e r w y A K. Agrykola" i z d j ęcia z zajęć w "Agrykolir z n e g a t y w ó w p r z e c h o w y w a n y c h przez kol. H. Weyna /1939/ e/ Relacja siostry^. Haliny Zalewskiej f/ Relacje kolegów;h. Weyny i F. Ziętka g/ WAP - B y d g o s z c z h/ Zbroja - M a t e r i a ł y i Ź r ó d ł a do Dziejów Wojska P o l s k i e g o XIX i X X w i e k u - Tom 2 str 92 14

15 W irtualna Polska - ^ WIRTUALNAPOLSKA Wydrukowane ze stron: poczta.wp.pl Data: Niedziela, 9 Maja :32 d ; Do: Temat: zdjęcje Załączniki: skanowanieooos.jpg (321,1 kb) POKAŻ USUŃ W uzupełnieniu mojego a zal A czeniu przesyl am zdja cie Janusza Antoniego Lewandowskiego zrobionne w czasie kursu podchora LźAIwki. Janusz Lewandowski WL ocl awek. p.pl/d677/drukuj.htm l?u=l& w id=28908& folder=n ow e 15

16 Page 1 of 1 ^ v t

17 ' } / 3 0 Q 17

18 Poczta WP - 46 nowych Page 1 o f 1 c.d a. Od: gm ail.com < lew andow ski.doim /:am ail.com > Do: < rapak'</'\vp.pl> : Data: W torek. 18 M aja :27 Tem at: c.d a. i Now e List nr: 8/1971 SC L_ <r Kliknij tutas aby otrzymywać darmowe Powiadomienia SM S o nadejściu wiadomości od lewandowski.dom$gmail com <tewandovvsk» dornsi-s. imait.com> {ukryi bdke Szanowne Panie! Ponieważ nie byłem pewien czy poprzedni mój przejdzie w całości stąd uzupełniam go o opis zdjęć: - skanow anie trzech od lewej strony: Leonek,Tadzio Szczypiorski Janusz. - skanow anie Leonek i Janusz "m oja notacja" Leonka wzięli w czasie łapanki na ulicy w W -wie;został rozstrzelany w ^Palm irach przed powstaniem V - skanow anie Leon Polachow ski ps."lońka",pchor.janusz Lew andowski ps."janusz". - skanow anie Pierwszy z lew ej-nie znam.drugi n Leonek,w środku - Henryk W eyna,czw arty-nie znam,ostatni po prawej-janusz. - skanowanie pchor. "Janusz" Janusz Lewandowski. Dodatkowo infbrm uję.że inform acje nt.grupy d-20 zostały przedstaw ione na podstaw ie artykułu Dziennika W ieczornego "Bydgoscy Podchorążow ie czasu wojny" z l-3.xii.1989r. Janusz Lew andowski Włocław ek. p.pl/d677/index.htm l?flg=l& starapoczta=0& lfba=

19 Page 1 of 1 / O

20 Page 1 o fi H 20 ct=qkf

21 Page 1 o f

22 Page 1 o f! ih S S 11 m

23 Page 1 o f

24 Poczta WP - 36 nowych Page 1 o f 1 Zdjęcia Kliknij tutaj Od: <lewandowski.dom:</)gmail.com> Do: <fapaktfwp.pl> : Data: Środa, 26 Maja :25 Załączniki: 4 załączniki Zapisz \w v slk ie załączniki Tem at: Zdjęcia Pokaż wszystkie obra/ki <.-tr:'vrovvur- darmowe PcwiadornKrna SMS nadejściu wiadomości c-mati od fe>vvamkavskldoratt,gmailcom ''leva»do%ski doin;v; i-r»a;l.cofr- j Nowe List nr: 10/1996 l MU- i 0 % s Szanowna Pani Profesor! W załączeniu przesyłam zdjęcia o których mówiliśmy podczas mojego pobytu w Toruniu. - na zdjęciu 0049 defiluje hufiec stry ja Janusza. \i - na zdjęciu 0155 pokazany jest pogrzeb dziadka a zdjęcie robił stryj który był tam incognito. ^ - na zdjęciu o207 jest zapis w księdze parafialnej kościoła w \ Blędowie k/grójca. Z poważaniem Janusz Lewandowski Włocławek skanowanie0049.jpg Z a p is/ Pokaż Stw órz tapetę na kom órkę skanowanieo 155.jpg Z apisz Pokaż Stw órz lapete na kom órkę skanowanie0207.jpg Z apisz Pokaż Stw órz tapetę na kom órkę Zapisz wszystkie załączniki Pokaż wszystkie obrazki Załączniki: D bezn azyw l,txt (0,45 kb ) Z apisz Z apisz w aktów ce skanow anie0049.jpg (481,5 kb ) Z apisz Z apisz w aktów ce B I skanow anieo 155. jog (197.1 kb) Z apisz Z apisz w aktów ce El skanow anie0207.jpg (2729 kb ) Z apisz Zapisz w aktów ce przenieś do... j K osz W ysiane SPA M 2004 BIU LETY N L Z k-w ojtow icz kasia kolportaż konkursy Spraw y D.K rom o Spraw y D.K rom p/psb Sprawy D.K ronip/slov w pis w księdze w ystaw a STRATY XV sesia XVI SESJA XVII załatw ione fstw órz now y folder! zgtoś spam j dodaj do czarnej listy i drukuj j Pokaż Pokaż Pokaż Pokaż W iadom ość przeczy lana W iadom ość niecz.ytanabcz kolorukolorem zielonym koloreni żóllym kolorcm niebieskinikolorcni bra/ow ym spam p.pl/d677/index.htm l?flg=l& starapoczta=0& lfba=l

25 Page 1 ol' /lf i

26 Page 1 o f l 4\ M *

27 Poczta WP - 36 nowych Page 1 of Obiecane zdjęcia Od: lew gm ail.com < levvandowski.doms'</'gmail.com> Do: < fapaktf\vd.nl> Data: Niedziela. 20 Czerwca :03 Załączniki: 5 załączników Zapisz wszystkie załączniki Pokaż w szystkie obrazki Temat: Obiecane zdjęcia Nowe List nr: 1/2032 i: l Klikmi Uiiai ;n v owy.v mywać darmowe Powiadomienia SM S o wiadomości t-mad od ie*vando Sz..I>. Llżbicta Skerska Archiwum Pom orskie Armii Krajowej w Toruniu. W załączeniu przesyłam obiecane zdjęcia które pokazywałem Pani podczas m ojego ostatniego pobytu w Toruniu. - skanowanie zdjęcie zostało zrobione w l942r.znajduje się na nim trzech późniejszych uczestników tzw."grupy bydgoskiej" D-20 turnusu IV Szkoły Podchorążych Piechoty ZW Z AK "Agrykola" Szary ch Szeregów.Są to: Janusz Lewandowski ps. "Janusz" ( pierwszy od le w e j). Henryk W eyna ps. "Henryk" (pierwszy od prawej). Tadeusz Szczypiorski ps. "W iktor" ( drugi od prawej ). Zdjęcie uzupełniają postaci mojego ojca W itolda Lew andowskiego ( w środku ) oraz Zbigniew a Cieślińskiego- w latach 70-tych ub.w. profesura doktora habilitowanego na Akadem ii Rolniczo-Technicznej av Bydgoszczy. skanowanie zdjęcie m ojego ojca w laboratorium DAG Bromberg w Lęgnowie. - skanowanie na zdjęciu mój ojciec W itold Lewandowski z / I eonem Polachow skim ps. "Lońka"- kolejnym uczestnikiem grupy D-20 turnusu IV "Agrykoli". Leon Polachow ski był bardzo dobry m kolegą m ojego ojca.ojciec ukrywał sic u Polachowskich na Szwederowie gdy powróciw szy w listopadzie 1939r. do Bydgoszczy chciał się upewnić czy mu nic nie grozi ze strony Niemców. / - skanowanie przedstaw ia Leona Polachowskiego ps. "Lońka". Lońką nazywano Polachowskiego na Ukrainie gdzie przez Niemców został skierowany do pracy.gdy przyjechał na przepustkę do Bydgoszczy, wracając zatrzym ał się yv W arszawie u m ojego stryja Janusza i ju ż na Ukrainę nie wrócił. W ierzę że te zdjęcia jak dotychczas nigdzie nie publikowane y\zbogacą prowadzone przez Panią archiwum. Z poważaniem Janusz Lewandowski Wlocłayyek. - ^ ndex.html?flg= 1& starapoczta=0& lf'ha=

28 Page 1 of 1 H 28 jpg?p=5&t=image&st=jpeg&ct=qkf

29 Page 1 of 1 / / 29 http./7zalacznik.wp.pi/08/d677/skanowanie0024.jpg?p=4&t=image&st=jpeg&ct=qkf

30 Page 1 o f 1 t J

31 Page 1 o f 1 ty

32 / f 32

33 2, ' '' 33

34 Żydzi w Bydgoszczy* w latach ski, Świątkowski i Bernard Żmudziński. Z chwilą umocnienia struktur,r ozwoju powstał odrębny okręg bydgoski. W 1927 r. do lokalnego Towarzystwa należało około 350 członków. W skład Zarządu Okręgowego wchodzili wówczas: dr Edward Soboczyński - prezes, B. Żmudziński - płatny sekretarz i Bernard Stark - skarbnik, na czele zaś organizacji miejskiej stał dr S. Prus-Kowalewski. Najaktywniejszym działaczem był niewątpliwie Żmudziński, ponadto oprócz dr. Soboczyńskiego do osób zaangażowanych w pracach Rozwoju należy zaliczyć kilku endeckich posłów i radnych miejskich, zwłaszcza Antoniego Bolesława Lewandowskiego, autora wielu lokalnych przedsięwzięć wymierzonych w Żydów.391 Dość systematycznie zwoływane były wiece i zebrania otwarte Rozwoju z udziałem zaproszonych prelegentów, podczas których starano się wskazywać na różnorodne zagrożenia dla państwa i społeczeństwa polskiego ze strony mniejszości żydowskiej. Głównie jednak apelowano o bojkot firm żydowskich,'jak i tych Polaków, którzy utrzymywali z Żydami stosunki towarzyskie i handlowe. Sporządzano izw Antoni Bolesiaw Lewandowski, posei do Sejmu II i III kadencji, radny miejski czarne księgi, w których wymieniano nazwiska zdrajców sprawy narodowej. W działalności,rozwoju eksponowane było popularne na całym obszarze Pomorza hasło swój do swego po swoje 392. Zagrożenie ze strony handlarzy żydowskich, licznie napływających z pogranicza Kujaw i Mazowsza, przedsiębiorczych i z reguły sprzedających taniej (określano ich pogardliwym mianem tandeciarzy ) sprawiało, że Rozwój cieszył się dość 391 Poseł do Sejmu II m kadencji i kilkakrotny radny miejski A. B. Lewandowski należał do zwolenników ekstremistycznych metod działalności obozu narodowego. W 1930 r. spędził kilka miesięcy w więzieniu za napastiiwe przemówienia. Gdy w 1923 r. komisarz policji w Bydgoszczy, S. Pisarzewski, wydał zarządzenie zakazujące prowadzenia bojkotu handlowego Żydów, Lewandowski 'wywiesił w swojej drogerii tabliczkę z napisem żydom, tak kupującym łub sprzedającym wstęp wzbroniony. Tabliczkę zdjął dopiero po wielokrotnych interwencjach policji - Gazeta Bydgoska nr 95 z 26 kwietnia Był propagatorem hasła: Kupuj tylko u Polaka - popieranie Żydów jest zdradą Narodu. Na początku listopada 1938 r., wraz z trzema innymi sympatykami Stronnictwa Narodowego, pobił dotkliwie stróża nocnego domu żydowskiego przy ul. Mostowej (napadnięty pozostawał 7 dni w stanie nieprzytomnym), za co został aresztowany - i ten czyn, jak wszystko na to wskazuje, zakończył jego karierę polityczną. W odbywających się w grudniu tego roku wyborach samorządowych nie znalazł się już na liście narodowej. Jego losy po wrześniu 1939 r. pozostają nieznane - zob. Kio był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 344; BSB, t. 1, s (opr. J. Kutta); APP, Komenda Wojewódzka PP w Poznaniu, sygn. 132; Kurier Bydgoski nr 252 z 3 listopada Równocześnie wielu kupców żydowskich wzywało klientelę żydowską do dokonywania zakupów wyłącznie w należących do nich sklepach, traktując to jako obowiązek każdego żydowskiego obywatela - z o b. reprodukcja reklamy firmy Zgoda ul. Podolska 6, opublikowana w Szabes-Kurierze z 23 czerwca 1930 r. 34

35 O<0/cAv %Qut l f { s u c,\ t/on'? S $ f y s ĆJ ESN IER O W SK A L E W A N D O W SK I ' Lekarskiego Warszawskiego (1820) i od 1865 jego czł. honorowym; założył i wydawał kwartalnik Magazin fur die Heilkunde und Naturwissenschaft in Polen ( ), był współzał. i współred. (od 1837) Pamiętnika Tow. Lekarskiego Warszawskiego. Pisał głównie po niemiecku, częściowo po polsku (m.in. na łamach Gazety Warszawskiej ), ogłaszając w iele prac naukowych i art. z dziedziny medycyny. Syn jego, Edward L. ( ), prawnik i publicysta, był długoletnim red. Gazety Polskiej. P S B t. X V II, s. 71; K o śm iń sk i s ; S k ro - baąlti s. 85; E nc. Orgelbr. t. IX,» LESNIEROWSKA Janina (ur. 17X1 1909, w Bochum), wych. i instr. wychowania przedszkolnego, działaczka oświat. Córki! Wincentego i Heleny z d. Ciechowski# pochodzących z Wielkopolski, ale od 1?06 zamieszkałych w Bochum. Kształciła/ w Hildegardis-Liceum (do 1928), w Erauenschule ( ) oraz w szkole średniej dla wych. przedszkoli ( ) w Bochum. W zastępstwie prowadziła /Krótko przedszkole polskie w W anne-eickel i bibliotekę w Domu Polskim w Boctłum. Od 1 VI 1933 do jesieni 1936 pracowała w przedszkolu polskim w Olsztynie /oficjalnie uruchomionym dopiero w 1934); prowadziła także bibliotekę i brała żywy udział w pra-. cy kult. tutejszych P olak ów. otem była zatrudniona w biurze oddz. 2w, Polaków w Sztumie (od jesieni 1936 do pocz. 1937), a od 1937 do 31VIII 1939 w przedszkolu polskim w Nowym Kramsku (Babimojszczyzna). Ponieważ właaze niemieckie uniemożliwiały otwarcie A>rzedszkola, I* utrzymywała kontakty z dziećmi w ich domach rodzinnych, a jednocześnie w zastępstwie kierowała przedszkolem w. Podmoklach. Brała czynny udział w pracach organizacji i stowarzyszeń polskich. Areszto- I wana przez Niemców 16 IX 1939 w Bochum, została wywieziona elo obozu koncentra- / cyjnego w Ravensbriick; po zwolnieniu (IV! 1940) pracowała w Niemczech jako pomoc' domowa i wychowawczyni dzieci w rodzinie. Po wojnie ukończyła kilka kursów dla wych. przedszkoli i pracowała w szkole podstawowej oraz w przedszkolu przy lic. pedagog, w Inowrocławiu ( ), następnie jako insfr. wych. przedszkolnego w Grudziądzu i w A na tym samym stanowisku wyfewieciu, a potem, do czasu uzyskania emerytury ( ) jako urzędniczka w Swieciu. Wkrótce potem przeniosła się do/puszczykowa w Poznańskiem. B o e n ig k wffl in d.; P o l. n a Z iem t L u b u s k ie j s. 28; W. K ied rźy ń sk a R a u en sb n icłc, k o b ie c y ob óz k o n c e n tr a c y jn y W. 1981, s. 60; M. Z ien ta ra -M a - le w sk a P loifące k r z a k i n a d O b rą W. 1981, s. 93, 102, 104; tw ż e S ia d a m i s. 238, 241; W ró b lew sk i s. 181; W r eb le w sk i II, s. 355; L eh r i O sm a ń czy k s. 209, 247j T ek a J. L. (rk p s w sp ó m ie ń, d o - k u m e n ty /itp.) w z b io r a ch a u to ra ; in l. S. R ó ż y c k ie g o 'i O. G roto w e j; ż y c io r y s J. L. oprać.. n a p o d sta w ie r e la c ji u s tn y c h p rzez E. T r y n i- sze w sk ie g o, m szp s w zb io ra c h a u t o r a O 1987, s. 7; SW M 1977, 48; K M W 1978, 3 S. 378, LEWANDOWSKI Antoni B olesław (ur. 4 V III1892 w Worytach, pow. Olsztyn), kupiec, działacz polit. Przed 1939 mieszkał w Bydgoszczy, gdzie był m.in. prez. Tow, Kupców, czł. ZG Zw. Tow. Kupieckich ńa Okręg Nadnotecki i czł. Izby Przem ysłowo- -Handlowej oraz czł. Rady M iejskiej. Był znanym na Pomorzu działaczem SN; i ostatnim prez. oddz. powiatowego tego stronnictwa w Bydgoszczy. Dwukrotnie był posłem do Sejmu RP ( i ) i czł. Klubu Narodowego. Brał udział w zjeździe organizacyjnym Zrzeszenia Roda-. ków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej (Bydgoszcz 1928), na którym zgłosił pod adresem rządu polskiego rezolucję dotyczącą spraw osadniczych, domagając się przyspieszenia likwidacji m ajątków niem ieckich na Pomorzu i przydzielania gospodarstw uchodźcom z terenów plebiscyt. Prus Wsch. Dalsze losy nieznane. R z e p e c c y T. i K. s. 74, fo t. s P o ls k a B y d g o s z c z D zie s ię ć la t p r a c y t w ó r c z e j fid. 1930, s G a zeta B y d g o s k a " 1925, 160; S ł. P o m. 1925, 171; 1928, ; 1930, 224, 257, 268; 1938, 12, 71; P 1928, 31 S. 3; 86 S. 2; GO 1932, 92; GG 1938, 251, S. 1; 252 S. 1. A LEWANDOWSKI Bolesłafr (ur. 2 III 1903 w Wielkim Mędromierzu, pow. Tuchola zm. 20 X I 1962 w Tczewie)/ nauczyciel. Pochodził z niezamożnej rodziny chłopskiej; syn Jana i Walerii P asterskiej. Ukończył sem. naucz, w Tucholi (1923) i roczny W yższy Kurs Nauczycielski (na wydz. m atem.- -przyrodn.) w Bydgoszczy (1938/1939). Pracował jako nauczyciel/w Gniewie ( , ) i W Piasecznie k. Gniew u (1926/1927). Poteny pracował w szkolnictwie polskim w Niemczech jako kier. szkół w Nowej Wsy i Trzcianie, w pow. sztumskim (24 V 1930 VIII 1933) i w Starym Kramsku, pow. babimojski (X X ). Brał czynny udział w pracy kult.-oświat. ludności polskiej na Powiślu; w VII 1933 został.napadnięty i pobity przez bojówkę hitlerowską. Pozbawiony przez władze niemieckie prawa nauczania i w y dalony z Niemiec, wrócił na Pomorze i był nauczycielem w Gniewie ( XI 1938). W ysiedlony p/zez Niemców w 1939 do Siedlec, pracował w spółdzielczości rolniczej. Od IX 1944 do V 1945 był więziony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Po wojnie / pracował jako nauczyciel w Tczewie: w Lic. Mechanicznym ( ) i Zasadniczej Szkole Metalowej ( ), gfclzie był także kier. administracyjnym, i od 1954 do śmierci dyr. szkoleniowo -produkcyjnym. M. Z ia n ta ra -M a lew sk a P ło n ą c e k r z a k i n a d O brą VfJ 1961, s. 156; B o e n ig k s W A P G d. KG/259 I, 514; D o k u m en ty po B. L. O B N Ol. R-M7; B io g ra fia B. L. oprać, przez C zesła - 35

36 SĄD GRODZKI w BYDGOSZCZ!. 36

37 ' y k 5 f f. l? 9 / 4 9 ^ - - * * ; * o ę Q " " ~ ^ * * b ą m!,(xr.f.j antiszfcówa po rozpoznania-w dnia dzisiejszym wniosku Haliny Anny i»ewandowskiej,zam, w Bydgoszczy,Al,1,Maj a 29,m,3, o stwierdzenie zgona Antoniego Bolesława Lewandowskiego postanowił 1) Stwierdzić, że Antoni Bolesław Lewandowski,s*?n Andrzeja i Barbary z d s Siwon,ur, 4,8,1892r, w lorytach, pow5 ~ Olsztyn, ostatnio zamieszkały w-bydgoszczy,ob,polski kiidiec,żonaty, zmarł w Błędowie, pcw; Groiec^ ~ 2) 5afeo chwilę śmierci oznaczyć dzień" 29,8,1943r g.24. Uzasadnienie Halina Anna Lewandowska wniosła o stwierdzenie zgonu jej ojca Antoniego Bolesława Lewandowskiego uzasad-~ niając swćj wniosek tym, że wymieniony zmarł w 1943r. Ha podstawie wiarygodnych zeznań świadków Franciszka Wesołowskiego i Stanisława Zawackiego, Sąd ustalił,że Antoni Bolesław Lewandowski z wybugłiem wojny 1939r} opuścił.bydgoszcz i ukrywał się ps? ed Eiemcami pod przybranym nazwiskiem Bolesław Romańskix W jesieni 1942r, zamieszkał w Błędowie pow, &rdjec,gazie objął stanowisko kierownika Oddziała Spółdzielni pod nazwiskiem Bomańskiego W dnia 29,8,194Sr4i#lm afspłf&iłgimmj!ifflam na skutek ataku, sercowego uległ on wypadkowi i zmarły Zważywszy, że ewśś d kowie Wesołowski i Zawacki obecni byii na jego pogrzebie należało zgon jego uznać za nie^tpłiwy i nazasadzie artj 10 i nast, dekretu. z 29,8,l 4or, (!>z,u,k,p.kr.40 poz, 226) orzec jak pod pkt, 1/ sentencji postanowienia Oznaczenie chwili śmierci nastąpiło zgodnie z przep,art, 13 1 tegoż dekretu, i 37

38 Nr ' 'v - y ' K...? s y % N a z w is k o Im ię ^ D a ła u r o d z e n ia M ie jsce u r o d z e n ia. / / " Z ow ńd / f c & t / & a ć W d & * ' c... Wzrost ' 'W Twarz W łosy... O czy..._... Znaki sz c z e g ó ln e...^ ^ r ^ ^ ^. T ^ o $ ^ ą ;< < to,^< łr^-^9 ro z p. P re zydenta R. P. z d n ia 1 6 m a rc a 1 * k o n tro li ruchu lu dn o ści (D z. U. R P. n r 3 2, poz. S tf^^s IW ia dcza m. że wym ieniony(a ) w niniejszym dowodzie ie s l obyw a telem (k q ) p o lskim (q ) co z o s ta ło s tw ie rd ro n na podstaw ie... U rzqd. r - 3 X V 0 K ' t e 3jVecrać- gminy 4 n-\ f^-1: vj i g. - - Ą \V - _. :r....mt*ctvtp?dp,w,' S*rl & Oc V - * '/ $śocxair«ik Wydziału Yll«P ieczęć po w iato w ej w ładzy ad m ln i«łra c i og ó ln e ) N r.. D n ia Podpił K o n tro ll-n r...jl*.ł«5 N am e : Ł e w a B. d o w g Ł i Vornamę: Geb. a m :...± l.. A m * ; Ort:..Insteriurg/Ost.pr,/.. B e ru f: W o h n u n g : B r o m b e r g f e M, S o j t o l ~ s t r. 4. Ein gest. am : 31 Mai 1938 B e sch aftig t ais: _ P X Q S - is t.. 1 :i: flu sg e ste llt a m : M a i A. B. L E W A N D O W S K I D R O G E R IE,0 B R O M E ir G. F n e d rich sir/n r T ra u b fe a e y Ł.ja illifc Ł F ił Ł X a S M A a y 38

39 W o ewó< r i. «J? S 5 S «y *... P o w ia ł... M M S E d S I B S * - G m in a... M S B B S... WYCIĄG Z ART. 1 8 i 1 9 R O Z P O R Z Ą D Z E N IA P R E Z Y D E N T A R. P. Z D N IA 1 6 M A R C A t R. O E W ID E N C J I I K O N T R O L I R U C H U L U D N O Ś C I (D z. U. R. P. N r 3 2. p oz. 309). DOWÓD OSOBISTY A rt D la legitym ow ania się wydawane będq na ż q d a n ie p^ogjp^h m iny d ow ody o s o b is te osobom w tych g m in ach za m ie szkałym i za m e ld o w a n y m. Z a d ow ody te p o b ie ra się 60 g r ty tu łe m z w ro tu k o sztó w d ru k u. Ż a d n ym innym o p ła to m d ow ody o so b iste, ja k ró w n ie ż p o d a n ia (w raz z załqcznikam i) o ich w ydanie, nie podlegajq. A rt. 1 9 Ser. E. N O s o b y, p o s ia d a ją c e d ow o d y o s o b is te, w y m ie n io n e w a rty k u le p o p rz e d n im, m ogq p ro s ić p o w ia to w q w ła d z ę a d m in is tra c ji o g ó ln e j o z a ś w ia d c z e n ie w d o w o d z ie osobistym. że sq obywatelam i polskim i. P ow iatow e w ła d z e a d m in is tra c ji o g ó ln e j n ie o d m ó - w iq za św ia d cze n ia je ż e li po s p ra w d z e n iu s łw ie rd z q, że o sobie, s ta ra ją c e j się o za ś w ia d c z e n ie, p rz y s łu g u je rze* c z yw iście o byw a te lstw o polskie. w ydany na podstaw ce a rt. 1 8 ro zp. P re z y d e n ta R. P. z d n ia 1 6 m a rc a r. o e w id e n c ji i k o n tro li ru chu lu dn o ści (D z. U. R. P. N r 3 2. poz ). D rukarnia Państwow a nr V II

40 Krlegsgefangenenlager S c l i u b i n. Schubin, den...? 5. Ober Brom berg G E n t l a s s n n g s - B e s c J h e i n i g u n g. De. Zivilinte.nierte beheimatet m... wi,d Hetaato.l -... entlasseń <-*t cmbrptt "" ~ f -p ^ E r hat die Anw eisung, sich innerhalb ro n r agen bei dem-ynstandfgen Landiat oder Ber ^ Złłstóft44g^ ^ rtsh ę trm ^ zu tnelden und dort d iesen ^ la ssu n g ssc h ein gegen einen neuen Personalausweis abzugeben. 4 v fss? ^ - 4. ss ; - *"1 Der Łagerkommanclant \ \ / / i -yy?f / * - Leutnant d. R. Die oben bezeich nete Behórde w ird gebeten, diesen tssungsschein dem E ntlassungslager zuriickzusenden, 40

41 ad I i 41

42 Q3erpfItĄtungs&efdjeib auf Ktunb ber Sem bnung jur <»iąe fteilung bcs rafie6cbatfs fiit 2Iuf«gaBctt»on Sefonbetet ftactspounidjet SBebeutung ucm 13. {yeśtuat 1939 (9U55BI. I S. 206) uttb bet 35ienitpfIitfjt=3)urtfjfuljtuttgsattorbnung tent 2.» ($R 231. I S. 403). frau* Lewandowski, Witold l'7i8o!7 Staulein OBot* unb 3uuame) Lewandowski ^ nmbp D r o g e r i e ^ r b g o tn _ Jrie d ric łistr 7 Ueue Schul. n. 447/ =Strafse J ł - 25a2 Bet Sie toetben Ijiermti fiit bie 3^tt oom Bis ^ e A 0 5ur Sienftleiftuttg St8SK i8p) ais... _... Bei... a f e r ik JB r oratjerg t>etpfli$iei. (SBetrieS, etroaltuna) Sie fjaben [ice) a n t...h f)t... SJtinuten tn K a lt - w a s s e r... (Ort unb Stra&e) [ie- A r b e i t saiirt E e b t.is t e lie K a lu w a sser gut SlrBeitsaufnalime ju tnelben. 3um 2Intntt bet SReije, bte mii Samtnelttansporf erfotgt, fiabert Sie ant......, bert... r...; , utn...:... Ut}rs auf betu a!)n!)of t n gu etfąeinen. S>ie fnntdeife auf ber SRiirffeite finb 3U bead)ien. Ste SlrBeiisBebtngungen ftnb S foten BefanntgegeBen tootben. Bromberg * , b en y v > \ \ ( 5)iettftjtt0cl ) : l \ \ S yh M i < «....??? e 8... A u ^ A n o r d n u n g : *) -ircitfitjutrefftnbes butdjftreidjen. aa. j Ii. H.T. T/0010 ($ p fl. 3) 42

43 Bur S3ead]tung! f r *» - 1. SBom Ja g e ber SienfttierpftiĄiung ab finb S ie au s S^rem bisljerigen 58efdjaftigungst>erl)c Itnis beurlaubt. (Sine un* bigung Sfjres S ienfto erp ltn ifi ;.'s unb gegebenenfalls Sf)tei Sienft= ober SĘerfroo^nung ijx roaljrenb ber SBeurlaubung ungulajfig. SBegiige, bie Sljnen aus S^retn Bief>erigen 33e-- f^aftigungsoerljaltnis jufteljwi, merben fpateftene bei SBeginn ber 93eurlaubung aiugegatjlt. S er 2Infpr*dj auf Segiige aus bem neuen 83ejdjc fiigungstier^ailnis entftei)! bereits m it bem Xage, an ben bie 23erpflid)tung beginnt, febodj nur bann, toenn Sie {ift gu bem feftgefetjten 3ei*; punft gum S ienftan triit m eltcn. ^ftad) ffieenbtguitg ber Sienfioerpflidjtung Iel)ien S u auf 31)ren alien 2Irbeits= piat; guriict. 2. S e r 23erpflidjtungsbefdjeib i fi unoerjuglią nadj ( rl)alt bem bisljerigen 23etriebsfii rer, bei S ien ftan tritt bem neuen SBetriebsfiiljrer norgulegen. 3. S ie Dttdjtbefotgung ober 23erle^ung ber Sljnen auferlegten 93erpflidjtungen toerben mit efangnis unb elbftrafe, letjtere in unbegrengter 5>orje, ober m it einer biefer S trafen beftraft. (3m eite Serorbnung ju r Surtftfii^rung bes 23ierjal)tesplanes nom 5. 9touember I. I S )- 4. infpriidje unb 23efdjroerben aegen ben 33erpflitf)tungsbe= fdjeib, ferner ejudje um.^umiffiellung ober SSefreiuńg non ber S ienftpflidjt I) a ben feine auffdjiebenbe SBirfung 5. SBeitere Slusfiinfte erteili ba SIrbeitsamt. 43

44 44

45 ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności D e k laracja członkow ska Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Związku. Zobowiązuję się być aktywnym członkiem organizacji, przestrzegać xv praktyce zasad ideowych, Statutu Związku oraz uchwał i postanowień Władz ZBoWiD 1. N azw isk o...l... i m *...K I... Nazwisko panieńskie (dla m ężatek)...' L. J Imiona rodziców i nazwisko rodowe m a tk i...jkil ihć 3. Data urodzenia...''llf..:... miejsce 4. Stan cywilny Z aw ód..., > 6. Wykształcenie (ogólne i specjalne) I H.. D.. M... \ 7. Adres zamieszkania...h...^jć..^ Telefon dom owy... ^ Miejsce pracy i zajmowane stanowisko.. 7ł 2 l A. A ')rfr'O B c... Teiefon w miejscu pracy Przynależność partyjna...a fj IW. Stopień wojskowy (nadany przez MON)......'y...k...Llz...C... II. Posiadane odznaczenia (rodzaj, klasa, stopień, kto nadał, rok nadania)...k d n h i i. / > S P l U & l k k C ^ -...$ 9 2 > f * UWAGA: Zgodnie ze Statutem oraz regulaminem weryfikacyjnym ZBoWiD uprawnienia do zw eryfikowania i przyjęcia do Związku w charakterze członków zwyczajnych posiadają: 1. Bojownicy walk o wolność i demokrację, którzy brali udział: a) w walkach narodowo - wyzwoleńczych i rewolucyjnych w latach oraz w Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, to) w walkach o polskość i wolność narodową Śląska, Wielkopolski, Mazur. Warmii, Pomorza, Gdańska i Ziemi Lubuskiej, c) w walce przeciwko siłom reakcji i faszyzm ow i w Polsce w latach , fl) w walkach w ckresie międzywojennym o wolność narodową i społeczną poza granicami kraju a w szczególności weteranów walk w obronie republikańskiej Hiszpanii, e; w walce czynnej przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy i okupantowi w kraju i na wszystkich frontach walk z hitleryzmem i faszyzmem w okresie II wojny światowej, f) w walkach zbrojnych z reakcyjnym podziemiem po wyzwoleniu Polski, 2. Prześladowani i więzieni w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych ze względów politycznych, narodowościowych i światopoglądowych. 45

46 / t o 12. Działalność przedwojenna, okupacyjna i powojenna, na podstawie której ubiega się o członkostwo Związku wymienić dokładnie partię polityczną, formację wojskową lub Ruchu Oporu, przebieg służby i działalność w okresie bezpośredniego udziału w walkach wolnościowych, pełnione funkcje, pod czyim dowództwem, kierownictwem, w jakich jednostkach, oddziałach, w jakich miejscowościach, wszelkie zmiany i czasokres (od do):... ~...!2j5l...J * l /. l l l r A l 13. Data i miejsce wstąpienia:...a 14. Używane pseudonimy:...c L Pobyt w więzieniach, na zesłaniu, w katordze, w obozach karnych, koncentracyjnych i jenieckich wymienić daty, okres i powód pozbawienia wolności, nazwy więzień lub obozów, numery więź-, marskie: i Data i okoliczności odzyskania wolności: * 3 46

47 ; u 17. Przebieg działalności zawodowej, społeczno - politycznej, wojskowej itp. w okresie od dnia 22 Lipca 1944 r. do chwili obecnej wymienić zajmowane ważniejsze stanowiska, pełnione funkcje, daty, miejscowości. Jeśli kandydat(ka) był(a) karany(a) przez sądy PRL, powinien(na) podać za jaki rodzaj przestępstwa, czy korzystał(a) z ustawy amnestyjnej, rehabilitacji sądowej, zatarcia skazania, kiedy i gd zie: T A A c u m 2 i^ M / l U l t ćłt n L Ł i 0 /fi - /y, 0 7) O i 2 / S Js.'A >-/ '-V r : a S j -Jrsj Czy w okresie II wojny światowej odstępował(a) od obywatelstwa polskiego, przyjmując obyw atelstwo niemieckie, lub inne uprzywilejowane przez rząd hitlerowski, kiedy i gdzie:. 2 M. 1. J > A... O li?** m d 1 A, Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem Ł u (miejscowość) dnia o. (podpis) Spis załączników: 1. własna fotografia wym. 3X4 (podpisana na odwrocie) 2. I m hi a j i &.},... Ł J ł m u....k...l t Ł Ł Ś r J i oświadczamy, że wymieniony(a) jest nam osobiście znany(a) i bierzemy na sie^/e odpowiedzialność za jego (jej) obywatelską postawę i poziom moralny, co niniejszym stwierdzamy własnoręcznymi podpisami: 1. Nazwisko i imię... -,y... Adres zamieszkania - '! tfl &. ći-y IrłC-UŹ- ( ' t/^ i. / Członek zwyczajny ZBoWiD lej. 2. Nazwisko i imię Adres zam ieszkania... Członek zwyczajny ZBoWiD leg. czł. Nr (podpis) 47

48 Zarząd Oddziału ZBoWiD w... /la Zarząd Koła ZBoWiD w... przesyła niniejszą deklarację członkowską wraz z załącznikami w celu zaopiniowania kanidydata(ki) przez Zespół W ery i ikacyjny Zarządu Oddziału ZBoWiD Jednocześnie stwierdzamy własnoręczność podpisów członków wprowadzających. S E K R E T A R Z PREZES ZARZĄDU KOŁA (podpis) (podpis) Opinia Zespołu W eryfikacyjnego Zarządu Oddziału ZBoWiD Na podstawie przedłożonych dokumentów zaopiniowano w d n iu r. *) przyznać odmówić kandydatowi(ce) prawa przynależności dc ZBoWiD w charakterze członka zwyczajnego. Uzasadnienie: Podpisy członków Z. W. PRZEWODNICZĄCY Z. W. Zarząd Okręgu ZBoWiD w Zarząd Oddziału ZBoWiD w... przesyła niniejszą deklarację członkowską wraz z załącznikami w celu wydania orzeczenia przez Okręgową Komisję Weryfikacyjną Zarządu Okręgu ZBoWiD. Zarząd Oddziału proponuje*) przyznać odmówić kandyaatowi(ce) prawa przynależności do ZBoWiD w charakterze członka zwyczajnego. Uzasadnienie: '..., (podpis) Jednocześnie stwierdzamy własnoręczność podpisów członków wprowadzających. SEKRETARZ PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU (podpis) (podpis) Orzeczenie Okręgowej Komisji W eryfikacyjnej Zarządu Okręgu ZBoWiD Na podstawie przedłożonych dokumentów wydano w d n iu r. następujące orzeczenie: *) przyznać odmówić kandydatowi(ce) prawa przynależności do ZBoWiD w charakterze członka zwyczajnego. Uzasadnienie: Podpisy członków O. K. W. PRZEWODNICZĄCY O.K.W. ( s id p o il) Wydano legitymację członkowską ZBoWiD Nr...z dnia r. Nr ewid. Zarządu O kręgu... Legitymację przekazano do Zarządu Oddziału w d n ia r. SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU *) niepotrzebne skreślić WZG Kielce, A-4x2 pap. pism. (podpis) 48

49 " a * * p 49

50 50

51 <9~ar/ Kogo ratow ał K upiec B.? S za r.o w " y P anie R ed a k to rze! W z i-i i ci ~ c ic ka ic u m o rty - ku ie.ri red. J. J a śk o w in ka o Kup c u S. (D X 2 3 j.3 l.l2 S 7 ) c h cia ł b y m sprostow ać pc:c;:e nieścisłość i dorzuć;: parę słó w u z u p e łn ie ń. O tóż K upiec B. nie ra to w a ł A bia Lew a:i d o trsk ic p o. le c : A S T O S IE G O B O L E S L A W A L E W A N D O W S K IE G O, bo la k ic w ła śn ie im io n a o trzy m a ł on na c h rzcie. P rze zw isk o A b e l nadali mu jeg o óicczcśr.i p rzeciw n ic y polity c z n i i b yło :o zręczn y m c h w i- rer:; a g ita c y jn y m na o w e lata. P r z y okaz;: chce w sp o m n ie ć, żc u rodzo n y 4.$.1802 r. w W o - ry ta c h pow. o lszty ń sk i A. 3. L. m ie szk a ł z rodzino w W y slru c iu (n ie m ie c k a n a z.rc In stc rb u rę ). Ż o n a ty z r d o m u G b u rko io - sk a. ro ś c m z C n e łm iy. m is ' c zw o ro dzicc: syn ó u > W ito ld a 1917) i Janusze. (101:-) u ro d zo n ych ic W y sirtic iu i d w ie c ó rki H aliną i K r y s ty n ę u ro d zo n e u- B y d g o s z czy. O b ~ s y n o w ie :r 1939 r. d zia łał: ic p o lsk im szp ita lu je n ie c ki-:'. w B y d g o szc zy. za ś Jar.ucz, p o d chorą ży A K. z a p i e j bez w ie ści pc P o tc rta n iu W a rsza w sk im. S a m A. E. 1.. c p -ó zz w y m ie n io n y ch p -zc z in -ik cji. p e łn ił ta k ż e o b cw.r.zk: c zło n ka ZG Z w ią z k u Tora-zKupieckich nc O b w ó d S z ś r.o tc c k i. posła t u : S e jm p rzez d w ie k a d e n c je ( ). c zło n ka Izby P rze m y sło w o -H a n d lo w e j. P.cdy M ie js k ie j w B yd g o szc zy, p rezesa O d d ziału P o w ia to w e g o S tro n n ic tw a N a ro d o w ego w B y d g o szc zy.' B y ł- ta k ż e - o rg a n iza to re m Z rze sze n ia R o d a - k ó io z W a rm ii. M a zu r i Z ie m i M a lb o rsk iej i j p o k re sie p rzed - p le b isc y to w y m b y ł na ta m ty m teren ie zn a n y m d zia ła czem p o l sk im. D zię k u ję za o p u b lik o io a n ie tych. p a ru u w a g i serd eczn ie p o zd ra w ia n i cała P T Z e sp ó l D ziennik a '. 51

52 c 52

53 3 v 53

54 -S 54

55 55

56 l ^ 56

57 Z S3 57

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem) S I Ł Y Z B R O J N E Rzeczypospolitej Polskiej Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o... Nazwisko... Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ...

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ... Załącznik nr 2 do uchwały Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. Kraj wydania dokumentu. urodzenia. Imię matki. NIP (jeżeli został nadany)

DANE OSOBOWE. Kraj wydania dokumentu. urodzenia. Imię matki. NIP (jeżeli został nadany) ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE CZEŚĆ 1 3 Nazwisko PESEL DANE OSOBOWE Imiona Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 4 wydania dokumentu Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

A)...S. J... 1/2 - dokumenty (sensu slricto) dof. osoby relałora. 1/3 - Inne materiały dokumentacyjna dot. osoby ręlatora ^ 2 ) Ą _

A)...S. J... 1/2 - dokumenty (sensu slricto) dof. osoby relałora. 1/3 - Inne materiały dokumentacyjna dot. osoby ręlatora ^ 2 ) Ą _ 1 SPIS ZA W A R TO Ś C I T E C Z K I I. Materiały dokumentacyjne f/1 - relacja właściwa k. I $, / l - A 1/2 - dokumenty (sensu slricto) dof. osoby relałora 1/3 - Inne materiały dokumentacyjna dot. osoby

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. urodzenia. NIP (jeżeli został nadany) Stosunek do służby wojskowej (w przypadku obywateli RP) właściwe zaznaczyć znakiem X

DANE OSOBOWE. urodzenia. NIP (jeżeli został nadany) Stosunek do służby wojskowej (w przypadku obywateli RP) właściwe zaznaczyć znakiem X ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE CZEŚĆ 1 3 Nazwisko PESEL DANE OSOBOWE Imiona Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 4 wydania dokumentu Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH Nazwisko i imię (imiona):... Nazwisko rodowe:... Imiona rodziców:... Data urodzenia:...

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 W terminie do dnia 17 listopada 2017 roku można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

/do centralnego rejestru członków zwyczajnych Stowarzyszenia/

/do centralnego rejestru członków zwyczajnych Stowarzyszenia/ Oddział.. INFORMACJE DLA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SARP /do centralnego rejestru członków zwyczajnych Stowarzyszenia/ nazwisko i imię... ew. poprzednie stanowisko.. imiona rodziców.. data i miejsce urodzenia...

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo