DE 4002.! A (04/03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DE 4002.! www.karcher.com 5.959 155 A 2001026 (04/03)"

Transkrypt

1 DE 4002! A (04/03)

2 Deutsch Seite 4 English Page 13 Français Page 22 Italiano Pagina 31 Nederlands Pagina 40 Español Página 49 Português Página 58 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 67 Dansk Side 76 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions Veuillez lire attentivement la présente notice d instructions avant la mise en service et respecter en particulier les «Consignes de sécurité ». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in servizio ed osservare specialmente le «Istruzioni di sicurezza ». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad ». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança ( )». Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter overholdes.

3 Norsk Side 85 Svenska Magyar Oldal 112 Èesky Strana 121 Slovensko Stran 130 Polski Sida 94 Suomi Sivu 103 Strona 139 Slovensky Strana 148 Româneºte Pagina 157 Türkçe Sayfa 166 Før igangsetting må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota»turvallisuusohjeisiin «. Üzembe helyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót, különös tekintettel a Biztonsági útmutatóra Pøed uvedením do provozu si pøeètìte tento provozní návod a zvláš dodržujte Bezpeènostní ustanovení Pred prvo uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo in pri tem posebej upoštevajte odstavek «Varnostna navodila ». Przed uruchomieniem urz¹dzenia przeczytaæ tê instrukcjê obs³ugi i przestrzegaæ szczególnie Wskazówek bezpieczeñstwa Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä dodržiavajte Bezpeènostné ustanovenia Înainte de luarea în exploatare citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod special Instrucþiunile de protecþie Nr Cihazž kullanmaya baålamadan önce, kullanma kžlavuzunu okuyunuz ve özellikle Güvenlik bilgileri bölümüne dikkat ediniz.

4 1. Uruchomienie Polski 139

5 DE Uruchomienie 1 Pistolet parowy 2 Kó³ko rêczne regulacji natê enia przep³ywu pary 3 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê 4 Blokada (zabezpieczenie przed dzieæmi) 5 Wy³¹cznik pary 6 Wtyczka zespolona 7 Przycisk kasuj¹cy usuwanie kamienia kot³owego 8 Pokrêt³o regulacji VAPOHYDRO 9 WskaŸnik temperatury 10 Pokrêt³o regulacji natê enia przep³ywu pary 11 Lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego (bia³a) 12 Lampka kontrolna brak wody w zbiorniku dodatkowym (czerwona) 13 Lampka kontrolna podgrzewanie ( ó³ta) 14 Wy³¹cznik podgrzewanie (w³¹czanie/ wy³¹czanie) 15 Wy³¹cznik dop³yw pary 16 Lampka kontrolna brak wody w kotle (czerwona) 17 Korek zamykaj¹cy bezpieczny 18 Korek zbiornika 19 Lejek wlewowy 20 Rury przed³u aj¹ce 21 Dysza strumienia punktowego 22 Szczotka okr¹g³a 23 Przed³u acz 24 Dysza Power (czerwona) 25 Dysza rêczna 26 Pokrycie frotowe 27 Dysza do szyb* 28 Dysza pod³ogowa 29 Du a œcierka 30 elazko * 31 Regulator temperatury 32 Wy³¹cznik prasowanie z u yciem pary 33 Lampka kontrolna podgrzewania elazka 34 Uchwyt 35 Uchwyt dyszy pod³ogowej * wyposa enie dodatkowe 1.2 Monta wyposa enia Wtyczkê zespolon¹ wcisn¹æ mocno do urz¹dzenia. Nosek wtyczki zespolonej musi zatrzasn¹æ w pokrywie gniazdka na urz¹dzeniu. Po³¹czyæ po ¹dane wyposa enie (dyszê pod³ogow¹, dyszê rêczn¹ i dyszê strumienia punktowego) z pistoletem parowym. W tym celu wsun¹æ poszczególne czêœci jedna w drug¹, a do zatrzaœniêcia przycisku blokuj¹cego na pistolecie parowym. W razie potrzeby zastosowaæ rury przed³u aj¹ce. W tym celu wsun¹æ poszczególne czêœci jedna w drug¹, a do zatrzaœniêcia odpowiedniego przycisku blokuj¹cego. W celu rozdzielenia czêœci wyposa enia nacisn¹æ przycisk zwalniaj¹cy blokadê. 1.3 Nape³nianie wod¹ Z urz¹dzenia odkrêciæ korek zamykaj¹cy bezpieczny. Do kot³a nalaæ przez lejek wlewowy maksymalnie 2 litry wody z sieci wodoci¹gowej. Ciep³a woda skraca czas podgrzewania. Wskazówka: Kocio³ mo e byæ nape³niony tylko do wysokoœci 2 cm poni ej krawêdzi króæca wlewowego, przy urz¹dzeniu ustawionym poziomo. Nie wolno stosowaæ adnego œrodka czyszcz¹cego. Korek zamykaj¹cy bezpieczny ponownie przykrêciæ mocno do urz¹dzenia. Zbiornik dodatkowy Dla d³u szego czasu pracy mo na nape³niæ równie zbiornik dodatkowy. Ze zbiornika dodatkowego odkrêciæ korek. Do zbiornika nalaæ przez lejek wlewowy maksymalnie 2 litry wody z sieci wodoci¹gowej. Korek przykrêciæ ponownie do zbiornika. 1.1 Rozpakowanie urz¹dzenia Je eli przy rozpakowaniu stwierdzono uszkodzenia powsta³e w czasie transportu, proszê zawiadomiæ natychmiast Pañskiego sprzedawcê. Proszê nie wyrzucaæ opakowania na œmietnik. Proszê oddaæ poszczególne czêœci opakowania w odpowiednich punktach zbioru surowców wtórnych. 140

6 1. Uruchomienie Polski 1.4 W³¹czanie urz¹dzenia Wtyczkê w³o yæ do gniazdka sieciowego i w³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem dop³ywu pary i wy³¹cznikiem podgrzewania. Lampki kontrolne musz¹ siê œwieciæ. Wskazówka: Ca³kowit¹ moc grzejn¹ wykorzystuje siê tylko wtedy, je eli w czasie podgrzewania wtyczka zespolona przy³¹czona jest do urz¹dzenia. Je eli lampka kontrolna podgrzewania zgaœnie, urz¹dzenie jest ju gotowe do pracy. Wskazówka: W³¹czonego urz¹dzenia nie wolno ustawiaæ w pozycji pionowej. W przeciwnym przypadku podgrzewanie wy³¹cza siê automatycznie po krótkim czasie i zapala siê czerwona lampka kontrolna (brak wody). Na czas transportu urz¹dzenia wy³¹czyæ podgrzewanie wy³¹cznikiem. Para wyp³ywa po naciœniêciu wy³¹cznika pary. Strumieñ pary skierowaæ zawsze najpierw na œcierkê, dopóki nie pop³ynie równomierny strumieñ pary. Ogrzewanie w³¹cza siê ci¹gle podczas pracy (lampka kontrolna zapala siê), aby utrzymaæ prawid³owe ciœnienie w kotle. Je eli zostanie w³¹czone urz¹dzenie bez wody, zapali siê najpierw lampka kontrolna podgrzewania na tak d³ugo, a termostat zabezpieczaj¹cy w przypadku braku wody wy³¹czy ogrzewanie. Po tym zapali siê lampka kontrolna braku wody. 1.6 Wy³¹czanie urz¹dzenia Wy³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikami. Wtyczkê zespolon¹ wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia, podnosz¹c przy tym pokrywê gniazdka na urz¹dzeniu. Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego. Resztê wody mo na pozostawiæ w urz¹dzeniu. 1.7 Przenoszenie urz¹dzenia W czasie pracy przy u yciu rur przed³u aj¹cych i dyszy pod³ogowej mo na urz¹dzenie równie ³atwo przenieœæ. W tym celu wy³¹czyæ podgrzewanie wy³¹cznikiem, ustawiæ urz¹dzenie pionowo i zawiesiæ rurê przed³u aj¹c¹ na spodniej stronie urz¹dzenia za pomoc¹ uchwytu. 1.8 Przechowywanie urz¹dzenia Dyszê rêczn¹, dyszê strumienia punktowego i drobne czêœci w³o yæ do schowka na wyposa enie. Elektryczny przewód zasilaj¹cy zawin¹æ na uchwycie na spodzie urz¹dzenia. Rury przed³u aj¹ce w³o yæ pojedyñczo w przeznaczone na nie wg³êbienia na spodzie urz¹dzenia. Szczotki pozostawiæ do ostygniêcia zawsze takiej pozycji, aby zapobiec deformacjom w³osia. 1.5 Dolewanie wody Wskazówka: Po wyczerpaniu wody w zbiorniku dodatkowym rozlega siê sygna³ dÿwiêkowy i zapala siê lampka kontrolna sygnalizuj¹ca brak wody w zbiorniku dodatkowym. Do zbiornika dodatkowego nalaæ przez lejek wlewowy maksymalnie 2 litry wody z sieci wodoci¹gowej. Je eli lampka kontrolna podgrzewania zgaœnie, urz¹dzenie jest ju gotowe do pracy. Wskazówka: Je eli zbiornik dodatkowy jest pe³ny, a pomimo to pompa nie pompuje wody, trzeba usuni¹æ z kot³a kamieñ kot³owy patrz rozdzia³ 3.1 Usuwanie kamienia kot³owego. 141

7 DE Wskazówki u ytkowania 2.1 Podstawowe wskazówki u ytkowania Przy czyszczeniu strumieniem pary najwa niejsze jest gruntowne czyszczenie wstêpne. Tzn. w tych miejscach, gdzie przez d³ugie lata czyszczono za pomoc¹ œrodków czyszcz¹cych wytworzy³a siê warstwa, któr¹ nale y najpierw gruntownie usun¹æ przy pierwszym czyszczeniu. Poprzez zastosowanie urz¹dzenia do czyszczenia strumieniem pary rozpuszcza siê brud, jak opisano wczeœniej i zbiera na œcierce. Zale nie od stopnia zabrudzenia po 1 2 krotnym zastosowaniu brud zostaje ca³kowicie usuniêty. Wynikiem czyszczenia jest idealnie czysta pod³oga, bez smug. To samo odnosi siê do czyszczenia okien. Grube osady kamienia nie daj¹ siê usun¹æ bezpoœrednio strumieniem pary. W punkcie opisuj¹cym czyszczenie pomieszczeñ sanitarnych podane s¹ sposoby na osi¹gniêcie sukcesu równie w tym zakresie. 2.2 Wskazówki specjalne Czyszczenie wyrobów w³ókienniczych Przed czyszczeniem wyrobów w³ókienniczych nale y najpierw przeprowadziæ próbê na niewidocznym miejscu. W tym celu powierzchniê poddaæ intensywnemu dzia³aniu pary i pozostawiæ do wyschniêcia, aby stwierdziæ, czy nast¹pi³y zmiany koloru lub formy. Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych W czasie czyszczenia par¹ mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietu, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym nale y zwróciæ uwagê, e pod wp³ywem d³u szego oddzia³ywania pary mo e siê z³uszczyæ lub zejœæ wosk, politura, pow³oka z tworzywa sztucznego lub farba. Dlatego powierzchnie te potraktowaæ par¹ tylko przez krótki okres czasu, albo czyœciæ naparowan¹ œcierk¹. Czyszczenie szk³a Nierówno nagrzane powierzchnie szklane mog¹ popêkaæ. Szczególnie przy niskich temperaturach zewnêtrznych nale y najpierw ca³¹ powierzchniê poddaæ lekkiemu dzia³aniu pary, aby wyrównaæ ró nicê temperatur i zapobiec powstaniu napiêæ na powierzchni szk³a. Nie kierowaæ strumienia pary bezpoœrednio na miejsca sklejenia okna i szyb. 2.3 Regulacja natê enia przep³ywu pary za pomoc¹ pokrêt³a na urz¹dzeniu Za pomoc¹ pokrêt³a na urz¹dzeniu mo na regulowaæ natê enie przep³ywu pary przy pracy z u yciem wyposa enia standardowego lub elazka. 2.4 Regulacja natê enia przep³ywu pary za pomoc¹ kó³ka rêcznego na pistolecie parowym Za pomoc¹ tego kó³ka rêcznego na pistolecie parowym mo na regulowaæ natê enie przep³ywu pary przy pracy z u yciem wyposa enia standardowego. W tym czasie pokrêt³o na urz¹dzeniu jest nieaktywne. Wskazówka: Jeœli kó³ko rêczne nastawione jest na ma³¹ iloœæ pary, to po zwolnieniu wy³¹cznika pary mo e jeszcze przez krótki czas wyp³ywaæ para, a ciœnienie w wê u pary spadnie. Obni enie ciœnienia pary mo na przyœpieszyæ, poprzez nastawienie regulatora natê enia przep³ywu pary na du ¹ wartoœæ na krótki okres czasu. 2.5 Regulacja VAPOHYDRO za pomoc¹ pokrêt³a W pomieszczeniach higienicznych i w kuchni mo na sp³ukaæ brud zamiast czyœciæ go œcierk¹. W tym celu nale y regulowaæ wilgotnoœæ pary za pomoc¹ pokrêt³a regulacji natê enia przep³ywu pary. Im wy sza wilgotnoœæ pary, czyli im wiêksza iloœæ wody zawarta jest w strumieniu pary, tym wiêksza skutecznoœæ sp³ukiwania. Je eli pokrêt³o nastawione jest maksymalnie daleko na +, wtedy wyp³ywa gor¹cy strumieñ wody i brud sp³ukuje siê najbardziej skutecznie. VAPOHYDRO stosowaæ, np. w po³¹czeniu z dysz¹ strumienia punktowego, do czyszczenia ³azienki. Przy pracach z u yciem œcierek (dysza pod³ogowa, dysza rêczna) nale y nastawiæ pokrêt³o regulacji VAPOHYDRO maksymalnie daleko na, aby strumieñ pary zawiera³ mo liwie ma³o wilgoci. W taki sposób zwiêksza siê skutecznoœæ rozpuszczania brudu strumieniem pary. Wskazówka: Je eli pokrêt³o regulacji VAPOHYDRO nastawione jest na +, kocio³ opró nia siê szybciej. 142

8 2. Wskazówki u ytkowania Polski 2.6 WskaŸnik temperatury WskaŸnik ten pokazuje, czy pracujemy we w³aœciwym zakresie temperatury (zielony obszar). 2.7 Pistolet parowy Pistolet parowy bez wyposa enia mo e byæ u yty do: usuwania zapachów i zagnieceñ z odzie y; usuwania kurzu z roœlin (zachowaæ odleg³oœæ oko³o 30 cm); œcierania kurzu na mokro. W tym celu powierzchniê czyszczon¹ potraktowaæ lekko par¹ i wytrzeæ do sucha czyst¹ œcierk¹. 2.8 Dysza strumienia punktowego Dyszê strumienia punktowego mo na wed³ug potrzeby nasadziæ na pistolet parowy bezpoœrednio lub za pomoc¹ rur przed³u aj¹cych. Dzia³anie czyszcz¹ce zwiêksza siê tym bardziej im bli ej czyszczonej powierzchni trzymamy dyszê, poniewa temperatura i ciœnienie pary s¹ najwy sze bezpoœrednio przy wyjœciu. Dyszê strumienia punktowego z ró nymi nak³adkami mo na zastosowaæ np. do czyszczenia: trudnodostêpnych miejsc, jak np. k¹ty, szpary, itp. aluzji, grzejników klozetów stali nierdzewnej, okien, luster armatury powlekanych i emaliowanych powierzchni usuwania plam. Przed³u acz zastosowaæ do czyszczenia niedostêpnych szczelin, szpar itd. Dysza Power zwiêksza prêdkoœæ wyp³ywu strumienia pary. Dlatego nadaje siê dobrze np. do: czyszczenia szczególnie stwardnia³ego brudu wydmuchania k¹tów i szpar itd. Wskazówka: Okr¹g³a szczotka nie nadaje siê do czyszczenia wra liwych i delikatnych powierzchni. 2.9 Dysza pod³ogowa Dyszê pod³ogow¹ stosowaæ wed³ug potrzeby z rurami przed³u aj¹cymi. U ywaæ tej dyszy do czyszczenia wszystkich zmywalnych wyk³adzin œciennych i pod³ogowych. Dyszê pod³ogow¹ postawiæ na du ej œcierce z³o onej kilkakrotnie, a œcierkê wsun¹æ z boku pod klamry. Regularne odwracanie i wymiana œcierki poprawia skutecznoœæ usuwania brudu. Mocno zabrudzone powierzchnie czyœciæ powoli, aby przed³u yæ czas dzia³ania pary. Je eli na czyszczonej pod³odze znajduj¹ siê jeszcze pozosta³oœci œrodków czyszcz¹cych, mog¹ ewentualnie pozostaæ widoczne smugi. Smugi te znikaj¹ z regu³y po kilkakrotnym zastosowaniu urz¹dzenia do czyszczenia par¹ Dysza rêczna Dyszê rêczn¹ stosowaæ wed³ug potrzeb z rurami przed³u aj¹cymi. Dysza rêczna ze œcierk¹ mo e byæ stosowana np. do czyszczenia: ma³ych powierzchni zmywalnych, obiæ meblowych, wra liwych powierzchni Wyposa enie dodatkowe Mo na stosowaæ tylko takie wyposa enie dodatkowe, które dopuszczone zosta³o przez producenta urz¹dzenia. elazko do prasowania (numer do zamówienia ) Wtyczkê zespolon¹ elazka po³¹czyæ z urz¹dzeniem. Prasowanie z u yciem pary Pokrêt³o regulacji VAPOHYDRO nastawiæ maksymalnie na. Do prasowania ka dego materia³u przekrêciæ regulator temperatury co najmniej na stopieñ.... Wydobywaj¹ca siê para zapobiega przegrzaniu materia³u. Im wy sza temperatura, na któr¹ nastawiono elazko, tym bardziej sucha i niewidoczna jest para, ale natê enie przep³ywu pary nie zmienia siê. 143

9 DE Wskazówki u ytkowania Je eli lampka na elazku zgaœnie, elazko jest gotowe do pracy. Po naciœniêciu wy³¹cznika otwiera siê zawór elektromagnetyczny urz¹dzenia i para wyp³ywa ze stopy elazka. Po naciœniêciu wy³¹cznika do przodu para wyp³ywa w sposób ci¹g³y; naciœniêcie wy³¹cznika do ty³u powoduje uderzeniowy wyp³yw strumienia pary. Strumieñ pary skierowaæ najpierw na œcierkê, a przestanie wydostawaæ siê woda. Natê enie przep³ywu pary nastawiæ za pomoc¹ regulatora na urz¹dzeniu. elazko mo na trzymaæ równie pionowo, aby prasowaæ strumieniem pary firanki, odzie, itp. Prasowanie na sucho Do prasowania bez u ycia pary w³¹czyæ na urz¹dzeniu prze³¹cznik dop³ywu pary i wy³¹czyæ prze³¹cznik podgrzewania. Regulator temperatury elazka przekrêciæ na w³aœciwy gatunek materia³u. W³ókna sztuczne We³na Len Dysza do szyb (numer do zamówienia ) Dyszê do szyb po³¹czyæ bezpoœrednio z pistoletem parowym. Rury przed³u aj¹ce zastosowaæ wed³ug potrzeb. Powierzchniê szklan¹ poddaæ najpierw równomiernie dzia³aniu pary z odleg³oœci oko³o 20 cm. Wy³¹czyæ dop³yw pary i przeci¹gn¹æ powierzchniê szklan¹ fartuchem gumowym dyszy, pasami z góry na dó³. Gumowy fartuch dyszy i dolny brzeg okna wytrzeæ za ka dym razem do sucha. Zdzieracz tapet (numer do zamówienia ) Urz¹dzenie do czyszczenia par¹ wraz ze zdzieraczem tapet mo e byæ u yte do usuwania starych tapet. Sposób postêpowania: Zdzieracz tapet przy³o yæ ca³¹ p³aszczyzn¹ na brzegu pasa tapety i oddzia³ywaæ par¹ tak d³ugo, a tapeta przemoknie (oko³o 10 sek.). Zdzieracz tapet przesun¹æ nie wy³¹czaj¹c go. Odklejony kawa³ek tapety podnieœæ ³opatk¹ malarsk¹ (szpachl¹) i œci¹gn¹æ ze œciany. Mo e siê ewentualnie zdarzyæ, e para nie przeniknie tapety z w³ókien chropowatych, która pomalowana jest kilkakrotnie. W takim przypadku zaleca siê przygotowanie wstêpne przy u yciu wa³ka z kolcami. Œrodek biologiczny do usuwania kamienia kot³owego RM 511 (numer do zamówienia ) 3 x 100 g proszek do czyszczenia kot³a. Zastosowanie patrz rozdzia³ 3. Wózek Caddy Komplet okr¹g³ych szczotek miedzianych Komplet okr¹g³ych szczotek Œcierka z mikrow³ókien

10 3. Czyszczenie, konserwacja, zak³ócenia Polski 3.1 Czyszczenie kot³a P³ukanie kot³a W celu oczyszczenia kot³a zalecamy nape³niæ go wod¹ i mocno potrz¹sn¹æ. W ten sposób uwalniaj¹ siê osady wapna z dna kot³a. Nastêpnie wylaæ wodê przechylaj¹c urz¹dzenie przez róg, osady zostan¹ wyp³ukane (patrz rys.). Przy miêkkiej wodzie (do 10 dh; dh niemiecki stopieñ twardoœci wody) p³ukaæ kocio³ najpóÿniej co 15 nape³nienie kot³a, a przy twardszej wodzie co 5. Usuwanie kamienia kot³owego Zaleca siê usun¹æ kamieñ kot³owy, je eli zapali siê lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego. W celu usuniêcia kamienia kot³owego, który osadzi³ siê na œciankach kot³a zaleca siê wyczyszczenie kot³a biologicznym œrodkiem do usuwania kamienia kot³owego RM 511. Biologiczny œrodek firmy Kärcher RM 511 s³u ¹cy do usuwania kamienia kot³owego jest wyprodukowany na bazie kwasu cytrynowego i rozk³ada siê ca³kowicie, nie zanieczyszczaj¹c œrodowiska. Do usuwania kamienia kot³owego z urz¹dzenia do czyszczenia strumieniem pary stosowaæ wy³¹cznie œrodki dopuszczone przez firmê Kärcher, aby wykluczyæ uszkodzenie urz¹dzenia. Sposób postêpowania: Urz¹dzenie do czyszczenia par¹ od³¹czyæ od sieci elektrycznej. Kocio³ opró niæ ca³kowicie z ewentualnych resztek wody. Zawartoœæ dwóch woreczków rozpuœciæ ca³kowicie w 2 litrach ciep³ej wody, ci¹gle mieszaj¹c. Roztwór wlaæ do kot³a i pozostawiæ urz¹dzenie na ok. 8 godzin pod dzia³aniem roztworu. W czasie prozesu usuwania kamienia kot³owego nie wolno odkrêcaæ korka zamykaj¹cego bezpiecznego. Zapewniæ, e urz¹dzenie nie bêdzie u ywane tak d³ugo, dopóki w kotle znajduje siê roztwór rozpuszczaj¹cy kamieñ kot³owy. Wylaæ roztwór z kot³a przechylaj¹c urz¹dzenie przez róg (patrz rys.) i co najmniej dwa razy wyp³ukaæ kocio³ zimn¹ wod¹, aby zapewniæ, e w urz¹dzeniu nie pozostan¹ adne resztki roztworu. W³¹czyæ urz¹dzenie. Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy i przytrzymaæ, a lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego zgaœnie. Urz¹dzenie do czyszczenia strumieniem pary jest znowu gotowe do pracy Po up³ywie ok. 50 godzin pracy lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego sygnalizuje koniecznoœæ usuniêcia kamienia kot³owego. Wskazówka: W przypadku stosowania wy³¹cznie wody odmineralizowanej (woda do akumulatorów), usuwanie kamienia kot³owego nie jest konieczne! Je eli lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego zapali siê, nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy i przytrzymaæ, a lampka zgaœnie. Wymiana filtra Przy stosowaniu zanieczyszczonej wody mo e nast¹piæ zatkanie filtra. Mo na to rozpoznaæ po tym, e czas pracy pompa niezwykle siê wyd³u y³ lub pompa nie dzia³a. W takim przypadku nale y wymieniæ filtr. 3.2 Zak³ócenia, co robiæ? Je eli w czasie pracy urz¹dzenie zosta³o postawione pionowo i z tego powodu zapali³a siê lampka kontrolna braku wody, nale y post¹piæ tak, jak opisano w punkcie Dolewanie wody. W ka dym innym przypadku wyst¹pienia zak³óceñ nale y zawiadomiæ tylko i wy³¹cznie autoryzowany punkt serwisowy. 145

11 DE Wyposa enie bezpieczeñstwa To urz¹dzenie do czyszczenia strumieniem pary wyposa one jest w kilka elementów bezpieczeñstwa i w ten sposób wielokrotnie zabezpieczone. Poni ej opisane s¹ wa niejsze zastosowane elementy bezpieczeñstwa. 4.1 Regulator ciœnienia Regulator ciœnienia utrzymuje ciœnienie w kotle w czasie pracy urz¹dzenia na mo liwie sta³ym poziomie. Je eli ciœnienie robocze osi¹gnie maksymaln¹ wartoœæ dopuszczaln¹ 3,2 bar, wtedy podgrzewanie wy³¹cza siê, a po spadku ciœnienia na skutek pobrania pary znowu siê w³¹cza. 4.2 Termostat braku wody Je eli woda w kotle jest wyczerpana, podnosi siê temperatura grza³ki. Termostat braku wody wy³¹cza podgrzewanie i zapala siê czerwona lampka kontrolna brak wody. Podgrzewania nie da siê tak d³ugo w³¹czyæ, dopóki kocio³ nie ostygnie, albo nie nape³ni siê go ponownie wod¹. 4.3 Termostat bezpieczeñstwa Je eli termostat braku wody nie zadzia³a (jest uszkodzony) i nast¹pi przegrzanie urz¹dzenia, wtedy termostat bezpieczeñstwa wy³¹czy urz¹dzenie. W celu ponownego nastawienia termostatu bezpieczeñstwa nale y zwróciæ siê do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. 4.4 Korek zamykaj¹cy bezpieczny Korek zamykaj¹cy bezpieczny nie daje siê otworzyæ, gdy w kotle znajduje siê para pod ciœnieniem. Je eli jednak, w przypadku ewentualnego uszkodzenia regulatora ciœnienia, ciœnienie w kotle wzroœnie powy ej 5,5 bar, wtedy otwiera siê ciœnieniowy zawór bezpieczeñstwa znajduj¹cy siê w korku zamykaj¹cym bezpiecznym i para wydostaje siê na zewn¹trz. W celu ponownego uruchomienia urz¹dzenia nale y zwróciæ siê do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. 5. Wskazówki ogólne 5.1 Gwarancja W ka dym kraju obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urz¹dzenia usuwane s¹ w okresie gwarancji bezp³atnie, o ile spowodowane s¹ b³êdem materia³owym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszê zwróciæ siê z urz¹dzeniem wraz z wyposa eniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbli szego autoryzowanego punktu serwisowego. Szkody powsta³e na skutek niew³aœciwego obchodzenia siê z urz¹dzeniem, albo na skutek nieprzestrzegania tej instrukcji u ytkowania nie s¹ objête gwarancj¹. 5.2 Wskazówka o surowcach wtórnych Urz¹dzenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi VDI (Zwi¹zek Elektryków Niemieckich) dotycz¹cymi przetwarzania surowców wtórnych (Recycling-VDI- Richtlinie 2243). 146

12 Dane techniczne Polski 3RGã F]HQLHHOHNWU\F]QH QDSL FLH %&#ž%'# $%# I URG]DMSU GX $q(#")# )# ;m QDSL FLHZXFKZ\FLH %' %' I HOHNWU\F]Q\SU]HZyG]DVLODM F\ QUGR]DPyZLHQLD 8H)!)'**(* 6;)!)'*+&% :5)!)'*+&$ 4HF)!)'*+&& 6F467A)!)'*,%# 5E)!)'*+(# 67A)!)'**,$ 0RFXU] G]HQLD PRFJU]HMQD %%(# $+## J SRPSD (# (# J PDNV\PDOQHFL QLHQLHURERF]H &% &% UTe GRSXV]F]DOQHFL QLHQLHURERF]H (# (# UTe F]DVSRGJU]HZDQLD b^!'( b^!(( PLQOZRG\ PDNV\PDOQHQDW HQLHSU]HSã\ZXSDU\ +% *( Z"`\a :\PLDU\LPDV\ PDVDEH]Z\SRVD HQLD +# +# ^Z REM WR þzrg\grqdshãqlhqld '# '# _ SRMHPQR þ]elruqlnd %# %# _ SRMHPQR þnrwãd %' %' _ V]HURNR þ &#( &#( `` GãXJR þ '+# '+# `` Z\VRNR þ %)( %)( `` Schemat ideowy po³¹czeñ elektrycznych S1 wy³¹cznik podgrzewania S2 wy³¹cznik dop³ywu pary S3 wy³¹cznik ciœnieniowy S4 termostat zabezpieczaj¹cy S5 termostat braku wody S6 przycisk kasuj¹cy S7 wy³¹cznik pary, pistolet parowy S8 wy³¹cznik pary, elazko H1 lampka kontrolna podgrzewanie H2 lampka kontrolna brak wody H3 lampka kontrolna zbiornik œwie ej wody H4 lampka kontrolna usuwanie kamienia kot³owego H5 nadajnik sygna³u E1 podgrzewanie 1500 W E2 podgrzewanie 750 W E3 podgrzewanie elazka 750 W MV1 zawór elektromagnetyczny M1 pompa N1 system elektroniczny T1 transformator F1 bezpiecznik C1 kondensator X1 wtyczka X2 wtyczka z³¹cza X3 wtyczka przewodu pary 147

13 de EG-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den unten aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Produkt: Typ: Dampfreiniger Einschlägige EG-Richtlinien: EG - Maschinenrichtlinie (98/37/EG) EG - Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) geändert durch 93/68/EWG EG - Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) geändert durch 91/263/EWG, 92/31/ EWG, 93/68/EWG Angewandte harmonisierte Normen: Angewandte nationale Normen: TRD 801 Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung. en EU Declaration of Conformity We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our express approval. Product: Typ: Steam cleaner Relevant EU Directives: EU Machinery Directive (98/37/CE) EU Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) amended by 93/68/EEC EU Directive on Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC Harmonised standards applied: National standards applied: TRD 801 Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company management /02 175

14 fr Déclaration de conformité européenne Par la présente, nous déclarons que la machine ci-après répond, de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d hygiène en vigueur de la directive européenne. En cas de modification de la machine effectuée sans notre accord, cette déclaration sera caduque. Produit: Typ: Nettoyeur à la vapeur Directives européennes en vigueur : Directive européenne sur les machines (98/37/CE) Directive européenne sur les basses tensions (73/23/CE) modifiée par 93/68/CE Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CE) modifiée par 91/263/CE, 92/31/CE, 93/68/CE Normes harmonisées appliquées: Normes nationales appliquées: TRD 801 La conformité permanente des appareils de série avec les exigences consignées dans les directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Les soussignés agissent par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale. it Dichiarazione di conformità CE Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive della CE. In caso di modifica apportate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione perde la sua validità. Prodotto: Tipo: Pulitrice a vapore Direttive CE pertinenti: Direttiva macchine CE (98/37/CE) Direttiva bassa tensione CE (73/23/CEE) modificata dalla 93/68/CEE Direttiva compatibilità elettromagnetica CE (89/336/ CEE) modificata dalle 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Norme armonizzate applicate: Norme nazionali applicate: TRD 801 Mediante accorgimenti interni, è stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari agiscono su incarico e con i poteri dell Amministrazione /02

15 nl EU-conformiteitsverklaring Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipiëring en constructie en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid. Produkt: Type: Stoomreiniger Desbetreffende EG-richtlijn: EG-machinerichtlijn (98/37/EG) EG-laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) gewijzigd door 93/68/EEG EG-richtlijn elektromagnetische verenigbaarheid (89/336/EEG) gewijzigd door 91/263/EEG, 92/31/EEG en 93/68/EEG Toegepaste geharmoniseerde normen: Toegepaste nationale normen: TRD 801 Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaardapparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de bedrijfsleiding. es Declaración de conformidad de la Unión Europea Por la presente declaramos los abajo firmantes que la máquina designada a continuación cumple, tanto por su concepción y clase de construcción como por la ejecución que hemos puesto en circulación, las normas fundamentales de seguridad y protección de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración pierde su validez en caso de alteraciones en la máquina efectuadas sin nuestro consentimiento explícito. Producto: Modelo: Limpiadora de vapor Directivas comunitarias aplicables: Directiva comunitaria sobre máquinas (CE 98/37) Directiva comunitaria sobre equipos de baja tensión (CEE 73/23) modificada mediante CEE 93/68 Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEE 89/336) modificada mediante CEE 91/263, CEE 92/31 y CEE 93/68 Normas armonizadas aplicadas: Normas nacionales aplicadas: TRD 801 Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los firmantes actúan autorizados y con poder otorgado por la dirección de la empresa /02 177

16 pt CE Declaração de conformidade Nós declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comer-cializado, às exigências básicas de segurança e de saúde da directiva da CE. Se houver uma modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a sua validade. el ÄÞëùóç Ðéóôüôçôáò ÅÊ Åìåßò, äçëþíïõìå ìå ôçí ðáñïýóá, üôé ôï ìç Üíçìá ðïõ áñáêôçñßæåôáé ðáñáêüôù, ëüãù ôïõ ó åäéáóìïý êáé ôïõ ôñüðïõ êáôáóêåõþò, üðùò êáé ëüãù ôçò ðáñáëëáãþò ðïõ äéáôßèåôáé áðü ìáò óôçí áãïñü, áíôáðïêñßíåôáé óôéò ó åôéêýò âáóéêýò áðáéôþóåéò áóöáëåßáò êáé õãåßáò ôùí Ïäçãéþí ÅÊ. Óå ðåñßðôùóç áëëáãþí óôï ìç Üíçìá ùñßò ðñïçãïýìåíç óõííåíüçóç ìáæß ìáò, ðáýåé íá éó ýåé ç ðáñïýóá äþëùóç. Produto: Tipo: Limpador a vapor Ðñïúüí: Ôýðïò: ÁôìïêáèáñéóôÞò Directivas aplicáveis da CE: Directiva de máquinas CE (98/37/CE) Directiva de baixa tensão (73/23/CEE) modificada pela 93/68/CEE Directiva de compatibilidade electromagnética CE (89/336/CEE) modificada pelas 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Normas harmonizadas aplicadas: Normas nacionais aplicadas: TRD 801 Assegura-se, através de medidas internas da empresa, que os aparelhos de série correspondem sempre às exigências das directivas actualizadas da CE e às normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam através de procuração a gerência. Ó åôéêýò Ïäçãßåò ÅÊ: Ïäçãßá ÅÊ ó åôéêü ìå ôéò ìç áíýò (98/37/ÅÊ) Ïäçãßá ÅÊ ðåñß áìçëþò ôüóçò (73/23/ÅÏÊ) ðïõ ôñïðïðïéþèçêå ìå ôçí Ïäçãßá 93/68/ÅÏÊ Ïäçãßá ÅÊ ðåñß çëåêôñïìáãíçôéêþò óõìâáôüôçôïò (89/336/ÅÏÊ) ðïõ ôñïðïðïéþèçêå ìå ôçí Ïäçãßá 91/263/ÅÏÊ, 92/31/ÅÏÊ, 93/68/ÅÏÊ ÅíáñìïíéóìÝíá ðñüôõðá ðïõ Ý ïõí åöáñìïóèåß: ÅèíéêÜ ðñüôõðá ðïõ Ý ïõí åöáñìïóèåß: TRD 801 Ìå ëçöèýíôá åóùôåñéêü ìýôñá Ý åé åîáóöáëéóèåß, üôé ïé óõóêåõýò óåéñüò êáôáóêåõþò áíôáðïêñßíïíôáé ðüíôá óôéò áðáéôþóåéò ôùí åðéêáßñùí ïäçãéþí ÅÊ êáé óôá åöáñìïóèýíôá ðñüôõðá. Ïé õðïãñüöïíôåò åíåñãïýí ìå åíôïëþ êáé êáôüðéí åîïõóéïäüôçóçò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò /02

17 da EU-overensstemmelseserklæring ermed erklærer vi at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed. no EU-KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhetsog helsekrav i EU-direktivet. Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss. Produkt: Type: Damprengøringsapparat Produkt: Type: Damprengjøringsmaskinen Relevante EU-direktiver: EU-maskindirektiv (98/37/EF) EU-lavspændingsdirektiv (73/23/EØF) som ændret ved 93/68/EØF EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) som ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF Harmoniserede standarder, der blev anvendt: Nationale standarder, der blev anvendt: TRD 801 Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder, der blev anvendt: Underskriverne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt. Gjeldende EU-direktiv: EU-direktiv for maskiner (98/37/EF) EU-direktiv for lavspenning (73/23/EØF) endret ved 93/68/EØF EU-direktiv for elektromagnetisk toleranse (89/336/EØF) endret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF Anvendte overensstemmende normer: Anvendte nasjonale normer: TRD 801 Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen /02 179

18 sv Försäkran om överensstämmelse Härmed försäkrar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadssätt och i av oss levererat utförande motsvarar tillämpliga baskrav beträffande säkerhet och hälsa enligt EU-direktiven. Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna försäkran att gälla. Produkt: Typ: Ångtvätt Tillämpliga EU-direktiv: EG maskindirektiv (98/37/EG) EG lågspänningsdirektiv (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG EG direktiv för elöverkänslighet (89/336/EEG) ändrat genom 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG Tillämpade harmoniserade normer: Tillämpade nationella normer: TRD 801 Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och tillämpade normer. De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av företagsledningen. fi EUvaatimustenmukaisuusvakuutus Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Tyyppi: Höyrypuhdistin Asianomaiset EU-direktiivit: EU-konedirektiivi (98/37/EY) EU-pienjännitedirektiivi (73/23/ETY) muutettu 93/68/ ETY EU-direktiivi sähkömagneettinen yhteensopivuus (89/336/ETY) muutettu 91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY Sovelletut harmonisoidut normit: Sovelletut kansalliset normit: TRD 801 Sisäisin toimenpitein varmistetaan, että sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina /02

19 hu EU konformitási nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az alábbiakban megnevezett gép a tervezése és típusa alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az idevonatkozó alapvetõ Közös Piaci Irányelvek biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végrehajtott bármilyen velünk nem egyeztetett változtatás esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. cs Prohlášení o konformitì Tímto prohlašujeme, e dále oznaèený stroj odpovídá na základì své koncepce a konstrukèního provedení, jako i od nás do provozu uvedených provedení, pøíslušným základním bezpeènostním a zdravotním po adavkùm smìrnic ES. Pøi zmìnì stroje, která nebyla námi odsouhlasena, pozbývá toto prohlášení svou platnost. Termék: Typ: Gõzüzemû tisztító Výrobek: Typ: Parní èistiè Idevonatkozó EGIrányelvek: EU gépekre vonatkozó irányelvek (98/37/EG) Alacsony feszültségre vonatkozó EG-Irányelv (73/23/EWG) változtatva: 93/68/EWG Elektromágneses összeférhetõségre vonatkozó EGIrányelv (89/336/EWG) változtatva: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Alkalmazott harmonizált szabványok: Alkalmazott nemzeti szabványok: TRD 801 Belsõ intézkedések biztosítják, hogy a sorozatban gyártott készülékek mindig megfelelnek az aktuális EGIrányelvek és az alkalmazott szabványok követelményeinek. Az alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával cselekednek. Pøíslušné smìrnice ES: ES - smìrnice pro stroje (98/37/ES) ES - smìrnice pro nízká napìtí (73/23/EHS) zmìnìná smìrnicí 93/68/EHS ES - smìrnice pro elektromagnetickou sluèitelnost (89/336/EHS) zmìnìná smìrnicemi 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS Pou ité harmonizaèní normy: Pou ité národní normy: TRD 801 Zásluhou interních opatøení je zajištìno, e sériové vysavaèe v dy odpovídají po adavkùm aktuálních smìrnic ES a pou itých norem. Podepsaní jednají v povìøení a s plnou mocí jednatelství /02 181

20 sl Izjava o konformnosti s predpisi CE S sledeèim izjavljamo, da v nadaljnjem opisana naprava v svoji koncepciji in konstrukciji kakor tudi naši izvedbi ustreza zadevnim temeljnim varnostnim in zdravstvenim predpisom in smernicam CE. Èe se na napravi izvede kakršnakoli sprememba, ki ni dogovorjena z nami, izgubi ta izjava svojo veljavo. Izdelek: Tip: Parni èistilnik Zadevne smernice CE: Smernica CE za stroje (98/37/EWG) Smernica CE za nizkonapetostne naprave (73/23/EWG), spremenjena z 93/68/EWG Smernica CE za elektromagnetsko neškodljivost (89/336/EWG), spremenjena z 91/263/EWG, 92/31/EWG in 93/86/EWG Uporabljene usklajene norme: Uporabljeni nacionalni predpisi: TRD 801 Z internimi predpisi je zagotovljeno, da serijske naprave zmeraj ustrezajo zahtevam aktualnim smernicam CE in uporabljenim predpisom. Podpisani so pooblašceni s polnomocjem vodstva podjetja. pl Deklaracja zgodnoœci Wspólnoty Europejskiej (EG) Niniejszym oœwiadczamy, e ni ej okreœlona maszyna od projektu poprzez konstrukcjê, a do wersji wprowadzonej przez nas do u ytku spe³nia obowi¹zuj¹ce podstawowe wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy wymienionych wytycznych EWG. W przypadku wprowadzenia zmian w maszynie, które nie zosta³y z nami uzgodnione deklaracja ta traci swoj¹ wa noœæ. Produkt: Typ: agregat do czyszczenia par¹ Obowiazuj¹ce wytyczne Wspólnoty Europejskiej (EG): Obowiazuj¹ce wytyczne Wspólnoty Europejskiej (EG): wytyczne dla maszyn (98/37/EG) wytyczne dla niskiego napiêcia (73/23/EWG) zmienione przez 93/68/EWG wytyczne dla odpowiednioœci elektromagnetycznej (89/336/ EWG) zmienione przez 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Zastosowane zgodne normy: Zastosowane normy krajowe: TRD 801 Poprzez odpowiednie dzia³ania wewnêtrzne zapewnia siê, e urz¹dzenia seryjne spe³niaj¹ zawsze wymagania aktualnych wytycznych Wspólnoty Europejskiej (EG) i zastosowanych norm. Podpisujacy dzialaja na zlecenie i z pelnomocnictwa zarzadu firmy /02

21 sk Prehlásenie o komformite Týmto prehlasujeme, e ïalej oznaèený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukèného vyhotovenia, ako aj od nás do prevádzky uvedených vyhotovení, príslušným základným bezpeènostným a zdravotným po iadavkám smerníc ES. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosˆ. Výrobok: Typ: Parný èistiè Príslušné smernice ES: ES - smernica pre stroje (98/37/ES) ES - smernica pre nízke napätie (73/23/EHS) zmenená smernicou 93/68/EHS ES - smernica pre elektromagnetickú zluèite¾nosˆ (89/336/EHS) zmenená smernicami 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS Pou ité harmonizaèné normy: Pou ité národné normy: TRD 801 Zásluhou interných opatrení je zabezpeèené, e sériové vysávaèe v dy zodpovedajú po iadavkám aktuálnych smerníc ES a pou itým normám. Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednate¾stva. ro Declaraþie de conformitate a Comunitãþii Europene Prin prezenta declarãm cã maºina descrisã în continuare, prin proiectare ºi model, ca ºi prin realizarea tipului pus în circulaþie de noi, corespunde prevederilor adecvate ºi fundamentale de siguranþã ºi protecþia sãnãtãþii ale Comunitãþii Europene menþionate mai jos. În cazul efectuãrii unei modificãri, care nu este aprobatã de noi, aceastã declaraþie de conformitate îºi pierde valabilitatea. Produsul: Tipul: Aparat de curãþat cu aburi Directive adecvate ale Comunitãþii Europene: Directiva pentru construcþii de maºini (98/37/EG) Directiva pentru joasã tensiune (73/23/EWG) modificatã prin 93/68/EWG Directiva pentru compatibilitate electromagneticã (89/336/EWG) modificatã prin 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Norme armonizate aplicate: Norme nationale aplicate: TRD 801 Prin aplicarea unor norme interne pentru apatatele de serie se asigurã permanent respectarea prevederilor actuale ale directivelor Comunitãþii Europene ºi a normelor utilizate. Semnatarii acþioneazã în numele conducerii firmei ºi dispun de procura acesteia /02 183

22 tr AB Uygunluk Bildirisi Ýþbu belge ile, aþaðýda adý geçen makinenin, tasarýmý, yapý tarzý, ve piyasaya tarafýmýzdan sürülüþ þekli ile, genel ve temel güvenlik ve saðlýk yöntemleri açýsýndan, aþaðýda bildirilen AB yönetmeliklerine uygun olduðunu bildiririz. Bizlerin müsadesi olmadan makinede herhangi bir deðiþiklik yapýlýrsa bu açýklama geçerliliðini yitirir. Ürün: Tip: buharlý temizleyici Geçerli AB yönetmelikleri: AB makina yönetmelikleri (98/37/AB) AB düþük voltaj yönetmelikleri (73/23/AET) 93/68/AET ile deðiþtirilmiþdir AB elektromanyetik uyumluluk ile ilgili yönetmelik (89/336/ AET), 91/263/AET, 92/31/AET ve 93/68/AET ile deðiþtirilmiþdir Kullanýlmýþ olan uyumlu standartlar: Kullanýlmýþ olan milli standartlar: TRD 801 Seri üretimden çýkan cihazlarýn daima AB yönetmeliklerine ve geçerli tüm standartlara uymasý, dahili önlem ve uygulamalar sayesinde garanti edilmiþdir. Imzalayan kiþiler, iþletme yönetimi adýna ve iþletme yönetimi tarafýndan verilen vekalete istinaden iþlem yaparlar /02

23 DE * EUR * GB * CH * AUS * CSA-CDN * BR B A C D B C A D

24 DE * EUR * GB * CH * AUS * CSA-CDN * BR /02

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

KMR 1250 BAT

KMR 1250 BAT KMR 1250 BAT 1.091-101 1.091-111! www.kaercher.com 5.956-832 A2008274 (04/04) Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëçíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi Polski 1 12 13 24 25 36 37

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania GARDENA Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania è. výrobku 7874, 7875 cikkszám: 7874, 7875 nr art. 7874, 7875 Návod k

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109

2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109 3 Spis treści Strona 1. Opis urządzenia 109 2. Uruchomienie 109 3. Wskazówki dotyczące zastosowania 111 4. Zastosowanie wyposażenia 111 5. Przegląd, czyszczenie i konserwacja 113 6. Wyposażenie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

867, 869, 875.qxd :31 Page 1 GARDENA. OPRYSKIWACZ RÊCZNY, CIŒNIENIOWY 3l, 5l, 5l. nr art. 867, 869, 875. Instrukcja obs³ugi

867, 869, 875.qxd :31 Page 1 GARDENA. OPRYSKIWACZ RÊCZNY, CIŒNIENIOWY 3l, 5l, 5l. nr art. 867, 869, 875. Instrukcja obs³ugi 867, 869, 875.qxd 2001-04-04 09:31 Page 1 GARDENA OPRYSKIWACZ RÊCZNY, CIŒNIENIOWY 3l, 5l, 5l nr art. 867, 869, 875 Instrukcja obs³ugi 867, 869, 875.qxd 2001-04-04 09:31 Page 2 2 867, 869, 875.qxd 2001-04-04

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK64X A68

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK64X A68 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ZANUSSI ZK64X A68. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ZANUSSI ZK64X A68 (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy robot odkurzająco myjący PCR-1270

Kompaktowy robot odkurzająco myjący PCR-1270 Kompaktowy robot odkurzająco myjący PCR-1270 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego robota odkurzająco myjącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

ann cloj=klk=tsvjmsvqp^

ann cloj=klk=tsvjmsvqp^ ann cloj=klk=tsvjmsvqp^ 3 6 8 11 13 15 17 20 22 24 26 28 31 34 36 39 41 43 45 47 49 51 54 57 59 62 64 67 P Q R Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa i wskazówek dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150 COMPACT CK-CKE ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw fontannowy. nr art Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003)

GARDENA. Zestaw fontannowy. nr art Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003) GARDENA Zestaw fontannowy nr art. 1242 Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003) Witamy w ogrodzie GARDENA aquamotion... Proszê uwa nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi i przestrzegaæ podanych w niej

Bardziej szczegółowo

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: IMPERIAL TYP 21 - Szafa Naro na 2D Indeks wyrobu: PRO-009-2101 Data : 2-0-2013 930 mm 930 mm 190mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

DDS 54/500. Instrukcja obs³ugi _PL_

DDS 54/500. Instrukcja obs³ugi _PL_ DDS 54/500 pl Instrukcja obs³ugi 99.826.32 2.3_PL_2015.32 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem - Specjalna wersja napêdu do otwierania drzwi - Do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji - W szczególnoœci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo