WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270"

Transkrypt

1 WYDAWCA INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270 tel/fax: (042) , internet:http://www.intersoft.com.pl PRAWA AUTORSKIE!" # $ $ # % ogólnie chronione. & "' $ ( %!% $ $! "$) * "+ %,' ) -./012# % + "+ ( ( + ( "! '% )

2 OGÓLNE KONFIGURACJA PROGRAMU PFIFFIKUS S LISTA SKRÓTÓW STATYKA B W C O O O K OCHRONA CIEPLNA I ZBROJENIE BELEK WYBÓR ZBROJENIA Z ZBROJENIE MATAMI ELBET BELKI ELBET S ELBET ELBET WYMIAROWANIE ELBET - WYMIAROWANIE ( T - PRZEKRÓJ ) W STYKI ZBROJENIA (O) STYKI ZBROJENIA (M) ZAKOTWIENIE (O) ZAKOTWIENIE (M) MATY ZBROJENIOWE STAL D D S...50

3 4.4 PROFILE STALOWE P CHARAKTERYSTYKI PROFILI KRATOWNICE MATEMATYKA ARYTMETYKA W R WZORY POWIERZCHNI INTERPOLACJA W OPERACJE NA MACIERZACH C WIELOMIANY STATYSTYKA KALKULATOR W O NOTATNIK OPERACJE TABLICOWE... 75

4 Pfiffikus v Ogólne *### 3 " ""$,) 4"!"!'5 " "6) 7'56*### + ( $" "(%," (% ' *### (%( ' ('+ ($") 7' 5 " "6 *### (,' ( ' " ")4 (!+( % %($" (, *#### ) & 8! $ $ *### +,$ () & $+ $ (! +"$) Pfifffikus zawiera 46 okien dialogowych podzielonych na cztery podstawowe zbiory: Matematyka, Statyka, Stal i. Zbiór matematyka (,, " + ($ '8 $,"%%' $)&statyce znajdziemy wzory "," %'$ (,%89!," ') 0(!"+ ' ' ',"() :(% stali +!!+ " (' ' "+ $ "$ ( ) & "!+ +!!+ '," " ( % '",);,+,(!"+" 4

5 '! ) <," %,+ z polskimi, niemieckimi, lub europejskimi przepisami normowymi. & ' "$ + (% " ) *,"8 +) 1.2 Konfiguracja programu Pfiffikus % " + % poszczególnych okien do grup. < "+,%+) 5

6 Pfiffikus v '%+ % ",,(% " 7," ' '% '% " konfiguracji. < #( ' $ " (%$ dialogowe. Grupa jest wybierana poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu grupy. Katalog ( " Usuwanie okna dialogowego: B%+ " " ( ) /",+ %%+ () " "$):( '' ) Dodawanie okna dialogowego: &,(,+ ( " " C (( D) /" + ", ):" %+%" "%%+ )*!+" ) B+ " + ):" %+" %%+ ( ) *!+ " ) & % ( (%() Klawisz Pomoc uruchamia pomoc dla aktualnie zaznaczonego okna w oknie konfiguracji.. Klawiszem Grupy... + *### ) /" +9 C (%%' D (!(%) Klawiszem #+*### )& %! "E " #") 1.3 Uruchomienie okna dialogowego: < "*### "%)F( " ikony grupy na ', 6

7 ", (% <Ctrl>+<F1> do <Ctrl>+<F4>, w celu uaktywnienia grup od 1 do 4. < $( " ( 'górnym pasku *### ) B$ %+ "% " - -G)&, + ( pomocy kontekstowej. Sysytem pomocy: **###! %'+! lub klawiszami <Ctrl>+<H>. górne przyciski w Pfiffikusie: ogólna informacja o firmie i jej produktach #(C Ustawienia dla konkretnego okna dialogowego; otwarte zostaje H!+ " (,! aktywnego okna dialogowego B$,"8 ", " o okna "C B$C Uruchomienie drukowania z aktualnie aktywnego okna "C 1.4 Lista skrótów <Ctrl>+<Enter> <Ctrl>+<Entf> B$,"8", ia; funkcja jak Usuwanie; funkcja jak 7

8 Pfiffikus v.3.2 <Ctrl>+<H> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<S> <Ctrl>+<P> Pomoc kontekstowa; funkcja jak *'% " #(; ;; funkcja jak &'H# (( Uruchomienie wydruku; funkcja jak <Ctrl>+<F1>... Zmiana dotychczasowej grupy; do innej grupy...<ctrl>+<f4> '%+ " % ikony grupy na '. <F1>...<F12> B "H + " na odpowiedniej ikonie na górnym pasku. 8

9 Statyka 2 Statyka 2.1 :(%!"+ (% ( '," $ %'$ $ '$,%$,%') Dane : * " +", '," %'( CG))I 'D '! ')/"+!,%8'$$) <(" (+ IJ DIN 1045,

10 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: %!" ( C "D! '$ $ ('"$,%8) Uwaga9 " "$ % " "$') / (% usuwamy aktualne dane "' ( " %," $('$"$,%) 10

11 Statyka Dane: /",+ $,% +!+,%",% Wyniki: *$%9 ( "% "'!+ " "( ) "!+1.#$ (%,"! ') " '!"! $ $ " '' ","$*/KGLMG Dane: & (! " % *8 ',"$) * (,+ ( ') & "(! "' "," "%$,( (%) Wyniki: 7 ", ( ' " ( ( ') :(%!"+ ",(!+'","(,(!' ') 11

12 Pfiffikus v.3.2 Np.: 2( ' 5;' "(A9 Ile pojemników o wymiarach!"#$#%&'()*%%+,-. *+ /"",")*,(","%,(!+ ') 0% "!+!+ " ""+,(!+(( ):%,"%"!+!+ " ") &, " 5:" "A naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy okno kopiowania. Jako wynik otrzymamy pojemników. / (% usuwamy aktualne dane. 12

13 Statyka !"#$%&'$&(&)&* 0 ""!"+,%!*/KLMG) 4!" konieczne ( #!( C".E #!+ ) )))D $" '$() & ' ( "! % ( #!() * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#!(!))) 13

14 Pfiffikus v.3.2 N (,%," 2 dachu. rzutu powierzchni Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#)&--.-/012-3* 0 "!" ',%! 4./ 1055 Teil 5 (6.75). 4!" konieczne (#!(!,"))))$" '$() 14

15 Statyka /$" $ *8, *### ) O" " ' G ' #! (!!+) * " %,+ (( # ) N (,% 0!" " #!(!,%! 2 rzutu powierzchni dachu. Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%,"*/KPLMG) 4!" / (- konstrukcyjnego konieczne jest podanie strefy oblodzenia (w III strefie, na 15

16 Pfiffikus v.3.2,$ '$ ( "!"+! $,!,"$.;F&D! h'" () & "! ( " " + (! C " ( 'D",, " ( ' # (,!," C " $ przekrojach). & ' ( "! % ( #,") * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $ " $ # oblodzenia. Wyniki: * $ $ %,% $,"'!" () Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%*/PPLMG) 4!" / 0 ( #,% C"...#!+))))D) & ' ( "! % ( # () * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#(!))) 16

17 Statyka / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Dane: <," ' > e % ",( ( '% )*/PPLMG)*," ' oporu aerodynamicznego: ' l '!+" '! ' $ l '!+ ' ",!) &,%' *!$, $ '(!!!$,$!Q)IR") & " $,$!" ' ' porywów wiatru naciskamy i wpisujemy potrzebne dane, dodatkowo (!+," L) & $ #"$ (!+ H ( (!+ (!",%) Wyniki: N (,%," (! ", (,") 17

18 Pfiffikus v " "+ 4./ SP >!+ G C!+Q L 3 ) ; + $, 9 ) *(% *8! "!,! $) C * + "(,$%Q' % '+!+D)* uaktywnieniu ",! %," $ " ()4"%, ( %4./) G)* (%*8 ( '!" (%*8 "! ( (% '"($(% (% lub <Ctrl >+<Enter>. Teraz 18

19 Statyka,," 4./ () N" ' ( ( (( " powierzchni. Dane: & "( (% ) : " "(%) Wart!,"() 7!+!+ + klawisze. Wyniki: 4"" (%!+,!+$" ( A, podobnie jak g, Wy, Iy, Wz, Iz, iy i iz / (% " "(% standardowe pozycje. 2.8 Ochrona cieplna :(%,"+ ' ' cieplny przegrody 1/ ) * ( ',! "$H(() ; #+ '(%% "( ", ) * '!, " ' C D " CKD C D C D C)GD)." ' ' T :(%!"+(%, / (% '% + " ( ", '+ (% (% $, w polu Konstrukcja.!"(% *8 ' ( ' " (($. U ' $ "(,! $ '!$) ; + ' " ( (% " C " +,!D", (% 19

20 Pfiffikus v.3.2 '%,+ " */LMGG) *(%,!+ (% '% (,% ) 0 #+%) *!"(% ( #% (% + "((%() 0!"(% *8 " ( ( przegrody. Przycisk uruchamia obliczenia. Jak usuwamy wprowadzone dane? *%+ 0*8,+$%+ % >'%! 20

21 Statyka >'%!+$", ' ) O"% % *8 + % % (% z przycisku. 2.9, 5 5 :(% + ( % % "(! "( " '! '*/LMGG) 21

22 Pfiffikus v Zbrojenie Belek 0 ("("! (% (,() * + " $! $ ", *### $' (,,() * %+ dialogowego., "+ " 22

23 3.2 Wybór zbrojenia To okno przeprowadza dla wymaganego zbrojenia wybór zbrojenia i podaje jak to,( ("( + () (% "" %%) * ( + (,+ ),( '",(!) / +,( wym. As, ) przekroju, -,(!strzemion. *! (%*8(,()*###,( %%+ ( ((! "( (((",) * + ( *### ' *8,8) *### $(%,( (%,(',() / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 23

24 Pfiffikus v " ( *8 ", (% (,(AGAAA!') *+"(! 010*### $ ' (,( AGA AA! ')* +,"% -,((C,('D -,(C D", -,(C,$," D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 24

25 3.4 Zbrojenie matami 0 " ( *8 ",,($ ' (,( ' i poprzecznym. *,+"%,(%'% ") 4" ( +((')N",+ ',(% *8%(, '% )* " %( (() & 9:(% 30OM+ $"$) / (% " " V2V!" "( 2) O"( "VWVV:V) >$% *8 +!"(% *8 zmiana typu maty. 25

26 Pfiffikus v.3.2 4" (,( ') W dolnym oknie suma zbrojenia dla wszystkich wybranych mat. Ikona kasuje wprowadzone dane :(% " +," ('$," ",$ 4./ SI 1 G */ KSLM GS**/LMGS)* (,",+ %( ) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, oraz+2- zbrojenia. /+3(- )#+( (9 ) i ), oraz dodatkowo dla przekroju teowego ) i4- )') 0 +,%) ; + / 10 oraz (-/wraz z jej od lewej podpory. 26

27 F % "!," (% z przycisku. Wyniki: N (,( ' As lub "$,%$,( %As. / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ',C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) 27

28 Pfiffikus v.3.2 Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') /+3(- )i 3(- )00/', #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/10, oraz Momenty na podporach górnej i dolnej. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) 28

29 / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ' C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia (DIN 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') 29

30 Pfiffikus v.3.2 /+3(- )i 3(- )00/' #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/ 10 % (, oraz Moment 8 wspornika. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 30

31 :(% "!"+,( ( % ", %'!) ;!"+,( C, D ( + (%,( ( (% C,!!+D) *%+, aby "+ dane dla tego okna dialogowego. * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( PN-84/B-03264, 1G",4./SID "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. Wybieramy teraz tryb wymiarowanie lub ). Rodzaj przekroju,(, (%(! ) 0 + ( (%9 ) i 0 )5 lub dla ( %' 0/ 00/. Uwaga: w opcji 31

32 Pfiffikus v.3.2!" "!, ( ( " + ) * + ' 9 ( / oraz dwa momenty / 6# i My. N", '!!+ + (% zbrojenie As1 i As2. F% "!," (%. Wymiarowanie: Jako wynik otrzymujemy zbrojenie As1 (czerwone), zbrojenie As2 (niebieskie) ',( () &,"$ ( " " procent zbrojenia. + ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' ) *!!*/8!!9 1 1 mn N N y N z As istniejace A wymagane s 1 N 0 " ( % " ( ' 7,,"8 ( ' % 5:</702B:>N1 X1YM10<&16 ) & P ) $,) ) N) Kobiaka )$,))&)Stachurskiego $ /.$93 :(% "!"+,( ",(," '(%( '% ((,%) ;!"+,( " $9 ' ( (%CD",+"(%,(!!+ (((%C!!+D) * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( 1G4./SI",*/KSLMGSD "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. 32

33 Wybieramy teraz wymiarowanie lub )) N"," ( " %%(5!!+59-0) ) ( C (%,(D!"+Z) (%(!+ ten przekrój - "+M max" ((%,(%'%"%) 2( (, (%($ )0 + ( (%9 )5 0 )!7(0/', oraz ) i - ) ') * + ' 9( / i /) N", '!!+ + (% zbrojenie Asd i Asg. *%+,"+ wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Wymiarowanie: N (% *8,( " ' (,( ( ) &,"$ ( " " procent zbrojenia. 33

34 Pfiffikus v ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' )*!! */ "(!+ ( ",!"Z) (% (% ( sile normalnej !"#$%:'$&;(0:* 0 " "!"+ '(%%!+ ', zgodnie z PN-84/B

35 Dane: 4(% *8," (9 (' %'", ) &,!+"9 - "," ('((9 1) 1.0 lo dla obustronnie swobodnie podpartych 2) 0.8 lo dla swobodnie podpartych z jednej strony i zamocowanych z drugiej 3) 0.5 lo dla obustronnie zamocowanych, "," %'$ 1) )K"'$ ($ 2) )"'$!$ 3) )I" ((($! $ *,+9 - Jednostronnym (belka skrajna), wówczas bp 4 t - Dwustronnym C," D, 6 t *+'!+'," lo. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bt"%!+ '(%('3bp1%!+bp2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#* 0 " "!"+ '(%%!+ ', %F) 35

36 Pfiffikus v.3.2 Dane: * + ( "( ('," %'%) >"'( (!T *,+ ( ", ) * + '!+ l," () &," %'( ( ( " "'!+ " 0 ( ) 4" "+( lo H!" ( )KR"!"! )R"," wspornikowej 1.5*l. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) 36

37 Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bm0"%!+ '(%('3bm1%!+bm2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane Styki zbrojenia (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!"'!+ ' */KSLMGS " %$! $ $, % ",! ) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". /" + " " " + % '!+ zakotwienia. - 20% w przypadku: a) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, b) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) 37

38 Pfiffikus v.3.2 N (% *8," " ",! % '! ' $ %$ 8 8$! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn !+,#* 0 "!"'!+ ' 4./SICP)KKD "$,$ " %$! $) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". 38

39 N (%*8," " ",... '! ' $%$ 8 8 $! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Styki zbrojenia (M) 0 "!"+ '!+ ' $,($ 4./ SI CP)KKD " "$, %! ) * + (%,( ( (% $, (,+ (, 39

40 Pfiffikus v.3.2 )4%(%,(,%,!" ' ((%VO s /istn A s ". N '! ' $ ", obszaru zakotwienia, oraz rodzaj zasad konstruowania styku. /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Zakotwienie (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!" '!+,( z PN-84/B

41 Dane: *!"+ ", " "!,( (,, C! %D) /" + " "" +%'!+ ) - 20% w przypadku: c) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, d) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne jest podanie,( (%) N" ( $ $(!+ ' VV) 41

42 Pfiffikus v.3.2 & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '! % 8$9 $ ' %' ", $ '!! 8 ) Brak " ( " " ( ( 8) /! ($ ") !+,#)&:-/21%%3* 0 "!" '!+,( z DIN 1045 (7.88). Dane: *!"+ ",!,(, ' 8 ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne (,( (%) N" ($$(!+ ' VV) & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '!!" ((,!(!($!$"!) 42

43 /! ($ ") 3.14 Zakotwienie (M) 0!"'!+ "4./SICP)KKD) Dane: *!"+, % $ +, ) *### *8 "% '!+ ) ) 4 % (%,(,%,!" ' ((% V O s /istn A s ". W przypadku braku tutaj $,",% " ' VV) & 9 :(% =0OM? + $ "$) N" " ( (% " V2V 43

44 Pfiffikus v.3.2,+ "% 2) O" + z klawiszami "Q" i "K". >$% *8 +!"(% *8 zastosowanie nowego typu maty. Wyniki: % '! ' " ' ((!(,!("() /! ( danych z okna dialogowego Maty zbrojeniowe *### ( " (!( $ /$ ) ; % ') N #( ( ' ) L 2. 44

45 *,+ %% ) * (! ' ' ) 45

46 Pfiffikus v

47 Stal 4 Stal 4.1 +< )$ 4.1.1!"#$=&'$&;(&&* :(%!"+ #" " "(," ('(,%( L", (% '% % +!!+",#") Dane: * %+,,+(stali i - - belki. * + (- )," "!+,%równomiernego!+ ( 47

48 Pfiffikus v.3.2 skupionej i jej "( ) * +, #" Typ. W oknie Wielk,+ ( ", " (!! + "!+ ()& " %, % '% % " +9!+!+' () F "!%," (%. Wyniki: &,"8 ( "!+, ( ", %!!+",("! () 0," ( (% ',"!! ( 8!!)* "," ) * %+, "+ " dialogowego !+,#* :(% "!"+ #" " "(," ('(,%( ", " (% '% %",+!!+"!"#") Dane: * %+, + rodzaj stali i - - ) / (% *8 (- )!+ / równomiernego i!+ ( ) od lewej podpory ( -. *,(%*8%typ profilu. 4(% *8 ",!! (%*8"!+,#") F "!%," (%. Wyniki: &,"8 Profil, #") 48

49 Stal 0," ( (% " "!(% 8(%$"$) * ") *! %) 4.2 +< :(% + #, (%$ ", ' %$ "',% '% %) ;,+ ( ", '') 49

50 Pfiffikus v.3.2 Dane: Y, ' CG)))ID % $ '!%) <("!+ ) 4#( ' % (% (( "!+ " ' )&,(!"$ ",'%) Wyniki: / ( $ '(%% '%) *((, ",'%$) * ( " % '! (%$'%$) "!!+ ' */LMG);+!!+ '$) 50

51 Stal Dane: * %+, + ( stali, -, - i - ));",!+G)I)G,!,(!'%C"D); ",!+)P,!8(!'%) *,+'%' "'% " '%!,) B!,( na rysunku. *+!9momentu, (/ i(. *,+typ i 0 )#"'%) 51

52 Pfiffikus v.3.2 F % $," (%. & '%$!, % '% %(%%!!+ '% (, ' (% ' '%'%'(%!!" ( ' '( %!, ((%$ (,!%) Wyniki: &,"8 ( $! '!+,"% " 8!!) & $!, ( #,"$ '('!,)&,"(9 ", ' %(%(H (% M, moment dopuszczalny!, M R 8!!!,$ %$H (%% ' % V "% ' % %!,!V R 8!!!,$!$ " '% %(%%H (%% ' "% '(%%!, N, "% ' "% %!,N R 8!!!,$%$H(%%'%V"%' %%!,!V R 8!!!,$!$ * %+ dialogowego., "+ " 4.4 Profile stalowe Potrzebujemy profil HEA o wymaganym Wy = 503 cm 3 i wym. Iy = cm 4? ; +,"$#"",+*### [ *!"+Typ3#"+"$ " #") *! *### *8 #") *'% ' " "(% *8 "+ ", #" ) * '% ( (*8% "#") 52

53 Stal *' ' ( "! () &"! $,% 2, cm 3 lub cm 4, natomiast wymiary przekroju w mm. ;*8,+ #")*((#"( "!+C)V$GVD "210B2/) >$ *8 "+ #"!" $ ((G((%9 / AB8A ( " V&V C D V.V C SD "! () *( " A$A!+ G C D A$A) * + ( (% "( w. * " " "()&,(% *8 #" C) \1OD) < " ( #" \1O '(% ) &,(% *8 #" \1M) *### ( \1M G) *#" ' wymagane warunki. 53

54 Pfiffikus v.3.2 / (% '% (+ #") N" " '! #" %( % ' / (% usuwamy wszystkie dane tego okna, a relacje ustawiamy na. 4.5 " > :(% '%+#"%( ); '+ #". B Y 0 2)/ ' #" + " #""( + ( "#")C0( #"% "7$))D 54

55 Stal Dane: *,+, #" (%,+ '%) Y #" ( ' prawy jest zielony. 0 %, #" ' ) B "$ $) /( "(%,+ () <, ( (%#" ]^)*#" + ) & "!+, #") B(%" "%+#""() & " #" +!+ '% ((%$, )& #"( ( % (!( C '% "( ", ( usytuowanie u góry lub na dole). :(% " ) Wyniki: *,"8 % $ " ($ " '#"9 55

56 Pfiffikus v Charakterystyki profili :(% #+ " #". B Y 0 2) # #" %,+ "( $ $ "$C #"' #"" D) Dane: 4" # #" + ) 4",,(+!(##") *,+#"9 C.DBY0", %C2D)*+ #" " ) 0 +, dane geometryczne. Wyniki: O "$ %,! ) Ikona "!+#" ") 56

57 Stal 4.7 Kratownice :(% #,, ' "$ ) ; *8,+ ( ' ' "$, "$' $",",%) <," + "! $ kratownic. / (% usuwamy wszystkie ') Dane: *,+ % ) 0 + ' '$ ) &, ' $,%+ '% %)&"P ( "!+ ' "a (% %); + ' " $ ' ) & " ' ( ("(!+) 57

58 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: /!",'"$)" "!"!, %) &! ", ' "$ % ' ) / %!" ) 58

59 Matematyka 5 Matematyka 5.1 Arytmetyka To okna dialogowe pozwala: _%+ _!"+ CG",D _%+ ' 8"$CG", D /",+%);" " %+ %", + "(%$ ") 0 " + ' ", $ $) & $",(",') % wszystkie dane w oknie dialogowym % 59

60 Pfiffikus v &!"+"(!( $# ($!$$$!" ) Dane: *,+ " + # ( (% ", " (% # ( % $ "+) *+ $(,( # (!" '") * + '% X (,+,"!+ $()4" $# ("+ ' n. Wyniki: & $ " 3", ( # (,+ ) B9- (%,"$) % wszystkie dane w oknie dialogowym %) 60

61 Matematyka 5.3?99 0 ""%+ )* + );++ y =f(x,y). *+ % x0, y0. / "!"+ " xn ",+ %!+ h") Jako wyniki otrzymujemy: _!+# ((` "xn _ %!+# ( "CD _!+# ((` % _,# ( % ") 2% ("%1") 61

62 Pfiffikus v Wzory powierzchni /",+ " $) *, $ ("+)&,! pod parametrami. N!",+ "( " " % ",V;V+ +( " ") % + ") 62

63 Matematyka 5.5 Interpolacja :(% "!"+!!# ( (! % " ($ $)."("( " )!+ ( " (,")."( ( )!" '(%(! ' 4./ SI 2' 21. / (% usuwamy wszystkie aktualne dane. *(%(%!9 X 0, X 1, Y 0, Y 1 ( "', f(x0,y0), f(x0,y1), f(x1,y0), f(x1,y1) %! # ( ",! z tabeli 63

64 Pfiffikus v.3.2 * + ' X, Y " "+ %( "', ) & "(,$!") -'"((%%+9 A = f(x0,y0) B = f(x1,y0) C = f(x0,y1) D = f(x1,y1) kx = (X-X0) / (X1-X0) ky = (Y-Y0) / (Y1-Y0) f(x,y) = A + (B - A) * kx + (C- A) * ky + (D- C- B+ A) * kx * ky 5.6 /",+ ", " %,% "(%$ ")& (%' '") 64

65 Matematyka 0"+"% %' 9a do b. Niektóre funkcje (% (n. & ("(3",!"(,'(!"'' (') Uwaga: Argument funkcji trygonometrycznych jest podawany w radianach. % "%) 5.7 Operacje na macierzach 0 ""!"+%Z)* (%+" ' 8'3 8) 65

66 Pfiffikus v.3.2 O, +"+ A)F!" (!+ ) <(" +! B. *! *### (%) Gdy macierz jest odwracalna, w dolnej macierz uzyskujemy wynik. Po prawej ((% 8AX=BX=A^(-1)B. / (% usuwamy aktualne dane. 5.8 >'," ( F C-' " D) & # ( $ "' ) 66

67 Matematyka * + " ' % # () ;%,+ $" +Kalkulatorze. - ( ( ' " [a,b], który jest podzielony na n ' ) *! '% (,"!+) * +9<,"% $) / (% usuwamy aktualne dane. 5.9 Wielomiany * + 8 ") * " +! ' ")*!'% w oknie wyników 67

68 Pfiffikus v.3.2 % ( ) * +, + "! ' ")& % ",9!+!+( ) / (% usuwamy aktualne dane Statystyka < '!"!!( $", losowej. Dane: * + " $!+Xi ",(,) &! %!"(("!)N"$+%!+ 68

69 Matematyka!" (% "!) ") * +%!+((+(% (%=2?) Wyniki: ) i odchylenie standardowe (%!") *8 % ) * ' "%!") / (% usuwamy aktualne dane Kalkulator * %+ " + $,"+) *### ( $ ) N", ' ",,' ) F 8"! *8," %+ 69

70 Pfiffikus v B2/ +,"8) 4$ %!"$$) < "!$,'%",$+!+$ (%!" ($() / (% usuwamy aktualne dane. -',"+'"%"!+ nawiasów. / +(%$# (9 - funkcje trygonometryczne ( w stopniach ) - funkcje logarytmiczne - '," / (% ", V;V!+ C #' D,"8 ) & ' ) *!"(% % #',"8(%%+ (%'% V;>V", " =4"?) * (!!"% #'% (%","8) 70

71 Matematyka - ((%$) SIN Sinus sin( 45 ) = COS Cosinus cos( 90 ) = 0 TAN Tanges tan( 30 ) = COT Cotangens cot( 30 ) = ASN Arcussinus asn( sin( 45 ) ) = 45 ACS Arcuscosinus acs( cos( 90 ) ) = 90 ATN Arcustangens atn( tan( 30 ) ) = 30 ACT Arcuscotangens act( cot( 30 ) ) = 30 Funkcje logarytmiczne SQRT Pierwiastek kwadratowy sqrt( 9 ) = 3 EXP - ( ' exp( 1 ) = LGT Logarytm naturalny lgt( exp( 2 ) ) = 2 LOG Y log (10^2) = 2 Funkcje ogólne ABS ;' abs( -45 ) = 45 MIN Minimum min( 3, 5, 1+1 ) = 2 MAX Maximum max( 3, 5, 1+1) = 5 PI 7' ' 5^2*pi/2 = :(% "!"+,(! $,') *,+!"%,' " $ + ) <,(!+,',! ( $ parametrów. $ %!+ "( + " " (% " ") 71

72 Pfiffikus v.3.2 /! usuwa aktualne dane >$% *8 +!" *8 ' w podanej 0(. < $ % " ' ( stopy procentowej) : '(% *8 ' : 50/5! )(' *8 '$ ' (!+ *### np. N ' '+, '+!"( 8(T *,+( "okres czasuc,,+% 72

73 Matematyka,+''%, D N ("! +("'ZZZ*Y/ "$ *Y/T O,,+ %+'%, "0 )-. Y, (*8 " *Y/ '+ ",, '+!" ) * %+ " '%, pola 0()N '((( ) ; ( *8 ( ' (" "!! ZZZ *Y/ " ' *Y/)& " ",+( celu (- (. * + (% '% ) <,"$ (% lub klawiszami <Ctrl>+<Enter>. / (% usuwamy aktualne dane. 73

74 Pfiffikus v.3.2 ;, 9 '!+ '", '' + #(9 N ' '') N ( '! ') 4 ('!C% D) 5.14 Notatnik & / + (% % % *### ) & ", + % " " %+ /) / " ' %+ (%! $ ) 0 " () 74

75 Matematyka < (, ("(" ' )*### ) :" ( ) ;!"+,+"!+' ) 5.15 Operacje tablicowe < " %," '% " C I zerowa kolumna przeznaczona jest tylko dla tekstu) oraz 9 wierszy. & ""!%)7 ' $!!"(",") 75

76 Pfiffikus v.3.2 Tabela zapisywana jest w pliku. Polecenie powoduje stworzenie nowej,")n!","+ "+ );!"+,+( ',").("!+ '$ ")&"" " %+ " " "L + )/!" ")0" " %+ numerze (-ach) kolumny (kolumn) lub wiersza (wierszy) prawym klawiszem myszy, $+ #() 76

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony BeStCAD - Moduł INŻYNIER 1 Przekrój zespolony Oblicza geometrię mas dla przekroju zespolonego Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony Procedura licząca oparta jest na dostępnym w

Bardziej szczegółowo

Moduły. Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN

Moduły. Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN Moduły Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN 010-011-1 Spis treści 010-011. OBCIĄŻENIA I OBCIĄŻENIA EUROKOD PN-EN... 3 010-011.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 010-011.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 3 010-011.3.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Klocki Podstawowe

Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Klocki Podstawowe Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Otwieramy nowy projekt Plik/Nowy projekt, a następnie planszę Plik/Plansza/Nowa, na której będziemy budowali algorytmy. Po lewej stronie widzimy paletę

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A.

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A. Skróty klawiszowe F5 Odświeżanie listy i Dodawanie filtra F12 Ukrywanie kolumny Shift+F12 Odkrywanie wszystkich kolumn F6 Dopasowywanie szerokości kolumn F4 Zapisz ustawienia list F9 Filtrowanie do aktualnie

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010

Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010 Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010 1/8 Wstęp WSTĘP Kalkulator 15st.C jest programem komputerowym służącym do przeliczania podstawowych wielkości dotyczących paliw płynnych, a mianowicie

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008 Zajęcia fakultatywne z matematyki 008 WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE I ALGEBRAICZNE. Wylicz b z równania a) ba + a = + b; b) a = b ; b+a c) a b = b ; d) a +ab =. a b. Oblicz a) [ 4 (0, 5) ] + ; b) 5 5 5 5+ 5 5

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Rysunek 178. Programowanie monitorów KDS

Rysunek 178. Programowanie monitorów KDS 9.3. KDSMOBILE KDSMobile to wersja KDS przeznaczona do wyświetlania zamówień na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej 4.0. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Microsoft Small Basic

Microsoft Small Basic Microsoft Small Basic Obiekt Math Szacowany czas trwania lekcji: 1 godzina Obiekt Math Podczas tej lekcji dowiesz się, jak: Używać różnych właściwości obiektu Math. Używać różnych operacji obiektu Math.

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy kosztorys

Mój pierwszy kosztorys Mój pierwszy kosztorys Po zainstalowaniu programu pojawi siê ekran wyboru dzia łań. Aby wybraæ ostatnio edytowany kosztorys Aby za³o yæ nowy kosztorys UWAGA - jeżeli nie zdecydujesz inaczej, program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15)

Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15) Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15) Ustawienie progów podatkowych W celu ustawienia nowych progów podatkowych na rok 2009 naleŝy wykonać następujące czynności: 1. Z głównego

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne

Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne Pakiety statystyczne stosowane do analizy danych: SAS SPSS Statistica R S-PLUS 1 Środowisko R Język S- J. Chambers i in. (1984,1988)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo