WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270"

Transkrypt

1 WYDAWCA INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270 tel/fax: (042) , internet:http://www.intersoft.com.pl PRAWA AUTORSKIE!" # $ $ # % ogólnie chronione. & "' $ ( %!% $ $! "$) * "+ %,' ) -./012# % + "+ ( ( + ( "! '% )

2 OGÓLNE KONFIGURACJA PROGRAMU PFIFFIKUS S LISTA SKRÓTÓW STATYKA B W C O O O K OCHRONA CIEPLNA I ZBROJENIE BELEK WYBÓR ZBROJENIA Z ZBROJENIE MATAMI ELBET BELKI ELBET S ELBET ELBET WYMIAROWANIE ELBET - WYMIAROWANIE ( T - PRZEKRÓJ ) W STYKI ZBROJENIA (O) STYKI ZBROJENIA (M) ZAKOTWIENIE (O) ZAKOTWIENIE (M) MATY ZBROJENIOWE STAL D D S...50

3 4.4 PROFILE STALOWE P CHARAKTERYSTYKI PROFILI KRATOWNICE MATEMATYKA ARYTMETYKA W R WZORY POWIERZCHNI INTERPOLACJA W OPERACJE NA MACIERZACH C WIELOMIANY STATYSTYKA KALKULATOR W O NOTATNIK OPERACJE TABLICOWE... 75

4 Pfiffikus v Ogólne *### 3 " ""$,) 4"!"!'5 " "6) 7'56*### + ( $" "(%," (% ' *### (%( ' ('+ ($") 7' 5 " "6 *### (,' ( ' " ")4 (!+( % %($" (, *#### ) & 8! $ $ *### +,$ () & $+ $ (! +"$) Pfifffikus zawiera 46 okien dialogowych podzielonych na cztery podstawowe zbiory: Matematyka, Statyka, Stal i. Zbiór matematyka (,, " + ($ '8 $,"%%' $)&statyce znajdziemy wzory "," %'$ (,%89!," ') 0(!"+ ' ' ',"() :(% stali +!!+ " (' ' "+ $ "$ ( ) & "!+ +!!+ '," " ( % '",);,+,(!"+" 4

5 '! ) <," %,+ z polskimi, niemieckimi, lub europejskimi przepisami normowymi. & ' "$ + (% " ) *,"8 +) 1.2 Konfiguracja programu Pfiffikus % " + % poszczególnych okien do grup. < "+,%+) 5

6 Pfiffikus v '%+ % ",,(% " 7," ' '% '% " konfiguracji. < #( ' $ " (%$ dialogowe. Grupa jest wybierana poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu grupy. Katalog ( " Usuwanie okna dialogowego: B%+ " " ( ) /",+ %%+ () " "$):( '' ) Dodawanie okna dialogowego: &,(,+ ( " " C (( D) /" + ", ):" %+%" "%%+ )*!+" ) B+ " + ):" %+" %%+ ( ) *!+ " ) & % ( (%() Klawisz Pomoc uruchamia pomoc dla aktualnie zaznaczonego okna w oknie konfiguracji.. Klawiszem Grupy... + *### ) /" +9 C (%%' D (!(%) Klawiszem #+*### )& %! "E " #") 1.3 Uruchomienie okna dialogowego: < "*### "%)F( " ikony grupy na ', 6

7 ", (% <Ctrl>+<F1> do <Ctrl>+<F4>, w celu uaktywnienia grup od 1 do 4. < $( " ( 'górnym pasku *### ) B$ %+ "% " - -G)&, + ( pomocy kontekstowej. Sysytem pomocy: **###! %'+! lub klawiszami <Ctrl>+<H>. górne przyciski w Pfiffikusie: ogólna informacja o firmie i jej produktach #(C Ustawienia dla konkretnego okna dialogowego; otwarte zostaje H!+ " (,! aktywnego okna dialogowego B$,"8 ", " o okna "C B$C Uruchomienie drukowania z aktualnie aktywnego okna "C 1.4 Lista skrótów <Ctrl>+<Enter> <Ctrl>+<Entf> B$,"8", ia; funkcja jak Usuwanie; funkcja jak 7

8 Pfiffikus v.3.2 <Ctrl>+<H> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<S> <Ctrl>+<P> Pomoc kontekstowa; funkcja jak *'% " #(; ;; funkcja jak &'H# (( Uruchomienie wydruku; funkcja jak <Ctrl>+<F1>... Zmiana dotychczasowej grupy; do innej grupy...<ctrl>+<f4> '%+ " % ikony grupy na '. <F1>...<F12> B "H + " na odpowiedniej ikonie na górnym pasku. 8

9 Statyka 2 Statyka 2.1 :(%!"+ (% ( '," $ %'$ $ '$,%$,%') Dane : * " +", '," %'( CG))I 'D '! ')/"+!,%8'$$) <(" (+ IJ DIN 1045,

10 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: %!" ( C "D! '$ $ ('"$,%8) Uwaga9 " "$ % " "$') / (% usuwamy aktualne dane "' ( " %," $('$"$,%) 10

11 Statyka Dane: /",+ $,% +!+,%",% Wyniki: *$%9 ( "% "'!+ " "( ) "!+1.#$ (%,"! ') " '!"! $ $ " '' ","$*/KGLMG Dane: & (! " % *8 ',"$) * (,+ ( ') & "(! "' "," "%$,( (%) Wyniki: 7 ", ( ' " ( ( ') :(%!"+ ",(!+'","(,(!' ') 11

12 Pfiffikus v.3.2 Np.: 2( ' 5;' "(A9 Ile pojemników o wymiarach!"#$#%&'()*%%+,-. *+ /"",")*,(","%,(!+ ') 0% "!+!+ " ""+,(!+(( ):%,"%"!+!+ " ") &, " 5:" "A naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy okno kopiowania. Jako wynik otrzymamy pojemników. / (% usuwamy aktualne dane. 12

13 Statyka !"#$%&'$&(&)&* 0 ""!"+,%!*/KLMG) 4!" konieczne ( #!( C".E #!+ ) )))D $" '$() & ' ( "! % ( #!() * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#!(!))) 13

14 Pfiffikus v.3.2 N (,%," 2 dachu. rzutu powierzchni Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#)&--.-/012-3* 0 "!" ',%! 4./ 1055 Teil 5 (6.75). 4!" konieczne (#!(!,"))))$" '$() 14

15 Statyka /$" $ *8, *### ) O" " ' G ' #! (!!+) * " %,+ (( # ) N (,% 0!" " #!(!,%! 2 rzutu powierzchni dachu. Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%,"*/KPLMG) 4!" / (- konstrukcyjnego konieczne jest podanie strefy oblodzenia (w III strefie, na 15

16 Pfiffikus v.3.2,$ '$ ( "!"+! $,!,"$.;F&D! h'" () & "! ( " " + (! C " ( 'D",, " ( ' # (,!," C " $ przekrojach). & ' ( "! % ( #,") * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $ " $ # oblodzenia. Wyniki: * $ $ %,% $,"'!" () Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%*/PPLMG) 4!" / 0 ( #,% C"...#!+))))D) & ' ( "! % ( # () * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#(!))) 16

17 Statyka / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Dane: <," ' > e % ",( ( '% )*/PPLMG)*," ' oporu aerodynamicznego: ' l '!+" '! ' $ l '!+ ' ",!) &,%' *!$, $ '(!!!$,$!Q)IR") & " $,$!" ' ' porywów wiatru naciskamy i wpisujemy potrzebne dane, dodatkowo (!+," L) & $ #"$ (!+ H ( (!+ (!",%) Wyniki: N (,%," (! ", (,") 17

18 Pfiffikus v " "+ 4./ SP >!+ G C!+Q L 3 ) ; + $, 9 ) *(% *8! "!,! $) C * + "(,$%Q' % '+!+D)* uaktywnieniu ",! %," $ " ()4"%, ( %4./) G)* (%*8 ( '!" (%*8 "! ( (% '"($(% (% lub <Ctrl >+<Enter>. Teraz 18

19 Statyka,," 4./ () N" ' ( ( (( " powierzchni. Dane: & "( (% ) : " "(%) Wart!,"() 7!+!+ + klawisze. Wyniki: 4"" (%!+,!+$" ( A, podobnie jak g, Wy, Iy, Wz, Iz, iy i iz / (% " "(% standardowe pozycje. 2.8 Ochrona cieplna :(%,"+ ' ' cieplny przegrody 1/ ) * ( ',! "$H(() ; #+ '(%% "( ", ) * '!, " ' C D " CKD C D C D C)GD)." ' ' T :(%!"+(%, / (% '% + " ( ", '+ (% (% $, w polu Konstrukcja.!"(% *8 ' ( ' " (($. U ' $ "(,! $ '!$) ; + ' " ( (% " C " +,!D", (% 19

20 Pfiffikus v.3.2 '%,+ " */LMGG) *(%,!+ (% '% (,% ) 0 #+%) *!"(% ( #% (% + "((%() 0!"(% *8 " ( ( przegrody. Przycisk uruchamia obliczenia. Jak usuwamy wprowadzone dane? *%+ 0*8,+$%+ % >'%! 20

21 Statyka >'%!+$", ' ) O"% % *8 + % % (% z przycisku. 2.9, 5 5 :(% + ( % % "(! "( " '! '*/LMGG) 21

22 Pfiffikus v Zbrojenie Belek 0 ("("! (% (,() * + " $! $ ", *### $' (,,() * %+ dialogowego., "+ " 22

23 3.2 Wybór zbrojenia To okno przeprowadza dla wymaganego zbrojenia wybór zbrojenia i podaje jak to,( ("( + () (% "" %%) * ( + (,+ ),( '",(!) / +,( wym. As, ) przekroju, -,(!strzemion. *! (%*8(,()*###,( %%+ ( ((! "( (((",) * + ( *### ' *8,8) *### $(%,( (%,(',() / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 23

24 Pfiffikus v " ( *8 ", (% (,(AGAAA!') *+"(! 010*### $ ' (,( AGA AA! ')* +,"% -,((C,('D -,(C D", -,(C,$," D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 24

25 3.4 Zbrojenie matami 0 " ( *8 ",,($ ' (,( ' i poprzecznym. *,+"%,(%'% ") 4" ( +((')N",+ ',(% *8%(, '% )* " %( (() & 9:(% 30OM+ $"$) / (% " " V2V!" "( 2) O"( "VWVV:V) >$% *8 +!"(% *8 zmiana typu maty. 25

26 Pfiffikus v.3.2 4" (,( ') W dolnym oknie suma zbrojenia dla wszystkich wybranych mat. Ikona kasuje wprowadzone dane :(% " +," ('$," ",$ 4./ SI 1 G */ KSLM GS**/LMGS)* (,",+ %( ) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, oraz+2- zbrojenia. /+3(- )#+( (9 ) i ), oraz dodatkowo dla przekroju teowego ) i4- )') 0 +,%) ; + / 10 oraz (-/wraz z jej od lewej podpory. 26

27 F % "!," (% z przycisku. Wyniki: N (,( ' As lub "$,%$,( %As. / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ',C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) 27

28 Pfiffikus v.3.2 Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') /+3(- )i 3(- )00/', #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/10, oraz Momenty na podporach górnej i dolnej. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) 28

29 / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ' C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia (DIN 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') 29

30 Pfiffikus v.3.2 /+3(- )i 3(- )00/' #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/ 10 % (, oraz Moment 8 wspornika. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 30

31 :(% "!"+,( ( % ", %'!) ;!"+,( C, D ( + (%,( ( (% C,!!+D) *%+, aby "+ dane dla tego okna dialogowego. * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( PN-84/B-03264, 1G",4./SID "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. Wybieramy teraz tryb wymiarowanie lub ). Rodzaj przekroju,(, (%(! ) 0 + ( (%9 ) i 0 )5 lub dla ( %' 0/ 00/. Uwaga: w opcji 31

32 Pfiffikus v.3.2!" "!, ( ( " + ) * + ' 9 ( / oraz dwa momenty / 6# i My. N", '!!+ + (% zbrojenie As1 i As2. F% "!," (%. Wymiarowanie: Jako wynik otrzymujemy zbrojenie As1 (czerwone), zbrojenie As2 (niebieskie) ',( () &,"$ ( " " procent zbrojenia. + ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' ) *!!*/8!!9 1 1 mn N N y N z As istniejace A wymagane s 1 N 0 " ( % " ( ' 7,,"8 ( ' % 5:</702B:>N1 X1YM10<&16 ) & P ) $,) ) N) Kobiaka )$,))&)Stachurskiego $ /.$93 :(% "!"+,( ",(," '(%( '% ((,%) ;!"+,( " $9 ' ( (%CD",+"(%,(!!+ (((%C!!+D) * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( 1G4./SI",*/KSLMGSD "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. 32

33 Wybieramy teraz wymiarowanie lub )) N"," ( " %%(5!!+59-0) ) ( C (%,(D!"+Z) (%(!+ ten przekrój - "+M max" ((%,(%'%"%) 2( (, (%($ )0 + ( (%9 )5 0 )!7(0/', oraz ) i - ) ') * + ' 9( / i /) N", '!!+ + (% zbrojenie Asd i Asg. *%+,"+ wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Wymiarowanie: N (% *8,( " ' (,( ( ) &,"$ ( " " procent zbrojenia. 33

34 Pfiffikus v ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' )*!! */ "(!+ ( ",!"Z) (% (% ( sile normalnej !"#$%:'$&;(0:* 0 " "!"+ '(%%!+ ', zgodnie z PN-84/B

35 Dane: 4(% *8," (9 (' %'", ) &,!+"9 - "," ('((9 1) 1.0 lo dla obustronnie swobodnie podpartych 2) 0.8 lo dla swobodnie podpartych z jednej strony i zamocowanych z drugiej 3) 0.5 lo dla obustronnie zamocowanych, "," %'$ 1) )K"'$ ($ 2) )"'$!$ 3) )I" ((($! $ *,+9 - Jednostronnym (belka skrajna), wówczas bp 4 t - Dwustronnym C," D, 6 t *+'!+'," lo. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bt"%!+ '(%('3bp1%!+bp2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#* 0 " "!"+ '(%%!+ ', %F) 35

36 Pfiffikus v.3.2 Dane: * + ( "( ('," %'%) >"'( (!T *,+ ( ", ) * + '!+ l," () &," %'( ( ( " "'!+ " 0 ( ) 4" "+( lo H!" ( )KR"!"! )R"," wspornikowej 1.5*l. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) 36

37 Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bm0"%!+ '(%('3bm1%!+bm2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane Styki zbrojenia (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!"'!+ ' */KSLMGS " %$! $ $, % ",! ) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". /" + " " " + % '!+ zakotwienia. - 20% w przypadku: a) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, b) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) 37

38 Pfiffikus v.3.2 N (% *8," " ",! % '! ' $ %$ 8 8$! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn !+,#* 0 "!"'!+ ' 4./SICP)KKD "$,$ " %$! $) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". 38

39 N (%*8," " ",... '! ' $%$ 8 8 $! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Styki zbrojenia (M) 0 "!"+ '!+ ' $,($ 4./ SI CP)KKD " "$, %! ) * + (%,( ( (% $, (,+ (, 39

40 Pfiffikus v.3.2 )4%(%,(,%,!" ' ((%VO s /istn A s ". N '! ' $ ", obszaru zakotwienia, oraz rodzaj zasad konstruowania styku. /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Zakotwienie (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!" '!+,( z PN-84/B

41 Dane: *!"+ ", " "!,( (,, C! %D) /" + " "" +%'!+ ) - 20% w przypadku: c) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, d) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne jest podanie,( (%) N" ( $ $(!+ ' VV) 41

42 Pfiffikus v.3.2 & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '! % 8$9 $ ' %' ", $ '!! 8 ) Brak " ( " " ( ( 8) /! ($ ") !+,#)&:-/21%%3* 0 "!" '!+,( z DIN 1045 (7.88). Dane: *!"+ ",!,(, ' 8 ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne (,( (%) N" ($$(!+ ' VV) & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '!!" ((,!(!($!$"!) 42

43 /! ($ ") 3.14 Zakotwienie (M) 0!"'!+ "4./SICP)KKD) Dane: *!"+, % $ +, ) *### *8 "% '!+ ) ) 4 % (%,(,%,!" ' ((% V O s /istn A s ". W przypadku braku tutaj $,",% " ' VV) & 9 :(% =0OM? + $ "$) N" " ( (% " V2V 43

44 Pfiffikus v.3.2,+ "% 2) O" + z klawiszami "Q" i "K". >$% *8 +!"(% *8 zastosowanie nowego typu maty. Wyniki: % '! ' " ' ((!(,!("() /! ( danych z okna dialogowego Maty zbrojeniowe *### ( " (!( $ /$ ) ; % ') N #( ( ' ) L 2. 44

45 *,+ %% ) * (! ' ' ) 45

46 Pfiffikus v

47 Stal 4 Stal 4.1 +< )$ 4.1.1!"#$=&'$&;(&&* :(%!"+ #" " "(," ('(,%( L", (% '% % +!!+",#") Dane: * %+,,+(stali i - - belki. * + (- )," "!+,%równomiernego!+ ( 47

48 Pfiffikus v.3.2 skupionej i jej "( ) * +, #" Typ. W oknie Wielk,+ ( ", " (!! + "!+ ()& " %, % '% % " +9!+!+' () F "!%," (%. Wyniki: &,"8 ( "!+, ( ", %!!+",("! () 0," ( (% ',"!! ( 8!!)* "," ) * %+, "+ " dialogowego !+,#* :(% "!"+ #" " "(," ('(,%( ", " (% '% %",+!!+"!"#") Dane: * %+, + rodzaj stali i - - ) / (% *8 (- )!+ / równomiernego i!+ ( ) od lewej podpory ( -. *,(%*8%typ profilu. 4(% *8 ",!! (%*8"!+,#") F "!%," (%. Wyniki: &,"8 Profil, #") 48

49 Stal 0," ( (% " "!(% 8(%$"$) * ") *! %) 4.2 +< :(% + #, (%$ ", ' %$ "',% '% %) ;,+ ( ", '') 49

50 Pfiffikus v.3.2 Dane: Y, ' CG)))ID % $ '!%) <("!+ ) 4#( ' % (% (( "!+ " ' )&,(!"$ ",'%) Wyniki: / ( $ '(%% '%) *((, ",'%$) * ( " % '! (%$'%$) "!!+ ' */LMG);+!!+ '$) 50

51 Stal Dane: * %+, + ( stali, -, - i - ));",!+G)I)G,!,(!'%C"D); ",!+)P,!8(!'%) *,+'%' "'% " '%!,) B!,( na rysunku. *+!9momentu, (/ i(. *,+typ i 0 )#"'%) 51

52 Pfiffikus v.3.2 F % $," (%. & '%$!, % '% %(%%!!+ '% (, ' (% ' '%'%'(%!!" ( ' '( %!, ((%$ (,!%) Wyniki: &,"8 ( $! '!+,"% " 8!!) & $!, ( #,"$ '('!,)&,"(9 ", ' %(%(H (% M, moment dopuszczalny!, M R 8!!!,$ %$H (%% ' % V "% ' % %!,!V R 8!!!,$!$ " '% %(%%H (%% ' "% '(%%!, N, "% ' "% %!,N R 8!!!,$%$H(%%'%V"%' %%!,!V R 8!!!,$!$ * %+ dialogowego., "+ " 4.4 Profile stalowe Potrzebujemy profil HEA o wymaganym Wy = 503 cm 3 i wym. Iy = cm 4? ; +,"$#"",+*### [ *!"+Typ3#"+"$ " #") *! *### *8 #") *'% ' " "(% *8 "+ ", #" ) * '% ( (*8% "#") 52

53 Stal *' ' ( "! () &"! $,% 2, cm 3 lub cm 4, natomiast wymiary przekroju w mm. ;*8,+ #")*((#"( "!+C)V$GVD "210B2/) >$ *8 "+ #"!" $ ((G((%9 / AB8A ( " V&V C D V.V C SD "! () *( " A$A!+ G C D A$A) * + ( (% "( w. * " " "()&,(% *8 #" C) \1OD) < " ( #" \1O '(% ) &,(% *8 #" \1M) *### ( \1M G) *#" ' wymagane warunki. 53

54 Pfiffikus v.3.2 / (% '% (+ #") N" " '! #" %( % ' / (% usuwamy wszystkie dane tego okna, a relacje ustawiamy na. 4.5 " > :(% '%+#"%( ); '+ #". B Y 0 2)/ ' #" + " #""( + ( "#")C0( #"% "7$))D 54

55 Stal Dane: *,+, #" (%,+ '%) Y #" ( ' prawy jest zielony. 0 %, #" ' ) B "$ $) /( "(%,+ () <, ( (%#" ]^)*#" + ) & "!+, #") B(%" "%+#""() & " #" +!+ '% ((%$, )& #"( ( % (!( C '% "( ", ( usytuowanie u góry lub na dole). :(% " ) Wyniki: *,"8 % $ " ($ " '#"9 55

56 Pfiffikus v Charakterystyki profili :(% #+ " #". B Y 0 2) # #" %,+ "( $ $ "$C #"' #"" D) Dane: 4" # #" + ) 4",,(+!(##") *,+#"9 C.DBY0", %C2D)*+ #" " ) 0 +, dane geometryczne. Wyniki: O "$ %,! ) Ikona "!+#" ") 56

57 Stal 4.7 Kratownice :(% #,, ' "$ ) ; *8,+ ( ' ' "$, "$' $",",%) <," + "! $ kratownic. / (% usuwamy wszystkie ') Dane: *,+ % ) 0 + ' '$ ) &, ' $,%+ '% %)&"P ( "!+ ' "a (% %); + ' " $ ' ) & " ' ( ("(!+) 57

58 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: /!",'"$)" "!"!, %) &! ", ' "$ % ' ) / %!" ) 58

59 Matematyka 5 Matematyka 5.1 Arytmetyka To okna dialogowe pozwala: _%+ _!"+ CG",D _%+ ' 8"$CG", D /",+%);" " %+ %", + "(%$ ") 0 " + ' ", $ $) & $",(",') % wszystkie dane w oknie dialogowym % 59

60 Pfiffikus v &!"+"(!( $# ($!$$$!" ) Dane: *,+ " + # ( (% ", " (% # ( % $ "+) *+ $(,( # (!" '") * + '% X (,+,"!+ $()4" $# ("+ ' n. Wyniki: & $ " 3", ( # (,+ ) B9- (%,"$) % wszystkie dane w oknie dialogowym %) 60

61 Matematyka 5.3?99 0 ""%+ )* + );++ y =f(x,y). *+ % x0, y0. / "!"+ " xn ",+ %!+ h") Jako wyniki otrzymujemy: _!+# ((` "xn _ %!+# ( "CD _!+# ((` % _,# ( % ") 2% ("%1") 61

62 Pfiffikus v Wzory powierzchni /",+ " $) *, $ ("+)&,! pod parametrami. N!",+ "( " " % ",V;V+ +( " ") % + ") 62

63 Matematyka 5.5 Interpolacja :(% "!"+!!# ( (! % " ($ $)."("( " )!+ ( " (,")."( ( )!" '(%(! ' 4./ SI 2' 21. / (% usuwamy wszystkie aktualne dane. *(%(%!9 X 0, X 1, Y 0, Y 1 ( "', f(x0,y0), f(x0,y1), f(x1,y0), f(x1,y1) %! # ( ",! z tabeli 63

64 Pfiffikus v.3.2 * + ' X, Y " "+ %( "', ) & "(,$!") -'"((%%+9 A = f(x0,y0) B = f(x1,y0) C = f(x0,y1) D = f(x1,y1) kx = (X-X0) / (X1-X0) ky = (Y-Y0) / (Y1-Y0) f(x,y) = A + (B - A) * kx + (C- A) * ky + (D- C- B+ A) * kx * ky 5.6 /",+ ", " %,% "(%$ ")& (%' '") 64

65 Matematyka 0"+"% %' 9a do b. Niektóre funkcje (% (n. & ("(3",!"(,'(!"'' (') Uwaga: Argument funkcji trygonometrycznych jest podawany w radianach. % "%) 5.7 Operacje na macierzach 0 ""!"+%Z)* (%+" ' 8'3 8) 65

66 Pfiffikus v.3.2 O, +"+ A)F!" (!+ ) <(" +! B. *! *### (%) Gdy macierz jest odwracalna, w dolnej macierz uzyskujemy wynik. Po prawej ((% 8AX=BX=A^(-1)B. / (% usuwamy aktualne dane. 5.8 >'," ( F C-' " D) & # ( $ "' ) 66

67 Matematyka * + " ' % # () ;%,+ $" +Kalkulatorze. - ( ( ' " [a,b], który jest podzielony na n ' ) *! '% (,"!+) * +9<,"% $) / (% usuwamy aktualne dane. 5.9 Wielomiany * + 8 ") * " +! ' ")*!'% w oknie wyników 67

68 Pfiffikus v.3.2 % ( ) * +, + "! ' ")& % ",9!+!+( ) / (% usuwamy aktualne dane Statystyka < '!"!!( $", losowej. Dane: * + " $!+Xi ",(,) &! %!"(("!)N"$+%!+ 68

69 Matematyka!" (% "!) ") * +%!+((+(% (%=2?) Wyniki: ) i odchylenie standardowe (%!") *8 % ) * ' "%!") / (% usuwamy aktualne dane Kalkulator * %+ " + $,"+) *### ( $ ) N", ' ",,' ) F 8"! *8," %+ 69

70 Pfiffikus v B2/ +,"8) 4$ %!"$$) < "!$,'%",$+!+$ (%!" ($() / (% usuwamy aktualne dane. -',"+'"%"!+ nawiasów. / +(%$# (9 - funkcje trygonometryczne ( w stopniach ) - funkcje logarytmiczne - '," / (% ", V;V!+ C #' D,"8 ) & ' ) *!"(% % #',"8(%%+ (%'% V;>V", " =4"?) * (!!"% #'% (%","8) 70

71 Matematyka - ((%$) SIN Sinus sin( 45 ) = COS Cosinus cos( 90 ) = 0 TAN Tanges tan( 30 ) = COT Cotangens cot( 30 ) = ASN Arcussinus asn( sin( 45 ) ) = 45 ACS Arcuscosinus acs( cos( 90 ) ) = 90 ATN Arcustangens atn( tan( 30 ) ) = 30 ACT Arcuscotangens act( cot( 30 ) ) = 30 Funkcje logarytmiczne SQRT Pierwiastek kwadratowy sqrt( 9 ) = 3 EXP - ( ' exp( 1 ) = LGT Logarytm naturalny lgt( exp( 2 ) ) = 2 LOG Y log (10^2) = 2 Funkcje ogólne ABS ;' abs( -45 ) = 45 MIN Minimum min( 3, 5, 1+1 ) = 2 MAX Maximum max( 3, 5, 1+1) = 5 PI 7' ' 5^2*pi/2 = :(% "!"+,(! $,') *,+!"%,' " $ + ) <,(!+,',! ( $ parametrów. $ %!+ "( + " " (% " ") 71

72 Pfiffikus v.3.2 /! usuwa aktualne dane >$% *8 +!" *8 ' w podanej 0(. < $ % " ' ( stopy procentowej) : '(% *8 ' : 50/5! )(' *8 '$ ' (!+ *### np. N ' '+, '+!"( 8(T *,+( "okres czasuc,,+% 72

73 Matematyka,+''%, D N ("! +("'ZZZ*Y/ "$ *Y/T O,,+ %+'%, "0 )-. Y, (*8 " *Y/ '+ ",, '+!" ) * %+ " '%, pola 0()N '((( ) ; ( *8 ( ' (" "!! ZZZ *Y/ " ' *Y/)& " ",+( celu (- (. * + (% '% ) <,"$ (% lub klawiszami <Ctrl>+<Enter>. / (% usuwamy aktualne dane. 73

74 Pfiffikus v.3.2 ;, 9 '!+ '", '' + #(9 N ' '') N ( '! ') 4 ('!C% D) 5.14 Notatnik & / + (% % % *### ) & ", + % " " %+ /) / " ' %+ (%! $ ) 0 " () 74

75 Matematyka < (, ("(" ' )*### ) :" ( ) ;!"+,+"!+' ) 5.15 Operacje tablicowe < " %," '% " C I zerowa kolumna przeznaczona jest tylko dla tekstu) oraz 9 wierszy. & ""!%)7 ' $!!"(",") 75

76 Pfiffikus v.3.2 Tabela zapisywana jest w pliku. Polecenie powoduje stworzenie nowej,")n!","+ "+ );!"+,+( ',").("!+ '$ ")&"" " %+ " " "L + )/!" ")0" " %+ numerze (-ach) kolumny (kolumn) lub wiersza (wierszy) prawym klawiszem myszy, $+ #() 76

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0)... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE... 5 ROBOT

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 ArCADia-TERMO Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 Spis Treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis Treści 1 Spis Treści... 2 2 Wprowadzenie... 9 3 Zakres merytoryczny... 11 3.1 Wstęp... 12 3.2

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze WEWNĄTRZSZKOLNY KURS DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Artur Adam Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo