PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : Ciepłowody INWESTOR : GMINA CIEPŁOWODY ul. Kolejowa 3, Ciepłowody BRANśA : instalacyjna kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa ASYST. PROJEKTANTA : Łukasz ANTOSZ inŝ. Robert HEJN mgr inŝ. Jolanta BOROWY PROJEKTANT : BRANśA WOD-KAN mgr inŝ. Kazimierz STRZELCZYK KIEROWNIK PRACOWNI : mgr inŝ. Kazimierz STRZELCZYK DzierŜoniów, sierpień 2008 r. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 1

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1.1. Dane ogólne Podstawa opracowania Zakres opracowania Cel opracowania Opis terenu Uzbrojenie terenu Warunki gruntowo-wodne Rozwiązania chroniące środowisko Rodzaj, ilość i sposób postępowania z odpadami. II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: 1. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do grani posesji Sieć wodociągowa Przyłącza wodociągowe MontaŜ wodociągu i armatury Bloki oporowe i podporowe Próba hydrauliczne (szczelności) Odwodnienie i odpowietrzenie wodociągu Płukanie i dezynfekcja wodociągu Oznaczenie wodociągu i armatury w terenie. 2.Kanalizacja sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji Bilans ścieków Pompownia ścieków surowych Dobór oczyszczalni ścieków Schemat technologiczny ukladu oczyszczania ścieków i przeróbki osadu Omówienie funkcji i zasady działania poszczególnych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków Prognozowane ładunki i stęŝenie zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni Ładunki i stęŝenia zanieczyszczeń doprowadzanych do złoŝa biologicznego Gwarantowany stopień oczyszczenia ścieków Odbiornik ścieków podczyszczonych Zasilanie oczyszczalni Lokalizacja oczyszczalni Ogrodzenie i dojazd na teren oczyszczalni. 3. Rury kanalizacyjne. 4. Studzienki kanalizacyjne. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 2

3 5. Izolacja elementów betonowych posadowionych w gruntach. 6. Próba szczelności kanalizacji sanitarnej. 7. Przekroczenie przeszkód terenowych. 8. Wykonanie wykopów roboty ziemne 9. Odwodnienie wykopu. 10. BranŜa drogowa wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową 11. BranŜa elektryczna. 12. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem. 13. Uwagi końcowe. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIKI Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 3

4 SPIS RYSUNKÓW L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 1 Orientacja - Ciepłowody Plansza zbiorcza uzbrojenia 1 1: Plansza zbiorcza uzbrojenia - kolor 2 1: Projekt zagospodarowania terenu-sieć kanalizacji sanitarnej 3 1: Projekt zagospodarowania terenu-sieć wodociągowa 4 1: Schemat sieci wodociągowej 5 1: Profil podłuŝny kanalizacji sanitarnej 6 1:100/500 8 Profil podłuŝny przyłączy kanalizacji sanitarnej 7 1:100/500 9 Profil podłuŝny proj.wylotu ścieków oczyszczonych do rz. Mała ŚlęŜa 8 1:50/50 10 Profil podłuŝny sieci wodociągowej 9 1:100/ Profil podłuŝny przyłączy wodociągowych 10 1:100/ Schematy węzłów Schemat wykonania przyłącza wody za pomocą nawiertki Studnia betonowa fi :20 15 Osadzenie włazu typu lekkiego i cięŝkiego 14 1:10 16 Brama 15 1:20 17 Ogrodzenie zewnetrzne 15a 1:20 18 Schemat przepompowni ścieków Po Rysunek technologiczny zabudowy oczyszczalni ścieków Projektowane odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej 18 1:20 21 Rysunki typowe Karty katalogowe Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 4

5 1. CZEŚĆ OGÓLNA: 1.1. Dane ogólne : OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : Ciepłowody INWESTOR : GMINA CIEPŁOWODY ul. Kolejowa 3, Ciepłowody BRANśA : instalacyjna /sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna/ 1.2. Podstawa opracowania : umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ciepłowody wydane w dn.26 marzec 2008r. przez Wójta m.ciepłowody Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ciepłowody wydane w dn.26 marzec 2008r. przez Wójta m.ciepłowody Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ciepłowody wydane w dn.21 lipca 2008r. przez Wójta m.ciepłowody Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ciepłowody wydane w dn.21 lipca 2008r. przez Wójta m.ciepłowody Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15 lipca 2008 r Techniczne warunki podłączenia z dnia pismo znak ZwiK 7030/02//08 wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod w/w zadanie projektowe Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:1000 dla obszaru objętego opracowaniem. Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 Wizja w terenie i pomiary uzupełniające. Uzgodnienia z instytucjami branŝowymi oraz z osobami prywatnymi. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura fachowa Zakres opracowania Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 5

6 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków /dz.nr 1285/1/ w ulicach o nr. ewidencyjnym 1285/15 i 1286 w Ciepłowodach. Projektuje się równieŝ budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, układ komunikacyjny droga wraz z chodnikiem i odwodnieniem (wg odrębnego opracowania - branŝa drogowa) oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem do projektowanej pmpowni i oczyszczalni ścieków (wg odrębnego opracowania - branŝa elektryczna). Zakres opracowania projektowego jest zgodny z umową zawartą z Inwestorem i wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody Cel opracowania Niniejsze opracowanie ma na celu : budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nowoprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych w ciągu projektowanego układu komunikacyjnego na działkach nr 1285/15 i 1286 obr. Ciepłowody dla stworzenie moŝliwości zaopatrzenie w wodę na cele bytowogospodarcze i P/POś pod przyszłą zabudowe, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, która będzie odbierać ścieki bytowogospodarcze z terenu objętego opracowaniem. Ścieki grawitacyjnie będą spływać projektowanym kolektorem ks 200 PVC-U w ciągu ulic na dz.nr 1285/15 i 1286 a dalej poprzez projektowaną pompownie ścieków na działce nr 1285/1 będą wtłaczane do projektowanej oczyszczalni ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rzeka Mała Ślęza (dz.nr 415), 1.5. Opis terenu. Teren objęty zakresem opracowania w chwili obecnej w znaczącej części jest wykorzystywany pod uprawy rolne, a zamierzona inwestycja uzbrojenia terenu w ciągi komunikacyjne i sieci wodnokanalizacyjne oraz oświetlenie uliczne jest zgodna z zapisami ustalonego planu szczegółowego dla tego terenu. Od strony północnej tereny osiedla graniczą z działką kolejową i nasypem na działce nr 293 a od zachodniej części z droga powiatową nr 3048D (dz. nr 947) 1.6. Uzbrojenie terenu Na obszarze inwestycji brak jest infrastruktury technicznej Lokalizacja Miejscowość Ciepłowody leŝy w powiecie ząbkowickim w południowej części Dolnego Śląska. Pod względem geograficznym leŝy na Przedgórzu Sudeckim w obrębie Wzgórz Dobrzenickich, Niemczańskich,Szklarskich i Lipowych. Głównym ciekiem wodnym odwadniającym teren gminy Ciepłowody jest rzeka Ślęza, która w pobliŝu Kolonii Bobolice ma swoje źródła. Jej dopływ Mała Ślęza przepływa przez wieś Ciepłowody.Teren inwestycji znajduje się na rzędnej 275,50-283,80 m n.p.m. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 6

7 1.8. Warunki gruntowo-wodne. Na badanym terenie zalegają gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego. Wystepują tu grunty spoiste w postaci gliny pylastej zwięzłej i gliny piaszczystej. W jednym otworze na głębokości 2,0-3,0 m p.p.t pod warstwą gliny nawiercono piasek gliniasty przewarstwiony gliny z domieszkami Ŝwiru, piasku średniego i cegły. W otworach geologicznych grunty charakteryzują się średnią wilgotnością, która uzaleŝniona jest od intensywności opadów atmosferycznych i moŝe ulegać wahaniom w ciągu roku. Jedynie w jednym z otworów na głębokości 1,0 m.p.p.t stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziemnych a na głęgokości 0,7 m.p.p.t zaobserwowano sączenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w odrębnym opracowaniu - dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoŝa dla w/w inwestycji, opr. GEOSTANDARD Sp. z o.o. ul.gęsia 24, Wrocław Rozwiązania chroniące środowisko. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów. Wykopy naleŝy prowadzić w taki sposób, aby przed pracami budowlanymi humus z terenu budowy był zdejmowany oddzielnie i złoŝony na wydzielonym miejscu. Powtórnie powinien być wykorzystany do humusowania terenu po niwelacji. Nadmiar urobku będzie transportowany na miejsce wskazane przez inwestora. Projektowana kanalizacja sanitarna jest w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy tworzyw sztucznych i odpowiednim połączeniom tych materiałów. UŜyte materiały do budowy posiadają niezbędne deklaracje zgodności. Budowa kanalizacji sanitarnej nie pogorszy, a jedynie doprowadzi do poprawy stanu środowiska. Przyszła eksploatacja nowoprojektowanej kanalizacji nie będzie pociągać za sobą Ŝadnych negatywnych konsekwencji. Media tj. ścieki bytowo-gospodarcze prowadzone kanałami nie będą miały moŝliwości przedostawania się do otaczającego je gruntu, a więc nie będzie to miało Ŝadnego wpływu na ekosystem. Podczas realizacji i po zakończeniu budowy kanalizacji nie wystąpią negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. Ochrona środowiska akustycznego zarówno dla etapu budowy oraz eksploatacji polegać będzie na zastosowaniu maszyn i urządzeń emitujących najmniejszy hałas, oznakowaniu stref zagroŝenia hałasem, wyposaŝeniu pracowników na stanowiskach pracy w sprzęt zabezpieczający przed nadmiernym hałasem Rodzaj, ilość i sposób postepowania z odpadami odpady komunalne będą gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inwestycji w pojemnikach w sposób selektywny ( szkło, drewno, itp.) i częściowo w sposób nieselektywny w oddzielnych pojemnikach ( odpady z czyszczenia placów ). Zgromadzone odpady będą wywoŝone na komunalne składowisko przez wyspecjalizowane firmy. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 7

8 odpady z budowy, remontu i demontaŝu obiektów budowlanych będą gromadzone w sposób selektywny i częściowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na własne potrzeby oraz częściowo wywoŝone na komunalne składowisko przez wyspecjalizowane firmy. odpady niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych opakowaniach (pojemnikach), które zabezpieczą przenikanie zanieczyszczeń do środowiska i zapewnią bezpieczeństwo prac przeładunkowych. Usuwane i transportowane będą przez wyspecjalizowane firmy, z którymi zostaną podpisane odpowiednie umowy przed przystąpieniem do budowy stacji i jej eksploatacji. Pojemniki do odpadów niebezpiecznych będą w rotacji pomiędzy odbierającym odpady a wytwarzającym odpady. Przewiduje się unieszkodliwianie odpadów przez ich składowanie na odpowiednim składowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane firmy. II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK 1.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Zgodnie z warunkami wydanymi w dn przez Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. Nową sieć wodociągową Ø 160 x 9,5 PE 100 SDR17 PN10 naleŝy zaprojektować do wodociągu w200 wykonanego z rur PVC/PE zlokalizowanego na działce drogi powiatowej dz.nr 947. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur z polietylenu PE 100 jako Ø 90x5,4, 110x6,6 160x9,5 PE SDR17 PN10. Na wpięciu do istniejącej sieci oraz na projektowanych odgałęzieniach sieci i hydrantów zaprojektowano armaturę odcinającą. Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, przyłącza, węzły i armatura) pokazano na planszy projektu zagospodarowania terenu, a rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym, spadki, zagłębienie, na rysunkach profili podłuŝnych w skali 1:100:500. Rury montować zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunków montaŝu. W trakcie układania wodociągu wykopy powinny być odwodnione. Nie moŝna dopuścić do wypłukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz naleŝy ograniczyć ryzyko zalewania wykopów przy występowaniu opadów. Odwodnienie wykopu moŝe mieć miejsce poprzez odpompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu dla odcinków do 100m. Zakres odwadniania wykopów naleŝy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. MontaŜ armatury (hydrantów, zasuw) i kształtek wykonać z usytuowaniem na planie realizacyjnym oraz wg schematów węzłów. Hydranty nadziemne DN80 montować na kolanie kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą. W celu zabezpieczenia przed kradzieŝą wody z hydrantów nadziemnych naleŝy je zabezpieczyć poprzez zastosowanie zaślepki na nasadach. Trzpienie zasuw prowadzić w obudowie. Zasuwy wyposaŝyć w skrzynki uliczne, które naleŝy posadowić na fundamencie ceglanym lub Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 8

9 betonowym oraz obetonować kołnierzem o średnicy 50 cm lub obłoŝyć dwoma pierścieniami kostki granitowej PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur Ø 40x2,4 PE SDR17 PN10. Połączenie z wodociągiem rozdzielczym wykonać poprzez opaskę i kombinacyjną zasuwę do nawierceń. Usytuowanie przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym. Przyłącza zaprojektowano do granicy działki, tak aby umoŝliwić przyszłym odbiorcom jak najszybsze podłączenie się do projektowanej sieci wodociągowej. Przyłącza zakończono zaślepką. Wszystkie materiały uŝyte do budowy sieci i przyłączy powinny posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami bądź aprobatami technicznymi jakie wydaje COBRTI INSTAL / AT/ Rury z polietylenu PE100 / w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Zakładu Higieny MONTAś WODOCIĄGU I ARMATURY Sieć wodociągową waz z przyłączami w całości zaprojektowano z rur przewodowych do przesyłania wody PE 100 SDR17 o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym PN 10. Przyjęto następujące średnice : Ø 40x2,4 PE SDR17 PN10, L = 70,79m Ø 90x5,4 PE SDR17 PN10, L = 18,51m Ø 110x6,6 PE SDR17 PN10, L = 204,33m Ø 160x9,5 PE SDR17 PN10, L = 239,09m Sieć wodociągową naleŝy ukladać i montować zgodnie z wytycznymi producenta rury. Na sieci zaprojektowanej zamontować armaturę zgodnie z załączonymi schematami węzłów sieci wodociągowej. Wodę do celów p/poŝ. będzie moŝna czerpać dzięki zaprojektowanym hydrantom 4 szt - nadziemnym o średnicy nominalnej DN 80 mm. Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z PN B PrzeciwpoŜarowe zabezpieczenie wodne. Miejsce zabudowy armatury oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN 82 / B Stosować obudowy i skrzynki uliczne teleskopowe BLOKI OPOROWE I PODPOROWE Wbudowie rurociągów z PE, zastosowanie betonowych bloków oporowych jak i podporowych występuje wyłącznie przy mieszanym zestawie materiałowym elementów z Ŝeliwa jak kształtki ( trójnik, kolana) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Dla ww. warunków bloki oporowe mają za zadanie zabezpieczenie rurociągu przed rozłączeniem się w przypadku zastosowania elementów o złączach kielichowych. Natomiast bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoŝe w dnie wykopu, wynikające ze znacznej róŝnicy Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 9

10 cięŝaru masy pomiędzy rurami z PE a elementami z Ŝeliwa. Przy uŝyciu łuków i trójników z PE naleŝy ze względu na występujące w sieciach wodociągowych uderzenia hydrauliczne, szczególnie starannie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych kształtek formę bloku oporowego stabilizującego je w czasie uderzeń hydraulicznych PRÓBA HYDRAULICZNA (SZCZELNOŚCI) Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu ciśnieniowym z PE naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewnętrznych systemów i ich części składowych/. Próbę hydrauliczną naleŝy przeprowadzić po ułoŝeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla mozliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próby szczelności naleŝy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, jednakŝe na Ŝądanie Inwestora lub UŜytkownika, próbę szczelności naleŝy przeprowadzać równieŝ dla całego przewodu. Pierwszą próbę przed zasypaniem wykopu dla poszczególnego odcinka wykonać na ciśnienie P=1,0MPa. Próbę końcową po zasypaniu rurociągu dla całego przewodu wykonać równieŝ na ciśnienie P=0,6MPa. Uwaga: Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niŝ 1,0 MPa. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do przeprowadzania próby szczelności, naleŝy zachować następujące warunki: ewentualne wymagania Inwestora związane z próbą powinny być ściśle określone w projekcie, zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza, wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, profil przewodu powinien być wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umoŝliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyŝszych punktach badanego odcinka, odcinek poddany próbie moŝe mieć długość około 600 m dla wykopów nieumocnionych ze skarpami, próba moŝe się odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Podczas odbioru szczelności przewodów PE próbę ciśnieniową wodną zaleca się wykonać zgodnie z normą PN-EN 805, poniewaŝ norma ta uwzględnia zjawisko wpływu relaksacji tworzywa na Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 10

11 zmiany wymiarów geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartości ciśnienia próbnego. Przy próbie ciśnieniowej pod wpływem stałej wartości ciśnienia wewnątrz przewodu zwiększa się średnica przewodu oraz długość badanego odcinka. Sprzęt do wykonania próby ciśnieniowej zgodnie z normą PN-EN 805 jest taki sam, jak dla normy PN-B /Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze/ ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE WODOCIĄGU Projektowany wodociąg odwadniany będzie poprzez hydranty p.poŝ. Odpowietrzenie sieci następować będzie poprzez hydranty oraz zawory czerpalne w podłączonych budynkach PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU Wodociąg przed jego oddaniem do ekploatacji podlega dokladnemu przepłukaniu czystą wodą, w celu wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wodociąg po dokładnym przepłukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, Ŝe woda z przepłukanaego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się chlorowaną wodą ( ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru tzn. Podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającego co najmniej 50mg Cl 2 /dm 3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10mg Cl 2 /dm 3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód naleŝy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednoi. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji naleŝy uzgodnić z Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji OZNACZENIE WODOCIĄGU I ARMATURY W TERENIE WzdłuŜ wodociągu na wysokości 0,4 m ponad wierzchem rury ułoŝyć taśmę z drutem indenyfikacyjnym. Elementy armatury podziemnej wodociągu oznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach betonowych, metalowych lub innych trwałych obiektach zgodnie z normą z PN-86/B KANALIZACJA SANITARNA 2.1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI Do wykonania kanalizacji sanitarnej naleŝy uŝyć materiałów zapewniających pewne i szczelne jej wykonanie. Z tego względu zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur Ø 200 PCV-U SDR34 SN8 z przyłączami do granic posesji z rur Ø 160 PVC-U SDR34 SN8. Na załamaniach sieci i na dłuŝszych odcinkach prostych zabudować studnie rewizyjne z PE bądź betonowe 1000 mm / miejscami Ø 600 PP zaopatrzonych we włazy typu cięŝkiego. Wpięcia przyłączy do sieci zaprojektowano poprzez studzienki rewizyjne lub odpowiednie trójniki PVC. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 11

12 Całość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została zaprojektowana z rur PVC-U. Minimalny spadek sieci Ø 200 0,5 %, przyłączy Ø 160-1,5 %. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granic posesji i zakończono zaślepkami. Do budowy kanalizacji będą uŝyte następujące średnice: Ø 200 PVC-U SN8 SDR 34- sieć, Ø 160 PVC-U SN8 SDR 34 przyłącza. Rury kanalizacyjne naleŝy układać zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej przedstawiają się następująco: 160PVC-U SDR34 SN8, L = 86,01m 200PVC-U SDR34 SN8, L = 480,34m studnie rewizyjne 1000 bet 8 szt studzienki 600PP - 9 szt Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu przyszłego osiedla domków jednorodzinnych będą spływać grawitacyjne projektowaną siecią kanalizacyjna Ø200 PVC-U z zadanym spadkiem w kierunku projektowanej pompowni na terenie oczyszczalni ścieków na dz. nr 1285/1. Z pompowni ścieki surowe wtłaczene są do studni rozpręŝnej Ø 1000 bet, skąd grawitacyjnie spływają do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz.nr 1285/1. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rzeka Mała Ślęza ( dz.nr 415). Z uwagi na konfiguracje ternu oraz rzędną dna odbiornika podczyszczonych ścieków zaszła konieczność zaprojekowana pompowni ścieków, która podniesie ścieki surowe /rurociąg tłoczny Ø 90x8,2 SDR11 PEHD / i wtłoczy je do studzienki rozpręŝnej. Studzienkę rozpręŝną wykonano z betonu B-45 i wyposaŝono w drabinke, kominek wentylacyjny DN110 oraz właz 600x600. W komorze rozpręŝnej redukowana będzie prędkość przepływu ścieków. Dennice studni rozpręŝnej zabezpieczyć wkladką z Ŝywic epoksydowanych. Specjalna wkładka PRECO (lub równowaŝna) wraz z wyprofilowanym odpowiednio dnem studni rozpręŝnej słuŝy do wytracania energii przeplywu ścieków. Zastosowanie takiego dna eliminuje konieczność budowy kosztownych sieci studni kaskadowych osadzonych na duŝych głębokościach. Przed odprowadzeniem ścieków podczyszczonych do rzeki zaprojektowano punkt pomiarowy (KP) betonowa studzienka Ø 1000 wraz z przepływomierzem elektromagnetycznym ENKO typ MPP DN 80. Przepływomierz zasilany będzie z przyłącza energetycznwgo oczyszczalni. Czytnik przepływu będzie zainstalowany w szafce sterowniczej oczyszczalni. Z uwagi na wypłycanie się kanału Ø 160 PVC-U odprowadzającego ścieki podczyszczone z KP do odbiornika zaprojektowano docieplenie. Jako izolację termiczna zastosowano otulinę gr.40mm Isover 7300 Alu. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Kanały ułoŝone bez zachowania minimalnego spadku lub z przeciwspadkiem nie będą kwalifikowały się do odbioru. Projektowany spadek ma być zachowany na całej długości odcinka. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 12

13 UWAGA: W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji sanitarnej. Dzięki monitoringowi moŝna dokonywać inspekcji kanalizacji, studni a takŝe pomiar szczelności kanału, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcję wizualną naleŝy wykonać zgodnie z normą EN ,, System kodowania inspekcji TV-kanałów 2.2. BILANS ŚCIEKÓW liczba mieszkańców L = 70osób q dś = 0,12 m 3 /M x d Q śr d = L x q ść = 70 x 0,12 = 8,4 m 3 /d do doboru oczyszczalni przyjęto wielkość Q dśr = 10,0 m 3 /d N d = 1,3 Q dmax = 12 m 3 /d N h = 2,0 Q hmax = 0,98 m 3 /h Gdzie: q dśr Q dśr Q dmax Q hmax - jednostkowa ilość ścieków, - średni dobowy dopływ ścieków, - maksymalny dobowy dopływ ścieków, - maksymalny godzinowy dopływ ścieków rodzaj ścieków: ścieki bytowo-gospodarcze odbiornik: rzeka Mała Ślęza 2.3. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Usytuowanie odbiornika, rzeźba terenu wymusiło konieczności przerzutu/wtłoczenie ścieków do studzienki rozpręŝnej na odpowiednią rzędną, aby zgrać się z rzędnymi wylotu do odbiornika-rzeki. Projektowaną pompownie ścieków oznaczono na planie sytuacyjnym jako Po. Pompownia dostarczona będzie na plac budowy jako gotowy obiekt z pełnym wyposaŝeniem wewnętrznym. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie wykopu pod pompownie, jego odwodnienie, montaŝ rury wywiewnej, która słuŝyć będzie jednocześnie do wprowadzenia do pompowni kabli sterujących i zasilającego, doprowadzenie energii do obiektu oraz zagospodarowanie rejonu pompowni. Zgodnie z ustaleniami z uŝytkownikiem zastosowano pompownie wykonane w zbiornikach Ŝelbetowych, wykonane w klasie B45, łączone na uszczelkę elastomerową wg DIN 4034 cz.i. Podstawowym kryterium doboru wydajności pomp była konieczność zapewnienia minimalnej wydajności, wynikającej z wartości RLM oraz zachowania prędkości przepływu ścieków w RT minimum 0,80 m/s (prędkość samooczyszczania). Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 13

14 L.p. Zbiornik przepompowni z kręgów Ŝelbetowych B45 [mm x mm] q p [l/s] RLM Przewody tłoczne Pompy zatapialne Po 1200x4600 3,94 70 DN80/80 AS 0830 D 50 HZ, 1,0kW WYPOSAśENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 1. Pompy AS 0830 D 50 HZ ( typy pomp wg tabeli) - szt.2 2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kęgów Ŝelbetowych B WyposaŜenie zbiornika: - drabinka złazowa - stal nierdzewna - poręcz stal nierdzewna - wspornik rozdzielnicy - kominki wentylacyjne - PCV - właz wejściowy - stal nierdzewna - prowadnice - stal nierdzewna - belka wsporcza - łacuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna - zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu) - zawory zwrotne kulowe szt.2 - Ŝeliwo - przewody tłoczne - stal nierdzewna - elementy złączne - stal nierdzewna - złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku - nasada T-52 z pokryw - 1 szt. 3. WyposaŜenie szafy sterowniczej: wyświetlacz dwuwierszowy typu D-LED z menu w języku polskim i zakres temperatury pracy od -20 º C do +50 º C, zabezpieczenie zaniku fazy i asymetrii zasilania, zabezpieczenie przeciewzwarciowe dla kaŝdej pompy, zabezpieczenie przeciwprzeciąŝeniowe dla kaŝdej pompy, dwustopniowe zabezpieczenie termiczne dla kaŝdej pompy, zabezpieczenie przed suchobiegoem, przełaczniki typu pracy pomp Automat/Wyłączona/Ręczna wyłącznik główny, gniazdo odbiorcze do podłączenia agregatu prądotwórczego, gniazdo monterskie 230V, wyłącznik róŝnicowoprądowy o czujności 0,030 ma, układ zasilania awaryjnego sterownika i modułu komunikacyjnego, Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 14

15 obudowa zewnetrzna z wysokoudarowego tworzywa, zamykana na wkładkę patentową, grzałka z termostatem, sygnalizację na wyswietlaczu pracy pomp i trybu w jakim znajduje się sterownik, sygnalizację na wyswietlaczu awarii kaŝdej pompy, liczniki załączeń pomp, wyświetlanie średnich czasów pracy pompowni, pamięć 20 ostatnich danych awaryjnych, moduł komunikacyjny wykorzystujący technologię GSM i język komunikacji ModBus RTU dostosowany do współpracy z systemami SCADA, interfejsymodułu: RS485 w celu podłączenia do niego przetwornika przepływomierza do podłączenia komputera (zmiana lub aktualizacja oprogramowania sterownika lub modułu GSM), system przekazu danych: GPRS, monitoring i sterowanie: dwustronne. Moduł komunikacyjny odbierając dane ze sterownika powinien wysyłać informacje do centralnego komputera przy pomocy pakietowej transmisji danych GPRS. Moduł powinien wysyłać takŝe SMS-y lub e. Eksploatator będzie miał prawo wyboru do ilu osób i o jakich stanach awaryjnychbedą wysyłane droga SMS lub . Wymagana jest takŝe mozliwość ustawienia interwału czasowego po jakim zostanie wysłana informacja. Raz na dobę o zadanej godzinie moduł będzie dokonywał samotestowania. Jedynym kosztem eksploatacji jest zakup i utrzymanie jednej karty SIM z pakietem GPRS dla jednego urzadzenia. Zakupu moŝna dokonać u dostawcy sterowania lub u dowolnego operatora sieci telefonii komórkowej. Stacja bazowa nie wymaga zakupu karty SIM, ani Ŝadnego modułu odbiorczego. Eksploatator bedzie miał moŝliwość bezpłatnego korzystania z danych o posiadanych przez siebie obiektach poprzez system monitoringu. System ma zapewnic dostęp do informacji o obiektach z kaŝdego miejsca na świecie, przy wykorzystaniu internetu i indywidualnego hasła dostępowego. Dostep do systemu jest bezpłatny. Centralny komputer będzie odbierał i wysyłał sygnały z/do wszystkich sterowników i umozliwiał słuŝbom eksploatacyjnym bezpłatne korzystanie ze wszytskich danych przy wykorzystaniu dostępu do internetu. Moduł wraz z systemem będzie dostarczać na bieŝąco ( GPRS + SMS) na komputerze bazowym w centralnej dyspozytorni nastepujące dane: czy i która pompa pracuje w trybie automatycznym, recznym lub jest wyłączona, czy i która pompa sygnalizuje awarię (alarm) lub prawidłowa pracę, czy drzwi szafy sterowniczej są otwarte (alarm), czy właz przepompowni nie jest przepełniony (alarm), poziom ścieków w centymetrach + wskazanie graficzne poziomu, aktualny pobór prądu przez kaŝdą pompę, Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 15

16 wskazanie licznika czasu pracy kaŝdej pompy od uruchomienia pompowni, wskazanie licznika czasu pracy kazdej pompy w ostatniej dobie, wskazanie braku lub obecności zasilania na obiekcie, aktualne wskazanie rejestratora przepływomierza oraz wskazanie przepływu w ciągu ostatniej doby, miesiaca i roku, Oprócz bieŝących informacji o stanie pompowni system będzie umozliwiał dostęp do archiwalnych danych o jej pracy wraz z dowolnym sortowaniem danych przez operatora. System będzie umoŝliwiał przeniesienie wyswietlanych danych do arkusza kalkulacyjnego, gdzie informacje moga być oglądane w postaci wykresów. System monitoringu będzie realizował ręczne, zdalne utrzymanie kaŝdej z pomp przy pomocy klikniecia w odpowiednie pola na stronie internetowej. Analogicznie będzie umoŝliwiał reczne, zdalne ich uruchomienie. Moduł monitoringu zainstalowany w sterowniku musi zapewniać łączność międzyobiektową. Łączność ta będzie realizować funkcje bezpieczeństwa działającą w sytuacji, gdy pompownia ulegnie awarii to pompownie pompujące do niej ścieki zostaną automatycznie powiadomione o awarii i automatycznie wyłączone do czasu usunięcia awarii, co zapobiega zalaniu obiektu i okolicznych mieszkańców. Po ustapieniu awarii pompownia wyśle sygnały zezwalajace na strat zablokowanych pompowni. NiezaleŜnie czy inwestor zakupi czy nie system monitoringu będzie on posiadał na stronie internetowej dostęp do wszystkich danych o obiekcie: data uruchomienia, przebyte i planowane przeglądy techniczne oraz ich zakres, specyfikację elementów składowych pompowni ścieków, konstrukcyjny rysunek techniczny, ustawienia parametrów pracy takich jak poziom załączania i wyłączania pomp, nastawy wyłączników silnikowych itp. Dane przesyłane z monitorowanych obiektów będą zapisywane niezaleŝnie na dwóch komputerach, a kazdy z nich zapisuje ja na dwóch niezaleŝnych dyskach, dodatkowo archiwa wysyłane będą poprzez do komputera rezerwowego oraz dokonywany będzie cotygodniowy, automatyczny zapis na płytach DVD. Dla obniŝenia kosztów eksploatacyjnych system monitoringu- dla pełnego i prawidłowego działania nie będzie wymagał dokupowania Ŝadnego rodzaju dodatkowego oprogramowania, licencji, stałych IP dla obiektów, APN-ów itd. System ten w stosunku do radiomodemów nie wymaga wykupienia wydzielonego pasma radiowego, stawiania masztów radiowych przy kaŝdej pompowni i stacji przekaźnikowych oraz ich kosztownej eksploatacji. Zbiorniki pompowni Betonowe elementy prefabrykowane przepompowni wykonane w klasie B45, łączone wg Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 16

17 DIN 4034 cz. i przy pomocy uszczelek elastomerowych., przystosowane do montaŝu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego Grubość dna zbiornika min. 150 mm Zbiorniki wyposaŝone w skosy ograniczające gromadzenie się osadów oraz zagniwanie ścieków. Wysokość skosu betonowego wylanego między ścianą zbiornika, a jego dnem określa się na 300 mm. Kąt skosu 45 Dla rur kanalizacji grawitacyjnej wykonanych z PCV naleŝy zastosować wklejane mufy wyposaŝone w uszczelkę gumową. Pompy. Przyjęto dwie naprzemiennie pracujące pompy z moŝliwością automatycznego równoległego ich załączania, przeznaczone do pompowania ścieków sanitarnych. Pompy będą wyposaŝone w wirniki otwarte, Pompy wyposaŝone są w osprzęt fabryczny przewiduje się zastosowanie prowadnic jednolub dwururowych. Z uwagi na fakt, Ŝe pompy pracują w zanurzeniu, przy zamkniętej pokrywie ich praca nie jest słyszalna na zewnątrz pompowni, dlatego teŝ nie przewiduje się wyposaŝania jej w dodatkowe elementy tłumiące. WyposaŜenie, armatura Wszystkie elementy wyposaŝenia wewnętrznego w tym szekle do pomp, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty do kabli zasilających i uziemiających, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, kołnierze, łańcuchy do wyciągania pomp oraz drabinki wykonane ze stali kwasoodpornej w klasie 0H18N9. Zastosowano podwójną armaturę, wyposaŝoną w dwa zawory zwrotne proste/kątowe, dwie zasuwy, trójnik z króćcem 2. W celu zmniejszenia ewentualnej uciąŝliwości zapachowej dla otoczenia pompownia będzie wyposaŝona w biofiltry, zamontowane na kominkach wentylacyjnych (prod. np. EKO PARTNERZY). Funkcje i wyposaŝenie sterownika. Naprzemienna, automatyczna praca pomp, z moŝliwością ręcznego uruchamiania. Wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry pracy przepompowni, Podtrzymanie zasilania, Zabezpieczenie zaniku faz, Zabezpieczenie asymetrii faz, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe kaŝdej z pomp, Zabezpieczenie przeciąŝeniowe kaŝdej z pomp, Zabezpieczenie temperaturowe kaŝdej z pomp, Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 17

18 Zabezpieczenie przed suchobiegiem, Okresowe automatyczne krótkotrwałe załączanie pomp przy dłuŝszym niŝ 24 h braku dopływu ścieków, Przełączniki pracy pomp Automatyczna/Wyłączona/Ręczna, Sygnalizację pracy pomp, Sygnalizacje awarii kaŝdej z pomp, Pomiar analogowy poziomu ścieków, Pomiary poboru prądów przez kaŝdą z pomp, Liczniki czasu pomp, Liczniki załączeń pomp. System monitoringu GSM. Szafa sterownicza. Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego, wyposaŝona w zamek patentowy, klasa ochronna IP 54 Wyłącznik główny, Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego, Gniazdo remontowe 1-fazowe, Wyłącznik róŝnicowo-prądowy, Grzałkę z termostatem, Układ zasilania awaryjnego dla sterownika i modułu monitoringu. DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEśY: Przygotowanie podłoŝa do osadzenia zbiornika. PodłoŜe to powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych moŝe być wykonane jako podsypka Ŝwirowa zagęszczona lub z chudego betonu, Osadzenie zbiornika. Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montaŝu Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwpora Ŝeniową - dla połączeń wyrównawczych Doprowadzenie przewodu z rur PVC umoŝ liwiających montaŝ przewodów zasilających pompy oraz montaŝ łączników pływakowych Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 18

19 Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika Pompownie muszą być wyprodukowane zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 89/106/EWG Wyroby budowlane Praca pomp będzie w pełni automatyczna, pompownia nie wymaga więc stałego dozoru a jedynie okresowego doglądu. Firma dostarcza gotową pompownię, przeprowadza montaŝ jej wyposaŝenia, dokonuje rozruchu hydraulicznego i technologicznego oraz oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Solidna konstrukcja zbiornika, sprawdzony nowoczesny system sterowania oraz wysokiej jakości pompy zapewniają niezawodność działania pompowni DOBÓR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PRZERÓBKI OSADU. Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów: OW - osadnik wstępny trójkomorowy OW10 ZB KP - złoŝe biologiczne I-stopnia typ BIOCLERE B95 - komora pomiaru przepływu ścieków OW osadnik wstępny typu OW10 (V = 10m 3 /Ø1,6 m) B złoŝe biologiczne BIOCLERE typ B95 na studzience SU2.3, S studzienki kanalizacyjne Urządzenia oczyszczalni ścieków BIOCLERE Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 19

20 Urządzenia typ Wymiary DxH(L) [m] Osadnik wstępny ZłoŜe biologiczne Osadnik wtórny Objętość [m 3 ] Masa [kg] Moc zainstalowana [kw] ZuŜycie energii [kwh/ d] OW 10 1,6 X 6,0 10, B 95 2,4 X 3,0 11, ,20 8,48 SU 2,3 2,3 X 2,22 3, opis symboli: D średnica, H wysokość, L długość Oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE składa się z: osadnika wstępnego, złoŝa biologicznego w obudowie tworzywa sztucznego, studzienki dolnej pełniącej równieŝ rolę osadnika wtórnego Efekty oczyszczania zaleŝą od właściwie dobranego układu technologicznego oczyszczalni ścieków, dostosowanego do wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. W małych oczyszczalniach ścieków (do 2000 RLM) głównym problemem w uzyskiwaniu stabilnych efektów oczyszczania jest ciągła nierównomierność ilości dopływających ścieków. Często występują wahania od całkowitego braku ścieków do dopływów nawet kilkukrotnie większych od planowanej przepustowości. Jest to szczególnie niebezpieczne dla oczyszczalni w technologii osadu czynnego, poniewaŝ w tym przypadku nie moŝna zapewnić odpowiedniego wieku osadu. Rozwijają się bakterie nitkowate powodujące tzw. puchnięcie osadu lub osad wypłukiwany jest całkowicie z reaktorów i zachodzi konieczność wykonania ponownego rozruchu technologicznego. Dlatego teŝ oczyszczanie ścieków w małych oczyszczalniach powinno być realizowane z zastosowaniem nowoczesnej technologii złoŝa zraszanego, w której niekorzystny efekt zmienności w dopływie zniwelowany jest poprzez zastosowanie recyrkulacji wewnętrznej. W ten sposób rzeczywista ilość ścieków przepływających przez złoŝe nie zaleŝy od ilości ścieków na dopływie, lecz jedynie od nastawy czasowej załączania się pompy recyrkulacji. Brak dopływu ścieków lub okresowy brak energii elektrycznej równieŝ nie stanowią problemu, gdyŝ złoŝe ma stały kontakt z powietrzem (dobre natlenienie) i moŝe przetrwać w tym stanie nawet do kilku tygodni. Obecnie stosowane jest nowoczesne złoŝe HUFO, które na zwiększoną powierzchnię czynną, na której rozwija się błona biologiczna oraz zapewnia odpowiednią przepuszczalnośc dla ścieków. Małe oczyszczalnie ścieków powinny działać w sposób automatyczny bez konieczności stałego dozoru lub obsługi fachowego technologa. W systemie Bioclere jedynymi elementami eksploatacyjnymi są pompy recyrkulacji wewnętrznej, wentylator oraz pompy osadowe. Urządzenia te pracują w pełni automatycznie, a ich nastawy raz prawidłowo wyregulowane podczas rozruchu technologicznego nie powinny ulegać zmianom w całym okresie eksploatacji. PoniewaŜ pompy pracują w systemie praca-przerwa, zuŝycie energii jest kilkukrotnie niŝsze od mocy zainstalowanej, Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach 20

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo