OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy"

Transkrypt

1 OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Autor: Bartosz Gajda ISBN: Format: B6, stron: 272 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Arkusz kalkulacyjny Calc to jeden ze sk³adników dostêpnego nieodp³atnie pakietu biurowego OpenOffice 2.0. Podobnie jak jego komercyjne odpowiedniki, Calc posiada ogromne mo liwoœci w zakresie przeprowadzania nawet najbardziej z³o onych obliczeñ. Jego u ytkownicy mog¹ tu wykorzystaæ nie tylko tworzone przez siebie formu³y, ale tak e rozbudowany zbiór predefiniowanych funkcji. Funkcje te, podzielone na kategorie, wymagaj¹ jedynie odpowiedniego zdefiniowania argumentów i to w³aœnie stanowi czêsto przeszkodê w ich wykorzystaniu. W wielu przypadkach trudno zorientowaæ siê, czy argumentem jest pojedyncza komórka, czy te zakres komórek. Lakoniczny opis wyœwietlany po wybraniu funkcji w programie rzadko okazuje siê pomocny. OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy zawiera zestawienie opisów wszystkich opcji, jakie oferuje swoim u ytkownikom aplikacja OpenOffice Calc. W ka dym rozdziale znajdziesz omówienie innej kategorii funkcji. Dowiesz siê, jakie jest zastosowanie ka dej z nich, poznasz liczbê i znaczenie argumentów funkcji oraz typ i interpretacjê zwracanej wartoœci. Ka dy opis zawiera tak e przyk³ad zastosowania funkcji, co znacz¹co u³atwia zrozumienie zadania przez ni¹ realizowanego. Funkcje bazodanowe Funkcje operuj¹ce na datach i godzinach Funkcje finansowe Funkcje informacyjne Funkcje logiczne Funkcje matematyczne Funkcje macierzowe Funkcje statystyczne Funkcje arkusza kalkulacyjnego Funkcje tekstowe Inne funkcje Usprawnij i przyspiesz swoj¹ pracê z arkuszem kalkulacyjnym!

2 Spis treści Wstęp Funkcje kategorii Baza danych Funkcje kategorii Data i godzina Funkcje kategorii Finanse Funkcje kategorii Informacja Funkcje kategorii Logiczne Funkcje kategorii Matematyka Funkcje kategorii Macierz Funkcje kategorii Statystyka Funkcje kategorii Arkusz kalkulacyjny Funkcje kategorii Tekst Funkcje kategorii Dodatek...FTP 3

3 Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek BESSELI Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela dla czysto urojonych argumentów. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: n In( x) = ( i) Jn( ix) gdzie Jn jest funkcją Bessela J. BESSELI(;rząd), dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELJ Funkcja służy do obliczania wartości funkcji Bessela. BESSELJ(;rząd) I

4 , dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELK Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela dla czysto urojonych argumentów. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: p n+ 1 Kn ( x) = i [ Jn( ix) + iyn ( ix)] 2 gdzie J n oraz Y n są odpowiednio funkcjami Bessela J i Y. BESSELK(;rząd), dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELY Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela zwanej także funkcją Webera lub funkcją Neumanna. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: II OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

5 Jν ( x) cos( νπ ) J ν ( x) Yn ( x) = lim ν n sin( νπ ) gdzie Jν jest funkcją Bessela J. BESSELY(;rząd), dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BIN2DEC Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu dziesiętnego. BIN2DEC() binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć maksymalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek III

6 BIN2HEX Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu szesnastkowego. BIN2HEX(;miejsca) binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć maksymalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na jej początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. BIN2OCT Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu ósemkowego. IV OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

7 BIN2OCT(;miejsca) binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć maksymalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na jej początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. COMPLEX Funkcja służy do zapisu liczby zespolonej w postaci x+yi lub x+yj na podstawie podanej jako argumenty części rzeczywistej i urojonej. COMPLEX(część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona) część_rzeczywista argument określa część rzeczywistą liczby zespolonej. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek V

8 część_urojona argument określa część urojoną liczby zespolonej. jednostka_urojona argument określa jednostkę urojoną, może przyjmować wartości i lub j. Jeżeli argument jednostka_urojona zostanie pominięty, przyjmie wartość domyślną i. DEC2BIN Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapisu binarnego. DEC2BIN(;miejsca) dziesiętna, którą chcemy konwertować. Argument musi być liczbą większą od 512 i mniejszą od 511. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. VI OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

9 DEC2HEX Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapisu szesnastkowego. DEC2HEX(;miejsca) dziesiętna, którą chcemy konwertować. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę gdzie najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. DEC2OCT Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapisu ósemkowego. DEC2OCT(;miejsca) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek VII

10 dziesiętna, którą chcemy konwertować. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. DELTA Funkcja służy do sprawdzania, czy dwie liczby podane jako argumenty są sobie równe. DELTA(1;2) 1 pierwsza z porównywanych liczb. 2 druga z porównywanych liczb. Jeżeli pominiemy argument 2, przyjmie on wartość domyślną 0. VIII OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

11 ERF Funkcja służy do wyznaczania wartości całki błędu Gaussa w zadanych argumentami granicach. ERF(granica1;granica2) granica1 argument określa dolną granicę całkowania. granica2 argument określa górną granicę całkowania. Całka błędu Gaussa ma postać: b 2 = t 2 ERF( a, b) e dt a π ERFC Funkcja służy do wyznaczania wartości całki błędu Gaussa w granicach od podanej argumentem granicy do nieskończoności. ERFC(granica) granica argument określa dolną granicę całkowania. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek IX

12 Funkcja oblicza następującą całkę: ERFC( x) = + x 2 e t 2 dt π FACTDOUBLE Funkcja służy do obliczania silni liczby z przyrostami o 2. FACTDOUBLE(), której silnię chcemy policzyć. Dla parzystej liczby n jest obliczana następująca silnia: n*(n-2)* (n- 4)* *4*2, a dla nieparzystej n jest obliczana silnia: n*(n-2)*(n-4)* *3*1. GESTEP Funkcja służy do testowania wartości liczbowej w taki sposób, że kiedy wartość testowana jest większa lub równa zadanej wartości progowej, funkcja zwraca wartość 1, a kiedy wartość testowana jest mniejsza, funkcja zwraca wartość 0. X OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

13 GESTEP(;próg) wartość, którą testujemy. Argument powinien być liczbą. próg wartość progowa. Argument powinien być liczbą. Jeżeli argument próg zostanie pominięty, przyjmie wartość domyślną 0. HEX2BIN Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do zapisu binarnego. HEX2BIN(;miejsca) szesnastkowa, którą chcemy konwertować. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XI

14 w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe znaki reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. HEX2DEC Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do zapisu dziesiętnego. HEX2DEC() szesnastkowa, którą chcemy konwertować. Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. HEX2OCT Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do zapisu ósemkowego. HEX2BIN(;miejsca) szesnastkowa, którą chcemy konwertować. XII OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

15 miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. IMABS Funkcja służy do wyznaczania modułu (wartości bezwzględnej) liczby zespolonej. IMABS() zespolona, której moduł chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMABS("4+3i") zwróci wartość 5. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XIII

16 IMAGINARY Funkcja służy do wyodrębniania części urojonej liczby zespolonej. IMAGINARY() zespolona, której część urojoną chcemy wyodrębnić. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMAGINARY("4+3i") zwróci wartość 3. IMARGUMENT Funkcja służy do wyznaczania argumentu (kąta) liczby zespolonej. Wynik jest zwracany w radianach. IMARGUMENT() zespolona, której argument chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XIV OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

17 =IMARGUMENT("2+2i") zwróci wartość 0,79, co odpowiada π/4 (45º). IMCONJUGATE Funkcja służy do określania liczby sprzężonej dla zadanej liczby zespolonej. IMCONJUGATE() zespolona, dla której chcemy wyznaczyć liczbę sprzężoną. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMCONJUGATE("1+2i") zwróci wartość 1-2i. IMCOS Funkcja służy do wyznaczania cosinusa liczby zespolonej. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XV

18 IMCOS() zespolona, której cosinus chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMCOS("5+5i") zwróci wartość i. IMDIV Funkcja służy do wyznaczania ilorazu dwóch liczb zespolonych. IMDIV(dzielna;dzielnik) dzielna zespolona stanowiąca dzielną ilorazu. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. dzielnik zespolona stanowiąca dzielnik ilorazu. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XVI OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

19 IMDIV("2+3i";"1+2i") zwróci wartość i. IMEXP Funkcja służy do wyznaczania postaci wykładniczej liczby zespolonej. IMEXP() zespolona, której postać wykładniczą chcemy otrzymać. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. IMEXP("2+3i") zwróci wartość i. IMLN Funkcja służy do wyznaczania logarytmu naturalnego liczby zespolonej. IMLN() Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XVII

20 zespolona, której logarytm naturalny chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMLN("1+1i") zwróci wartość i. IMLOG10 Funkcja służy do wyznaczania logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej. IMLOG10() zespolona, której logarytm dziesiętny chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMLOG10("3+5i") zwróci wartość i. IMLOG2 Funkcja służy do wyznaczania logarytmu o podstawie równej 2 liczby zespolonej. XVIII OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

21 IMLOG2() zespolona, której logarytm o podstawie 2 chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMLOG2("1+4j") zwróci wartość j. IMPOWER Funkcja służy do wyznaczania potęgi liczby zespolonej. IMLOG2(;wykładnik) zespolona, której potęgę chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. wykładnik wykładnik potęgi; może być dowolną liczbą rzeczywistą. =IMPOWER("1+2i";3) zwróci wartość -11-2i. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XIX

22 IMPRODUCT Funkcja służy do wyznaczania iloczynu liczb zespolonych. IMPRODUCT(1;2;...;30) 1;2;...;30 liczby zespolone (maksymalnie 30), których iloczyn chcemy wyznaczyć. Liczby powinny być podane w postaci x+yi lub x+yj i ujęte w cudzysłów. Argumenty mogą być odwołaniami do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby zespolone. IMPRODUCT("1+2i";"2+3i" ) zwróci wartość -4+7i. IMREAL Funkcja służy do wyodrębniania części rzeczywistej liczby zespolonej. IMREAL() zespolona, której część rzeczywistą chcemy wyodrębnić. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XX OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

23 =IMREAL("4+3i") zwróci wartość 4. IMSIN Funkcja służy do wyznaczania sinusa liczby zespolonej. IMSIN() zespolona, której sinus chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMSIN("5+5i") zwróci wartość i. IMSQRT Funkcja służy do wyznaczania pierwiastka kwadratowego liczby zespolonej. IMSQRT() Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XXI

24 zespolona, której pierwiastek kwadratowy chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMSQRT("4+6i") zwróci wartość i. IMSUB Funkcja służy do wyznaczania różnicy dwóch liczb zespolonych. IMSUB(1;2) 1 zespolona, od której ma zostać odjęta 2. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. 2 zespolona, która ma zostać odjęta od liczby 1. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. =IMSUB("5-2i";"2+3i") zwróci wartość 3-5i. XXII OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

25 IMSUM Funkcja służy do wyznaczania sumy liczb zespolonych. IMSUM(1;2;...;30) 1;2;...;30 liczby zespolone (maksymalnie 30), których sumę chcemy wyznaczyć. Liczby powinny być podane w postaci x+yi lub x+yj i ujęte w cudzysłów. Argumenty mogą być odwołaniami do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby zespolone. =IMSUM("-1-2i";"-3-4i") zwróci wartość -4-6i. KONWERTUJ_ADD Funkcja służy do konwersji wartości wyrażonej w jednym systemie miar do innego systemu miar. KONWERTUJ_ADD(wartość;jednostka_wejściowa; jednostka_docelowa) wartość wartość, którą chcemy konwertować, wyrażona w jednostkach określonych argumentem jednostka_wejściowa. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XXIII

26 jednostka_wejściowa argument określający jednostkę wartości wartość. Może przyjmować wartości symboli jednostek wymienionych w tabeli Symbole jednostek należy ująć w cudzysłów. Dodatkowo przed symbolami jednostek z tabeli 11.1 można umieszczać wymienione w tabeli 11.2 przedrostki odpowiadające poszczególnym mnożnikom. jednostka_docelowa jednostka, w jakiej ma być podany wynik funkcji. Argument może przyjmować wartości symboli jednostek wymienione w tabeli Symbole jednostek należy ująć w cudzysłów. Dodatkowo przed symbolami jednostek z tabeli 11.1 można umieszczać wymienione w tabeli 11.2 przedrostki odpowiadające poszczególnym mnożnikom. Tabela Dopuszczalne symbole jednostek wielkości fizycznych Wielkość Masa Długość Czas Ciśnienie Siła Energia Moc Siła pola Temperatura Objętość Powierzchnia Prędkość Jednostka g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec yr, day, hr, mn, sec Pa, atm, mmhg, Torr, psi N, dyn, pond J, e, c, cal, ev, HPh, Wh, BTU W, HP, PS T, ga C, F, K, Reau, Rank l, tsp, tbs, oz, cup, pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha m/s, m/h, mph, kn, admkn =KONWERTUJ_ADD(1;"atm";"hPa"), zwróci wynik 1013,25, co oznacza że jedna atmosfera odpowiada 1013,25 hektopaskalom. XXIV OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

27 Tabela Przedrostki i odpowiadające im mnożniki Przedrostek Mnożnik Y Z E P T G 10 9 M 10 6 k 10 3 h 10 2 e 10 1 d 10 1 c 10 2 m 10 3 u 10 6 n 10 9 p f a z y OCT2BIN Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do zapisu binarnego. OCT2BIN(;miejsca) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XXV

28 ósemkowa, którą chcemy konwertować. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. OCT2DEC Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do zapisu dziesiętnego. OCT2DEC() ósemkowa, którą chcemy konwertować. Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. XXVI OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

29 OCT2HEX Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do zapisu szesnastkowego. DEC2HEX(;miejsca) ósemkowa, którą chcemy konwertować. miejsca znaków, którą ma zwrócić funkcja. Jeżeli pominiemy argument miejsca, zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek XXVII

FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT

FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT Funkcje dodatków i automatyzacji: FUNKCJE W EXCELU WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT REJESTR.KOD SQL.REQUEST Służy do wywołania procedury w bibliotece dołączonej dynamicznie lub w zasobie kodu Służy do

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Instytut Elektrotechniki Zakład Elektroenergetyki TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM ROK I SEM. I INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym?

Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym? S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym? Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wprowadzaniem dat i czasu do arkusza

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński

Metody numeryczne I. Janusz Szwabiński Metody numeryczne I Janusz Szwabiński Redakcja techniczna, opracowanie tekstu i skład: Janusz Szwabiński Złożono za pomocą systemu L A TEX 2ε i edytora Kile. Copyright c 2006 by Janusz Szwabiński Spis

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo