ANNALES. Krystyna Szwed-Urbaś, Zbigniew Segit. Charakterystyka wybranych cech ilościowych u mieszańców pszenicy twardej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNALES. Krystyna Szwed-Urbaś, Zbigniew Segit. Charakterystyka wybranych cech ilościowych u mieszańców pszenicy twardej"

Transkrypt

1 ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 1 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONI A SECTIO E 2004 Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, Lublin, Poland Krystyna Szwed-Urbaś, Zbigniew Segit Charakterystyka wybranych cech ilościowych u mieszańców pszenicy twardej The characteristics of the chosen traits of durum wheat hybrids ABSTRACT. The experimental material consisted of two hybrid populations of Triticum durum, obtained as a result of crossing three morphologically different forms. Maternal forms were: the Austrian cultivar Astrodur (var. leucomelan ) and the Argentinian Buck Cristal (var. leucurum ). The paternal form in both crossings was a Polish line LGR 39/772/90/a/b (var. candicans ). Generation to underwent a detailed analysis. For each crossing combination, coefficients of fenotypal correlation, coefficients of variability, heritability in the broad sense, and genetic progress were calculated taking into consideration the following features: plant height, spike length, number of spikelets per spike, number of grains per spike, number of grains per spikelet, grain weight per spike and 1000 grains weight. A great variety was noticeable as regards the values of all analyzed features, while the level of the received coefficient of variability and of correlation depended on the feature as well as on the crossing combination and the generation. High values of heritability coefficient as well as genetic progress for such important yielding traits as the number and weight of grains per spike were achieved in the combination in which the maternal form was the Argentinian cultivar Buck Cristal. It can be assumed that this variety is a good carrier of a high level of the above mentioned features. KEY WORDS: heritability, genetic progress, correlations, hybrids, Triticum d urum Pszenica twarda plonuje na ogół niżej niż pszenica zwyczajna, stąd i ceny ziarna tego gatunku są wyższe od cen na ziarno pszenicy zwyczajnej. W ostatnich latach można jednak odnotować znaczny postęp hodowlany w tym zakresie. Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1,

2 102 Przykładem mogą być Niemcy, gdzie uprawę i hodowlę własnych odmian rozpoczęto w latach 70., a już w 1989 r. uzyskano najwyższy w krajach Europy plon pszenicy twardej, wynoszący średnio 5,07 t/ha [Łazarowicz 1992]. W doświadczeniach prowadzonych na Lubelszczyźnie w latach średni plon krajowych linii hodowlanych pszenicy twardej wynosił 4,01 t/ha, co stanowiło 75,2% plonu pszenicy zwyczajnej [Rachoń i in. 2002]. Zachęca to do prowadzenia dalszych prac badawczych, pozwalających na uzyskanie informacji co do doboru wartościowych form rodzicielskich i możliwości otrzymania poprzez krzyżowanie korzystnych rekombinacji cech związanych z plonem. Celem niniejszej pracy była ocena poziomu genetycznego uwarunkowania cech struktury plonu, korelacji pomiędzy cechami, a także wartości postępu genetycznego w dwu różniących się genotypowo populacjach mieszańcowych pokolenia. METODY Przedmiotem badań były dwie populacje mieszańcowe Triticum durum, otrzymane w wyniku krzyżowania trzech różniących się morfologicznie form. Matecznymi formami były: austriacka odmiana Astrodur (var. leucomelan ) oraz argentyńska Buck Cristal (var. leucurum ). Formę ojcowską w obu programach krzyżowań stanowiła bezostna linia LGR 39/772/90/a/b (var. candicans ), wyprowadzona w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin AR w Lublinie. Odmiany rodzicielskie i potomstwo mieszańcowe uprawiano w latach , w Gospodarstwie Doświadczalnym AR w Czesławicach k/nałęczowa, woj. lubelskie. Ziarno wysiewano punktowo w rozstawie cm w pasach 2 m szerokości. Termin siewu uzależniony był od warunków atmosferycznych w poszczególnych latach. Późno, bo dopiero 23 kwietnia, dokonano siewu w latach 1996 i 1997, najwcześniej (7 IV) wysiano pszenicę w 1998 roku, w 1999 r. 9 IV, w 2000 r. 12 IV. Stanowisko i nawożenie było jednakowe we wszystkich latach badań. Do pomiarów biometrycznych wybierano każdego roku rośliny w stadium dojrzałości pełnej. Dla odmian rodzicielskich dokonano pomiarów po 25 roślin. Dla pokolenia (1996 r.) liczebność badanych roślin wynosiła, zależnie od kombinacji, od 53 do 96. Począwszy od pokolenia do, prowadzono w obu kombinacjach selekcję, odrzucając rośliny wysokie i o niskiej masie ziarn z kłosa oraz MTZ. Liczebność badanych roślin w obu kombinacjach krzyżowania podano w tabeli 2. Analizą objęto wysokość roślin, długość kłosa, liczbę kłosków w kłosie, liczbę ziarn w kłosie i kłosku, masę ziarn z kłosa, masę 1000 ziarn. Dla każdej cechy obliczono średnie arytmetyczne ( x ), współczynniki zmienności (CV%), współczynniki korelacji (rxy) między cechami. Odziedzi-

3 103 czalność w szerokim sensie wyliczono dla według wzoru podanego przez Mahmuda i Kramera [1951]. Teoretyczny postęp genetyczny (Pg) w drugim pokoleniu mieszańców obliczono wg wzoru: Pg = (h 2 s k ) / x 100, w którym k = 1,7. Uzyskany w pokoleniach do postęp genetyczny wyliczono z różnicy selekcyjnej pomiędzy średnią wartością cechy dla roślin wybranych a średnią ogólną dla pokolenia, przy zachowaniu 10% selekcji, a otrzymane wartości wyrażono w procentach średniej populacji. Wyniki badań zestawiono w tabelach 1 6. Dla masy ziarn z kłosa i MTZ opracowano szeregi rozdzielcze wskazując na różnice w rozkładach wartości zarówno pomiędzy pokoleniami, jak i kombinacjami krzyżowania (ryc. 1 i 2). WYNIKI W tabeli 1 podano średnie wartości analizowanych cech dla form rodzicielskich. Najwyższa jest odmiana Buck Cristal. Odmiana ta miała we wszystkich latach badań wyższą masę 1000 ziarn w porównaniu z austriacką odmianą Astrodur i ojcowską linią LGR 39/772/a/b. Na wartość wszystkich analizowanych cech miały przy tym wpływ warunki pogodowe w poszczególnych latach badań. Na przykład w latach 1997 i 1999 mała ilość opadów i niedobór wilgoci w glebie we wczesnych stadiach rozwojowych roślin, tj. w maju i czerwcu, miały niewątpliwie wpływ na obniżenie poziomu masy ziarn z kłosa i MTZ w porównaniu z pozostałymi latami badań (tab. 1). W pokoleniu (1996) średnia wartość większości analizowanych cech kształtowała się na ogół pośrednio w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla form rodzicielskich. W odniesieniu natomiast do tak ważnego elementu, jakim jest masa ziarn z kłosa, otrzymane wartości były dla obu kombinacji mieszańcowych wyższe od wyników uzyskanych dla obojga rodziców. W kombinacji Astrodur x LGR 39/772/90/a/b wyższa była również średnia masa 1000 ziarn w porównaniu z wyjściowymi formami rodzicielskimi (tab. 1 i 2). Dla wszystkich przy tym cech zarówno zakres zmienności, jak i otrzymane współczynniki zmienności fenotypowej były wyższe w kombinacji Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b, w której stwierdzono większe różnice pomiędzy formami rodzicielskimi. Widoczny jest również wpływ formy matecznej na rozkład wartości cech zarówno w pokoleniu drugim, jak i dalszych pokoleniach mieszańcowych. W podanym dla przykładu rozkładzie masy ziarn z kłosa (ryc. 1) oraz MTZ (ryc. 2) można zauważyć, że mimo wpływu lat badań na średnią wartość wymienionych parametrów genotypy o bardzo wysokiej masie ziarn z kłosa i MTZ

4 104 z większą częstością wystąpiły w kombinacji, w której formą mateczną była odmiana Buck Cristal. Stąd kierunkowa selekcja na te cechy w kombinacji Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b dała lepsze rezultaty. Wystarczy podać, że w najbardziej interesującym pokoleniu wymienionej kombinacji 24% pojedynków miało masę ziarn z kłosa >3,0 g, a MTZ powyżej 60 g miało aż 56% analizowanych roślin, podczas gdy w kombinacji Astrodur x LGR 39/772/90/a/b udział roślin o wymienionych parametrach masy ziarn z kłosa i MTZ wynosi zaledwie 4% (ryc.1 i 2). Warto jednak odnotować, że w porównaniu z wcześniejszymi pracami [Segit, Szwed-Urbaś 1993; Szwed-Urbaś, Segit 1993], dotyczącymi innych kombinacji krzyżowań w obu populacjach mieszańcowych odnotowano wyższy poziom tak ważnych elementów plonotwórczych, jak liczba i masa ziarn z kłosa oraz MTZ. Podobnie przy tym, jak w pracach innych autorów [Lebsock, Amaya 1969; De Pace i in. 1985; Ikram Ul Haq, Tanach Laila 1991], zarówno wartość obliczonego dla analizowanych cech w pokoleniu drugim współczynnika odziedziczalności, jak i teoretycznego postępu genetycznego zależała w dużej mierze od kombinacji krzyżowania (tab. 3). Tabela 1. Wartość badanych cech dla form rodzicielskich T. durum Table 1. Values of the examined features of the parental forms T. durum Odmiana Linia Cultivar Line Astrodur Liczba Wysokość Długość kłosków Roślin kłosa Rok w kłosie Plant Ear Year No. of height length spikelets cm cm x Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b x 76,5 70,3 72,3 65,3 66,3 70,1 88,7 84,3 92,0 80,7 71,7 83,5 68,9 72,7 76,0 68,0 68,0 70,7 6,2 6,8 8,0 7,9 6,5 7,1 8,3 6,3 8,0 7,2 7,0 7,4 6,8 6,3 6,3 6,6 6,1 6,4 14,7 15,9 17,8 17,2 15,6 16,2 16,0 13,6 16,2 15,2 14,8 15,2 17,7 16,4 16,0 17,8 17,8 17,1 Liczba Liczba ziarn w ziarn w kłosie kłosku No. of No. of kernel kernel per spikelet 38,4 38,9 48,8 38,4 39,6 40,8 32,7 27,2 24,4 27,8 35,4 26,5 51,9 36,8 44,2 40,2 47,4 44,1 2,6 2,5 2,7 2,2 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,8 2,4 1,9 2,9 2,2 2,8 2,3 2,8 2,6 Masa ziarn z kłosa Weight of kernel g 1,5 1,5 2,0 1,4 1,9 1,7 2,3 1,3 1,5 1,4 2,3 1,8 2,0 1,2 1,5 1,2 2,1 1,6 Masa 1000 ziarn 1000 kernel weight g 37,6 37,9 40,2 36,5 47,7 39,9 71,2 48,1 61,3 49,8 66,8 59,4 39,1 32,5 34,9 30,0 44,4 36,2

5 Rycina 1. Rozkład masy ziarn z kłosa w pokolenich do Figure 1. Distribution of weight of kernel in to generations 105

6 Rycina 2. Rozkład masy 1000 ziarn w pokoleniach do Figure 2. Distribution of 1000 kernel weight in to generations 106

7 107

8 108 W kombinacji Astrodur x LGR 39/772/90/a/b uzyskano ujemną, nonsensowną wartość współczynnika odziedziczalności dla wysokości roślin, długości kłosa i liczby kłosków w kłosie. W przypadku pozostałych cech wartość obliczonych 2 współczynników była stosunkowo niska, przy czym dla masy ziarn z kłosa h wynosiła zaledwie 0,09. W kombinacji Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b 2 odziedziczalność masy ziarn z kłosa była stosunkowo wysoka (h = 0,51). Dość wysokie wartości obliczonego współczynnika otrzymano również dla wysokości 2 2 roślin (h = 0,64) oraz długości kłosa i liczby kłosków w kłosie (h = 0,53 0,57). Najwyższą odziedziczalnością w tej kombinacji cechuje się liczba ziarn w kłosie 2 i kłosku (h = 0,72). Dla wymienionych cech uzyskano również dość wysokie wartości teoretycznego postępu genetycznego. Odziedziczalność MTZ była natomiast w obu populacjach stosunkowo niska (tab. 3). Tabela 3. Odziedziczalność (h2) i teoretyczny postęp genetyczny (Pg) w drugim pokoleniu mieszańców T. durum Table 3. Heritability (h2) and theoretical genetic progress (Pg) in the second generation of T. durum hybrids Kombinacje krzyżownia Hybrid combination Cecha Trait Wysokość roślin Plant height cm Długość kłosa Ear length cm Liczba kłosków w kłosie No. of spikelets Liczba ziarn w kłosie No. of kernel Liczba ziarn w kłosku No. of kernel per spikelet Masa ziarn z kłosa Weight of kernel g Masa 1000 ziarn 1000 kernel weight g Astrodur x LGR 39/772/90/a/b Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b h2 Pg % h2 Pg % - - 0,64 9, ,57 10, ,53 9,7 0,42 16,9 0,72 31,9 0,51 19,6 0,72 29,6 0,09 3,4 0,51 24,3 0,30 7,5 0,32 8,9 W odniesieniu do wysokości roślin i cech budowy kłosa faktycznie uzyskany postęp był na ogół niższy od teoretycznego. Z rolniczego punktu widzenia interesująca może być ujemna wartość postępu dla wysokości roślin w pokoleniu.

9 109

10 Tabela 5. Współczynniki korelacji dla badanych cech Astrodur x LGR 39/772/90/a/b 110 w populacji Cecha Trait Długość kłosa Ear length (cm) Liczba kłosków w kłosie No. of spikelets Liczba ziarn w kłosie No. of kernel Liczba ziarn w kłosku No. of kernel per spikelet Masa ziarn z kłosa Weight of kernel (g) Masa 1000 ziarn 1000 kernel weight (g) Pokolenie Generation Table 5. Correlation coefficients of the examined features in the population Astrodur x LGR 39/772/a/b Wysokość roślin Plant height (cm) 0,192 0,372** 0,510** 0,114-0,438* 0,315** 0,111 0,362** 0,105-0,407* 0,157 0,232** 0,390** 0,361* -0,502* 0,074 0,165 0,210 0,332-0,179 0,160 0,235** 0,074 0,442** -0,304 0,003 0,095-0,352* 0,193 0,147 *rxy istotny przy α = 0,05 significant at α = 0.05 **rxy istotny przy α = 0,01 significant at α = 0.01 Długość kłosa Ear length (cm) 0,469** 0,479** 0,577** 0,504** 0,216 0,217* 0,365** 0,428** 0,405* 0,640** 0,094 0,098 0,146 0,218 0,486* 0,282* 0,234* 0,279 0,092 0,514** 0,098-0,023-0,114-0,349* 0,028 Liczba kłosków w kłosie No. of spikelets Liczba ziarn w kłosie No. of kernel 0,335** 0,281** 0,241 0,298 0,487* 0,066-0,287** -0,252-0,108-0,359 0,271** -0,029 0,222-0,094 0,042-0,106-0,264** 0,064-0,501** -0,461* 0,961** 0,836** 0,877** 0,916** 0,638** 0,790** 0,584** 0,690** 0,720** 0,693** -0,426** -0,218* -0,352* -0,187-0,134 Liczba Masa ziarn ziarn w z kłosa kłosku Weight of No. of kernel per kernel per ear spikelet (g) 0,760** 0,604** 0,583** 0,791** 0,695** -0,416** -0,061-0,372** 0,017 0,250 0,199 0,658** 0,422** 0,542** 0,618**

11 111 Cecha Trait Długość kłosa Ear lenght (cm) Liczba kłosków w kłosie No. of spikelets Liczba ziarn w kłosie No. of kernel Liczba ziarn w kłosku No. of kernel per spikelet Masa ziarn z kłosa Weight of kernel (g) Masa 1000 ziarn 1000 kernel weight (g) Pokolenie Generation Tabela 6. Współczynniki korelacji dla badanych cech w populacji Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b Table 6. Correlation coefficients of the examined features in the population Buck Cristal x LGR 39/772/a/b Wysokość roślin Plant height (cm) 0,328* 0,129 0,611** 0,443** -0,171 0,181 0,175 0,433** 0,457** 0,030 0,206 0,120 0,327** 0,194-0,242 0,158-0,008 0,134 0,001-0,288* 0,422** 0,055 0,470** 0,176-0,361* 0,441** -0,036 0,270 0,034-0,281* *rxy istotny przy α = 0,05 significant at α = 0.05 **rxy istotny przy α = 0,01 significant at α = 0.01 Długość kłosa Ear length (cm) 0,532** 0,595** 0,747** 0,687** 0,597** 0,414** 0,419** 0,406** 0,684** 0,750** 0,277 0,060 0,059 0,436** 0,503** 0,559** 0,214 0,548** 0,706** 0,595** 0,304* -0,176 0,254 0,313* 0,023 Liczba kłosków w kłosie No. of spikelets 0,483** 0,341** 0,467** 0,341** 0,452** 0,044-0,281* -0,011-0,047-0,046 0,473** 0,128 0,543** 0,384** 0,197 0,050-0,199 0,139 0,214-0,209 Liczba ziarn w kłosie No. of kernel 0,888** 0,802** 0,878** 0,920** 0,868** 0,825** 0,802** 0,780** 0,878** 0,755** -0,184 0,079-0,277 0,166-0,003 Liczba Masa ziarn ziarn w z kłosa kłosku Weight of No. of kernel per kernel per ear spikelet (g) 0,713** 0,713** 0,587** 0,779** 0,750** -0,202 0,171-0,391** 0,102 0,131 0,392** 0,654** 0,379* 0,613** 0,637**

12 112 Natomiast pod względem masy ziarn z kłosa i masy 1000 ziarn wartość faktycznie uzyskanego Pg była we wszystkich pokoleniach obu analizowanych kombinacji wyższa od teoretycznego (tab. 4). Podane w tabeli 5 i 6 współczynniki korelacji fenotypowej wskazują na dużą zgodność z doniesieniami w literaturze [Lebsock, Amaya 1969; Segit, SzwedUrbaś 1993; Szwed-Urbaś, Segit 1993], jeśli idzie o wysoką i dodatnią współzależność masy ziarn z kłosa z liczbą ziarn w kłosie i kłosku, a także z MTZ. Znaczne różnice pomiędzy pokoleniami i kombinacjami krzyżowania dotyczą natomiast współzależności pozostałych cech. Interesująca jest między innymi korelacja pomiędzy wysokością roślin a liczbą i masą ziarn z kłosa. O ile we wcześniejszych pokoleniach ( ) obu populacji mieszańcowych wartość otrzymanych współczynników korelacji była dodatnia, aczkolwiek nie zawsze istotna, to w otrzymano ujemne wartości obliczonych współczynników. WNIOSKI 1. W obu kombinacjach mieszańcowych stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem wartości wszystkich analizowanych cech ilościowych. Wartość otrzymanego współczynnika zmienności fenotypowej zależna była przy tym zarówno od cechy, jak i kombinacji krzyżowania oraz pokolenia. 2. Obliczone współczynniki korelacji fenotypowej wskazują na dużą zgodność, jeśli idzie o wysoką i dodatnią współzależność masy ziarn z kłosa z liczbą ziarn w kłosie i kłosku oraz MTZ. Poziom współzależności pozostałych cech, a nawet kierunek zależy od kombinacji krzyżowania i pokolenia mieszańcowego. 3. W obu analizowanych populacjach mieszańcowych odnotowano interesujące dla hodowli rekombinanty, przy czym wysokie wartości wskaźnika odziedziczalności i postępu genetycznego dla liczby i masy ziarn z kłosa uzyskano w kombinacji Buck Cristal x LGR 39/772/90/a/b. Można sądzić, że argentyńska odmiana Buck Cristal jest dobrym donorem wysokiego poziomu wymienionych elementów plonotwórczych. PIŚMIENNICTWO De Pace C., Blanco A., Qualset C.O., Scarascia Mugnozza G.T., Geng S Biometrical Analysis and Interferences for Genetic Improvement in Durum Wheat. Z. Pflanzenzeuchtung 95, Ikram Ul Haq, Tanach Laila Diallel analysis of grain yield and other agronomic traits in durum wheat. Rachis. Barley and Wheat Newsletter 10, 1, 8 13.

13 113 Lebsock K.L., Amaya A Variation and covariation of agronomic traits in durum wheat. Crop Sci. 9, Łazarowicz A Rozmiary nadprodukcji zbóż w EWG. Przegl. Zboż. Młyn. 4, 1 I 5. Mahmud I., Kramer H.H Segregation for yield, height, and maturity following a soybean cross. Agron. J. 43, Rachoń L., Szwed-Urbaś K., Segit Z Plonowanie nowych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu nawożenia azotem i ochrony roślin. Annales UMCS, Sec. E, 57, Segit Z., Szwed-Urbaś K Zmienność i współzależność ważniejszych cech użytkowych mieszańców wewnątrzgatunkowych pszenicy twardej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 58, Szwed-Urbaś K., Segit Z Odziedziczalność ważniejszych cech użytkowych pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 58,

14

Ocena zmienności i współzależności cech ilościowych w kolekcji jarej pszenicy twardej pochodzenia afgańskiego

Ocena zmienności i współzależności cech ilościowych w kolekcji jarej pszenicy twardej pochodzenia afgańskiego NR 264 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 ANETA KRAMEK KRYSTYNA SZWED-URBAŚ ZBIGNIEW SEGIT Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ocena

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIX(4) SECTIO E 2014 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA 42 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (3) SECTIO E 2013 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15,

Bardziej szczegółowo

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 MAŁGORZATA GRUDKOWSKA LUCJAN MADEJ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Bardziej szczegółowo

Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh mieszańców międzygatunkowych Capsicum frutescens L. Capsicum annuum L.

Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh mieszańców międzygatunkowych Capsicum frutescens L. Capsicum annuum L. NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 PAWEŁ NOWACZYK LUBOSŁAWA NOWACZYK Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (3) SECTIO E 2013 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950

Bardziej szczegółowo

Zdolność kombinacyjna odmian lnu oleistego pod względem cech plonotwórczych

Zdolność kombinacyjna odmian lnu oleistego pod względem cech plonotwórczych NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 HALINA GÓRAL 1 MICHAŁ JASIEŃSKI 1 TADEUSZ ZAJĄC 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie 2 Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Daniela Gruszecka

ANNALES. Daniela Gruszecka ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 1 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania genetyczne oraz współzależności plonu i wybranych cech użytkowych pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.)

Uwarunkowania genetyczne oraz współzależności plonu i wybranych cech użytkowych pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 STANISŁAW WĘGRZYN TADEUSZ WOJAS TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Krakowie Uwarunkowania genetyczne

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ. Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń. Wstęp

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ. Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń. Wstęp PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JAREJ FORMY PSZENICY TWARDEJ Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wstęp Pszenica twarda wywodzi się z dziko

Bardziej szczegółowo

Efekty zdolności kombinacyjnej w potomstwie wybranych odmian truskawki (Fragaria ananassa Duch.)

Efekty zdolności kombinacyjnej w potomstwie wybranych odmian truskawki (Fragaria ananassa Duch.) NR 249 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 ELŻBIETA KACZMARSKA Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin Efekty zdolności kombinacyjnej w potomstwie

Bardziej szczegółowo

Zmienność cech ilościowych w populacjach linii DH i SSD jęczmienia

Zmienność cech ilościowych w populacjach linii DH i SSD jęczmienia NR 226/227/1 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 MARIA SURMA 1 TADEUSZ ADAMSKI 1 ZYGMUNT KACZMAREK 1 STANISŁAW CZAJKA 2 1 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać)

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać) WYNIKI z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wykorzystanie nawożenia azotem przez

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena zdolności kombinacyjnej linii wsobnych kukurydzy

Ocena zdolności kombinacyjnej linii wsobnych kukurydzy NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 WŁADYSŁAW KADŁUBIEC 1 RAFAŁ KURIATA 1 CECYLIA KARWOWSKA 2 ZBIGNIEW KURCZYCH 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza we

Bardziej szczegółowo

ZESZYT PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.)

ZESZYT PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie PLONOWANIE A OPŁACALNOŚĆ UPRAWY PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Reakcja wybranych gatunków pszenicy ozimej na termin siewu

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Reakcja wybranych gatunków pszenicy ozimej na termin siewu ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (4) SECTIO E 2008 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20 950 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Ocena zdolności kombinacyjnej kilku cech użytkowych grochu siewnego (Pisum sativum L.)

Ocena zdolności kombinacyjnej kilku cech użytkowych grochu siewnego (Pisum sativum L.) NR 226/227/2 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 LECH BOROS Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Ocena zdolności kombinacyjnej kilku cech użytkowych grochu siewnego (Pisum

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (3) SECTIO E 2009 * Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20 950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sposoby epistatycznego działania genów u żyta ozimego

Sposoby epistatycznego działania genów u żyta ozimego NR 244 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI STANISŁAW WĘGRZYN 1 Zakład Oceny Jakości i Metod Hodowli Zbóż, IHAR Kraków 1 Emerytowany profesor Oddziału IHAR w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterozji w hodowli pszenicy

Wykorzystanie heterozji w hodowli pszenicy NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 TADEUSZ DRZAZGA Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Wykorzystanie heterozji w hodowli pszenicy Use of heterosis in wheat breeding

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ I ODZIEDZICZALNOŚĆ CECH UśYTKOWYCH LINII WSOBNYCH KUKURYDZY (Zea mays L.)

ZMIENNOŚĆ I ODZIEDZICZALNOŚĆ CECH UśYTKOWYCH LINII WSOBNYCH KUKURYDZY (Zea mays L.) ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 517: 355-360 ZMIENNOŚĆ I ODZIEDZICZALNOŚĆ CECH UśYTKOWYCH LINII WSOBNYCH KUKURYDZY (Zea mays L.) Władysław Kadłubiec, Sylwia Lewandowska, Rafał Kuriata

Bardziej szczegółowo

Zakres zmienności i współzależność cech technologicznych u trzech wielkoowocowych odmian papryki rocznej (Capsicum annuum L.)

Zakres zmienności i współzależność cech technologicznych u trzech wielkoowocowych odmian papryki rocznej (Capsicum annuum L.) NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 LUBOSŁAWA NOWACZYK PAWEŁ NOWACZYK Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Zakres zmienności i współzależność cech technologicznych u

Bardziej szczegółowo

Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła pszenicy twardej (T. durum Desf.)

Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła pszenicy twardej (T. durum Desf.) NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ZBIGNIEW SEGIT 1 TOMASZ KURZYP 2 KRYSTYNA SZWED-URBAŚ 1 1 Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie 2 Katedra Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ELEMENTÓW PLONU MIESZAŃCÓW MIĘDZYODMIANOWYCH OWSA ZWYCZAJNEGO (AVENA SATIVA L.) ZAWIERAJĄCYCH RÓŻNE GENY ODPORNOŚCI NA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO

ANALIZA ELEMENTÓW PLONU MIESZAŃCÓW MIĘDZYODMIANOWYCH OWSA ZWYCZAJNEGO (AVENA SATIVA L.) ZAWIERAJĄCYCH RÓŻNE GENY ODPORNOŚCI NA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO Fragm. Agron. 28(4) 2011, 45 51 ANALIZA ELEMENTÓW PLONU MIESZAŃCÓW MIĘDZYODMIANOWYCH OWSA ZWYCZAJNEGO (AVENA SATIVA L.) ZAWIERAJĄCYCH RÓŻNE GENY ODPORNOŚCI NA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO Sylwia Okoń Instytut

Bardziej szczegółowo

Plonowanie, struktura plonu oraz kształtowanie się morfotypu pszenżyta jarego w zależności od odmiany i ilości wysiewu

Plonowanie, struktura plonu oraz kształtowanie się morfotypu pszenżyta jarego w zależności od odmiany i ilości wysiewu NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ELŻBIETA PISULEWSKA MAREK KOŁODZIEJCZYK ROBERT WITKOWICZ Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Plonowanie, struktura

Bardziej szczegółowo

Znaczenie interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie i cechy składowe plonu u wybranych gatunków zbóż ozimych

Znaczenie interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie i cechy składowe plonu u wybranych gatunków zbóż ozimych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 PAWEŁ DOPIERAŁA 1 LESZEK KORDAS 2 1 KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. 2 Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.)

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.) Fragm. Agron. 30(2) 2013, 68 75 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA WIELKOŚĆ PLONU ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM Desf.) Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15,

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, JERZY NAWRACAŁA,

Bardziej szczegółowo

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Określenie reakcji nowych rodów i odmian

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Zmienność wybranych cech ilościowych rekombinacyjnych linii wsobnych dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.)

Zmienność wybranych cech ilościowych rekombinacyjnych linii wsobnych dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.) NR 276 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2015 KAROLINA KAŹMIŃSKA ALEKSANDRA KORZENIEWSKA ANNA SEROCZYŃSKA GRZEGORZ BARTOSZEWSKI KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT Katedra Genetyki Hodowli i

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Selekcja koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) uwzględniająca długość i liczbę główek

Selekcja koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) uwzględniająca długość i liczbę główek NR 226/227/2 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 HALINA GÓRAL 1 JADWIGA PRZYDATEK 2 LUDWIK SPISS 1 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie 2 Stacja Hodowli

Bardziej szczegółowo

Ocena cech jakościowych ziarna wybranych linii pszenicy twardej

Ocena cech jakościowych ziarna wybranych linii pszenicy twardej NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ZBIGNIEW SEGIT KRYSTYNA SZWED-URBAŚ Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie Ocena cech jakościowych ziarna wybranych

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Dorota Gawęda. Wpływ sposobów uprawy roli na plonowanie pszenicy ozimej w 3-polowym zmianowaniu na czarnej ziemi

ANNALES. Dorota Gawęda. Wpływ sposobów uprawy roli na plonowanie pszenicy ozimej w 3-polowym zmianowaniu na czarnej ziemi ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Cezary Kwiatkowski, Marian Wesołowski

ANNALES. Cezary Kwiatkowski, Marian Wesołowski ANNALES U N I V E R S I T A TIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 2 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-033

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ BUDOWY PRZESTRZENNEJ ŁANU JĘCZMIENIA JAREGO W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWO- -AGROTECHNICZNYCH. CZĘŚĆ II.

ZMIENNOŚĆ BUDOWY PRZESTRZENNEJ ŁANU JĘCZMIENIA JAREGO W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWO- -AGROTECHNICZNYCH. CZĘŚĆ II. Fragm. Agron. 29(3) 2012, 20 30 ZMIENNOŚĆ BUDOWY PRZESTRZENNEJ ŁANU JĘCZMIENIA JAREGO W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH ŚRODOWISKOWO- -AGROTECHNICZNYCH. CZĘŚĆ II. ARCHITEKTURA ŁANU Dariusz Gozdowski 1, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Analiza dziedziczenia cech ilościowych pszenicy ozimej

Analiza dziedziczenia cech ilościowych pszenicy ozimej 226/227/1 BIUETY ISTYTUTU DWI I AKIMATYZAI ŚI 23 DAIUSZ ZAEWSKI AFAŁ KUIATA Katedra odowli oślin i asiennictwa, Akademia olnicza, ocław Analiza dziedziczenia cech ilościowych pszenicy ozimej Diallel analysis

Bardziej szczegółowo

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza ul Akademicka 13, Lublin

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza ul Akademicka 13, Lublin Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 809-816 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ (TRITICUM DURUM DESF.) W ZALEśNOŚCI OD JEJ UDZIAŁU W ZMIANOWANIU Andrzej Woźniak, Michał Staniszewski Katedra Ogólnej Uprawy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 341 352 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW

Bardziej szczegółowo

Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych

Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 TADEUSZ OLEKSIAK DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 43 48 Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych Grażyna Podolska, Marta Wyzińska Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach NR 0 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 00 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy

Bardziej szczegółowo

Analiza genetyczna kilku cech ilościowych związanych z regeneracją lnianki siewnej (Camelina sativa L.) w warunkach kultur in vitro

Analiza genetyczna kilku cech ilościowych związanych z regeneracją lnianki siewnej (Camelina sativa L.) w warunkach kultur in vitro NR 242 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ JERZY NAWRACAŁA MAŁGORZATA STRYBE KAROLINA SATKIEWICZ Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 5: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 353 365 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 5 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime mieszańcowe SU PERFORMER

Żyto ozime mieszańcowe SU PERFORMER Zalety Czołowy poziom plonowania wg COBORU i BSA Niemcy 9/9 pkt., zarówno w intensywnym, jak i ekstensywnym poziomie uprawy, Wyróżniający się jesiennym, jak i wiosennym rozwojem roślin, Stabilne źdźbło,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Ocena zmienności genotypowej pszenicy jarej w efektywności pobierania i wykorzystania azotu i fosforu Część I. Doświadczenie polowe

Ocena zmienności genotypowej pszenicy jarej w efektywności pobierania i wykorzystania azotu i fosforu Część I. Doświadczenie polowe NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 TERESA ORACKA JANUSZ KOZDÓJ 1 JAN CIEPŁY Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 1 Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGDAN KULIG STANISŁAW KANIA 1 WIESŁAW SZAFRAŃSKI TADEUSZ ZAJĄC Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie 1 Stacja

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT Sylwia Stępniewska

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT Sylwia Stępniewska Acta Agrophysica, 2016, 23(1), 105-117 WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY ZE ZBIORÓW Z LAT 2012-2014 Sylwia Stępniewska Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytut Biotechnologii Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ANDRZEJ OLEKSY ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JERZY GRABIŃSKI JAN MAZUREK Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII (3) SECTIO E 2012 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 GRAŻYNA PODOLSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Reakcja odmian pszenicy ozimej na

Bardziej szczegółowo

ul. Skromna 8, Lublin 3 Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, Lublin

ul. Skromna 8, Lublin 3 Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, Lublin Acta Agrophysica, 2008, 11(2), 539-544 JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W RÓśNYCH SYSTEMACH NASTĘPSTWA ROŚLIN Andrzej Woźniak 1, Marta Wesołowska-Trojanowska 2, Dariusz Gontarz 3 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE Zarządzanie populacjami zwierząt, ćwiczenia V Dr Wioleta Drobik Rodzaje cech Jakościowe o prostym dziedziczeniu uwarunkowane zwykle przez kilka genów Słaba podatność

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy Przedmowa Przekazywana czytelnikowi książka jest podręcznikiem szczegółowej hodowli wybranych, uprawianych w Polsce gatunków roślin warzywnych. Do tej pory wydano w Polsce w 1967 roku jeden podręcznik

Bardziej szczegółowo

Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku!

Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku! .pl https://www..pl Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku! Autor: Małgorzata Srebro Data: 1 lutego 2018 Odmiany kukurydzy w zależności od kierunku ich użytkowania mogą różnić

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXX (1) SECTIO E 2015 Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LULIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 0-033 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wanda Kociuba, Aneta Kramek. Analiza niektórych właściwości biologii kwitnienia pszenżyta przydatnych dla hodowli i reprodukcji odmian

ANNALES. Wanda Kociuba, Aneta Kramek. Analiza niektórych właściwości biologii kwitnienia pszenżyta przydatnych dla hodowli i reprodukcji odmian ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 1 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 2-33 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) MIROSŁAWA ZIOMBRA, ALEKSANDRA CZERWIŃSKA, KINGA ŁAWICKA PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA Z Katedry Warzywnictwa

Bardziej szczegółowo

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa .pl https://www..pl Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 marca 2017 Klasa gleby, regularnie przeprowadzane zabiegi agrotechniczne, ochrona roślin przed

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności plonu od wybranych cech użytkowych na podstawie doświadczeń hodowlanych z pszenicą ozimą

Analiza zależności plonu od wybranych cech użytkowych na podstawie doświadczeń hodowlanych z pszenicą ozimą NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 TADEUSZ DRZAZGA PAWEŁ KRAJEWSKI 1 Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc 1 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Analiza zależności

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Małgorzata Wyrzykowska. Prognozowanie plonu nasion lucerny (Medicago sp. L) na podstawie wybranych elementów struktury plonu

ANNALES. Małgorzata Wyrzykowska. Prognozowanie plonu nasion lucerny (Medicago sp. L) na podstawie wybranych elementów struktury plonu ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach ul. Prusa 4, 08-0 Siedlce, Poland

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Fragm. Agron. 30(4) 2013, 114121 SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Danuta Parylak 1, Elżbieta Pytlarz Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni,

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ

ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 ZRÓŻNICOWANE NAWOŻENIE AZOTEM A PLONOWANIE I WYBRANE WSKAŹNIKI ARCHITEKTURY ŁANU KILKU ODMIAN PSZENICY JAREJ Andrzej Biskupski Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Deta Łuczycka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka cech plonotwórczych mutanta karłowego fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) na tle odmiany wyjściowej Bor

Charakterystyka cech plonotwórczych mutanta karłowego fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) na tle odmiany wyjściowej Bor NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 JOLANTA ZIEMIŃSKA Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademia Podlaska, Siedlce Charakterystyka cech plonotwórczych mutanta karłowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA *

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 138 144 WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * ALICJA SUŁEK Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

Różnice w rozwoju przed zimą korzeni i rozet rodów rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.) *

Różnice w rozwoju przed zimą korzeni i rozet rodów rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.) * Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Maria Ogrodowczyk, Stanisław Spasibionek, Jan Krzymański Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Różnice w rozwoju przed zimą korzeni i

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA 32 L. RACHOŃ, G. SZUMIŁO, H. MACHAJ ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIX (3) SECTIO E 2014 Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: jak wybrać nasiona?

Kukurydza: jak wybrać nasiona? .pl https://www..pl Kukurydza: jak wybrać nasiona? Autor: Katarzyna Dobroń Data: 23 grudnia 2015 Tegoroczna kukurydza osiągała nie więcej niż 1,5 m wysokości, po czym rośliny zaczynały wiechować. Ich kolby

Bardziej szczegółowo