Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu. I. Opis zadań projektowych Nr zadania I II Nazwa zadania Tworzenie partnerstwa Analiza i diagnoza problemu Okres realizacji zadania Opis zadania, produktów i sposobu ich pomiaru Partnerstwo działa w oparciu o umowę podpisaną przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu. Nad budową Partnerstwa będzie czuwał moderator (zlecenie zewnętrzne UCP) - określenie wzajemnych relacji w Partnerstwie, koncepcji ról członków partnerstwa, wybór modelu organizacyjnego, działanie dla jednego celu (zarządzanie ryzykiem). Zostaną określone szczegółowe warunki współpracy, realizacji zadań, tworzenia strategii wdrażania PF, częstotliwość spotkań zespołów Lidera i Partnera. Strategiczne decyzje będą podejmowane wg zasady równości szans. Produkt:1 zasady współpracy Lider-Partner Pomiar: podpisany dokument z zasadami W ramach zadania zostaną wykonane dwa badania: 1. Badanie kreatywności osób 50+; cel oszacowanie indywidualnych i organizacyjnych barier kreatywności w miejscu pracy, umożliwiających wykorzystanie potencjału przez osoby w wieku powyżej 50 r.ż.; różnice w percepcji postrzegania barier przez osoby z pozytywnym i negatywnym nastawieniem wobec kreatywności. Badanie obejmie 300 osób z doświadczeniem zawodowym w wieku 50+. Efekt badania: wskazanie warunków organizacji pracy, których zapewnienie zwiększa kreatywność osób w wieku 50+ oraz umożliwia wykorzystanie posiadanego przez nich potencjału. Wyniki badania pozwolą w Personel Projektu/ Odpowiedzialność z zadanie Moderator (zlecenie zewnętrzne UCP) Kierownika Projektu (Lider) zadania Lider Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Kierownik Projektu (Lider) zadania Lider Strona 1

2 ramach wstępnej wersji Produktu Finalnego [PF] wypracować koncepcję struktury organizacyjnej dla kreatywnych i przedsiębiorczych 50+ bez zatrudnienia, który będzie minimalizował dostrzegane przez osoby w wieku 50+ bariery dla kreatywności w miejscu pracy i która przełoży się na PF. Zadanie zostanie zlecone wyspecjalizowanej firmie badawczej, która zapewni zaplecze metodologiczne oraz zespół badawczy i personel do przeprowadzenia badania. 2. Analiza efektywności finansowego wsparcia udzielanego osobom 50+ pozostającym bez zatrudnienia przez organizacje udzielające im finansowego wsparcia ze źródeł badanie trwałości firm powstałych z dotacji po zakończeniu udziału w dotowanych projektach. Wnioski z badania zostaną uwzględnione w PF. Wkład Partnera w postaci danych osób 50+ bez zatrudnienia, którym udzielono wsparcia. Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Badanie 1 zostanie zrealizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności. III IV Upowszechnia nie i włączanie Produktu Finalnego (PF) do głównego nurtu polityki (etap I) Opracowanie wstępnej Produkty: 1 zapytanie ofertowe; 2 metodologie badania/2 raporty z badania Pomiar: dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym; koncepcja badania/raport Stworzenie dwóch opinii prawnych (dla wiarygodności wniosków) dotyczące możliwości włączenia PF do głównego nurtu polityki (prawnicy zlecenie zewnętrzne, UCP). Działania upowszechniające: - stworzenie strony www z aktualnościami dot. PF, - projekt i wykonanie ścianki wystawienniczej, - umieszczanie informacji/banerów na wybranych stronach www, - 6 spotkań informacyjnych w różnych miastach woj. pomorskiego (udział 30 osób w każdym z nich) celem prezentacji PF i konsultacje z potencjalnymi Użytkownikami PF. - mailing (cała Polska) do PUP/jednostek samorządu terytorialnego/ngo obszaru zatrudnienia z regionu Produkty:1 ścianka wystawiennicza; 1 baner na strony www; 6 spotkań w regionie; 1 mailing do PUP/JST/NGO; 2 opinie prawne Pomiar: projekt, foto; projekt,zrzuty ekranów; lista obecności, zdjęcia; projekt, potwierdzenie odbioru; opinia Opracowanie strategii wdrażania PF na bazie diagnozy z badań realizowanych w ramach zad Strategia zawierać będzie kompletny PF gotowy do testowania. PF - model wsparcia Koordynator Projektu (Partner) Personel zadania - specjalista ds. upowszechniania (0,5 etatu) zadania Partner Strona 2

3 wersji strategii wdrażania PF niezatrudnionych uzdolnionych rękodzielniczo osób 50+, które założą własną działalność gospodarczą - będzie składał się z produktów cząstkowych: - profil kompetencyjny designera z określeniem minimalnego potencjału wyjściowego, - profil kompetencyjny uczestników Projektu z określeniem minimalnego potencjału wyjściowego, - metodologia przeprowadzenia rekrutacji metodą Assessment Centre, - opis przygotowania zespołu wspierającego uczestników Projektu (warsztaty dla designera, doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu), - opis wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestników Projektu w okresie preinkubacji i w czasie inkubacji - opis pozostałych form wsparcia w okresie inkubacji (m.in. możliwość sprzedaży designerskich produktów uczestników Projektu poprzez stworzony w projekcie sklep internetowy, wystawianie stoiska podczas jarmarków, festynów, itp.), - opis strategii marketingowej promującej sklep internetowy. Strategia powstanie w oparciu o wyniki badań realizowane w zad. 2, konsultacje z potencjalnymi użytkownikami PF oraz konsultacje z ekspertami zewnętrznymi wspierającymi Kierownika Projektu, personel zadania oraz Komitet Sterujący odpowiedzialny za PF na każdym etapie jego realizacji. Rolę ekspertów zewnętrznych 5 osób - będą pełnić osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie rekrutacji, pracy z nieaktywnymi zawodowo osobami w wieku 50+, prawnicy, doradcy biznesowi, spec. w zakresie marketingu, przedstawiciel środowiska designerskiego. Rola ekspertów zewnętrznych i KS zapewnienie wysokiego poziomu PF i zapobieganie wystąpieniu ryzyka przyjęcia niewłaściwych założeń podczas tworzenia PF. Kierownik Projektu (Lider) Personel zadania - Specjalista ds. produktu finalnego (0,3 etatu) Asystent ds. produktu finalnego (0,5 etatu) Wsparcie Komitetu Sterującego oraz ekspertów zewnętrznych (UCP) zadania Lider - WALIDACJA PROJEKTU V Testowanie opracowaneg o PF Produkt: 1 strategia wdrażania PF Pomiar: strategia wdrażania PF WALIDACJA PROJEKTU ETAPY testowania wstępnej wersji PF: - przygotowanie promocji i rekrutacji - promocja - ulotka, plakat, informacje na stronach www, mailing, banery www, ogłoszenia prasowe adresaci: Designer, doradca biznesowy, specjalista ds. marketingu, uczestnicy Projektu - szkolenia dla personelu Projektu i potencjalnych U w zakresie rekrutacji metodą AC - rekrutacja zespołu wspierającego uczestników Projektu (Designer metodą AC, doradca Kierownik Projektu (Lider) Personel zadania - specjalista ds. produktu - Strona 3

4 biznesowy i spec. ds. marketingu rozmowa kwalifikacyjna) - rekrutacja 15 uczestników Projektu metodą Assessment Centre - warsztaty dla zespołu wspierającego uczestników Projektu - warsztaty kreatywne/designerskie dla uczestników Projektu, w tym prace nad designerskimi produktami (zapewnienie sprzętu/materiałów do produkcji), współtworzenie identyfikacji wizualnej i strategii promocyjnej sklepu - szkolenia biznesowe dla uczestników Projektu - indywidualne doradztwo designera, doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu - prowadzenie mentorowanej działalności gospodarczej (15 uczestników Projektu) - udzielenie pomostowego wsparcia finansowe - promocja działalności uczestników Projektu i sklepu www finalnego (1 etat) Asystent ds. produktu finalnego (1 etat) zadania Lider (kilka pozycji budżetowych należy do Partnera) VI Analiza rzeczywistych efektów testowania Produkty: wzory materiałów promujących rekrutację do Projektu; 24h szkoleń z AC x 2 grupy; 5 raportów z AC dla kandydatów na designera, raport z rekrutacji doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu oraz 50 raportów z AC dla uczestników Projektu; 80h szkoleń dla D/DB/SM+10 kompletów materiałów szkol.; 80h szkoleń dla 15 uczestników Projektu/ 10 kompletów materiałów szkol.; 128h warsztatów dla uczestników Projektu; 10 m-cy doradztwa designera/dor. biznesowego/spec. ds. marketingu; sklep www; 7 m-cy pracy administratora i osoby obsługującej sklep internetowy; Pomiar: wzory materiałów promujących rekrutację do Projektu; listy obecności/wzór materiałów szkol.; raporty rekrutacyjne; listy obecności/wzór materiałów szkol.; karta lub raport z doradztwa; zrzuty z ekranu sklepu www; karty czasu pracy; Badanie ewaluacyjne PF i efektów wsparcia dla uczestników Projektu. Badanie zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznego po wyłonieniu do w procedurze opartej o zasadę konkurencyjności (przygotowanie procedury prawnik, UCP) Produkty: 1 zapytanie ofertowe, 1 scenariusz ewaluacji PF/1 scenariusz ewaluacji efektów projektu dla OW; 1 raport końcowy dot. PF i efektów wsparcia Pomiar: dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym; raport Kierownik Projektu (Lider) zadania Lider Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Strona 4

5 VII Opracowanie ostatecznej wersji PF Konsultacje z Komitetem Sterującym i ekspertami zewnętrznymi Przygotowanie ostatecznej wersji PF zawierającej wnioski z etapu testowania Przekazanie PF do walidacji Kierownik Projektu (Lider) VIII Upowszechnia nie i włączenie PF do głównego nurtu polityki (etap II) (z przerwą na walidację ) Produkty: konsultacje z KS i ekspertami zewnętrznymi; finałowa wersja PF Pomiar: listy obecności na spotkaniach KS i ekspertów zewnętrznych dokument z PF Działania upowszechniające: - nagranie filmu Kreatywni na 50+ ; - stworzenie animacji (np. w wersji flash) Od Nieaktywnego do Kreatywnego (Internet/spotkania/wysyłka płyta) - stworzenie baneru informacyjnego -prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony www - pozycjonowanie strony www - promocja wypracowanych rozwiązań i produktów w mediach regionalnych i lokalnych (prasa/radio/telewizja/internet) - wysyłka do potencjalnych Użytkowników DVD zawierającej PF z filmem i animacją - 5 spotkań informacyjnych w regionie Produkty:1 film; 1 animacja; 1 baner www; 1000 płyt z PF, filmem, animacją; 1 strona www; 3xmailing do potencjalnych Użytkowników; 5 spotkań w regionie Pomiar: płyta z PF, filmem, animacją; aktywny adres www; projekt mailingu/zrzuty ekranu; listy obecności/zdjęcia Personel zadania - Specjalista ds. produktu finalnego (1 etat) Asystent ds. produktu finalnego (1 etat) Wsparcie Komitetu Sterującego oraz ekspertów zewnętrznych (UCP) zadania Lider Koordynator Projektu (Partner) Personel zadania - specjalista ds. upowszechniania (0,5 etatu) zadania Partner Strona 5

6 X - WALIDACJA PROJEKTU Zarządzanie Projektem WALIDACJA PROJEKTU STRUKTURA: Projekt będzie zarządzany przez zespół koordynowany przez Kier. Projektu (L). Zespół Lidera: -Kierownik Projektu, spec. finans., spec. i asyst. ds. produktu finalnego oraz asyst. Projektu Zespół Partnera: - KoordynatorProjektu, Spec. finansowy i Spec. ds. upowszechniania i włączania do gł. nurtu polityki. ROLE: Lider jest odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, analizę problemu, strategię wdrażania PF i testowanie PF. Partner jest odpowiedzialny za zarządzanie, rekrutację uczestników Projektu, a jako potencjalny Użytkownik, również za upowszechnianie PF i włączania do głównego nurtu polityki, dodatkowo będzie wspierał Lidera w diagnozie i analizie problemu oraz opracowaniu strategii wdrażania PF. Niezależne spotkania zespołów projektowych Lidera i Partnera odbywać się będą 1x w tyg. (omówienie działań, ocena zagrożeń, wypracowanie działań naprawczych). Ciałem doradczym będzie Grupa Zarządzająca Projektem (spotkania minimum 1 x na kwartał) oraz Komitet Sterujący (opiniowanie PF na każdym etapie jego tworzenia - spotkania 1 x na kwartał). zarządzanie kosztami - spec. finansowy (Lider) we współpracy z Partnerem. Zarządzanie ryzykiem - Kierownik Projektu. Ostateczne decyzje będzie podejmował Kierownik Projektu, w zależności od potrzeb w porozumieniu z Zarządem GFP i Dyr. Partnera. Udział Partnera w zarządzaniu Projektem będzie związany z koordynacją jego prawidłowej realizacji (w tym zgodności z zapisami umowy partnerskiej). Całościowy nadzór nad Projektem pełnić będzie zaciągający wszelkie zobowiązania 2-os. Zarząd GFP, zatwierdzać wydatki pod względem rachunkowym Główna Księgowa. W 1-szym miesiącu zostanie określony skład zespołów projektowych Lidera i Partnera i skład Grupy Zarządzającej Projektem. Do końca 2-go miesiąca określony zostanie skład Komitetu Sterującego ds. Produktu Finalnego, w którego spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele potencjalnych Użytkowników i Odbiorców. Rozpatrzona zostanie możliwość rozszerzania partnerstwa o nowych Użytkowników. ZADANIA ZLECONE w ramach Zarządzania Projektem: Kierownik Projektu (0,8 etatu) - Lider Pozostały personel zadania - Asystentka Projektu Lider (0.3 etatu) Spec. finansowy - Lider (0,5 etatu) Koordynator Projektu Partner (0,3 etatu) Spec. finansowy - Partner (0,3 etatu) Wsparcie Grupy Zarządzającej Projektem oraz Komitetu Sterującego ds. PF zadania Lider (kilka pozycji budżetowych należy do Partnera) - Strona 6

7 - szkolenie zespołu projektowego z polityki gender mainstreaming -monitoring i ewaluacja Projektu-dla zapewnienia obiektywizmu i rzetelności oceny, w tym ryzyka - obsługa prawna Projektu, śr. 4 godz./m-c Uzasadnienie stawek oraz zakres monitoringu, obu ewaluacji i badania został opisany pod budżetem szczegół. II. Harmonogram realizacji Projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX Strona 7

8 zad. 1 TWORZENIE PARTNERSTWA etap 1 Wypracowanie modelu współpracy partnerstwa etap 2 Określenie zasad możliwości dołączania do partnerstwa potencjalnych użytkowników etap 3 Spotkania robocze poświęcone wypracowaniu modelu współpracy partnerstwa zad. 2 ANALIZA I DIAGNOZA PROBLEMU etap 1 etap 2 etap 3 Przygotowanie zapytania ofertowego do badania kreatywności osób 50+ i wybór wykonawcy Opracowanie metodologii badania OW w zakresie barier dla kreatywności w miejscu pracy Analiza i diagnoza kreatywności osób w wieku l. i barier w miejscu pracy, które stopują kreatywność etap 4 Cykliczne spotkania z podwykonawcami w trakcie realizacji badania etap 5 etap 6 etap 7 Raport z analizy i diagnozy kreatywności osób w wieku l. i barier w miejscu pracy, które stopują kreatywność Przygotowanie zapytania ofertowego do badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW i wybór wykonawcy Opracowanie metodologii badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW etap 8 Badanie użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW etap 9 Raport z badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW zad. 3 UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE PF DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI (I etap) etap 1 Stworzenie strony www upowszechniającej PF etap 2 Wykonanie projektów graficznych banerów internetowych/ścianki wystawienniczej etap 3 Stworzenie bazy urzędów pracy, JST, NGO obszaru zatrudnienia w regionie w celu upowszechniania listowego/mailowego etap 4 Mailing do urzędów pracy, JST, NGO z obszaru zatrudnienia w regionie Strona 8

9 etap 5 Upowszechnianie z wykorzystaniem strony www etap 6 etap 7 Upowszechnianie z wykorzystaniem banerów internetowych (portale internetowe) Organizacja i realizacja spotkań informacyjnych w regionie- 5 spotkań etap 8 Dokumentacja działań upowszechniających, w tym banerów/mailingu/spotkań etap 9 zad. 4 etap 1 Przygotowanie opinii prawnych dotyczących możliwości włączania PF do głównego nurtu polityki OPRACOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI STRATEGII WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO Stworzenie opisu metodologii wraz z profilem i skalą kompetencyjną, zadaniami i programem sesji AC, wzorem raportu dla Designera i 50+ etap 2 Opracowanie wstępnej wersji strategii wdrażania produktu finalnego etap 3 Prowadzenie konsultacji z potencjalnymi użytkownikami strategii wdrażania PF etap 4 Prowadzenie konsultacji z ekspertami zewnętrznymi dot. strategii wdrażania PF etap 5 Opracowanie strategii wdrażania wstępnej wersji produktu finalnego etap 6 Przekazanie strategii wdrażania produktu finalnego do oceny ST/ocena zad. 5 TESTOWANIE OPRACOWANEGO PR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII etap 1 Przygotowanie szczegółowego planu testowania PF etap 2 Projekt procesu rekrutacji i selekcji D/DB/SM i OW etap 3 etap 4 etap 5 Obsługa prawna procesu rekrutacji - zapytania ofertowe, wyłonienie oferenta, podpisanie umowy Przygotowanie projektów ogłoszeń związanych z rekrutacją designera/doradcy biznesowego/specjalisty ds marketingu Emisja ogłoszeń związanych z rekrutacją designera/doradcy biznesowego/spec. ds marketingu etap 6 Przygotowanie projektu ogłoszeń dot. rekrutacji OW etap 7 Przygotowanie projektu i druk ulotek/plakatów dot. rekrutacji OW etap 8 Przygotowanie projektu baneru internetowego/mailingu etap 9 Szkolenie pracowników Lidera, Partnera i potencjalnych użytkowników w Strona 9

10 zakresie realizacji AC etap 10 Emisja ogłoszeń związanych z rekrutacją OW etap 11 Kolportaż ulotek i plakatów dot. rekrutacji OW etap 12 Emisja banerów internetowych dot. rekrutacji OW etap 13 Mailing targetowany dot. rekrutacji OW etap 14 Rekrutacja i selekcja zespołu wspierającego OW (designerzy, doradca biznesowy, spec. ds. marketingu) etap 15 Organizacja i realizacja warsztatów biznesowo-psychologiczne dla designera, doradcy biznesowego, spec. ds. marketingu etap 16 Dokumentacja warsztatów biznesowo-psychologicznych dla designera, doradcy biznesowego, spec. ds. marketingu etap 17 Rekrutacja i selekcja OW - 50 kandydatów do development centre/15 uczestników etapu testowania/stworzenie listy rezerwowej OW etap 18 Organizacja szkoleń biznesowych/warsztatów w zakresie designu i kreatywności etap 19 Szkolenia biznesowe oraz warsztaty w zakresie designu i kreatywności - 15 OW etap 20 Dokumentacja szkoleń biznesowych oraz warsztatów w zakresie designu i kreatywności etap 21 Organizacja indywidualnego doradztwa - designer/doradca biznesowy/spec. ds marketingu etap 22 Indywidualne doradztwo - designer/doradca biznesowy/spec. ds marketingu etap 23 Dokumentacja indywidualnego doradztwa designer/doradca biznesowy/specjalista ds marketingu etap 24 Zakładanie działalności gospodarczej przez OW etap 25 Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OW etap 26 Wypracowanie przez OW z pomocą zespołu wspierającego wspólnej marki sklepu oraz planu działań promocyjnych etap 27 Projekty graficzne i produkcja materiałów promujących Pomorską Fabrykę Designu (ulotki, wizytówki,banery internetowe, mailing) PREINKUBACJA I 9 II INKUBACJA III IV V 13 VI Strona 10

11 etap 28 Działania marketingowe Pomorskiej Fabryki Designu etap 29 Dokumentacja działań marketingowych Pomorskiej Fabryki Designu etap 30 Stworzenie sklepu internetowego, w tym zatrudnienie administratora etap 31 Prowadzenie sklepu internetowego, w tym jego administracja i obsługa etap 32 Wytwarzanie produktów przez OW we współpracy z designerami etap 33 Sprzedaż produktów przygotowanych przez OW - punkty stacjonarne etap 34 Sprzedaż produktów przygotowanych przez OW - punkty mobilne - targi, jarmarki, wydarzenia kulturalne, konferencje, itp etap 35 Doradztwo prawne na rzecz OW zad. 6 ANALIZA RZECZYWISTYCH EFEKTÓW TESTOWANIA PF etap 1 Przygotowanie zapytania ofertowego dot. ewaluacji PF i efektów projektu dla OW etap 2 Ewaluacja PF - zbieranie danych etap 3 Ewaluacja efektów projektu dla OW - zbieranie danych etap 4 Raport z ewaluacji PF i efektów wspracia projektu dla OW zad. 7 OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PF etap 1 Konsultacje ostatecznej wersji PF z uwzględnieniem uwag z ewaluacji PF etap 2 Konsultacje ostatecznej wersji PF z ekspertami zewnętrznymi etap 3 Wpracowanie ostatecznej wersji PF etap 4 Walidacja produktu finalnego przez sieć tematyczną zad. 8 UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZENIE PF DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI etap 1 Koordynacja działań upowszechniających etap 2 Stworzenie filmu video roboczy tytuł "Kreatywni 50+" etap 3 Stworzenie animacji roboczy tytuł "Od nieaktywnego do kreatywnego" etap 4 Stworzenie banerów internetowych etap 5 Działania upowszechniające - strona www, banery etap 6 Działania upowszechniające - film (wersja pełna i skrócona), animacja Strona 11

12 etap 7 Projekt targetowanego mailingu do potencjalnych użytkowników PF etap 8 Targetowany mailing do potencjalnych użytkowników PF etap 9 Przygotowanie płyt DVD z PF, filmem, animacją etap 10 Kolportaż płyt z PF, filmem i animacją etap 11 Ekspozycja stoiska sklepu w holu Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER (w tym z wykorzystaniem ekranu LCD) etap 12 Organizacja spotkań upowszechniających w regionie - 5 spotkań etap 13 Realizacja spotkań upowszechniających w regionie - 5 spotkań etap 14 Udział w zewnętrznych wydarzeniach związanych z obszarem interwencji projektu/publikacje medialne ZARZĄDZANIE etap 1 Powołanie zespołów projektowych Lidera i Partnera etap 2 Powołanie Komitetu Sterującego projektem etap 3 Spotkania Komitetu Sterującego - średnio 1x na kwartał etap 4 Szkolenie dla zespołu projektowego dotyczące gender mainstreaming etap 5 Zarządzanie projektem w zakresie organizacji pracy partnerstwa etap 6 Zarządzanie zadaniami przez lidera - kwestie merytoryczno-finansowe etap 7 Zarządzanie zadaniami przez partnera - kwestie merytoryczno-finansowe etap 8 Bieżąca komunikacja partnerstwa (spotkania, e, telefony) etap 9 Prowadzenie rachunku bankowego projektu przez Lidera i Partnera etap 10 Obsługa prawna projektu etap 11 Przygotowanie zapytania ofertowego i wybór zewnętrznego realizatora monitoringu i ewaluacji projektu etap 12 Monitoring i ewaluacja projektu etap 13 Monitoring i ewaluacja projektu - półroczne raporty Strona 12

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego

Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Strategia wdraŝania projektu innowacyjnego Temat innowacyjny Tworzenie i wdraŝanie systemowych rozwiązań podwyŝszających innowacyjność i adaptacyjność pracowników przedsiębiorstw na poziomie regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 1 2 Plan prezentacji 3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową

Bardziej szczegółowo

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego. Strona 0 I. Uzasadnienie: W analizie sytuacji problemowej, do której odnosi się Projekt, na podstawie dostępnych danych i opracowań źródłowych wysnuto

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 Nazwa projektodawcy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Tytuł projektu: PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 1 I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONTROLNY KONTROLI NR 18/EQ/2006/F. Maria Anna Turowska Magdalena Moskal

RAPORT POKONTROLNY KONTROLI NR 18/EQ/2006/F. Maria Anna Turowska Magdalena Moskal Załącznik nr 35B Raport pokontrolny RAPORT POKONTROLNY KONTROLI NR 18/EQ/2006/F 1 Numer kontroli 18/EQ/2006/F 2 Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe- Powiat Wodzisławski kontrolowanej 3 Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo