I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w sprawozdaniu z realizacji kursu w roku akademickim 2011/12 Arkusz IP _General

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w sprawozdaniu z realizacji kursu w roku akademickim 2011/12 Arkusz IP 2011-12_General"

Transkrypt

1 ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w sprawozdaniu z realizacji kursu w roku akademickim 2011/12 Arkusz IP _General L.p. Tytuł kolumny Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim Opis/Wyjaśnienie 1 Project Number Numer projektu Numer umowy finansowej FRSE - uczelnia np. ERA_IP_1_ Status of IP Rok realizacji projektu JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3) 1 = First Year (New IP) 2 = Second Year (First Renewal) 3 = Third Year (Second Renewal) 3 Project Title Tytuł projektu Maksymalnie 255 znaków 4 Principal Subject Area Kod ISCED dziedziny lub kierunku studiów Kod głównej dziedziny / kierunku (ciąg maksymalnie czterech cyfr zgodnie studiów, dla której / go z wnioskiem o dofinansowanie lub Tabelą 2 realizowany jest projekt poniżej) 5 Subject Area 2 6 Project Duration 7 IP Location Country 1 8 Start Month 9 Duration of the IP IP LevelST First Cycle, Second Cycle, Third Cycle ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Total Number of Incoming Students Total Number of Students Students Total Travel Costs Students Total Subsistence Costs 16 Number of Teachers 17 Teachers Total Travel Costs Kod drugiej dziedziny / kierunku studiów, której / go również dotyczy projekt Czas trwania projektu (lata akademickie) Nazwa kraju, w którym odbył się kurs intensywny Miesiąc i rok rozpoczęcia kursu intensywnego Czas trwania kursu intensywnego (liczba dni zajęć dydaktycznych) Poziom studiów, który obejmuje kurs intensywny Kod Erasmusa uczelni koordynującej projekt Liczba uczestniczących w kursie studentów z uczelni zagranicznych - w stosunku do miejsca realizacji kursu intensywnego Liczba uczestniczących w kursie studentów ogółem Ogólna kwota kosztów podróży studentów Ogólna kwota kosztów utrzymania studentów Liczba uczestniczących w kursie nauczycieli ogółem Ogólna kwota kosztów podróży nauczycieli Kod ISCED dziedziny lub kierunku studiów (ciąg maksymalnie czterech cyfr - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie lub Tabelą 2 poniżej) JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3) 1 = One year 2 = Two years 3 = Three years Kod ISO danego kraju (ciąg dwóch liter wg Tabeli 1 poniżej) Data w formacie mm-yyyy np Liczba pomiędzy 10 a 42 (min. 10 dni, maks. 42 dni) JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3): 1 = First Cycle 2 = Second Cycle 3 = Third Cycle Maksymalnie 13 znaków np. PL WARSZAW99 Liczba uczestniczących w kursie studentów z uczelni zagranicznych - w stosunku do miejsca realizacji kursu intensywnego - wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej Liczba > lub = 10 Liczba uczestniczących w kursie studentów z wszystkich uczelni wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej ogółem Liczba > 0 Wykorzystana kwota dofinansowania programu LLP- Erasmus w EUR - zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.1 części 2 raportu Wykorzystana kwota dofinansowania programu LLP- Erasmus w EUR - zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.1 części 2 raportu Liczba uczestniczących w kursie nauczycieli akademickich z wszystkich uczelni wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej ogółem Liczba > 0 Wykorzystana kwota dofinansowania programu LLP- Erasmus w EUR - zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.2 części 2 raportu

2 ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III 18 Teachers Total Subsistence Costs 19 Organization Cost 20 ECTS Credit Awarded Ogólna kwota kosztów utrzymania nauczycieli Kwota ryczałtowa otrzymana na organizację kursu intensywnego Liczba punktów ECTS przyznana za ukończenie kursu intensywnego Wykorzystana kwota dofinansowania programu LLP- Erasmus w EUR - zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.2 części 2 raportu Kwota dofinansowania otrzymana na organizację kursu z programu LLP- Erasmus w EUR Liczba całkowita pomiędzy 0 a Comment Ewentualne uwagi Maksymalnie 255 znaków 22 LLPLink Project Number Numer identyfikacyjny projektu w systemie LLPLink Prosimy nie wypełniać wypełnia NA

3 ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III II Dane studentów uczestniczących w kursie intensywnym, które należy zamieścić w sprawozdaniu z realizacji kursu w roku akademickim 2011/12 - Arkusz IP _SM L.p. Tytuł kolumny Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim 1 Project Number Numer projektu 2 Home Institution Erasmus ID code 3 ID Student Kod Erasmusa uczelni macierzystej studenta Unikalny numer identyfikacyjny studenta w systemie identyfikacji obywateli w jego kraju Opis/Wyjaśnienie Numer umowy finansowej FRSE - uczelnia np. ERA_IP_1_2011 Maksymalnie 13 znaków; Jeżeli kod kraju jest: - jednoliterowy po nim następują dwie spacje, np. D BERLIN01; - dwuliterowy po nim następuje jedna spacja, np. CZ OPAVA01; - trzyliterowy po nim brak spacji, np. IRLCORK01 Odpowiednik polskiego numeru PESEL; Maksymalnie 20 znaków; Przed każdym numerem identyfikacji MUSI być podany dwuliterowy kod ISO kraju, który wydał dokument (Tabela 1 poniżej) np. PL Family Name of Student Nazwisko studenta Maksymalnie 60 znaków 5 First Name(s) of Student Imię/imiona studenta Maksymalnie 60 znaków 6 Date of Birth Data urodzenia studenta 7 Gender Płeć studenta 8 Nationality Narodowość studenta 9 Subject Area 10 Level of Study 11 Supplement for special needs Kod dziedziny / kierunku studiów studenta w uczelni macierzystej Poziom studiów studenta w uczelni macierzystej Dofinansowanie otrzymane z funduszu dla stypendystów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Data urodzenia w formacie dd (dzień) mm (miesiąc) yyyy (rok) np JEDNA odpowiedź do wyboru (wielka litera): F kobieta, M mężczyzna Wybór kodu ISO danego kraju: AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DK, EE, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, TR, XX oznacza inną narodowość; wówczas uczelnia zobowiązana jest wpisać w polu Comment kod ISO kraju - właściwy dla narodowości studenta Kod ISCED dziedziny lub kierunku studiów (ciąg maksymalnie czterech cyfr - wg Tabeli 2 poniżej) JEDNA odpowiedź do wyboru (wielka litera): 1 = I stopień studiów, 2 = II stopień studiów, 3 = III stopień studiów; Jeśli nie dotyczy prosimy pozostawić wartość 0; w innym przypadku należy podać kwotę funduszy w EUR 12 Comment Ewentualne uwagi Maksymalnie 255 znaków 13 LLPLink Project Number Numer identyfikacyjny projektu w systemie LLPLink Prosimy nie wypełniać wypełnia NA

4 ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III III Dane nauczycieli akademickich uczestniczących w kursie intensywnym, które należy zamieścić w sprawozdaniu z realizacji kursu w roku akademickim 2011/12 - Arkusz IP _TM L.p. Tytuł kolumny Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim 1 Project Number Numer projektu 2 Home Institution Erasmus ID Code 3 ID Teacher Kod Erasmusa uczelni macierzystej nauczyciela akademickiego Unikalny numer identyfikacyjny nauczyciela w systemie identyfikacji obywateli w jego kraju Opis/Wyjaśnienie Numer umowy finansowej FRSE - uczelnia np. ERA_IP_1_2011 Maksymalnie 13 znaków; Jeżeli kod kraju jest: - jednoliterowy po nim następują dwie spacje, np. D BERLIN01; - dwuliterowy po nim następuje jedna spacja, np. CZ OPAVA01; - trzyliterowy po nim brak spacji, np. IRLCORK01; Odpowiednik polskiego numeru PESEL; Maksymalnie 20 znaków; Przed każdym numerem identyfikacji MUSI być podany dwuliterowy kod ISO kraju, który wydał dokument (Tabela 1 poniżej) np. PL Surname of Teacher Nazwisko nauczyciela Maksymalnie 60 znaków 5 First Name(s) of Teacher Imię/imiona nauczyciela Maksymalnie 60 znaków 6 Gender Płeć nauczyciela 7 Nationality Narodowość nauczyciela 8 Subject Area of Teacher in Home Institution 9 Seniority of Teacher 10 Supplement for special needs Kod dziedziny, w jakiej nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia w uczelni macierzystej Doświadczenie zawodowe nauczyciela Dofinansowanie otrzymane z funduszu dla stypendystów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności JEDNA odpowiedź do wyboru (wielka litera): F kobieta, M mężczyzna Wybór kodu ISO danego kraju: AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DK, EE, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, TR, XX oznacza inną narodowość; wówczas uczelnia zobowiązana jest wpisać w polu Comment kod ISO kraju - właściwy dla narodowości nauczyciela Kod ISCED dziedziny (ciąg maksymalnie czterech cyfr - wg Tabeli 2 poniżej) JEDNA odpowiedź do wyboru (wielka litera): J junior (<10 lat doświadczenia) I intermediate (> 10 lat < 20 lat doświadczenia) S senior (> 20 lat doświadczenia) (wybór uczelni koordynującej projekt) Jeśli nie dotyczy prosimy pozostawić wartość 0; w innym przypadku należy podać kwotę funduszy w EUR 11 Comment Ewentualny komentarz Maksymalnie 255 znaków 12 LLPLink Project Number Numer identyfikacyjny projektu w systemie LLPLink Prosimy nie wypełniać wypełnia NA

5 Table 1 Erasmus Countries and ISO Codes ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III No. National Agencies ISO Code Type of Country 1. Austria AT EU 2. Belgium (Flemish speaking) BE EU 3. Belgium (French speaking) BE EU 4. Bulgaria BG EU 5. Croatia HR Candidate 7. Cyprus CY EU 6. Czech Republic CZ EU 8. Denmark DK EU 9. Estonia EE EU 10. Finland FI EU 11. France FR EU 12. Germany DE EU 13. Greece GR EU 14. Hungary HU EU 15. Iceland IS EEA 16. Ireland IE EU 17. Italy IT EU 18. Latvia LV EU 19. Liechtenstein LI EEA 20. Lithuania LT EU 21. Luxembourg LU EU 22. Malta MT EU 23. Netherlands NL EU 24. Norway NO EEA 25. Other XX Non-participating country 26. Poland PL EU 27. Portugal PT EU 28. Romania RO EU 29. Slovak Republic SK EU 30. Slovenia SI EU 31. Spain ES EU 32. Sweden SE EU 33. Switzerland CH Bilateral cooperation 34. Turkey TR Candidate 35. United Kingdom UK EU

6 Table 2 - Fields of Education &Training (ISCED97) ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III For further information about the ISCED fields of Education and Training consult the following link:http://www.naep.cz/download-variant.php?general_file_variant_id=3767&a=documents& Code Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy 09 Personal skills 090 Personal skills 1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science (broad programmes) 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 149 Teacher training and education science (others) 2 Humanities and Arts 21 Arts 210 Arts (broad programmes) 211 Fine arts 212 Music and performing arts 213 Audio-visual techniques and media production 214 Design 215 Craft skills 219 Arts (others) 22 Humanities 220 Humanities (broad programmes) 221 Religion 222 Foreign languages 223 Mother tongue 225 History and archaeology 226 Philosophy and ethics 229 Humanities (others) 3 Social sciences, Business and Law 31 Social and behavioural science 310 Social and behavioural science (broad programmes) 311 Psychology 312 Sociology and cultural studies 313 Political science and civics 314 Economics 319 Social and behavioural science (others) 32 Journalism and information 321 Journalism and reporting 322 Library, information, archive 329 Journalism and information (others)

7 34 Business and administration 340 Business and administration (broad programmes) 341 Wholesale and retail sales 342 Marketing and advertising 343 Finance, banking, insurance 344 Accounting and taxation 345 Management and administration 346 Secretarial and office work 347 Working life 349 Business and administration (others) 38 Law 380 Law 4 Science, Mathematics and Computing 42 Life science 421 Biology and biochemistry 422 Environmental science 429 Life science (others) 44 Physical science 440 Physical science (broad programmes) 441 Physics 442 Chemistry 443 Earth science 449 Physical science (others) 46 Mathematics and statistics 461 Mathematics 462 Statistics 469 Mathematics (others) 48 Computing 481 Computer science 482 Computer use 489 Computing (others) 5 Engineering, Manufacturing and Construction 52 Engineering and engineering trades 520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 521 Mechanics and metal work 522 Electricity and energy 523 Electronics and automation 524 Chemical and process 525 Motor vehicles, ships and aircraft 529 Engineering and engineering trades (others) 54 Manufacturing and processing 540 Manufacturing and processing (broad programmes) 541 Food processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 544 Mining and extraction 549 Manufacturing and processing (other) 58 Architecture and building 581 Architecture and town planning 582 Building and civil engineering ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III

8 589 Architecture and building (others) 6 Agriculture and Veterinary 62 Agriculture, forestry and fishery 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 621 Crop and livestock production 622 Horticulture 623 Forestry 624 Fisheries 629 Agriculture, forestry and fishery (others) 64 Veterinary 640 Veterinary 7 Health and Welfare 72 Health 720 Health (broad programmes) 721 Medicine 723 Nursing and caring 724 Dental studies 725 Medical diagnostic and treatment technology 726 Therapy and rehabilitation 727 Pharmacy 729 Health (others) 76 Social services 761 Child care and youth services 762 Social work and counselling 769 Social services (others) 8 Services 81 Personal services 810 Personal services (broad programmes) 811 Hotel, restaurant and catering 812 Travel, tourism and leisure 813 Sports 814 Domestic services 815 Hair and beauty services 819 Personal services (others) 84 Transport services 840 Transport services 85 Environmental protection 850 Environmental protection (broad programmes) 851 Environmental protection technology 852 Natural environments and wildlife 853 Community sanitation services 859 Environmental protection (others) 86 Security services 860 Security services (broad programmes) 861 Protection of persons and property 862 Occupational health and safety 863 Military and defence 869 Security services (others) 99 Not known or unspecified ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2011/2012 Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

- situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian - the warmest region of Poland - has a population of 100 000

- situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian - the warmest region of Poland - has a population of 100 000 Ł situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian the warmest region of Poland has a population of 100 000 thousand major historic monuments: Castle of Legnica Piasts 13th

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION Uwagi ogólne 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND BUREAU FOR ACADEMIC RECOGNITION AND INTERNATIONAL EXCHANGE THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND SCHOOLS AND DIPLOMAS by Joanna Jung-Miklaszewska WARSAW 2000 translation: Ewa Kolanowska Introduction

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Guidebook for foreigners

Guidebook for foreigners Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland District Chamber of Legal Advisors Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN Formularz wniosku aplikacyjnego do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009 2014 Nazwa Wnioskodawcy/pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE śycie PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2011 CZĘŚĆ I

PROGRAM UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE śycie PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2011 CZĘŚĆ I PROGRAM UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE śycie PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2011 CZĘŚĆ I Fragment dotyczący zasad finansowych dla projektów transferu innowacji LdV 1 (tłumaczenie NA) 4.F. Projekty wielostronne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego?

WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. daczego? 2014-2015 WYBIERZ studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 45 daczego? ponieważ KSZTAŁCIMY PRAKTYKÓW to misja niezwykłej uczelni - młodej - dynamicznej - nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EUROPEISTYKA ROK AKADEMICKI 2005/2006 Pakiet

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo