jawność, transparentność, partycypacja - czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jawność, transparentność, partycypacja - czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?"

Transkrypt

1

2 jawność, transparentność, partycypacja - czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej? Raport z badań Tarnów 2014

3 Nadzór programowy: Arkadiusz Złotnicki i Anna Siemek-Filuś Redakcja: Małgorzata Brennek Skład, łamanie i projekt okładki, korekta: Marek Karpiński Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pełne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz autorów poszczególnych treści. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ, W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

4 Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I Metodologia badania Biuletynów Informacji Publicznej I.1. Kryteria oceny zawartości i funkcjonalności BIP I.2. Sposób dokonywania oceny badanych treści BIP ROZDZIAŁ II Wyniki oceny Biuletynów Informacji Publicznej II.1. Ocena Biuletynów Informacji Publicznej Ministerstw II.1.1. Ogólne informacje o organie władzy II.1.2. Standardy II O stronie BIP II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.1.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II.1.4. Aspekty techniczne II.1.5. Subiektywna ocena strony II.2. Ocena BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów II.2.1. Ogólne informacje o urzędzie II.2.2. Standardy II O stronie BIP II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.2.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II.2.4. Aspekty techniczne II.2.5. Subiektywna ocena BIP II.3. Ocena BIP Kancelarii Prezydenta II.3.1. Ogólne informacje o urzędzie II.3.2. Standardy II O stronie BIP

5 II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.3.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II.3.4. Aspekty techniczne II.3.5. Subiektywna ocena II.4. Ocena Biuletynów Informacji Publicznej Urzędów Marszałkowskich II.4.1. Ogólne informacje o organie władzy II.4.2. Standardy II O stronie BIP II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.4.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.5. Ocena Biuletynów Informacji Publicznej Miast na Prawach Powiatu II.5.1. Ogólne informacje o urzędzie II.5.2. Standardy II O stronie BIP II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.5.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.6. Porównawcza Ocena Biuletynów Informacji Publicznej Badanych Kategorii Organów Władzy II.6.1. Wyniki ogólne II.6.2. Standardy

6 II O stronie BIP II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym II.6.3. Zawartość merytoryczna II O podmiocie prowadzącym BIP II O polityce wewnętrznej i zagranicznej II O zasadach funkcjonowania II O danych publicznych II O majątku publicznym Podsumowanie Rozdział III Udzielanie informacji na wniosek metodologia i wyniki oceny III.1. Metodologia i narzędzia badawcze III.1.1. Formy złożenia wniosku III.1.2. Dobór pytań do wniosków składanych drogą elektroniczna i pisemną III.2 Tryb wnioskowy wnioski elektroniczne III.2.1 Treść wniosków przesłanych drogą elektroniczną III.2.2 Sposób oceny odpowiedzi na wnioski III.2.3 Wyniki badania trybu wnioskowego drogą elektroniczną III.3 Wyniki badania trybu wnioskowego drogą pocztową III.3.1 Treść wniosków przesłanych pocztą III.3.2 Sposób oceny odpowiedzi na wnioski III.3.3. Wyniki badania trybu wnioskowego drogą tradycyjną III.4 Tryb wnioskowy wnioski telefoniczne III.4. 1 Treść wniosków telefonicznych III.4. 2 Sposób oceny odpowiedzi III Wyniki badania trybu wnioskowego drogą telefoniczną III Podsumowanie udzielanie informacji na wniosek Rozdział IV Udostępnianie Informacji Publicznej do ponownego wykorzystania metodologia i wyniki oceny IV.1. Cel badań IV.2. Metodologia i narzędzia badawcze IV.2.1. Uwagi ogólne IV.2.2. Wnioski pisemne IV Zadanie obywatel pyta 2 (Zadanie 2.1) IV Zadanie obywatel pyta 2 (Zadanie 2.2) IV.2.3. Wnioski w formie ustnej (wnioski telefoniczne) IV.2.4. Ocena BIP w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ponownego wykorzystywania IV.3. Podsumowanie wyników IV.3.1. Wnioski pisemne

7 6 IV Uwagi ogólne IV Wnioski pisemne zadanie IV Wnioski pisemne zadanie IV Wyniki badania trybu wnioskowego w odniesieniu do zadania 2.1. i ich ocena IV Wyniki badania trybu wnioskowego zadanie IV Ocena wyników badania w odniesieniu do instytucji szczebla centralnego zadanie IV Ocena wyników badania w odniesieniu do urzędów marszałkowskich IV Ocena wyników badania miast na prawach powiatu IV.3.2. Wyniki badania odpowiedzi udzielonych na wnioski ustne dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej IV.3.3. Ocena treści BIP w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ponownego wykorzystywania IV.3.4. Podsumowanie wyników badania w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Polsce Rozdział V Dostęp do informacji o procesie legislacyjnego na szczeblu rządowym V.1. Tło badania V.2. Metodologia badania V.3. Studia przypadku wybranych ustaw V.3.1. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) V.3.2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów V.3.3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa V.3.4. Ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze V.3.5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw V.4. Wnioski i rekomendacje Rozdział VI Konsultacje społeczne w samorządach na przykładzie budżetów obywatelskich i strategii rozwoju województw VI.1. Metodologia badania VI.2. Budżety obywatelskie jako nowa forma konsultacji społecznych w samorządach. 209 VI.3. Budżet obywatelski/partycypacyjny w miastach na prawach powiatu w 2014 roku 211 VI.3.1. Środki finansowe przeznaczone na BO w budżetach miast na prawach powiatów na 2014 r VI.3.2. Zasady konsultacji społecznych BO 2014 w miastach na prawach powiatu VI.3.3. Zasady zgłaszania wniosków/projektów do BO VI.3.4. Weryfikacja formalna wniosków/projektów i wybór do głosowania VI.3.5. Zasady głosowania VI.3.6. Budżety nie do końca obywatelskie VI.3.7. Informacja o konsultacjach budżetów obywatelskich VI.3.8. Aktywność mieszkańców w konsultacjach budżetu obywatelskiego 2014 r

8 VI.3.9. Frekwencja w głosowaniu VI Podsumowanie i wnioski VI.4. Budżety obywatelskie studia przypadku VI.4.1. Łódź budżet podwójnie obywatelski VI.4.2. Sopot pierwszy budżet obywatelski w Polsce VI.4.3. Poznań co drugi głos przez Internet VI.4.4. Tarnów najwyższa frekwencja VI.4.5. Przemyśl nadzór urzędniczy VI.4.6. Koszalin Rada otwarta dla mieszkańców VI.5. Dostęp do informacji o konsultacjach społecznych projektów strategii rozwoju województw do 2020 r VI.5.1. Informacja i czas trwania konsultacji społecznych SRW VI.5.2. Formy konsultacji VI.5.3. Statystyka zgłoszonych uwag i wniosków VI.5.4. Uczestnicy konsultacji podmioty zgłaszające uwagi/wnioski VI.5.5. Sposób rozpatrzenia wniosków VI.5.6. Sprawozdania z przebiegu konsultacji strategii rozwoju województw VI.5.7. Podsumowanie i wnioski VI.6. Konsultacje Strategii Rozwoju Województw studia przypadku VI.6.1. Świętokrzyskie szczegółowe sprawozdanie i selekcja uwag VI.6.2. Mazowieckie większość uwag poza kryteriami strategii VI.6.3. Lubelskie informacja dostępna VI.6.4. Kujawsko pomorskie anonimizacja autorów uwag VI.7. Wnioski i rekomendacje Rozdział VII Podsumowanie wyników badań dostępu do informacji publicznej VII.1. Wyniki przeprowadzonych badań w aspekcie porównawczym VII.2. Ranking Przejrzystości Rozdział VIII Postulowane zmiany w przepisach o dostępie do informacji publicznej VIII.1. Dotychczasowe zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej VIII.2. Dotychczasowa dyskusja na temat zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej VIII.3. Postulowane zmiany według ekspertyzy Instytutu Nauk Prawnych PAN VIII.4. Wnioski wynikające z badań VIII.4.1. Biuletyn Informacji Publicznej i zamieszczanie w nim informacji publicznych.278 VIII.4.2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

9 8 Spis tabel Tabela I.1 Informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych, uwzględnione w karcie oceny BIP...19 Tabela II.1. Ogólne wyniki oceny BIP oraz wyniki w zakresie 5 kategorii karty ocen Tabela II.2. Ministerstwa wyniki oceny BIP standardy Tabela II.3. Ministerstwa o stronie BIP Tabela II.4. Ministerstwa wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.5. Ministerstwa wyniki oceny BIP o polityce wewnętrznej i zagranicznej...31 Tabela II.6. Ministerstwa wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.7. Ministerstwa wyniki oceny BIP o danych publicznych Tabela II.8. Ministerstwa wyniki oceny BIP o majątku publicznym Tabela II.9. Ministerstwa wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna Tabela II.10 Ministerstwa wyniki oceny BIP (ZW) o podmiocie prowadzącym stronę BIP Tabela II.11. Ministerstwa wyniki oceny BIP (ZW) o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.12. Ministerstwa wyniki oceny BIP (ZM) o zasadach funkcjonowania Tabela II.13. Ministerstwa wyniki oceny BIP (ZM) o danych publicznych Tabela II.14. Ministerstwa wyniki oceny BIP aspekty techniczne Tabela II.15. RM/KPRM ogólne wyniki oceny BIP oraz wyniki w zakresie 5 kategorii karty oceny...41 Tabela II.16. RM/KPRM wyniki oceny BIP standardy Tabela II.17. RM/KPRM wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.18. RM/KPRM wyniki oceny BIP o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.19. RM/KPRM wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.20. RM/KPRM wyniki oceny BIP o danych publicznych Tabela II.21. RM/KPRM wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna...47 Tabela II.22. RM/KPRM wyniki oceny BIP (ZM) o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.23. RM/KPRM wyniki oceny BIP (ZM) o zasadach funkcjonowania Tabela II.24. Wyniki oceny BIP aspekty techniczne Tabela II.26. KP wyniki oceny BIP standardy...51 Tabela II.27. KP wyniki oceny BIP o stronie BIP...51 Tabela II.28. KP wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.29. KP wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.30. KP wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna... 55

10 Tabela II.31. KP wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.32. KP wyniki oceny BIP aspekty techniczne Tabela II.33. Urzędy Marszałkowskie ogólne wyniki oceny BIP oraz wyniki w zakresie 5 kategorii karty ocen Tabela II.34. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP standardy Tabela II.35. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o stronie BIP Tabela II.36. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym stronę BIP...61 Tabela II.37. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.38. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.39. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o danych publicznych Tabela II.40. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP o majątku publicznym Tabela II.41. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna Tabela II.42. Urzędy marszałkowskie wyniki oceny BIP (ZM) o podmiocie prowadzącym stronę BIP. 68 Tabela II.43. Urzędy Marszałkowskie wyniki oceny BIP (ZM) o zasadach funkcjonowania Tabela II.44. Urzędy miast ogólne wyniki oceny BIP oraz wyniki w zakresie 5 kategorii karty ocen Tabela II.45. Urzędy miast wyniki oceny BIP standardy...74 Tabela II.46. Urzędy miast wyniki oceny BIP o stronie BIP...74 Tabela II.47. Urzędy miast wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym stronę BIP...76 Tabela II.48. Urzędy miast wyniki oceny BIP o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.49. Urzędy Miast wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.50. Urzędy miast wyniki oceny BIP o danych publicznych Tabela II.51. Urzędy miast wyniki oceny BIP o majątku publicznym Tabela II.52. Urzędy miast wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna...81 Tabela II.53. Urzędy miast wyniki oceny BIP (ZM) o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.54. Urzędy miast wyniki oceny BIP (ZM) o zasadach funkcjonowania Tabela II.55. Porównawcza ocena wyników ogólnych BIP i wyników w 5 kategoriach kart oceny Tabela II.56. Porównawcza ocena wyników ogólnych BIP standardy Tabela II.57. Porównawcza ocena wyników ogólnych BIP o stronie BIP Tabela II.58. Wyniki oceny BIP o podmiocie prowadzącym BIP Tabela II.59. Wyniki oceny BIP o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.60. Wyniki oceny BIP o zasadach funkcjonowania Tabela II.61. Wyniki oceny BIP o danych publicznych Tabela II.62. Wyniki oceny BIP instytucji szczebla centralnego o majątku publicznym

11 Tabela II.63. Wyniki oceny BIP JST o majątku publicznym Tabela II.64. Wyniki oceny BIP zawartość merytoryczna Tabela II.65. Wyniki oceny BIP (ZM) o podmiocie prowadzącym stronę BIP Tabela II.66. Wyniki oceny BIP (ZM) o polityce wewnętrznej i zagranicznej Tabela II.67. Wyniki oceny BIP (ZM) o zasadach funkcjonowania Tabela II.68. Wyniki oceny BIP (ZM) o danych publicznych Tabela II.69. Wyniki oceny BIP (ZM) o majątku publicznym Tabela II.70. Ranking badanych organów władzy pod kątem najlepszej strony BIP Tabela III.1 Ranking urzędów centralnych wnioski elektroniczne Tabela III.2 Liczba i rodzaj pytań na które udzielono odpowiedzi Tabela III.3 Terminowość odpowiedzi urzędy centralne Tabela III.4 Ranking urzędów marszałkowskich wnioski elektroniczne Tabela III.5 Liczba i rodzaj pytań, na które udzielono odpowiedzi Tabela III.6 Terminy nadesłania odpowiedzi Tabela III.7 Ranking urzędów miast na prawach powiatu wnioski elektroniczne Tabela III.8 Ranking województw według średniej punktacji urzędów miast usytuowanych na ich terenie Tabela III.9 Liczba i rodzaj pytań, na które udzielono odpowiedzi Tabela III.10 Terminy nadesłania odpowiedzi Tabela III.11 Porównanie trzech kategorii urzędów pod kątem wybranych kryteriów oceny Tabela III.12 Ranking urzędów centralnych wnioski tradycyjne Tabela III.13 Liczba i rodzaj pytań na które udzielono odpowiedzi wnioski tradycyjne Tabela III.14 Terminy nadesłania odpowiedzi Tabela III.15 Ranking urzędów marszałkowskich wnioski tradycyjne Tabela III.16 Liczba i rodzaj pytań, na które udzielono odpowiedzi Tabela III.17 Terminy nadesłania odpowiedzi Tabela III.18 Ranking urzędów miast na prawach powiatu wnioski tradycyjne Tabela III.19 Ranking województw według średniej punktacji urzędów miast usytuowanych na ich terenie Tabela III.20 Liczba i rodzaj pytań na które udzielono odpowiedzi wnioski tradycyjne Tabela III.21 Terminy nadesłania odpowiedzi wnioski tradycyjne Tabela III.22 Porównanie trzech kategorii urzędów pod kątem wybranych kryteriów oceny wnioski tradycyjne Tabela III.23 Ranking urzędów wg średniego wyniku otrzymanego w badaniu wniosków pisemnych

12 Tabela III.24 Porównawcze wyniki badania wniosków telefonicznych Tabela III.25 Udzielanie informacji publicznej na wniosek - procent urzędów, które odpowiedziały w sposób wyczerpujący na trzy pytania Tabela IV.1. Ranking instytucji szczebla centralnego zadanie Tabela IV.2. Poprawność merytoryczna udzielonej odpowiedzi przez instytucje szczebla centralnego zadanie Tabela IV.3. Wprowadzenie warunków ponownego wykorzystywania lub poinformowanie o dostępie bezwarunkowym przez instytucje szczebla centralnego Tabela IV.4 Ranking urzędów marszałkowskich zadanie Tabela IV.5 Poprawność merytoryczna odpowiedzi udzielonej przez urzędy marszałkowskie zadanie Tabela IV.6 Wprowadzenie warunków ponownego wykorzystywania lub poinformowanie o dostępie bezwarunkowym przez urzędy marszałkowskie Tabela IV.7 Ranking miast na prawach powiatu zadanie Tabela IV.8 Poprawność merytoryczna odpowiedzi udzielonej przez urzędy miasta na prawach powiatu zadanie Tabela IV.9 Wprowadzenie warunków ponownego wykorzystywania lub poinformowanie o dostępie bezwarunkowym przez urzędy miasta na prawach powiatu Tabela IV.10 Wyniki badania odpowiedzi udzielonych na wnioski ustne dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej w instytucjach szczebla centralnego Tabela IV.11 Wyniki badania odpowiedzi udzielonych na wnioski ustne dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej w urzędach marszałkowskich Tabela IV.12 Wyniki badania odpowiedzi udzielonych na wnioski ustne dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej w miastach na prawach powiatu Tabela IV.13 Ranking instytucji szczebla centralnego w badaniu BIP dot. ponownego wykorzystania 153 Tabela IV.14 Ranking urzędów marszałkowskich w badaniu BIP dot. ponownego wykorzystania Tabela IV.15 Ranking urzędów miast na prawach powiatu w badaniu BIP dot. ponownego wykorzystania Tabela IV.16 Ranking podmiotów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej Tabela IV.17 Porównanie podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów w zakresie ponownego wykorzystywania z rankingiem przejrzystości w zakresie dostępu do informacji publicznej Tabela V.1 Wnioski o udzielenie informacji publicznej nt. trybu stanowienia analizowanych projektów ustaw Tabela VI.1 Kwoty przeznaczane na BO w stosunku do możliwości Tabela VI.2 Budżet obywatelski w Łodzi

13 Tabela VI.3 Budżet obywatelski w Sopocie Tabela VI.4 Budżet obywatelski w Poznaniu Tabela VI.5 Budżet obywatelski w Tarnowie Tabela VI.6 Budżet obywatelski w Przemyślu Tabela VI.7 Budżet obywatelski 2014 w Koszalinie Tabela VI.8 Projekty SRW 2020 poddane konsultacjom społecznym Tabela VI.9 Czas trwania konsultacji w relacji do liczby zgłoszonych uwag i liczby ludności Tabela VI.10 Kategorie informacji dostępnych w sprawozdaniach z konsultacji społecznych projektów SRW Tabela VII.1 Wyniki sumaryczne badania BIP i udzielania informacji publicznej na wnioski Tabela VII.2 Ranking Przejrzystości Spis wykresów Wykres VI.1. Kwoty zaplanowane na BO w 2014 r. w milionach złotych Wykres VI.2. Kwota BO jako odsetek planowanych dochodów miasta ogółem w 2014 r Wykres VI.3. Kwota BO jako odsetek planowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) miasta w 2014 r Wykres VI.4. Orientacyjna frekwencja w głosowaniach BO 2014 r Wykres VI.5. Czas trwania konsultacji społecznych projektów SRW Wykres VI.6. Liczba uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w konsultacjach społecznych projektów SRW Wykres VI.7. Odsetek uwag uwzględnionych i częściowo uwzględnionych

14 WPROWADZENIE Niniejszy raport poświęcony jest omówieniu metodologii oraz wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej przez zespół badawczy Stowarzyszenia Miasta w Internecie (SMWI) pod kierunkiem Małgorzaty Brennek. Badanie zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przy współpracy jednej z najbardziej znanych na świecie organizacji pozarządowych, która zajmuje się m.in. kwestiami dostępu do informacji publicznej Access Info Europe. Organizacja ta pełniła rolę partnera SMWI w projekcie. Przedmiotem badań było wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej (uodip) przez organy władzy szczebla centralnego i samorządowego. Ogólnym celem projektu było przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa oraz jego skutecznego egzekwowania. Na omawiane badania złożyła się analiza porównawcza 102 organów władzy: 20 instytucji szczebla centralnego (18 ministerstw oraz Kancelarii Prezydenta i Premiera) oraz 16 urzędów marszałkowskich i 66 urzędów miast na prawach powiatu, pod kątem: a) zawartości i funkcjonalności ich Biuletynów Informacji Publicznej b) udzielania informacji publicznej na wnioski pisemne (elektroniczne i tradycyjne) oraz ustne c) udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania. Art. 24 h uodip, regulujący kwestię udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania, wszedł w życie stosunkowo niedawno i jego praktyczna realizacja nie była do tej pory badana. Tak więc powyższa analiza stanowi pierwsze i zarazem kompleksowe podejście do tego tematu. Metodologia i wyniki tego badania zostały zaprezentowane w Rozdziale IV. Badania BIP oraz udzielania informacji na wniosek były już przeprowadzane kilkakrotnie, jednakże każdorazowo obejmowały one tylko urzędy zlokalizowane w jednym województwie i żadne z nich nie dotyczyło obu wyżej wymienionych form udostępniania informacji publicznej jednocześnie. Patrząc z tego punktu widzenia, badania zrealizowane w ramach niniejszego projektu wyróżniają się zarówno zakresem przedmiotowym, jak i podmiotowym. Istotną cechą badania BIP jest również opracowanie narzędzi wielokrotnego użytku kart oceny BIP, które można będzie zastosować do przeprowadzenie analogicznych badań w przyszłości. (W sumie 5 po jednej dla każdego z badanych typów organów władzy plus dwie osobne dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta) Ich powtórzenie pozwoliłoby na ustalenie skali zmian, jakie dokonały się w danym okresie, jeśli chodzi o realizację zapisów ustawowych, odnoszących się do publikacji informacji publicznych w Biuletynach. Powyższe karty oceny, składające się z pytań (od 156 do 228 w zależności od badanego organu władzy) dotyczących obecności informacji publicznych, które zgodnie z prawem winny być publikowane w BIP, mogą również posłużyć jak przykłady minimalnych standardów informacji odnoszących się do BIP-ów centralnych i samorządowych jednostek administracji będących przedmiotem badania. Końcowym elementem powyżej omawianych analiz było: zestawienie średnich wyników uzyskanych przez badane kategorie urzędów w rezultacie oceny BIP i odpowiedzi na wnioski; sporządzenie rankingów 102 analizowanych organów władzy pod kątem wyników jakie uzyskały one w obu badaniach. 13

15 WPROWADZENIE Metodologia i wyniki badania BIP zostały omówione w Rozdziałach I i II, natomiast drugi z powyższych tematów został opisany w Rozdziale III Udzielanie informacji na wniosek metodologia i wyniki oceny. W obrębie projektu Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej zrealizowane zostały również badania dotyczące dostępu do informacji publicznej o procesie stanowienia prawa. Pierwsze z nich objęło poziom ministerstw, a drugie JST. Analiza dotycząca resortów została przeprowadzona na podstawie wybranych projektów ustaw, dotyczących szczególnie istotnych kwestii społecznych. Badanie przebiegało dwutorowo. Analizowano udostępnianie informacji nt. poszczególnych etapów stanowienia danego aktu normatywnego, dokonując w tym celu przeglądu BIP-ów stosownych ministerstw i Rządowego Centrum Legislacji oraz zwracano się w trybie zapytań na wniosek o udzielenie wybranych informacji, których brakowało w powyższych teleinformatorach. Druga płaszczyzna badań polegała na ocenie jakościowej badanych elementów procesu legislacyjnego, z punktu widzenia wymogów prawa oraz informatywności i poziomu merytorycznego. Wyniki powyższych badań oraz metody zastosowane do ich przeprowadzenia zostały omówione w Rozdziale V. Badanie dostępu do informacji nt. stanowienia aktów prawa lokalnego dotyczyło budżetów obywatelskich (urzędy miast) oraz strategii rozwoju województw (urzędy marszałkowskie). Głównym przedmiotem zainteresowania był przebieg konsultacji nt. powyższych dokumentów. Kwestia ta była badana na poziomie ogólnym w odniesieniu do wszystkich JST danej kategorii oraz w sposób pogłębiony, metodą studiów przypadku (w sumie 10 po 5 dla każdego tematu). Opis badań w tym obszarze znajduje się w Rozdziale VI. W Rozdziale VII Podsumowanie Wyników Oceny BIP znajdują się natomiast wnioski i rekomendacje płynące z powyższych badań. Głównym celem zawartych tu rozważań jest udzielenie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 1) Która forma udzielania informacji publicznej jest preferowana przez urzędy i czy prawidłowości w tym obszarze dotyczą w jednakowym zakresie wszystkich badanych instytucji? 2) Czy istnieją znaczące różnice w zakresie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej pomiędzy różnymi typami organów władzy? 3) Czy urzędy realizują spójna politykę, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, czy też ich działania w tym względzie nie podlegają jasnym regułom? W Rozdziale tym staramy się również wskazać przyczyny zdiagnozowanego stanu rzeczy oraz metody służące większej przejrzystości w działaniu analizowanych organów władzy. Ponadto, znajduje się tu Ranking Przejrzystości, który pokazuje, jak wypadły poszczególne jednostki administracji publicznej pod względem zbiorczej punktacji otrzymanej w wyniku oceny BIP i udzielania informacji na wnioski pisemne. Rozdział VIII (ostatni) niniejszego raportu zawiera postulowane zmiany w przepisach o dostępie do informacji publicznej, mające na celu poprawę wykonywania prawa do informacji publicznej przez organy władzy publicznej. 14

16 ROZDZIAŁ I Małgorzata Brennek Metodologia badania Biuletynów Informacji Publicznej W rozdziale tym zajmiemy się opisem metodologii i narzędzi, które posłużyły do przeprowadzenia badania Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) instytucji, będących przedmiotem monitoringu. Celem badań była analiza porównawcza zawartości i funkcjonalności BIP-ów instytucji szczebla centralnego (18 ministerstw oraz Kancelarii Prezydenta i Premiera) oraz urzędów marszałkowskich i urzędów miast na prawach powiatu. I.1. Kryteria oceny zawartości i funkcjonalności BIP Podstawą do oceny zawartości BIP-ów była weryfikacja zgodności ich treści z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami opracowanymi na potrzeby projektu. Badanie podporządkowane zostało ustaleniu odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy w BIP zostały zamieszczone informacje, których publikacja jest obligatoryjna na mocy 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej rozporządzeniem, oraz, czy są tam informacje wymagana na gruncie art. 8 ust. 4 i art. 23 h Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej (uodip)? 2. Czy sposób udostępnienia informacji w BIP jest zgodny z wybranymi zasadami udostępniania informacji określonymi w Art. 8, ust. 6, litera 2 i 4 uodip, w tym z zasadą aktualności zamieszczanych informacji, oznaczania informacji danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację, lub odpowiada za treść informacji, oraz oznaczenia ich czasem wytworzenia i czasem udostępnienia informacji? 3. Czy BIP jest informatywny, czyli, czy zawiera: (a) szczegółowe informacje z zakresu obszarów tematycznych określonych w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy oraz art. 8 ust. 4 i art. 23 h, które nie są wprost wymagane przez prawo; (b) inne, nieobligatoryjne informacje publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takie, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje. 4. Czy strona BIP spełnia techniczne warunki określone w stosownych regulacjach prawnych? 5. W jakiej mierze strona BIP spełnia subiektywne kryteria oceny, sformułowane na potrzeby badania? 15

17 ROZDZIAŁ I. METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ Aby znaleźć odpowiedź na pytania opracowane zostały specjalne narzędzia karty oceny BIP. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o pięć takich kart. Trzy z nich przeznaczone były do oceny trzech kategorii instytucji publicznych: urzędów marszałkowskich, urzędów miast na prawach powiatu i ministerstw, a dwie posłużyły do zbadania BIP-ów Rady Ministrów/Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta. Każda z kart składała się z pytań-wskaźników, do których przypisana została skala ocen. Cześć z tych pytań była identyczna dla wszystkich badanych jednostek, a cześć była dostosowana do specyfiki organu władzy danego typu. Różnice w kompetencjach urzędów spowodowały, że poszczególne karty różniły się, jeśli chodzi o liczbę pytań-wskaźników. Najdłuższe były karty oceny BIP urzędów marszałkowskich i miast na prawach powiatu zawierały po 228 pytań. Kolejność pozostałych kart, jeśli chodzi o liczbę wierszy, kształtuje się następująco: Rada Ministrów/Kancelaria Premiera Rady Ministrów 170, ministerstwa 164 oraz Kancelaria Prezydenta 156. Omawiane karty oceny miały postać arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. Pozwoliło to na automatyczne zliczanie punktów, uzyskanych przez dany organ władzy w wyniku analizy zawartości BIP. Wszystkie karty oceny zawierały pięć identycznych kategorii: ogólne informacje o urzędzie, standardy, zawartość merytoryczna, aspekty techniczne oraz subiektywna ocena strony BIP. Poniżej omówimy pokrótce tematykę pytań składających się na wymienione kategorie. 1. Ogólne informacje o urzędzie Sprawdzano tu, czy w BIP danej jednostki znaleźć można podstawowe dane kontaktowe oraz informacje na temat godzin jego urzędowania. 2. Standardy Pytania zawarte w tej kategorii miały na celu zbadanie, czy dana strona BIP spełnia wymogi zawarte w 11, punkt 1 litera a i c rozporządzenia o BIP, odnoszące się do obligatoryjnego zakresu tematycznego informacji publicznych. Wymogi te stanowią, iż BIP podmiotów zobowiązanych, w tym badanych przez nas instytucji, powinien posiadać menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie następujących informacji: informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy, 16 informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych. Ponadto znalazły się tu pytania o zamieszczanie w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego i nieudostępnionych w BIP, które są wymagane na gruncie art.8 ust. 4 uodip oraz informacji o warunkach ubiegania się o informacje publiczne do ponownego wykorzystania, których publikację reguluje art. 23 h uodip. Poniżej omówimy, jakie informacje z zakresu wymienionych elementów menu przedmiotowego oraz art. 8 ust. 4 i art. 23 h zostały uwzględnione w ramach kategorii standardy. Informacje publiczne udostępniane na mocy art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Zgodnie z tym wymogiem, podmioty zobowiązane, w tym organy władzy publicznej, są zobligowane do zamieszczona w BIP informacji z obszarów tematycznych wyszczególnionych w art. 6 ust.

18 ROZDZIAŁ I METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5., a mianowicie: 1. o podmiocie prowadzącym badaną stronę BIP (art. 6.ust.1, pkt. 2), w tym o jego: a) statusie prawnym; b) organizacji; c) przedmiocie działalności i kompetencjach; d) organach i osobach sprawujących funkcje kierownicze i ich kompetencjach; e) struktury własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3-5; f) majątku, którym dysponują 2. o prowadzonej przez niego polityce wewnętrznej i zagranicznej (art. 6 ust. 1, pkt. a-c), w tym o: a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; b) projektowaniu aktów normatywnych; c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań 3. o zasadach jego funkcjonowania (art. 6.ust.1, pkt. 3), w tym o: a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych; b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej; c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych; d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw; e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych; g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych; h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych 4. o posiadanych przez niego danych publicznych (art.6, ust.4 pkt. a-d), w tym: a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć; dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających; b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego; c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej; d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych 5. o majątku publicznym, (art.6, ust. 5) w tym o: a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach; c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych; 17

19 ROZDZIAŁ I. METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ 18 d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach; e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat; f) długu publicznym; g) pomocy publicznej; h) ciężarach publicznych Pytania zawarte w ramach omawianej kategorii karty oceny odnoszą się do powyższych obszarów tematycznych, z wyjątkiem pkt. 1 litera a oraz pkt. 5 litery a i b. Dla celów badania obszary te zostały dodatkowo uszczegółowione. Zabieg taki był konieczny, bowiem zagadnienia wchodzące w skład poszczególnych tematów są określone za pomocą hasłowych pojęć. Opracowanie pytań zostało poprzedzone zoperacjonalizowaniem tych pojęć, czyli zdefiniowaniem minimalnego standardu informacji, które powinny zostać umieszczone w BIP na temat danego zagadnienia. Posłużmy się przykładem pojęcia organizacja (art. 6, ust. 2 pkt. b). Uznaliśmy, że składa się nań informacja nt. struktury organizacyjnej (opis lub/i lista departamentów) oraz regulamin organizacyjny tekst jednolity. W konsekwencji, do analizy zakresu informacji publicznej w BIP nt. zagadnienia organizacja użyliśmy dwóch pytań: Czy na stronie BIP znajduje się informacja nt. struktury organizacyjnej (opis lub/i lista departamentów)? oraz Czy można tam znaleźć regulamin organizacyjny tekst jednolity? Definiowanie poszczególnych zagadnień miało charakter arbitralny, ale każdorazowo kierowaliśmy się dwoma wyznacznikami: zdroworozsądkowym, czy też powszechnym rozumieniem danego pojęcia oraz perspektywą obywatela, który poszukuje w BIP informacji na dany temat. Posłużmy się jeszcze jedną ilustracją omawianej metody operacjonalizowania pojęć i tworzenia pytań. Dotyczy ona wymogu zamieszczania informacji nt. kontroli, który stanowi element danych publicznych. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. a, drugie zdanie, na stronie BIP należy zamieszczać: dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i opinie podmiotów je przeprowadzających. Przepis ten ma charakter ogólny i nie rozróżnia możliwych rodzajów kontroli. Dla celu analizy spełniania przez BIP standardów prawnych w tym obszarze dokonano uszczegółowienia pojęcia kontroli poprzez wyróżnienie kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne wobec badanego urzędu oraz kontroli wewnętrznych, realizowanych przez organ władzy w podległych mu jednostkach. Do każdego z typów kontroli przyporządkowany został zestaw kilku pytań, uwzględniających ich specyfikę. Dla ilustracji w przypadku kontroli zewnętrznych badaliśmy, czy w BIP można znaleźć następujące informacje: wykaz kontroli (tytuł/obszar) przeprowadzonych przez organy zewnętrzne np. NIK (aktualne 2013) linki do dokumentów z przeprowadzonych kontroli 2013 archiwum kontroli za 2012 i ewentualnie za lata poprzednie wykaz Informacje o stronie BIP wymagane przez 8 i 9 Rozporządzenia o BIP oraz art.8, ust. 6 Pytania z tego obszaru miały na celu sprawdzenie, czy w BIP są dane nt. redakcji strony BIP ( 8 ust. 2 i 3), instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP ( 8, ust. 4), moduł wyszukujący ( 8, ust. 8)

20 ROZDZIAŁ I METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz mapa strony, zawierająca menu przedmiotowe ( 8, ust. 6). Ponadto w ramach powyższej kategorii zawarte zostało również pytanie o to, czy strona BIP jest równocześnie stroną urzędu. To ostatnie pytanie nawiązywało do 9 ust. 3 Rozporządzenia o BIP, zgodnie z którym, strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi uodip i rozporządzenia. Pozytywna odpowiedź na to pytanie była premiowana dodatkowym punktem. Uznaliśmy bowiem, że z punktu widzenia przejrzystości informacji o jednostkach zobowiązanych do prowadzenia BIP byłoby lepiej, gdyby strona BIP była ich jedyną stroną internetową. Zawarte tu zostały również pytania o oznaczanie informacji danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, czasem wytworzenia informacji oraz czasem udostępnienia informacji (art. 8 ust. 6, litery 2 i 4). Informacje publiczne udostępniane na mocy art. 8 ust.4 oraz art. 23 h Analizowano tu, czy dana instytucja zamieszcza w BIP podstawowe informacje nt. sposobu dostępu do informacji będących w jej posiadaniu, a nie umieszczonych bezpośrednio w biuletynie. Pytano o to, czy na stronie są podstawy prawne, czy jest opis zasad udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz, czy znajduje się tam formularz-wzór wniosku o udostępnienie tych informacji. Analogiczne pytania dotyczyły kwestii ponownego wykorzystania informacji publicznych. Informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych W ramach badania sprawdzane było, czy na analizowanych stronach BIP zamieszczane są informacje, których publikacja wymagana jest na gruncie innych ustaw niż uodip. Publikowanie owych informacji było analizowane przy pomocy dodatkowych pytań. W karcie oceny pytania te zostały umieszczone w ramach konkretnych obszarów tematycznych, określonych w art. 6 uodip. W tabeli I.1 prezentujemy regulacje, które zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu pytań oraz obszar tematyczny, w obrębie którego zostały one umiejscowione. Tabela I.1 Informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych, uwzględnione w karcie oceny BIP Obszar tematyczny określony w uodip Tematyka informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych Przepisy odrębne O podmiocie prowadzącym stronę BIP Oświadczenia majątkowe Informacje o członkach Gabinetu Politycznego Art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U poz. 595) i art. 27d ust. 1 ustawy z dnia o samorządzie wojewódzkim (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 596) Art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.) 19

21 ROZDZIAŁ I. METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ O polityce wewnętrznej i zagranicznej Plan działalności Ministerstwa oraz sprawozdanie z wykonania planu Wykaz prac legislacyjnych projekty ustaw i rozporządzeń Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska Art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009r, Nr 157 poz. 1240) Art. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami. Art. 13 i art. 15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r, Nr 223, poz. 1458) 0 zasadach funkcjonowania podmiotów Konkurs na wyższe stanowiska w służbie cywilnej Informacja o zasadach prowadzenia działalności lobbingowej Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec ministra (ministerstwa) Art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U r., Nr 227, poz. 1505) Art. 10 i 16 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami. O danych publicznych O majątku publicznym Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240) Art. 37 ust. 2, litera f oraz litera g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240) Art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Zawartość merytoryczna Tak, jak w przypadku standardów, pytania składające się na trzecią kategorię karty oceny, również odnoszą się do zakresu tematycznego określonego w 11. punkt 1 litera a i c rozporządzenia o BIP oraz art.8 ust. 4 i art. 23 h uodip. Ponadto, dotyczą one też informacji wymienionych w 11. punkt 1 litera, czyli innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy. Tworzenie pytań w tym obszarze zostało poprzedzone pilotażowym przeglądem BIP-ów, który pozwolił na zorientowanie się, jakiego typu informacje na dany temat można znaleźć na stronach BIP. Przegląd objął wszystkie instytucje szczebla centralnego oraz urzędy marszałkowskie i 1/3 urzędów miast. Punktem odniesienia, do opracowania pytań na dany temat, była zawartość BIP tych organów władzy, które na ów temat zamieszczały najwięcej informacji. Nie mniej ostateczny kształt pytań 20

22 ROZDZIAŁ I METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ był wynikiem przemyśleń członków zespołu badawczego, co do modelowego zakresu informacji o danym zagadnieniu, którego obywatel ma prawo oczekiwać w BIP. Informacje publiczne udostępniane na mocy art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Podczas gdy w ramach kategorii Standardy badano, czy w BIP są podstawowe informacje o zagadnieniach wymienionych w powyższym przepisie, w obrębie zawartość merytoryczna analizowano, czy można tam znaleźć informacje dodatkowe o owych zagadnieniach. Podobnie, jak w przypadku standardów, podstawą do opracowywania pytań znajdujących się w tej części karty oceny były modelowe zbiory informacji, które powinny być udostępniane na dany temat, z tym, że treść owych zbiorów była inna. Raz jeszcze posłużmy się przykładem zagadnienia organizacja. W ramach omawianej kategorii znalazło się kolejne pytanie dot. tego tematu, a mianowicie, czy na stronie BIP udostępniony został schemat organizacyjny badanego urzędu. Inny przykład odnosi się do zagadnienia organy i osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje (art. 6 ust. 1 litera d). Pytania w obrębie kategorii standardy dotyczyły dwóch kwestii: czy w BIP znajdują się imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownicze, przy czym podany był wykaz tych funkcji (obejmujący organy wykonawcze i stanowiące) oraz, czy jest opis zakresu kompetencji każdej z tych osób. Natomiast w ramach części zawartość merytoryczna analizowano, czy można tam odnaleźć rys biograficzny każdej z osób pełniących omawiane funkcje oraz, czy są tam informacje kontaktowe, w postaci adresu lub/i telefonu (namiar bezpośredni lub do sekretariatu). Informacje publiczne udostępniane na mocy art. 8 ust.4 oraz art. 23 h Pierwsze z wymienionych powyżej zagadnień zostało tu ujęte znacznie szerzej niż w przypadku standardów. Znalazło się tu 10 pytań nt. dostępu do informacji nie udostępnionych w BIP (w tym m.in. na temat trybu odwoławczego). Ponadto, umieszczono tu również 6 pytań nt. udostępniania informacji do ponownego wykorzystania. Informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych W kartach ocen instytucji szczebla centralnego (z wyjątkiem Kancelarii Prezydenta) zamieszczono bardziej szczegółowe pytania niż w kategorii standardy odnośnie kwestii uregulowanych w oparciu o ustawę z dnia z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Większość pytań z tego obszaru dotyczyła obecności dokumentów obrazujących poszczególne etapy procesu legislacyjnego (na przykładzie wybranych ustaw). Z kolei w narzędziach służących do badania BIP-ów JST znalazły się pytania o informacje dot. otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Publikacja informacji na ten temat wymagana jest na mocy art. 13 ust. 3 i art. 19 a ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inne informacje publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy W ramach zawartości merytorycznej zamieszczone zostały również pytania o informacje, które nie muszą być umieszczane w BIP, ale z punktu widzenia jawności działania jednostki, byłoby wysoce pożądane, aby się tam znalazły. Formułując pytania w tym zakresie, za każdym razem kierowaliśmy 21

23 ROZDZIAŁ I. METODOLOGIA BADANIA BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ się kryterium wagi danej informacji dla interesu publicznego oraz jej istotnością z punktu widzenia wiedzy o funkcjonowaniu danego urzędu. W sumie zakres tematyczny pytań objął następujące zagadnienia: Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z Art ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne. Ustawa nie precyzuje jednak, że dokumenty z tym związane powinny być publikowane w BIP, a jedynie stwierdza, że należy je umieszczać na stronie internetowej urzędu. Biorąc pod uwagę, że publikacja tych informacji w BIP leży w interesie publicznym, uznaliśmy, że ich zamieszczanie w sposób bezpośredni lub w formie linku do strony internetowej urzędu świadczy o otwartości urzędu. W rezultacie w karcie oceny znalazły się pytania o to, czy w BIP znaleźć można podstawowe informacje z tego zakresu, określone w następujących artykułach omawianej ustawy: art. 40, ust.1, 41, 42 ust. 1, art. 92, ust.2. Informacje dotyczące audytu wewnętrznego Choć dokumenty dot. audytu wewnętrznego zawierają istotne, z punktu widzenia interesu publicznego, informacje na temat funkcjonowania danego urzędu, ustawodawca uznał, że tylko niektóre z nich zaliczają się do kategorii informacji publicznej. Zgodnie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, informację publiczną stanowią jedynie plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu, natomiast dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, czyli sprawozdania-raporty z audytu już taką informacją nie są (art. 284 ust. 2). Co więcej, plan audytu i sprawozdanie stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek, a więc nie dotyczy ich obowiązek publikacji w BIP, czy też na stronie www urzędu. Autorzy badań wyszli z założenia, że choć te informacje nie muszą, to jednak mogą być publikowane w BIP. Stąd w karcie oceny znalazły się pytania o to, czy znajdują się tam plan i sprawozdanie z wykonania audytu za 2013 r. oraz plan i sprawozdanie za 2012r. i ewentualnie za lata poprzednie. Jednostki, które publikowały te dokumenty były nagradzane dodatkowymi punktami za otwartość w tej dziedzinie. Sprawdzano również, czy w BIP badanych instytucji można znaleźć sprawozdania z audytu za 2013 r. oraz za 2012 i ewentualnie za lata poprzednie, mimo, iż ustawodawca zakwalifikował takie dokumenty, jako nie będące informacją publiczną. W kontekście obowiązujących przepisów prawa, powyższe pytania były nastawione na sprawdzenie, czy dany urząd jest nastawiony projawnościowo i udostępnia informacje, co do których nie ma takiego obowiązku. U podstaw badania powyżej kwestii leżało przekonanie o tym, że dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego powinny podlegać ujawnieniu. Analogiczny pogląd wyraził kilka miesięcy później Rzecznik Praw Obywatelskich. 24 kwietnia 2014 r. wniósł on do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenia niezgodności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, uznając iż narusza on prawo obywateli do uzyskiwania informacji o organach publicznych, co jest jedną z gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa. Informacje dot. planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z z art. 29 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała rady 22

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Newsletter nr 6 listopad 2013 Biuletyn Informacji Publicznej 1-12 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198. o dostępie do informacji publicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każda informacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 112 poz. 1198), (tekst jednolity: Dz. U.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 112 poz. 1198), (tekst jednolity: Dz. U. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198), (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 782) Poprzednia zmiana: 2015-01-01 przez Dz.U.2014.1662

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) brzmienie od 2005-08-19 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Informacja publiczna] 1. Każda informacja o sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Dostęp do informacji publicznej. Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 czerwca 2016 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej 1)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej 1) Ustawa o dostępie do informacji publicznej 1) z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) tj. z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782) tj. z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Dostęp do informacji publicznej. Dz.U.2016.1764 j.t. z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY, A INFORMACJA PUBLICZNA Pojęcie informacji publicznej zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwanej dalej u.d.i.p. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dostęp do informacji publicznej. Dz.U.2016.1764 j.t. z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.2058 2016-01-23 zm. Dz.U.2016.34 art. 5 2016-06-16 zm. Dz.U.2016.352 art. 32 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Dostęp do informacji publicznej

Rozdział 2 Dostęp do informacji publicznej USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, Dz.U. z 2004r., Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 240, poz. 2407, Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Jawność co to jest i jak daleko sięga

Jawność co to jest i jak daleko sięga Jawność co to jest i jak daleko sięga Art. 61 Konstytucji RP Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławek LBY-4101-09-07/2010 P/10/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT

MAGISTRAT.pl. Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT MAGISTRAT.pl Instrukcja użytkownika systemu MAGISTRAT 1.1 Wprowadzenie 1.1.1 Biuletyn Informacji Publicznej - co to takiego? Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.112.1198 2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 2004-11-23 zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 2005-07-21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 30 czerwca 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 30 czerwca 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 30 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU 27 lutego 3 kwietnia 2014 WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2058 wersja obowiązująca od 2016-10-09 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 996) Pokaż wszystkie zmiany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz z dnia 13 października 2016 r.

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz z dnia 13 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz. 1764 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach dostęp do informacji nieogłoszonych Zasady dostępu do Zasady dostępu do reguluje ustawa z 6 września 2001 r. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). Ustawa precyzuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 9 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI

biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI...1 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY PODMIOTOWEJ BIP SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM...3 Strona BIP SP ZOZ w zawiera:...3 ORAZ INNE ZAKŁADKI,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE UCHWAŁA NR... RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE -PROJEKT- z dnia w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA (projekt) REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

/-/ Dariusz Grodziński

/-/ Dariusz Grodziński Kalisz, dnia 24 kwietnia 2015 roku Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejski Kalisza Szanowny Pan Andrzej Plichta Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisz na podstawie 54 ust. 2 Statutu Miasta Kalisza,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.2058 2016.06.16 zm. Dz.U.2016.352 art. 32 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. KaŜda informacja o sprawach

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

U C H W AŁ A Nr L/399/10. Rady Gminy Nawojowa. z dnia 09 listopada 2010 roku

U C H W AŁ A Nr L/399/10. Rady Gminy Nawojowa. z dnia 09 listopada 2010 roku U C H W AŁ A Nr L/399/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL).

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL). Jedną z bardzo ważnych kwestii, jakie pojawiają się w praktycznym aspekcie inicjowania i prowadzenia działań konsultacyjnych, jest ich formalne oraz nieformalne uregulowanie. Okoliczność ta jest o tyle

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r. Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej Na podstawie: -) art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st.

Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st. Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st. Warszawy Kontekst i intencje (1/2) Niniejszy materiał powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Standard Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć Preambuła Samorząd lokalny w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące znowelizowanej ustawy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące znowelizowanej ustawy Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/ngo/akty-prawne-dotyczace/8407,najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-znoweli zowanej-ustawy.html Wygenerowano: Piątek, 10 listopada 2017, 09:01 08.09.2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zarządu Powiatu Suskiego z dnia roku

Uchwała nr Zarządu Powiatu Suskiego z dnia roku Uchwała nr 117.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.07.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych Prowadzenie Warsztatu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu Źródło: http://bip.walbrzych.policja.gov.pl/152/ogloszenia-o-wolnych-s/20696,zasady-naboru-na-stanowiska-pracy-w-sluzbie-c ywilnej-kmp-w-walbrzychu.html Wygenerowano: Poniedziałek, 11 stycznia 2016, 21:50

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 63 UCHWAŁA NR XVI/494/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 63 UCHWAŁA NR XVI/494/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 63 UCHWAŁA NR XVI/494/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni nr 1/2009 z dnia 29 maja 2009 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...... 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2]

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2] RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2] WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ I Uwarunkowania procesu konsultacji

Bardziej szczegółowo

Informacja publiczna

Informacja publiczna Informacja publiczna Cenna informacja wcale nie musi drogo kosztować. To źródło wiedzy, stając się w dzisiejszych czasach przedmiotem najbardziej wpływającym na podejmowanie wszelkich decyzji życiowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

mgr Dorota Chromicka WPiA UKSW Lubliniec r.

mgr Dorota Chromicka WPiA UKSW Lubliniec r. mgr Dorota Chromicka WPiA UKSW Lubliniec 8.10.2013 r. ustalanie stanowisk organów władzy publicznej odbywa się drogą elektroniczną, co powoduje, że jedyne dokumenty będące odzwierciedleniem tych ustaleń,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w publikacjach informacji publicznej na stronach BIP. Dr Jacek Murzydło

Ochrona danych osobowych w publikacjach informacji publicznej na stronach BIP. Dr Jacek Murzydło Ochrona danych osobowych w publikacjach informacji publicznej na stronach BIP Dr Jacek Murzydło Istota danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nr XXXIII/282/14 w sprawie rozpoznania skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wielickiego

Nr XXXIII/282/14 w sprawie rozpoznania skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wielickiego Nr XXXIII/282/14 w sprawie rozpoznania skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wielickiego Data utworzenia 2014-09-25 Numer aktu 282 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 2015 R.

NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 2015 R. NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE OPRACOWANIE: BARBARA JASIŃSKA-MUSIK STAROSTWO POWIATOWE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 2015 R. 9 września 2015 roku w Dzienniku Urzędowym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.)

Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn r.) Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt ustawy z dn. 13.12.2016 r.) Informacje o zgłaszającym: imię i nazwisko/ nazwa organizacji status prawny organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna. Joanna Pietrasik

Partycypacja społeczna. Joanna Pietrasik Partycypacja społeczna Joanna Pietrasik Demokracja przedstawicielska Demokracja partycypacyjna Co to znaczy partycypacja obywatelska? Formy partycypacji obywatelskiej dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl Czym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR DRUK NR 224 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo