Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wraz z uzasadnieniem ich pełnego, częściowego lub braku. Lp. Część dokumentu, do którego 1 Podrozdział 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka; Priorytet inwestycyjny 1.1.; Typy beneficjentów - str Rozdział 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / punkt 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka / Priorytet inwestycyjny 1.1. / str / Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. Dotychczasowe zapisy tego punktu wskazują wyłącznie na jednostki sektora B + R (i ich organizacje) oraz uczelnie wyższe i specjalistyczne placówki ochrony zdrowia jako beneficjentów priorytetu inwestycyjnego 1.1. Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, które realizują zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażają nowe technologie medycznych oraz metody leczenia,- funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Wnioskuje się o uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki na infrastrukturę badań i innowacji o MŚP. 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz.217) - art.3 i art.4 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami) Wskazane w chwili obecnej rodzaje beneficjentów mają niewątpliwie kluczowy wpływ na politykę innowacji i nauki w Woj. Świętokrzyskim. Z oczywistych względów podmioty te nie są w stanie objąć swoimi pracami z zakresu B + R wszystkich dziedzin działalności świętokrzyskich MŚP. Biorąc pod uwagę konieczność i nieuchronność tworzenia przez świętokrzyskie MŚP własnych struktur B + R, należy tym przedsiębiorstwom umożliwić aplikowanie o środki w ramach RPO na infrastrukturę B + R. Stworzenie w ramach świętokrzyskich MŚP takich struktur umożliwi im z kolei aplikowanie o środki na badania i innowacje na poziomie krajowym i europejskim. Uwaga zgodna z prezentowanym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którym środki finansowe na badania i innowację idą za przedsiębiorcą. Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach DORBUD S.A. ul. Zagnańska 153, Kielce CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "dydaktyczne i". W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.1 będzie realizowana RIS (Regionalna Strategia Innowacji), do której zalicza się medycyna uzdrowiskowa, uwzględniająca prowadzenie badań. Uwaga nieuwzględniona. Sektor MŚP będzie realizował projekty innowacyjne w ramach Priorytetu Inwestycyjnego Rozdział 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / punkt 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka / Priorytet inwestycyjny 1.2. / str / Z opisu Priorytetu inwestycyjnego 1.2. wynika, iż służy on wsparciu świętokrzyskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia, rozwoju infrastruktury B + R oraz implementacji własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac B + R. Tymczasem w katalogu najważniejszych typów przedsięwzięć do wsparcia nie pojawia się tworzenie i rozwój infrastruktury B + R, a wyłącznie zakup wyników prac, wsparcie wdrożenia wyników prac oraz uzyskanie praw wyłącznych. Wnioskuje się o uzupełnienie katalogu najważniejszych typów przedsięwzięć do wsparcia o zakup przez MŚP wyposażenia niezbędnego do tworzenia i rozwoju infrastruktury B + R. Biorąc pod uwagę konieczność i nieuchronność rynkową tworzenia przez świętokrzyskie MŚP własnych struktur B + R, należy tym przedsiębiorstwom umożliwić aplikowanie o środki w ramach RPO na infrastrukturę B + R. Stworzenie w ramach świętokrzyskich MŚP takich struktur umożliwi im z kolei aplikowanie o środki na badania i innowacje na poziomie krajowym i europejskim. DORBUD S.A. ul. Zagnańska 153, Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. 4 2 ROZKŁAD ŚRODKÓW FINANSOWYCH /2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu / str. 78 i promowanie inwestycji przedsiębiorstw w i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi badania w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi, centrami transferu technologii w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji. Rola Centrów Transferu Technologii, ze względu na ich profil jest tutaj szczególnie istotna w odniesieniu do budowania sieci współpracy w zakresie komercjalizacji i transferu technologii Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga szczegółowa poza kompetencjami Samorządu Województwa. Nazwy priorytetów inwestycyjnych oraz celów tematycznych nie mogą podlegać zmianie. 5 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /Priorytet inwestycyjny 1.1/ str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /Priorytet inwestycyjny 1.1/ str. 101 budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury w jednostkach naukowych budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury sfery B+R Ujednolicenie opisów, ponadto określenie sfera B+R jest szersze i zawiera w sobie również jednostki naukowe rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego (crossfinancing). Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych. rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego (crossfinancing). Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sfery B+R Zawężony katalog, szkolenia i kursy są często najbardziej efektywnym sposobem na podnoszenie kwalifikacji, w szczególności w sektorze B+R Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Strona 1 z 177

2 Lp. Część dokumentu, do którego 7 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / 4.1 Oś Priorytet inwestycyjny 1.1 /str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / Priorytet inwestycyjny 1.2. / str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka/ str. 110 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności Dokapitalizowana zostanie sieć już istniejących Instrumentów Inżynierii Finansowej w celu udzielania kolejnej porcji pożyczek i poręczeń na inwestycje w świętokrzyskie przedsiębiorstwa. Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja sfery B+R z MŚP, IOB, CTT) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. utworzenia i rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności Dokapitalizowana zostanie sieć na utworzenie nowych lub już istniejących Instrumentów Inżynierii Finansowej w celu udzielania kolejnej porcji pożyczek i poręczeń na inwestycje w świętokrzyskie przedsiębiorstwa. m wprowadzenia dodatkowego typu beneficjentów jest fakt, iż działania realizowane w ramach danego priorytetu inwestycyjnego wpisują się w cel szczegółowy: Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, służących rozwojowi przedsiębiorstw w oparciu o innowacje, Celowe jest rozszerzenie o możliwość tworzenia nowych instrumentów finansowych Zapewnienie konkurencyjnej gospodarki województwa świętokrzyskiego i rozwój w sposób trwały u długofalowy zostanie zapewniony przez utworzenie również nowych Instrumentów Inżynierii Finansowej wsparcia MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej MŚP już prowadzą działalność więc nie mogą otrzymać dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. CZĘŚCIOWO Uwaga zbyt szczegółowa na poziomie RPO do ewentualnego wykorzystania nad uszczegółowieniem Programu Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Uwaga uwzględniona częściowo bez słów " utworzenie nowych lub już istniejących" oraz "kolejnej porcji". Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / str. 113 Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z teren województwa świętokrzyskiego Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, instytucje otoczenia biznesu z woj. świętokrzyskiego, klastry, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z teren województwa świętokrzyskiego Instytucje otoczenia biznesu ze względu na prowadzoną działalność posiadają doświadczenie w organizacji współpracy międzynarodowej do tego działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości więc uzupełnienie typów beneficjentów o te instytucje jest uzasadniony Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 3.4. / str. 119 usługi szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB. usługi doradcze, szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB. W przypadku IOB katalog został ograniczony Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 9.3. / str. 121 Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych. Najważniejsze typy przedsięwzięć na celu rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Układ wskaźników Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Brak spójności między celem a pozostałymi zapisami priorytetu inwestycyjnego Zaplanowane typy przedsięwzięć zgodnie z zapisami w RPO wpisują się w Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, ograniczenie zatem beneficjentów tylko do już istniejących podmiotów nie wpłynie na realizacje celu a jedyni umocni już działające PS, zatem aby cel został osiągnięty typy beneficjentów powinny być powiększone o osoby fizyczne planujące założyć przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo zamieniając słowa "na celu rozwoju" na "których celem jest wsparcie" OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 9.3. / str. 121 Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej z woj. świętokrzyskiego, osoby fizyczne planujące założenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Zaplanowane typy przedsięwzięć zgodnie z zapisami w RPO wpisują się w Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, ograniczenie zatem beneficjentów tylko do już istniejących podmiotów nie wpłynie na realizacje celu a jedyni umocni już działające PS, zatem aby cel został osiągnięty typy beneficjentów powinny być powiększone o osoby fizyczne planujące założyć przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013) typem przedsięwzięć będą: Dotacje inwestycyjne dla funkcjonujących PES w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS (priorytet inwestycyjny 9.8). Strona 2 z 177

3 Lp. Część dokumentu, do którego Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- 15 s Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Zbyt ogólne zapisy dot. PI 9.3 Należy zastanowić się czy wsparcie skierowane zostanie do przedsiębiorstw ekonomii społecznej czy do podmiotów ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo społeczne to pojęcie węższe niż ekonomia społeczna. Ponadto, zgodnie z KPRES, jeśli wsparcie dotyczy przedsiębiorstw społecznych, to nie mogą skorzystać np. ZAZy, które także tworzą miejsca pracy (a są wymienione jako podmiot ekonomii społecznej). Nieostra linia demarkacyjna pomiędzy PI 9.3 a PI 9.8 (zwiększenie liczby działających przedsiębiorstw społ. to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej). Jeśli planuje się przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie (jak w obecnej perspektywie), to środki w ramach PI 9.3 powinny dotyczyć już istniejących podmiotów ekonomii społecznej, co należy doprecyzować Departament Organizacyjno- Administracyjny Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo. Dotychczasowy zapis jednoznacznie wskazuje na Przedsiębiorstwa społeczne (Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej). Nastąpi usystematyzowanie stosowanego nazewnictwa. 16 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 9.3 m. in. str. 120 oraz całość dokumentu Jest: przedsiębiorstwo ekonomii społecznej Należy ujednolicić używaną terminologię: podmiot ekonomii społecznej; przedsiębiorstwo społeczne Konieczność zapewnienia spójności terminologicznej, definicyjnej itd. por. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Nastąpi ujednolicenie stosownej terminologii na Przedsiębiorstwa społeczne. 17 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 9.3 str. 121 Jednocześnie zostanie umożliwione objęcie wsparciem jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych. uzupełnienia Jednocześnie zostanie umożliwione objęcie wsparciem jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, w szczególności zakładanych lub współzakładanych przez osoby niepełnosprawne. Sytuacja osób niepełnosprawnych, szczególnie zamieszkujących tereny wiejskie, jest wyjątkowo trudna, niepełnosprawność fizyczna, wzrokowa, słuchowa, czy inna, znacznie ogranicza mobilność, a co za tym idzie możliwości podjęcia zatrudnienia, przezawodowienia, założenia firmy. W takiej sytuacji często samozatrudnienie (uzyskanie wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej) jest jedyną szansą na znalezienie się na rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Nastąpi przemodelowanie nazwy Celu Osi priorytetowej OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Strona OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Strona 117 Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu (w zakresie inicjatyw klastrowych). Typy beneficjentów: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Typy beneficjentów: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu (w zakresie inicjatyw klastrowych). 20 Oś II. Konkurencyjna gospodarka Ekologiczna żywność Ekologiczna lub bezpieczna dla konsumentów żywność i przetworzona bez użycia substancji chemicznych (suszenie, olifolizacja; zamrażanie; tłoczenie soków itp.). 21 str , Priorytet inwestycyjny 3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego. ( )-rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych) - zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym turystycznych) Prosimy, aby dwa pierwsze typy najważniejszych działań zmodyfikować następująco: rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym np. turystycznych opartych m.in. na potencjale kulturowym), zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym np. turystycznych, opartych m.in. na potencjale kulturowym). Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach Priorytetu inwestycyjnego 1.2. nie powinno ograniczać się jedynie do sektora MŚP. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji dużych przedsiębiorstw w badania i innowacje, z wyników których będą mogły korzystać także firmy z sektora MŚP. Wsparciem powinny być objęte szczególnie te duże przedsiębiorstwa, które są wiodącymi firmami działającymi w obszarze 4 Głównych Specjalizacji regionu. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.3. nie powinno ograniczać się jedynie do sektora MŚP. Wsparciem powinny być objęte także duże przedsiębiorstwo szczególnie te, które są firmami działającymi w obszarze 4 Głównych Specjalizacji regionu, i mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa. Żywność ekologiczna pochodzi z gospodarstw z certyfikatem. Taki zapis ograniczy dostępność do funduszy do gospodarstw ekologicznych. W opinii MKiDN należy wyeksponować znaczenie potencjału kulturowego dla tworzenia i rozwoju produktów oraz usług turystycznych. Obiekty kulturalne stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów produktu turystycznego i cel sam w sobie turystyki kulturalnej, a jednocześnie przyczyniają się pośrednio do rozwoju zewnętrznych branż, powiązanych z turystyką (m.in. gastronomia, hotelarstwo). Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna, Starachowice Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna, Starachowice ŚODR w Modliszewicach Oddział Centrum Ogrodnicze w Sandomierzu ul. Mokszyńska 3, Sandomierz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego CZĘŚCIOWO Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie rozwoju firm projekty zwiększające aktywność inwestycyjną MŚP Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. Uwaga uwzględniona częściowo zmieniając słowo "bezpieczna" na "produkowana bez użycia substancji chemicznych". Na rynku nie może znajdować się bezpieczna żywność. Z założenia, żywność Uwaga nieuwzględniona. jest bezpieczna. Proponowany kierunek wsparcia znajduje się w obecnych zapisach. Strona 3 z 177

4 22 Dot. str. 89 Cel tematyczny 3.2 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP w szczególności w celu internacjonalizacji Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Eksport towarów Eksport towarów i usług Wiele przedsiębiorstw w Polsce w tym z woj. świętokrzyskiego ma do zaoferowania innowacyjne usługi jedynym ich problemem jest dotarcie z taką usługą na rynki zagraniczne brak jest bowiem instytucji zajmujących się profesjonalnie komercjalizacją zarówno usług jak i produktów, towarów na bardzo wczesnym etapie ich tworzenia Brak tych mechanizmów sprawia, że pojawia się usługa lub produkt, który jest innowacyjny lecz bez jasno określonego planu wdrożenia i komercjalizacji. WellDone Partners Ltd. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. 23 s. 45 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości; - promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości; - stworzenie systemowych projektów umożliwiających wprowadzenie studentów na rynek pracy (moduł Samozatrudnienie ). Uważam, że konieczne jest wprowadzenie modułu zajęć związanych z kształtowaniem aktywności na rynku pracy. Strategia kształtowania aktywności zawodowej powinna wykorzystywać możliwości, jakie dają, np.: odpowiedni system praktyk i staży (moim zdaniem powinien funkcjonować już w szkołach ponadgimnazjalnych), obowiązkowe zajęcia dotyczące przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współpraca z inkubatorem akademickim itd. Marzena Marczewska, Radna Sejmiku Świętokrzyskiego, prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach Uwaga nieuwzględniona. Wspieranie aktywności zawodowej będzie wsparte w ramach EFS. Oś 2 jest osią gdzie realizowane będą inwestycje z EFRR Wsparcie przedsiębiorczości - Ważnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość społeczna rozumiana nie tylko jako mechanizm walki z wykluczeniem ale ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych. Województwo świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niska ilość podmiotów ekonomii społecznej (patrz ). Działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej znajduje się obecnie głównie w dziale dotyczących wykluczenia społecznego, warto jednak spojrzeć na trzeci sektor jak potencjalnie poważnego gracza na rynku przedsiębiorstw. Ekonomizacja organizacji ich uniezależnienie od grantów i rozwijanie działalności gospodarczej przyniesie powstanie wielu miejsc pracy. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "Województwo świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niska ilość podmiotów ekonomii społecznej (patrz )" Oś priorytetowa Konkurencyjna Gospodarka W ramach niniejszej osi priorytetowej przewiduje się wsparcie na uruchomienie przez podmioty gospodarcze działalności na rynku, a także na dywersyfikację portfela nowych produktów/usług. W ramach niniejszej osi priorytetowej przewiduje się wsparcie na uruchomienie przez podmioty gospodarcze, działalności na rynku, a także na dywersyfikację portfela nowych produktów/usług. Oś. obejmuje także przedsiębiorstwa społeczne, w tym stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej znajduje się obecnie głównie w dziale dotyczących wykluczenia społecznego, warto jednak spojrzeć na trzeci sektor jak potencjalnie poważnego gracza na rynku przedsiębiorstw. Ekonomizacja organizacji ich uniezależnienie od grantów i rozwijanie działalności gospodarczej przyniesie powstanie wielu miejsc pracy. Podkreślenie ważne jest ze względu na zapewnienie dostępności do środków m.in. kierowanych do MŚP także dla przedsiębiorstw społecznych w tym stowarzyszeń i fundacji. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "w tym stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą" Nauka i Innowacje. - Województwo Świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niski stopień współpracy międzynarodowej. Diagnozę należy uzupełnić o informację o bardzo niskim wskaźniku współpracy międzynarodowej uczelni znajdujących się w regionie świętokrzyskim. Strona 40 raportu programu LLP Erasmus pokazuje, że województwo świętokrzyskie jest drugim najsłabszym województwem pod względem liczby studentów wysyłanych za granicę. Liczba ta jest m.in. dwukrotnie niższa niż w woj. opolskim, które zajmuje trzecie od końca miejsce na liście. files/erasmus%20w%20polsce% _0.pdf Współpraca międzynarodowa jest obecnie bardzo ważnym wyznacznikiem rozwoju instytucji naukowych. Potwierdzeniem jest fakt, iż większość międzynarodowych rankingów uniwersytetów bierze pod uwagę zakres współpracy międzynarodowej (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-universityrankings/) Świętokrzyska Inicjatywa Na Rzecz Młodzieży Uwaga uwzględniona. Opis osi priorytetowej zostanie rozszerzony o zaproponowany zapis Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu. Tabela 2: Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu. Str. 89/Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka/cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 3. Podnoszenie konkurencyjności Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorstw sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. - Uzdrowisko Busko- Zdrój S.A. w Busku- Zdroju Uwaga szczegółowa poza kompetencjami Samorządu Województwa. Nazwy priorytetów inwestycyjnych oraz celów tematycznych nie mogą podlegać zmianie. Strona 4 z 177

5 28 Rozdział 1.2/Tabela 1/cel tematyczny 1/ uzasadnienie punkt 2 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Strategia Europa 2020 wskazuje na konieczność skierowania środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych i ich komercjalizacji w jednostkach naukowych Strategia Europa 2020 wskazuje na konieczność skierowania środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w jednostkach naukowych i ich komercjalizacji. Proponowany zapis idzie z duchem celów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mówiących o wzmocnieniu współpracy na linii nauka i biznes, ponadto otwiera możliwość do komercjalizacji badań na rynku, a nie tylko w jednostkach naukowych. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga uwzględniona. wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zostanie zmienione o zaproponowany zapis. 29 Rozdział 4/priorytet inwestycyjny 1.1/najważniejsze typy przedsięwzięć Rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego. Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych. Rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego. Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych oraz pracowników przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę zapisy mówiące, że dofinansowane projekty przyczynią się do wzrostu nakładów B+R oraz zatrudnienia w przedmiotowym sektorze głownie jako wzrost kompetencji i wiedzy praktycznej pracowników, a jednocześnie potencjału badawczo wdrożeniowego jednostek naukowych i przedsiębiorstw należy dopuścić możliwość objęcia wsparciem również pracowników przedsiębiorstw z uwagi na spójność zapisów w powyższym priorytecie. Nie ulega również wątpliwości, że inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach w perspektywie długofalowej to inwestycje o najwyższej stopie zwrotu z punktu widzenia przedsiębiorcy jak i regionu. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga nieuwzględniona. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników przedsiębiorstw w ramach projektów finansowanych z EFS. 30 Rozdział 4.2/priorytet inwestycyjny 3.1/cel szczegółowy 4/wykorzystanie instrumentów finansowych W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych. W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych. Aby utrzymać spójność wszystkich zapisów powyższego priorytetu należy zmienić proponowany zapis. Otóż w typach przedsięwzięć znajduje się zapis Interwencja priorytetu inwestycyjnego 3.1 prowadzona będzie także za pośrednictwem instrumentów finansowych, natomiast zapis mówiący w wykorzystaniu instrumentów w dalszej części opisu nie przewiduje takiego wykorzystania, stąd propozycja poprawienia zapisów. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga nieuwzględniona. W ramach niniejszego Priorytetu Inwestycyjnego nastąpi wsparcie IOB. Usystematyzowano typy projektów w ramach Priorytetu inwestycyjnego Rozdział 4.2/priorytet inwestycyjny 3.2/typy beneficjentów MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców Priorytet inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji odwołuje się do wsparcia przedsiębiorców w dziedzinie eksportu, zatem należy dopuścić możliwość udzielania takiego wsparcia również przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, nie ograniczając zapisów do samych MŚP i instytucji administracji publicznej z uwagi na podniesienie efektywności działań poprzez synergie, ale również wiedzę jaką dysponują organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga uwzględniona. Nastąpi rozszerzenie katalogu typów beneficjentów. 32 Oś priorytetowa 2., p. inwestycyjny 3.2, s.113 Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestora, centrum obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego. Wpisywanie jako typ beneficjenta centrów obsługi inwestorów i eksporterów jest nieuprawnione. Należy zauważyć, iż sama nazwa centrum obsługi inwestora i eksportera nie dotyczy konkretnych podmiotów (COIiE w dotychczasowej praktyce to funkcja w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki). Gmina Miasto Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. W proponowanym zapisie nastąpi użycie liczby mnogiej słowa centrumcentra. 33 Oś priorytetowa 2., p. inwestycyjny 3.2, s.114 Grupy docelowe: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego (jako grupa docelowa projektów realizowanych przez centra obsługi inwestorów i eksporterów) Grupy docelowe: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego (jako grupa docelowa projektów realizowanych przez beneficjentów projektów), JST jako odbiorca działań promocji inwestycyjnej i gospodarczej. Zawężenie jest sprzeczne z zapisem dotyczącym typu beneficjentów. Projekty na rzecz przedsiębiorców będą realizowane także przez inne niż centra obsługi inwestorów i eksporterów podmioty. Ponadto należy zauważyć, iż sama nazwa centrum obsługi inwestora i eksportera nie dotyczy konkretnych podmiotów (COIiE w dotychczasowej praktyce to funkcja w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki). Gmina Miasto Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis Gospodarka Nauka i innowacje Str.36 Szczególnie ważny jest rozwój kadr naukowych kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej oraz utworzenie kierunku medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako odpowiedź na uzdrowiskową funkcję regionu. Szczególnie ważny jest rozwój kadr naukowych kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej oraz rozwój kierunków medycznych wraz z uruchomieniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako odpowiedź na uzdrowiskową funkcję regionu. Rozwój sektora uzdrowiskowego wymaga wykwalifikowanych kadr fizjoterapeutów, rehabilitantów, pielęgniarek, opiekunów medycznych osób starszych, a nie tylko samych lekarzy. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Uwaga uwzględniona. Diagnoza zostanie uzupełniona o zaproponowany zapis. Strona 5 z 177

6 Lp. Część dokumentu, do którego Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- 35 Rozdział 4.1 Str. 101 Typy przedsięwzięć: Rozwój kadry B+R (finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych) Rozwój kadry B+R (finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich, staży, wizyt studyjnych, wymiany międzynarodowej dla pracowników jednostek badawczych) Rozwój kadry B+R to przede wszystkim współpraca i wymiana kadry pomiędzy ośrodkami naukowymi. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Uwaga nieuwzględniona. Proponowane rozszerzenie typów przedsięwzięć spowoduje nieuzasadnione rozproszenie środków finansowych zaalokowanych na Priorytet Inwestycyjny Rozdział 4.1 Str. 119 Grupy docelowe :MŚP, absolwenci szkół wyższych ( ), grupy producentów rolnych 37 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy./Str. 101/ 38 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.2. Str Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.1. /Str. 110/ Typy beneficjentów: Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Najważniejsze typy przedsięwzięć: Przedsięwzięcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. dotyczyć będą wsparcia tworzenia MŚP (w tym producentów rolno-spożywczych) w tym m.in.: wsparcia MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia MŚP we wprowadzaniu na rynek nowych produktów/usług, rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, tworzenia nowej i rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego służącego terenom inwestycyjnym lub obszarom gospodarczym, kampanie promocyjne, rozwoju usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. Projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu powinny bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania usług świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego. Grupy docelowe: MŚP, Pracownicy IOB wspierających rozwój przedsiębiorczości absolwenci szkół wyższych ( ), grupy producentów rolnych Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa w ramach RPO. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media Rozszerzenie tematycznie kampanie promocyjne promujące przedsiębiorczość, w szczególności wspierania tworzenia nowych firm, Wynika to bezpośrednio z typu projektów: usługi szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB : Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa w ramach RPO wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie sfery B+R. : Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego wpłynie pozytywnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych itd. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na promowanie przedsiębiorczości co w efekcie będzie miało przełożenie na poprawę pozycji konkurencyjnej świętokrzyskich przedsiębiorstw. Rozszerzenie tematycznie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w tym tworzenia nowych firm. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Telewizja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. Do dalszych prac Do dalszych prac Do dalszych prac Uwaga uwzględniona. Zostanie rozszerzony katalog grup docelowych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.4. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Co więcej, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.1 brak jest wsparcia dla przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie tworzenia MŚP (w tym producentów rolnospożywczych) Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. 40 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.1. /Str. 110/ Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media Rozszerzenie tematycznie kampanie promocyjne promujące przedsiębiorczość, w szczególności wspierania tworzenia nowych firm, Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na promowanie przedsiębiorczości co w efekcie będzie miało przełożenie na poprawę pozycji konkurencyjnej świętokrzyskich przedsiębiorstw. Rozszerzenie tematycznie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w tym tworzenia nowych firm. Telewizja Polska S.A. Do dalszych prac Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie tworzenia MŚP (w tym producentów rolnospożywczych) Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. Strona 6 z 177

7 41 Priorytet inwestycyjny 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji /Str. 113/ Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.2. str. 104 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego: -promocji świętokrzyskich MŚP za granicą, wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, wsparcia w internacjonalizacji działalności świętokrzyskich MŚP, wsparcia międzynarodowej współpracy i kooperacji gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych), promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branży rolno-spożywczej), promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), pomocy w wypracowaniu strategii eksportowych dla świętokrzyskich MŚP. Typy beneficjentów: (...) klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media klastry działające na terenie województwa świętokrzyskiego (zrzeszające przynajmniej część podmiotów działających na terenie województwa). Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na efektywna promocję świętokrzyskich firm za granicą a także promocję gospodarczą regionu. Czy klastry i podmioty wyłącznie z terenu województwa? A co z klastrami działającymi na styku województw, z siedzibą i częścią podmiotów z terenu województwa? Zwłaszcza, że większość mamy właśnie takich. Czy one też będą mogły korzystać z dofinansowania? Czy takie postawienie granicy nie ograniczy możliwości wielu inicjatywom klastrowym z naszego regionu? Albo nie wymusi powstawania nienaturalnie ograniczonych tworów, nie w pełni wykorzystujących potencjał i możliwości dostępne bez trzymania się ściśle granic administracyjnych? Telewizja Polska S.A. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Do dalszych prac Nazwa Priorytetu inwestycyjnego 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji stanowi o skierowaniu wsparcia jedynie do sektora MŚP. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.4. str. 119 Typy beneficjentów: (...) klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. klastry działające na terenie województwa świętokrzyskiego (zrzeszające przynajmniej część podmiotów działających na terenie województwa). Czy klastry i podmioty wyłącznie z terenu województwa? A co z klastrami działającymi na styku województw, z siedzibą i częścią podmiotów z terenu województwa? Zwłaszcza, że większość mamy właśnie takich. Czy one też będą mogły korzystać z dofinansowania? Czy takie postawienie granicy nie ograniczy możliwości wielu inicjatywom klastrowym z naszego regionu? Albo nie wymusi powstawania nienaturalnie ograniczonych tworów, nie w pełni wykorzystujących potencjał i możliwości dostępne bez trzymania się ściśle granic administracyjnych? Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. 44 Priorytet inwestycyjny 3.4 Str. 119 Najważniejsze typy przedsięwzięć Grupy docelowe Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów oraz sektorów objętych programem Infrastruktura teleinformatyczna str. 12 Grupy Producentów Rolnych (...) Dlatego też dla rozwoju województwa świętokrzyskiego inwestycje w rozbudowę szeroko rozumianej infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwój usług informatycznych dla klientów końcowych (tj. np. e-administracja, e-gospodarka, e-zdrowie), a także kompetencji odbiorców tych działań, są naturalną konsekwencją realizacji nakreślonych celów rozwojowych na nadchodzące lata. (...) Grupy Producentów Rolnych i Grupy Producentów Owoców i Warzyw Wstępnie Uznane Uwaga ogólna: Warto poszerzyć diagnozę o zbadanie sytuacji osób niepełnosprawnych, które w największym stopniu zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, a które z racji swych uwarunkowań funkcjonalnych (m.in. trudności w poruszaniu, niedowidzenie, niesłyszenie) powinny mieć ułatwiony i nieograniczony dostęp do technologii informatycznych oraz stworzone możliwości uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. GPR i Grupy owocowo-warzywne funkcjonują na podstawie dwóch innych ustaw i są finansowane na innych zasadach Zgodnie z zapisami art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać, o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć, zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. Do Strona 7 z 177

8 46 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Priorytet inwestycyjny 2.2 str. 106 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw, oraz wsparcie dla wprowadzania na rynek produktów lub usług, opartych na technikach informacyjnych i komunikacyjnych. uzupełnienia Po zdaniu obok proponuje się dodać: Wsparcie dla wprowadzania na rynek ofert e-produktów i e-usług dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z problemami w komunikowaniu się (w tym teksów łatwych w czytaniu i rozumieniu). Zgodnie z zapisami art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 47 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 2.2 str. 107 Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / - kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego. uzupełnienia Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / - kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego, w tym oprogramowania i technologii adresowanych do niepełnosprawnego użytkownika Internetu. Zgodnie z zapisami art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 48 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Priorytet inwestycyjny 2.3 str. 168 W ramach niniejszego priorytetu przewidziano wsparcie działań mających na celu wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informatycznych dla e- administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Uzupełnienie zapisów W ramach niniejszego priorytetu przewidziano wsparcie działań mających na celu wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informatycznych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia, również w zakresie dostosowania narzędzi informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych z problemami w komunikowaniu się (w tym teksów łatwych w czytaniu i rozumieniu) Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 49 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Priorytet inwestycyjny 2.3 str. 169 Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / Zakres niniejszego priorytetu inwestycyjnego obejmuje: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, uzupełnienia Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / Zakres niniejszego priorytetu inwestycyjnego obejmuje: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli (w tym osób niepełnosprawnych), w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 50 Podrozdział 4.7 Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne; Priorytet inwestycyjny 2.3.; Typy beneficjentów -str.170 Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki administracji rządowej w województwie, Policja, podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, kultury. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki administracji rządowej w województwie, Policja, podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz edukacji, kultury, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz.217) - art.3 i art.4 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami) Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Do Strona 8 z 177

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Łączna wartość środków zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 wynosi 2.239.459.167 euro, - w tym wsparcie UE 1.903.540.287

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Anita Wesołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Katowice, 2

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU Możliwości wsparcia przedsiębiorców i współpracy między biznesem i nauką w ramach RPO WKP 2014-20202020 Toruń, 15.06.2015 OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE r. SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE 7.02.2017 r. KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA: BADANIA, INNOWACJE, ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM 505 mln I oś Badania, rozwój i komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo