Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wraz z uzasadnieniem ich pełnego, częściowego lub braku. Lp. Część dokumentu, do którego 1 Podrozdział 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka; Priorytet inwestycyjny 1.1.; Typy beneficjentów - str Rozdział 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / punkt 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka / Priorytet inwestycyjny 1.1. / str / Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. Dotychczasowe zapisy tego punktu wskazują wyłącznie na jednostki sektora B + R (i ich organizacje) oraz uczelnie wyższe i specjalistyczne placówki ochrony zdrowia jako beneficjentów priorytetu inwestycyjnego 1.1. Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, które realizują zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażają nowe technologie medycznych oraz metody leczenia,- funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Wnioskuje się o uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki na infrastrukturę badań i innowacji o MŚP. 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz.217) - art.3 i art.4 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami) Wskazane w chwili obecnej rodzaje beneficjentów mają niewątpliwie kluczowy wpływ na politykę innowacji i nauki w Woj. Świętokrzyskim. Z oczywistych względów podmioty te nie są w stanie objąć swoimi pracami z zakresu B + R wszystkich dziedzin działalności świętokrzyskich MŚP. Biorąc pod uwagę konieczność i nieuchronność tworzenia przez świętokrzyskie MŚP własnych struktur B + R, należy tym przedsiębiorstwom umożliwić aplikowanie o środki w ramach RPO na infrastrukturę B + R. Stworzenie w ramach świętokrzyskich MŚP takich struktur umożliwi im z kolei aplikowanie o środki na badania i innowacje na poziomie krajowym i europejskim. Uwaga zgodna z prezentowanym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którym środki finansowe na badania i innowację idą za przedsiębiorcą. Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach DORBUD S.A. ul. Zagnańska 153, Kielce CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "dydaktyczne i". W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.1 będzie realizowana RIS (Regionalna Strategia Innowacji), do której zalicza się medycyna uzdrowiskowa, uwzględniająca prowadzenie badań. Uwaga nieuwzględniona. Sektor MŚP będzie realizował projekty innowacyjne w ramach Priorytetu Inwestycyjnego Rozdział 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / punkt 4.1 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka / Priorytet inwestycyjny 1.2. / str / Z opisu Priorytetu inwestycyjnego 1.2. wynika, iż służy on wsparciu świętokrzyskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia, rozwoju infrastruktury B + R oraz implementacji własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac B + R. Tymczasem w katalogu najważniejszych typów przedsięwzięć do wsparcia nie pojawia się tworzenie i rozwój infrastruktury B + R, a wyłącznie zakup wyników prac, wsparcie wdrożenia wyników prac oraz uzyskanie praw wyłącznych. Wnioskuje się o uzupełnienie katalogu najważniejszych typów przedsięwzięć do wsparcia o zakup przez MŚP wyposażenia niezbędnego do tworzenia i rozwoju infrastruktury B + R. Biorąc pod uwagę konieczność i nieuchronność rynkową tworzenia przez świętokrzyskie MŚP własnych struktur B + R, należy tym przedsiębiorstwom umożliwić aplikowanie o środki w ramach RPO na infrastrukturę B + R. Stworzenie w ramach świętokrzyskich MŚP takich struktur umożliwi im z kolei aplikowanie o środki na badania i innowacje na poziomie krajowym i europejskim. DORBUD S.A. ul. Zagnańska 153, Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. 4 2 ROZKŁAD ŚRODKÓW FINANSOWYCH /2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu / str. 78 i promowanie inwestycji przedsiębiorstw w i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi badania w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi, centrami transferu technologii w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji. Rola Centrów Transferu Technologii, ze względu na ich profil jest tutaj szczególnie istotna w odniesieniu do budowania sieci współpracy w zakresie komercjalizacji i transferu technologii Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga szczegółowa poza kompetencjami Samorządu Województwa. Nazwy priorytetów inwestycyjnych oraz celów tematycznych nie mogą podlegać zmianie. 5 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /Priorytet inwestycyjny 1.1/ str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /Priorytet inwestycyjny 1.1/ str. 101 budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury w jednostkach naukowych budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury sfery B+R Ujednolicenie opisów, ponadto określenie sfera B+R jest szersze i zawiera w sobie również jednostki naukowe rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego (crossfinancing). Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych. rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego (crossfinancing). Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sfery B+R Zawężony katalog, szkolenia i kursy są często najbardziej efektywnym sposobem na podnoszenie kwalifikacji, w szczególności w sektorze B+R Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Strona 1 z 177

2 Lp. Część dokumentu, do którego 7 4 OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / 4.1 Oś Priorytet inwestycyjny 1.1 /str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ / Priorytet inwestycyjny 1.2. / str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / str OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka/ str. 110 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności Dokapitalizowana zostanie sieć już istniejących Instrumentów Inżynierii Finansowej w celu udzielania kolejnej porcji pożyczek i poręczeń na inwestycje w świętokrzyskie przedsiębiorstwa. Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja sfery B+R z MŚP, IOB, CTT) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. utworzenia i rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności Dokapitalizowana zostanie sieć na utworzenie nowych lub już istniejących Instrumentów Inżynierii Finansowej w celu udzielania kolejnej porcji pożyczek i poręczeń na inwestycje w świętokrzyskie przedsiębiorstwa. m wprowadzenia dodatkowego typu beneficjentów jest fakt, iż działania realizowane w ramach danego priorytetu inwestycyjnego wpisują się w cel szczegółowy: Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, służących rozwojowi przedsiębiorstw w oparciu o innowacje, Celowe jest rozszerzenie o możliwość tworzenia nowych instrumentów finansowych Zapewnienie konkurencyjnej gospodarki województwa świętokrzyskiego i rozwój w sposób trwały u długofalowy zostanie zapewniony przez utworzenie również nowych Instrumentów Inżynierii Finansowej wsparcia MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej MŚP już prowadzą działalność więc nie mogą otrzymać dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. CZĘŚCIOWO Uwaga zbyt szczegółowa na poziomie RPO do ewentualnego wykorzystania nad uszczegółowieniem Programu Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. Uwaga uwzględniona częściowo bez słów " utworzenie nowych lub już istniejących" oraz "kolejnej porcji". Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / str. 113 Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z teren województwa świętokrzyskiego Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, instytucje otoczenia biznesu z woj. świętokrzyskiego, klastry, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z teren województwa świętokrzyskiego Instytucje otoczenia biznesu ze względu na prowadzoną działalność posiadają doświadczenie w organizacji współpracy międzynarodowej do tego działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości więc uzupełnienie typów beneficjentów o te instytucje jest uzasadniony Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 3.4. / str. 119 usługi szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB. usługi doradcze, szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB. W przypadku IOB katalog został ograniczony Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 9.3. / str. 121 Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych. Najważniejsze typy przedsięwzięć na celu rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Układ wskaźników Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Brak spójności między celem a pozostałymi zapisami priorytetu inwestycyjnego Zaplanowane typy przedsięwzięć zgodnie z zapisami w RPO wpisują się w Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, ograniczenie zatem beneficjentów tylko do już istniejących podmiotów nie wpłynie na realizacje celu a jedyni umocni już działające PS, zatem aby cel został osiągnięty typy beneficjentów powinny być powiększone o osoby fizyczne planujące założyć przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo zamieniając słowa "na celu rozwoju" na "których celem jest wsparcie" OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ /4.2 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka / Priorytet inwestycyjny 9.3. / str. 121 Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej z woj. świętokrzyskiego, osoby fizyczne planujące założenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Zaplanowane typy przedsięwzięć zgodnie z zapisami w RPO wpisują się w Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, ograniczenie zatem beneficjentów tylko do już istniejących podmiotów nie wpłynie na realizacje celu a jedyni umocni już działające PS, zatem aby cel został osiągnięty typy beneficjentów powinny być powiększone o osoby fizyczne planujące założyć przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013) typem przedsięwzięć będą: Dotacje inwestycyjne dla funkcjonujących PES w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS (priorytet inwestycyjny 9.8). Strona 2 z 177

3 Lp. Część dokumentu, do którego Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- 15 s Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej Zbyt ogólne zapisy dot. PI 9.3 Należy zastanowić się czy wsparcie skierowane zostanie do przedsiębiorstw ekonomii społecznej czy do podmiotów ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo społeczne to pojęcie węższe niż ekonomia społeczna. Ponadto, zgodnie z KPRES, jeśli wsparcie dotyczy przedsiębiorstw społecznych, to nie mogą skorzystać np. ZAZy, które także tworzą miejsca pracy (a są wymienione jako podmiot ekonomii społecznej). Nieostra linia demarkacyjna pomiędzy PI 9.3 a PI 9.8 (zwiększenie liczby działających przedsiębiorstw społ. to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej). Jeśli planuje się przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie (jak w obecnej perspektywie), to środki w ramach PI 9.3 powinny dotyczyć już istniejących podmiotów ekonomii społecznej, co należy doprecyzować Departament Organizacyjno- Administracyjny Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo. Dotychczasowy zapis jednoznacznie wskazuje na Przedsiębiorstwa społeczne (Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej). Nastąpi usystematyzowanie stosowanego nazewnictwa. 16 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 9.3 m. in. str. 120 oraz całość dokumentu Jest: przedsiębiorstwo ekonomii społecznej Należy ujednolicić używaną terminologię: podmiot ekonomii społecznej; przedsiębiorstwo społeczne Konieczność zapewnienia spójności terminologicznej, definicyjnej itd. por. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Nastąpi ujednolicenie stosownej terminologii na Przedsiębiorstwa społeczne. 17 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 9.3 str. 121 Jednocześnie zostanie umożliwione objęcie wsparciem jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych. uzupełnienia Jednocześnie zostanie umożliwione objęcie wsparciem jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby działających w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw społecznych, w szczególności zakładanych lub współzakładanych przez osoby niepełnosprawne. Sytuacja osób niepełnosprawnych, szczególnie zamieszkujących tereny wiejskie, jest wyjątkowo trudna, niepełnosprawność fizyczna, wzrokowa, słuchowa, czy inna, znacznie ogranicza mobilność, a co za tym idzie możliwości podjęcia zatrudnienia, przezawodowienia, założenia firmy. W takiej sytuacji często samozatrudnienie (uzyskanie wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej) jest jedyną szansą na znalezienie się na rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Nastąpi przemodelowanie nazwy Celu Osi priorytetowej OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Strona OSIE PRIORYTETOWE RPOWŚ Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Strona 117 Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu (w zakresie inicjatyw klastrowych). Typy beneficjentów: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Typy beneficjentów: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu (w zakresie inicjatyw klastrowych). 20 Oś II. Konkurencyjna gospodarka Ekologiczna żywność Ekologiczna lub bezpieczna dla konsumentów żywność i przetworzona bez użycia substancji chemicznych (suszenie, olifolizacja; zamrażanie; tłoczenie soków itp.). 21 str , Priorytet inwestycyjny 3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego. ( )-rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych) - zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym turystycznych) Prosimy, aby dwa pierwsze typy najważniejszych działań zmodyfikować następująco: rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym np. turystycznych opartych m.in. na potencjale kulturowym), zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym np. turystycznych, opartych m.in. na potencjale kulturowym). Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach Priorytetu inwestycyjnego 1.2. nie powinno ograniczać się jedynie do sektora MŚP. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji dużych przedsiębiorstw w badania i innowacje, z wyników których będą mogły korzystać także firmy z sektora MŚP. Wsparciem powinny być objęte szczególnie te duże przedsiębiorstwa, które są wiodącymi firmami działającymi w obszarze 4 Głównych Specjalizacji regionu. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.3. nie powinno ograniczać się jedynie do sektora MŚP. Wsparciem powinny być objęte także duże przedsiębiorstwo szczególnie te, które są firmami działającymi w obszarze 4 Głównych Specjalizacji regionu, i mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa. Żywność ekologiczna pochodzi z gospodarstw z certyfikatem. Taki zapis ograniczy dostępność do funduszy do gospodarstw ekologicznych. W opinii MKiDN należy wyeksponować znaczenie potencjału kulturowego dla tworzenia i rozwoju produktów oraz usług turystycznych. Obiekty kulturalne stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów produktu turystycznego i cel sam w sobie turystyki kulturalnej, a jednocześnie przyczyniają się pośrednio do rozwoju zewnętrznych branż, powiązanych z turystyką (m.in. gastronomia, hotelarstwo). Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna, Starachowice Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna, Starachowice ŚODR w Modliszewicach Oddział Centrum Ogrodnicze w Sandomierzu ul. Mokszyńska 3, Sandomierz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego CZĘŚCIOWO Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie rozwoju firm projekty zwiększające aktywność inwestycyjną MŚP Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. Uwaga uwzględniona częściowo zmieniając słowo "bezpieczna" na "produkowana bez użycia substancji chemicznych". Na rynku nie może znajdować się bezpieczna żywność. Z założenia, żywność Uwaga nieuwzględniona. jest bezpieczna. Proponowany kierunek wsparcia znajduje się w obecnych zapisach. Strona 3 z 177

4 22 Dot. str. 89 Cel tematyczny 3.2 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP w szczególności w celu internacjonalizacji Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Eksport towarów Eksport towarów i usług Wiele przedsiębiorstw w Polsce w tym z woj. świętokrzyskiego ma do zaoferowania innowacyjne usługi jedynym ich problemem jest dotarcie z taką usługą na rynki zagraniczne brak jest bowiem instytucji zajmujących się profesjonalnie komercjalizacją zarówno usług jak i produktów, towarów na bardzo wczesnym etapie ich tworzenia Brak tych mechanizmów sprawia, że pojawia się usługa lub produkt, który jest innowacyjny lecz bez jasno określonego planu wdrożenia i komercjalizacji. WellDone Partners Ltd. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów projektów o proponowany zapis. 23 s. 45 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości; - promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości; - stworzenie systemowych projektów umożliwiających wprowadzenie studentów na rynek pracy (moduł Samozatrudnienie ). Uważam, że konieczne jest wprowadzenie modułu zajęć związanych z kształtowaniem aktywności na rynku pracy. Strategia kształtowania aktywności zawodowej powinna wykorzystywać możliwości, jakie dają, np.: odpowiedni system praktyk i staży (moim zdaniem powinien funkcjonować już w szkołach ponadgimnazjalnych), obowiązkowe zajęcia dotyczące przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współpraca z inkubatorem akademickim itd. Marzena Marczewska, Radna Sejmiku Świętokrzyskiego, prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach Uwaga nieuwzględniona. Wspieranie aktywności zawodowej będzie wsparte w ramach EFS. Oś 2 jest osią gdzie realizowane będą inwestycje z EFRR Wsparcie przedsiębiorczości - Ważnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość społeczna rozumiana nie tylko jako mechanizm walki z wykluczeniem ale ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych. Województwo świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niska ilość podmiotów ekonomii społecznej (patrz ). Działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej znajduje się obecnie głównie w dziale dotyczących wykluczenia społecznego, warto jednak spojrzeć na trzeci sektor jak potencjalnie poważnego gracza na rynku przedsiębiorstw. Ekonomizacja organizacji ich uniezależnienie od grantów i rozwijanie działalności gospodarczej przyniesie powstanie wielu miejsc pracy. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "Województwo świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niska ilość podmiotów ekonomii społecznej (patrz )" Oś priorytetowa Konkurencyjna Gospodarka W ramach niniejszej osi priorytetowej przewiduje się wsparcie na uruchomienie przez podmioty gospodarcze działalności na rynku, a także na dywersyfikację portfela nowych produktów/usług. W ramach niniejszej osi priorytetowej przewiduje się wsparcie na uruchomienie przez podmioty gospodarcze, działalności na rynku, a także na dywersyfikację portfela nowych produktów/usług. Oś. obejmuje także przedsiębiorstwa społeczne, w tym stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Działanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej znajduje się obecnie głównie w dziale dotyczących wykluczenia społecznego, warto jednak spojrzeć na trzeci sektor jak potencjalnie poważnego gracza na rynku przedsiębiorstw. Ekonomizacja organizacji ich uniezależnienie od grantów i rozwijanie działalności gospodarczej przyniesie powstanie wielu miejsc pracy. Podkreślenie ważne jest ze względu na zapewnienie dostępności do środków m.in. kierowanych do MŚP także dla przedsiębiorstw społecznych w tym stowarzyszeń i fundacji. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach CZĘŚCIOWO Uwaga uwzględniona częściowo bez słów "w tym stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą" Nauka i Innowacje. - Województwo Świętokrzyskie charakteryzuje bardzo niski stopień współpracy międzynarodowej. Diagnozę należy uzupełnić o informację o bardzo niskim wskaźniku współpracy międzynarodowej uczelni znajdujących się w regionie świętokrzyskim. Strona 40 raportu programu LLP Erasmus pokazuje, że województwo świętokrzyskie jest drugim najsłabszym województwem pod względem liczby studentów wysyłanych za granicę. Liczba ta jest m.in. dwukrotnie niższa niż w woj. opolskim, które zajmuje trzecie od końca miejsce na liście. files/erasmus%20w%20polsce% _0.pdf Współpraca międzynarodowa jest obecnie bardzo ważnym wyznacznikiem rozwoju instytucji naukowych. Potwierdzeniem jest fakt, iż większość międzynarodowych rankingów uniwersytetów bierze pod uwagę zakres współpracy międzynarodowej (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-universityrankings/) Świętokrzyska Inicjatywa Na Rzecz Młodzieży Uwaga uwzględniona. Opis osi priorytetowej zostanie rozszerzony o zaproponowany zapis Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu. Tabela 2: Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu. Str. 89/Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka/cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 3. Podnoszenie konkurencyjności Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorstw sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. - Uzdrowisko Busko- Zdrój S.A. w Busku- Zdroju Uwaga szczegółowa poza kompetencjami Samorządu Województwa. Nazwy priorytetów inwestycyjnych oraz celów tematycznych nie mogą podlegać zmianie. Strona 4 z 177

5 28 Rozdział 1.2/Tabela 1/cel tematyczny 1/ uzasadnienie punkt 2 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Strategia Europa 2020 wskazuje na konieczność skierowania środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych i ich komercjalizacji w jednostkach naukowych Strategia Europa 2020 wskazuje na konieczność skierowania środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w jednostkach naukowych i ich komercjalizacji. Proponowany zapis idzie z duchem celów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mówiących o wzmocnieniu współpracy na linii nauka i biznes, ponadto otwiera możliwość do komercjalizacji badań na rynku, a nie tylko w jednostkach naukowych. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga uwzględniona. wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zostanie zmienione o zaproponowany zapis. 29 Rozdział 4/priorytet inwestycyjny 1.1/najważniejsze typy przedsięwzięć Rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego. Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych. Rozwoju kadry B+R w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, jako komponent wsparcia realizowanego projektu innowacyjnego. Finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych oraz pracowników przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę zapisy mówiące, że dofinansowane projekty przyczynią się do wzrostu nakładów B+R oraz zatrudnienia w przedmiotowym sektorze głownie jako wzrost kompetencji i wiedzy praktycznej pracowników, a jednocześnie potencjału badawczo wdrożeniowego jednostek naukowych i przedsiębiorstw należy dopuścić możliwość objęcia wsparciem również pracowników przedsiębiorstw z uwagi na spójność zapisów w powyższym priorytecie. Nie ulega również wątpliwości, że inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach w perspektywie długofalowej to inwestycje o najwyższej stopie zwrotu z punktu widzenia przedsiębiorcy jak i regionu. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga nieuwzględniona. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników przedsiębiorstw w ramach projektów finansowanych z EFS. 30 Rozdział 4.2/priorytet inwestycyjny 3.1/cel szczegółowy 4/wykorzystanie instrumentów finansowych W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych. W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych. Aby utrzymać spójność wszystkich zapisów powyższego priorytetu należy zmienić proponowany zapis. Otóż w typach przedsięwzięć znajduje się zapis Interwencja priorytetu inwestycyjnego 3.1 prowadzona będzie także za pośrednictwem instrumentów finansowych, natomiast zapis mówiący w wykorzystaniu instrumentów w dalszej części opisu nie przewiduje takiego wykorzystania, stąd propozycja poprawienia zapisów. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga nieuwzględniona. W ramach niniejszego Priorytetu Inwestycyjnego nastąpi wsparcie IOB. Usystematyzowano typy projektów w ramach Priorytetu inwestycyjnego Rozdział 4.2/priorytet inwestycyjny 3.2/typy beneficjentów MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców Priorytet inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji odwołuje się do wsparcia przedsiębiorców w dziedzinie eksportu, zatem należy dopuścić możliwość udzielania takiego wsparcia również przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, nie ograniczając zapisów do samych MŚP i instytucji administracji publicznej z uwagi na podniesienie efektywności działań poprzez synergie, ale również wiedzę jaką dysponują organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Uwaga uwzględniona. Nastąpi rozszerzenie katalogu typów beneficjentów. 32 Oś priorytetowa 2., p. inwestycyjny 3.2, s.113 Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestora, centrum obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego. Wpisywanie jako typ beneficjenta centrów obsługi inwestorów i eksporterów jest nieuprawnione. Należy zauważyć, iż sama nazwa centrum obsługi inwestora i eksportera nie dotyczy konkretnych podmiotów (COIiE w dotychczasowej praktyce to funkcja w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki). Gmina Miasto Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. W proponowanym zapisie nastąpi użycie liczby mnogiej słowa centrumcentra. 33 Oś priorytetowa 2., p. inwestycyjny 3.2, s.114 Grupy docelowe: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego (jako grupa docelowa projektów realizowanych przez centra obsługi inwestorów i eksporterów) Grupy docelowe: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego (jako grupa docelowa projektów realizowanych przez beneficjentów projektów), JST jako odbiorca działań promocji inwestycyjnej i gospodarczej. Zawężenie jest sprzeczne z zapisem dotyczącym typu beneficjentów. Projekty na rzecz przedsiębiorców będą realizowane także przez inne niż centra obsługi inwestorów i eksporterów podmioty. Ponadto należy zauważyć, iż sama nazwa centrum obsługi inwestora i eksportera nie dotyczy konkretnych podmiotów (COIiE w dotychczasowej praktyce to funkcja w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki). Gmina Miasto Kielce Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis Gospodarka Nauka i innowacje Str.36 Szczególnie ważny jest rozwój kadr naukowych kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej oraz utworzenie kierunku medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako odpowiedź na uzdrowiskową funkcję regionu. Szczególnie ważny jest rozwój kadr naukowych kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej oraz rozwój kierunków medycznych wraz z uruchomieniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako odpowiedź na uzdrowiskową funkcję regionu. Rozwój sektora uzdrowiskowego wymaga wykwalifikowanych kadr fizjoterapeutów, rehabilitantów, pielęgniarek, opiekunów medycznych osób starszych, a nie tylko samych lekarzy. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Uwaga uwzględniona. Diagnoza zostanie uzupełniona o zaproponowany zapis. Strona 5 z 177

6 Lp. Część dokumentu, do którego Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- 35 Rozdział 4.1 Str. 101 Typy przedsięwzięć: Rozwój kadry B+R (finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich dla pracowników jednostek badawczych) Rozwój kadry B+R (finansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich, staży, wizyt studyjnych, wymiany międzynarodowej dla pracowników jednostek badawczych) Rozwój kadry B+R to przede wszystkim współpraca i wymiana kadry pomiędzy ośrodkami naukowymi. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Uwaga nieuwzględniona. Proponowane rozszerzenie typów przedsięwzięć spowoduje nieuzasadnione rozproszenie środków finansowych zaalokowanych na Priorytet Inwestycyjny Rozdział 4.1 Str. 119 Grupy docelowe :MŚP, absolwenci szkół wyższych ( ), grupy producentów rolnych 37 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy./Str. 101/ 38 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.2. Str Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.1. /Str. 110/ Typy beneficjentów: Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, uczelnie wyższe, funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą. Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Najważniejsze typy przedsięwzięć: Przedsięwzięcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. dotyczyć będą wsparcia tworzenia MŚP (w tym producentów rolno-spożywczych) w tym m.in.: wsparcia MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia MŚP we wprowadzaniu na rynek nowych produktów/usług, rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, tworzenia nowej i rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego służącego terenom inwestycyjnym lub obszarom gospodarczym, kampanie promocyjne, rozwoju usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. Projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu powinny bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania usług świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego. Grupy docelowe: MŚP, Pracownicy IOB wspierających rozwój przedsiębiorczości absolwenci szkół wyższych ( ), grupy producentów rolnych Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa w ramach RPO. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media Rozszerzenie tematycznie kampanie promocyjne promujące przedsiębiorczość, w szczególności wspierania tworzenia nowych firm, Wynika to bezpośrednio z typu projektów: usługi szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB : Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa w ramach RPO wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie sfery B+R. : Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego wpłynie pozytywnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych itd. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na promowanie przedsiębiorczości co w efekcie będzie miało przełożenie na poprawę pozycji konkurencyjnej świętokrzyskich przedsiębiorstw. Rozszerzenie tematycznie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w tym tworzenia nowych firm. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Telewizja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. Do dalszych prac Do dalszych prac Do dalszych prac Uwaga uwzględniona. Zostanie rozszerzony katalog grup docelowych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.4. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Co więcej, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.1 brak jest wsparcia dla przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): projekty powyżej 25 mln zł nie będą wspierane w ramach RPO. Zakłada się, że duże przedsiębiorstwa będą realizować właśnie takie inwestycje z zakresu innowacji. Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie tworzenia MŚP (w tym producentów rolnospożywczych) Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. 40 Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.1. /Str. 110/ Typy beneficjentów: MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media Rozszerzenie tematycznie kampanie promocyjne promujące przedsiębiorczość, w szczególności wspierania tworzenia nowych firm, Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na promowanie przedsiębiorczości co w efekcie będzie miało przełożenie na poprawę pozycji konkurencyjnej świętokrzyskich przedsiębiorstw. Rozszerzenie tematycznie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w tym tworzenia nowych firm. Telewizja Polska S.A. Do dalszych prac Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja listopad 2013): Wsparcie tworzenia MŚP (w tym producentów rolnospożywczych) Duże przedsiębiorstwa nie będą wspierane. Strona 6 z 177

7 41 Priorytet inwestycyjny 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji /Str. 113/ Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka. Priorytet inwestycyjny 1.2. str. 104 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Typy beneficjentów: MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, centra obsługi inwestorów i eksporterów, Regionalna Organizacja Turystyczna, jst z terenu województwa świętokrzyskiego: -promocji świętokrzyskich MŚP za granicą, wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, wsparcia w internacjonalizacji działalności świętokrzyskich MŚP, wsparcia międzynarodowej współpracy i kooperacji gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych), promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branży rolno-spożywczej), promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), pomocy w wypracowaniu strategii eksportowych dla świętokrzyskich MŚP. Typy beneficjentów: (...) klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media klastry działające na terenie województwa świętokrzyskiego (zrzeszające przynajmniej część podmiotów działających na terenie województwa). Rozszerzenie katalogu beneficjentów o duże prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również kategorie: media wpłynie pozytywnie na efektywna promocję świętokrzyskich firm za granicą a także promocję gospodarczą regionu. Czy klastry i podmioty wyłącznie z terenu województwa? A co z klastrami działającymi na styku województw, z siedzibą i częścią podmiotów z terenu województwa? Zwłaszcza, że większość mamy właśnie takich. Czy one też będą mogły korzystać z dofinansowania? Czy takie postawienie granicy nie ograniczy możliwości wielu inicjatywom klastrowym z naszego regionu? Albo nie wymusi powstawania nienaturalnie ograniczonych tworów, nie w pełni wykorzystujących potencjał i możliwości dostępne bez trzymania się ściśle granic administracyjnych? Telewizja Polska S.A. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Do dalszych prac Nazwa Priorytetu inwestycyjnego 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji stanowi o skierowaniu wsparcia jedynie do sektora MŚP. Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. Priorytet inwestycyjny 3.4. str. 119 Typy beneficjentów: (...) klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego. klastry działające na terenie województwa świętokrzyskiego (zrzeszające przynajmniej część podmiotów działających na terenie województwa). Czy klastry i podmioty wyłącznie z terenu województwa? A co z klastrami działającymi na styku województw, z siedzibą i częścią podmiotów z terenu województwa? Zwłaszcza, że większość mamy właśnie takich. Czy one też będą mogły korzystać z dofinansowania? Czy takie postawienie granicy nie ograniczy możliwości wielu inicjatywom klastrowym z naszego regionu? Albo nie wymusi powstawania nienaturalnie ograniczonych tworów, nie w pełni wykorzystujących potencjał i możliwości dostępne bez trzymania się ściśle granic administracyjnych? Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. 44 Priorytet inwestycyjny 3.4 Str. 119 Najważniejsze typy przedsięwzięć Grupy docelowe Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów oraz sektorów objętych programem Infrastruktura teleinformatyczna str. 12 Grupy Producentów Rolnych (...) Dlatego też dla rozwoju województwa świętokrzyskiego inwestycje w rozbudowę szeroko rozumianej infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwój usług informatycznych dla klientów końcowych (tj. np. e-administracja, e-gospodarka, e-zdrowie), a także kompetencji odbiorców tych działań, są naturalną konsekwencją realizacji nakreślonych celów rozwojowych na nadchodzące lata. (...) Grupy Producentów Rolnych i Grupy Producentów Owoców i Warzyw Wstępnie Uznane Uwaga ogólna: Warto poszerzyć diagnozę o zbadanie sytuacji osób niepełnosprawnych, które w największym stopniu zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, a które z racji swych uwarunkowań funkcjonalnych (m.in. trudności w poruszaniu, niedowidzenie, niesłyszenie) powinny mieć ułatwiony i nieograniczony dostęp do technologii informatycznych oraz stworzone możliwości uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. GPR i Grupy owocowo-warzywne funkcjonują na podstawie dwóch innych ustaw i są finansowane na innych zasadach Zgodnie z zapisami art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać, o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć, zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwaga uwzględniona. Zostanie zwiększony katalog typów beneficjentów o proponowany zapis. Do Strona 7 z 177

8 46 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Priorytet inwestycyjny 2.2 str. 106 Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw, oraz wsparcie dla wprowadzania na rynek produktów lub usług, opartych na technikach informacyjnych i komunikacyjnych. uzupełnienia Po zdaniu obok proponuje się dodać: Wsparcie dla wprowadzania na rynek ofert e-produktów i e-usług dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z problemami w komunikowaniu się (w tym teksów łatwych w czytaniu i rozumieniu). Zgodnie z zapisami art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 47 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 2.2 str. 107 Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / - kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego. uzupełnienia Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / - kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego, w tym oprogramowania i technologii adresowanych do niepełnosprawnego użytkownika Internetu. Zgodnie z zapisami art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także z zapisami Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności , należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych na równych prawach z innymi. Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 48 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Priorytet inwestycyjny 2.3 str. 168 W ramach niniejszego priorytetu przewidziano wsparcie działań mających na celu wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informatycznych dla e- administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Uzupełnienie zapisów W ramach niniejszego priorytetu przewidziano wsparcie działań mających na celu wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informatycznych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia, również w zakresie dostosowania narzędzi informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych z problemami w komunikowaniu się (w tym teksów łatwych w czytaniu i rozumieniu) Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 49 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Priorytet inwestycyjny 2.3 str. 169 Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / Zakres niniejszego priorytetu inwestycyjnego obejmuje: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, uzupełnienia Najważniejsze typy przedsięwzięć: / / Zakres niniejszego priorytetu inwestycyjnego obejmuje: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli (w tym osób niepełnosprawnych), w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, Tworząc narzędzia informacyjno-komunikacyjne, należy pamiętać o ich dostępności dla wszystkich obywateli, więc również osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Narzędzia należy tworzyć zgodne z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C), dotyczącymi standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Do 50 Podrozdział 4.7 Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne; Priorytet inwestycyjny 2.3.; Typy beneficjentów -str.170 Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki administracji rządowej w województwie, Policja, podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, kultury. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki administracji rządowej w województwie, Policja, podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz edukacji, kultury, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz.217) - art.3 i art.4 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami) Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Do Strona 8 z 177

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFFR

Załącznik nr 2 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFFR 1 1. OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA 2 1. OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA Działanie 1.2. Typ beneficjentów: Dodać: Podmioty zarządzające klastrami Brak klastrów w typach beneficjentów. Klastry są narzędziem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo