SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania techniczne konkursu na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej pn.: Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych.

2 1. Przedmiot Zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej pod nazwą Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych wraz z wykonaniem krótkiego filmu reklamowego oraz zdjęć Zamówienie realizowane jest w trybie konkursowym. 2. Warunki udziału w konkursie 2.1. Zasady przygotowania projektu i jego prezentacji Wykonawca przygotowuje projekt rozwiązań graficznych w postaci symulacji działania strony lub w postaci statycznych plików html, na nośniku CD/DVD Nośnik cd należy trwale opisać danymi zawierającymi: nazwę firmy, adres, nazwę lub identyfikator projektu Projekt powinien znajdować się na nośniku w katalogu głównym. Uruchomienie projektu następuje przez otworzenie w przeglądarce pliku start.html lub index.html, a w przypadku zastosowania innego sposobu uruchomienia należy do płyty dołączyć instrukcje W przypadku gdy projekt nie będzie się uruchamiał lub będzie zawierał wirusy nie będzie on brany pod uwagę Projekt musi być przygotowany w taki sposób aby uruchamiał się na komputerze typu laptop pracującym pod kontrolą systemu Windows 7 64bit i przeglądarką Internet Explorer 9 oraz Mozilla Firefox Niedopuszczalne jest aby do odtworzenia projektu wymagane było użycie innych technologii, programów lub składników Minimalny zakres projektu powinien zawierać: Stronę główną, Stronę Ścieżki kulinarne w wersji z wybraną ścieżką na liście, Stronę Szczegóły Ścieżki, Stronę podgląd wydruku Informacji o produktach na ścieżce. Przykładowe treści projektu zawarte są w załączniku H. Stronę Agroturystyka wyszukiwarka, Stronę Agroturystyka wyniki wyszukiwania prezentująca listę znalezionych obiektów, Stronę Szczegóły Obiektu, prezentującą wybrany obiekt. Przykładowe treści projektu zawarte są w załączniku I Wykonawca może złożyć maksymalnie 5 projektów z zastrzeżeniem, że każdy projekt ma być dostarczony na osobnym nośniku i posiadać indywidualne oznaczenia Zamawiający zastrzega, że wszystkie dostarczone projekty nie będą zwracane oferentom Zamawiający nie dopuszcza prezentacji prac konkursowych osobiście. Prace konkursowe składane mogą być tylko w formie opisanej w pkt Ramowy program realizacji zamówienia Termin dostarczenia projektów do do godz. 12: Planowane podpisanie umowy: Dostarczenie treści przez Zamawiającego: Wykonanie filmów i zdjęć, dostarczenie do Zamawiającego: do Wykonanie strony - wersja do korekty przez Zamawiającego: do Korekta i uwagi do strony: do

3 Wprowadzenie poprawek i przygotowanie wersji finalnej do: Zakończenie zadania, podpisanie protokołów: Uruchomienie strony przez Zamawiającego: Zasady oceny. Wskazanie najkorzystniejszej pracy konkursowej na wykonanie strony internetowej zostanie dokonane przez ustalenie dla każdej pracy ilości punktów w oparciu o poniższe kryteria: Kryterium Opis kryterium Punktacja Przejrzystość przekazywanych informacji Przyjazność informacji i serwisu Wrażenia estetyczne Profesjonalność i oryginalność grafiki Ogólna ocena Ocenie podlega logika i sposób ułożenia przekazywanych informacji w sposób pozwalający na łatwy dostęp i szybkie zrozumienie przekazywanych treści Ocenie podlega takie przygotowanie architektury informacji, które umożliwi użytkownikowi łatwe i nie wymagające wiedzy i informacji dodatkowych, dotarcie do szukanych informacji Ocenie podlegają kolory czcionki (ich wielkość i krój, ilość krojów) formaty. Ocenie podlega autoryzacja formy, szablony oraz oryginalna grafika. Ocenie podlega atrakcyjność wyglądu całości strony, jej estetyka, kolorystyka, grafika i czytelność. 0 informacje ułożone nieprzejrzyście i nielogicznie, 1 niska przejrzystość i czytelność informacji, utrudniony dostęp do danych na stronie, 2 informacje przejrzyste i czytelne, projekt graficzny charakteryzuje się łatwym dostępem do danych, 3 informacje bardzo przejrzyste i czytelne, projekt graficzny charakteryzuje się łatwym dostępem do danych oraz intuicyjnym zrozumieniem ich umieszczenia. 0 serwis nieatrakcyjny, nie zachęca do zapoznania się z treścią, 1 serwis umiarkowanie atrakcyjny, intuicyjny, dane posegregowane w sposób dostępny, 2 serwis średnio atrakcyjny, intuicyjny, dane dostępne i przejrzyste, 3 serwis bardzo atrakcyjny, intuicyjny, dane dostępne i przejrzyste, 0 standardowe czcionki, szablonowe, nieprzejrzyste i nie dopasowane do strony www 1 przejrzyste czcionki, czytelne i często stosowane na stronach www 2 przejrzyste i czytelne czcionki, odpowiednio dobrane kolorystycznie 3 bardzo przejrzyste i czytelne czcionki, bardzo dobrze dobrane kolorystycznie 0 podstawowe, nieoryginalna grafika 1 autorskie rozwiązania graficzne, 2 oryginalne rozwiązania graficzne, nieszablonowe i przejrzyste 3 profesjonalne autorskie rozwiązania graficzne, nieszablonowe i jednocześnie przejrzyste 0 strona nieatrakcyjna, prosta grafika, niewyszukana kolorystyka, strona nie czytelna, 1 strona średnio atrakcyjna, prosta grafika i kolorystyka, strona słabo czytelna, 2 strona atrakcyjna, oryginalna grafika, dobrze dobrana kolorystyka, strona czytelna, 3 strona bardzo atrakcyjna, profesjonalna grafika i kolorystyka, strona czytelna i przejrzysta. Liczba punktów 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-3 pkt

4 3. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna 3.1. Ogólne wymagania Architektura i technologia Oferowana strona www musi być zbudowana w oparciu o następującą architekturę: warstwa prezentacji i edycji danych (strona użytkownika i strona administratora) dostępne przez przeglądarkę internetową, warstwa danych opisowych oraz konfiguracyjnych przechowywana w relacyjnej bazie danych, warstwa danych multimedialnych i innych (zdjęcia, grafiki, filmy, dźwięki) w plikach dyskowych Oferowana strona www musi być zgodna z przeglądarkami internetowymi: Internet Explorer od wersji 7.0 wzwyż, Mozilla Firefox od wersji 11.0 wzwyż, Google Chrome od wersji 13.0 wzwyż, Safarii od wersji 5.0 wzwyż w następujących systemach operacyjnych: Windows XP/7/2003/2008, Linux, Mac (w zależności od dostępności na poszczególnych systemach) Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem w przeglądarkach wymienionych w pkt Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem w przeglądarkach mobilnych, pracujących w trybie desktop, na tabletach z systemem Android Oferowana strona www musi zapewniać prawidłowe wyświetlane elementów i funkcjonowanie w przeglądarkach mobilnych, pracujących w trybie mobile, na tabletach z systemem Android oraz IOS. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku zastosowanie innego szablonu strony dostosowanego do wymagań w/w platform Oferowana strona www będzie uruchomiona na platformie home.pl i musi być w pełni z nią kompatybilna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości hostowania/utrzymania strony lub bazy danych lub plików na innym serwerze. Konfiguracja posiadanego serwera dostępna jest pod adresem (opcja Business Starter) Oferowana strona www musi zapewniać 100% zgodności z standardem World Wide Web Consortium (W3C) Oferowana strona www musi zapewniać 100% zgodności z standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) Wszystkie prezentowane (i wprowadzane) treści muszą być kodowane w standardzie UTF Strona www musi być zbudowana dla rozdzielczości 1024px szerokości. Maksymalny wymiar największego elementu (główna ramka, główna tabela) nie może przekroczyć 960px szerokości Strona musi być zbudowana zgodnie z zasadami stron przyjaznych dla wyszukiwarek Strona nie może zawierać elementów powodujących obniżenie wartości PageRank systemu oceny stron Google.

5 Zgodność z przepisami prawa Oferowana strona www musi być zbudowana i funkcjonować zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności z: Ustawą o Prawie Autorskim i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dostępność Oferowana strona www musi spełniać obowiązujące wymogi prawa w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących i niedosłyszących Warunki licencji Oferowana strona www (zwana dalej dziełem), wszystkie jej elementy i składowe za wyjątkiem treści, materiałów i składowych przekazanych przez Zamawiającego, a także wszystkie wykonane grafiki, zdjęcia, film, które zostały wykorzystane do stworzenia strony i będą przekazane Zamawiającemu muszą być objęte licencją Zasady ogólne: Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Organizator (Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu) Dostawca zobowiązany jest do udzielenia i/lub dostarczenia licencji do siedziby Ogranizatora Dostarczone licencje muszą obejmować wszystkie dostarczane dzieła Wszystkie oferowane licencje to licencje niewyłączne Wszystkie oferowane licencje muszą być licencjami na czas nieoznaczony (bezterminowymi), z zastrzeżeniem, że nie mogą być wypowiedziane w okresie trwałości Projektu Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie dzieł zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej specyfikacji Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na sporządzanie kopii zapasowej dzieł. Kopia ta nie będzie wykorzystywana

6 równocześnie z dziełem Wszystkie oferowane licencje (oprogramowanie i dzieło) będą wykorzystywane na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, b) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, c) wprowadzanie do pamięci komputera, d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, e) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych i projektowych, f) wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru dzieła, h) sporządzanie materiałów, i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, j) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, k) rozpowszechniania, w tym użyczenia dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej programu komputerowego lub jego kopii Szczegółowe zasady udzielenia licencji: Licencja oprogramowania strona www jako dzieło: a) licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy dzieła, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia oprogramowania na inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików), b) licencja dzieła musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dzieła, c) licencja oprogramowania (dzieła) musi być licencją bez ograniczenia ilości komputerów, serwerów na których można używać dzieło, d) Licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości którą uzna za stosowną, e) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych, f) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym

7 komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia), g) licencja oprogramowania (dzieła) musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę oprogramowania w celu przystosowania go do potrzeb Organizatora zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane Licencja oprogramowania filmy i zdjęcia jako dzieło: a) licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy dzieła, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia oprogramowania na inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików), b) licencja dzieła musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dzieła, c) licencja oprogramowania (dzieła) musi być licencją bez ograniczenia ilości komputerów, serwerów na których można używać dzieło, d) Licencja dzieła nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości którą uzna za stosowną, e) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych, f) licencja oprogramowania (dzieła) nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia), g) licencja oprogramowania (dzieła) musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę oprogramowania w celu przystosowania go do potrzeb Organizatora zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane Kody źródłowe: Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kodów źródłowych oprogramowania (dzieła) niezbędnych do wykonania wymogów licencji, wraz z dokumentacją sposobu ich odczytu i opisu platformy sprzętowo-programowej niezbędnej do modyfikacji, edycji i kompilacji kodów źródłowych Dokumentacja: Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi dokumentacji o której mowa w punkcie Dostawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencji na dokumentację na następujących zasadach i polach eksploatacji: Licencja dokumentacji musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z dokumentacji Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Powiat Nowosądecki -

8 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia i dostarczenia licencji do siedziby Zamawiającego, Dostarczone licencje muszą obejmować wszystkie dostarczane programy komputerowe (dzieło w postaci strony www, filmy, zdjęcia), Wszystkie oferowane licencje to licencje niewyłączne, Wszystkie oferowane licencje muszą być licencjami na czas nieoznaczony (bezterminowymi), Wszystkie oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej specyfikacji przez Organizatora, Licencja dokumentacji musi pozwalać na modyfikację, zmianę, rozbudowę, dokumentacji w celu przystosowania jej do potrzeb zamawiającego zarówno przez Licencjodawcę jak również przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane Dokumentacja będzie wykorzystywana na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji, b) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, c) wprowadzanie do pamięci komputera, d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, e) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej, f) wykorzystania w celach promocji i informacji we wszelkiego rodzaju mediach, g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru dokumentacji, h) sporządzanie materiałów, i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dokumentacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie, j) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji, k) rozpowszechniania, w tym użyczenia dla celów związanych z charakterem działania Zamawiającego jako jednostki administracji publicznej programu komputerowego lub jego kopii Dokumentacja Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji w postaci drukowanej (1 egzemplarz, wydruk kolorowy format a4) oraz elektronicznej (plik pdf na nośniku CD lub DVD) zawierającej:

9 Instrukcję dla administratora omawiającą sposób administracji stroną, edycję i dodawanie treści, szczegółowe omówienie wszystkich opcji i funkcji panelu administratora, Specyfikację i zasady przygotowania treści multimedialnych (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) do umieszczenia w serwisie, Szczegółowy opis bazy danych wraz ze wskazaniem tabel, pól, indeksów ich funkcji i relacji pomiędzy tabelami, Szczegółowy opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), Szczegółowy opis struktury katalogów na dysku skradających się na oferowaną stronę www, Szczegółowy opis stosowanych komponentów, kontrolek i środowisk aplikacyjnych (framework) Strona www funkcjonalność główna Szablony (motywy) strony Oferowana strona www musi posiadać mechanizm umożliwiający wybór szablonu (motywu strony). Wybór motywu pozwala na zmianę co najmniej następujących elementów: Zamiana grafiki będącej tłem strony głównej i podstron (jeżeli występuje), kolorystyka strony (tło na stronie głównej i podstronach), kolor tekstu Oferowana strona www musi posiadać możliwość definiowania szablonów (motywów) o których mowa w pkt , tak aby możliwe było ich wielokrotne stosowanie bez konieczności ponownego definiowania Wybór oraz definiowanie szablonów musi być możliwe poprzez panel administracyjny za zastosowaniem wizualnych narzędzi (bez potrzeby pisania kodu) Oferowana strona www musi posiadać cztery zdefiniowane różne szablony (motywy) nawiązujące wizualnie odpowiednio do czterech pór roku oraz jeden szablon typu żałoba powodującego że wszystkie kolorowe elementy strony zostaną wyświetlone w trybie odcieni szarości Funkcje stron i podstron Wspólne elementy stron.

10 Każda ze stron i podstron (za wyjątkiem strony głównej) musi posiadać stały element tzw. nagłówek. Element ten identyczny i umieszczony w tym samym miejscu na każdej ze stron wyświetla informacje o aktualnym położeniu użytkownika względem strony głównej (zgodnie z mapą strony). Elementy wymienione w nagłówku muszą być odnośnikiem do wskazywanej pozycji. Przykład treści nagłówka: jesteś w: Strona Główna / Agroturystyka / Wyszukiwarka Każda ze stron i podstron musi posiadać stały element tzw. stopkę. Element ten identyczny i umieszczony w tym samym miejscu na każdej ze stron wyświetla informacje dotyczące projektu, loga projektowe oraz menu. Zawartość stopki wskazana jest w załączniku A. Cała stopka musi posiadać funkcjonalność polegającą na tym, że gdy kursor nie znajduje się nad jej obszarem to jest wyświetlana w odcieniach szarości, natomiast w momencie najechania kursorem myszy lub wskazania inną technologią (uaktywnienie) stopka jest wyświetlana we właściwej kolorystyce. Cofniecie kursora na obszar poza stopką lub przeniesienie aktywacji na inny element strony powoduje ponowne wyszarzenie stopki. Zasada funkcjonowania stopki nie dotyczy strony głównej na której stopka zawsze wyświetlana jest w pełnej kolorystyce Na każdej ze stron musi istnieć możliwość (link) natychmiastowego (1 klik) powrotu do strony głównej Znaki firmowe oraz informacje o twórcy strony mogą być zamieszczone tylko i wyłącznie u dołu strony. Znaki te nie mogą być wyższe niż 30 px i muszą być dopasowane do kolorystyki strony Strona główna Strona główna musi posiadać tytuł, 3 główne elementy kierujące do poszczególnych grup produktów oraz 1 element (stopkę) informujący o projekcie Strona główna powinna być wykonana w sposób integrujący w sobie elementy graficzne i funkcjonale w sposób taki aby całość stanowiła atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie rozwiązanie Schemat strony głównej i rozłożenia elementów prezentuje załącznik B Strona i podstrony Ścieżki kulinarne Strona składająca się z tytułu Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych - Kulinaria, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalnej listy pozwalającej na wybór określonej ścieżki Wejście na stronę Ścieżki Kulinarne powoduje wyświetlenie strony wraz z mapą obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalną listą z podświetloną opcją wybierz ścieżkę Wybranie na liście ścieżki powoduje narysowanie na mapie w atrakcyjny wizualnie sposób na zasadzie kroków trasy tej ścieżki

11 wraz z pokazaniem przy każdym kroku nazwy miejscowości oraz wyświetlenie pod listą przycisku/linku pokaż szczegóły ścieżki Wybór innej ścieżki lub wybór opcji wybierz ścieżkę wywołuje odpowiednie akcje opisane w punktach i Po kliknięciu Pokaż szczegóły ścieżki wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, mapę obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki z zaznaczoną ścieżką wzbogacona o elementy interaktywne pozwalające po najechaniu na dany punkt na ścieżce (miejscowość) na przejście do strony opisującej daną miejscowość, opis ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o produktach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o miejscowościach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci grafiki, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci mapy i trasy Google Maps Po kliknięciu punkt na mapie (miejscowość) wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa miejscowości, podtytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, podstawowa informacja o miejscowości maksymalnie 400 znaków oraz link do informacji w Wikipedii, adres oficjalnej strony internetowej miejscowości, współrzędne GPS miejscowości, lista (sortowana alfabetycznie według nazwy potrawy) wszystkich produktów z tej miejscowości na tej ścieżce w postaci: nazwa potrawy, adres (autor), pochodzenie i opis potrawy. w przypadku gdy adres (autor) znajduje się także na innej ścieżce wyświetlenie informacji pod tym adresem znajdziesz także produkty ze ścieżki: wymienić ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk produktów z tej miejscowości Schematy stron i podstron Ścieżki Kulinarne przedstawione są w załączniku C Strona i podstrony Rękodzieło Strona składająca się z tytułu Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych - Rękodzieło, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalnej listy pozwalającej na wybór określonej ścieżki Wejście na stronę Ścieżki Rękodzieła powoduje wyświetlenie strony wraz z mapą obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki wraz z najważniejszymi miejscowościami oraz rozwijalną listą z podświetloną opcją wybierz ścieżkę.

12 Wybranie na liście ścieżki powoduje narysowanie na mapie w atrakcyjny wizualnie sposób na zasadzie kroków trasy tej ścieżki wraz z pokazaniem przy każdym kroku nazwy miejscowości oraz wyświetlenie pod listą przycisku/linku pokaż szczegóły ścieżki Wybór innej ścieżki lub wybór opcji wybierz ścieżkę wywołuje odpowiednie akcje opisane w punktach i Po kliknięciu Pokaż szczegóły ścieżki wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, mapę obrazującą powiat nowosądecki i gorlicki z zaznaczoną ścieżką wzbogacona o elementy interaktywne pozwalające po najechaniu na dany punkt na ścieżce (miejscowość) na przejście do strony opisującej daną miejscowość, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o produktach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk informacji o miejscowościach znajdujących się na ścieżce, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci grafiki, przycisk/link umożliwiający wydruk mapy ścieżki w postaci mapy i trasy Google Maps Po kliknięciu punkt na mapie (miejscowość) wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa miejscowości, podtytuł w postaci: ścieżka numer i tytuł ścieżki, podstawowa informacja o miejscowości maksymalnie 400 znaków oraz link do informacji w Wikipedii, adres oficjalnej strony internetowej miejscowości, współrzędne GPS miejscowości, lista (sortowana alfabetycznie według nazwy rękodzieła) wszystkich produktów z tej miejscowości na tej ścieżce w postaci: nazwa rękodzieła, adres (autor), pochodzenie i opis rękodzieła. w przypadku gdy adres (autor) znajduje się także na innej ścieżce wyświetlenie informacji pod tym adresem znajdziesz także produkty ze ścieżki: wymienić ścieżki, przycisk/link umożliwiający wydruk produktów z tej miejscowości Schematy stron i podstron Ścieżki Rękodzieło przedstawione są w załączniku D Strona i podstrony Agroturystyka Strona składająca się z tytułu Agroturystyka, mapy obrazującej powiat nowosądecki i gorlicki, na której w postaci kropek wskazane zostaną wszystkie miejscowości, dla których istnieją wpisy w bazie. Przy każdej kropce symbolizującej miejscowość musi znaleźć się opis wskazujący ilość obiektów w danej miejscowości. Strona zwiera także dwie rozwijalne listy:

13 Lista pierwsza zawiera następujące pozycje: Aktywny wypoczynek, Turystyka rodzinna, Ekoturystyka, Turystyka wypoczynkowa, Wszystkie, Lista druga pozwala ograniczyć wyszukiwanie do określonych regionów i miejsc i zawiera wpisy: wszędzie, powiat nowosądecki, powiat gorlicki, kolejne wpisy to nazwy tych miejscowości, które zostały wprowadzone do bazy Agroturystyka Domyślnie (startowo) listy wyboru mają mieć podświetlone opcje: lista wybierz kategorie opcja wszystkie, lista gdzie opcja wszędzie Wybranie kategorii z listy powoduje wskazanie na mapie tylko tych miejscowości i tylko tych ilości, dla których istnieją wpisy w bazie danych zgodne ze wskazaniem na obu listach Wybranie opcji gdzie powoduje wskazanie na mapie tylko tych miejscowości i tylko tych ilości, dla których istnieją wpisy w bazie danych zgodne ze wskazaniem na obu listach Po kliknięciu Pokaż wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł w postaci: wyszukane obiekty w miejscowościach spełniające wymagane kryteria, lista pogrupowana według miejscowości posortowanych alfabetycznie zawierająca obiekty posortowane alfabetycznie w danej miejscowości zawierająca zdjęcie, nazwę obiektu, adres, link/przycisk zobacz więcej kierujący do strony ze szczegółami o danych obiekcie, przycisk/link umożliwiający wydruk listy obiektów, Schematy stron i podstron Agroturystyka przedstawione są w załączniku E Po kliknięciu zobacz więcej" wyświetlona jest strona zawierająca: tytuł strony nazwa gospodarstwa, blok elementów multimedialnych zwierających 6 zdjęć. Blok ten składa się z jednego dużego elementu stanowiącego podgląd obrazu oraz sześciu miniatur. Kliknięcie na miniaturze powoduje wyświetlenie zdjęcia z tej miniatury w dużym polu opisanym powyżej, dane obiektu w postaci: adres, współrzędne GPS, strona www, telefon, właściciel, opis, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. obiekt w kategorii, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. charakterystyka obiektu, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. okolica, Kolejnym wyświetlanym elementem będą piktogramy umieszczone w części pt. inne,

14 przycisk/link umożliwiający wydruk wszystkich informacji o obiekcie Schematy podstrony Agroturystyka szczegóły gospodarstwa stanowią załącznik F Listę piktogramów przyporządkowanych do kategorii stanowi załącznik J Polityka prywatności Strona opisowa zawierająca treść polityki prywatności Regulamin korzystania z serwisu Strona opisowa zawierająca regulamin korzystania z serwisu Mapa witryny Strona opisowa przedstawiająca w postaci drzewa interaktywną mapę witryny przedstawia załącznik G Strona kontakt Strona opisowa z danymi teleadresowymi zamawiającego Strona Galeria Strona zawierająca film promocyjny produktów regionalnych powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Wymagania dotyczące filmu oraz strony Galeria opisane są w punkcie 4. Schemat strony przedstawiony jest w załączniku K Strona umożliwia wyświetlenie filmów oraz zdjęć na zasadzie miniatura i podświetlenie Lewa strona ekranu zawierająca miniatury o szerokości min. 200 px. max. 360 px Prawa strona zawierająca okno filmu lub zdjęcia pokrywającego większą część wolnego obszaru W przypadku gdy ilość miniatur wyświetlanych jedna pod drugą przekroczy ilość widoczną na ekranie, system musi pozwalać po najechaniu na boczną krawędź miniatury na wyświetlenie paska przewijania Miniatury mają być wyświetlane w postaci jednej kolumny i X wierszy Strona www panel administracyjny Panel administracyjny strony umożliwiający zmianę/edycję (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów strony: Motyw (szablon) strony, Zawartość stron statycznych (opisowych), Stopka Panel administracyjny strony umożliwiający dodawanie/edycję/usuwanie (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów strony: Wpisy dla stron i podstron Ścieżki kulinarne, Wpisy dla stron i podstron Ścieżki Rękodzieła, Wpisy dla stron i podstron Ścieżki Agroturystyka Panel administracyjny strony umożliwiający dodawanie/edycję/usuwanie (bez konieczności pisania kodu) następujących elementów baz danych i słowników:

15 Słownik / baza danych ścieżek kulinarnych, Słownik / baza danych ścieżek rękodzieła, Słownik / baza danych ścieżek agroturystyki, Słownik / baza danych produktów kulinarnych, Słownik / baza danych produktów rękodzieła, Słownik / baza danych gospodarstw agroturystycznych, Słownik / baza danych piktogramów, Słownik / baza danych miejscowości, Słownik / baza danych kategorii turystyki Panel administracyjny musi umożliwiać wykonywanie wszystkich operacji niezbędnych do dodawania/zasilenia/edycji/usuwania treści multimedialnych Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające wykonanie minimum następujących operacji na zdjęciach: Dodawanie nowego zdjęcia i przesyłanie go na serwer, Zamianę rozmiaru zdjęcia (automatyczną lub ręczną poprzez wybór rozmiaru), Możliwość kadrowania zdjęcia do określonego rozmiaru, Usuwanie zdjęcia, Przypisanie zdjęcia do danego rekordu w bazach Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające wykonanie minimum następujących operacji na filmach/plikach dźwiękowych: Dodawanie nowego pliku i przesyłanie go na serwer, Usuwanie pliku, Przypisanie pliku do danego rekordu w bazach Panel administracyjny musi posiadać mechanizmy umożliwiające zarządzanie użytkownikami i przypisywanie im odpowiednich ról poziomów uprawnień. System musi pozwolić na nadanie minimum następujących ról i odpowiednich do roli uprawnień: Rola Administrator dozwolone wszystkie operacje na całym serwisie (stronie), Rola Redaktor Ścieżki Kulinarne dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki kulinarne, Rola Redaktor Ścieżki Rękodzieło dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki rękodzieło, Rola Redaktor Agroturystyka dozwolona edycja/dodawanie/usuwanie wpisów z strony i podstron Ścieżki agroturystyka Baza danych i struktury danych Strona musi współpracować z silnikiem relacyjnej bazy danych Wszystkie treści (ewentualnie z wyłączeniem stopki oraz plików multimedialnych) muszą być przechowywane w bazie danych Strona oraz panel administracyjny podczas wyświetlania lub edycji (dodawania) treści do wpisów musi korzystać z informacji zawartych w słownikach i bazach danych w celu ujednolicenia danych. Słowniki to tabele lub zestaw tabel połączonych relacją.

16 3.4.4 Strona musi posiadać i korzystać co najmniej z następujących słowników: Ścieżki kulinarne, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwa ścieżki, miejscowości (na ścieżce wraz z informacją o kolejności danej miejscowości na ścieżce (w celu określenia trasy z Ado B do C itd.), Ścieżki rękodzieło, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwa ścieżki, miejscowości na ścieżce wraz z informacją o kolejności danej miejscowości na ścieżce (w celu określenia trasy z Ado B do C itd.), Słownik miejscowości wykorzystywany do wpisów w bazie agroturystyki oraz do listy gdzie w wyszukiwarce, zawierający co najmniej: identyfikator, nazwę miejscowości, link do opisu na Wikipedii, lik do strony www miejscowości, współrzędne GPS, Słownik kategorii turystyki wykorzystywany w szczegółach gospodarstwa agroturystycznego oraz na liście wybierz kategorię zawierający co najmniej: identyfikator, nazwę kategorii, opis kategorii, nazwę plikupiktogramu, Słownik piktogramów wykorzystywany w szczegółach gospodarstwa agroturystycznego zawierający co najmniej: identyfikator, opis piktogramu, kategorię piktogramu, ważność piktogramu (0-10), nazwę pliku-piktogramu Strona musi posiadać i korzystać co najmniej następujące baz danych: Produkty kulinarne, baza zawierające opisy produktów kulinarnych, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwa produktu, autor imię i nazwisko, autor adres, autor miejscowość ze słownika, opis produktu, nazwę pliku zdjęcie produktu 1, nazwę pliku zdjęcie produktu 2, nazwę pliku zdjęcie produktu 3, Produkty rękodzieła, baza zawierające opisy produktów rękodzieła, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwa produktu, autor imię i nazwisko, autor adres, autor miejscowość ze słownika, opis produktu, nazwę pliku zdjęcie produktu 1, nazwę pliku zdjęcie produktu 2, nazwę pliku zdjęcie produktu 3, Gospodarstwa agroturystyczne, baza danych o gospodarstwach, zawierająca co najmniej: identyfikator, nazwę gospodarstwa, adres ulica, adres miejscowość ze słownika, współrzędne gps, strona www, telefon, właściciel imię i nazwisko, nazwę pliku zdjęcie 1, nazwę pliku zdjęcie 2, nazwę pliku nazwę pliku zdjęcie 3, nazwę pliku zdjęcie 4, nazwę pliku zdjęcie 5, nazwę pliku zdjęcie 6, identyfikatory wszystkich piktogramów z poszczególnych kategorii piktogramów. 4. Wymagania dotyczące wykonania filmu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt filmupromującego walory powiatu nowosądeckiego i gorlickiego w tym rękodzieła, kulinariów, agroturystyki Film należy nagrać po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowych wymogów dotyczących treści filmu Film musi być nagrany w formacie minimum 720p, z dźwiękiem lektorem opowiadającym o walorach regionu oraz z wykorzystaniem tła muzycznego.

17 4.4. Minimalna długość filmu 45 sekund maksymalna długość filmu 60 sekund Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć film w dwóch formatach:, AVI 720p oraz MP4. Film należy dostarczyć na nośniku DVD. 5. Wymagania dotyczące wykonania zdjęć Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 6 zdjęć prezentujących gospodarstwa agroturystyczne lub ich najbliższe otoczenie prezentujące walory turystyczne Zdjęcia należy wykonać po uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Wykonawca we własnym zakresie dokona uzgodnień z właścicielem obiektu Zdjęcia muszą być wykonane w formacie minimum 10Mpix Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia w dwóch formatach:, RAW oraz JPG bez kompresji. Zdjęcia należy dostarczyć na nośniku DVD. Każdy z plikówzdjęć musi posiadać nazwę jednoznacznie wskazująca na dany obiekt z bazy (identyfikator odpowiedniego rekordu zawarty w nazwie pliku). 6. Wymagania dotyczące wykonania piktogramów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania piktogramów obrazujących dane cechy obiektu, okolicy, kategorie turystyki oraz inne cechy zgodnie z lista opisów piktogramów dostarczoną przez zamawiającego Piktogramy należy wykonać w dwóch wariantach wymiarowych 32x32px oraz 64x64px Piktogramy w każdej kategorii muszą być wykonane w tej samej kolorystyce (takie samo tło i kolor elementów) Każda kategoria piktogramów musi posiadać inną kolorystykę tła niż pozostałe kategorie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piktogramy w dwóch formatach:, GIF oraz JPG bez kompresji. Piktogramy należy dostarczyć na nośniku DVD. Każdy z plików musi posiadać nazwę jednoznacznie wskazująca na dany obiekt z bazy (identyfikator odpowiedniego rekordu zawarty w nazwie pliku). 7. Wymagania dotyczące wprowadzenia treści 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zasilenia strony danymi. Minimalny zakres danych jakimi należy zasilić stronę: Polityka prywatności treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Regulamin serwisu treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Kontakt treść dostarczona przez Zamawiającego (plik tekstowy), Stopka treść i znaki graficzne dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Kulinaria mapa wykonanie przez Wykonawcę, Ścieżki Kulinaria słownik kulinaria treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego,

18 Ścieżki Kulinaria baza produkty kulinarne treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Rękodzieło mapa wykonanie przez Wykonawcę, Ścieżki Rękodzieło słownik rękodzieło treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Ścieżki Rękodzieło baza produkty kulinarne treść/opisy ścieżek w plikach tekstowych dostarczone przez Zamawiającego, Agroturystyka mapa wykonanie przez Wykonawcę, Agroturystyka lista wybierz kategorie / słownik kategorii, treści w plikach tekstowych dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka lista gdzie / słownik miejscowości, treści w plikach tekstowych dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka baza agroturystyka, treści w pliku xls dostarczone przez zamawiającego, Agroturystyka słownik piktogramów, treści w pliku xls dostarczone przez zamawiającego, nazwy plików piktogramówuzupełnia Wykonawca. Lista załączników: Załącznik A. Schemat stopki strony. Załącznik B. Schemat strony głównej. Załącznik C. Schematy stron i podstron Ścieżki Kulinarne. Załącznik D. Schematy stron i podstron Ścieżki Rękodzieło. Załącznik E. Schematy stron i podstron Agroturystyka. Załącznik F. schemat podstrony Agroturystyka. Załącznik G. mapa witrynyw postaci drzewa. Załącznik H.Przykładowe treści projektu- Strona Ścieżki kulinarne. Załącznik I.Przykładowe treści projektu -Stronę Agroturystyka wyszukiwarka Załącznik J. Lista piktogramów przyporządkowanych do kategorii. Załącznik K. Schemat strony Galeria.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR...

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... zawarta w Nowym Sączu w dniu... 2011 roku pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią ekontakt

System zarządzania treścią ekontakt ekontakt - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wersja 1.21 System zarządzania treścią ekontakt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 6 do SIWZ wersja 1.21 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo