Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych"

Transkrypt

1 Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych The influence of the intensity of light and time exposure on the durability of dental composites Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Streszczenie Wstęp. Użycie do polimeryzacji materiałów kompozytowych lamp o niskim natężeniu światła, szczególnie w trudno dostępnych ubytkach, pociąga za sobą niską jakość wypełnień. Przedłużenie czasu polimeryzacji materiałów kompozytowych światłem o niskim natężeniu zwiększa stopień konwersji żywicy i jakość materiału kompozytowego, w tym jego wytrzymałość mechaniczną. Cel pracy. Podjęte badania miały na celu wyjaśnienie, czy natężenie światła lampy polimeryzacyjnej i czas naświetlania materiałów kompozytowych będą miały zasadniczy wpływ na ich wytrzymałość mechaniczną. Materiał i metody. Do badań użyto materiałów kompozytowych Herculite XRV Enamel/Kerr i Spectrum TPH3/Dentsply. Próbki do badań przygotowano polimeryzując materiały, w silikonowych matrycach, światłem diodowej lampy polimeryzacyjnej (Demi/Kerr) o natężeniu 300 mw/cm 2 przez 40, 60, 80, 160 sekund, a próbki kontrolne światłem o natężeniu 1400 mw/cm 2 przez 20 i 40 sekund. Wytrzymałość próbek badano po 24 godz. od naświetlania w urządzeniu do badań wytrzymałościowych Zwick-Roell Z005, wykorzystując test średnicowej wytrzymałości na rozciąganie DTS (Diametral Tensile Strengths). Prędkość przesuwu belki poprzecznej wynosiła 2 mm/min. Wyniki. Wraz z wydłużeniem czasu naświetlania do 160 sekund istotnie wzrosła wytrzymałość próbek materiału kompozytowego Herculite XRV, do wartości odpowiadających wytrzymałości próbek polimeryzowanych światłem o wysokim natężeniu. W przypadku materiału Spectrum TPH3 uzyskano bardzo zbliżone średnie wartości wytrzymałości próbek w każdej z grup badanych i grupach kontrolnych, niezależnie od natężenia i czasu naświetlania. Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, natężenie światła, czas naświetlania, średnicowa wytrzymałość na rozciąganie. Abstract Introduction. Use of low-intense light curing unit for polymerization of dental composites, especially in cavities with problematic access, carries low quality of restorations. Elongation of curing time with low-intense light increases the degree of resin conversion and quality of restoration, including mechanical strength. Objectives. The aim of his research was to explain if light intensity of curing unit and time of exposure of dental composites have major influence on mechanical strength. Material and methods. Herculite XRV Enamel/Ker rand Spectrum TPH3/Dentsply dental composites were used in this study. Samples were light-cured with LED curing unit (Demi/Kerr) in silicone matrix, with light intensity of 300mW/cm 2 for 40, 60, 80 and 160 seconds, control samples were light-cured with light intensity of 1400mW/cm 2 for 20 and 40 seconds. Mechanical strength of samples was examined after 24hrs in Zwick-Roell Z005 device, using DTS test (Diametral Tensile Strengths). Cross-bar velocity was set on 2mm/min. Results. Elongation of light-curing time up to 160 s significantly increases mechanical strength of Herculite XRV dental composite, matching with the values characteristic for high-intense curing light. In case of Spectrum TPH3 dental composite, similar averages of mechanical strength were acquired in all groups, including test samples, with no connection with intensity and curing time. Key words: dental composites, light intensity, light-curing time, diametral tensile strength. Wstęp Wieloletni rozwój materiałów kompozytowych pozwolił na uzyskanie materiałów kompozytowych do wypełnień, które różnią się znacznie właściwościami [1]. Współcześnie zasadniczym sposobem utwardzania materiałów kompozytowych jest polimeryzacja inicjowana światłem lamp polimeryzacyjnych, a wraz ze wzrostem natężenia światła i czasu naświetlania zwiększa się stopień konwersji materiałów kompozytowych i ich twardość, wytrzymałość oraz odporność na ścieranie [2, 3]. W warunkach klinicznych obserwujemy jednak powikłania wynikające ze skutków niedostatecznej polimeryzacji materiałów kompozytowych, szczególnie przy złej jakości lamp polimeryzacyjnych, emitujących światło o zbyt niskim natężeniu, jak i przy dużej odległości końcówki światło- 27

2 wodu od powierzchni materiału kompozytowego. Dla aktywacji procesu sieciowania materiału niezbędne jest dostarczenie określonej ilości energii, tzw. całkowitej gęstości energii, co przy niskim natężeniu światła można osiągnąć wydłużając czas naświetlania [4]. Jednak nie rozstrzygnięto dotąd jaki wpływ na proces sieciowania i wytrzymałość mechaniczną ma zmiana natężenia światła i czasu naświetlania kompozytu. Cel pracy Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy natężenie światła lampy polimeryzacyjnej i czas naświetlania materiałów kompozytowych będą miały istotny wpływ na ich wytrzymałość mechaniczną? Materiał i metody Do badań użyto materiałów kompozytowych Herculite XRV Enamel A3/Kerr, oraz Spectrum TPH3 A3/Dentsplay. Z tych materiałów przygotowano próbki w kształcie krążków o średnicy 5 mm i wysokości 3 mm, polimeryzując materiał w silikonowych formach światłem diodowej lampy polimeryzacyjnej (Demi/Kerr) o natężeniu 300 mw/cm 2. Natężenie światła lampy polimeryzacyjnej określono przy pomocy radiometru Cure Rite/Dentsply-Caulk, oddalając końcówkę światłowodu pola testowego radiometru. Z ww. materiałów kompozytowych wykonano po 4 serie (po 10 próbek) polimeryzowane w czasie: 40, i 160 s przy natężeniu światła 300 mw/cm 2 oraz 3 serie próbek kontrolnych z materiałów: Herculite XRV 1 serię próbek polimeryzowanych w czasie 40 s; Spectrum TPH3 2 serie próbek polimeryzowanych w czasie 20 i 40 s, światłem o natężeniu 1400 mw/cm 2, w bezpośrednim kontakcie światłowodu z powierzchnią materiału pokrytego paseczkiem celuloidowym. Łącznie wykonano 110 próbek. Wytrzymałość próbek badano po 24 godz. w urządzeniu do badań wytrzymałościowych Zwick-Roell Z005/Zwick-Roell, wykorzystując test średnicowej wytrzymałości na rozciąganie DTS (Diametral Tensile Strengths). Prędkość przesuwu belki poprzecznej wynosiła 2 mm/min. Wartości maksymalnych naprężeń, powodujących pęknięcie materiału, były obliczane i notowane automatycznie przez komputer, sprzężony z urządzeniem testującym i wyposażony w oprogramowanie do badań wytrzymałościowych TestXpert/Zwick-Roell GmbH. Wyniki Wyniki badań średnicowej wytrzymałości na rozciąganie materiałów kompozytowych Herculite XRV oraz Spectrum TPH3, w zależności od natężenia światła użytego do polimeryzacji oraz czasu naświetlania, zestawiono w tabeli I i na rycinie 1. Uzyskane średnie wartości wytrzymałości 38,4 MPa, dla próbek materiału kompozytowego Herculite XRV naświetlanych przez 40 s i 60 s światłem o natężeniu 300 mw/cm 2, wzrosły po przedłużeniu czasu naświetlania do 80 s i 160 s do odpowiednio: 44,7 MPa i 51,4 MPa. Wartości uzyskane w grupie porównawczej odpowiadały wartościom wytrzymałości próbek naświetlanych 160 s światłem o natężeniu 300 mw/cm 2 i wynosiły 50,9 MPa. Dla każdej z grup badanych i kontrolnych materiału Spectrum TPH3 uzyskano zbliżone średnie wartości wytrzymałości próbek, jednak najwyższe wartości odnotowano dla próbek naświetlanych przez 40 sek. światłem o natężeniu 300 mw/cm 2, a wraz z przedłużaniem czasu naświetlania próbek uzyskano nieznacznie niższe średnie wartości wytrzymałości. Najniższe średnie wartości wytrzymałości uzyskano dla próbek Tabela I. Wyniki badania wytrzymałości materiałów kompozytowych Herculite XRV i Spectrum TPH3 w zależności od czasu naświetlania i natężenia światła lampy polimeryzacyjnej Tabela I. Results of research on durability of Herculite XRV and Spectrum TPH3 dental composites according to light- -curing time and light intensity of curing unit Materiał Herculite XRV A3 Spectrum TPH3 A3 Natężenie światła Ilość Wytrzymałość DTS Odchylenie standardowe Czas naświetlania [s] [mw/cm 2 ] próbek [MPa] [MPa] ,8 6, ,8 5, ,7 4, ,4 9, ,9 5, , ,3 7, ,4 8, ,9 8, ,5 8, ,9 7,65 28

3 Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych Rycina 1. Wytrzymałość materiałów kompozytowych Herculite XRV i Spectrum TPH3 w zależności od czasu naświetlania i natężenia światła lampy polimeryzacyjnej. Figure 1. Durability of Herculite XRV and Spectrum TPH3 dental composites according to light-curing time and light intensity of curing unit. grup porównawczych, w których materiał kompozytowy Spectrum TPH3 naświetlano światłem o natężeniu 1400 mw/cm 2 w czasie 20 i 40 s 41,5 MPa i 41,9 MPa odpowiednio. Analiza statystyczna wykazała, że w przypadku obu materiałów kompozytowych (pomijając na tym etapie analizy pomiar kontrolny przy natężeniu świata 1400 mw/cm 2 ) wytrzymałość na rozciąganie ulegała zmianie wraz ze wzrostem czasu naświetlania światłem o natężeniu 300 mw/cm 2. Mianowicie: dla materiału Herculite XRV wytrzymałość na rozciąganie zwiększała się wraz z wydłużaniem czasu naświetlania (r = 0,93; p < 0,001); dla materiału Spectrum TPH3 wytrzymałość na rozciąganie zmniejszała się wraz z wydłużaniem czasu naświetlania (r = -0,86; p < 0,001). Testy porównań wielokrotnych post hoc w stosunku do pomiaru kontrolnego przy natężeniu światła 1400 mw/cm 2, padającego na wybrany materiał kompozytowy w czasie 40 sekund: dla materiału Herculite XRV wynik pomiaru kontrolnego różnił się znamiennie (był większy!) od pomiaru dla światła o natężeniu 300 mw/cm 2 działającego w czasie 40 s (p < 0,001), 60 s (p < 0,001) i 80 s (p = 0,014); nie różnił się dla pomiaru dotyczącego naświetlania przez 160 s; dla materiału Spectrum TPH3 wynik pomiaru kontrolnego (uwzględniono tutaj wariant 20 i 40 s) nie różnił się istotnie od żadnego z pomiarów dla światła o natężeniu 300 mw/cm 2, działającego w czasie 40 do 160 s. Omówienie wyników Jakość polimeryzacji materiału kompozytowego w warunkach klinicznych zależy od wielu czynników, m.in. natężenia i charakterystyki światła lampy polimeryzacyjnej, odległości światłowodu od naświetlanej powierzchni, kształtu ubytku, grubości warstwy, odcienia i rodzaju materiału [5]. Dla zapewnienia materiałowi kompozytowemu optymalnej wytrzymałości mechanicznej zaleca się m.in. przestrzeganie czasu naświetlania, określonego przez producenta, co ma zapewnić aplikację odpowiedniej ilości energii, niezbędnej dla prawidłowej polimeryzacji kompozytu; wytrzymałość mechaniczna materiałów kompozytowych zależy bowiem od stopnia konwersji żywicy kompozytu [2]. Podczas rekonstrukcji twardych tkanek zębów dochodzi jednak czasem do niedostatecznej polimeryzacji kompozytu. Przyczyną jest najczęściej aplikacja zbyt małej ilości energii dla aktywacji układu katalitycznego w materiale kompozytowym podczas jego naświetlania, co prowadzi do zmniejszenia ilości monomerów związanych w sieci polimerowej naświetlanego materiału kompozytowego i zaburza proces polimeryzacji, czego efektem jest niejednorodny stopień usieciowania matrycy i pogorszenie jakości materiału [6], ale także wzrost cytotoksyczności materiału i zmniejszenie jego wytrzymałości mechanicznej [7, 8]. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz ze zwiększeniem odległości światłowodu od naświetlanego materiału zmniejsza się drastycznie natężenie światła dochodzącego do materiału [9] i maleje również głębokość polimeryzacji materiału kompozytowego, proporcjonalnie do odległości końcówki światłowodu od naświetlanej powierzchni [10]. Zmniejszenie natężenia światła może być także skutkiem zużycia lub uszkodzenia lamp polimeryzacyjnych [9]. Dlatego dla określenia warunków prawidłowej polimeryzacji mate- 29

4 30 riałów kompozytowych przy obniżeniu natężenia światła zaleca się przedłużenie czasu naświetlania materiałów w oparciu o ocenę gęstości dostarczonej energii, wyrażoną w mj/cm 2, będącą iloczynem natężenia światła i czasu naświetlania [4], bowiem jak wykazały badania przy przedłużeniu czasu naświetlania rośnie twardość materiału kompozytowego [11] i głębokość polimeryzacji, proporcjonalnie do czasu jego naświetlania [9]. Podjęte badania miały na celu wyjaśnienie, czy natężenie światła lampy polimeryzacyjnej i czas naświetlania materiałów kompozytowych będą miały zasadniczy wpływ na stopień ich polimeryzacji oceniany przez wartość ich wytrzymałości mechanicznej. Wyniki własnych badań pokazują jednak duże różnice w wytrzymałości materiałów kompozytowych Herculite XRV i Spectrum TPH3 utwardzanych w tych samych warunkach światłem lampy polimeryzacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że minimalna ilość energii 300 mw/cm 2, zgodna ze standardem ISO określonym dla kompozytów dentystycznych [12, 13], aplikowana przy 40 s w czasie naświetlania, pozwoliła na prawidłowe sieciowanie materiału Spectrum TPH3 i była zbyt niska w przypadku materiału Herculite XRV, który dla osiągnięcia wytrzymałości prezentowanej przez próbki grupy porównawczej wymagał aż 4-krotnego przedłużenia czasu naświetlania. Wyniki badań własnych można odnieść do wyników badań innych autorów tylko w zakresie jakościowej oceny badanych zjawisk, albowiem metody prowadzonych badań różnią się między sobą. Rueggeberg i wsp. [14] oraz Lovell i wsp. [15], oceniając wytrzymałość materiałów kompozytowych testem dwupunktowego zginania dowiedli, że czas naświetlania kompozytów zalecany przez producentów jest zbyt krótki i optymalną wytrzymałość materiału można osiągnąć przez wydłużenie czasu naświetlania, niezależnie od rodzaju użytego światła. Fan i wsp. [16], którzy oceniając, za pomocą scraping testu, głębokość polimeryzacji materiałów kompozytowych, naświetlanych światłem lampy halogenowej o mocy 300 mw/cm 2, dowiedli, że tylko 16, czyli 62% spośród 21 materiałów użytych w badaniach zostało spolimeryzowanych prawidłowo. Dwukrotne przedłużenie czasu naświetlania pozwoliło spolimeryzować dalszych 6 materiałów, zaś 2 materiały w ciemnych kolorach (B3 i A3,5) nie osiągnęły zakładanej 1,5 mm głębokości polimeryzacji nawet przy 2-krotnym przedłużeniu czasu naświetlania. Wielu autorów zgodnie podkreśla, że stopień konwersji żywicy w materiale kompozytowym [17, 18] oraz profil konwersji [18] zależą bezpośrednio od natężenia światła użytego do polimeryzacji i czasu jego naświetlania, co potwierdzają także wyniki badań profilu twardości materiałów kompozytowych, które dowodzą o spadku twardości materiału w kierunku od naświetlanej powierzchni w głąb materiału [9, 19, 20]. Właśnie różnice w twardości wykorzystuje się często w ocenie jakości polimeryzacji materiałów kompozytowych, badając różnice w twardości powierzchni naświetlanej i przeciwległej dysków o grubości 2 3,5 mm. Cavalcante i wsp. [21] stosując tę metodę ocenili twardość materiałów kompozytowych (Heliomolar, Herculite XRV) w zależności od czasu naświetlania ( s), wskazując na zbyt krótki czas naświetlania zalecany przez producentów dla prawidłowej polimeryzacji, szczególnie w przypadku kompozytu Herculite XRV, którego prawidłowa polimeryzacja wymagała 80 s naświetlania światłem o dużej mocy, niezależnie od rodzaju użytej lampy polimeryzacyjnej (halogenowa i diodowe). Badania innych autorów w zakresie zależności twardości materiałów kompozytowych od intensywności światła i czasu naświetlania także wskazują na konieczność przedłużenia czasu naświetlania dla prawidłowej polimeryzacji 2 mm warstwy materiału do co najmniej 75 s światłem o natężeniu 280 mw/cm 2 [22, 23] lub do minimum 120 s przy natężeniu mw/cm 2 [8]. Z kolei w badaniach zależności twardości lub stopnia konwersji materiałów kompozytowych od odległości końcówki światłowodu od naświetlanej powierzchni dowiedziono prawidłowej polimeryzacji materiałów wyłącznie w warstwie 1 mm przy maksymalnym oddaleniu światłowodu różnych lamp polimeryzacyjnych o 2,0 4,0 mm [24, 25]. Podkreśla się jednocześnie istotnie niższe wartości twardości w przypadku stosowania warstw o grubości 2 mm i ciemnych odcieni materiałów kompozytowych [25]. Wyniki badań własnych jak i badań innych autorów wskazują na konieczność z jednej strony oceny jakości (natężenia światła) źródeł światła stosowanych w pracy klinicznej, a z drugiej na bezwzględną konieczność przedłużania czasu naświetlania, tak by możliwe było dostarczenie odpowiedniej ilości energii dla aktywacji układu katalitycznego materiału kompozytowego i jego prawidłowej polimeryzacji. Należy również pamiętać o stopniu transmisji światła przez materiał kompozytowy, która to cecha materiału może w zasadniczy sposób wpływać na warunki polimeryzacji oraz konieczność dostarczenia zróżnicowanej ilości energii dla prawidłowej polimeryzacji różnych materiałów kompozytowych. Prawdopodobnie to właśnie poziom transmisji światła przez materiał kompozytowy Spectrum TPH3 zadecydował o pełnej polimeryzacji materiału po aplikacji niewielkiej ilości energii, która z kolei była dalece niewystarczająca w przypadku materiału Herculite XRV. Wyjaśnienie tych zagadnień wymaga prowadzenia dalszych badań, ale wydaje się, że dla ustalenia warunków prawidłowej polimeryzacji konieczny jest indywidualny dobór sposobu naświetlania różnych materiałów

5 Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych kompozytowych, ustalony w oparciu o badania empiryczne nie tylko wytrzymałości materiałów, ale także i ich stopnia transmisji światła lamp polimeryzacyjnych. Wnioski 1. Wytrzymałość materiałów kompozytowych zależy od rodzaju materiału oraz natężenia światła użytego do polimeryzacji i czasu naświetlania materiału. 2. Wytrzymałość materiału kompozytowego Herculite XRV naświetlanego światłem o niskim natężeniu (300 mw/cm 2 ) rośnie istotnie wraz z przedłużeniem czasu naświetlania do 160 s, kiedy to materiał uzyskuje wytrzymałość odpowiadającą wytrzymałości próbek naświetlanych intensywnym światłem (1400 mw/cm 2 ) przez 40 s. 3. Materiał kompozytowy Spectrum TPH3 uzyskuje porównywalną wytrzymałość mechaniczną niezależnie od natężenia aplikowanego światła lampy polimeryzacyjnej i czasu naświetlania. 4. Najkorzystniejsze warunki dla utwardzania materiału kompozytowego Spectrum TPH3 występują przy naświetlaniu go światłem o niskim natężeniu (300 mw/cm 2 ) przez 40 s, a dla materiału Herculite XRV przy przedłużeniu czasu naświetlania do 160 s światłem o niskim natężeniu lub aplikacja światła o wysokim natężeniu (1400 mw/cm 2 ) przez 40 s. Piśmiennictwo [1] Moszner N., Salz U.: New developments of polymeric dental composites. Prog. Polym. Sci., 2001; 26, 4: [2] Peutzfeldt A., Asmussen E.: Resin Composite Properties and Energy Density of Light Cure. J. Dent. Res., 2005, 84, 7: [3] Knežević A., Tarle Z., Meniga A., Šutalo J., Pichler G., Ristić M.: Degree of conversion and temperature measurement of composite polymerised with halogen and LED-curing unit. Acta Stomat. Croat., 2003; 37, 2: [4] Halvorson R.H., Erickson R.L., Davidson C.L.: Energy dependent polymerization of resin-based composite. Dent. Mater., 2002; 18, 6: [5] Hervás-García A., Martínez-Lozano M.A., Cabanes- -Vila J., Barjau-Escribano A., Fos-Galve P.: Composite resins. A review of the materials and clinical indications. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2006; 11, 2: E [6] Bieliński D.M., Głąb P., Ślusarski L.: FT-IR ATR spectra and nanohardness measurements as used to follow the progress in photocuring of polyester resins. Polimery., 2001; 46, 7/8: [7] Emami N., Söderholm K.J.: How light irradiance and curing time affect monomer conversion in light-cured resin composites. Eur. J. Oral Sci., 2003; 111, 6: [8] Yap A.U., Seneviratne C.: Influence of light energy density on effectiveness of composite cure. Oper. Dent., 2001; 26, 5: [9] Wichrowska K.: Wpływ warunków polimeryzacji materiałów kompozytowych na stopień ich twardości. Praca doktorska. UM Łódź, [10] Dunne S.M., Millar B.J.: Effect of Distance from Curing Light Tip to Restoration Surface on Depth of Cure of Composite Resin. Prim. Dent. Care., 2008; 15, 4: [11] Baek Ch.J., Hyun S.H., Lee S.K., Seol H.J., Kim H.J., Kwon Y.H.: The Effects of Light Intensity and Light-curing Time on the Degree of Polymerization of Dental Composite Resins. Dent. Mater., 2008; 27, 4: [12] Pries J.A., Cvitko E., Denehy G.E., Swift Jr. E.J.: Effects of curing tip distance on light intensity and composite resin microhardness. Quintessence Int., 1993; 24, 7: [13] Polski Komitet Normalizacyjny. Polska norma PN-EN ISO 4049:2003, Stomatologia, Polimerowe materiały do wypełnień, odbudowy i cementowania. Warszawa [14] Rueggeberg F.A., Cole M.A., Looney S.W., Vickers A., Swift E.J.: Comparison of manufacturer-recommended exposure durations with those determined using biaxial flexure strength and scraped composite thickness among a variety of light-curing units. J. Esthet. Restor. Dent., 2009; 21, 1: [15] Lovell L.G., Newman S.M., Donaldson M.M., Bowman C.N.: The effect of light intensity on double bond conversion and flexural strength of a model, unfilled dental resin. Dent. Mater., 2003; 19, 6: [16] Fan P.L., Schumacher R.M., Azzolin K., Geary R., Eichmiller F.C.: Curing-light intensity and depth of cure of resin-based composites tested according to international standards. J. Am. Dent. Assoc., 2002; 133, 4: [17] Filipov I.A., Vladimirom S.B.: Residual Monomer in a Composite Resin After Light-Curing with Different Sources, Light Intensities and Spectra of Radiation. Braz. Dent. J., 2006; 17, 1: [18] Nomoto R., Uchida K., Hirasawa T.: Effect f light intensity on polymerization of light-cured composite resins. Dent. Mater. J., 1994; 13, 2: [19] Hansen E.K., Asmussen E.: Correlation between depth of cure and surface hardness of a light-activated resin. Scand. J. Dent. Res., 1993; 101, 1: [20] Hansen E.K., Asmussen E.: Visible-light curing units: correlation between depth of cure and distance between exit window and resin surface. Acta Odontol. Scand., 1997; 55, 3: [21] Cavalcante L.M.A., Valentino T.A., Carlini Jr B., Silikas N., Pimenta L.A.F.: Influence of different exposure time required to stabilize hardness values of composite resin restorations. J. Contemp. Dent. Pract., 2009; 10, 2: [22] Sobrinho L.C., De Goes M.F., Consani S., Sinhoreti M.A.C., Knowles J.C.: Correlation between light intensity and exposure time on the hardness of composite resin. J. Mater. Sci. Mater. Med., 2000; 11, 6: [23] Sobrinho L.C., de Lima A.A., Consani S., Sinhoreti M.A., Knowles J.C.: Influence of Curing Tip Distance on Composite Knoop Hardness Values. Braz. Dent. J., 2000; 11, 1: [24] Rode K.M., Kawano Y., Turbino M. L.: Evaluation of Curing Light Distance on Resin Composite Microhardness and Polymerization. Oper. Dent., 2007; 32, 6: [25] Aguiar F.H., Lazzari C.R., Lima D.A., Ambrosano G.M., Lovadino J.R.: Effect of light curing tip distance and resin shade on microhardness of a hybrid resin composite. Braz. Oral Res., 2005; 19, 4: Adres do korespondencji: , Łódź, ul. Pomorska 251 tel.: , kom ; 31

Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 153 159 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski

Bardziej szczegółowo

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Badania właściwości mechanicznych światłoutwardzalnych kompozytów na bazie wielofunkcyjnych żywic akrylanowych ZBIGNIEW CZECH, EWELINA MINCIEL ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 5 Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 Lampy halogenowe Optilux 501 Najbardziej wszechstronna, wysokowydajna lampa halogenowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ROZPRAWA DOKTORSKA Badanie odporności na zużycie stomatologicznych materiałów złożonych w zależności od wydajności polimeryzacji Lek. stomatolog Marcin Aluchna Promotor

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych.

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. W poszukiwaniu alternatywy dla stosowanego od bez mała dwóch stuleci amalgamatu srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. Jakkolwiek zyskują one powszechną akceptację

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa

Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa A review of the techniques of curing composite

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU 35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. Prof. Alferda Meissnera w Ustroniu Dawid Bula Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych (The strength of metal-ceramics joins

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

COMPOSITUM FILAMENT SERIES

COMPOSITUM FILAMENT SERIES MATERIAL INFORMATION Release date: 27-02-2017 Update: 30-06-2017 COMPOSITUM FILAMENT SERIES Compositum Filament Series to linia filamentów produkowanych z granulatów opracowanych specjalnie dla zastosowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

starlight Diodowa lampa polimeryzacyjna

starlight Diodowa lampa polimeryzacyjna starlight Diodowa lampa polimeryzacyjna starlight lekka, skuteczna, wszechstronna m (złącze mectron) e (złącze EMS) s (złącze Satelec) (unit stom.) starlight s Lekkie, praktyczne i niewiarygodnie łatwe

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 METODA OCENY NOWOCZESNOŚCI TECHNICZNO- -KONSTRUKCYJNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH WYKORZYSTUJĄCA SZTUCZNE SIECI NEURONOWE. CZ. III: PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METODY Sławomir Francik

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH MIKRO- I NANOCZĄSTKAMI

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH MIKRO- I NANOCZĄSTKAMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(5)1 Mariusz Andrzejczuk 1, Małgorzata Lewandowska, Krzysztof J. Kurzydłowski 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, -57 Warszawa WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem Used Products ZĄB - Korona - Dwukrzemian litu - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Widoczny brzeg preparacji - Multilink Automix Multilink Automix Uniwersalny, chemoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

BADANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE ALUMINIUM ZBROJONYCH CZĄSTKAMI SiO 2

BADANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE ALUMINIUM ZBROJONYCH CZĄSTKAMI SiO 2 7/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-538 BADANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE ALUMINIUM ZBROJONYCH CZĄSTKAMI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW

METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 3 (244), s. 79-84, Warszawa 2016 eissn 2300-5408 DOi: 10.5604/05096669.1222748 METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Koło zamachowe Ashby M.F.: Dobór

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 125 Sylwia ŁAGAN, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 97/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ A.

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki bulk fill

Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki bulk fill Sebastian Pryliński 1, Joanna Kleczewska 2, Kinga Bociong 3, Agnieszka Pacyk 1, Monika Domarecka 1, Jerzy Sokołowski 1 Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Klej Pulsar UV 3g. to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami. Tworzy cienkie i idealnie

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 19 Anna BRYNKUS, Sylwia ŁAGAN, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Wpływ koloru kompozytu stomatologicznego typu flow na efekty termiczne generowane podczas reakcji fotopolimeryzacji

Wpływ koloru kompozytu stomatologicznego typu flow na efekty termiczne generowane podczas reakcji fotopolimeryzacji PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 159 166 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Sebastian Pryliński 1, A D, Kinga Bociong 2, C, E, Joanna Kleczewska

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zadanie 5 - Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeo długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH I KLEJOWYCH STALI KONSTRUKCYJNEJ S235JR

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH I KLEJOWYCH STALI KONSTRUKCYJNEJ S235JR ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 49-56 Anna RUDAWSKA 1 Łukasz SOSNOWSKI 2 WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD 26/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD M. STAWARZ 1, J. SZAJNAR

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 227-232 Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych Examination of flexural strength of all ceramic

Bardziej szczegółowo

Kompozyty. Czym jest kompozyt

Kompozyty. Czym jest kompozyt Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA 60/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU GFRP

OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU GFRP 103/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-530 OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU

Bardziej szczegółowo

W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO

W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR (157) 4 Lesł aw Kyzioł W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO STRESZCZENIE Przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej

Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej Roman Borczyk i Katarzyna Pietranek Nanocare Gold preparation in the prevention of recurrent caries Praca recenzowana Centrum Implantologii i Stomatologii

Bardziej szczegółowo

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 123 Katarzyna WITA, Krzysztof CZAKON, Maciej HAJDUGA, ATH, Bielsko-Biała KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Aleksander Krzyś, Józef Szlachta,

Bardziej szczegółowo

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Najbardziej efektywne wypełnienia w odcinku bocznym! TERAZ RÓWNIEŻ W POSTACI FLOW! Tetric EvoCeram Bulk Fill Kompozyt do modelowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zapewnienie jakości wyników

Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników QA : Quality Assurance QC : Quality Control Dobór systemu zapewnienia jakości wyników dla danego zadania fit for purpose Kontrola

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 16 (styczeń marzec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

NATĘŻENIE WYPŁYWU ROZPYLANEJ CIECZY JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI PRACY ROZPYLACZY ROLNICZYCH

NATĘŻENIE WYPŁYWU ROZPYLANEJ CIECZY JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI PRACY ROZPYLACZY ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 12(3-4) 2013, 39-45 NATĘŻENIE WYPŁYWU ROZPYLANEJ CIECZY JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI PRACY ROZPYLACZY ROLNICZYCH Marek Milanowski, Stanisław Parafiniuk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium

Bardziej szczegółowo

RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE

RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE KINGA KORNIEJENKO, STANISŁAW KUCIEL, JANUSZ MIKUŁA * RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Artykuł opisuje moŝliwości recyklingu

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących 430 prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 430 434 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska 1, Konrad Małkiewicz 1, Joanna Karaś 2 Ocena

Bardziej szczegółowo