Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku."

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI ALTER VISUM Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji... 3 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji... 6 Rozdział IV. Władze Fundacji... 7 Rozdział V. Sposób reprezentacji

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Magdalena Szyszka, zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym (Repertorium A nr 4658/2013, sporządzonym w dniu 29 października 2013 roku, przed notariuszem Damianem Duszewskim, w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy 24 kwietnia 1B/3, fundację o nazwie Fundacja Alter Visum, w dalszej części niniejszego dokumentu zwaną Fundacją. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku Dz.U. nr 21 poz. 97 z poz.zm. oraz postanowień niniejszego Statutu. Mając na uwadze powyższe, Fundacja posiada osobowość prawną. 2 Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 3 Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 4 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami 2. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe filie, oddziały, a także przystępować do spółdzielni, spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń. 2

3 1. Fundacja posiada siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą podlega ochronie prawnej. 2. Fundacja ma prawo używać pieczęci oraz ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz działającym dla dobra idei Fundacji. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 9 1. Misją nadrzędną Fundacji są działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności na rzecz optymalnego dostępu do mediów elektronicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. 2. Fundacja służy osobom niepełnosprawnym, instytucjom państwowym i samorządowym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom mającym udział w kształtowaniu szeroko rozumianej dostępności mediów, przestrzeni publicznej i dóbr. 3. Fundacja w swoich działaniach kieruje się ideą dialogu, pojednania, równouprawnienia i współpracy. Do podstawowych celów Fundacji należą: 10 3

4 Kształtowanie świadomości społeczeństwa, co do praw i potrzeb osób niepełnosprawnych; Podnoszenie świadomości prawnej osób niepełnosprawnych; Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych; Popieranie i inicjowanie badań naukowych zmierzających do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w warunkach cyfryzacji; Działania wspomagające informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo i technicznie osoby z niepełnosprawnością, osoby i instytucje z sektora administracji państwowej oraz podmioty gospodarcze; Wskazywanie osobom niepełnosprawnym możliwości samorealizacji; Promocja zatrudnienia i edukacji osób niepełnosprawnych; Rozpoznawanie problemów społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych; Organizację i promocję wolontariatu; Inicjowanie i popieranie współpracy regionalnej i międzynarodowej sprzyjającej celom Fundacji; Propagowanie standardu WCAG (wytycznych dotyczących ułatwień dostępu do zawartości sieci oraz aplikacji - ang. Web Content Accessibility Guidelines, jako właściwej praktyki sprzyjającej poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w świecie informatyzacji. 11 Fundacja realizuje cele podstawowe w obszarze rehabilitacji, nauki oraz prawa poprzez: A. W obszarze Rehabilitacji osób niepełnosprawnych Rehabilitację przestrzenną i techniczną osób niepełnosprawnych za pomocą szkoleń, wykładów, konferencji itp.; Doradztwo zawodowe i psychologiczne osób niepełnosprawnych; 4

5 Prowadzenie kampanii na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością; Tworzenie, prowadzenie i wydawanie informatorów, czasopism, książek, filmów, audycji oraz publikacji multimedialnych w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych; Tworzenie i promocja audiodeskrypcji; Prowadzenie strony internetowej, forum i listy dyskusyjnej. B. W obszarze nauki: Prowadzenie badań i analiz społecznych; Upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk w dziedzinie dostępności cyfrowej; Prowadzenie szkoleń i akcji edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości społecznej, co do praw i potrzeb osób niepełnosprawnych; Wypracowywanie standardów dostępności i rozwiązań technicznych ułatwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym; Opracowywanie i realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; Prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, władzami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o podobnym profilu działania; Doradztwo, konsultacje i tworzenie banku informacji; Opracowywanie raportów, planów, dokumentacji, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów i prognoz dotyczących zagadnień związanych z dostępnością cyfrową dla osób z niepełnosprawnością. C. W obszarze prawnym: Organizowanie konferencji, prelekcji, warsztatów na temat praw osób niepełnosprawnych; 5

6 Opracowywanie i konsultację projektów aktów prawnych; Lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych; Organizowanie pomocy prawnej w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń, u których podstaw leży dyskryminacja osób niepełnosprawnych; Opiniowanie przedsięwzięć oraz składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów i decyzji mających wpływ na dostępność z punktu widzenia ich zgodności z prawami osób z niepełnosprawnością; Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 12 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 13 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: Darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; Dochodów z majątku Fundacji; Pożytków z majątku trwałego oraz pożytków z depozytów i odsetek bankowych; Odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 14 Zabrania się: Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 6

7 w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi ; Przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji; Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Rozdział IV. Władze Fundacji 1. Władzami Fundacji są: Rada Fundacji; Zarząd Fundacji Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w tych pracach, w tym kosztów podróży. 17 7

8 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, a przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji. 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie. 3. Na posiedzenie Rady Fundacji poświęcone powołaniu członków Zarządu, uchwaleniu misji oraz wieloletnich strategii Fundacji, Przewodniczący Rady zaprasza osoby realizujące cele statutowe w Fundacji. Przed podjęciem uchwały Rada zasięga opinii osób obecnych na posiedzeniu. 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 / 3 członków. w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 5. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu Fundacji, Przewodniczącego lub co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 6. W trybie obiegowym uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych członków Rady Fundacji. 7. W trybie obiegowym nie mogą być rozpatrywane sprawy personalne, w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Funda- 8

9 cji. 8. Termin zajęcia stanowiska przez członków Rady Fundacji w trybie obiegowym nie może być dłuższy niż 7 dni. Członkowie Rady Fundacji: 19 nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani wykonywać funkcji Prezesa ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe; nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Fundacji; mogą otrzymywać zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów. 20 Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 21 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa Fundacji, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych or- 9

10 ganów Fundacji. 2. Zarząd i prezesa fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu oraz prezesa, których powołuje fundator Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: Opracowywanie, na wniosek Rady Fundacji, projektu misji oraz projektów wieloletnich strategii działalności Fundacji; Opracowywanie, na wniosek Rady Fundacji, projektów rocznych programów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji na następny rok; Zapewnianie warunków skutecznego osiągania statutowych celów Fundacji; Pomnażanie i zarządzanie majątkiem Fundacji oraz zarządzanie innymi zasobami będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów; Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem; Organizowanie i zarządzanie pracą biura Fundacji, oraz dobór osób do realizacji przedsięwzięć, a także uzgadnianie z nimi zadań i wynagrodzenia; Kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań; Tworzenie przyjaznych warunków pracy osobom realizującym przedsięwzięcia i projekty w Fundacji oraz wolontariuszom działającym w związku z realizacją statutowych celów Fundacji; Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; Składanie ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej sprawozdań rocznych; Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów; Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji. 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Fundacji. 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 10

11 6. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 7. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Rozdział V. Sposób reprezentacji Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000,00 złotych (słownie: pięciu tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo prezes Fundacji. 25 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 27 O połączeniu z inną Fundacją decyduje zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 11

12 29 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 30 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach, 31 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 12

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO zwana w

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Be Happy

Statut. Fundacji Be Happy Statut Fundacji Be Happy Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Be Happy - Fundacja Wyrównywania Szans, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martynę Mokrzycką zwaną dalej Fundatorem.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo