Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona1 RAP Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa obejmujących II-IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym, tworzonych przez Zamawiającego, w ramach projektu pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch częściach: Część I: stworzenie i dostarczenie 2 055,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategoriach: filmy; elementy graficzne typu ilustracja, schemat, wykres; grafika interaktywna; obiekty dźwiękowe; inne multimedialne zasoby edukacyjne. Część II: stworzenie i dostarczenie 145,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategorii mapy. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: Część I: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego Filmy wideo Produkcja filmów informacyjnych Materiały audiowizualne Nagrania dźwiękowe Usługi techników dźwięku Fotografie Usługi fotograficzne Część II: Mapy Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 3. Zamawiający wymaga dostarczenia multimedialnych zasobów edukacyjnych: 1) zgodnych z koncepcją przedstawioną w odniesieniu do każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w formie: dla części I przedmiotu zamówienia karty multimedialnej specyfikującej każdy zasób pod względem merytorycznym, dostarczoną Wykonawcy na minimum 1 miesiąc przed terminem odbioru multimedialnego zasobu edukacyjnego, którego specyfikacja dotyczy, dla części II przedmiotu zamówienia tabeli specyfikacyjnej i w uzasadnionych przypadkach dodatkowo karty multimedialnej specyfikującej każdy zasób pod względem merytorycznym, dostarczonymi Wykonawcy na minimum 1 miesiąc przez terminem odbioru multimedialnego zasobu edukacyjnego, którego specyfikacja dotyczy. 2) zgodnych z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w odniesieniu do ww. przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz w załącznikach 2 i 4 tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.), składających się z poprawnych merytorycznie i przydatnych dydaktycznie materiałów, ułatwiających nauczycielom prezentowanie i wyjaśnianie zagadnień, a uczniom przyswajanie materiałów związanych z danym punktem podstawy programowej. 4. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia i podział na etapy: Termin wykonania zamówienia w części I i części II: do r. w etapach:

2 Strona2 - I etap realizowany w okresie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - obejmuje wykonanie 20% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, - II etap realizowany do r. obejmuje wykonanie kolejnych 40% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, - III etap realizowany do dnia r. obejmuje wykonanie kolejnych 40% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą. 5. Zamawiający specyfikuje istotne założenia merytoryczne zasobu w karcie multimedialnej dla każdego zasobu lub (w przypadku map) w tabeli specyfikacyjnej uzupełnionej w uzasadnionych przypadkach przez kartę multimedialną. Dokumenty te stanowią wewnętrzny element procesu produkcyjnego realizowanego przez Zamawiającego, co oznacza, że zawierają one także i inne informacje oraz uwagi, które mogą być przydatne dla Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dołącza do SIWZ: 20 przykładowych kart multimedialnych do multimedialnych zasobów edukacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia w części I, oraz przykładowe specyfikacje 10 multimedialnych zasobów edukacyjnych będących mapami, stanowiących przedmiot zamówienia w części II, które będą składać się na realizację I etapu zgodnie z harmonogramem wskazanym powyżej. Specyfikacje merytoryczne stanowiące podstawę realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia są tworzone na bieżąco przez zespoły autorsko-redakcyjne poszczególnych e-podręczników wraz z treściami e- podręczników. Specyfikacja merytoryczna do danego multimedialnego zasobu edukacyjnego zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego na minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem odbioru danego multimedialnego zasobu edukacyjnego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla części I i części II przedmiotu zamówienia, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. stworzeniu i dostarczeniu multimedialnych zasobów edukacyjnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, a wykraczających poza liczbę zasobów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający informuje, że językiem porozumiewania się w trakcie realizacji zamówienia będzie język polski. 9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają wzory umów. II. Charakterystyka szczegółowa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych w następujących kategoriach: Część I: 1) 580,00 filmów, o czasie trwania około 4 minuty. Każdy film powinien być dodatkowo opatrzony zestawem min. 5 zdjęć klatek kluczowych, pozwalających na poglądowe zapoznanie się z treścią filmu oraz graficzną planszą startową, zawierającą tytuł filmu znajdujący się w karcie multimedialnej. Plansza zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Poprzez film Zamawiający rozumie utwór audiowizualny, składający się ze scen, zawierających jedno lub więcej ujęć, szczegółowo opisanych merytorycznie i funkcjonalnie w karcie multimedialnej. Film może prezentować zjawiska zarejestrowane przy pomocy kamery film tradycyjny (wywiad z ekspertem, dokumentacja miejsca, wykład, reportaż, fragment utworu filmowego, programu telewizyjnego lub filmu archiwalnego) lub stanowić animację komputerową lub stanowić efekt mieszania tych technik (film mieszany). W co najmniej 70% filmów występują i napisy i głos lektora. 2) 995,00 elementów graficznych typu ilustracja lub schemat lub wykres, gdy przez: ilustrację rozumie się jako obraz, fotografia (w tym fotografia mikroskopowa i fotografia makro), rysunek, lub inny element graficzny dodany do tekstu, mający za zadanie go

3 Strona3 uzupełniać, objaśniać albo zdobić. Za element graficzny uważane są także pokazy slajdów (także z napisami lub/i głosem lektora stanowiącym element składowy ilustracji, a nie osobny edukacyjny zasób multimedialny) oraz ilustracje 3D. Elementy graficzne mogą występować jako elementy statyczne, ale także animowane (animacje) bądź interaktywne. schemat element graficzny ilustracja przedstawiająca w uproszczony sposób układ, przebieg zjawiska lub proces, prezentacja struktury organizacyjnej lub zależności funkcjonalnych; może występować jako element statyczny, animowany bądź interaktywny. wykres element graficzny graficzne odwzorowanie zmienności określonego procesu lub zależności, np. graficzna prezentacja danych statystycznych, struktury określonej zbiorowości czy dynamiki danego zjawiska; może występować jako element statyczny, animowany bądź interaktywny. 3) 120,00 obiektów dźwiękowych nagranie głosu profesjonalnego lektora, muzyka, efekty dźwiękowe, spoty dźwiękowe lub inne obiekty audio nagrane i wmontowane do gotowego multimedialnego zasobu edukacyjnego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub stanowiące samodzielny multimedialny zasób edukacyjny. W przypadku każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w którym mowa jest o lektorze Zmawiający ma na myśli profesjonalnego lektora (nie syntezator mowy), spełniającego standardy produkcji i redakcji dla materiałów audio, wymienione w zaleceniach realizacyjnych, dołączonych do dokumentu Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl stanowiącego załącznik do SIWZ. 4) 360,00 interaktywnych grafik multimedialnych symulacje, gry interaktywne, w których użytkownik ma możliwość regulacji przynajmniej jednego parametru i obserwacji zmian towarzyszących tej regulacji lub obserwacji zmian w zasobie multimedialnym w wyniku podejmowania więcej niż dwóch wariantowych decyzji; symulacją może być np. interaktywny wykres bądź mapa interaktywna. 5) Inne multimedialne zasoby edukacyjne, nie mieszczące się w kategoriach określonych powyżej, zgodne ze kartą multimedialną dostarczoną przez Zamawiającego. Część II: 1) 145,00 map element graficzny obraz powierzchni ziemi (innego ciała niebieskiego lub nieba) albo jej części wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych; mapa może być statycznym elementem graficznym lub interaktywnym, tj. obiektem w formie cyfrowej, umożliwiającym użytkownikowi manipulowanie danymi znajdującymi się na mapie (np. wyświetlanie różnych obszarów mapy w różnych skalach, mierzenie odległości, powierzchni, opcje wyszukiwania). Mapa składa się z podkładu i warstw tematycznych zgodnych ze specyfikacją merytoryczną wyrażoną przez Zamawiającego. 2. Podane powyżej zakresy ilościowe dla części I i części II stanowią wartość maksymalną. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji 90% podanych powyżej ilości w poszczególnych kategoriach multimedialnych zasobów edukacyjnych. Realizacja pozostałych 10% z zasobów danego typu nastąpi pod warunkiem zaistnienia następujących okoliczności: zespoły autorskie poszczególnych e-podręczników wyrażą zapotrzebowanie na multimedialny zasób edukacyjny danego typu, a zapotrzebowanie to zostanie zaakceptowane przez zespoły redakcyjne poszczególnych e-podręczników. 3. Zamawiający specyfikuje dla każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego: Dla części I przedmiotu zamówienia: 1) tytuł multimedialnego zasobu edukacyjnego, 2) autora scenariusza/ autora koncepcji merytorycznej (osoby te stanowią personel merytoryczny projektu po stronie Zamawiającego), 3) umiejscowienie zasobu wewnątrz e-podręcznika: przedmiot, poziom (etap) nauczania, klasa, numer modułu (w kolejności modułów lekcyjnych zamieszczonych w e-podręczniku), 4) dodatkowe informacje precyzujące koncepcję i założenia merytoryczne zasobu: słowa kluczowe charakteryzujące multimedialny zasób edukacyjny, hasła podstawy programowej kształcenia ogólnego, w ramach realizacji których mieści się dany multimedialny zasób edukacyjny, podpis pod multimedialnym zasobem edukacyjnym (nie jest on elementem tego zasobu, a tekstem, który Zamawiający planuje umieścić w

4 Strona4 e-podręczniku pod zasobem. Dla Wykonawcy tekst ten może mieć dodatkowy walor informacyjny), a także informacje na temat możliwości zastosowania danego multimedialnego zasobu edukacyjnego w innych przedmiotach (e-podręcznikach), 5) stosowny typ zasobu (np. film tradycyjny, film animowany/animacja, film mieszany, grafika interaktywna, zdjęcie), 6) dla filmu (tradycyjnego, mieszanego, animowanego) i grafiki interaktywnej: opis i założenia ogólne sceny oraz scenariusz ogólny, wraz z tekstem wyświetlanym/ tekstem napisów oraz z tekstem dla lektora, oraz jeśli zasadne konkretnym podkładem dźwiękowym lub muzycznym albo jedynie wskazaniem ogólnym, że podkład dźwiękowy jest konieczny (wówczas po stronie Wykonawcy spoczywa wybór podkładu i uzgodnienie go z Zamawiającym), 7) dla elementu graficznego (ilustracji, zdjęcia itp.) - szczegółowy opis (scenopis), 8) w wybranych przypadkach - wskazanie dostępnego w sieci obiektu multimedialnego, jako inspiracji dla koncepcji merytorycznej dla multimedialnego zasobu edukacyjnego, przy czym wykorzystanie przez Wykonawcę wskazanego wzoru nie może wiązać się z naruszeniem prawa autorskiego do utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9) Jeśli w karcie multimedialnej nie określono czasu trwania filmu powinien on wynikać z założeń merytorycznych i jednocześnie nie przekraczać 5 minut. 10) Jeśli w karcie multimedialnej nie określono aktorów/podmiotów/przedmiotów występujących wynikają one z zawartych w tej karcie: opisu i założeń ogólnych sceny oraz scenariusza ogólnego. 11) W przypadku każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w którym jest mowa o lektorze Zamawiający ma na myśli profesjonalnego lektora (nie syntezator mowy), spełniającego standardy produkcji i redakcji dla materiałów audio, wymienione w zaleceniach realizacyjnych, dołączonych do dokumentu Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl stanowiącego załącznik do SIWZ. Dla części II przedmiotu zamówienia: 1) tytuł multimedialnego zasobu edukacyjnego, 2) etap nauczania, klasa i przedmiot, do którego planuje się wykorzystać mapę (stanowi dla Wykonawcy odniesienie do podstawy programowej nauczania danego przedmiotu), 3) wielkość odwzorowania (skala), 4) warstwy tematyczne wraz z elementami podkładowymi adekwatnymi do tematu mapy. 5) Elementami obligatoryjnymi dla każdej mapy są: siatka kartograficzna, podziałka liniowa, hydrografia wraz z opisem (odpowiednie dla danego typu mapy i stopnia generalizacji), ramka okalająca obszar mapy, opis siatki kartograficznej umieszczony wewnątrz ramki, legenda. 6) W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze stopnia skomplikowania mapy, do specyfikacji merytorycznej mapy Zamawiający dołączy kartę multimedialną dla mapy, zawierającą szczegółowe wskazówki merytoryczne i funkcjonalne co do zwartości mapy. 7) Uwagi ogólne co do każdej z map: skala hipsometryczna dla map fizycznych (tzw. romerowska) barwy obowiązujące w polskiej kartografii tj. zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy mapy społeczno-gospodarcze według najnowszych dostępnych danych statystycznych z podaniem informacji z jakiego roku pochodzą dane statystyczne (o ile ze specyfikacji mapy nie wynika inny rok/okres pochodzenia danych statystycznych) nazwy obcojęzyczne zgodne z aktualnymi zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych III. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Multimedialne zasoby edukacyjne powinny być poprawnym merytorycznie, spójnym koncepcyjnie, technologicznie, graficznie i metodycznie utworem multimedialnym, realizującym: a. koncepcję merytoryczną Zamawiającego określoną w karcie multimedialnej lub/i tabeli specyfikacyjnej w odniesieniu do każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego oraz wynikającą ze sposobu realizacji pierwszych lekcji udostępnionych przez Zamawiającego na platformie

5 Strona5 b. oraz określone cele dydaktyczne podstawy programowej z odpowiedniego etapu edukacyjnego i przedmiotu. 2. Dostarczone multimedialne zasoby edukacyjne muszą być zgodne ze standardem obowiązującym na platformie e-podreczniki.pl, ustalonym przez Partnera Technologicznego w projekcie E-podręczniki do kształcenia ogólnego Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i zawartym w dokumencie Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl uzupełnionego o dokument Dokumentacja dla programistów, stanowiących załącznik do SIWZ. 3. Używane czcionki muszą pochodzić z zasobów dostępnych na prawach wolnych licencji. 4. Wszystkie dostarczone multimedialne zasoby edukacyjne powinny być wyposażone w opisy alternatywne, zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 526). 5. Wykonawca dostarczy stworzone zasoby multimedialne na nośniku umożliwiającym zaimplementowanie zasobów na platformę epodreczniki.pl. 6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy Zamawiającemu w procesie implementacji multimedialnych zasobów edukacyjnych na platformę epodreczniki.pl. 7. Za wady istotne strony uznają przyczyny uniemożliwiające korzystanie z przygotowanych zasobów, w szczególności polegające na niezgodności z wymaganiami merytorycznymi określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności istotną wadę stanowić będzie niezgodność ze specyfikacją merytoryczną wskazaną przez Zamawiającego w karcie multimedialnej multimedialnego zasobu edukacyjnego oraz z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 8. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej pisemnie, zasób będzie miał wady istotne lub inne wady techniczne, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ustalonym przez strony terminie w ramach ustalonego wynagrodzenia. W przypadku filmów i utworów audiowizualnych dopuszcza się wprowadzenie poprawek w ramach środków filmowych dostępnych bez powtarzania zdjęć,a więc poprzez obróbkę komputerową, montaż lub postprodukcję (np. wycięcie fragmentu, wgranie lub zastąpienie jakiegoś fragmentu komentarzem lektora, wgranie przygotowanych w procesie realizacji przebitek celem usunięcia efektów przeskoków, czyli tzw. błędów montażowych). 9. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznacza na piśmie ( , faks) termin na wykonanie poprawy. IV. Prawa autorskie: 1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do multimedialnych zasobów edukacyjnych, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) stworzonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu. 2. Wykonawca potwierdzi, że: a) utwory będące realizacją zamówienia i rozporządzanie nimi nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, praw patentowych i praw do znaków towarowych oraz że są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), b) utwory są i będą wolne od wad fizycznych i wad prawnych, c) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w zakresie objętym realizacją zamówienia na Zamawiającego, d) autorskie prawa majątkowe do utworów nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń,

6 Strona6 e) w przypadku powstania nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji utworów na tych polach zostanie przeniesione na Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. 3. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu przekazania utworów przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, obejmujących następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzanie każdą dostępną techniką (m.in. poligraficzną, reprograficzną, elektroniczną, cyfrową, fotograficzną, fonograficzną, audiowizualną, multimedialną oraz w sieci Internet i Intranet, b) w zakresie rozpowszechniania wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, i bez względu na przeznaczenie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania innego niż wskazany w punkcie b) powyżej także wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie w tym za pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach serwisów opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Intranecie i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, zarówno w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak i w czasie lub miejscu wybranym przez udostępniającego, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych, d) w zakresie rozpowszechniania innego niż wskazany w punktach b) i c) powyżej także rozpowszechnianie na postawie licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC-BY 3.0) lub innej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z zasobów oraz ich ewentualnych opracowań, e) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (podręczniki, albumy, katalogi, leksykony), w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów, a także wykorzystywanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych (także w telewizji internetowej) i radiowych, reklamie, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, widowiskowych, grach, f) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów, dokonaniu składu drukarskiego, wykonaniu szaty graficznej, g) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), h) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji wymienionych w niniejszym punkcie, i) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o którym mowa powyżej nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 5. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa powyżej) w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt W wypadku wynalezienia lub odkrycia nowego, nieznanego współcześnie pola eksploatacji, Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego na jego żądanie praw do utworu na takim polu eksploatacji oraz przeniesienia prawa do rozporządzania nim, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak określone w niniejszym dokumencie dla wymienionych w nim pól eksploatacji. Przedmiotowe porozumienie strony zawrą w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej podpisania. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający wykorzystanie utworu zgodnie z jego celem i w zakresie określonym w niniejszym

7 Strona7 dokumencie. Wykonawca zobowiązuje się, iż uzyska oświadczenia autorów, wnoszących jakikolwiek wkład twórczy do utworu, iż nie będą wykonywali przysługujących im praw osobistych w sposób ograniczający wykorzystanie utworu zgodnie z jego celem, i przekaże je Zamawiającemu wraz z przekazywanym utworem. Oświadczenia autorów będą stanowić integralny element częściowego (etapowego) protokołu odbioru utworów. 8. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w utworze koniecznych zmian i modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania, a także tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu i jakiekolwiek inne zmiany związane z wykorzystaniem utworów w sposób i w zakresie określonym w niniejszym dokumencie). Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania nadzoru autorskiego nad dokonaniem tych zmian i modyfikacji. 9. Zamawiający nabywa na własność wszystkie egzemplarze, na których utwory wykonano. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do oprogramowania wchodzącego w skład zasobów, jeżeli zasoby będą zawierać części składowe zawierające taki kod. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania plików źródłowych do utworów audiowizualnych i innych utworów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia stanowiących bazę/podstawę do wykonania zasobu po ostatecznej akceptacji danego etapu realizacji. Wykonawca jest zobowiązany także do sporządzenia i przekazania wraz z utworami dokumentu opisującego czcionki użyte dla poszczególnych elementów treści. 12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich do utworów, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: a) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, b) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości. 13. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych w przypadkach opisanych powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody. V. Gwarancja: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na prawidłowe działanie multimedialnych zasobów edukacyjnych, przy czym okres obowiązywania gwarancji jakości wynosi 1 rok od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się usuwać błędy w prawidłowym działaniu multimedialnych zasobów edukacyjnych w terminie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z pominięciem sobót, niedziel i świąt) od dnia zgłoszenia błędu. 3. W okresie obowiązywania gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących prawidłowego działania zasobów multimedialnych będących przedmiotem zamówienia. Wyjaśnienia będą udzielane na piśmie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od formy wybranej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane w ramach tych konsultacji niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Wykonawca, udzielając odpowiedzi, zobowiązany jest do uwzględniania najlepszej dostępnej mu wiedzy. 4. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji na wniosek Zamawiającego multimedialnych zasobów edukacyjnych w zakresie dostosowania merytorycznej zawartości multimedialnych zasobów edukacyjnych do obowiązującej podstawy programowej lub do aktualnej wiedzy naukowej, w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

8 Strona8 VI. Wynagrodzenie: 1. Z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną przez niego ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy, w kwocie (słownie: ) netto, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości %, tj... zł (słownie:..). zł brutto. 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty ewentualnego zakupu przez Wykonawcę praw autorskich, koszty przekazania Zamawiającemu nieograniczonych autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów i udzielenia zgody na ich dystrybucję zgodnie z założeniami projektu, koszty sprzętu i materiałów oraz dojazdów i delegacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatków dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 4. Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem etapowym określonym powyżej, po zakończeniu każdego z etapów. 5. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zamówienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnej faktury Zamawiającemu, obejmującej kwotę proporcjonalną do zakresu multimedialnych zasobów edukacyjnych oddanych Zamawiającemu w danym etapie i określonym powyżej. 6. Podstawą wystawienia faktury jest częściowy (etapowy) protokół odbioru podpisany przez strony bez uwag. 7. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony końcowym protokołem odbioru, potwierdzającym weryfikację zgodności wykonania z umową i SIWZ oraz jakości wykonania z oczekiwaniami Zamawiającego.

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy] Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo