Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona1 RAP Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa obejmujących II-IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym, tworzonych przez Zamawiającego, w ramach projektu pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch częściach: Część I: stworzenie i dostarczenie 2 055,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategoriach: filmy; elementy graficzne typu ilustracja, schemat, wykres; grafika interaktywna; obiekty dźwiękowe; inne multimedialne zasoby edukacyjne. Część II: stworzenie i dostarczenie 145,00 multimedialnych zasobów edukacyjnych w kategorii mapy. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: Część I: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego Filmy wideo Produkcja filmów informacyjnych Materiały audiowizualne Nagrania dźwiękowe Usługi techników dźwięku Fotografie Usługi fotograficzne Część II: Mapy Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 3. Zamawiający wymaga dostarczenia multimedialnych zasobów edukacyjnych: 1) zgodnych z koncepcją przedstawioną w odniesieniu do każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w formie: dla części I przedmiotu zamówienia karty multimedialnej specyfikującej każdy zasób pod względem merytorycznym, dostarczoną Wykonawcy na minimum 1 miesiąc przed terminem odbioru multimedialnego zasobu edukacyjnego, którego specyfikacja dotyczy, dla części II przedmiotu zamówienia tabeli specyfikacyjnej i w uzasadnionych przypadkach dodatkowo karty multimedialnej specyfikującej każdy zasób pod względem merytorycznym, dostarczonymi Wykonawcy na minimum 1 miesiąc przez terminem odbioru multimedialnego zasobu edukacyjnego, którego specyfikacja dotyczy. 2) zgodnych z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w odniesieniu do ww. przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz w załącznikach 2 i 4 tego rozporządzenia, zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.), składających się z poprawnych merytorycznie i przydatnych dydaktycznie materiałów, ułatwiających nauczycielom prezentowanie i wyjaśnianie zagadnień, a uczniom przyswajanie materiałów związanych z danym punktem podstawy programowej. 4. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia i podział na etapy: Termin wykonania zamówienia w części I i części II: do r. w etapach:

2 Strona2 - I etap realizowany w okresie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - obejmuje wykonanie 20% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, - II etap realizowany do r. obejmuje wykonanie kolejnych 40% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, - III etap realizowany do dnia r. obejmuje wykonanie kolejnych 40% zasobów multimedialnych stanowiących przedmiot zamówienia, wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą. 5. Zamawiający specyfikuje istotne założenia merytoryczne zasobu w karcie multimedialnej dla każdego zasobu lub (w przypadku map) w tabeli specyfikacyjnej uzupełnionej w uzasadnionych przypadkach przez kartę multimedialną. Dokumenty te stanowią wewnętrzny element procesu produkcyjnego realizowanego przez Zamawiającego, co oznacza, że zawierają one także i inne informacje oraz uwagi, które mogą być przydatne dla Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dołącza do SIWZ: 20 przykładowych kart multimedialnych do multimedialnych zasobów edukacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia w części I, oraz przykładowe specyfikacje 10 multimedialnych zasobów edukacyjnych będących mapami, stanowiących przedmiot zamówienia w części II, które będą składać się na realizację I etapu zgodnie z harmonogramem wskazanym powyżej. Specyfikacje merytoryczne stanowiące podstawę realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia są tworzone na bieżąco przez zespoły autorsko-redakcyjne poszczególnych e-podręczników wraz z treściami e- podręczników. Specyfikacja merytoryczna do danego multimedialnego zasobu edukacyjnego zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego na minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem odbioru danego multimedialnego zasobu edukacyjnego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla części I i części II przedmiotu zamówienia, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. stworzeniu i dostarczeniu multimedialnych zasobów edukacyjnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, a wykraczających poza liczbę zasobów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający informuje, że językiem porozumiewania się w trakcie realizacji zamówienia będzie język polski. 9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają wzory umów. II. Charakterystyka szczegółowa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych w następujących kategoriach: Część I: 1) 580,00 filmów, o czasie trwania około 4 minuty. Każdy film powinien być dodatkowo opatrzony zestawem min. 5 zdjęć klatek kluczowych, pozwalających na poglądowe zapoznanie się z treścią filmu oraz graficzną planszą startową, zawierającą tytuł filmu znajdujący się w karcie multimedialnej. Plansza zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Poprzez film Zamawiający rozumie utwór audiowizualny, składający się ze scen, zawierających jedno lub więcej ujęć, szczegółowo opisanych merytorycznie i funkcjonalnie w karcie multimedialnej. Film może prezentować zjawiska zarejestrowane przy pomocy kamery film tradycyjny (wywiad z ekspertem, dokumentacja miejsca, wykład, reportaż, fragment utworu filmowego, programu telewizyjnego lub filmu archiwalnego) lub stanowić animację komputerową lub stanowić efekt mieszania tych technik (film mieszany). W co najmniej 70% filmów występują i napisy i głos lektora. 2) 995,00 elementów graficznych typu ilustracja lub schemat lub wykres, gdy przez: ilustrację rozumie się jako obraz, fotografia (w tym fotografia mikroskopowa i fotografia makro), rysunek, lub inny element graficzny dodany do tekstu, mający za zadanie go

3 Strona3 uzupełniać, objaśniać albo zdobić. Za element graficzny uważane są także pokazy slajdów (także z napisami lub/i głosem lektora stanowiącym element składowy ilustracji, a nie osobny edukacyjny zasób multimedialny) oraz ilustracje 3D. Elementy graficzne mogą występować jako elementy statyczne, ale także animowane (animacje) bądź interaktywne. schemat element graficzny ilustracja przedstawiająca w uproszczony sposób układ, przebieg zjawiska lub proces, prezentacja struktury organizacyjnej lub zależności funkcjonalnych; może występować jako element statyczny, animowany bądź interaktywny. wykres element graficzny graficzne odwzorowanie zmienności określonego procesu lub zależności, np. graficzna prezentacja danych statystycznych, struktury określonej zbiorowości czy dynamiki danego zjawiska; może występować jako element statyczny, animowany bądź interaktywny. 3) 120,00 obiektów dźwiękowych nagranie głosu profesjonalnego lektora, muzyka, efekty dźwiękowe, spoty dźwiękowe lub inne obiekty audio nagrane i wmontowane do gotowego multimedialnego zasobu edukacyjnego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub stanowiące samodzielny multimedialny zasób edukacyjny. W przypadku każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w którym mowa jest o lektorze Zmawiający ma na myśli profesjonalnego lektora (nie syntezator mowy), spełniającego standardy produkcji i redakcji dla materiałów audio, wymienione w zaleceniach realizacyjnych, dołączonych do dokumentu Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl stanowiącego załącznik do SIWZ. 4) 360,00 interaktywnych grafik multimedialnych symulacje, gry interaktywne, w których użytkownik ma możliwość regulacji przynajmniej jednego parametru i obserwacji zmian towarzyszących tej regulacji lub obserwacji zmian w zasobie multimedialnym w wyniku podejmowania więcej niż dwóch wariantowych decyzji; symulacją może być np. interaktywny wykres bądź mapa interaktywna. 5) Inne multimedialne zasoby edukacyjne, nie mieszczące się w kategoriach określonych powyżej, zgodne ze kartą multimedialną dostarczoną przez Zamawiającego. Część II: 1) 145,00 map element graficzny obraz powierzchni ziemi (innego ciała niebieskiego lub nieba) albo jej części wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych; mapa może być statycznym elementem graficznym lub interaktywnym, tj. obiektem w formie cyfrowej, umożliwiającym użytkownikowi manipulowanie danymi znajdującymi się na mapie (np. wyświetlanie różnych obszarów mapy w różnych skalach, mierzenie odległości, powierzchni, opcje wyszukiwania). Mapa składa się z podkładu i warstw tematycznych zgodnych ze specyfikacją merytoryczną wyrażoną przez Zamawiającego. 2. Podane powyżej zakresy ilościowe dla części I i części II stanowią wartość maksymalną. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji 90% podanych powyżej ilości w poszczególnych kategoriach multimedialnych zasobów edukacyjnych. Realizacja pozostałych 10% z zasobów danego typu nastąpi pod warunkiem zaistnienia następujących okoliczności: zespoły autorskie poszczególnych e-podręczników wyrażą zapotrzebowanie na multimedialny zasób edukacyjny danego typu, a zapotrzebowanie to zostanie zaakceptowane przez zespoły redakcyjne poszczególnych e-podręczników. 3. Zamawiający specyfikuje dla każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego: Dla części I przedmiotu zamówienia: 1) tytuł multimedialnego zasobu edukacyjnego, 2) autora scenariusza/ autora koncepcji merytorycznej (osoby te stanowią personel merytoryczny projektu po stronie Zamawiającego), 3) umiejscowienie zasobu wewnątrz e-podręcznika: przedmiot, poziom (etap) nauczania, klasa, numer modułu (w kolejności modułów lekcyjnych zamieszczonych w e-podręczniku), 4) dodatkowe informacje precyzujące koncepcję i założenia merytoryczne zasobu: słowa kluczowe charakteryzujące multimedialny zasób edukacyjny, hasła podstawy programowej kształcenia ogólnego, w ramach realizacji których mieści się dany multimedialny zasób edukacyjny, podpis pod multimedialnym zasobem edukacyjnym (nie jest on elementem tego zasobu, a tekstem, który Zamawiający planuje umieścić w

4 Strona4 e-podręczniku pod zasobem. Dla Wykonawcy tekst ten może mieć dodatkowy walor informacyjny), a także informacje na temat możliwości zastosowania danego multimedialnego zasobu edukacyjnego w innych przedmiotach (e-podręcznikach), 5) stosowny typ zasobu (np. film tradycyjny, film animowany/animacja, film mieszany, grafika interaktywna, zdjęcie), 6) dla filmu (tradycyjnego, mieszanego, animowanego) i grafiki interaktywnej: opis i założenia ogólne sceny oraz scenariusz ogólny, wraz z tekstem wyświetlanym/ tekstem napisów oraz z tekstem dla lektora, oraz jeśli zasadne konkretnym podkładem dźwiękowym lub muzycznym albo jedynie wskazaniem ogólnym, że podkład dźwiękowy jest konieczny (wówczas po stronie Wykonawcy spoczywa wybór podkładu i uzgodnienie go z Zamawiającym), 7) dla elementu graficznego (ilustracji, zdjęcia itp.) - szczegółowy opis (scenopis), 8) w wybranych przypadkach - wskazanie dostępnego w sieci obiektu multimedialnego, jako inspiracji dla koncepcji merytorycznej dla multimedialnego zasobu edukacyjnego, przy czym wykorzystanie przez Wykonawcę wskazanego wzoru nie może wiązać się z naruszeniem prawa autorskiego do utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9) Jeśli w karcie multimedialnej nie określono czasu trwania filmu powinien on wynikać z założeń merytorycznych i jednocześnie nie przekraczać 5 minut. 10) Jeśli w karcie multimedialnej nie określono aktorów/podmiotów/przedmiotów występujących wynikają one z zawartych w tej karcie: opisu i założeń ogólnych sceny oraz scenariusza ogólnego. 11) W przypadku każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego, w którym jest mowa o lektorze Zamawiający ma na myśli profesjonalnego lektora (nie syntezator mowy), spełniającego standardy produkcji i redakcji dla materiałów audio, wymienione w zaleceniach realizacyjnych, dołączonych do dokumentu Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl stanowiącego załącznik do SIWZ. Dla części II przedmiotu zamówienia: 1) tytuł multimedialnego zasobu edukacyjnego, 2) etap nauczania, klasa i przedmiot, do którego planuje się wykorzystać mapę (stanowi dla Wykonawcy odniesienie do podstawy programowej nauczania danego przedmiotu), 3) wielkość odwzorowania (skala), 4) warstwy tematyczne wraz z elementami podkładowymi adekwatnymi do tematu mapy. 5) Elementami obligatoryjnymi dla każdej mapy są: siatka kartograficzna, podziałka liniowa, hydrografia wraz z opisem (odpowiednie dla danego typu mapy i stopnia generalizacji), ramka okalająca obszar mapy, opis siatki kartograficznej umieszczony wewnątrz ramki, legenda. 6) W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze stopnia skomplikowania mapy, do specyfikacji merytorycznej mapy Zamawiający dołączy kartę multimedialną dla mapy, zawierającą szczegółowe wskazówki merytoryczne i funkcjonalne co do zwartości mapy. 7) Uwagi ogólne co do każdej z map: skala hipsometryczna dla map fizycznych (tzw. romerowska) barwy obowiązujące w polskiej kartografii tj. zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy mapy społeczno-gospodarcze według najnowszych dostępnych danych statystycznych z podaniem informacji z jakiego roku pochodzą dane statystyczne (o ile ze specyfikacji mapy nie wynika inny rok/okres pochodzenia danych statystycznych) nazwy obcojęzyczne zgodne z aktualnymi zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych III. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Multimedialne zasoby edukacyjne powinny być poprawnym merytorycznie, spójnym koncepcyjnie, technologicznie, graficznie i metodycznie utworem multimedialnym, realizującym: a. koncepcję merytoryczną Zamawiającego określoną w karcie multimedialnej lub/i tabeli specyfikacyjnej w odniesieniu do każdego multimedialnego zasobu edukacyjnego oraz wynikającą ze sposobu realizacji pierwszych lekcji udostępnionych przez Zamawiającego na platformie

5 Strona5 b. oraz określone cele dydaktyczne podstawy programowej z odpowiedniego etapu edukacyjnego i przedmiotu. 2. Dostarczone multimedialne zasoby edukacyjne muszą być zgodne ze standardem obowiązującym na platformie e-podreczniki.pl, ustalonym przez Partnera Technologicznego w projekcie E-podręczniki do kształcenia ogólnego Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i zawartym w dokumencie Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzonych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl uzupełnionego o dokument Dokumentacja dla programistów, stanowiących załącznik do SIWZ. 3. Używane czcionki muszą pochodzić z zasobów dostępnych na prawach wolnych licencji. 4. Wszystkie dostarczone multimedialne zasoby edukacyjne powinny być wyposażone w opisy alternatywne, zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 526). 5. Wykonawca dostarczy stworzone zasoby multimedialne na nośniku umożliwiającym zaimplementowanie zasobów na platformę epodreczniki.pl. 6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy Zamawiającemu w procesie implementacji multimedialnych zasobów edukacyjnych na platformę epodreczniki.pl. 7. Za wady istotne strony uznają przyczyny uniemożliwiające korzystanie z przygotowanych zasobów, w szczególności polegające na niezgodności z wymaganiami merytorycznymi określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności istotną wadę stanowić będzie niezgodność ze specyfikacją merytoryczną wskazaną przez Zamawiającego w karcie multimedialnej multimedialnego zasobu edukacyjnego oraz z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 8. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej pisemnie, zasób będzie miał wady istotne lub inne wady techniczne, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ustalonym przez strony terminie w ramach ustalonego wynagrodzenia. W przypadku filmów i utworów audiowizualnych dopuszcza się wprowadzenie poprawek w ramach środków filmowych dostępnych bez powtarzania zdjęć,a więc poprzez obróbkę komputerową, montaż lub postprodukcję (np. wycięcie fragmentu, wgranie lub zastąpienie jakiegoś fragmentu komentarzem lektora, wgranie przygotowanych w procesie realizacji przebitek celem usunięcia efektów przeskoków, czyli tzw. błędów montażowych). 9. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznacza na piśmie ( , faks) termin na wykonanie poprawy. IV. Prawa autorskie: 1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do multimedialnych zasobów edukacyjnych, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) stworzonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu. 2. Wykonawca potwierdzi, że: a) utwory będące realizacją zamówienia i rozporządzanie nimi nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, praw patentowych i praw do znaków towarowych oraz że są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), b) utwory są i będą wolne od wad fizycznych i wad prawnych, c) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w zakresie objętym realizacją zamówienia na Zamawiającego, d) autorskie prawa majątkowe do utworów nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń,

6 Strona6 e) w przypadku powstania nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji utworów na tych polach zostanie przeniesione na Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. 3. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu przekazania utworów przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, obejmujących następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzanie każdą dostępną techniką (m.in. poligraficzną, reprograficzną, elektroniczną, cyfrową, fotograficzną, fonograficzną, audiowizualną, multimedialną oraz w sieci Internet i Intranet, b) w zakresie rozpowszechniania wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, i bez względu na przeznaczenie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania innego niż wskazany w punkcie b) powyżej także wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie w tym za pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach serwisów opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Intranecie i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, zarówno w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak i w czasie lub miejscu wybranym przez udostępniającego, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych, d) w zakresie rozpowszechniania innego niż wskazany w punktach b) i c) powyżej także rozpowszechnianie na postawie licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC-BY 3.0) lub innej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z zasobów oraz ich ewentualnych opracowań, e) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (podręczniki, albumy, katalogi, leksykony), w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów, a także wykorzystywanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych (także w telewizji internetowej) i radiowych, reklamie, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, widowiskowych, grach, f) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów, dokonaniu składu drukarskiego, wykonaniu szaty graficznej, g) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), h) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji wymienionych w niniejszym punkcie, i) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o którym mowa powyżej nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 5. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa powyżej) w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt W wypadku wynalezienia lub odkrycia nowego, nieznanego współcześnie pola eksploatacji, Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego na jego żądanie praw do utworu na takim polu eksploatacji oraz przeniesienia prawa do rozporządzania nim, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak określone w niniejszym dokumencie dla wymienionych w nim pól eksploatacji. Przedmiotowe porozumienie strony zawrą w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej podpisania. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający wykorzystanie utworu zgodnie z jego celem i w zakresie określonym w niniejszym

7 Strona7 dokumencie. Wykonawca zobowiązuje się, iż uzyska oświadczenia autorów, wnoszących jakikolwiek wkład twórczy do utworu, iż nie będą wykonywali przysługujących im praw osobistych w sposób ograniczający wykorzystanie utworu zgodnie z jego celem, i przekaże je Zamawiającemu wraz z przekazywanym utworem. Oświadczenia autorów będą stanowić integralny element częściowego (etapowego) protokołu odbioru utworów. 8. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w utworze koniecznych zmian i modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania, a także tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu i jakiekolwiek inne zmiany związane z wykorzystaniem utworów w sposób i w zakresie określonym w niniejszym dokumencie). Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania nadzoru autorskiego nad dokonaniem tych zmian i modyfikacji. 9. Zamawiający nabywa na własność wszystkie egzemplarze, na których utwory wykonano. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do oprogramowania wchodzącego w skład zasobów, jeżeli zasoby będą zawierać części składowe zawierające taki kod. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania plików źródłowych do utworów audiowizualnych i innych utworów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia stanowiących bazę/podstawę do wykonania zasobu po ostatecznej akceptacji danego etapu realizacji. Wykonawca jest zobowiązany także do sporządzenia i przekazania wraz z utworami dokumentu opisującego czcionki użyte dla poszczególnych elementów treści. 12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich do utworów, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: a) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, b) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości. 13. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych w przypadkach opisanych powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody. V. Gwarancja: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na prawidłowe działanie multimedialnych zasobów edukacyjnych, przy czym okres obowiązywania gwarancji jakości wynosi 1 rok od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się usuwać błędy w prawidłowym działaniu multimedialnych zasobów edukacyjnych w terminie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z pominięciem sobót, niedziel i świąt) od dnia zgłoszenia błędu. 3. W okresie obowiązywania gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących prawidłowego działania zasobów multimedialnych będących przedmiotem zamówienia. Wyjaśnienia będą udzielane na piśmie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od formy wybranej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane w ramach tych konsultacji niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Wykonawca, udzielając odpowiedzi, zobowiązany jest do uwzględniania najlepszej dostępnej mu wiedzy. 4. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji na wniosek Zamawiającego multimedialnych zasobów edukacyjnych w zakresie dostosowania merytorycznej zawartości multimedialnych zasobów edukacyjnych do obowiązującej podstawy programowej lub do aktualnej wiedzy naukowej, w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

8 Strona8 VI. Wynagrodzenie: 1. Z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną przez niego ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy, w kwocie (słownie: ) netto, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości %, tj... zł (słownie:..). zł brutto. 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty ewentualnego zakupu przez Wykonawcę praw autorskich, koszty przekazania Zamawiającemu nieograniczonych autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów i udzielenia zgody na ich dystrybucję zgodnie z założeniami projektu, koszty sprzętu i materiałów oraz dojazdów i delegacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatków dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 4. Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem etapowym określonym powyżej, po zakończeniu każdego z etapów. 5. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zamówienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnej faktury Zamawiającemu, obejmującej kwotę proporcjonalną do zakresu multimedialnych zasobów edukacyjnych oddanych Zamawiającemu w danym etapie i określonym powyżej. 6. Podstawą wystawienia faktury jest częściowy (etapowy) protokół odbioru podpisany przez strony bez uwag. 7. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony końcowym protokołem odbioru, potwierdzającym weryfikację zgodności wykonania z umową i SIWZ oraz jakości wykonania z oczekiwaniami Zamawiającego.

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 4 filmów: a) 3 filmy będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół z poziomu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 4 filmów: a) 3 filmy będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół z poziomu

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów).

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów). Zapytanie ofertowe realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu: Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta dnia 2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa. Zawarta dnia 2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5/2017 Rektora UPJPII z dnia 1 lutego 2017 r. Umowa Zawarta dnia 2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez: a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O U M O W A O D Z I E Ł O Warszawa, dnia 2013 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17, reprezentowaną przez Prorektora Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... (wzór umowy)

Umowa nr... (wzór umowy) Umowa nr... (wzór umowy) Załącznik nr 3 W dniu... r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego ZP/PL-UK/2/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, NIP: 526-23-80-101, zwanym w

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: BDG-V-281-71-GK/14 Załącznik Nr 2 do SIWZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr /2017 Istotne postanowienia umowy stanowiące podstawę negocjacji z Wykonawcą Projektu

UMOWA O DZIEŁO nr /2017 Istotne postanowienia umowy stanowiące podstawę negocjacji z Wykonawcą Projektu UMOWA O DZIEŁO nr /2017 Istotne postanowienia umowy stanowiące podstawę negocjacji z Wykonawcą Projektu Umowa zawarta w dniu 2017 r. między: Stowarzyszeniem Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZP/PL-UK/14/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na stworzenie serwisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania Krajoznawczych Komunikatów Głosowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Opracowanie Krajoznawczych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju UMOWA Nr / - WZÓR zawarta w dniu. w Niemodlinie pomiędzy: Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4, 49-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Formularz Umowy Producenckiej

Formularz Umowy Producenckiej Formularz Umowy Producenckiej Załącznik nr 3 W dniu.2012 r. w Warszawie pomiędzy Politechniką Warszawską, Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych, reprezentowanym przez: Prof. nzw. dr hab. Irminę Herburt

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/34/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i uruchomienie Systemu Przechowywania i Archiwizacji Danych (SPiAD) w ramach projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA nr.. (projekt umowy) na publikację jednego dodatku specjalnego w ramach komponentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie)

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Nr postępowania: WiP/2014/1 WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) w ramach projektu "WiP-Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" Projekt

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR...

załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR... załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UMOWY NR.. Gminą Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, Opole Lubelskie, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez:

ISTOTNE WARUNKI UMOWY NR.. Gminą Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, Opole Lubelskie, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ISTOTNE WARUNKI UMOWY NR.. W dniu.. 2016 r. w Opolu Lubelskim pomiędzy: Gminą Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, NIP: 717-173-36-12, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

a.. z siedzibą w.. (..) przy ul.., NIP:.., REGON: zarejestrowaną w. prowadzonej przez.. pod numerem. reprezentowaną przez:

a.. z siedzibą w.. (..) przy ul.., NIP:.., REGON: zarejestrowaną w. prowadzonej przez.. pod numerem. reprezentowaną przez: Umowa z przekazaniem praw autorskich nr ZSWES/./ /. zawarta w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr umowy: UDA-POKL.01.02.00-00-005/09-00) realizowanego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr /2015 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA WARUNKOWA (wzór) Umowa warunkowa na realizację usług doradczych zawarta w dniu. r. w. pomiędzy przedsiębiorstwem: Public Shell Advisory S.A.; NIP: 8992738692; REGON: 21987458, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu.2010 r. pomiędzy: Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez: Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę Członka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zawarta dnia... r. w..., pomiędzy: Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr postępowania ZP.271.2.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zadanie nr 1 - Remont Ulicy Akacjowej i części

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową )

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową ) wzór umowy opracowany na prawach rękopisu z prawem powielenia wyłącznie dla uczestników projektu eco-solving * UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr WZP/WIS/D /16

PROJEKT UMOWA Nr WZP/WIS/D /16 Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWA Nr WZP/WIS/D-332-69/16 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIA nr WZP.273...2014

WZÓR. UMOWA ZLECENIA nr WZP.273...2014 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWA ZLECENIA nr WZP.273...2014 Zawarta w dniu. 2014 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, NIP: 956-19-69-536, REGON:

Bardziej szczegółowo

Cele konkursu: Celem Konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Cele konkursu: Celem Konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. REGULAMIN KONKURSU NA WYDARZENIE PROMUJĄCE UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ PARLAMENT EUROPEJSKI organizowanego przez Lubuskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasadę ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być:

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być: Wrocław, dnia 13 maja 2015 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/17/2015 INFORMACJA NR 4 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Prace i usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr referencyjny zapytania: 2017/06/14/01/PL

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr referencyjny zapytania: 2017/06/14/01/PL Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr referencyjny zapytania: 2017/06/14/01/PL WZÓR UMOWY O WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

do siedziby Zamawiającego oraz podmiotów opisanych w zał. Nr 1 do umowy w terminach wskazanych w załączniku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

do siedziby Zamawiającego oraz podmiotów opisanych w zał. Nr 1 do umowy w terminach wskazanych w załączniku na koszt i ryzyko Wykonawcy. Załącznik Nr 1 WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910), ul. Goraszewska 7, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo