Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu)"

Transkrypt

1 Lp. Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu) 1. Nazwa projektu 2. Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Należy podać nazwę instytucji i wskazać, w którą kategorię beneficjentów celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpisuje się Wnioskodawca. 3. Koszt realizacji projektu (w PLN) 4. Okres realizacji projektu od do (mm-rrrr) Sprawdzeniu podlega, czy czas realizacji projektu mieści się w ramach czasowych PO PC tj.: - czy termin rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie jest wcześniejszy niż 1 stycznia 2014 r., - czy termin zakończenia realizacji projektu nie jest późniejszy niż 31 grudnia 2022 ( n+3 pomniejszone o 12 miesięcy marginesu na opóźnienia oraz czas dla instytucji systemu wdrażania POPC na rozliczenie projektu oraz programu). 5. Skrócony opis projektu Należy przedstawić syntetyczne streszczenie celów i założeń projektu ze szczególnym wskazaniem, jakie e-usługi powstaną w wyniku jego realizacji. 6. Innowacyjny charakter projektu Limit objętości: max 500 wyrazów Należy wykazać, na czym polega innowacyjność projektu: w aspekcie technologicznym oraz przewidywanych efektów realizacji (np. udostępnianych nowych usług, dotychczas niedostępnych w formie elektronicznej). Limit objętości: max 500 wyrazów 7. Interoperacyjność systemu Należy wykazać, czy wdrażane rozwiązania w ramach projektu są: neutralne technologicznie, oparte na otwartych standardach, oparte na modelu usługowym (m.in. rozdzielenie warstwy danych od warstwy wizualizacyjnej, usługi i dane są dostępne dla innych systemów poprzez interfejsy webapi), przystosowane do uruchomienia na platformie wirtualizacyjnej lub w chmurze, zgodne ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), posiadają mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania w cyberprzestrzeni, w warstwie sieciowej kompatybilne z protokołem IPv6. 8. Prawny obowiązek realizacji projektu W ramach warunku należy wskazać: Czy konieczność realizacji projektu wynika z prawnych zobowiązań wobec UE? Jeśli tak, to z jakich? Czy brak realizacji projektu może wywołać konsekwencje ze strony UE? 1

2 9. Zakres potrzeb doradczych niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Czy konieczność realizacji projektu wynika z zobowiązań wynikających z prawa krajowego? Pole służy rozeznaniu potrzeb dotyczących zapewnienia ze strony instytucji systemu realizacji POPC niezbędnego wsparcia doradczego dla podmiotów realizujących projekty w celu szczegółowym 2 II osi priorytetowej PO PC. 10. Dane kontaktowe Należy wskazać dane osoby do kontaktów w sprawie kwestionariusza Warunki formalne (niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków stanowi podstawę do odrzucenia projektu) 11. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2 Podniesienie dostępności i jakości e- usług publicznych PO PC 12. Projekt przyczynia się do realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 13. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE Należy wykazać, iż cele projektu są zgodne z założeniami celu szczegółowego 2 POPC Podniesienie jakości i dostępności e- usług publicznych. Wnioskodawca powinien odwołać się do celów wymienionych w celu szczegółowym 2 POPC i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi. Należy wykazać, iż cele projektu są zgodne z założeniami i celami wskazanymi w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Wnioskodawca powinien odwołać się do celów, obszarów i/lub kluczowych działań wymienionych w PZIP (rozdz i 6) i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi. Należy wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, tj. co najmniej wykluczyć negatywny wpływ w następującym zakresie: równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym szczególnie ze względu na niepełnosprawność (zgodność ze standardami WCAG - Web Content Accessibility Guidelines, obejmującymi szereg zaleceń dla tworzenia zawartości sieci www w możliwie najbardziej dostępnej formie). Należy wykazać, że zastosowane zostaną standardy WCAG, co zapewni, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy itp. zrównoważonego rozwoju/wpływu na środowisko (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko 1 ). 1 Wnioskodawcy powinni zapoznać się z zaleceniami wynikającymi z wykonanej dla POPC Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 2

3 W uzasadnieniu należy wskazać jakie działania/procedury podejmie wnioskodawca w celu zapewnienia przestrzegania przy realizacji projektu ww. zasad oraz jakie usprawnienia w tym zakresie będą oferowały projektowane e-usługi/funkcjonalności. 14. Projekt ma zasięg ogólnokrajowy 15. Wnioskodawca wykazał, że posiada lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu będzie posiadał zdolność finansowo-organizacyjną (odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i finansowy) pozwalającą na realizację projektu oraz zapewniającą trwałość projektu. Należy wykazać, że e-usługi/funkcjonalności, które będą wynikiem realizacji projektu będą dostępne / świadczone na terenie całego kraju. Wnioskodawca powinien: przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do realizacji projektu oraz utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia e-usług publicznych na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie. wskazać podmiot (jednostka organizacyjna np. departament) odpowiedzialny za utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz rolę, jaką pełni w organizacji, jaką rolę będzie pełnił na każdym etapie realizacji projektu i w okresie trwałości projektu. Opis powinien posiadać realistyczne założenia pozwalające na stwierdzenie, że Wnioskodawca jest lub będzie odpowiednio przygotowany do realizacji i utrzymania efektów realizacji projektu. 3

4 16. Projekt wpisuje się w jeden z priorytetowych obszarów wskazanych w POPC i/lub ma charakter ponadsektorowy 17. Projekt jest wykonalny organizacyjnie, technicznie i finansowo Warunki merytoryczne (strategiczne) 2 W ramach warunku należy wykazać, w który priorytetowy obszar wskazany w POPC wpisuje się projekt (sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie; rynek pracy; ochrona zdrowia; wymiar sprawiedliwości i sądownictwo; bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe; rolnictwo; prowadzenie działalności gospodarczej; zamówienia publiczne; podatki i cła; ubezpieczenia i świadczenia społeczne; prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych; nauka i szkolnictwo wyższe). W ramach warunku Wnioskodawca powinien przedstawić opis wykonalności projektu, który zawiera realistyczne założenia i pozwala na stwierdzenie, że projekt będzie wykonalny organizacyjnie, technicznie i finansowo. Opis ten powinien zawierać: zdefiniowanie faz cyklu życia projektu (począwszy od prac analitycznych, zdefiniowania strategii, poprzez kolejne etapy wdrożeniowe, testy, rozwój i utrzymanie itp.), harmonogram rzeczowo-finansowy (czy harmonogram jest czytelny, wystarczająco szczegółowy i realistyczny), w którym zawarto model finansowania i określono zadania projektowe i kamienie milowe odzwierciedlające kolejne etapy realizacji projektu, opracowany system zarządzania projektem (wraz z podaniem metodyki realizacji) i strukturę zespołu projektowego: należy przedstawić zarys planowanej struktury (należy wskazać ile osób będzie wchodziło w skład głównego trzonu zespołu projektowego oraz jakie będą ich kwalifikacje, jaki zakres kompetencji) i podział odpowiedzialności w ramach zespołu projektowego i całej organizacji; należy wskazać, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w formie partnerstwa/konsorcjum (jeśli tak, to czy umowa partnerska / konsorcjum została już podpisana). Punktacja Max 16 pkt. Max 10 pkt. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. 18 Projekt posiada jasno W ramach warunku ocenie będzie podlegać, czy i w jakim stopniu: Max 10 pkt. 2 W przypadku projektów nie realizujących e-usług publicznych (tj. usług A2C/A2B) warunki 26, 28 i 29 nie mają zastosowania. Łączny wynik oceny projektu (jako % możliwych do uzyskania punktów) zostanie określony z pominięciem tych warunków. 4

5 określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 19 Efektem projektu jest: - bezpośrednie wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych i/lub podniesienie poziomu ich dojrzałości i/lub - wzmocnienie horyzontalnych funkcji systemu informacyjnego 1. projekt posiada jasno określony cel społeczny odnoszący się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców, poprawy jakości życia obywateli i/lub usprawnienia funkcjonowania państwa, wyrażony adekwatnym, mierzalnym, obiektywnie weryfikowalnym wskaźnikiem (lub wskaźnikami) rezultatu, dla którego oszacowano poziom bazowy oraz docelowy, 2. projekt realizuje wskaźniki produktu określone dla 2 osi PO PC, odnoszące się do e- usług publicznych (tj. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja ; Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością ) i/lub, o ile jest to uzasadnione zakresem projektu, inne wskaźniki produktu specyficzne dla projektu 3 ; wskaźniki są realne (możliwe do osiągnięcia), nieprzeszacowane, posiadają trafnie określone wartości bazowe (w przypadku wskaźników programowych POPC wartości bazowe powinny wynosić 0) i docelowe, zaś wnioskodawca przedstawił uzasadnienie dla ich doboru i oszacowanych wartości. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę Przez elektroniczną usługę publiczną rozumie się działanie podmiotu publicznego, polegające na umożliwieniu odbiorcy usługi realizacji drogą elektroniczną obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa. E-usługi publiczne powinny być definiowane w sposób jak najbardziej szczegółowy oraz przedstawione z punktu widzenia klienta (obywatela lub przedsiębiorcy) jako konkretne sprawy, które można załatwić przez internet. Do usług zalicza się również ułatwienie wypełnienia obowiązku wobec państwa (np. podatkowego, rejestracyjnego, sprawozdawczego) dzięki umożliwieniu bądź poprawie warunków (np. poziomu dojrzałości) realizacji tego obowiązku drogą elektroniczną. Przykładowo, jako osobne usługi należy traktować wpis, wypis czy zmianę danych w rejestrze publicznym. Jeśli udostępniane są interaktywne formularze do różnych procedur, osobną usługą Max 42 pkt. 3 W szczególności, dopuszcza się użycie następujących wskaźników produktu, rozważanych do wprowadzenia na poziomie Uszczegółowienia POPC: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (szt.); Liczba zmodernizowanych rejestrów publicznych (szt.); Powierzchnia utworzonych serwerowni (m.kw.); Powierzchnia zmodernizowanych serwerowni (m.kw.). Liczba punktów w tym kryterium nie będzie zależeć od wartości docelowych poszczególnych wskaźników, ale od ich poprawnego zdefiniowania oraz adekwatności do zakresu projektu. 5

6 państwa, pośrednio umożliwiających świadczenie e-usług publicznych (m.in. dzięki optymalizacji wykorzystania infrastruktury oraz modernizacji i integracji rejestrów publicznych). będzie wypełnienie każdego formularza (np. zeznania podatkowego). Jeśli udostępniana jest usługa zintegrowana, polegająca na załatwieniu kilku spraw jednocześnie za pomocą wypełnienia jednego formularza lub jednej procedury elektronicznej, powinno to być zaznaczone w opisie projektu a usługa taka wlicza się we wskaźnik jako dodatkowa jedna usługa. Usługami nie są natomiast specyficzne cechy, elementy lub opcje związane z realizacją danej sprawy drogą elektroniczną. Tego typu efekty mogą być wykazywane jako funkcjonalności, związane z poszczególnymi usługami. Usługą nie jest również umożliwienie dostępu/pobierania/przeszukiwania informacji sektora publicznego. Tego rodzaju efekty w celu szczegółowym 2 POPC mają znaczenie jako dodatkowe elementy projektów i powinny być wykazywane w ramach warunku 28 wraz z wykazaniem stopnia zaawansowania sposobu udostępniania danych. Projekty, których głównym efektem jest poprawa możliwości dostępu do informacji sektora publicznego będą wspierane w trybie konkursowym w ramach celu szczegółowego 4 POPC. Wnioskodawca powinien przedstawić, jakie e-usługi publiczne (skierowane do klientów zewnętrznych administracji: A2B/A2C) oraz wewnątrzadministracyjne (A2A) zostaną wdrożone lub będą mogły zostać wdrożone dzięki realizacji projektu oraz jaki będzie poziom dojrzałości tworzonych lub rozwijanych e-usług publicznych: 1-informacja o możliwości skorzystania z usługi, 2-interakcja (możliwość pobrania formularza), 3-dwustronna interakcja (możliwość pobrania i odesłania formularza), 4-pełna transakcyjność (pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością), 5-personalizacja (dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta/wyjście z inicjatywą wyświadczenia usługi przez podmiot publiczny) według formatu tabeli usług i funkcjonalności, której wzór załączono do niniejszych warunków. Wnioskodawca powinien również w miarę możliwości przedstawić, jakie najważniejsze nowe funkcjonalności (tj. szczególne cechy/elementy danej usługi) będą wdrożone w ramach poszczególnych usług. Należy przedstawić: 6

7 1. Poziom dojrzałości wdrażanych lub rozwijanych w ramach projektu e-usług publicznych (oceniany będzie poziom dojrzałości e-usług przeważający w całym projekcie), np. w sytuacji gdy w projekcie realizowane będą 2 usługi na poziomie 4 (pełna transakcyjność) i 3 usługi na poziomie 3 (dwustronna interakcja) to projekt otrzyma pkt. jak za 3 poziom dojrzałości.), 2. Czy istnieje możliwość dostępu do e-usług za pośrednictwem różnych technologii i urządzeń, przez dowolny kanał komunikacji elektronicznej (w tym urządzeń mobilnych), 3. Integracyjny charakter projektu, tj. w jakim zakresie projekt integruje e-usługi i procesy administracji (np. w ramach portalu o określonym przeznaczeniu, który udostępnia informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwia realizację transakcji, a poziom integracji stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji z innych instytucji - należy wskazać integrowane systemy oraz portale). 4. W jaki sposób projekt służy poprawie jakości danych, interoperacyjności oraz udostępnianiu rejestrów publicznych i danych istotnych z punktu widzenia świadczenia e-usług publicznych. Należy wskazać rejestry i dane, dotyczący ich planowany zakres prac, sposoby ich udostępnienia oraz grupy uprawnione do dostępu, 5. W jakim zakresie rozwijane e-usługi i funkcjonalności wewnątrzadministracyjne (A2A) stanowią bazę do udostępniania priorytetowych e-usług publicznych, 6. W jakim zakresie projekt przyczynia się do optymalizacji inwestycji w infrastrukturę oraz jej wykorzystania, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej. 20. Projekt usprawnia realizację procesów realizowanych przez podmioty publiczne - Wnioskodawcę i/lub inne jednostki publiczne (pjb, jst itp.) Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. W ramach warunku należy: przedstawić i uzasadnić wstępny opis głównych procesów realizowanych w podmiotach publicznych, które projekt ma usprawniać (zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i podmiotów zewnętrznych), z wyróżnieniem stanu aktualnego (AS-IS) oraz docelowego, uzyskanego w wyniku realizacji projektu (TO-BE). (przy uwzględnieniu przepisów prawnych regulujących procesy, na które projekt będzie miał wpływ) Max 8 pkt. 7

8 Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. 21. Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej/docelowych użytkowników systemu 22. Projekt jest komplementarny z innymi projektami informatycznymi wdrożonymi lub realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym W ramach warunku należy: 1. precyzyjnie określić grupę docelową wraz ze wskazaniem wiarygodnej metodologii zidentyfikowania potencjalnych grup odbiorców planowanych e-usług oraz ich potrzeb; 2. dokonać analizy stopnia wykorzystania e-usług przez grupę docelową oraz kluczowych czynników wpływających na ten stopień wykorzystania. W trakcie oceny warunku badana będzie rzetelność analizy, sposób jej dokonania a w szczególności rzeczywiste i udowodnione dopasowanie projektu do potrzeb klientów usług. Premiowany będzie opis z punktu widzenia klientów usług. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. Należy wykazać, czy projekt jest powiązany z innymi projektami informatycznymi podmiotów publicznych oraz że nie powiela modułów i usług, które są eksploatowane lub budowane przez inne podmioty. Należy również przedstawić: czy realizacja projektu jest niezbędna dla powodzenia innych projektów (czy od efektów projektu zależy możliwość realizacji innych projektów związanych ze świadczeniem e-usług publicznych przez wnioskodawcę lub inne podmioty szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego), w jakim zakresie (w zakresie jakich usług i funkcjonalności) i dzięki jakim rozwiązaniom organizacyjnym i technicznym projekt wygeneruje efekty synergii z innymi projektami informatycznymi podmiotów publicznych, oraz czy zostały przygotowane rozwiązania alternatywne na wypadek opóźnień lub braku realizacji projektów synergicznych (jeżeli dany projekt jest zależny od innych przedsięwzięć), Premiowane będzie przedstawienie mapy kompatybilności w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej. Mapa kompatybilności prezentować powinna cechy systemów informatycznych, które umożliwiają bezproblemową współpracę pomiędzy systemami, w szczególności wymianę danych między systemami. Mapa taka powinna prezentować Max. 10 pkt. Max. 12 pkt. 8

9 również (o ile występuje) kompatybilność wsteczną i w przód, czyli zgodność ze starszymi wersjami oraz z planowanymi wersjami przyszłymi. 23. Dla projektu dokonano wstępnej analizy kosztów i korzyści, której wyniki potwierdziły, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną wykorzystane w sposób efektywny Negatywna ocena może być przyznana w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wykaże, że działania podejmowane w ramach projektu nie dublują się z zakresem innych projektów zrealizowanych bądź aktualnie realizowanych w danym obszarze tematycznym przez wnioskodawcę lub inne podmioty. W ramach warunku sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca trafnie określił koszty i korzyści finansowe, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, związane z realizacją projektu - przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. 1. Oceniane będą przedstawione koszty w tym oceniana będzie trafność identyfikacji oraz metodologiczna rzetelność szacunku: kosztów dla wnioskodawcy w różnych kategoriach: oprogramowanie, infrastruktura, szkolenia, koszty osobowe i inne, zarówno w okresie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu (utrzymanie), kosztów dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy. Koszty infrastrukturalne powinny być uzasadnione nieadekwatnością dostępnych zasobów oraz niemożliwością bądź niezasadnością skorzystania z oferty komercyjnych rozwiązań np. opartych na technologii chmury obliczeniowej. 2. Ocenie podlegać będzie aspekt korzyści - w szczególności uwaga zostanie zwrócona na: trafność identyfikacji oraz metodologiczną rzetelność szacunku korzyści dla wnioskodawcy, trafność identyfikacji oraz metodologiczną rzetelność szacunku korzyści dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy, poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub jakości życia obywateli poprzez ułatwienie kontaktów grupy docelowej/użytkowników systemu z administracją publiczną (w tym: wskaźniki odnoszące się do tej korzyści), liczebność grupy docelowej i użytkowników, uzasadnienie dla planowanej wielkości wydatków infrastrukturalnych, metody, w oparciu o które dokonano szacunków i przeliczeń wielkości niefinansowych na wartości pieniężne. Max. 14 pkt. 9

10 Korzyści mogą zostać przedstawione również jako uniknięcie konsekwencji i ryzyk w sytuacji braku realizacji projektu i jego poszczególnych elementów. 3. Ocenie podlegać będzie również efektywność realizacji projektu w szczególności uwaga zostanie zwrócona na: sposoby kwantyfikacji (ilościowe ujęcie zjawiska ujętego opisowo) efektywności projektu w okresie referencyjnym 15 lat, czy liczebność grupy docelowej tj. użytkowników/klientów usług jest adekwatna do kosztów realizacji projektu (nie jest celowe wdrażanie kosztownej usługi skierowanej do wąskiej grupy odbiorców), jakość przedstawionej przez Wnioskodawcę odpowiedzi na pytanie: jaki jest maksymalny zasadny do poniesienia łączny poziom kosztów na realizację i utrzymanie projektu, przy którym korzyści z projektu w okresie referencyjnym 15 lat będą wyższe niż koszty. Premiowane będą inwestycje, dla których wyliczono i szczegółowo uzasadniono ekonomiczną wartość bieżącą netto (ENPV) w ww. okresie referencyjnym. W przypadku braku wyliczenia ENPV dopuszczalne jest opisowe przedstawienie założeń metodyki wyliczania tego wskaźnika, jaką planuje się zastosować w studium wykonalności. 24. Wnioskodawca dokonał analizy zależności realizacji projektu od zmian przepisów prawnych i przedstawił zakres stosownych zmian w powiązaniu z wstępnym harmonogramem realizacji projektu Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę W ramach warunku należy wykazać, czy realizacja projektu uzależniona jest od zmian legislacyjnych. Należy przedstawić analizę w tym zakresie, harmonogram niezbędnych zmian prawnych oraz stan prac legislacyjnych nad tymi zmianami. W przypadku, kiedy realizacja projektu nie wymaga zmian legislacyjnych również trzeba przedstawić analizę potwierdzającą, iż nie są wymagane zmiany przepisów w tym zakresie. Jeśli wnioskodawca nie posiada inicjatywy prawodawczej w zakresie projektu, należy wskazać podmiot, który taką inicjatywę posiada oraz wskazać istotne okoliczności od których może zależeć, czy podmiot ten zainicjuje w odpowiednim terminie niezbędne zmiany legislacyjne. Liczba punktów będzie uzależniona od jakości przedstawionej analizy. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. Max 8 pkt. 10

11 25. W ramach projektu dokonano wstępnej analizy ryzyk związanych z projektem i zaplanowano środki zaradcze (dotyczy zarówno ryzyk odnoszących się do okresu wdrażania, jak i eksploatacji). 26. Projekt zapewnia możliwość bezpiecznego uwierzytelniania tożsamości użytkowników systemu i ochronę danych osobowych W ramach warunku należy przedstawić rzetelną i realistyczną ocenę ryzyk brzegowych, możliwych do określenia na etapie przygotowań projektu do realizacji. Wnioskodawca powinien wskazać: dla każdego ryzyka brzegowego: prawdopodobieństwo zaistnienia (w skali 1-mało prawdopodobne, 2-średnio prawdopodobne, 3-bardzo prawdopodobne), dla każdego ryzyka sposób i stopień potencjalnego negatywnego wpływu na realizację projektu, wraz z umiejscowieniem na skali ciężkości szkód (1-nieznaczne, 2-poważne, 3-skutkujące niepowodzeniem całego projektu), dla każdego ryzyka: opis zarówno planowanych środków zaradczych jak i w przypadku wystąpienia ryzyka opis działań niezbędnych dla zminimalizowania skutków ryzyka. Wnioskodawca powinien odnieść się w szczególności do ryzyk: zagrażających osiągnięciu celów projektu, zagrażających realizacji projektu w założonym terminie, zagrażających efektywności wydatkowania środków (przewyższeniem korzyści przez koszty). Dodatkowe punkty można uzyskać za odniesienie do sposobu wykorzystania ryzyk pozytywnych tj. ewentualnych zdarzeń niezależnych od zespołu projektowego, które mogą stwarzać dodatkowe szanse na wzmocnienie efektów projektu w trakcie jego realizacji i eksploatacji. Premiowane będą projekty, dla których Wnioskodawca posiada strategię / metodykę zarządzania ryzykiem (należy ją załączyć do kwestionariusza). Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę W ramach warunku należy przedstawić sposób uwierzytelniania dostępu do systemu oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych znajdujących się w systemie. Dodatkowo premiowane będą projekty wykorzystujące dostępne metody uwierzytelniania (w szczególności profil zaufany epuap), ograniczające wielość loginów i haseł, realizujące w praktyce zasadę pojedynczego logowania (Single Sign On). Jeżeli projekt przewiduje inne sposoby uwierzytelniania niż profil zaufany epuap (obok lub zamiast), należy ten fakt uzasadnić, wskazując, dlaczego poziom Max. 10 pkt. Max 6 pkt. 11

12 bezpieczeństwa zapewniany przez profil zaufany epuap jest zbyt niski lub zbyt wysoki dla potrzeb projektu. 27. W projekcie zastosowane zostały standardy umożliwiające udostępnianie przewidzianych w projekcie usług i/lub danych i/lub funkcjonalności poprzez platformę epuap 28. Projekt obejmuje działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 29. Usługi wytworzone w ramach projektu mają zasięg transgraniczny 30. Projekt posiada gotowe studium wykonalności W ramach warunku premiowane będą przedsięwzięcia, w ramach których wykorzystywane będą mechanizmy/usługi świadczone w ramach platformy e-puap i/lub przedsięwzięcia umożliwiające wprowadzenie standardów niezbędnych dla rozwoju upowszechniania i świadczenia e-usług w ramach platformy e-puap. Konieczne jest przedstawienie modelu współpracy w tym zakresie w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej. W ramach warunku należy opisać wpływ projektu na dostęp do informacji sektora publicznego. Premiowane będą projekty: 1. udostępniające szeroki zakres informacji sektora publicznego, 2. udostępniające informacje o udowodnionym przez Wnioskodawcę znacznym potencjale dla ponownego wykorzystania, 3. obejmujące profesjonalne przygotowanie informacji do ponownego przetworzenia i maszynowego odczytu, w szczególności poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów (API), udostępnienie on-line repozytoriów z danymi jednostkowymi, przeprowadzenie procedur poprawy jakości danych w rejestrach publicznych. W ramach warunku sprawdzeniu podlega obszar, na jakim realizowany będzie projekt (obszar na którym faktycznie dostępne będą e-usługi zrealizowane w ramach projektu w pełnej funkcjonalności). Premiowane będą projekty umożliwiające wymianę danych z publicznymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w innych państwach Unii Europejskiej. Należy załączyć kopię studium wykonalności do kwestionariusza. Max 8 pkt. Max 12 pkt. Max 6 pkt. Max 6 pkt. 12

13 31 Projekt realizuje potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym Należy wykazać, że realizacja projektu wynika z dokumentu strategicznego o charakterze resortowym (nie będzie punktowane odwoływanie się do dokumentów programowych POPC lub innych dokumentów o charakterze strategii ogólnokrajowej). Max 6 pkt. Suma punktów:

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych

Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1 Bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać,

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvi/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia czerwca 2017 roku Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r.

Uchwała nr 17. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 19 czerwca 2015r. Uchwała nr 7 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 204-2020 z dnia 9 czerwca 205r. w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji Uchwała nr 3/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 39/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 39/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ, 04.09.2017 r. Załącznik nr 3b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata 2014 2020 2 Cyfrowe Lubelskie Główna alokacja: 67 920 334 EUR + Rezerwa wykonania: 4 335 340 EUR 2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.2

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r.,

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA TORUŃ, 04.08.2017 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW-VB KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Załącznik nr 3 Kryteria merytoryczne dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 11/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 11/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ projektu tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 19/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 19/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 19/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ projektu tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Składanie wniosku o dofinansowanie Samodzielne utworzenie konta w GWA dostępnego na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Bardziej szczegółowo

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Dział Bibliotek

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Typ projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNO -HORYZONTALNE

KRYTERIA MERYTORYCZNO -HORYZONTALNE Załącznik do Uchwały nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22.05.2015 r. KRYTERIA MERYTORYCZNO -HORYZONTALNE Kryteria merytoryczno-horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020 2 KRYTERIA FORMALNE L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena Wnioskodawca spełnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 1 Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 2 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego Sektor ochrony zdrowia w RPO WM 14-20 Infrastruktura Usługi opieki zdrowotnej E- zdrowie Działanie 6.1

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

PO Polska cyfrowa

PO Polska cyfrowa PO Polska cyfrowa 2014-2020 wersja 3.0 Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 23 października 2013 r. Cele PO PC

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Warszawa, 6.10.2015 r. Adresaci III osi priorytetowej POPC: - grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE Załącznik nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych, w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Typ projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wniosek o dofinansowanie projektu.

Prezentacja Wniosek o dofinansowanie projektu. Prezentacja Wniosek o dofinansowanie projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS Zielona Góra, 12 lipca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 175/212/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2017 roku WYCIĄG z kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka eusług, Procesy:

Charakterystyka eusług, Procesy: Lista eusług dla część nr 1 zamówienia Informacje o eusługach: Zał. nr 1 do OPZ Definicje: WN Wnioskodawca, POP - Portal Obsługi Podatników, KPO - Konto Płatności On-line w POP, Podatki System obsługi

Bardziej szczegółowo

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe. W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowej

Bardziej szczegółowo

H PUNKTÓW OPIS KRYTERIUM

H PUNKTÓW OPIS KRYTERIUM KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ DLA OBSZARU TEMATYCZNEGO OCHRONA ZDROWIA W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Cel I Promocja zdrowego trybu Ŝycia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo