Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu)"

Transkrypt

1 Lp. Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu) 1. Nazwa projektu 2. Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Należy podać nazwę instytucji i wskazać, w którą kategorię beneficjentów celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpisuje się Wnioskodawca. 3. Koszt realizacji projektu (w PLN) 4. Okres realizacji projektu od do (mm-rrrr) Sprawdzeniu podlega, czy czas realizacji projektu mieści się w ramach czasowych PO PC tj.: - czy termin rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie jest wcześniejszy niż 1 stycznia 2014 r., - czy termin zakończenia realizacji projektu nie jest późniejszy niż 31 grudnia 2022 ( n+3 pomniejszone o 12 miesięcy marginesu na opóźnienia oraz czas dla instytucji systemu wdrażania POPC na rozliczenie projektu oraz programu). 5. Skrócony opis projektu Należy przedstawić syntetyczne streszczenie celów i założeń projektu ze szczególnym wskazaniem, jakie e-usługi powstaną w wyniku jego realizacji. 6. Innowacyjny charakter projektu Limit objętości: max 500 wyrazów Należy wykazać, na czym polega innowacyjność projektu: w aspekcie technologicznym oraz przewidywanych efektów realizacji (np. udostępnianych nowych usług, dotychczas niedostępnych w formie elektronicznej). Limit objętości: max 500 wyrazów 7. Interoperacyjność systemu Należy wykazać, czy wdrażane rozwiązania w ramach projektu są: neutralne technologicznie, oparte na otwartych standardach, oparte na modelu usługowym (m.in. rozdzielenie warstwy danych od warstwy wizualizacyjnej, usługi i dane są dostępne dla innych systemów poprzez interfejsy webapi), przystosowane do uruchomienia na platformie wirtualizacyjnej lub w chmurze, zgodne ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), posiadają mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania w cyberprzestrzeni, w warstwie sieciowej kompatybilne z protokołem IPv6. 8. Prawny obowiązek realizacji projektu W ramach warunku należy wskazać: Czy konieczność realizacji projektu wynika z prawnych zobowiązań wobec UE? Jeśli tak, to z jakich? Czy brak realizacji projektu może wywołać konsekwencje ze strony UE? 1

2 9. Zakres potrzeb doradczych niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu Czy konieczność realizacji projektu wynika z zobowiązań wynikających z prawa krajowego? Pole służy rozeznaniu potrzeb dotyczących zapewnienia ze strony instytucji systemu realizacji POPC niezbędnego wsparcia doradczego dla podmiotów realizujących projekty w celu szczegółowym 2 II osi priorytetowej PO PC. 10. Dane kontaktowe Należy wskazać dane osoby do kontaktów w sprawie kwestionariusza Warunki formalne (niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków stanowi podstawę do odrzucenia projektu) 11. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2 Podniesienie dostępności i jakości e- usług publicznych PO PC 12. Projekt przyczynia się do realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 13. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE Należy wykazać, iż cele projektu są zgodne z założeniami celu szczegółowego 2 POPC Podniesienie jakości i dostępności e- usług publicznych. Wnioskodawca powinien odwołać się do celów wymienionych w celu szczegółowym 2 POPC i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi. Należy wykazać, iż cele projektu są zgodne z założeniami i celami wskazanymi w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Wnioskodawca powinien odwołać się do celów, obszarów i/lub kluczowych działań wymienionych w PZIP (rozdz i 6) i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi. Należy wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, tj. co najmniej wykluczyć negatywny wpływ w następującym zakresie: równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym szczególnie ze względu na niepełnosprawność (zgodność ze standardami WCAG - Web Content Accessibility Guidelines, obejmującymi szereg zaleceń dla tworzenia zawartości sieci www w możliwie najbardziej dostępnej formie). Należy wykazać, że zastosowane zostaną standardy WCAG, co zapewni, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy itp. zrównoważonego rozwoju/wpływu na środowisko (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko 1 ). 1 Wnioskodawcy powinni zapoznać się z zaleceniami wynikającymi z wykonanej dla POPC Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 2

3 W uzasadnieniu należy wskazać jakie działania/procedury podejmie wnioskodawca w celu zapewnienia przestrzegania przy realizacji projektu ww. zasad oraz jakie usprawnienia w tym zakresie będą oferowały projektowane e-usługi/funkcjonalności. 14. Projekt ma zasięg ogólnokrajowy 15. Wnioskodawca wykazał, że posiada lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu będzie posiadał zdolność finansowo-organizacyjną (odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i finansowy) pozwalającą na realizację projektu oraz zapewniającą trwałość projektu. Należy wykazać, że e-usługi/funkcjonalności, które będą wynikiem realizacji projektu będą dostępne / świadczone na terenie całego kraju. Wnioskodawca powinien: przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do realizacji projektu oraz utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia e-usług publicznych na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie. wskazać podmiot (jednostka organizacyjna np. departament) odpowiedzialny za utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz rolę, jaką pełni w organizacji, jaką rolę będzie pełnił na każdym etapie realizacji projektu i w okresie trwałości projektu. Opis powinien posiadać realistyczne założenia pozwalające na stwierdzenie, że Wnioskodawca jest lub będzie odpowiednio przygotowany do realizacji i utrzymania efektów realizacji projektu. 3

4 16. Projekt wpisuje się w jeden z priorytetowych obszarów wskazanych w POPC i/lub ma charakter ponadsektorowy 17. Projekt jest wykonalny organizacyjnie, technicznie i finansowo Warunki merytoryczne (strategiczne) 2 W ramach warunku należy wykazać, w który priorytetowy obszar wskazany w POPC wpisuje się projekt (sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie; rynek pracy; ochrona zdrowia; wymiar sprawiedliwości i sądownictwo; bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe; rolnictwo; prowadzenie działalności gospodarczej; zamówienia publiczne; podatki i cła; ubezpieczenia i świadczenia społeczne; prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych; nauka i szkolnictwo wyższe). W ramach warunku Wnioskodawca powinien przedstawić opis wykonalności projektu, który zawiera realistyczne założenia i pozwala na stwierdzenie, że projekt będzie wykonalny organizacyjnie, technicznie i finansowo. Opis ten powinien zawierać: zdefiniowanie faz cyklu życia projektu (począwszy od prac analitycznych, zdefiniowania strategii, poprzez kolejne etapy wdrożeniowe, testy, rozwój i utrzymanie itp.), harmonogram rzeczowo-finansowy (czy harmonogram jest czytelny, wystarczająco szczegółowy i realistyczny), w którym zawarto model finansowania i określono zadania projektowe i kamienie milowe odzwierciedlające kolejne etapy realizacji projektu, opracowany system zarządzania projektem (wraz z podaniem metodyki realizacji) i strukturę zespołu projektowego: należy przedstawić zarys planowanej struktury (należy wskazać ile osób będzie wchodziło w skład głównego trzonu zespołu projektowego oraz jakie będą ich kwalifikacje, jaki zakres kompetencji) i podział odpowiedzialności w ramach zespołu projektowego i całej organizacji; należy wskazać, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w formie partnerstwa/konsorcjum (jeśli tak, to czy umowa partnerska / konsorcjum została już podpisana). Punktacja Max 16 pkt. Max 10 pkt. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. 18 Projekt posiada jasno W ramach warunku ocenie będzie podlegać, czy i w jakim stopniu: Max 10 pkt. 2 W przypadku projektów nie realizujących e-usług publicznych (tj. usług A2C/A2B) warunki 26, 28 i 29 nie mają zastosowania. Łączny wynik oceny projektu (jako % możliwych do uzyskania punktów) zostanie określony z pominięciem tych warunków. 4

5 określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 19 Efektem projektu jest: - bezpośrednie wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych i/lub podniesienie poziomu ich dojrzałości i/lub - wzmocnienie horyzontalnych funkcji systemu informacyjnego 1. projekt posiada jasno określony cel społeczny odnoszący się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców, poprawy jakości życia obywateli i/lub usprawnienia funkcjonowania państwa, wyrażony adekwatnym, mierzalnym, obiektywnie weryfikowalnym wskaźnikiem (lub wskaźnikami) rezultatu, dla którego oszacowano poziom bazowy oraz docelowy, 2. projekt realizuje wskaźniki produktu określone dla 2 osi PO PC, odnoszące się do e- usług publicznych (tj. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja ; Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością ) i/lub, o ile jest to uzasadnione zakresem projektu, inne wskaźniki produktu specyficzne dla projektu 3 ; wskaźniki są realne (możliwe do osiągnięcia), nieprzeszacowane, posiadają trafnie określone wartości bazowe (w przypadku wskaźników programowych POPC wartości bazowe powinny wynosić 0) i docelowe, zaś wnioskodawca przedstawił uzasadnienie dla ich doboru i oszacowanych wartości. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę Przez elektroniczną usługę publiczną rozumie się działanie podmiotu publicznego, polegające na umożliwieniu odbiorcy usługi realizacji drogą elektroniczną obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa. E-usługi publiczne powinny być definiowane w sposób jak najbardziej szczegółowy oraz przedstawione z punktu widzenia klienta (obywatela lub przedsiębiorcy) jako konkretne sprawy, które można załatwić przez internet. Do usług zalicza się również ułatwienie wypełnienia obowiązku wobec państwa (np. podatkowego, rejestracyjnego, sprawozdawczego) dzięki umożliwieniu bądź poprawie warunków (np. poziomu dojrzałości) realizacji tego obowiązku drogą elektroniczną. Przykładowo, jako osobne usługi należy traktować wpis, wypis czy zmianę danych w rejestrze publicznym. Jeśli udostępniane są interaktywne formularze do różnych procedur, osobną usługą Max 42 pkt. 3 W szczególności, dopuszcza się użycie następujących wskaźników produktu, rozważanych do wprowadzenia na poziomie Uszczegółowienia POPC: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (szt.); Liczba zmodernizowanych rejestrów publicznych (szt.); Powierzchnia utworzonych serwerowni (m.kw.); Powierzchnia zmodernizowanych serwerowni (m.kw.). Liczba punktów w tym kryterium nie będzie zależeć od wartości docelowych poszczególnych wskaźników, ale od ich poprawnego zdefiniowania oraz adekwatności do zakresu projektu. 5

6 państwa, pośrednio umożliwiających świadczenie e-usług publicznych (m.in. dzięki optymalizacji wykorzystania infrastruktury oraz modernizacji i integracji rejestrów publicznych). będzie wypełnienie każdego formularza (np. zeznania podatkowego). Jeśli udostępniana jest usługa zintegrowana, polegająca na załatwieniu kilku spraw jednocześnie za pomocą wypełnienia jednego formularza lub jednej procedury elektronicznej, powinno to być zaznaczone w opisie projektu a usługa taka wlicza się we wskaźnik jako dodatkowa jedna usługa. Usługami nie są natomiast specyficzne cechy, elementy lub opcje związane z realizacją danej sprawy drogą elektroniczną. Tego typu efekty mogą być wykazywane jako funkcjonalności, związane z poszczególnymi usługami. Usługą nie jest również umożliwienie dostępu/pobierania/przeszukiwania informacji sektora publicznego. Tego rodzaju efekty w celu szczegółowym 2 POPC mają znaczenie jako dodatkowe elementy projektów i powinny być wykazywane w ramach warunku 28 wraz z wykazaniem stopnia zaawansowania sposobu udostępniania danych. Projekty, których głównym efektem jest poprawa możliwości dostępu do informacji sektora publicznego będą wspierane w trybie konkursowym w ramach celu szczegółowego 4 POPC. Wnioskodawca powinien przedstawić, jakie e-usługi publiczne (skierowane do klientów zewnętrznych administracji: A2B/A2C) oraz wewnątrzadministracyjne (A2A) zostaną wdrożone lub będą mogły zostać wdrożone dzięki realizacji projektu oraz jaki będzie poziom dojrzałości tworzonych lub rozwijanych e-usług publicznych: 1-informacja o możliwości skorzystania z usługi, 2-interakcja (możliwość pobrania formularza), 3-dwustronna interakcja (możliwość pobrania i odesłania formularza), 4-pełna transakcyjność (pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością), 5-personalizacja (dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta/wyjście z inicjatywą wyświadczenia usługi przez podmiot publiczny) według formatu tabeli usług i funkcjonalności, której wzór załączono do niniejszych warunków. Wnioskodawca powinien również w miarę możliwości przedstawić, jakie najważniejsze nowe funkcjonalności (tj. szczególne cechy/elementy danej usługi) będą wdrożone w ramach poszczególnych usług. Należy przedstawić: 6

7 1. Poziom dojrzałości wdrażanych lub rozwijanych w ramach projektu e-usług publicznych (oceniany będzie poziom dojrzałości e-usług przeważający w całym projekcie), np. w sytuacji gdy w projekcie realizowane będą 2 usługi na poziomie 4 (pełna transakcyjność) i 3 usługi na poziomie 3 (dwustronna interakcja) to projekt otrzyma pkt. jak za 3 poziom dojrzałości.), 2. Czy istnieje możliwość dostępu do e-usług za pośrednictwem różnych technologii i urządzeń, przez dowolny kanał komunikacji elektronicznej (w tym urządzeń mobilnych), 3. Integracyjny charakter projektu, tj. w jakim zakresie projekt integruje e-usługi i procesy administracji (np. w ramach portalu o określonym przeznaczeniu, który udostępnia informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwia realizację transakcji, a poziom integracji stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji z innych instytucji - należy wskazać integrowane systemy oraz portale). 4. W jaki sposób projekt służy poprawie jakości danych, interoperacyjności oraz udostępnianiu rejestrów publicznych i danych istotnych z punktu widzenia świadczenia e-usług publicznych. Należy wskazać rejestry i dane, dotyczący ich planowany zakres prac, sposoby ich udostępnienia oraz grupy uprawnione do dostępu, 5. W jakim zakresie rozwijane e-usługi i funkcjonalności wewnątrzadministracyjne (A2A) stanowią bazę do udostępniania priorytetowych e-usług publicznych, 6. W jakim zakresie projekt przyczynia się do optymalizacji inwestycji w infrastrukturę oraz jej wykorzystania, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej. 20. Projekt usprawnia realizację procesów realizowanych przez podmioty publiczne - Wnioskodawcę i/lub inne jednostki publiczne (pjb, jst itp.) Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. W ramach warunku należy: przedstawić i uzasadnić wstępny opis głównych procesów realizowanych w podmiotach publicznych, które projekt ma usprawniać (zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i podmiotów zewnętrznych), z wyróżnieniem stanu aktualnego (AS-IS) oraz docelowego, uzyskanego w wyniku realizacji projektu (TO-BE). (przy uwzględnieniu przepisów prawnych regulujących procesy, na które projekt będzie miał wpływ) Max 8 pkt. 7

8 Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. 21. Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej/docelowych użytkowników systemu 22. Projekt jest komplementarny z innymi projektami informatycznymi wdrożonymi lub realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym W ramach warunku należy: 1. precyzyjnie określić grupę docelową wraz ze wskazaniem wiarygodnej metodologii zidentyfikowania potencjalnych grup odbiorców planowanych e-usług oraz ich potrzeb; 2. dokonać analizy stopnia wykorzystania e-usług przez grupę docelową oraz kluczowych czynników wpływających na ten stopień wykorzystania. W trakcie oceny warunku badana będzie rzetelność analizy, sposób jej dokonania a w szczególności rzeczywiste i udowodnione dopasowanie projektu do potrzeb klientów usług. Premiowany będzie opis z punktu widzenia klientów usług. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. Należy wykazać, czy projekt jest powiązany z innymi projektami informatycznymi podmiotów publicznych oraz że nie powiela modułów i usług, które są eksploatowane lub budowane przez inne podmioty. Należy również przedstawić: czy realizacja projektu jest niezbędna dla powodzenia innych projektów (czy od efektów projektu zależy możliwość realizacji innych projektów związanych ze świadczeniem e-usług publicznych przez wnioskodawcę lub inne podmioty szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego), w jakim zakresie (w zakresie jakich usług i funkcjonalności) i dzięki jakim rozwiązaniom organizacyjnym i technicznym projekt wygeneruje efekty synergii z innymi projektami informatycznymi podmiotów publicznych, oraz czy zostały przygotowane rozwiązania alternatywne na wypadek opóźnień lub braku realizacji projektów synergicznych (jeżeli dany projekt jest zależny od innych przedsięwzięć), Premiowane będzie przedstawienie mapy kompatybilności w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej. Mapa kompatybilności prezentować powinna cechy systemów informatycznych, które umożliwiają bezproblemową współpracę pomiędzy systemami, w szczególności wymianę danych między systemami. Mapa taka powinna prezentować Max. 10 pkt. Max. 12 pkt. 8

9 również (o ile występuje) kompatybilność wsteczną i w przód, czyli zgodność ze starszymi wersjami oraz z planowanymi wersjami przyszłymi. 23. Dla projektu dokonano wstępnej analizy kosztów i korzyści, której wyniki potwierdziły, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną wykorzystane w sposób efektywny Negatywna ocena może być przyznana w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wykaże, że działania podejmowane w ramach projektu nie dublują się z zakresem innych projektów zrealizowanych bądź aktualnie realizowanych w danym obszarze tematycznym przez wnioskodawcę lub inne podmioty. W ramach warunku sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca trafnie określił koszty i korzyści finansowe, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, związane z realizacją projektu - przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. 1. Oceniane będą przedstawione koszty w tym oceniana będzie trafność identyfikacji oraz metodologiczna rzetelność szacunku: kosztów dla wnioskodawcy w różnych kategoriach: oprogramowanie, infrastruktura, szkolenia, koszty osobowe i inne, zarówno w okresie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu (utrzymanie), kosztów dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy. Koszty infrastrukturalne powinny być uzasadnione nieadekwatnością dostępnych zasobów oraz niemożliwością bądź niezasadnością skorzystania z oferty komercyjnych rozwiązań np. opartych na technologii chmury obliczeniowej. 2. Ocenie podlegać będzie aspekt korzyści - w szczególności uwaga zostanie zwrócona na: trafność identyfikacji oraz metodologiczną rzetelność szacunku korzyści dla wnioskodawcy, trafność identyfikacji oraz metodologiczną rzetelność szacunku korzyści dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy, poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub jakości życia obywateli poprzez ułatwienie kontaktów grupy docelowej/użytkowników systemu z administracją publiczną (w tym: wskaźniki odnoszące się do tej korzyści), liczebność grupy docelowej i użytkowników, uzasadnienie dla planowanej wielkości wydatków infrastrukturalnych, metody, w oparciu o które dokonano szacunków i przeliczeń wielkości niefinansowych na wartości pieniężne. Max. 14 pkt. 9

10 Korzyści mogą zostać przedstawione również jako uniknięcie konsekwencji i ryzyk w sytuacji braku realizacji projektu i jego poszczególnych elementów. 3. Ocenie podlegać będzie również efektywność realizacji projektu w szczególności uwaga zostanie zwrócona na: sposoby kwantyfikacji (ilościowe ujęcie zjawiska ujętego opisowo) efektywności projektu w okresie referencyjnym 15 lat, czy liczebność grupy docelowej tj. użytkowników/klientów usług jest adekwatna do kosztów realizacji projektu (nie jest celowe wdrażanie kosztownej usługi skierowanej do wąskiej grupy odbiorców), jakość przedstawionej przez Wnioskodawcę odpowiedzi na pytanie: jaki jest maksymalny zasadny do poniesienia łączny poziom kosztów na realizację i utrzymanie projektu, przy którym korzyści z projektu w okresie referencyjnym 15 lat będą wyższe niż koszty. Premiowane będą inwestycje, dla których wyliczono i szczegółowo uzasadniono ekonomiczną wartość bieżącą netto (ENPV) w ww. okresie referencyjnym. W przypadku braku wyliczenia ENPV dopuszczalne jest opisowe przedstawienie założeń metodyki wyliczania tego wskaźnika, jaką planuje się zastosować w studium wykonalności. 24. Wnioskodawca dokonał analizy zależności realizacji projektu od zmian przepisów prawnych i przedstawił zakres stosownych zmian w powiązaniu z wstępnym harmonogramem realizacji projektu Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę W ramach warunku należy wykazać, czy realizacja projektu uzależniona jest od zmian legislacyjnych. Należy przedstawić analizę w tym zakresie, harmonogram niezbędnych zmian prawnych oraz stan prac legislacyjnych nad tymi zmianami. W przypadku, kiedy realizacja projektu nie wymaga zmian legislacyjnych również trzeba przedstawić analizę potwierdzającą, iż nie są wymagane zmiany przepisów w tym zakresie. Jeśli wnioskodawca nie posiada inicjatywy prawodawczej w zakresie projektu, należy wskazać podmiot, który taką inicjatywę posiada oraz wskazać istotne okoliczności od których może zależeć, czy podmiot ten zainicjuje w odpowiednim terminie niezbędne zmiany legislacyjne. Liczba punktów będzie uzależniona od jakości przedstawionej analizy. Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę. Max 8 pkt. 10

11 25. W ramach projektu dokonano wstępnej analizy ryzyk związanych z projektem i zaplanowano środki zaradcze (dotyczy zarówno ryzyk odnoszących się do okresu wdrażania, jak i eksploatacji). 26. Projekt zapewnia możliwość bezpiecznego uwierzytelniania tożsamości użytkowników systemu i ochronę danych osobowych W ramach warunku należy przedstawić rzetelną i realistyczną ocenę ryzyk brzegowych, możliwych do określenia na etapie przygotowań projektu do realizacji. Wnioskodawca powinien wskazać: dla każdego ryzyka brzegowego: prawdopodobieństwo zaistnienia (w skali 1-mało prawdopodobne, 2-średnio prawdopodobne, 3-bardzo prawdopodobne), dla każdego ryzyka sposób i stopień potencjalnego negatywnego wpływu na realizację projektu, wraz z umiejscowieniem na skali ciężkości szkód (1-nieznaczne, 2-poważne, 3-skutkujące niepowodzeniem całego projektu), dla każdego ryzyka: opis zarówno planowanych środków zaradczych jak i w przypadku wystąpienia ryzyka opis działań niezbędnych dla zminimalizowania skutków ryzyka. Wnioskodawca powinien odnieść się w szczególności do ryzyk: zagrażających osiągnięciu celów projektu, zagrażających realizacji projektu w założonym terminie, zagrażających efektywności wydatkowania środków (przewyższeniem korzyści przez koszty). Dodatkowe punkty można uzyskać za odniesienie do sposobu wykorzystania ryzyk pozytywnych tj. ewentualnych zdarzeń niezależnych od zespołu projektowego, które mogą stwarzać dodatkowe szanse na wzmocnienie efektów projektu w trakcie jego realizacji i eksploatacji. Premiowane będą projekty, dla których Wnioskodawca posiada strategię / metodykę zarządzania ryzykiem (należy ją załączyć do kwestionariusza). Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę W ramach warunku należy przedstawić sposób uwierzytelniania dostępu do systemu oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych znajdujących się w systemie. Dodatkowo premiowane będą projekty wykorzystujące dostępne metody uwierzytelniania (w szczególności profil zaufany epuap), ograniczające wielość loginów i haseł, realizujące w praktyce zasadę pojedynczego logowania (Single Sign On). Jeżeli projekt przewiduje inne sposoby uwierzytelniania niż profil zaufany epuap (obok lub zamiast), należy ten fakt uzasadnić, wskazując, dlaczego poziom Max. 10 pkt. Max 6 pkt. 11

12 bezpieczeństwa zapewniany przez profil zaufany epuap jest zbyt niski lub zbyt wysoki dla potrzeb projektu. 27. W projekcie zastosowane zostały standardy umożliwiające udostępnianie przewidzianych w projekcie usług i/lub danych i/lub funkcjonalności poprzez platformę epuap 28. Projekt obejmuje działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 29. Usługi wytworzone w ramach projektu mają zasięg transgraniczny 30. Projekt posiada gotowe studium wykonalności W ramach warunku premiowane będą przedsięwzięcia, w ramach których wykorzystywane będą mechanizmy/usługi świadczone w ramach platformy e-puap i/lub przedsięwzięcia umożliwiające wprowadzenie standardów niezbędnych dla rozwoju upowszechniania i świadczenia e-usług w ramach platformy e-puap. Konieczne jest przedstawienie modelu współpracy w tym zakresie w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej. W ramach warunku należy opisać wpływ projektu na dostęp do informacji sektora publicznego. Premiowane będą projekty: 1. udostępniające szeroki zakres informacji sektora publicznego, 2. udostępniające informacje o udowodnionym przez Wnioskodawcę znacznym potencjale dla ponownego wykorzystania, 3. obejmujące profesjonalne przygotowanie informacji do ponownego przetworzenia i maszynowego odczytu, w szczególności poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów (API), udostępnienie on-line repozytoriów z danymi jednostkowymi, przeprowadzenie procedur poprawy jakości danych w rejestrach publicznych. W ramach warunku sprawdzeniu podlega obszar, na jakim realizowany będzie projekt (obszar na którym faktycznie dostępne będą e-usługi zrealizowane w ramach projektu w pełnej funkcjonalności). Premiowane będą projekty umożliwiające wymianę danych z publicznymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w innych państwach Unii Europejskiej. Należy załączyć kopię studium wykonalności do kwestionariusza. Max 8 pkt. Max 12 pkt. Max 6 pkt. Max 6 pkt. 12

13 31 Projekt realizuje potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym Należy wykazać, że realizacja projektu wynika z dokumentu strategicznego o charakterze resortowym (nie będzie punktowane odwoływanie się do dokumentów programowych POPC lub innych dokumentów o charakterze strategii ogólnokrajowej). Max 6 pkt. Suma punktów:

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR (projekt) Wersja 1 Katowice, luty 2015 1. Część informacyjna... 1 I. Numer wniosku... 1 II. Tytuł projektu... 1 III. Wnioskodawca - lider projektu...

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo