WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE DOTYCZ CE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INTERNECIE MACIEJ LASKOWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE DOTYCZ CE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INTERNECIE MACIEJ LASKOWSKI"

Transkrypt

1 WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE, PRAWNE I SPOŁECZNE DOTYCZ CE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INTERNECIE MACIEJ LASKOWSKI Streszczenie W niniejszej pracy autor poddaje analizie zarówno czynniki ekonomiczne, jak i prawne czy społeczne powi zane z tematyk osób niepełnosprawnych w Internecie. Szczególna uwaga po wi cona jest osobom niewidomym, niedowidz cym oraz posiadaj cym ró ne rodzaje zaburze widzenia. Na przykładzie serwisów społeczno- ciowych (które zostały wybrane ze wzgl du na du liczb u ytkowników oraz przekrój przez wi kszo grup społecznych) tworzony jest bilans zysków i strat zwi zany z dostosowaniem (b d niedostosowaniem) serwisów WWW do potrzeb u ytkowników niepełnosprawnych. Słowa kluczowe: dost pno, accessibility, webaccessibility, osoby niepełnosprawne 1. Wprowadzenie Internet to najszybciej rozwijaj ce si medium w historii ludzko ci, które dzi ki łatwemu dost powi do informacji (w zasadzie z ka dego miejsca na Ziemi), szybkiej komunikacji mi dzy u ytkownikami i łatwo ci zdobywania wiedzy ma gigantyczny wpływ na praktycznie ka d dziedzin ycia. Odnosi si nie tylko do pojedynczych jednostek, ale dotyczy tak e znacznie wi kszych grup społecznych, tak e na poziomie narodów czy pa stw. Osoby niepełnosprawne stanowi szczególnie interesuj c grup u ytkowników Internetu usługi i dost p do informacji online s dla nich szczególnie istotne. Tim Berners-Lee, uznawany za ojca Internetu, podkre la, e sił globalnej sieci jest jej dost pno dla wszystkich [10]. Oznacza to, e ka dy, bez wzgl du na posiadane ograniczenia i ich charakter, a tak e bez wzgl du na u ywany sprz t i oprogramowanie powinien by w stanie odczyta i zrozumie tre dost pn online. Równie nawigowanie po stronach i aplikacjach WWW powinno umo liwia skorzystanie z pełni ich funkcjonalno ci, wliczaj c w to interakcj [10] Web Accessibility Initiative Web Accessibility Initiative (WAI) jest jednym z projektów realizowanych przez World Wide Web Consortium. Jego głównym celem jest tworzenie wytycznych dotycz cych dost pno ci tre ci publikowanych w Internecie dla osób niepełnosprawnych oraz koordynacja bada nad problematyk accessibility [10]. Inne, tak e kluczowe cele WAI to m.in. ([10]) tworzenie narz dzi do walidacji i ułatwiania dost pno ci czy te prowadzenie działalno ci edukacyjnej w rodowiskach webdevelopeskich. W roku 1999 WAI opublikowało zbiór dokumentów zawieraj cy sformalizowane wytyczne dotycz ce dost pno ci w Internecie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 1.0.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, W grudniu 2008 WAI opublikowało uaktualnion i bardziej neutraln technologicznie wersj WCAG oznaczon jako 2.0 [10] ARIA Stworzenie dost pnej aplikacji internetowej wymaga nie tylko dobrego designu (m.in. zaprojektowania layoutu w sposób zwi kszaj cy dost pno strony), ale tak e pisania kodu w taki sposób, aby technologie wspomagaj ce dost p były w stanie dotrze do tre ci umieszczonej na stronie b d wewn trz aplikacji, odczyta j i przetworzy na potrzeby u ytkownika. Wraz ze wzrostem stopnia zło ono ci tre ci publikowanych online, standardowe elementy j zyka HTML (takie jak znaczniki i ich atrybuty) okazuj si by niewystarczaj ce. Wiele stron czy aplikacji internetowych wykorzystuje ró nego rodzaju j zyki skryptowe do kontrolowania całego interfejsu b d jego elementów. Niestety, na chwil bie c wi kszo tego typu komponentów nie przenosi informacji semantycznych do przegl darki internetowej. World Wide Web Consortium stworzyło specyfikacj [11] o nazwie Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Applications, której celem jest zwi kszanie dost pno ci tre ci generowanych dynamicznie oraz komponentów interfejsu u ytkownika tworzonych przy pomocy dynamicznych technologii takich jak AJAX czy JavaScript. Dzi ki WAI-ARIA webmaster jest w stanie dostarczy do przegl darki wszystkie informacje semantyczne opisuj ce działanie interfejsu. Co wi cej, ka dy element mo e przekazywa swój aktualny stan, wła ciwo ci i powi zanie z innymi elementami. Opisywana specyfikacja wspiera równie rozwi zywanie problemów z fokusem [11]. 2. Osoby niepełnosprawne w Internecie krótka analiza problemu Ze wzgl du na swoj niepełnosprawno, osoby posiadaj ce ró nego rodzaju wady (motoryczne, wzroku, słuchu, etc.) mog przywi zywa wi ksz uwag do usług oferowanych online. Przykładowo osoby niepełnosprawne ruchowo dzi ki wykorzystaniu komputera z dost pem do Internetu mog bez utrudnie znanych ze wiata rzeczywistego i konieczno ci wychodzenia z domu np. dokonywa zakupów lub utrzymywa kontakty towarzyskie. Mo emy wyró ni cztery rodzaje niepełnosprawno ci [3]: wizualn (wzrokow ), m.in. lepota, ró ne rodzaje wad wzroku czy lepota barw; motoryczn, m.in. parali, niedowład ko czyn, cz ciowa lub całkowita utrata kontroli nad mi niami; słuchow, m.in. głuchota; kognitywn, m.in. niepełnosprawno rozwojowa, dysleksja, dyskalkulia, itp. Bior c pod uwag powy szy podział, mo na potraktowa osoby niepełnosprawne motorycznie b d słuchowo jako 'zwykłych' u ytkowników Internetu ich niepełnosprawno nie powinna mie przeło enia na dost p do tre ci umieszczonych online i ich zrozumienie [2], gdy w du ej mierze publikowane s w formie tekstowej. Oczywi cie osoby z niepełnosprawno ci słuchow b d mie problem ze zrozumieniem tre ci multimedialnych, gdzie przynajmniej cz tre ci umieszczona jest w formie nagrania audio. Jednak e wiele stron zawieraj cych tre ci multimedialne udost pnia przynajmniej cz z nich w jakiej postaci alternatywnej (np. napisów do filmu). Jest to spowodowane nie tyle trosk o osoby niepełnosprawne, co o znaczenie szersze spektrum

3 98 Maciej Laskowski Wybrane zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne dotycz ce sytuacji osób niepełnosprawnych w Internecie u ytkowników, którzy nie mog odsłucha tre ci audio np. z powodu warunków pracy (np. biuro, szkoła) b d z braku dost pnego sprz tu odsłuchowego. Osoby z niepełnosprawno ci kognitywn tak e nie b d brane pod uwag w dalszych rozwa aniach. Mo na uzasadni to dwojako: niektóre rodzaje niepełnosprawno ci umysłowej (np. opó nienie rozwojowe) sprawiaj, e osoba nie jest w pełni odpowiedzialna za swoje zachowanie. Natomiast inne rodzaje niepełnosprawno ci kognitywnej, takie jak dysleksja czy dyskalkulia nie powinny mie wpływu na odbiór przez u ytkownika tre ci umieszczonych w sieci [2]. Niepełnosprawni wizualnie maj a priori problem z odbiorem jakichkolwiek tre ci umieszczonych online. Nale y jednak dokona tutaj podziału na dwie podgrupy: osoby niewidome (całkowicie b d prawnie) oraz niedowidz ce (posiadaj ce np. Ró nego rodzaju wady refrakcyjne lub zaburzenia widzenia barw). Ta druga podgrupa stanowi szczególnie ciekawy podmiot badawczy osoby niedowidz ce posiadaj sprawny zmysł wzroku, cho nie jest on sprawny do ko ca. Oznacza to, e mog dostrzec informacj umieszczon na stronie internetowej, lecz mog mie problem z jej wła ciwym odczytaniem lub / i interpretacj. Dalsza cze niniejszej pracy skupia si b dzie wła nie na tej grupie u ytkowników sieci. 3. Wybrane zagadnienia dotycz ce sytuacji osób niepełnosprawnych w Internecie Zgodnie z danymi opublikowanymi przez wiatow Organizacj Zdrowia, ok. 0,7% całej ludzkiej populacji jest niewidoma, za około 10% posiada ró nego typu zaburzenia widzenia barw [2]. Nale y wzi pod uwag ró ne skale, przy pomocy których mierzony jest stopie utraty wzroku. Przykładowo, według dziesi tego wydania Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn mierci opracowanej przez wiatow Organizacj Zdrowia lepota definiowana jest jako ostro widzenia na poziomie 20/400 (6/120) lub zaw enie pola widzenia do mniej ni 10 stopni w lepszym (zdrowszym) oku po u yciu najlepszego mo liwego rodka korekcyjnego (np. okularów) [12, 13]. Niedowidzeniem okre lana jest ostro widzenia na poziomie od 20/60 (6/18) do 20/200 (6/60) lub zaw enie pola widzenia do 20 stopni w takich samych warunkach [12,13]. Poziom 20/60 (6/18) oznacza, e osoba musi znajdowa si w odległo ci 20 stóp (ok. 6 metrów) od przedmiotu, eby widzie go (przy u yciu szkieł korekcyjnych) w takim samym stopniu, jak osoba z prawidłowym widzeniem z odległo ci 60 stóp (ok. 18 m) [7]. Szacuje si, e ok. 10% osób uznanych prawnie za niewidome przy u yciu powy szej definicji jest całkowicie ociemniałych [7]. Mianem lepoty barw okre la si niezdolno do dostrzegania ró nic pomi dzy niektórymi barwami, które wi kszo osób jest w stanie rozró ni. W wi kszo ci przypadków jest to rezultatem wady genetycznej (cho mo e by tak e wywołana permanentnie b d czasowo przez urazy, choroby czy działanie substancji chemicznych) dziedziczonej recesywnie z chromosomem X, przez co dotyka w wi kszym stopniu m czyzn ni kobiety [5]. Wyró nia si trzy podstawowe rodzaje zaburze widzenia barw monochromatyzm, dichromatyzm oraz zaburzony trichromatyzm [5]. Monochromatyzm to całkowita niezdolno do rozró niania barw (cz sto okre lana równie mianem całkowitej lepoty barw) [5]. Dichromatyzm to zaburzenie widzenia barw spowodowane brakiem jednego z trzech rodzajów komórek wiatłoczułych w siatkówce oka [2]. Zaburzony trichromatyzm spowodowany jest zmianami w niektórych komórkach wiatłoczułych w siatkówce

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, oka, co powoduje trudno ci w rozró nianiu niektórych kolorów (nie powoduje jednak utraty adnej składowej widzenia barwnego) [5]. Jak zostało ju wspomniane wcze niej, komputery z poł czeniem do Internetu stanowi wa ne ródło informacji o wiecie dla osób niepełnosprawnych, tak e dla osób niewidomych i niedowidz cych. Co wi cej, komputer jest cz sto czynnikiem poprawiaj cym jako komunikacji w trakcie rozmowy online słowa maj wi ksze znaczenie i nios wi kszy ładunek komunikacyjny ni rodki niewerbalne (np. mowa ciała) [6], gdy zazwyczaj adna ze stron nie widzi drugiej. Oczywi cie komputer mo e pełni rol bramy na wiat dla osoby niepełnosprawnej tak e pod innymi wzgl dami cho by edukacyjnym czy zawodowym (telepraca). 4. Wybrane zagadnienia ekonomiczne powi zane z osobami niepełnosprawnymi w Internecie Osoby niewidome i niedowidz ce powinny by brane pod uwag na etapie projektowania stron internetowych i aplikacji WWW przynajmniej z kilku powodów. Osoby te w wi kszo ci przypadków nie b d w stanie skorzysta ze strony b d aplikacji, która nie jest dostosowana do ich potrzeb. W wielu przypadkach b dzie to oznacza wymierna strat dla wła ciciela strony czy producenta aplikacji (np. osoby niepełnosprawne nie b d dokonywa zakupów w sklepie internetowym posiadaj cym niedostosowany interfejs). Innym interesuj cym zagadnieniem jest reklama elektroniczna. Je li odwiedzaj cy stron nie jest w stanie zauwa y lub poprawnie zinterpretowa umieszczonej tam reklamy, to jest ona nieefektywna, bez wzgl du na to, czy reklamodawca płaci tylko za reklamy, w które u ytkownik klikn ł (tzw. metoda Pay-Per-Click) czy te za ka de wy wietlenie baneru bez wzgl du na akcje podejmowane przez odwiedzaj cego (tzw. Cost-Per-View) [2]. Według szacunków, straty finansowe w dziedzinie reklamy elektronicznej wynikaj ce z niedostosowania jej do potrzeb u ytkowników niedowidz cych i niewidomych mog si ga (w przypadku du ych serwisów internetowych) nawet setek tysi cy dolarów w skali roku [2] (vide tab. 1). Analiza problemu od strony wła ciciela serwisu równie prowadzi do interesuj cych wniosków. Badania dowodz [4], e koszt budowy i utrzymania dost pnej strony internetowej jest ni szy od kosztu witryny niedostosowanej do potrzeb u ytkowników niepełnosprawnych. Składa si na to kilka czynników: kod strony jest zazwyczaj napisany w dokładniejszy i bardziej przejrzysty sposób, dzi ki czemu jest ona dost pna z wielu platform i systemów, co zwi ksza potencjaln grup odbiorców. Dobry jako ciowo kod charakteryzuje si równie mniejsza ilo ci bł dów, co ma przeło enie na zmniejszenie kosztów utrzymania serwisu. Tre witryny (kontent) jest zazwyczaj oddzielona od warstwy prezentacji (arkusze CSS), co ma przeło enie na zwi kszenie szybko ci ładowania strony i zmniejszenie transferu danych koniecznych do jej wy wietlenia.

5 100 Maciej Laskowski Wybrane zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne dotycz ce sytuacji osób niepełnosprawnych w Internecie Tabela 1. Potencjalny zysk w skali roku wynikaj cy z dostosowania reklam do potrzeb u ytkowników z zaburzeniami wzroku na przykładzie wybranych serwisów społeczno ciowych Nazwa serwisu Liczba zarejestrowanych u ytkowników (2009) Szacowana liczba u ytkowników z zaburzeniami wzroku Potencjalny zysk z reklam w skali roku przy CTR 1 =1,5% Grono USD Nasza-klasa USD Facebook USD ródło: Opracowanie własne na podstawie [2]. Badania dowodz, e zwi kszenie stopnia dost pno ci serwisu internetowego wpływa pozytywnie na indeksacj strony przez wyszukiwarki internetowe [9]. Wynika to z faktu, e roboty indeksuj ce s w stanie odczyta tylko tyle tre ci strony ile osoba niewidoma b d niedowidz ca korzystaj ca np. z czytnika ekranowego [9]. 5. Wybrane zagadnienia prawne powi zane z osobami niepełnosprawnymi w Internecie Zwi kszenie dost pno ci witryny internetowej b d aplikacji WWW mo e by podyktowane nie tylko wzgl dami ekonomicznymi, ale równie regulacjami prawnymi. Wiele krajów na całym wiecie wprowadziło rozwi zania nastawione na zapewnienie równego dost pu do danych publicznych umieszczonych online dla wszystkich swoich obywateli [1]. Przykładem takiego dokumentu mo e by dyrektywa eeurope 2002 obowi zuj ca pa stwa członkowskie Unii Europejskiej [2]. Podobne rozwi zanie wprowadziła równie administracja ameryka ska. Oczywi cie wiele pa stw wprowadziło bardziej szczegółowe rozwi zania prawne dotycz ce równo ci obywateli w dost pie do informacji i usług. Przykładowo w Polsce powy sze kwestie regulowane s przez cztery dokumenty (za [2]): Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza Rozdział II, artykuły 32 i 61) Ustawa o dost pie do informacji publicznej Ustawa o informatyzacji usług publicznych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Równie Plan Informatyzacji Pa stwa wskazuje na działania na rzecz przestrzegania wymaga WAI przy udost pnianiu informacji w serwisach informacyjnych administracji publicznej [WI1]. Niektóre kraje wprowadziły rozwi zania bardziej restrykcyjne przykładem mo e by Wielka Brytania, gdzie od roku 1995 jako przest pstwo traktowana jest ka da próba dyskryminacji w dost pie do informacji jawnej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Warto zwróci uwag równie na nieco inny trend w rozwi zaniach prawnych du a cz krajów zdecydowała si na opublikowanie wytycznych dla webmasterów, które stanowi sugesti rozwi za problemów z dost pno ci, nie s za obowi zuj cym prawem. Przykładowo w Kanadzie dokument Common Look and Feel Standards sugeruje, aby wszystkie strony internetowe rz du federalnego spełniały standardy wytyczone przez WCAG. W Szwecji natomiast zestaw wytycznych dla twórców stron z sektora publicznego został opracowany przez Szwedzk Agencj Rozwoju Administracyjnego Verva. W Hiszpanii sprawy zwi zane z dost pno- ci stron internetowych reguluje norma UNE [1]. W Irlandii opracowano zestaw kilku

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, uzupełniaj cych si dokumentów (m.in. Disability Act, National Disability Authority's Code of Practice on Accessible Public Services), które maj za zadanie ułatwi wszystkim agencjom rz dowym i prawie 500 innym instytucjom publicznym spełnienie wymogów zwi zanych z dost pno ci [1]. Warto zauwa y, e wspomniane wy ej rozwi zania prawne mog stanowi podstaw do wytoczenia procesu s dowego organizacjom b d instytucjom, które cho zobligowane do tego nie spełniły stawianych im wymaga dotycz cych dost pno ci. Przykładem mo e by tutaj sprawa s dowa z 2000 roku. Bruce Maguire, niewidomy Australijczyk pozwał Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Sydney, gdy oficjalna strona Igrzysk Olimpijskich nie była dost pna dla osób niewidomych. S d zas dził wypłat dolarów australijskich na rzecz powoda [8], 4]. Był to pierwszy udany proces s dowy wytoczony w oparciu o ustaw Disability Discrimination Act 1992 [8, 4]. Wszystkie australijskie rz dy stanowe posiadaj swoje własne polityki i wytyczne dotycz ce dost pno ci publicznych stron internetowych. Ich pełne zestawienie jest przygotowywane przez Vision Australia [8]. 6. Podsumowanie Badania przeprowadzone w roku 2007 dowodz, e dla prawie 48% osób niewidomych i niedowidz cych zbyt mała dost pno stron internetowych jest główn barier w korzystaniu z Internetu [6]. Inne badania, przeprowadzone w roku 2008 pokazuj, e zwi kszenie dost pno ci strony powoduje znacz ce zmniejszenie czasu potrzebnego do znalezienia konkretnej informacji tam opublikowanej. Takie same wyniki uzyskano zarówno dla badanych z dobrym wzrokiem, jak i dla osób niewidomych i niedowidz cych [4]. Dowodzi to, e zwi kszenie dost pno ci ma pozytywny wpływ na do wiadczenie u ytkownika bez wzgl du na to, czy jest on pełnosprawny czy te nie. Zwi kszenie dost pno ci strony internetowej jest zazwyczaj równie powi zane z uproszczeniem czynno ci, które u ytkownik ma wykona, aby skorzysta z okre lonej funkcjonalno ci, tak, aby stały si one dost pne i zrozumiałe tak e dla osoby niepełnosprawnej. Z tych zmian i ułatwie korzystaj wszyscy u ytkownicy, tak e ci mniej do wiadczeni ma to wi c bezpo redni wpływ na popraw jako ci ich pracy z witryn b d aplikacj internetow. Warto równie zwróci uwag na popraw wizerunku firm i instytucji, które dostosowuj swoje serwisy i aplikacje do potrzeb u ytkowników (zwłaszcza niepełnosprawnych). S one bowiem postrzegane jako bardziej odpowiedzialne, wra liwe społecznie i profesjonalne. Zgodno ze standardami Web accessibility mo e zosta potwierdzona przez samych webmasterów poprzez umieszczenie odpowiedniego logo W3C w stopce strony. Istniej równie instytucje pozarz dowe, które przeprowadzaj swoje własne audyty dost pno ci i u yteczno ci. Przykładem mo e by tutaj polska Fundacja Widzialni, która przyznaje tytuł Strona przyjazna niewidomym tym serwisom, które zarówno spełniaj specyfikacje dotycz ce dost pno ci opracowane przez W3C, jak i pozytywnie przejd audyt wykonany przez pracowników fundacji [14].

7 102 Maciej Laskowski Wybrane zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne dotycz ce sytuacji osób niepełnosprawnych w Internecie 7. Podsumowanie Niniejsza praca jest prób przekrojowej analizy najwa niejszych zagadnie powi zanych z poj ciem dost pno ci stron i aplikacji WWW dla osób niepełnosprawnych. Poprawa dost pno ci serwisu internetowego jest czynno ci zło on i czasochłonn, która powinna by traktowana jako wa ny i niezb dny element procesu budowy i rozwoju strony WWW b d aplikacji internetowej, nie za jak rozwi zanie narzucane tylko i wył cznie przez obowi zuj ce prawo. Jak zostało wspomniane powy ej, zwi kszenie dost pno ci serwisu ma zalety dwojakiego rodzaju: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Pierwsze wynikaj nie tylko z obni enia długoterminowych kosztów rozwoju strony czy aplikacji, jak i kosztów jej utrzymania, ale równie ze wzrostu wpływów z reklam czy dochodów ze strony u ytkowników. Dodatkowo, działania te mog mie równie pozytywny wpływ na czynniki pozornie niepowi zane ze sob, jak np. poprawa indeksacji witryny czy lepsze wypozycjonowanie strony WWW. Wszystkie te czynniki dowodz, e sprawy zwi zane z poj ciem dost pno ci stron i aplikacji internetowych maj wpływ nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale dotykaj całego społecze stwa sieci zarówno twórców (webmasterów), jak i u ytkowników. Bibliografia [1] Clark J., Building Accessible Websites, New Riders Press, [2] Laskowski M., Szymczyk T., Economic and legal aspects of adjusting online advertisements for the visually impaired; Actual Problem of Economics 6 (108) 2010: s [3] Laskowski M., Szymczyk T., Using leisure-oriented applications for detecting potential color vision disorders [w:] Methods of Optimisation and Data Analysis. Selected Issues, University of Szczecin, Szczecin, 2010: s [4] Shirley E., Graeme D., E-learning and blindness: A comparative Study of the Quality of an e-learning experience, Journal of Visual Impairment and Blindness, No. 2, vol. 102, 2008: s [5] Szymczyk T., Laskowski M., Method of Supporting the CAPTCHA-based Registration Process for the Visually Impaired People, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, no. 3 B, 2008: s [6] Walter N., Nowe media dla niewidomych i słabo widz cych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna, [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, SELECTED ECONOMICAL, LEGAL AND SOCIAL ISSUES CONCERNING WEB ACCESSIBILITY FOR THE VISUALLY IMPAIRED Author analyzes different aspects of web accessibility: social, legal and economical concerning the visually impaired in the following article. The gains and losses balance of adjusting (or not-adjusting) the website to the needs of visually impaired users is created using the example of social network websites (which were chosen due to the number of their users and the ability to cross-sect throught different social groups). Keywords: accessibility, webaccessibility, visually impaired Maciej Laskowski Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36b

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y DAMIAN REK, PIOTR SULIKOWSKI Streszczenie Spektakularny rozwój Internetu stał si szans dla rozwoju handlu. Nieustaj ca rywalizacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 265, 2012 Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO CI PRZEDSI BIORSTWA W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ZRÓWNOWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA

TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA MAREK MATULEWSKI, ZBYSZKO PAWLAK Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie technologii RFID jako czynnika konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo