KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2005)425 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW edostępność [SEK(2005) 1095] PL PL

2 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW edostępność Dostępność technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) znacznie poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych, natomiast brak równych szans w dostępie do ICT może prowadzić do ich wykluczenia. W niniejszym komunikacie Komisja proponuje szereg działań strategicznych promujących edostępność (ang. eaccessibility). Wzywa ona Państwa Członkowskie oraz zainteresowane strony do wspierania dobrowolnych, pozytywnych działań mających na celu znaczne zwiększenie w Europie gamy dostępnych produktów i usług ICT (ang. accessible ICT products and services). Niniejszy komunikat w sprawie edostępności przyczynia się do realizacji nowej inicjatywy i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1, która przedstawia nowe ramy strategiczne oraz szeroką strategię polityki w celu wspierania otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej oraz podkreśla rolę ICT jako czynnika wspierającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia. Komisja postanowiła zrealizować ambitny cel stworzenia społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich poprzez promowanie integracyjnego społeczeństwa cyfrowego (inclusive digital society), które daje wszystkim szanse oraz minimalizuje ryzyko wykluczenia. 1. WPROWADZENIE Osoby niepełnosprawne stanowią około 15 % ludności europejskiej i wiele z nich napotyka trudności przy korzystaniu z produktów i usług ICT. W niektórych przypadkach starsi ludzie mają podobne problemy. Ze względu na zmiany demograficzne dostępność produktów i usług ICT stała się priorytetem w Europie: w roku 1990 osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 18 % europejskiej ludności, liczba ta ma wzrosnąć do 30 % do roku Badanie przeprowadzone ostatnio w USA 3 wykazało, że 60 % osób dorosłych w wieku produkcyjnym mogłoby skorzystać z dostępnych technologii (ang. accessible technologies), ponieważ korzystanie z obecnie osiągalnych technologii jest utrudnione lub problematyczne. Z badania przeprowadzonego w 2002 r. 4 wynika, że ponad 48 % Europejczyków powyżej 50 roku życia uważa, że producenci nie uwzględniają w sposób wystarczający ich potrzeb przy projektowaniu produktów. Równocześnie 10 do 12 milionów z tych osób to potencjalni nabywcy nowoczesnych telefonów komórkowych, komputerów oraz usług internetowych. Wnioski są oczywiste: należy upewnić się, że korzyści wynikające z rozwoju ICT dostępne są dla jak najszerszej części społeczeństwa. Stanowi to społeczną, etyczną i COM(2005) 229 wersja ostateczna z dnia 1 czerwca 2005 r. UN World Population Prospects (2002 Revision) oraz Eurostat Demographic projections The Wide Range of Abilities and Its Impact on Computer Technology Forrester Research Inc., Seniorwatch IST PL 2 PL

3 polityczną konieczność, ponadto przyczyni się do stworzenia rynków o rosnącym znaczeniu gospodarczym. Przezwyciężanie technicznych barier i trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne oraz innych ludzi, którzy próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym (IS) określa się mianem edostępności (eaccessibility). Wpisuje się ona w szersze ramy polityki eintegracji (ang. einclusion), która odnosi się do innych typów przeszkód np. natury finansowej, geograficznej bądź edukacyjnej. Niniejszy komunikat opiera się na uprzednich pracach w dziedzinie edostępności przeprowadzonych w ramach dwóch planów działań eeuropa oraz na wnioskach i wynikach projektów BRT. Uwzględnia on również najważniejsze wyniki konsultacji przy użyciu Internetu 5, przeprowadzonej na początku 2005 roku, która wykazała silne poparcie (ponad 88 % odpowiedzi) dla podjęcia przez instytucje europejskie inicjatyw mających na celu zaradzenie sytuacji, w której, według znacznej większości respondentów (ponad 74 %), istnieje brak spójności pomiędzy dostępnymi (w rozumieniu edostępności) produktami i usługami w Europie. 84 % respondentów uważa, że istnieje potrzeba wprowadzenia szerszej gamy dostępnych produktów i usług. Głównym celem niniejszego komunikatu jest promowanie spójnego podejścia do inicjatyw edostępności dobrowolnie podejmowanych w Państwach Członkowskich, a także wspieranie samoregulacji sektora. 2. KONKRETNE WYZWANIA Nowe technologie stanowią już oczywistą pomoc dla osób niepełnosprawnych pozwalając im na wykonywanie w sposób niezależny czynności, które wcześniej mogli wykonywać jedynie z pomocą innych ludzi. Jednak, mimo wysiłków sektora osoby niepełnosprawne nadal napotykają wiele trudności przy korzystaniu z produktów i usług technologii informacyjnych jak np.: brak zharmonizowanych rozwiązań np. brak dostępu w wielu Państwach Członkowskich do numeru alarmowego 112 z telefonów tekstowych; brak współdziałających pomiędzy sobą rozwiązań dla dostępnych ICT; niedostosowanie oprogramowania do urządzeń wspomagających, często po wprowadzeniu na rynek nowych systemów operacyjnych czytniki ekranu używane przez niewidomych nie działają; zakłócenia pomiędzy zwykłymi produktami a urządzeniami wspomagającymi np. między telefonami GSM a aparatami słuchowymi; brak ogólnoeuropejskich norm np. siedem różnych i niekompatybilnych systemów w przypadku telefonów tekstowych przeznaczonych dla osób niesłyszących i niedosłyszących; brak odpowiednich usług np. wiele stron internetowych jest zbyt skomplikowanych dla osób mających trudności poznawcze lub niedoświadczonych użytkowników, bądź nieprzystosowanych do czytania lub nawigacji przez osoby z upośledzeniem wzroku; 5 Wyniki dostępne na stronie: es.html#_toc PL 3 PL

4 brak produktów i usług przeznaczonych dla pewnych grup np. komunikacja telefoniczna dla użytkowników posługujących się językiem migowym; sposób projektowania urządzeń stwarzający trudności przy ich wykorzystaniu np. klawiatury lub monitory wielu urządzeń; niedostępna zawartość (stron www); ograniczony wybór usług łączności elektronicznej, ich jakość i cena; Z technicznego punktu widzenia większość z tych trudności można byłoby łatwo rozwiązać. Wymaga to jednak współpracy, koordynacji i determinacji na poziomie europejskim, ponieważ poleganie jedynie na działaniu mechanizmów rynkowych okazało się jak dotychczas niewystarczające. W niedalekiej przyszłości aspekty związane z dostępnością należy uwzględnić między innymi w przypadku następujących nowych technologii: telewizja cyfrowa np. w zakresie norm i kompatybilności, a także projektowania usług i sprzętu; telefonia komórkowa trzeciej generacji np. w zakresie projektowania sprzętu, oprogramowania oraz usług; łączność szerokopasmowa np. wykorzystanie możliwości jakie oferują multimodalne rozwiązania w celu zwiększania dostępności a nie jej ograniczania. Uwzględnienie tych zagadnień, które wcześniej uważano za przeznaczone jedynie dla specyficznej, docelowej grupy społeczeństwa, w rzeczywistości będzie miało pozytywne skutki dla większości użytkowników technologii. 3. ASPEKTY RYNKOWE I GOSPODARCZE Badania w zakresie ICT jak również sam rynek znalazły już innowacyjne rozwiązania w celu zaradzenia wspomnianym trudnościom. Główne przeszkody w powszechnym dostępie do nich są jednak następujące: do tej pory rozwiązania te były ukierunkowane na wąski rynek (obejmujący głównie osoby niepełnosprawne oraz, w pewnych przypadkach, osoby starsze) reprezentowany przede wszystkim przez MŚP funkcjonujące na poziomie krajowym lub regionalnym; brak odpowiednich norm technicznych oraz specyfikacji technicznych; w prawodawstwie wspólnotowym dopiero niedawno wyraźnie rozważono możliwość uwzględniania wymagań dotyczących dostępności w specyfikacji technicznej w przypadku procedur zamówień publicznych; istnieją znaczne różnice pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie sposobu opracowywania ich własnych rozwiązań. W związku z powyższym rynek dostępnych produktów i usług ICT znajduje się ciągle we wstępnej fazie rozwoju: jest on w dużym stopniu podzielony według granic narodowych oraz cierpi z powodu braku zharmonizowanego prawodawstwa i odpowiednich norm technicznych. Czynniki te nie ułatwiają funkcjonowania jednolitego rynku i stanowią dodatkowe obciążenie dla sektora, który musi dostosowywać się do niejednolitych wymogów w różnych Państwach Członkowskich. PL 4 PL

5 Coraz częściej uświadamiamy sobie jednak, że docelowymi konsumentami tych rozwiązań już nie są jedynie osoby niepełnosprawne lub, w pewnych przypadkach, osoby starsze, lecz całe społeczeństwo. Stajemy się przez to świadkami początków zmian na tym rynku, również ważniejsze podmioty przemysłu w Europie zaczynają się tym sektorem interesować. Upłynie jednak jeszcze trochę czasu zanim będzie można rzeczywiście odczuć wpływ ich zaangażowania. Podobna sytuacja występuje w sektorze telekomunikacyjnym; stopień rozpowszechnienia produktów i usług telekomunikacyjnych jest tak wysoki, że nawet taka (obecnie relatywnie niewielka) nisza rynkowa stanowi ważny element przewagi konkurencyjnej i wzrostu przyciągając tym samym uwagę większych podmiotów działających na rynku. Podsumowując, edostępność oraz związane z nią produkty i usługi technologii wspomagających stanowią dziś jeden z celów średnioterminowych ważniejszych dostawców technologii nie tylko w Europie ale także w innych częściach świata. 4. ASPEKTY PRAWNE I STRATEGICZNE Niejednokrotnie Rada wspierała działania na szczeblu UE np. wzywając Państwa Członkowskie i Komisję do wykorzystania potencjału jaki społeczeństwo informacyjne stanowi dla osób niepełnosprawnych oraz, w szczególności, do przyczynienia się do zniesienia barier natury technicznej i innej, aby umożliwić tym osobom efektywny udział w gospodarce oraz społeczeństwie opartych na wiedzy 6. Parlament Europejski również poparł działania tego typu 7. W szczególności, w europejskich strategiach i prawodawstwie uznano, że zatrudnienie i praca mają zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o zapewnienie wszystkim równych szans, przyczynianie się do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym oraz do realizacji ich potencjału. Oczywiście szerszy dostęp do wysokiej jakości, dostępnych produktów i usług ICT odgrywa znaczącą rolę, zwiększy bowiem szanse na znalezienie pracy, przyczyni się do poprawy integracji społecznej oraz pozwoli ludziom żyć dłużej w sposób niezależny. Instytucje europejskie przy wielu okazjach wyrażały potrzebę udziału wszystkich Europejczyków w społeczeństwie informacyjnym. Komisja w ramach dwóch planów działania eeuropa podjęła inicjatywy w celu stworzenia bardziej dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Plan działania z 2002 r. zawiera odrębne działanie dotyczące powyższych kwestii. Zaleca on przyjęcie wytycznych w sprawie inicjatywy dostępności sieci (ang. Web Accessibility Inititiative (WAI)) 8, rozwijanie ogólnoeuropejskiego programu szkoleniowego w zakresie projektowania uniwersalnego (ang. European Design for All (DFA)), a także zaleca działania w kierunku rozwijania norm w zakresie technologii wspomagających oraz projektowania uniwersalnego. Celem planu działania eeuropa 2005 jest uwzględnienie Rezolucja Rady z dnia 2-3 grudnia 2002 r. w sprawie edostępności dla ludzi niepełnosprawnych, Rezolucja PE w sprawie eeuropa 2002: dostępność publicznych stron internetowych i ich zawartości (2002 (0325)) eeuropa 2002: dostępność publicznych stron internetowych i ich zawartości COM(2001) 529 wersja ostateczna, PL 5 PL

6 eintegracji we wszystkich liniach działania. Ponadto proponuje on wprowadzenie wymogów związanych z dostępnością ICT w dziedzinie zamówień publicznych. Rada ds. telekomunikacji poparła te działania oraz wyraziła potrzebę poprawienia edostępności w Europie 9. Ponadto deklaracja ministrów 10 w sprawie eintegracji zaproponowała podjęcie wszelkich niezbędnych działań na rzecz otwartego, opartego na wiedzy i dostępnego dla wszystkich społeczeństwa integracyjnego. Co więcej Rada ds. zatrudnienia i spraw społecznych w swej rezolucji z 2003 r. w sprawie edostępności 11 wezwała Państwa Członkowskie do zwalczania technicznych, prawnych i innych barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym efektywny udział w społeczeństwie i gospodarce opartych na wiedzy. Zgodnie z powyższym Parlament Europejski w swej rezolucji z 2002 r. w sprawie dostępności sieci 12 podkreśla potrzebę unikania wszelkich form wykluczenia z IS oraz wzywa do integracji osób niepełnosprawnych i starszych. Ponadto w innej rezolucji jest mowa o wykorzystaniu języka migowego w telekomunikacji w Europie 13. Zasadniczo, art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską przewiduje podjęcie środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji między innymi ze względu na niepełnosprawność. Na podstawie wspomnianego artykułu dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 14 (w art. 1) wyraźnie stawia za cel: wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. W szczególności dyrektywa stanowi, że należy przyjąć właściwe, to znaczy skuteczne i praktyczne środki w celu przystosowania miejsca pracy z uwzględnieniem niepełnosprawności, na przykład przystosowując pomieszczenia lub wyposażenie ( ). Ponadto wiele dyrektyw europejskich związanych ze społeczeństwem informacyjnym zawiera klauzule dotyczące integracji osób niepełnosprawnych i starszych. Są to między innymi dyrektywy w sprawie łączności elektronicznej, w szczególności dyrektywa ramowa 15 i dyrektywa w sprawie usług powszechnych 16, dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 17, dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 18 oraz dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy Rezolucja Rady w sprawie planu działania eeuropa 2002: dostępność publicznych stron internetowych i ich zawartości, Dz.U. C 86 z Deklaracja ministrów w sprawie eintegracji z dnia 11 kwietnia 2003 r. Rezolucja Rady 14892/02. Rezolucja PE w sprawie eeuropa 2002: dostępność publicznych stron internetowych i ich zawartości (2002 (0325)). Rezolucja PE w sprawie języka migowego rezolucja B4/ 0985/98. Dostępna na stronie: Dyrektywa 2002/21/WE. Dyrektywa 2002/22/WE. Dyrektywa 1999/5/WE. Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Dyrektywa 2000/78/WE. PL 6 PL

7 Jednym z czterech obszarów działania planu działania Komisji 20 opublikowanego w grudniu 2003 r. w sprawie dalszych działań związanych z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych jest dostęp do nowych technologii oraz ich wykorzystanie. Opisuje on działania podjęte w celu zwiększenia dostępu do społeczeństwa informacyjnego przy wykorzystaniu instrumentów istniejących na poziomie UE. Działania podejmowane na poziomie UE mają wartość dodaną, ponieważ niektóre Państwa Członkowskie w celu zaradzenia wspomnianym problemom opracowują na poziomie krajowym prawodawstwo, przepisy, normy oraz wytyczne. Działania te sprawiają, że istnieją podobne aczkolwiek różniące się wymogi związane z edostępnością produktów i usług. Stanowi to wysokie zagrożenie dla przemysłu europejskiego, który może zostać zmuszony do funkcjonowania na podzielonym rynku co w konsekwencji wpłynie to na utratę konkurencyjności i efektywności. Zagrożenie dla konsumentów jest jeszcze większe, w szczególności dla osób niepełnosprawnych lub starszych: podzielony rynek oznacza droższe, mniej znane i niekompatybilne produkty oraz większe trudności przy dostępie do informacji i ich rozpowszechniania między krajami, itp. Działania UE uwzględniają również doświadczenia międzynarodowe, jak np. środki przyjęte w USA i Kanadzie, z którymi to krajami Komisja podjęła dialog, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie przepisów prawnych jako silnej dźwigni finansowej w kontekście zamówień publicznych. W związku z powyższym określono podstawowe warunki dla inicjatyw, które należy podjąć na poziomie UE. Taką opinię wyraziła zdecydowana większość osób, które wzięły udział we wspomnianej publicznej konsultacji (84 %). 5. BIEZACE DZIALANIA NA POZIOMIE UE Niektóre działania są już realizowane na poziomie UE. Będą one doskonalone i kontynuowane. Wymogi i normy związane z dostępnością Normy są narzędziem strategicznym dla przemysłu oraz dla sektora publicznego, a także kluczowym katalizatorem nowych możliwości rynkowych. Mimo że produkcja i wdrażanie norm odbywają się w sposób dobrowolny, stanowią one ważne narzędzie wspierające działania strategiczne. Europejskie normy dotyczące edostępności przyczynią się do lepszego funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku, a więc do rozwoju nowych rynków, konkurencyjności i zatrudnienia. Komisja będzie zatem nadal zapewniać wsparcie finansowe na realizację konkretnych działań proponowanych przez europejskie organizacje normalizacyjne (ESO) w ramach europejskiego planu działania w sprawie normalizacji lub też upoważni ESO do określania norm Europejski plan działania w sprawie równych szans dla osób z niepełnosprawnych, COM(2003) 650 wersja ostateczna. Proces ten reguluje dyrektywa 98/34. PL 7 PL

8 Wymogi związane z dostępnością określone przez normy muszą odpowiadać potrzebom sektora, projektantów i dostawców produktów i usług tak, aby nie stały na przeszkodzie kreatywności lub innowacji. Równocześnie muszą one odpowiadać potrzebom użytkownika. Zaangażowanie użytkowników w opracowywanie norm ma więc zasadnicze znaczenie. Należy zatem zachować równowagę pomiędzy interesem sektora a interesem publicznym. Normy powinny być łatwe do wprowadzenia w życie oraz jasno określone w prawodawstwie, przepisach oraz innych instrumentach wspierających dostępność. Bezpłatny dostęp do norm lub dostęp za niewielką opłatą ułatwi ich przyjmowanie, w szczególności przez MŚP, które dysponują ograniczonymi środkami na ich kupno oraz przez użytkowników pragnących się z nimi zapoznać. Należy zapewnić, jednocześnie promując współdziałanie, aby opatentowane technologie nieposiadające rozsądnych i niedyskryminujących licencji (RAND) nie stały się standardowymi rozwiązaniami. Projektowanie uniwersalne (DFA) Metodologia DFA określa projektowanie produktów i usług w taki sposób, aby były one dostępne dla jak największej liczby użytkowników 22. DFA zajmuje już powszechnie uznaną pozycję, jednak nie jest jeszcze powszechnie stosowane. Konieczne jest zatem ciągłe podnoszenie świadomości oraz promowanie DFA w Europie. W tym celu Komisja ustanowiła sieć centrów doskonałości, znaną jako EDEAN 23, która skupia ponad stu członków. DFA nie tylko pozwala na większe uwzględnienie wymogów związanych z dostępnością przy projektowaniu produktów lub usług, ale także prowadzi do znacznych oszczędności dzięki unikaniu wysokich kosztów związanych z koniecznością przeprojektowania lub wprowadzania modyfikacji technicznych już po zrealizowaniu projektu. Opracowano podstawową strukturę programu szkoleniowego DFA dla inżynierów i projektantów a także przeprowadzono kilka pilotażowych kursów w Państwach Członkowskich. Jego szersze wykorzystywanie w szkolnictwie pomaturalnym i zawodowym pozwoli doprowadzić w przyszłości do dostępnego IS 24. Obecność specjalisty w dziedzinie DFA w ważniejszych organizacjach mogłaby natomiast sprawić, że edostępność zyskałaby na profesjonalizmie. Dostępność sieci Na mocy komunikatu Komisji z 2001 r. 25 w sprawie dostępności publicznych stron internetowych, oraz rezolucji Rady i Parlamentu z 2002 r. Państwa Członkowskie Trzy główne strategie DFA są następujące: 1) projekt stosowny dla większości użytkowników bez potrzeby wprowadzania zmian, 2) projekt pozwalający na łatwe dostosowanie do różnych użytkowników (np. przy użyciu wymienialnych interfejsów), 3) projekt pozwalający na bezproblemowe podłączenie urządzeń wspierających. Strona internetowa EDEAN (European Design for All e-accessibility Network), DFA curriculum report of IDCnet project (Sprawozdanie projektu IDCnet na temat programu szkoleniowego DFA). COM(2001) 529 wersja ostateczna. PL 8 PL

9 zobowiązały się zapewnić zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi 26 dostępność publicznych stron internetowych. Za pośrednictwem grupy ekspertów w dziedzinie edostępności, Komisja oraz Państwa Członkowskie mogą monitorować podejmowane działania, między innymi dzięki metodom 27 i procedurom oceny, analizie porównawczej, gromadzeniu danych oraz określeniu najlepszych praktyk. Dostępność sieci jest katalizatorem dostępnych usług online leżących w interesie publicznym. W celu usprawnienia tego procesu, ważne jest, aby wspierać rozwój narzędzi do tworzenia stron internetowych, które uwzględniają zagadnienia dostępności 28. Potrzeba systemów certyfikacji dostępności wynika z faktu, że w niektórych Państwach Członkowskich obowiązuje prawodawstwo regulujące dostępność oraz istnieje potrzeba oceny zgodności. Warsztaty Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) 29 rozważają obecnie odpowiednie rozwiązania. Analiza porównawcza i monitorowanie Niektóre Państwa Członkowskie wprowadzają do krajowego prawodawstwa kryteria analizy porównawczej w odniesieniu do dostępności i monitorowania. Na szczeblu UE Rada i Parlament Europejski zwróciły się z wnioskiem o monitorowanie dostępności stron internetowych. Parlament wystąpił również z wnioskiem o monitorowanie napisów i opisów głosowych w przypadku telewizji cyfrowej. Aby móc kontynuować rozwój odpowiednich europejskich strategii edostępności konieczne jest by w poszczególnych Państwach Członkowskich istniały porównywalne dane europejskie. Komisja oprze się na rozpoczętych europejskich działaniach z zakresu monitorowania, uwzględniając zrewidowaną strategię lizbońską. Komisja prowadzi dialog z urzędami statystycznymi w celu opracowania i doskonalenia odpowiednich wskaźników, w szczególności w odniesieniu do uwzględnienia kwestii związanych z dostępnością w już istniejących wskaźnikach. Badania naukowe Badania i rozwój technologiczny (BRT) stanowią podstawowy element wysiłków podjętych na rzecz dostępnego IS. Od 1991 r. blisko 200 europejskich projektów BRT, stanowiących około 200 mln EUR współfinansowania WE 30, przyczyniło się już do poprawy dostępności dzięki większej wiedzy na temat problemów związanych z dostępnością oraz potrzebnych rozwiązań W3C/WAI/WCAG1.0 Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (Wytyczne (1.0) dotyczące dostępności zawartości stron internetowych). Wersja 2 jest w przygotowaniu. Dotyczyć ona będzie rozwoju technologii internetowych, który dokonał się od czasu opublikowania pierwszej wersji oraz ułatwi analizę zgodności. Grupa Web Accessibility Benchmarking (WAB) cluster. W3C/WAI/ATAG Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) (wytyczne dla twórców oprogramowania do tworzenia stron internetowych w zakresie dostępności). Przykłady projektów są dostępne np. na stronach: oraz PL 9 PL

10 Na konkretnych przykładach wykazano możliwe rozwiązania, jak np. zdalnie dostępne usługi dla osób starszych (w tym usługi alarmowe i pomoc w nagłych wypadkach). Opracowano rozwiązania w celu lepszego dostępu osób niewidomych lub niedowidzących do informacji cyfrowej (tekst, rysunki, obrazy trójwymiarowe, kodowana muzyka, programy telewizyjne). Przetestowano systemy ułatwiające osobom z upośledzeniem ruchu poruszanie się, operowanie przedmiotami i ich kontrolowanie oraz usługi mające zwiększyć możliwości porozumiewania się osób niesłyszących, w tym język migowy i czytanie z ust. Inne przykłady to: wprowadzenie środowiska komputerowego ułatwiającego zintegrowaną edukację dzieciom niepełnosprawnym lub zatrudnianie dorosłych osób niepełnosprawnych oraz udział w kształtowaniu polityk (eeuropa, czyli dostępność sieci, projektowanie uniwersalne). Wiele rozwiązań będących wynikiem projektów wspólnotowych znalazło skuteczne zastosowanie przy opracowywaniu produktów wprowadzonych do obrotu. W innych przypadkach zdobyta wiedza przyczyniła się do zwiększenia dostępności produktów i usług ICT. Ze względu na fakt, że technologie nadal szybko się rozwijają i oferują nowe rozwiązania techniczne, trzeba inwestować w badania, aby wykorzystać znaczące możliwości jakie oferują one osobom niepełnosprawnym i starszym. Obecny wniosek dotyczący siódmego programu ramowego uwzględnia potrzebę kontynuowania, a nawet rozszerzenia zakresu BRT na edostępność w celu dalszego rozwoju europejskiego sektora technologii wspomagających 31 oraz aby dostępność stała się standardową kwestią dla sektora tradycyjnego. 6. ZWIĘKSZANIE EDOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG ICT W EUROPIE TRZY NOWE ŚRODKI DZIAŁANIA Oprócz promowania bieżących działań wspomnianych powyżej Komisja wesprze stosowanie trzech środków działania jeszcze niewykorzystywanych na szeroką skalę w Europie, mianowicie wymogi związane z dostępnością w przypadku zamówień publicznych, certyfikację dostępności oraz lepsze wykorzystanie obowiązujących przepisów. Dwa lata po opublikowaniu niniejszego komunikatu, Komisja oceni wyniki tych działań. Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa 32 Komisja wymienia opinie z Państwami Członkowskimi i, w zależności od ogólnej oceny wpływu, może rozważyć możliwość podjęcia dodatkowych działań, również natury prawnej, jeśli uzna to za konieczne. 1. Zamówienia publiczne Ogółem zamówienia publiczne w Europie stanowią 16 % produktu krajowego brutto. Organy publiczne wszystkich szczebli mogą wymagać spełnienia kryterium dostępności w odniesieniu do towarów i usług, których zakupu dokonują. W rzeczywistości europejskie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych wyraźnie określają możliwość uwzględnienia wymogów związanych z DFA i dostępnością w warunkach przetargu (specyfikacji technicznej) Sprawozdanie DG EMPL, Dostęp do technologii wspierających w UE (Access to Assistive Technology in the EU), E-V/ EN-C. Biała Księga Komisji na temat europejskiego systemu rządów, COM(2001) 428 wersja ostateczna. PL 10 PL

11 Podejście takie stanowi jasne zobowiązanie do realizowania polityki integracji sprzyjającej udostępnianiu produktów i usług większej liczbie użytkowników, obywateli i pracowników. Polityka ta zachęca firmy przemysłowe do uznania dostępności za nieodłączną charakterystykę ich produktów oraz tworzy większy rynek dla dostępnych ICT. Takie rezultaty zaobserwowano w USA 33, gdzie prawodawstwo wymaga, by kryteria związane z dostępnością były uwzględnione w federalnych zamówieniach publicznych. 90 % respondentów biorących udział w konsultacji przy użyciu Internetu opowiedziało się za zasadą, zgodnie z którą agencje publiczne muszą wymagać by wszystkie produkty i usługi ICT, których dokonują zakupu spełniały wymogi związane z dostępnością. Niektóre z Państw Członkowskich już uwzględniają wymogi związane z dostępnością w przypadku zamówień publicznych. Ustanowienie wspólnych wymogów związanych z dostępnością na poziomie UE może wpłynąć na zmniejszenie podziału rynku oraz wesprzeć współdziałanie. Istnieje wyraźna potrzeba uspójnienia wymogów związanych z dostępnością w odniesieniu do zamówień publicznych w Europie. W tym celu Komisja zamierza udzielić mandatu europejskim organizacjom normalizacyjnym w celu opracowania europejskich wymogów związanych z dostępnością w odniesieniu do zamówień publicznych na produkty i usługi w dziedzinie ICT. Obecnie mandat przedłożono Państwom Członkowskim w celu konsultacji. Przewiduje się, że zostanie on udzielony europejskim organizacjom normalizacyjnym przed końcem 2005 r. Komisja wesprze dyskusję na ten temat z Państwami Członkowskimi w ramach grupy ekspertów w dziedzinie edostępności 34. Będzie ona nadal gromadzić wyniki działań podejmowanych w Europie oraz wspierać międzynarodowy dialog, w szczególności z USA w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa Gospodarczego (TEP) w zakresie harmonizacji wymogów związanych z edostępnością w przypadku zamówień publicznych. 2. Certyfikacja Przy zakupie produktów ICT nie zawsze wiadomo jakie wymogi spełniają te produkty. Jest to szczególnie ważne przy zakupie dostępnych ICT. Niektóre normy określające sposoby jak można zapewnić by produkty i usługi były dostępne istnieją lub są opracowywane. Obecnie jednak nie ma żadnych niezawodnych sposobów oceny zgodności produktów z normami związanymi z dostępnością. Odpowiednie systemy certyfikacji w odniesieniu do dostępności produktów, procesów organizacyjnych oraz specjalistów (oparte na europejskim znaku certyfikacji KeyMark 35 i normach europejskich) będą wskazówkami dla konsumentów i klientów pragnących korzystać z dostępnych produktów i usług oraz będą stanowić wyraz zasłużonego uznania dla producentów i osób świadczących usługi za ich starania. Ponadto systemy certyfikacji ułatwią monitorowanie zgodności z przepisami związanymi z dostępnością. Rada w swej rezolucji w sprawie edostępności ze stycznia 2003 r. wezwała do stworzenia znaku edostępności dla towarów i usług. Deklaracja ministrów z 2002 r. w sprawie Artykuł 508 Rehabilitation Act zmieniony przez Workforce Investment Act z 1998 r. Grupa ekspertów w dziedzinie edostępności skupia ekspertów z Państw Członkowskich, którzy wspierają realizację planu działania eeuropa. PL 11 PL

12 eintegracji stwierdza, że europejski znak dostępności do zawartości sieci świadczący o zgodności z wytycznymi W3C WAI 36 może przyczynić się do uniknięcia podziału rynku. Komisja przeanalizuje wraz z głównymi zainteresowanymi stronami możliwości rozwijania, wprowadzenia i stosowania systemów certyfikacji w odniesieniu do dostępnych produktów i usług, a także definicje kontroli kryteriów i metod oceny. Możliwość samocertyfikacji lub certyfikacji przez osobę trzecią również zostanie przeanalizowana, a skuteczność różnych rozwiązań zostanie porównana 37. Komisja rozpocznie badania w tej kwestii w ostatnim kwartale 2005 r Lepsze stosowanie obowiązującego prawodawstwa Kilka dyrektyw zawiera przepisy, które mogą być wykorzystane do wprowadzenia w życie edostępności (np. dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 39, dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i dyrektywa w sprawie zamówień publicznych). Ważna jest współpraca z Państwami Członkowskimi mająca na celu wypracowanie praktycznego sposobu stosowania tych dyrektyw, aby rozwijać edostępność. W szczególności zrealizowanie propozycji Inclusive Communications Group (INCOM) 40 pozwoliłoby na rozwiązanie niektórych problemów obecnie istniejących w Europie, jak np.: zapewnienie użytkownikom niepełnosprawnym dzięki jednemu europejskiemu numerowi 112 dostępu do służb ratunkowych, zharmonizowanie częstotliwości bezprzewodowych systemów wspierających, zapewnienie między Państwami Członkowskimi komunikacji tekstowej i migowej w czasie rzeczywistym, ułatwienie zakupu przez organy publiczne towarów dostępnych. Należy rozważyć potencjalne trudności we wprowadzaniu w życie obowiązującego prawodawstwa. Komisja, w ramach dialogu dotyczącego polityki audiowizualnej, będzie wspierać wspólne lub współdziałające rozwiązania w tej dziedzinie np. ułatwienie dostępu do programów telewizji cyfrowej. Takie wspólne rozwiązania pozwolą na wykorzystanie ekonomii skali Potencjał edostępności istniejącego prawodawstwa europejskiego musi zostać w pełni wykorzystany. W 2005 r. Komisja rozpocznie badania 41 w celu określenia najlepszych praktyk i ustanowienia dialogu z Państwami Członkowskimi i głównymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem odpowiednich grup odpowiedzialnych za wdrożenie wspomnianych dyrektyw World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI) Konsultacja przy użyciu Internetu wykazała silne poparcie (ponad 72 % respondentów) dla certyfikacji i znakowania dostępnych produktów i usług ICT. Odnotowano wyraźne różnice pomiędzy różnymi grupami docelowymi (jedynie 61,4 % producentów, dostawców lub sprzedawców produktów i usług związanych z edostępnością wyraziło opinię pozytywną). Ponadto, wśród osób opowiadających się za certyfikacją i znakowaniem produktów osoby niepełnosprawne i organy publiczne wyraźnie opowiadają się za rozwiązaniami obowiązkowymi, natomiast producenci, dostawcy lub sprzedawcy produktów i usług związanych z edostępnością preferują rozwiązania mające charakter dobrowolny. Opinie pozostałych grup plasują się pomiędzy opiniami grup wspomnianych powyżej. Patrz sekcja Kontrola i wnioski. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. zakazuje dyskryminacji osób niepełnosprawnych, między innymi w pracy oraz przewiduje się wprowadzenie racjonalnych usprawnień, również w zakresie ICT. Grupa utworzona w 2003 r., składająca się z przedstawicieli Państw Członkowskich, operatorów telekomunikacyjnych, organizacji użytkowników oraz organów normalizacyjnych. Patrz sekcja Kontrola i wnioski. PL 12 PL

13 7. WNIOSKI I KONTROLA Niniejszy komunikat oraz wyniki konsultacji przy użyciu Internetu wykazują i potwierdzają zdecydowanie Komisji Europejskiej w zakresie kwestii związanych z edostępnością oraz rozwiązań, które pozwolą zrozumieć Państwom Członkowskim, że istnieje pilna potrzeba wspólnego wypracowania spójnej strategii w dziedzinie edostępności, które zachęcą sektor do opracowania dostępnych rozwiązań w odniesieniu do produktów i usług ICT, oraz które ukażą niepełnosprawnym użytkownikom aktywne zaangażowanie Komisji na rzecz zwiększenia dostępności w społeczeństwie informacyjnym. W ciągu najbliższych dwóch lat ( ) Komisja będzie nadal podnosić świadomość społeczną, promować wykorzystanie proponowanych instrumentów, gromadzić dane oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami w celu podjęcia świadomych decyzji w dziedzinie edostępności. W tym celu, Komisja zamierz przeprowadzić w ostatnim kwartale 2005 r. badania na temat Oceny postępu jaki dokonał się w zakresie edostępności w Europie" w celu określenia i oceny działań strategicznych zmierzających do zwiększenia edostępności w Europie. Początkowe wyniki badania będą dostępne na początku 2007 r. Dwa lata po opublikowaniu niniejszego komunikatu zostanie przeprowadzona kontrola sytuacji w dziedzinie edostępności. Polegać ona będzie na ocenie wyników działań zaproponowanych w niniejszym dokumencie, zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa 42. W zależności od wyników ogólnej oceny wpływu Komisja może rozważyć dodatkowe działania, również natury prawnej, jeśli uzna to za konieczne. Te prace w dziedzinie edostępności z kolei wniosą wkład do już zapowiedzianej na 2008 r. europejskiej inicjatywy na rzecz eintegracji Biała Księga Komisji na temat europejskiego systemu rządów, COM(2001) 428 wersja ostateczna. COM(2005) 229 i Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. PL 13 PL

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU. 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa

DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU. 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa DEKLARACJA MINISTRÓW ZATWIERDZONA JEDNOMYŚLNIE W DNIU 11 czerwca 2006 roku w Rydze, Łotwa Na spotkaniu w Rydze z okazji zorganizowanej przez Austriacką Prezydencję, Radę Europejską i Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW

(2007/C 146/09) KOMITET REGIONÓW 30.6.2007 C 146/63 Opinia Komitetu Regionów Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych i Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 (2007/C 146/09) KOMITET

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo