SIEĆ CZO- NYCH NETWORK OF THE EXCLUDED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEĆ CZO- NYCH NETWORK OF THE EXCLUDED"

Transkrypt

1 140

2 SIEĆ W Y - K L U - CZO- NYCH NETWORK OF THE EXCLUDED Stale pogłębiający się proces wykluczenia cyfrowego osób, które z różnych powodów nie mogą w pełni skorzystać z dobrodziejstw Internetu, powoduje, że systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę w tym zakresie. The deepening digital divide affecting people who, for different reasons, cannot fully benefi t from internet access, calls for constant improvement in the knowledge of how to resolve these issues. ARTUR MARCINKOWSKI 141

3 Prawie 1/3 polskiego spo ecze stwa jest nara ona na wykluczenie ze spo eczno ci internetowej. S to g ównie osoby niepe nosprawne, niezamo ne, starsze, zamieszkuj ce biedniejsze rejony kraju, korzystaj ce ze starszego typu oprogramowania i sprz tu, nowi u ytkownicy Internetu, a nawet osoby korzystaj ce z urz dze mobilnych. SEKTOR PUBLICZNY NA PIERWSZY OGIE Z bada Fundacji Widzialni wynika, e jedynie 1,7 proc. publicznych stron www spe nia kryteria dost pno ci okre lone przez polskie prawo. Rozporz dzenie, które wesz o w ycie w maju 2012 r., zobowi zuje podmioty realizuj ce zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów www do standardu WCAG 1 do ko ca 2015 r. Wszystkie nowo powsta e serwisy lub te podlegaj ce znacznym modyfikacjom powinny uwzgl dnia standard dost pno ci w chwili ich uruchomienia. Na razie ustawodawca nie przewidzia niestety sankcji za niewype nienie zapisów. W przysz o ci planuje jednak nak adanie kar. W wi kszo ci wypadków brak dost pno ci wynika z niewiedzy o potrzebach osób wykluczonych oraz niewiedzy na temat samego sposobu dostosowania stron do wymogów prawnych. Nie tylko strony publiczne s niedost pne, ale równie serwisy komercyjne, biznesowe. Polskie prawo nie reguluje kwestii dost pno ci stron www sektora komercyjnego, jednak obszary wa ne spo ecznie, takie jak bankowo, telekomunikacja czy telewizja, nadzorowane s w tym zakresie m.in. przez Urz d Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajow Rad Radiofonii i Telewizji (KRRiT) oraz Komisj Nadzoru Bankowego (KNB). NOWY RYNEK US UG BEZ BARIER Instytucje te równie dostrzeg y problem wykluczenia cyfrowego i zaczynaj wdra a regulacje nak adaj ce obowi zki dostosowania serwisów internetowych i us ug. Fundacja Widzialni wspó pracuje m.in. z KRRiT, UKE, UTK, NBP, rekomenduj c rozwi zania czy tworz c certyfikaty. Jednym z nich jest certyfikat Bez Barier, przyznawany przez UKE telekomom, który spe nia rygorystyczne warunki zwi zane z udost pnianiem swoich us ug osobom o specjalnych potrzebach. Z kolei Unia Europejska w swoich dokumentach, m.in. w Agendzie Cyfrowej, zwraca uwag sektora prywatnego na dobre praktyki i zach ca do dostosowania swoich us ug, stron www czy urz dze do potrzeb osób wykluczonych. Almost a third of Polish society is excluded from the internet community. This group mainly includes the disabled, less affluent and elderly people, as well as those living in poorer parts of the country, those who use older software and hardware, those who are new to the internet, and even those who own mobile devices. STARTING WITH THE PUBLIC SECTOR According to research carried out by the Widzialni Foundation, only 1.7 per cent of public sector websites comply with the accessibility criteria laid down in Polish law. Based on a directive approved in May 2012, all entities performing public services are required to adapt their websites to WCAG guidelines 1 by the end of Upon their launch, all newly established websites or those subject to significant modification should meet these accessibility guidelines. So far, sanctions have not been enforced for non-compliance. In the future however, non-compliance will be penalised. In most cases, exclusion is caused by a lack of awareness of the needs of those excluded, as well as ignorance of the methods required for adapting websites to ensure compliance with the law. The problem of limited accessibility applies not only to public websites, but also to commercial ones. Polish law does not regulate the accessibility of commercial websites, but socially important sectors such as banking, telecommunications and television are supervised by the Office of Electronic Communications (UKE), the National Broadcasting Council (KRRiT) and the Commission for Banking Supervision (KNB). NEW BARRIER-FREE SERVICE INDUSTRY The consequences of the digital divide have been acknowledged by such institutions, which have now started implementing the regulations on web content and online service accessibility. The Widzialni Foundation is cooperating, for example, with UKE, KNB, the Office of Rail Transportation (UTK) and the National Bank of Poland (NBP) to draw up recommendations and issue certificates. One example is the Barrier-Free certificate granted by UKE to those telecoms that meet these strict requirements and seek to make their services accessible to people with special needs. Moreover, documents published by the EU, such as the Digital Agenda, are intended to draw the public sector s attention to best practices and encourage them to make their services, websites and equipment available to excluded groups. 1 Web Content Accessibility Guidelines specyfikacja opracowana przez konsorcjum W3C, dotycz ca tworzenia stron www dla osób niepe nosprawnych i pozosta ych wykluczonych cyfrowo. 1 Web Content Accessibility Guidelines have been developed by the W3C Consortium, explaining how to make websites accessible to the disabled and other excluded groups. 142

4 niewyk luczone, ze zostalem wykluczony PRZYMUS DOBROWOLNY Ju w najbli szych tygodniach zacznie obowi zywa rozporz dzenie, kierowane do dostawców us ug telefonicznych, przygotowywane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, dotycz ce dostosowania serwisów www, punktów sprzeda y, us ug, aparatów telefonicznych do potrzeb osób niepe nosprawnych. Nale y si spodziewa, e prawo w tym zakresie pójdzie jeszcze dalej. W Unii Europejskiej pracuje si obecnie nad zapisami, które nak adaj obowi zek dostosowania us ug do osób o specjalnych potrzebach przez wszystkie podmioty, które korzystaj z funduszy unijnych, niezale nie czy jest to podmiot komercyjny, pa stwowy, fundacja czy osoba prywatna. Bez znaczenia b dzie tak e przedmiot finansowania. Je li wszystkie prace zwi zane z tym obszarem pójd po my li obro ców dost pno ci, to nale y si spodziewa, e w perspektywie kilku kolejnych lat wszystkie te podmioty b d musia y dostosowa serwisy do standardu WCAG. NARZ DZIA I STANDARDY INKLUZJI CYFROWEJ Standardy dost pno ci stron www zosta y wprowadzone niezale nie w wielu krajach wiata, przy czym zawarte w nich zasady budowania dost pnych stron nie ró ni si znacznie. Mo na przyj, e ród em wi kszo ci jest obowi zuj cy w Polsce standard WCAG, stworzony wiele lat temu przez organizacj W3C 2. WCAG w kilkudziesi ciu punktach okre la, w jaki sposób tworzy serwis, aby by on dost pny dla programów czytaj cych i powi kszaj cych, a zarazem dost pny dla osób g uchych czy starszych, niezale nie od VOLUNTARY OBLIGATION In the next few weeks, a new directive issued by the Ministry of Administration and Digitisation will come into effect, requiring telecoms to adapt their websites, retail outlets, services and telephones for the needs of the disabled. More regulations are expected to be introduced in this area. The EU itself is in the process of devising regulations to require all the beneficiaries of EU funds irrespective of whether they are businesses, state entities, foundations or private individuals to adapt their services for people with special needs. The purpose of financing will not be taken into account as well. If the results of these efforts meet the expectations of accessibility activists, it is likely that in the next few years all such entities will be required to comply with WCAG guidelines. DIGITAL INCLUSION STANDARDS AND TOOLS Website accessibility standards have been introduced unilaterally in many countries around the world, but these differ little in their underlying frameworks. Most of them are likely to have been based on the WCAG guidelines developed by the W3C 2 consortium years ago, which are also binding in Poland. WCAG provides instructions on how to design a website to make it compatible with software supporting reading and enlarging, as well as to be accessible to the hard-of-hearing and the elderly, irrespective of the hardware or software they are using. Designing accessible websites is by no means a complex process, consisting mainly in accurate website coding. 2 W3C World Wide Web Consortium organizacja zrzeszaj ca najwi ksze firmy i instytucje wiata. Tworzy standardy dotycz ce Internetu. 2 W3C The World Wide Web Consortium, bringing together the biggest companies and institutions around the world. The aim of the W3C is to establish web content standards. 143

5 u ytego sprz tu i oprogramowania. Tworzenie dost pnych serwisów jest w gruncie rzeczy bardzo proste i w du ym uogólnieniu sprowadza si do generowania wolnego od b dów kodu strony internetowej. DEFICYT WIEDZY, NARZ DZIA PROMOCJI I KANA Y DOTARCIA Niestety na polskich uczelniach wy szych pomija si zagadnienia zwi zane z dost pno ci i standardem WCAG, co skutkuje tym, e polscy programi ci, doceniani w mi dzynarodowych konkursach informatycznych, nie posiadaj wiedzy z tego zakresu. Ten stan rzeczy powinien si poprawi dzi ki studiom podyplomowym uruchamianym na Uniwersytecie l skim wspólnie z Fundacj Widzialni W czenie cyfrowe i spo eczne. Jest nadzieja, e b dzie to dobra praktyka do powielania przez uczelnie wy sze. Dobr praktyk jest równie ogólnopolski konkurs Strona Internetowa bez Barier, organizowany ju od 7 lat przez Fundacj Widzialni. Celem konkursu jest wy onienie oraz nagrodzenie serwisów internetowych, które w najwi kszym stopniu s dostosowane do potrzeb osób niepe nosprawnych i pozosta ych, nara onych na wykluczenie cyfrowe, oraz promowanie tych organizacji, które dostrzegaj problem i staraj si prze amywa cyfrowe bariery. W realizacj konkursu s zaanga owane równie osoby niepe nosprawne i eksperci wspó pracuj cy z Fundacj. Spo ród 61 kryteriów WCAG dost pno ci strony sprawdzane s elementy, takie jak: Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych, audio oraz wideo Etykiety pól formularzy oraz ich grupowanie Poprawne u ycie nag ówków, list, tabel Odpowiedni kontrast tekstów w stosunku do t a Jednoznaczne tytu y stron Obs uga serwisu za pomoc klawiatury Zapewnienie bezpo redniego dost pu do tre ci (skiplinks) Dost p do informacji na ró ne sposoby (wyszukiwarka, mapa strony) Dodatkowe u atwienia (zmiana kontrastu, powi kszanie czcionek, j zyk migowy) Poprawno kodu (X)HTML, CSS. Fundacja przeprowadzi a niemal tysi c audytów dost pno ci dla sektora publicznego, jak równie DEFICIT OF KNOWLEDGE, PROMOTIONAL TOOLS AND OUTREACH In Polish higher education institutions, accessibility issues and WCAG guidelines are not covered by their curricula; and although Polish programmers do very well in international IT competitions, they lack the necessary knowledge in this area. This situation could be ameliorated if more took the postgraduate course in Digital and Social Inclusion organised jointly by the University of Silesia and Widzialni Foundation. Hopefully, other schools will follow to offer such courses. Another push towards improvement in this field is provided by the nationwide Barrier-Free Website competition, which was held for the first time by the Widzialni Foundation seven years ago. This focuses on selecting and awarding websites that are the best adapted for the needs of the disabled and other groups threatened with exclusion, as well as on promoting organisations that are aware of the problem and are seeking to overcome the digital barriers. Disabled people and experts cooperating with the Foundation are active in supporting the organisation of the competition. WCAG's 61 accessibility criteria include: text alternatives for graphical, audio and video content labels and label grouping methods proper use of headers, lists and tables adequate contrast between text and background clear page titles keyboard website navigation direct access to page content (skip links) different ways of accessing content (search engines, site maps) additional enhancements (contrast, font enlargement, sign language) accurate (X)HTML and CSS coding The Foundation has carried out almost 1,000 audits of web content accessibility for the public sector and business. Its experts provide training and consultations to main state institutions and corporations, issue publications and organise conferences on accessibility. The Widzialni Foundation is involved in improving the web content accessibility of parliamentary websites www. sejm.gov.pl and the National Bank of Poland (www.nbpniewyklucza.pl), the National Broadcasting Council (www.krrit.gov.pl) and institutions in other sectors, such as the University of Silesia, Orange Polska and Millenium Bank. 144

6 proroctwa dotyczace cy fry z acji spelnione! JUŻ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ ROZPORZĄDZENIE PRZYGOTOWYWANE W MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI, DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA SERWISÓW WWW, PUNKTÓW SPRZEDAŻY, USŁUG I APARATÓW TELEFONICZNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. / IN THE NEXT FEW WEEKS, A DIRECTIVE ISSUED BY THE MINISTRY OF ADMINISTRATION AND DIGITISATION WILL COME INTO EFFECT, REQUIRING TELECOMS TO ADAPT THEIR WEBSITES, RETAIL OUTLETS, SERVICES AND TELEPHONES FOR THE NEEDS OF THE DISABLED. 145

7 biznesowego. Eksperci zajmuj si prowadzeniem szkole i konsultacjami w najwa niejszych instytucjach pa stwowych i korporacjach, wydaj publikacje i organizuj konferencje na temat dost pno ci. Fundacja Widzialni wspó pracuje nad podnoszeniem dost pno ci m.in. stron pl, nad stron NBP: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a z pozosta ych sektorów m.in. nad stron Uniwersytetu l skiego, Orange Polska czy Banku Millenium. DOST PNO STRONY J ZYKIEM KORZY CI Dostosowanie serwisu www do standardu WCAG nie zmienia znacz co jego wygl du, nie powoduje rewolucji w kodzie ród owym. Niesie za to szereg korzy ci, takich jak: zwi kszenie liczby osób mog cych skorzysta z serwisu nawet o kilka do kilkunastu procent, mo liwo przegl dania serwisu na telefonach komórkowych, smartfonach i innych niestandardowych urz dzeniach, mo liwo przegl dania strony na ró nych platformach systemowych, np. Windows, Linux, ró nych przegl darkch internetowych, programach czytaj cych dla niewidomych czy komputerach wyposa onych w wolne cza, polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych, zmniejszenie kosztów utrzymania serwisu, zwi kszenie szybko ci adowania serwisu, podkre lenie odpowiedzialno ci spo ecznej organizacji. OD CZEGO ZACZ, CZYLI PROCES ZMIANY Dostosowanie serwisu do standardu WCAG jest zazwyczaj poprzedzone audytem. Fundacja Widzialni opracowa a wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu l skiego metodologi umo liwiaj c precyzyjne okre lenie stopnia dost pno ci serwisu, jak równie stworzenie raportu z gotowymi rozwi zaniami odnalezionych problemów. Jest to jedyna w Polsce metodologia stosowana w badaniach serwisów www. Sk ada si z dwóch cz ci. W pierwszej eksperci badaj serwis na podstawie listy kontrolnej WCAG, a w drugiej niepe nosprawni konsultanci przeprowadzaj szereg testów i zada charakterystycznych dla badanego serwisu. Po wprowadzeniu rekomendacji wynikaj cych z audytu serwis mo e uzyska oznaczenie Strona Internetowa bez Barier, który jest certyfikatem jako ci serwisu, stwierdzaj cym jego pe n dost pno. Certyfikat jest przyznawany na rok i jest potwierdzony dyplomem, oznaczeniem na stronie i linkiem do aktualnego statusu oznaczenia (aktywny lub nieaktywny). W UNII EUROPEJSKIEJ PRACUJE SIĘ OBECNIE NAD ZAPISAMI, KTÓRE NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK DOSTOSOWANIA USŁUG DO OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY UNIJNYCH. / THE EU IS IN THE PROCESS OF DEVISING REGULATIONS TO REQUIRE ALL THE BENEFICIARIES OF EU FUNDS IRRESPECTIVE OF WHETHER THEY ARE BUSINESSES, STATE ENTITIES, FOUNDATIONS OR PRIVATE INDIVIDUALS TO ADAPT THEIR SERVICES FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS. BENEFITS OF WEBSITE ACCESSIBILITY Adapting web content to WCAG guidelines does not significantly change its layout or affect its source code. Nevertheless, it brings numerous benefits, including: increasing the number of users from a few to more than ten per cent access to web content from mobile phones, smartphones and other devices access to web content using different systems, e.g. Windows, Linux, different search engines, website-reading software used by blind people, and computers with low connection speeds better positioning of the website lower maintenance costs faster loading speeds promoting the social responsibility of an organisation WHERE TO START? THE CHANGE PROCESS Before a website is adapted to WCAG guidelines it usually has to be audited. Together with researchers from the University of Silesia, the Widzialni Foundation has developed a methodology to precisely evaluate website accessibility and prepare reports detailing ready solutions to the problems identified. This is the only methodology currently in use in Poland to audit websites. It is a two-stage process. The first part serves to evaluate the website according to the WCAG checklist, while in the second a series of website-specific tests and actions are carried out by disabled consultants. Based on the recommendations of the audit, a website can be granted a Free-Barrier Website certificate confirming its full accessibility. The certificate is valid for one year and comes with a diploma, a website label and a link to its current status (valid or expired). 146

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Ksiega referatow BRD 120 str:2011 30-11-11 20:18 Strona 1 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 6-8 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES

ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES CR VARIA, CZYLI ROZMAITOŚCI CR VARIA, COLLECTION OF CSR TIDBITS 12 ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES CSR Europe rozpoczęła kampanię na rzecz zrównoważonego życia w miastach. Jej

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008

Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008 Raport Ekologiczny 2008 Environmental protection report 2008 naturalny wybór Raport Ekologiczny 2008 environmental protection report 2008 3 Szanowni Paƒstwo, Dear Reader, Z przyjemnoêcià oddajemy Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW I AUDYTU DOTYCZACYCH KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 WARSZAWA, LIPIEC 2005 GLOSARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING Multilingual POLISH europan ASSOCIATION subset of FOR Unicode SPATIAL in geospatial INFORMATION data encoding ANNALS OF GEOMATICS 2004 m VOLUME II m NUMBER 1 53 MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 4 (84)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel

Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man Solution Technology Product ProTel Rozwiàzanie, technologia, produkt Solution, technology, product ProTel jest wiodàcym

Bardziej szczegółowo