CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator:"

Transkrypt

1 WYKLUCZENIE TECHNOLOGICZNE A CSR OBNIŻANIE BARIER DOSTĘPNOŚCI W ORANGE POLSKA TECHNOLOGICAL EXCLUSION VS. CSR OVERCOMING BARRIERS WITH ORANGE POLSKA AT PGNIG W wywiadzie dla CR Navigatora Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, opowiada o tym, jakie wyzwania w zakresie dostępności stron www stoją przed przedsiębiorcami, a na przykładzie współpracy z Orange Polska przedstawia modelowe podejście do udostępniania nie tylko stron internetowych, ale także usług czy lokali obsługi dla osób o różnego typu uwarunkowaniach, powodujących ograniczenia dostępności. Artur Marcinkowski, the chair of the Widzialni Foundation, explains the challenges enterprises face regarding web content accessibility and, refl ecting on cooperation with Orange Polska, offers a model approach to improving the accessibility of websites, services and help desks to allow people with limited abilities fully benefi t from them. 88

2 CR Navigator: Jakiego typu obszary wykluczenia osób niepełnosprawnych są kluczowe z perspektywy integracji cyfrowej? Artur Marcinkowski: Przede wszystkim jest to kwestia dost pu do zasobów internetowych dla osób niepe nosprawnych sensorycznie, a wi c niewidomych, niedowidz cych, g uchych, osób z problemami motorycznymi. Dla nich Internet jest niejednokrotnie jedynym mo liwym oknem na wiat. Pocz wszy od mo liwo ci za atwienia spraw w urz dzie, przez prac, edukacj, a po rozrywk. Osoba g ucha, chc c cokolwiek za atwi w urz dzie czy zamówi bilet do teatru, b dzie mia a problem, bo pos uguje si j zykiem migowym, który jest dla tych osób j zykiem natywnym. W momencie, kiedy strona internetowa jest dostosowana do takich osób, b d one mog y skorzysta z mo liwo ci Internetu. Wydaje si, e osoby g uche nie powinny mie wi kszych problemów z Internetem, dlatego e widz, s sprawne. Jednak e j zykiem natywnym osób g uchych jest j zyk migowy, a PJM (Polski J zyk Migowy) ma zupe nie inn gramatyk, sk adni, inne s owa ni j zyk mówiony, dlatego teksty na stronach internetowych powinny by tak przygotowane, eby unika skomplikowanych zda, trudnych wyrazów, skrótów itd. Chodzi o to, by w jak najprostszy i czytelny sposób przedstawi tre ci. Na tym korzystaj tak e np. osoby starsze albo osoby o ograniczonym zasobie s ów. Grup osób w sposób ewidentny zagro onych wykluczeniem z ycia cyfrowego s osoby niewidome lub niedowidz ce. wietnie radz sobie one w Internecie, korzystaj c z programów czytaj cych, powi kszaj cych, lup etc., pod warunkiem e strony internetowe s przygotowane zgodnie ze standardem dost pno ci. CR Navigator: Czym jest ten standard? Artur Marcinkowski: Standard zosta stworzony przez konsorcjum W3C za o one przez Tima Berners-Lee, czyli twórc protoko u http. WCAG (web content accesibility guidelines) zosta ustanowiony w ca ej Unii Europejskiej, a w wyniku rozporz dzenia od maja 2012 r. obowi zuje tak e w Polsce. Wspomniane rozporz dzenie na o y o na podmioty realizuj ce zadania publiczne obowi zek wdro enia standardu do ko ca 2015 r. Z kolei publikacja Europejska Agenda Cyfrowa sygnalizuje ten temat tak e wobec sektora komercyjnego. Dostosowanie stron internetowych zgodnie z tymi standardami nie zmienia znacz co warstwy wizualnej, nie niesie te niemal adnych CR Navigator: What are the crucial areas for digital integration when it comes to the exclusion of the disabled? Artur Marcinkowski: The key thing is to ensure that web content is accessible to people with different sensory disabilities, that is, the blind, partially sighted people, the deaf and those with motor disabilities. For them, the internet is often the only available link with the outside world, from settling official formalities, work and education issues, through to leisure and entertainment. The problems begin when a deaf person wants to settle something at the office or book a theatre ticket, because for the deaf, signing is their native language. Unless websites are adapted to the needs of such people, they will not be able to fully benefit from the possibilities offered by the internet. You might think that deaf people would not have any major problems using the internet, since they can usually see. However, Polish Sign Language is based on a totally different grammar, syntax and vocabulary than the spoken language, and therefore web content needs to be organised in such a way so that it s free from complex sentences, difficult words, abbreviations, etc. The key thing is to make the content as simple and clear as possible. This would also benefit, for example, the elderly or people with a limited vocabulary. Blind and partially sighted people are also particularly at risk of the digital divide. They can be very adept at using the internet when equipped with the software to read websites and enlarge texts with virtual magnifying glasses, etc. However, this requires adapting websites to accessibility guidelines. CR Navigator: What are these guidelines? Artur Marcinkowski: They were drawn up by the W3C Consortium founded by Tim Berners-Lee, the creator of http protocol. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) have been adopted across the entire EU, and introduced in Poland by a relevant directive in May Since then, all public service entities have been required to implement the guidelines by the end of The European Digital Agenda also tackles this subject with reference to the commercial sector. Designing websites to meet the guidelines does not significantly affect the layout, or reduce their functionality. One example of implementing the guidelines by a commercial entity is Orange Polska s website. We ve been working on this project for two years now, preparing accessibility reports, while monitoring and auditing it. Audit recommendations are gradually being implemented by Orange Polska and, 89

3 ogranicze. Przyk adem wdro enia standardu przez podmiot komercyjny jest strona Orange Polska, nad któr pracujemy ju od dwóch lat, przygotowuj c raporty nt. dost pno ci, stale j monitoruj c czy realizuj c audyty serwisu. Zalecenia wynikaj ce z audytów s sukcesywnie wdra ane przez Orange Polska, co sprawi o, e ju teraz strona operatora jest najbardziej dostosowan i dost pn stron internetow ca ej grupy Orange na wiecie. Jest to jednak praca ci g a, poniewa serwis Orange jest bardzo dynamiczny, rozwijany o nowe modu y i rozwi zania, które na bie co sprawdzamy. CR Navigator: Na czym polega taki audyt? Artur Marcinkowski: Wed ug metodologii, któr opracowali my razem z Uniwersytetem l skim, badanie strony ma dwa etapy, a w proces w czane s osoby niepe nosprawne. Pierwszy etap, ekspercki, to weryfikacja zgodno ci strony z zaleceniami WCAG. Drugi etap, z u ytkownikami niepe nosprawnymi, polega na praktycznym sprawdzeniu dost pno ci strony przez te osoby w ramach wykonywania ró nych zada w serwisie. Po wykonaniu bada przekazywany jest raport wraz z rekomendacjami do wdro enia w witrynie w celu spe nienia standardu. Orange jest aktualnie na etapie wdra ania wytycznych w celu realizacji standardu i maksymalizacji dost pno ci strony. CR Navigator: Jak wygląda model współpracy stosowany w procesie podnoszenia dostępności? Artur Marcinkowski: Przedstawi to na przyk adzie Orange. Tutaj prace rozpocz li my od raportu otwarcia: gruntownie sprawdzili my serwis tworz c raport, który stanowi dla nas baz. Okre lili my w nim procent dost pno ci serwisu, który staramy si kwartalnie zwi ksza, a do osi gni cia pe nej dost pno ci. Wynika to z faktu, e osoby niepe nosprawne, starsze i inne grupy nara one na wykluczenie cyfrowe to klienci, którzy potrzebuj dopasowanych do nich us ug i dost pu do informacji. Oprócz badania serwisu opiniujemy inne dzia ania Orange, nie tylko w kwestii strony internetowej, ale np. w kwestii oferty, konsultacje z osobami niepe nosprawnymi w ramach grupy OSiN (Osoby Starsze i Niepe nosprawne). Oprócz tego dzia amy równie na polu edukacyjnym wspólnie z Orange opracowali my pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji compared to other companies within the global group, its website has the highest level of accessibility and is the most advanced. However, this is a never-ending task, because the website is very dynamic, and we re constantly having to design and test new modules and solutions. CR Navigator: Could you please describe the audit process? Artur Marcinkowski: Based on the methodology we have devised together with the University of Silesia, the audit consists of two stages, and disabled people are involved in the process. During the first stage, experts review a website against WCAG criteria. This stage is followed with practical accessibility testing by disabled people who perform different actions using the website. The tests are then followed by an audit report, which includes recommendations for improvements to meet the requirements. At the moment Orange is implementing these recommendations to comply with the guidelines and maximise the website s accessibility. CR Navigator: How is cooperation managed during the accessibility improvement project? Artur Marcinkowski: Let go back to Orange once again. We started with an opening report based on the website assessment to use as our reference point. This includes information about accessibility percentages, with our goal being to make quarterly improvements leading to its full accessibility. This is because clients such as the disabled, the elderly and other groups endangered with exclusion need better information, access and services that will suit their needs. Apart from auditing the website, we also review other areas at Orange for example, we offer preparation and consultations with the disabled held by its OSIN group dedicated to the elderly and the disabled. We also engage in educational initiatives, and together with Orange have developed the first best practice handbook in Poland to explain how to create an accessible website. This project was held under the patronage of the Ministry of Administration and Digitisation and the Polish Ombudsman. CR Navigator: How is this handbook promoted? Artur Marcinkowski: It has been published by PWN in two formats. The publication can be downloaded as a free 90

4 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pierwszy na rynku podr cznik dobrych praktyk, w którym opisane zosta o, jak tworzy dost pn stron internetow. CR Navigator: W jaki sposób ten podręcznik jest popularyzowany? Artur Marcinkowski: Zosta on wydany przez PWN i jest dost pny w dwóch formach. Pierwsza, bezp atna forma to mo liwo pobrania publikacji na stronie internetowej Fundacji w formacie PDF. Dla zwolenników formy tradycyjnej jest mo liwo kupienia publikacji w ksi garniach. CR Navigator: Jaki jest status standardu WCAG w stosunku do przedsiębiorców? Jakie są prognozy co do tego, kiedy będą oni zobowiązani do wdrażania go? Artur Marcinkowski: Jako Fundacja wspó pracujemy z Parlamentem Europejskim i pos ami nad rekomendacjami dla pa stw cz onkowskich, które zawieraj zapis mówi cy o tym, e wszystkie organizacje korzystaj ce z funduszy unijnych w ramach programowania , b d musia y dostosowa serwisy zgodnie z WCAG 2.0. Sprawa b dzie omawiana przez Parlament i Komisj Europejsk, ale takie rozwi zanie jest prawdopodobne w perspektywie dwóch trzech lat. CR Navigator: Czy standard ma charakter zmienny czy statyczny? Artur Marcinkowski: WCAG funkcjonuje obecnie w wersji 2.0, poniewa ewoluowa do kszta tu, gdzie zalecenia odno nie do dost pno ci s niezale ne od technologii, u ytego sprz tu, oprogramowania. Obecna wersja standardu uwzgl dnia potencjalne zmiany w tym zakresie. CR Navigator: Czy prowadzone są badania dotyczące stopnia wdrożenia tego Standardu w Polsce? Artur Marcinkowski: W roku 2013 stworzyli my raport otwarcia, badaj cy stopie wdro enia w sektorze publicznym. Opisali my w nim wyniki badania najwa niejszych stron sektora publicznego w Polsce, gdzie kluczem by podzia na w adz ustawodawcz, s downicz i wykonawcz. Sprawdzili my stron m.in. Prezydenta, Sejmu, Senatu, S du Najwy szego, Ministerstw itd. Okazuje si, e jedynie 2,8 proc. stron instytucji publicznych spe nia standard WCAG. Raport b dziemy przygotowywa co roku. Warto PDF document from the Foundation s website. Those who prefer traditional formats can buy the printed version in bookshops. CR Navigator: How do the guidelines affect business? Is there any expected date when the commercial sector will be required to implement them? Artur Marcinkowski: Our Foundation cooperates with the European Parliament and EMPs to develop recommendations for EU Member States obliging all the beneficiaries of EU funds under the framework to adapt their websites to WCAG 2.0. The European Parliament and Commission is to discuss the issue, and it will probably take about two or three years to introduce such measures. CR Navigator: Are the guidelines flexible or more fixed? Artur Marcinkowski: WCAG has evolved over time to the current 2.0 version, where accessibility recommendations remain unchanged irrespective of the technology, equipment or software used. This version has been developed to accommodate any possible changes. CR Navigator: Have there been any checks on the progress of the implementation of the guidelines in Poland? Artur Marcinkowski: In 2013 we prepared an opening report to assess the progress made by the public sector. We reviewed the most important websites of the public sector in Poland, dividing them into legislative, judicial and executive authorities. We audited, for example, the websites of the President, the lower and upper houses of parliament, the Supreme Court, ministries, and so on. We found that only 2.8 per cent of their websites comply with WCAG. We will prepare such reports every year. It should be noted, however, that the implementation of the law in Poland is proceeding well, and we re neither better nor worse than other European countries. I d say we re the best in our league. CR Navigator: Apart from the legislation, are there any other incentives for organisations and businesses to implement the guidelines? Artur Marcinkowski: The only way is to show them the benefits, which brings us, for example, to the concept of website positioning. When we order the promotion of 91

5 jednak powiedzie, e w Polsce mamy dobre prawo implementacyjne, nie jeste my te ani lepsi, ani gorsi na tle krajów Unii Europejskiej, Polska jest wr cz pod tym wzgl dem najlepsza w ród redniaków. CR Navigator: Jakiego typu czynniki, poza ustawodawczymi, mają zachęcać do wprowadzania Standardu? Artur Marcinkowski: Jedyn drog jest j zyk korzy ci, a to oznacza np. temat pozycjonowania stron internetowych. Kiedy zlecamy podwy szenie pozycji w wyszukiwarkach, pierwszym de facto dzia aniem jest dostosowanie serwisu, przynajmniej w pewnym zakresie, do WCAG. Odpowiednie opisanie linków, grafik, elementy, gdzie mo na wstawia s owa kluczowe, to elementy, które wyst puj w WCAG. Kod html jest oczyszczany, w zwi zku z tym np. robot Google bierze pod uwag jako kodu, s ów kluczowych, odno ników, itd. Ponadto sam fakt dostosowania serwisu dla wi kszej ilo ci osób, nie tylko niepe nosprawnych, jest korzy ci. Cz sto pada pytanie a jaki jest ten target?. Otó z tego standardu korzysta ok. 1/3 Polaków. Osoby niepe nosprawne, starsze, niezamo ne, zamieszkuj ce biedniejsze regiony. W grupie osób nara onych na wykluczenie cyfrowe s równie u ytkownicy urz dze mobilnych. CR Navigator: Osoby niezamożne na jakiej podstawie? Artur Marcinkowski: Korzystaj ce np. ze starego typu oprogramowania, starego typu sprz tu. Standard mówi, e serwis powinien si otworzy niezale nie od u ytego sprz tu i oprogramowania. WCAG 2.0 uwzgl dnia starsze wersje przegl darek, systemów operacyjnych, wspieranie np. Flasha. CR Navigator: Jakie są najbardziej typowe bariery stron internetowych? Artur Marcinkowski: W przypadku osób niepe nosprawnych s to zazwyczaj powtarzaj ce si elementy, czyli b dy w kodzie html, nieopisane linki, nieopisane pola formularzy. Formularz le opisany dla osoby niewidomej, która s yszy za pomoc programu czytaj cego, b dzie bezu yteczny, bo nie us yszy, w którym miejscu jakie ma wpisa elementy. Podobnie je li chodzi o opisanie elementów graficznych, menu. Te b dy s naj atwiejsze do wyeliminowania, a jednocze nie najcz stsze. Z kolei najtrudniejszym elementem do zmian website in search engines, the first step is to adapt it at least to some extent to WCAG. WCAG applies to such issues as the proper description of links and graphical elements, and key word allocation. The HTML code is cleaned up, so for example a Google robot analyses the code quality, the key words, references, etc. Added to this, one undeniable benefit is having a website adapted to the needs of a larger number of users, not only those with disabilities. We are constantly being asked: Who actually is the target group? As a matter of fact, one third of Poles benefit from these solutions today.this group includes the disabled, older and less affluent people living in poorer regions. However, the users of mobile devices are endangered with exclusion, too. CR Navigator: How do you define the less affluent? Artur Marcinkowski: These could be, for example, people who use old software and hardware. According to WCAG, a website should load with any software and hardware. WCAG 2.0 also applies to older browsers, operating systems and supporting software, such as Flash, etc. CR Navigator: What are the most typical barriers for website users? Artur Marcinkowski: As for disabled persons, the problem is usually with recurring elements, including HTML errors, missing descriptions of links or forms. If a form is not properly described, it will be useless for a blind person using special software to use the website, because they won t know where to type. Similarly, website usability is reduced by invalid descriptions of graphical elements and the menu. But despite being easy to eradicate, such errors are extremely common. The most difficult thing to do is audio and video description, for example, subtitling. Creating a website in line with WCAG from scratch doesn t increase the related costs. We would like all new websites to comply with WCAG, and therefore we seek to involve webmasters and PR agencies in the process. CR Navigator: Can companies improve the accessibility of their websites on their own or should they outsource? Artur Marcinkowski: Yes, of course. The main problem is that they lack the basic knowledge needed for accessibility and creating accessible websites. There are no courses devoted 92

6 jest opisanie elementów multimedialnych, czyli np. do o enie napisów do filmu. Stworzenie serwisu od zera zgodnie ze standardem nie podnosi kosztów przygotowania strony. Chcieliby my doprowadzi do sytuacji, by nowe serwisy by y przygotowywane zgodnie z WCAG, dlatego staramy si anga owa rodowiska twórców stron internetowych, agencje reklamowe doradztwa komunikacyjnego czy marketingowego. CR Navigator: Czy firmy mogą na własną rękę podnosić dostępność stron internetowych czy jest potrzebny outsourcing usług? Artur Marcinkowski: Oczywi cie tak. G ównym problemem jest brak wiedzy o dost pno ci i sposobie tworzenia stron w sposób przyst pny. Nikt tego nie uczy, ale pos uguj c si podr cznikiem, który wydali my we wspó pracy z Orange Polska, mo na samemu dostosowa serwis. CR Navigator: Czy wdrażając standard, można liczyć na nagrodę, wyróżnienie, certyfikat? Artur Marcinkowski: Promujemy dost pno przez oznaczenie Strona internetowa bez barier. O takie oznaczenie stara si m.in. Orange Polska. Jest to forma certyfikatu sprawdzamy dok adnie serwis, wydajemy opini, rekomendacje i w momencie kiedy zostan one wdro one, sprawdzamy go i przyznajemy certyfikat. CR Navigator: Ile trwa taki okres dostosowania strony czy też okres certyfikacji? Artur Marcinkowski: To zale y od wielko ci serwisu. W przypadku niewielkich serwisów do 100 stron audyt trwa dni. Zarz dzaj cy serwisem dostaj raport, maj jasne instrukcje, jak dostosowa serwis. W przypadku serwisów wi kszych, jak w Orange, ten okres wyd u a si nawet do roku. To s przeogromne serwisy, wi c robimy to etapami. Zmiany nast puj, kiedy zako czymy pewien etap badania. CR Navigator: A czy współpraca z sektorem prywatnym to częste zjawisko, czy Orange należy do wyjątków? Artur Marcinkowski: Wspó pracujemy z Orange Polska, Microsoftem, UPC, IBM. Orange to jedyny telekom jak dot d. S to zasadniczo korporacje mi dzynarodowe, gdzie CSR zajmuje wa n pozycj. Natomiast mniejsze firmy jeszcze nie dostrzegaj tego problemu. to this subject, but by using our handbook published jointly with Orange Polska, you can adapt a website on your own. CR Navigator: Are there any awards or certificates for implementing the guidelines? Artur Marcinkowski: We promote accessibility with the Barrier-Free Website certificate, and Orange Polska has been aspiring to obtain it. Firstly, we audit the website, provide our opinions and recommendations, and once they have been implemented we carry out more checks and then issue the certificate. CR Navigator: How long does it take to adapt a website or obtain the certificate? Artur Marcinkowski: It depends on the website size. For small websites of up to 100 pages, an audit takes 10 to 14 days. Webmasters receive the report and clear instructions on how to make the website more accessible. With bigger websites, as is the case with Orange, this can take as long as a year. These websites are enormous, so the project is divided into stages. Changes are implemented after we complete a certain audit stage. CR Navigator: Do you often cooperate with the private sector or is the project for Orange an exception? Artur Marcinkowski: We cooperate with Orange Polska, Microsoft, UPC and IBM. Orange is the only telecom we ve worked for. Generally, they are international corporations where CSR is an important area. Smaller companies seem not to have recognised the problem yet. CR Navigator: Are there any campaigns or initiatives promoting website accessibility issues? Artur Marcinkowski: There are many associations and coalitions committed to improving digital literacy, such as the Comprehensive Partnership for Digital Literacy [Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiej tno ci Cyfrowych] initiated last year through the Ministry of Administration and Digitisation by W odzimierz Marci ski, a Polish leader in digital technology. The declaration was signed by such companies as Orange, Samsung, IBM and Microsoft. CR Navigator: Does the Widzialni Foundation also support Orange in other activities? Artur Marcinkowski: Yes, in different projects. We organise consultations with disabled people to discuss 93

7 CR Navigator: Czy są prowadzone kampanie lub inicjatywy na rzecz popularyzacji dostępności stron? Artur Marcinkowski: Istnieje szereg stowarzysze czy te koalicji, które s zawi zywane na rzecz umiej tno ci cyfrowych, m.in. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiej tno ci Cyfrowych, zainicjowane przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przez polskiego lidera cyfryzacji, W odzimierza Marci skiego, w zesz ym roku. W ród sygnatariuszy znalaz y si takie firmy jak w a nie Orange, Samsung, IBM, Microsoft. CR Navigator: Czy jako Fundacja Widzialni wspierają Państwo Orange w innych działaniach? Artur Marcinkowski: Tak, w ró nych projektach. Organizujemy spotkania konsultacyjne z osobami niepe nosprawnymi, podczas których omawiamy np. ró ne rozwi zania, je eli chodzi o ofert, urz dzenia, strony internetowe, o przekaz zwi zany z lub dedykowany tym grupom. Oprócz tego korzystamy z uprzejmo ci Orange i organizujemy szkolenia w Miasteczku Orange z zakresu dost pno ci, na które zapraszamy ró ne organizacje i firmy. B dziemy równie testowa nowe urz dzenia, które b d si pojawia na rynku pod k tem u ywalno ci przez osoby niewidome, niedowidz ce czy przez osoby starsze. Realizujemy zatem badania nie tylko dost pno ci strony, ale tak e us ug, rozwi za technicznych i samej oferty. To s tak e zagadnienia savoir-vivre u w stosunku do osób niepe nosprawnych, dostosowanie punktów sprzeda y, gdzie dost pno ma wymiar odpowiednio dostosowanego stanowiska, gdzie mog podjecha wózkiem, zapewnione s odpowiednia szeroko drzwi, progi. Ale to równie sama obs uga klienta, przygotowanie oferty dla osób niewidomych albo g uchych. Umiej tno zachowania si przez sprzedawc, co wymaga szkolenia z zakresu obs ugi klienta. Obecnie koncentrujemy si na kadrze managerskiej, eby ta zaszczepia a wiadomo zagadnie w organizacji. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo krzewi c ide dost pno ci, spotykali my si z ró nego rodzaju kwestionowaniem sensu i op acalno ci tych dzia a. W Orange poprzeczka ustawiona jest naprawd wysoko przez sam organizacj. possible improvements in the offer, devices and the website content about or for those groups. Orange offers us the opportunity to organise training courses under its Orange City scheme and to invite different organisations and companies to learn about accessibility. We are also going to encourage blind, partially-sighted and older people to test new devices and assess their usability before they are launched onto the market. We are focused not only on auditing websites, but also on evaluating services, technological solutions and what is available. Our work is also about promoting a certain savoir vivre in contacts with disabled clients, and adapting retail outlets to make sure that desks, doors and thresholds are properly designed to suit the needs of people in wheelchairs. Apart from this, we take care of customer service issues and devising offers for blind or deaf clients. In addition to all that, salespeople need professional training in customer service. At the moment we are targeting managers who will promote the adoption of these concepts within organisations. I am very positive about the potential of this project. We ve had to deal with many arguments against the rationale and effectiveness of website accessibility. However, at Orange the bar is already very high. Interview by Barbara Szczęsna-Makuch Rozmawiała Barbara Szczęsna-Makuch 94

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Ksiega referatow BRD 120 str:2011 30-11-11 20:18 Strona 1 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 6-8 grudnia

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Review of projects Priority II - Good

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 4 (84)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO

OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO Raport końcowy z badania pt.: OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE 2014-2020 przygotowany przez firmę EGO s.c Bartosz Ledzion Dr

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo