CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator: CR Navigator:"

Transkrypt

1 WYKLUCZENIE TECHNOLOGICZNE A CSR OBNIŻANIE BARIER DOSTĘPNOŚCI W ORANGE POLSKA TECHNOLOGICAL EXCLUSION VS. CSR OVERCOMING BARRIERS WITH ORANGE POLSKA AT PGNIG W wywiadzie dla CR Navigatora Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, opowiada o tym, jakie wyzwania w zakresie dostępności stron www stoją przed przedsiębiorcami, a na przykładzie współpracy z Orange Polska przedstawia modelowe podejście do udostępniania nie tylko stron internetowych, ale także usług czy lokali obsługi dla osób o różnego typu uwarunkowaniach, powodujących ograniczenia dostępności. Artur Marcinkowski, the chair of the Widzialni Foundation, explains the challenges enterprises face regarding web content accessibility and, refl ecting on cooperation with Orange Polska, offers a model approach to improving the accessibility of websites, services and help desks to allow people with limited abilities fully benefi t from them. 88

2 CR Navigator: Jakiego typu obszary wykluczenia osób niepełnosprawnych są kluczowe z perspektywy integracji cyfrowej? Artur Marcinkowski: Przede wszystkim jest to kwestia dost pu do zasobów internetowych dla osób niepe nosprawnych sensorycznie, a wi c niewidomych, niedowidz cych, g uchych, osób z problemami motorycznymi. Dla nich Internet jest niejednokrotnie jedynym mo liwym oknem na wiat. Pocz wszy od mo liwo ci za atwienia spraw w urz dzie, przez prac, edukacj, a po rozrywk. Osoba g ucha, chc c cokolwiek za atwi w urz dzie czy zamówi bilet do teatru, b dzie mia a problem, bo pos uguje si j zykiem migowym, który jest dla tych osób j zykiem natywnym. W momencie, kiedy strona internetowa jest dostosowana do takich osób, b d one mog y skorzysta z mo liwo ci Internetu. Wydaje si, e osoby g uche nie powinny mie wi kszych problemów z Internetem, dlatego e widz, s sprawne. Jednak e j zykiem natywnym osób g uchych jest j zyk migowy, a PJM (Polski J zyk Migowy) ma zupe nie inn gramatyk, sk adni, inne s owa ni j zyk mówiony, dlatego teksty na stronach internetowych powinny by tak przygotowane, eby unika skomplikowanych zda, trudnych wyrazów, skrótów itd. Chodzi o to, by w jak najprostszy i czytelny sposób przedstawi tre ci. Na tym korzystaj tak e np. osoby starsze albo osoby o ograniczonym zasobie s ów. Grup osób w sposób ewidentny zagro onych wykluczeniem z ycia cyfrowego s osoby niewidome lub niedowidz ce. wietnie radz sobie one w Internecie, korzystaj c z programów czytaj cych, powi kszaj cych, lup etc., pod warunkiem e strony internetowe s przygotowane zgodnie ze standardem dost pno ci. CR Navigator: Czym jest ten standard? Artur Marcinkowski: Standard zosta stworzony przez konsorcjum W3C za o one przez Tima Berners-Lee, czyli twórc protoko u http. WCAG (web content accesibility guidelines) zosta ustanowiony w ca ej Unii Europejskiej, a w wyniku rozporz dzenia od maja 2012 r. obowi zuje tak e w Polsce. Wspomniane rozporz dzenie na o y o na podmioty realizuj ce zadania publiczne obowi zek wdro enia standardu do ko ca 2015 r. Z kolei publikacja Europejska Agenda Cyfrowa sygnalizuje ten temat tak e wobec sektora komercyjnego. Dostosowanie stron internetowych zgodnie z tymi standardami nie zmienia znacz co warstwy wizualnej, nie niesie te niemal adnych CR Navigator: What are the crucial areas for digital integration when it comes to the exclusion of the disabled? Artur Marcinkowski: The key thing is to ensure that web content is accessible to people with different sensory disabilities, that is, the blind, partially sighted people, the deaf and those with motor disabilities. For them, the internet is often the only available link with the outside world, from settling official formalities, work and education issues, through to leisure and entertainment. The problems begin when a deaf person wants to settle something at the office or book a theatre ticket, because for the deaf, signing is their native language. Unless websites are adapted to the needs of such people, they will not be able to fully benefit from the possibilities offered by the internet. You might think that deaf people would not have any major problems using the internet, since they can usually see. However, Polish Sign Language is based on a totally different grammar, syntax and vocabulary than the spoken language, and therefore web content needs to be organised in such a way so that it s free from complex sentences, difficult words, abbreviations, etc. The key thing is to make the content as simple and clear as possible. This would also benefit, for example, the elderly or people with a limited vocabulary. Blind and partially sighted people are also particularly at risk of the digital divide. They can be very adept at using the internet when equipped with the software to read websites and enlarge texts with virtual magnifying glasses, etc. However, this requires adapting websites to accessibility guidelines. CR Navigator: What are these guidelines? Artur Marcinkowski: They were drawn up by the W3C Consortium founded by Tim Berners-Lee, the creator of http protocol. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) have been adopted across the entire EU, and introduced in Poland by a relevant directive in May Since then, all public service entities have been required to implement the guidelines by the end of The European Digital Agenda also tackles this subject with reference to the commercial sector. Designing websites to meet the guidelines does not significantly affect the layout, or reduce their functionality. One example of implementing the guidelines by a commercial entity is Orange Polska s website. We ve been working on this project for two years now, preparing accessibility reports, while monitoring and auditing it. Audit recommendations are gradually being implemented by Orange Polska and, 89

3 ogranicze. Przyk adem wdro enia standardu przez podmiot komercyjny jest strona Orange Polska, nad któr pracujemy ju od dwóch lat, przygotowuj c raporty nt. dost pno ci, stale j monitoruj c czy realizuj c audyty serwisu. Zalecenia wynikaj ce z audytów s sukcesywnie wdra ane przez Orange Polska, co sprawi o, e ju teraz strona operatora jest najbardziej dostosowan i dost pn stron internetow ca ej grupy Orange na wiecie. Jest to jednak praca ci g a, poniewa serwis Orange jest bardzo dynamiczny, rozwijany o nowe modu y i rozwi zania, które na bie co sprawdzamy. CR Navigator: Na czym polega taki audyt? Artur Marcinkowski: Wed ug metodologii, któr opracowali my razem z Uniwersytetem l skim, badanie strony ma dwa etapy, a w proces w czane s osoby niepe nosprawne. Pierwszy etap, ekspercki, to weryfikacja zgodno ci strony z zaleceniami WCAG. Drugi etap, z u ytkownikami niepe nosprawnymi, polega na praktycznym sprawdzeniu dost pno ci strony przez te osoby w ramach wykonywania ró nych zada w serwisie. Po wykonaniu bada przekazywany jest raport wraz z rekomendacjami do wdro enia w witrynie w celu spe nienia standardu. Orange jest aktualnie na etapie wdra ania wytycznych w celu realizacji standardu i maksymalizacji dost pno ci strony. CR Navigator: Jak wygląda model współpracy stosowany w procesie podnoszenia dostępności? Artur Marcinkowski: Przedstawi to na przyk adzie Orange. Tutaj prace rozpocz li my od raportu otwarcia: gruntownie sprawdzili my serwis tworz c raport, który stanowi dla nas baz. Okre lili my w nim procent dost pno ci serwisu, który staramy si kwartalnie zwi ksza, a do osi gni cia pe nej dost pno ci. Wynika to z faktu, e osoby niepe nosprawne, starsze i inne grupy nara one na wykluczenie cyfrowe to klienci, którzy potrzebuj dopasowanych do nich us ug i dost pu do informacji. Oprócz badania serwisu opiniujemy inne dzia ania Orange, nie tylko w kwestii strony internetowej, ale np. w kwestii oferty, konsultacje z osobami niepe nosprawnymi w ramach grupy OSiN (Osoby Starsze i Niepe nosprawne). Oprócz tego dzia amy równie na polu edukacyjnym wspólnie z Orange opracowali my pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji compared to other companies within the global group, its website has the highest level of accessibility and is the most advanced. However, this is a never-ending task, because the website is very dynamic, and we re constantly having to design and test new modules and solutions. CR Navigator: Could you please describe the audit process? Artur Marcinkowski: Based on the methodology we have devised together with the University of Silesia, the audit consists of two stages, and disabled people are involved in the process. During the first stage, experts review a website against WCAG criteria. This stage is followed with practical accessibility testing by disabled people who perform different actions using the website. The tests are then followed by an audit report, which includes recommendations for improvements to meet the requirements. At the moment Orange is implementing these recommendations to comply with the guidelines and maximise the website s accessibility. CR Navigator: How is cooperation managed during the accessibility improvement project? Artur Marcinkowski: Let go back to Orange once again. We started with an opening report based on the website assessment to use as our reference point. This includes information about accessibility percentages, with our goal being to make quarterly improvements leading to its full accessibility. This is because clients such as the disabled, the elderly and other groups endangered with exclusion need better information, access and services that will suit their needs. Apart from auditing the website, we also review other areas at Orange for example, we offer preparation and consultations with the disabled held by its OSIN group dedicated to the elderly and the disabled. We also engage in educational initiatives, and together with Orange have developed the first best practice handbook in Poland to explain how to create an accessible website. This project was held under the patronage of the Ministry of Administration and Digitisation and the Polish Ombudsman. CR Navigator: How is this handbook promoted? Artur Marcinkowski: It has been published by PWN in two formats. The publication can be downloaded as a free 90

4 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pierwszy na rynku podr cznik dobrych praktyk, w którym opisane zosta o, jak tworzy dost pn stron internetow. CR Navigator: W jaki sposób ten podręcznik jest popularyzowany? Artur Marcinkowski: Zosta on wydany przez PWN i jest dost pny w dwóch formach. Pierwsza, bezp atna forma to mo liwo pobrania publikacji na stronie internetowej Fundacji w formacie PDF. Dla zwolenników formy tradycyjnej jest mo liwo kupienia publikacji w ksi garniach. CR Navigator: Jaki jest status standardu WCAG w stosunku do przedsiębiorców? Jakie są prognozy co do tego, kiedy będą oni zobowiązani do wdrażania go? Artur Marcinkowski: Jako Fundacja wspó pracujemy z Parlamentem Europejskim i pos ami nad rekomendacjami dla pa stw cz onkowskich, które zawieraj zapis mówi cy o tym, e wszystkie organizacje korzystaj ce z funduszy unijnych w ramach programowania , b d musia y dostosowa serwisy zgodnie z WCAG 2.0. Sprawa b dzie omawiana przez Parlament i Komisj Europejsk, ale takie rozwi zanie jest prawdopodobne w perspektywie dwóch trzech lat. CR Navigator: Czy standard ma charakter zmienny czy statyczny? Artur Marcinkowski: WCAG funkcjonuje obecnie w wersji 2.0, poniewa ewoluowa do kszta tu, gdzie zalecenia odno nie do dost pno ci s niezale ne od technologii, u ytego sprz tu, oprogramowania. Obecna wersja standardu uwzgl dnia potencjalne zmiany w tym zakresie. CR Navigator: Czy prowadzone są badania dotyczące stopnia wdrożenia tego Standardu w Polsce? Artur Marcinkowski: W roku 2013 stworzyli my raport otwarcia, badaj cy stopie wdro enia w sektorze publicznym. Opisali my w nim wyniki badania najwa niejszych stron sektora publicznego w Polsce, gdzie kluczem by podzia na w adz ustawodawcz, s downicz i wykonawcz. Sprawdzili my stron m.in. Prezydenta, Sejmu, Senatu, S du Najwy szego, Ministerstw itd. Okazuje si, e jedynie 2,8 proc. stron instytucji publicznych spe nia standard WCAG. Raport b dziemy przygotowywa co roku. Warto PDF document from the Foundation s website. Those who prefer traditional formats can buy the printed version in bookshops. CR Navigator: How do the guidelines affect business? Is there any expected date when the commercial sector will be required to implement them? Artur Marcinkowski: Our Foundation cooperates with the European Parliament and EMPs to develop recommendations for EU Member States obliging all the beneficiaries of EU funds under the framework to adapt their websites to WCAG 2.0. The European Parliament and Commission is to discuss the issue, and it will probably take about two or three years to introduce such measures. CR Navigator: Are the guidelines flexible or more fixed? Artur Marcinkowski: WCAG has evolved over time to the current 2.0 version, where accessibility recommendations remain unchanged irrespective of the technology, equipment or software used. This version has been developed to accommodate any possible changes. CR Navigator: Have there been any checks on the progress of the implementation of the guidelines in Poland? Artur Marcinkowski: In 2013 we prepared an opening report to assess the progress made by the public sector. We reviewed the most important websites of the public sector in Poland, dividing them into legislative, judicial and executive authorities. We audited, for example, the websites of the President, the lower and upper houses of parliament, the Supreme Court, ministries, and so on. We found that only 2.8 per cent of their websites comply with WCAG. We will prepare such reports every year. It should be noted, however, that the implementation of the law in Poland is proceeding well, and we re neither better nor worse than other European countries. I d say we re the best in our league. CR Navigator: Apart from the legislation, are there any other incentives for organisations and businesses to implement the guidelines? Artur Marcinkowski: The only way is to show them the benefits, which brings us, for example, to the concept of website positioning. When we order the promotion of 91

5 jednak powiedzie, e w Polsce mamy dobre prawo implementacyjne, nie jeste my te ani lepsi, ani gorsi na tle krajów Unii Europejskiej, Polska jest wr cz pod tym wzgl dem najlepsza w ród redniaków. CR Navigator: Jakiego typu czynniki, poza ustawodawczymi, mają zachęcać do wprowadzania Standardu? Artur Marcinkowski: Jedyn drog jest j zyk korzy ci, a to oznacza np. temat pozycjonowania stron internetowych. Kiedy zlecamy podwy szenie pozycji w wyszukiwarkach, pierwszym de facto dzia aniem jest dostosowanie serwisu, przynajmniej w pewnym zakresie, do WCAG. Odpowiednie opisanie linków, grafik, elementy, gdzie mo na wstawia s owa kluczowe, to elementy, które wyst puj w WCAG. Kod html jest oczyszczany, w zwi zku z tym np. robot Google bierze pod uwag jako kodu, s ów kluczowych, odno ników, itd. Ponadto sam fakt dostosowania serwisu dla wi kszej ilo ci osób, nie tylko niepe nosprawnych, jest korzy ci. Cz sto pada pytanie a jaki jest ten target?. Otó z tego standardu korzysta ok. 1/3 Polaków. Osoby niepe nosprawne, starsze, niezamo ne, zamieszkuj ce biedniejsze regiony. W grupie osób nara onych na wykluczenie cyfrowe s równie u ytkownicy urz dze mobilnych. CR Navigator: Osoby niezamożne na jakiej podstawie? Artur Marcinkowski: Korzystaj ce np. ze starego typu oprogramowania, starego typu sprz tu. Standard mówi, e serwis powinien si otworzy niezale nie od u ytego sprz tu i oprogramowania. WCAG 2.0 uwzgl dnia starsze wersje przegl darek, systemów operacyjnych, wspieranie np. Flasha. CR Navigator: Jakie są najbardziej typowe bariery stron internetowych? Artur Marcinkowski: W przypadku osób niepe nosprawnych s to zazwyczaj powtarzaj ce si elementy, czyli b dy w kodzie html, nieopisane linki, nieopisane pola formularzy. Formularz le opisany dla osoby niewidomej, która s yszy za pomoc programu czytaj cego, b dzie bezu yteczny, bo nie us yszy, w którym miejscu jakie ma wpisa elementy. Podobnie je li chodzi o opisanie elementów graficznych, menu. Te b dy s naj atwiejsze do wyeliminowania, a jednocze nie najcz stsze. Z kolei najtrudniejszym elementem do zmian website in search engines, the first step is to adapt it at least to some extent to WCAG. WCAG applies to such issues as the proper description of links and graphical elements, and key word allocation. The HTML code is cleaned up, so for example a Google robot analyses the code quality, the key words, references, etc. Added to this, one undeniable benefit is having a website adapted to the needs of a larger number of users, not only those with disabilities. We are constantly being asked: Who actually is the target group? As a matter of fact, one third of Poles benefit from these solutions today.this group includes the disabled, older and less affluent people living in poorer regions. However, the users of mobile devices are endangered with exclusion, too. CR Navigator: How do you define the less affluent? Artur Marcinkowski: These could be, for example, people who use old software and hardware. According to WCAG, a website should load with any software and hardware. WCAG 2.0 also applies to older browsers, operating systems and supporting software, such as Flash, etc. CR Navigator: What are the most typical barriers for website users? Artur Marcinkowski: As for disabled persons, the problem is usually with recurring elements, including HTML errors, missing descriptions of links or forms. If a form is not properly described, it will be useless for a blind person using special software to use the website, because they won t know where to type. Similarly, website usability is reduced by invalid descriptions of graphical elements and the menu. But despite being easy to eradicate, such errors are extremely common. The most difficult thing to do is audio and video description, for example, subtitling. Creating a website in line with WCAG from scratch doesn t increase the related costs. We would like all new websites to comply with WCAG, and therefore we seek to involve webmasters and PR agencies in the process. CR Navigator: Can companies improve the accessibility of their websites on their own or should they outsource? Artur Marcinkowski: Yes, of course. The main problem is that they lack the basic knowledge needed for accessibility and creating accessible websites. There are no courses devoted 92

6 jest opisanie elementów multimedialnych, czyli np. do o enie napisów do filmu. Stworzenie serwisu od zera zgodnie ze standardem nie podnosi kosztów przygotowania strony. Chcieliby my doprowadzi do sytuacji, by nowe serwisy by y przygotowywane zgodnie z WCAG, dlatego staramy si anga owa rodowiska twórców stron internetowych, agencje reklamowe doradztwa komunikacyjnego czy marketingowego. CR Navigator: Czy firmy mogą na własną rękę podnosić dostępność stron internetowych czy jest potrzebny outsourcing usług? Artur Marcinkowski: Oczywi cie tak. G ównym problemem jest brak wiedzy o dost pno ci i sposobie tworzenia stron w sposób przyst pny. Nikt tego nie uczy, ale pos uguj c si podr cznikiem, który wydali my we wspó pracy z Orange Polska, mo na samemu dostosowa serwis. CR Navigator: Czy wdrażając standard, można liczyć na nagrodę, wyróżnienie, certyfikat? Artur Marcinkowski: Promujemy dost pno przez oznaczenie Strona internetowa bez barier. O takie oznaczenie stara si m.in. Orange Polska. Jest to forma certyfikatu sprawdzamy dok adnie serwis, wydajemy opini, rekomendacje i w momencie kiedy zostan one wdro one, sprawdzamy go i przyznajemy certyfikat. CR Navigator: Ile trwa taki okres dostosowania strony czy też okres certyfikacji? Artur Marcinkowski: To zale y od wielko ci serwisu. W przypadku niewielkich serwisów do 100 stron audyt trwa dni. Zarz dzaj cy serwisem dostaj raport, maj jasne instrukcje, jak dostosowa serwis. W przypadku serwisów wi kszych, jak w Orange, ten okres wyd u a si nawet do roku. To s przeogromne serwisy, wi c robimy to etapami. Zmiany nast puj, kiedy zako czymy pewien etap badania. CR Navigator: A czy współpraca z sektorem prywatnym to częste zjawisko, czy Orange należy do wyjątków? Artur Marcinkowski: Wspó pracujemy z Orange Polska, Microsoftem, UPC, IBM. Orange to jedyny telekom jak dot d. S to zasadniczo korporacje mi dzynarodowe, gdzie CSR zajmuje wa n pozycj. Natomiast mniejsze firmy jeszcze nie dostrzegaj tego problemu. to this subject, but by using our handbook published jointly with Orange Polska, you can adapt a website on your own. CR Navigator: Are there any awards or certificates for implementing the guidelines? Artur Marcinkowski: We promote accessibility with the Barrier-Free Website certificate, and Orange Polska has been aspiring to obtain it. Firstly, we audit the website, provide our opinions and recommendations, and once they have been implemented we carry out more checks and then issue the certificate. CR Navigator: How long does it take to adapt a website or obtain the certificate? Artur Marcinkowski: It depends on the website size. For small websites of up to 100 pages, an audit takes 10 to 14 days. Webmasters receive the report and clear instructions on how to make the website more accessible. With bigger websites, as is the case with Orange, this can take as long as a year. These websites are enormous, so the project is divided into stages. Changes are implemented after we complete a certain audit stage. CR Navigator: Do you often cooperate with the private sector or is the project for Orange an exception? Artur Marcinkowski: We cooperate with Orange Polska, Microsoft, UPC and IBM. Orange is the only telecom we ve worked for. Generally, they are international corporations where CSR is an important area. Smaller companies seem not to have recognised the problem yet. CR Navigator: Are there any campaigns or initiatives promoting website accessibility issues? Artur Marcinkowski: There are many associations and coalitions committed to improving digital literacy, such as the Comprehensive Partnership for Digital Literacy [Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiej tno ci Cyfrowych] initiated last year through the Ministry of Administration and Digitisation by W odzimierz Marci ski, a Polish leader in digital technology. The declaration was signed by such companies as Orange, Samsung, IBM and Microsoft. CR Navigator: Does the Widzialni Foundation also support Orange in other activities? Artur Marcinkowski: Yes, in different projects. We organise consultations with disabled people to discuss 93

7 CR Navigator: Czy są prowadzone kampanie lub inicjatywy na rzecz popularyzacji dostępności stron? Artur Marcinkowski: Istnieje szereg stowarzysze czy te koalicji, które s zawi zywane na rzecz umiej tno ci cyfrowych, m.in. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiej tno ci Cyfrowych, zainicjowane przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przez polskiego lidera cyfryzacji, W odzimierza Marci skiego, w zesz ym roku. W ród sygnatariuszy znalaz y si takie firmy jak w a nie Orange, Samsung, IBM, Microsoft. CR Navigator: Czy jako Fundacja Widzialni wspierają Państwo Orange w innych działaniach? Artur Marcinkowski: Tak, w ró nych projektach. Organizujemy spotkania konsultacyjne z osobami niepe nosprawnymi, podczas których omawiamy np. ró ne rozwi zania, je eli chodzi o ofert, urz dzenia, strony internetowe, o przekaz zwi zany z lub dedykowany tym grupom. Oprócz tego korzystamy z uprzejmo ci Orange i organizujemy szkolenia w Miasteczku Orange z zakresu dost pno ci, na które zapraszamy ró ne organizacje i firmy. B dziemy równie testowa nowe urz dzenia, które b d si pojawia na rynku pod k tem u ywalno ci przez osoby niewidome, niedowidz ce czy przez osoby starsze. Realizujemy zatem badania nie tylko dost pno ci strony, ale tak e us ug, rozwi za technicznych i samej oferty. To s tak e zagadnienia savoir-vivre u w stosunku do osób niepe nosprawnych, dostosowanie punktów sprzeda y, gdzie dost pno ma wymiar odpowiednio dostosowanego stanowiska, gdzie mog podjecha wózkiem, zapewnione s odpowiednia szeroko drzwi, progi. Ale to równie sama obs uga klienta, przygotowanie oferty dla osób niewidomych albo g uchych. Umiej tno zachowania si przez sprzedawc, co wymaga szkolenia z zakresu obs ugi klienta. Obecnie koncentrujemy si na kadrze managerskiej, eby ta zaszczepia a wiadomo zagadnie w organizacji. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo krzewi c ide dost pno ci, spotykali my si z ró nego rodzaju kwestionowaniem sensu i op acalno ci tych dzia a. W Orange poprzeczka ustawiona jest naprawd wysoko przez sam organizacj. possible improvements in the offer, devices and the website content about or for those groups. Orange offers us the opportunity to organise training courses under its Orange City scheme and to invite different organisations and companies to learn about accessibility. We are also going to encourage blind, partially-sighted and older people to test new devices and assess their usability before they are launched onto the market. We are focused not only on auditing websites, but also on evaluating services, technological solutions and what is available. Our work is also about promoting a certain savoir vivre in contacts with disabled clients, and adapting retail outlets to make sure that desks, doors and thresholds are properly designed to suit the needs of people in wheelchairs. Apart from this, we take care of customer service issues and devising offers for blind or deaf clients. In addition to all that, salespeople need professional training in customer service. At the moment we are targeting managers who will promote the adoption of these concepts within organisations. I am very positive about the potential of this project. We ve had to deal with many arguments against the rationale and effectiveness of website accessibility. However, at Orange the bar is already very high. Interview by Barbara Szczęsna-Makuch Rozmawiała Barbara Szczęsna-Makuch 94

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach If you are looking for the ebook by Anna Stelmach Polski krok po kroku: Tablice gramatyczne (Polish Edition) in pdf form, in

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Atlas Geograficzny Dla Klasy 4 (Polish Edition) By Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera

Atlas Geograficzny Dla Klasy 4 (Polish Edition) By Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Atlas Geograficzny Dla Klasy 4 (Polish Edition) By Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera If you are searching for a ebook Atlas geograficzny dla klasy 4 (Polish Edition)

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski)

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) PWN- Oxford Wielki s ownik polsko> angielski - PWN-Oxford Wielki s ownik polsko>angielski (Great Polish>English) The most comprehensive

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Tlumaczenie Testy Prawo Jazdy UK - Samochody Osobowe (Polish Translation Driving Theory Test UK - Category B - Cars) 2008/2009 (Polish

Polskie Tlumaczenie Testy Prawo Jazdy UK - Samochody Osobowe (Polish Translation Driving Theory Test UK - Category B - Cars) 2008/2009 (Polish Polskie Tlumaczenie Testy Prawo Jazdy UK - Samochody Osobowe (Polish Translation Driving Theory Test UK - Category B - Cars) 2008/2009 (Polish Edition) By Driving Standards Agency If you are searched for

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY 1 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 4 Starter zwrotów z Modułu 0. wyrazów i zwrotów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo