PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Europejska sieç FITNET Akronim FITNET pochodzi od angielskich s ów European FITnessfor-service NETwork. Przet umaczyç te s owa na j zyk polski jest trudno w podobnie zwarty sposób. Niedoskona e z pewnoêcià t umaczenie mo na przedstawiç jako: Europejska sieç zdatnoêç do eksploatacji. Program FITNET jest siecià tematycznà utworzonà w celu rozbudowania istniejàcych oraz stworzenia nowych procedur do oceny wytrzyma oêci metalowych elementów konstrukcyjnych zawierajàcych rzeczywiste lub hipotetyczne defekty. Ka dy in- ynier wie, e rzeczywiste elementy konstrukcyjne nie sà doskona e i wi kszoêç z nich zawiera defekty jako rezultat procesów technologicznych lub eksploatacyjnych. W bardzo wielu przypadkach istnienie tych defektów nie musi eliminowaç elementu konstrukcyjnego z eksploatacji, choç czasami p kni cia posiadajà znaczne rozmiary dochodzàce do kilkunastu centymetrów d ugoêci. Podj cie decyzji o tym, czy mo na dopuêciç element konstrukcyjny do eksploatacji lub jà kontynuowaç po wykryciu defektu, jest sprawà niezwykle istotnà. Z a decyzja mo e doprowadziç do katastrofy, mo e zagra aç zdrowiu i yciu ludzi oraz pociàgaç za sobà znaczne straty materialne. Âwiadome dopuszczenie do eksploatacji, oparte na racjonalnych przes ankach, mo e z kolei przynieêç znaczne oszcz dnoêci. Sieç FITNET powo ana zosta a przez Europejskà Komisj i jest cz Êciowo przez nià finansowana (1,6 mln euro). Sk ada si ona z 47 organizacji, takich jak: koncerny i przedsi biorstwa przemys owe, instytuty badawcze, firmy konsultingowe i wy sze uczelnie. Wymieƒmy kilka: British Steel, Caterpillar, British Energy, Shell, Rolls Royce, GKSS (Niemcy), VTT (Finlandia), CESI (W ochy), ALSTOM (Anglia), TWI (Anglia), University of Darmstadt oraz Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach jako jedyna instytucja z Polski. Koordynatorem sieci jest prof. M. Kocak z GKSS. Zarzàd stanowià S. Webster CORUS Group Ltd., J. J. Janosch Caterpillar (Francja), R. A. Ainsworth British Energy Generation (Anglia), R. Koers SHELL Global Solutions (Holandia). Sieç powo ana zosta a w lutym 2002 roku i pracowaç b dzie przez cztery lata. Celem uczestników sieci FITNET jest przygotowanie dokumentu obejmujàcego procedury oceny wytrzyma oêci elementów konstrukcyjnych zawierajàcych defekty, przewidywanie wzrostu istniejàcych defektów, oceny czasu ycia obcià onych elementów oraz stopnia ryzyka. Procedury dotyczyç b dà zarówno elementów metalowych spawanych, jak i jednorodnych. Obejmowaç b dà ró ne sposoby i mechanizmy zniszczenia: p kanie pod wp ywem zewn trznych obcià eƒ, zm czenie, pe zanie, p kanie w warunkach korozyjnych. Zaproponowane procedury opieraç si b dà na najnowszej wiedzy, b dà w pe ni i wszechstronnie zweryfikowane doêwiadczalnie oraz b dà dostarczaç zachowawczych, czyli bezpiecznych rezultatów. Korzystanie z tych procedur w fazie projektowania pozwoli na unikni cie kosztownych i niezbyt precyzyjnie okreêlonych wspó czynników bezpieczeƒstwa. Procedury uzyskajà statut zalecanego przez CEN dokumentu europejskiego odpowiadajàcego normom europejskim. Z przeprowadzonej ankiety wynika, e 92 organizacje przemys owe z 67 krajów yczà sobie takiej normy. FITNET nie powstaje z niczego. Opiera si na istniejàcych na Êwiecie dokumentach i rezultatach innych europejskich programów, takich jak: SINTAP, ASPOW, HIDA, DISMEW, INTEGRITY, PLAN, WAFS, JOTSUP. Korzysta tak e z doêwiadczeƒ przemys owych kodów, jak np. R6&R5. Europejskie procedury sà najlepiej rozwini te na Êwiecie, choç nie mo na nie wspomnieç o amerykaƒskich kodach dla rur i zbiorników opracowanych przez American Petroulem Institute. Powy ej przytoczone programy i procedury nie sà powszechnie stosowane ze wzgl du na ograniczony zasi g i trudnoêci w dost pie do nich. Wi kszoêç organizacji opiera swe decyzje na normach brytyjskich BS 7910, wi ksze firmy na procedurach R6&R5, a ostatnio dokumencie SINTAP-u. FITNET ma w swym zamierzeniu zmieniç t sytuacj, dostarczajàc jednolity dokument, dost pny dla ka dego bezp atnie. Nie ulega jednak wàtpliwoêci, e korzystanie z procedur FITNET-u bàdê innych istniejàcych nie b dzie sprawà prostà. Wymagaç b dzie od in ynierów podstawowej wiedzy z mechaniki p kania, na której programy te zosta y oparte. prof. Andrzej Neimitz IX Krajowa Konferencja Mechaniki P kania Kielce/Cedzyna IX r. Organizatorzy Krajowej Konferencji Mechaniki P kania zapraszajà na kolejne spotkanie wszystkich, którzy w swych pracach naukowych i in ynierskich zastosowaniach zajmujà si problemami p kania i zm czenia materia ów w szeroko poj tym zakresie. Wiemy, ze konferencja ma ju swych sta ych uczestników i oni to na kolejnych spotkaniach tworzà zarówno jej poziom naukowy, jak i nieformalnà atmosfer. Podczas konferencji przekazane zostanà uczestnikom obszerne informacje o najnowszych procedurach w Structural Integrity Assessment zwanych SINTAP oraz o kierunkach rozwoju tych procedur. Miejscem spotkania b dzie hotel Uroczysko (odznaczony w roku 2002 z otym kluczem) w Cedzynie ko o Kielc. Op at konferencyjnà za trzy pe ne dni, w którà w àczone sà wszystkie koszty àcznie z hotelem, uroczystà kolacjà i ogniskiem ustalono w wysokoêci 960 z (przelew do r.) lub 1010 z (przelew po r.). Na przelewie bankowym nale y podaç nazw w aêciciela konta: Fundacja im. Stanis awa Staszica, Al. Tysiàclecia P.P. 7, Kielce, Konto Konferencji: Bank PEKAO S.A. I Oddzia w Kielcach Wszelkich informacji udziela przewodniczàcy komitetu organizacyjnego prof. Andrzej Neimitz pod telefonem , lub kielce.pl Konferencj organizujà: Polska Grupa Mechaniki P kania Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Wydzia Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Âwi tokrzyskiej, Centrum Trwa oêci i NiezawodnoÊci Materia ów i Konstrukcji, Politechnika Opolska. 3

2 Nowa technologia wytwarzania materia ów ceramicznych Naukowcy z Ohio State University opatentowali nowà technologi wytwarzania materia ów ceramicznych o nazwie displacive compensation of porosity (DCP). Otrzymywane w ten sposób materia y cechujà si du à g stoêcià, sà wytrzyma e i twarde. Nowa metoda polega na wykorzystaniu chemicznej reakcji pomi dzy ciek- ym metalem a porowatà ceramikà w celu wytworzenia kompozytu metal-ceramika. Podczas reakcji w materiale ceramicznym pory zostajà wype nione materia em kompozytowym. Stosujàc metod DCP mo na wytworzyç kompozyty metal-ceramika zawierajàce sk adniki o du ej twardoêci, takie jak: w glik boru, w glik hafnu, w glik tytanu, w glik cyrkonu trudne do otrzymania tradycyjnymi metodami. Opatentowana przez amerykaƒskich naukowców technologia mo- e byç wykorzystywana do produkcji dysz wylotowych rakiet, os on i narz dzi. Jest przy tym taƒsza ni tradycyjne metody produkcji twardej i wytrzyma ej ceramiki. Proces zachodzi zwykle w ni szych temperaturach, a otrzymany produkt ma kszta t zbli ony do za o onego, co pozwala wyeliminowaç cz sto kosztownà obróbk wykaƒczajàcà. Kompozyt w glik cyrkonu-miedê mo na wytworzyç metodà DCP w temperaturze C, podczas gdy innymi metodami otrzymuje si ten materia w temperaturze 2000 C. Metoda DCP umo liwia otrzymanie materia u o g stoêci dwukrotnie wi kszej ni g stoêç wyj- Êciowego materia u ceramicznego, a przy tym lekkiego, np. kompozyt wolframowy stosowany na o yska jest o 40% l ejszy ni tradycyjnie stosowane w tym celu stopy wolframu. Technologia DCP mo e byç wykorzystywana w produkcji wysokiej jakoêci narz dzi skrawajàcych, elementów konstrukcji lotniczych i kosmicznych, w przemyêle samochodowym. Metoda obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych Stanis aw Kosiƒski: Metoda obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych. Przemys owy Instytut Maszyn Budowlanych, Koby ka 2002 Praca dotyczy zagadnieƒ obliczeƒ wytrzyma oêciowych jednostopniowych si owników hydraulicznych. Zagadnienia te poruszono w wielu pracach, lecz brakuje uporzàdkowanej metodyki ujednolicenia wymiarowania si owników oraz obliczeƒ wytrzyma oêciowych poszczególnych ich elementów. Autor ksià ki podsumowuje swój wieloletni dorobek w tej dziedzinie. Prezentuje nowà metodyk obliczeƒ oraz gotowe komputerowe programy u ytkowe do analizy wytrzyma oêci wymienionych si owników. Opracowanie wed ug obowiàzujàcych norm metody obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych jest wa ne ze wzgl dów zarówno praktycznych (umo liwienie ujednolicenia wymiarowania i klasyfikacji przypadków obliczeniowych), jak i naukowych (metody wytrzyma oêciowych obliczeƒ komputerowych w poszczególnych przypadkach utwierdzenia i podparcia si owników). Zaproponowana tu metoda obliczeƒ oraz opracowany program analizy wytrzyma oêci si owników hydraulicznych mogà byç wykorzystywane tak e przez inne oêrodki i biura konstrukcyjne zajmujàce si projektowaniem uk adów hydraulicznych z zastosowaniem si owników hydraulicznych. dr in. Zbigniew ebrowski Jubileusz prof. Macieja Bernhardta W dniu r. w Instytucie Transportu Samochodowego odby o si seminarium naukowe pt. Ekonomiczne i Techniczne Problemy Motoryzacji, zorganizowane przy wspó udziale Przemys owego Instytutu Motoryzacji, Wojskowej Akademii Technicznej i Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Honorowym przewodniczàcym obrad by znany w Êrodowisku silnikowców prof. Maciej Bernhardt, który w br. ukoƒczy 80 lat. Przed rozpocz ciem obrad przypomniano zebranym bogaty dorobek naukowy (autorstwo kilkunastu ksià ek i wielu artyku ów) i dydaktyczny (w tym prace doktorskie i magisterskie) dostojnego Jubilata. Redakcja Przeglàdu Mechanicznego równie yczy Panu Profesorowi zdrowia i dalszej owocnej dzia alnoêci naukowej. 4

3 ISTVS i Wielka Rzeka Po raz 14 odby a si Êwiatowa konferencja ISTVS (International Society for Terrain Vehicle Systems), inaczej mówiàc mi dzynarodowego stowarzyszenia badaczy uk adu pojazd teren. Na amach PM opisywane by y spotkania, imprezy czy warsztaty naukowe organizowane przez ISTVS, w pracach którego czynny udzia brali i biorà liczni Polacy (jednym z za o ycieli w 1961 roku by nasz rodak, wybitny teoretyk i eksperymentator prof. Mieczys aw Grzegorz Bekker). Pierwsza konferencja odby a si w Turynie i od tego czasu zorganizowano 14 konferencji o zasi gu Êwiatowym, 8 o zasi gu europejskim i kilka o zasi gu obejmujàcym inne regiony (azjatyckich bàdê pó nocnoamerykaƒskich). Tym razem miejscem spotkania osób zajmujàcych si profesjonalnie badaniem zagadnieƒ terramechaniki by y Stany Zjednoczone, ÊciÊlej bioràc stan Missisipi. W jednym z wi kszych miast tego stanu w Vicksburgu zlokalizowana jest rozleg a stacja naukowa US Army Engineer Waterways Experimental Station, prowadzàca badania naukowe tak poligonowe, jak i laboratoryjne od 1927 roku. Jej utworzenie by o pok osiem najgorszej w historii powodzi w dolinie rzeki Missisipi i koniecznoêci opracowania modelu zachowania si rzeki w zmiennych warunkach pogodowych (stàd wzi a si nazwa). Stacja ta, w której od wczesnych lat 50. przeprowadzane sà liczne eksperymenty m.in. z pojazdami terenowymi, zatrudnia aktualnie ponad 1200 osób (w tym ponad 650 naukowców i in ynierów) i jest najwi kszà tego rodzaju placówkà w USA. WES prowadzi badania naukowe w pi ciu oddzielnych, chocia majàcych wzajemne powiàzania nast pujàcych laboratoriach: zagadnieƒ nadmorskich i hydraulicznych (Coastal and Hydraulic Laboratory), zagadnieƒ geotechniki (Geotechnical Laboratory), zagadnieƒ konstrukcji (Structures Laboratory), zagadnieƒ Êrodowiska (Environmental Laboratory), zagadnieƒ technik informacyjnych (Information Technology Laboratory). WES jest najwa niejszà sk adowà In ynierskiego Centrum Badaƒ i Rozwoju Armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Engineer Research and Development Center), tj. struktury àczàcej pod swojà egidà wszystkie operacje typu R&D, przeprowadzane we wszystkich armijnych Korpusach In ynierskich. Struktura ERDC obejmuje 8 jednostek laboratoryjnych: 5 wy ej wymienionych zlokalizowanych w Vicksburgu, laboratorium badania zagadnieƒ konstruowania silników (Construction Engine Research Laboratory) znajdujàce si w Champaign, laboratorium zagadnieƒ badawczych i in ynieryjnych terenów polarnych (Cold Regions Research and Engineering Laboratory) po o one w Hanover oraz centrum in ynierii topograficznej (Topographic Engineering Center) z miejscowoêci Alexandria. ERDC zatrudnia ponad 2000 osób. WielkoÊç jego rocznego programu badawczego przekracza 340 mln $, zaê nale àce do niego budynki i wyposa enie jest warte wi cej ni 1,2 mld $. Organizatorami konferencji ISTVS byli pracownicy ERDC, pod kierownictwem sekretarza ISTVS na obszar USA, pracownika naukowego CRREL G. Blaisdella. Tradycyjnie organizowany podczas ostatniego dnia konferencji wyjazd techniczny objà zwiedzanie laboratorium zagadnieƒ geotechniki, po o onego na terenie WES. Zagadnienia prezentowane podczas obrad podzielono na osiem grup tematycznych: Fot. 1 modelowanie pojazdów; drogownictwo/budownictwo; zdolnoêç ruchowa pojazdów; nauka o gruntach i pod o ach; stan pod o a gruntowego/ Ênie nego/lodowego; symulowanie dynamiki pojazdów; drogi/trasy przejazdu/robotyka; przyk ady zastosowaƒ w rolnictwie. Ogó em, w 23 sesjach wyg oszonych zosta o 79 referatów przez prelegentów pochodzàcych z 18 krajów. Autorzy pochodzàcy z Polski wyg osili trzy referaty (jeden z nich przedstawi ni ej podpisany). Miejscem prezentacji prac oraz towarzyszàcych obradom uroczystoêci by o miejskie centrum kongresowe w Vicksburgu. Nale y w tym miejscu podkreêliç, e referat, którego wspó autorem by nasz redakcyjny kolega, profesor Wies aw Tràmpczyƒski, uzyska wyró nienie w swojej grupie tematycznej. Cz Êç spotkaƒ i uroczystoêci odby a si na terenie jednego z licznych kasyn, jako e Vicksburg podobnie do innych nadrzecznych miast Missisipi lub Luizjany posiada prawo prowadzenia hazardu w zakotwiczonych na sta e wielopok adowych statkach rzecznych. Poniewa zazwyczaj statki te po àczone sà z kompleksami hotelowymi i konferencyjnymi, stàd obecnoêç uczestników konferencji w kasynie (oczywiêcie w celach zupe nie niezwiàzanych z hazardem). Wspomniany wyjazd techniczny sk ada si z dwóch etapów wype niajàcych ca y dzieƒ. Uczestnicy konferencji zwiedzili znajdujàcy si w Vicksburgu Narodowy Park Wojskowy (Vicksburg National 5

4 Fot. 2 Military Park), który jest roz o onym na kilkunastu hektarach po àczeniem kaplic i sanktuariów poêwi conych poleg ym uczestnikom obl - enia miasta w 1863 roku i jego obrony, oraz miejsc upami tnienia walk i ostatniego spoczynku wielu tysi cy o nierzy. Za o ony w 1885 roku park jest pe en wybitnych budowli i obiektów in ynierskich, takich jak np. mostów przerzuconych nad licznymi parowami. Drugim punktem programu wyjazdu technicznego by a wizyta w WES, a ÊciÊle bioràc w obiektach wchodzàcych w sk ad laboratorium Fot. 3 geotechniki. Podstawowym zadaniem tego laboratorium jest badanie wzajemnego oddzia ywania na siebie cz owieka i ró nego rodzaju Êrodowisk: gruntu, ska i oêrodków nawodnionych. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana przy budowie tam i innych obiektów hydrotechnicznych, ocenie ruchliwoêci i zdolnoêci Fot. 4 trakcyjnej pojazdów, konstruowaniu dróg i ich nawierzchni, do ochrony wód gruntowych i do ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Uczestnicy zostali zapoznani z najwa niejszymi obiektami badanymi w laboratorium aktualnie i w latach Fot. 6 ubieg ych. Obejrzeli tak e zlokalizowanà na wolnym powietrzu wystaw pojazdów (fot. 1), które by y niegdyê g ównie w latach 60. badane pod wzgl dem optymalizacji ich zdolnoêci ruchowych. Niektóre z nich, jak na przyk ad zbudowany w Fot roku transporter piechoty Airoll, którego uk ad jezdny zamiast tradycyjnej wielocz onowej gàsienicy zawiera kilkadziesiàt pneumatycznych walców, nigdy nie wesz y do produkcji seryjnej i dziê sà jedynie ilustracjà bujnej fantazji ich konstruktorów (fot. 2). Wewnàtrz wielkich hal (w aêciwie hangarów lotniczych) zaprezentowano liczne bezza ogowe pojazdy ko owe i gàsienicowe wykonane zarówno w skali 1:1, jak i w skali modelowej. Sterowane radiem pojazdy ko owe (fot. 3) i gàsienicowe (fot. 4) imponowa y zdolnoêcià do szybkiego i precyzyjnego poruszania si przy wy- Fot. 7 korzystaniu zró nicowanych êróde energii. Szczególnie, przygotowywany do poruszania si po marsjaƒskich bezdro ach i do pobierania próbek gruntu zalegajàcego w powierzchniowej warstwie (fot. 4), model ciàgnika gàsienicowego móg zaimponowaç swojà stabilnoêcià i precyzjà pracy. W prawdziwy podziw wprawi zwiedzajàcych model sterowanego radiem wsz do azu ko owego, którego korpus podzielony by na dwie wzd u nie rozdzielone po owy (fot. 5). Ten prosty pomys umo liwia pojazdowi niesamowità zwrotnoêç i zdolnoêç do penetracji trudno dost pnych przestrzeni. Gospodarze przedstawili równie bardzo ciekawe maszyny do oczyszczania pól minowych. Jako noêniki ró nego rodzaju tra ów wykorzystano zmodyfikowane konstrukcje zgarniarek z tra em naciskowym (fot. 6) i spycharek z tra em penetrujàcym (fot. 7). Du e wra enie na zwiedzajàcych wywar o skomputeryzowane laboratorium procesów oceny mo liwoêci poruszania si pojazdów ko owych w wirtualnym terenie o zmiennych w aêciwoêciach (badania symulacyjne). 6

5 Prawdziwym gwoêdziem programu okaza a si wizyta w centrum badania materia ów (Materials Testing Center), wyposa onym w najpot niejszà w Êwiecie wirówk obrotowà (rys. 8). Maszyna ta ma nast pujàce parametry: zakres uzyskiwanego przecià enia g, promieƒ obrotu platformy badawczej 6,5 metra, powierzchnia platformy badawczej 1,3x1,3 metra. Maksymalne obcià enie przy przecià eniu 150 g wynosi 80 kn, zaê przy 350 g zmniejsza si do 20 kn. Przy u yciu tego urzàdzenia mo na wykonywaç testy, podczas których symulowane sà: wybuchy, trz sienia ziemi, powstawanie osuwisk, penetrowanie czàstek zanieczyszczeƒ, przenikanie pocisków przez Êciany tuneli, kolejne fazy ruchu wody podczas powodzi, prace zwiàzane z modelowaniem profilu dna zbiorników wodnych i wiele innych zjawisk. Przyk adowo, efektem zmniejszenia przyspieszenia grawitacyjnego (podczas wykonywania prac na wewn trznej, pionowej Êcianie komory Fot. 8 platformy badawczej) jest mo liwoêç osiàgni cia identycznych efektów wybuchu przy u yciu wielokrotnie mniejszej iloêci materia u wybuchowego. Niestety, szczegó y wy ej wspomnianych eksperymentów obj te sà Êcis à tajemnicà wojskowà i nawet przedstawiciel PM nie dowiedzia si wi cej. dr in. Marek Poncyliusz MSC.DATAMART dane materia owe dost pne w Internecie Amerykaƒska firma MSC.Software Corp. pod koniec ubieg ego roku uruchomi a internetowy dost p do bazy danych materia owych MSC.Datamart. MSC.Datamart jest poszerzonà wersjà wczeêniej dost pnej bazy danych MSC.Mvision. Baza powsta a przy wspó pracy wielu firm z bran y materia owej, takich jak: Battelle, Materials Science Corp., University of Dayton Research Institute, JAHM Inc., ASM International, William Andrews Inc., Penton Publishing i inni. Jest to najwi kszy obecnie dost pny w formie elektronicznej zbiór informacji technicznych o materia ach. Mo e stanowiç istotnà pomoc i u atwienie w projektowaniu i analizie konstrukcji. MSC.Datamart zapewnia dost p do 35 najpopularniejszych baz danych materia owych oraz ich aktualizacj. Baza jest dost pna przy wykorzystaniu standardowych przeglàdarek internetowych. Dane dost pne sà w postaci testowej, numerycznej oraz graficznej i mogà byç bezpoêrednio eksportowane do programów typu CAE, takich jak: MSC.Nastran, Ansys, Abaqus itp. BAZY DANYCH AKTUALNIE DOST PNE W MSC.DATAMART Bazy MSC.Mvision Standard Databases: MIL-HDBK-5H Change Notice 1 Batelle: zbiór danych dla metalicznych materia ów stosowanych w lotnictwie, MIL-HDBK-2-17A&F Material Sciences Corp.: dane dotyczàce w ókien szklanych, boru i kompozytów kwarcowych, MIL-HDBK-4-17F: dane dotyczàce kompozytów o osnowie metalicznej, PMC90 University of Dayton Research Inst.: dane dotyczàce kompozytów zawierajàcycch grafit i SiC testowanych w du ym zakresie temperatur i wilgotnoêci. MSC.Mvision MPDB Temperature-Dependent Database JAHM Software, Inc. baza danych w aêciwoêci materia ów w funkcji temperatury dostosowana do wykorzystania w MES. MSC.Mvision Reference Databases: ASM Reference Databases ASM International: dane dotyczàce: stali stopowych i nierdzewnych, stali konstrukcyjnych, aluminium, miedzi, magnezu, tytanu, nylonów, kompozytów, tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, korozji. ASM Cross-Reference Databases ASM International: Worldwide Guide to Irons and Steels (dane na temat elaza i stali), Worldwide Guide to Nonferrous Metals (dane dot. metali nie- elaznych), Woldman s Engineering Alloys (dane dot. stopów konstrukcyjnych). 7

6 Plastic Design Library Databases William Andrews, Inc.: dane dotyczàce tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, elastomerów i gum. Materials Selector Library Database Penton Publishing, Inc., MSC.Software Corp.: baza opracowana na podstawie danych zamieszczonych w Machine Design Material Selector Issue, zawierajàca: Materials Selector Databank zawiera 3200 danych materia owych, Analysis Databank dane dotyczàce 1010 materia ów metalicznych i ceramicznych do wykorzystania w obliczeniach MES. MSC.Mvision Speciality Databases: bazy stworzone z myêlà o specjalnych zastosowaniach, np.: W ókna (dane dot. w ókien stosowanych w kompozytach), Zm czenie (dane dot. zm czenia materia ów konstrukcyjnych), Termiczne w aêciwoêci materia ów, Elektromagnetyczne w aêciwoêci materia ów. W najbli szym czasie majà byç dost pne równie nast pujàce bazy: Prospector IDES, Inc.: najwi ksza baza danych zawierajàca dane na temat tworzyw sztucznych. MIL-HDBk-5-17F Materials Science Corp.: dane dotyczàce kompozytów o osnowie ceramicznej. Metallic Materials Data Handbook ESDU Int.: znormalizowane dane dotyczàce konstrukcyjnych materia ów stosowanych w lotnictwie. Nowoczesna kurtyna przeciwogniowa Na Mi dzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2003 poznaƒska spó ka EFFERTZ Polska zaprezentowa a kurtyn przeciwogniowà FVR-121 pierwszà odpowiadajàcà nowej normie europejskiej EN Kurtyna jest Nowa metoda àczenia materia ów Metoda àczenia materia ów opracowana w amerykaƒskiej firmie Reactive Nano Technologies mo e zrewolucjonizowaç procesy spajania materia ów, takich jak metal z ceramikà, oraz wytwarzanie warstwowych materia ów magnetycznych. Rys. 1. Zdj cie samorozprzestrzeniajàcej si reakcji w wielowarstwowej folii Ni/Al o wymiarach: d ugoêç 4 cm, szerokoêç 1,5 cm, gruboêç 20 µm, stosowanej do àczenia dwóch elementów wykonanych ze stali nierdzewnej Metoda opracowana przez amerykaƒskich specjalistów polega na zastosowaniu specjalnej reaktywnej wielowarstwowej folii metalowej, która po podgrzaniu wydziela ciep o potrzebne do stopienia stopu lutowniczego bez ryzyka uszkodzenia àczonych elementów. Zastosowanie pojedynczej folii jako êród a ciep a znacznie upraszcza i przyspiesza proces àczenia materia ów, zmniejszajàc znacznie jego koszt. Zmniejsza te niebezpieczeƒstwo uszkodzenia elementów wra liwych na wysokie temperatury, np. uk adów mikroelektronicznych czy polimerów, poniewa dzia anie wysokich temperatur jest ograniczone jedynie do powierzchni àczonych. Reaktywna folia metalowa jest wytwarzana metodà osadzania z fazy gazowej setek nanowarstw, np. Al i Ni, które sà u o one naprzemiennie. Pod wp ywem ciep a, np. iskry metale àczà si ze sobà na poziomie atomowym podczas reakcji zachodzàcej w temperaturze 1500 C w czasie krótszym ni 10 ms. Cz stotliwoêç, temperatura oraz szybkoêci transferu ciep a mogà byç zmieniane poprzez zmian Rys. 2. Schemat àczenia dwóch elementów za pomocà reaktywnej folii wielowarstwowej. ObjaÊnienia: spark iskra, reactive foil folia reaktywna, solder or braze stop lutowniczy przeznaczona do zabezpieczenia przed przedostawaniem si p omieni i rozprzestrzenianiem po aru w obiektach oraz mi dzy obiektami i gwarantuje czas oddzielania po- aru przez 120 minut. Kurtyna, wykonana ze specjalnej powlekanej tkaniny z w óknem szklanym, wzmocnionej drutem ze stali szlachetnej, jest osadzona w prowadnicach ze stali ocynowanej zabezpieczonej przed wyrwaniem z prowadnic. Nap d rurowy 24 V otwieranie elektryczne, zamykanie beznapi ciowe. Pr dkoêç zamykania alarmowego do 12 cm/s; otwierania 3 do 20 cm/s, w zale noêci od wielkoêci bramy. Sterowanie, po àczone z zasilaniem z akumulatora, umo liwia sprawne funkcjonowanie w przypadku zaniku zasilania g ównego. Wojciech Niemiec sk adu chemicznego folii oraz zmian gruboêci poszczególnych warstw. InnowacyjnoÊç metody polega równie na tym, e stosowana folia dostarcza ca à iloêç energii potrzebnà do powstania po àczenia bez koniecznoêci stosowania dodatkowego wygrzewania w piecu, u ycia palnika lub lasera. 8

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo