PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Europejska sieç FITNET Akronim FITNET pochodzi od angielskich s ów European FITnessfor-service NETwork. Przet umaczyç te s owa na j zyk polski jest trudno w podobnie zwarty sposób. Niedoskona e z pewnoêcià t umaczenie mo na przedstawiç jako: Europejska sieç zdatnoêç do eksploatacji. Program FITNET jest siecià tematycznà utworzonà w celu rozbudowania istniejàcych oraz stworzenia nowych procedur do oceny wytrzyma oêci metalowych elementów konstrukcyjnych zawierajàcych rzeczywiste lub hipotetyczne defekty. Ka dy in- ynier wie, e rzeczywiste elementy konstrukcyjne nie sà doskona e i wi kszoêç z nich zawiera defekty jako rezultat procesów technologicznych lub eksploatacyjnych. W bardzo wielu przypadkach istnienie tych defektów nie musi eliminowaç elementu konstrukcyjnego z eksploatacji, choç czasami p kni cia posiadajà znaczne rozmiary dochodzàce do kilkunastu centymetrów d ugoêci. Podj cie decyzji o tym, czy mo na dopuêciç element konstrukcyjny do eksploatacji lub jà kontynuowaç po wykryciu defektu, jest sprawà niezwykle istotnà. Z a decyzja mo e doprowadziç do katastrofy, mo e zagra aç zdrowiu i yciu ludzi oraz pociàgaç za sobà znaczne straty materialne. Âwiadome dopuszczenie do eksploatacji, oparte na racjonalnych przes ankach, mo e z kolei przynieêç znaczne oszcz dnoêci. Sieç FITNET powo ana zosta a przez Europejskà Komisj i jest cz Êciowo przez nià finansowana (1,6 mln euro). Sk ada si ona z 47 organizacji, takich jak: koncerny i przedsi biorstwa przemys owe, instytuty badawcze, firmy konsultingowe i wy sze uczelnie. Wymieƒmy kilka: British Steel, Caterpillar, British Energy, Shell, Rolls Royce, GKSS (Niemcy), VTT (Finlandia), CESI (W ochy), ALSTOM (Anglia), TWI (Anglia), University of Darmstadt oraz Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach jako jedyna instytucja z Polski. Koordynatorem sieci jest prof. M. Kocak z GKSS. Zarzàd stanowià S. Webster CORUS Group Ltd., J. J. Janosch Caterpillar (Francja), R. A. Ainsworth British Energy Generation (Anglia), R. Koers SHELL Global Solutions (Holandia). Sieç powo ana zosta a w lutym 2002 roku i pracowaç b dzie przez cztery lata. Celem uczestników sieci FITNET jest przygotowanie dokumentu obejmujàcego procedury oceny wytrzyma oêci elementów konstrukcyjnych zawierajàcych defekty, przewidywanie wzrostu istniejàcych defektów, oceny czasu ycia obcià onych elementów oraz stopnia ryzyka. Procedury dotyczyç b dà zarówno elementów metalowych spawanych, jak i jednorodnych. Obejmowaç b dà ró ne sposoby i mechanizmy zniszczenia: p kanie pod wp ywem zewn trznych obcià eƒ, zm czenie, pe zanie, p kanie w warunkach korozyjnych. Zaproponowane procedury opieraç si b dà na najnowszej wiedzy, b dà w pe ni i wszechstronnie zweryfikowane doêwiadczalnie oraz b dà dostarczaç zachowawczych, czyli bezpiecznych rezultatów. Korzystanie z tych procedur w fazie projektowania pozwoli na unikni cie kosztownych i niezbyt precyzyjnie okreêlonych wspó czynników bezpieczeƒstwa. Procedury uzyskajà statut zalecanego przez CEN dokumentu europejskiego odpowiadajàcego normom europejskim. Z przeprowadzonej ankiety wynika, e 92 organizacje przemys owe z 67 krajów yczà sobie takiej normy. FITNET nie powstaje z niczego. Opiera si na istniejàcych na Êwiecie dokumentach i rezultatach innych europejskich programów, takich jak: SINTAP, ASPOW, HIDA, DISMEW, INTEGRITY, PLAN, WAFS, JOTSUP. Korzysta tak e z doêwiadczeƒ przemys owych kodów, jak np. R6&R5. Europejskie procedury sà najlepiej rozwini te na Êwiecie, choç nie mo na nie wspomnieç o amerykaƒskich kodach dla rur i zbiorników opracowanych przez American Petroulem Institute. Powy ej przytoczone programy i procedury nie sà powszechnie stosowane ze wzgl du na ograniczony zasi g i trudnoêci w dost pie do nich. Wi kszoêç organizacji opiera swe decyzje na normach brytyjskich BS 7910, wi ksze firmy na procedurach R6&R5, a ostatnio dokumencie SINTAP-u. FITNET ma w swym zamierzeniu zmieniç t sytuacj, dostarczajàc jednolity dokument, dost pny dla ka dego bezp atnie. Nie ulega jednak wàtpliwoêci, e korzystanie z procedur FITNET-u bàdê innych istniejàcych nie b dzie sprawà prostà. Wymagaç b dzie od in ynierów podstawowej wiedzy z mechaniki p kania, na której programy te zosta y oparte. prof. Andrzej Neimitz IX Krajowa Konferencja Mechaniki P kania Kielce/Cedzyna IX r. Organizatorzy Krajowej Konferencji Mechaniki P kania zapraszajà na kolejne spotkanie wszystkich, którzy w swych pracach naukowych i in ynierskich zastosowaniach zajmujà si problemami p kania i zm czenia materia ów w szeroko poj tym zakresie. Wiemy, ze konferencja ma ju swych sta ych uczestników i oni to na kolejnych spotkaniach tworzà zarówno jej poziom naukowy, jak i nieformalnà atmosfer. Podczas konferencji przekazane zostanà uczestnikom obszerne informacje o najnowszych procedurach w Structural Integrity Assessment zwanych SINTAP oraz o kierunkach rozwoju tych procedur. Miejscem spotkania b dzie hotel Uroczysko (odznaczony w roku 2002 z otym kluczem) w Cedzynie ko o Kielc. Op at konferencyjnà za trzy pe ne dni, w którà w àczone sà wszystkie koszty àcznie z hotelem, uroczystà kolacjà i ogniskiem ustalono w wysokoêci 960 z (przelew do r.) lub 1010 z (przelew po r.). Na przelewie bankowym nale y podaç nazw w aêciciela konta: Fundacja im. Stanis awa Staszica, Al. Tysiàclecia P.P. 7, Kielce, Konto Konferencji: Bank PEKAO S.A. I Oddzia w Kielcach Wszelkich informacji udziela przewodniczàcy komitetu organizacyjnego prof. Andrzej Neimitz pod telefonem , lub kielce.pl Konferencj organizujà: Polska Grupa Mechaniki P kania Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Wydzia Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Âwi tokrzyskiej, Centrum Trwa oêci i NiezawodnoÊci Materia ów i Konstrukcji, Politechnika Opolska. 3

2 Nowa technologia wytwarzania materia ów ceramicznych Naukowcy z Ohio State University opatentowali nowà technologi wytwarzania materia ów ceramicznych o nazwie displacive compensation of porosity (DCP). Otrzymywane w ten sposób materia y cechujà si du à g stoêcià, sà wytrzyma e i twarde. Nowa metoda polega na wykorzystaniu chemicznej reakcji pomi dzy ciek- ym metalem a porowatà ceramikà w celu wytworzenia kompozytu metal-ceramika. Podczas reakcji w materiale ceramicznym pory zostajà wype nione materia em kompozytowym. Stosujàc metod DCP mo na wytworzyç kompozyty metal-ceramika zawierajàce sk adniki o du ej twardoêci, takie jak: w glik boru, w glik hafnu, w glik tytanu, w glik cyrkonu trudne do otrzymania tradycyjnymi metodami. Opatentowana przez amerykaƒskich naukowców technologia mo- e byç wykorzystywana do produkcji dysz wylotowych rakiet, os on i narz dzi. Jest przy tym taƒsza ni tradycyjne metody produkcji twardej i wytrzyma ej ceramiki. Proces zachodzi zwykle w ni szych temperaturach, a otrzymany produkt ma kszta t zbli ony do za o onego, co pozwala wyeliminowaç cz sto kosztownà obróbk wykaƒczajàcà. Kompozyt w glik cyrkonu-miedê mo na wytworzyç metodà DCP w temperaturze C, podczas gdy innymi metodami otrzymuje si ten materia w temperaturze 2000 C. Metoda DCP umo liwia otrzymanie materia u o g stoêci dwukrotnie wi kszej ni g stoêç wyj- Êciowego materia u ceramicznego, a przy tym lekkiego, np. kompozyt wolframowy stosowany na o yska jest o 40% l ejszy ni tradycyjnie stosowane w tym celu stopy wolframu. Technologia DCP mo e byç wykorzystywana w produkcji wysokiej jakoêci narz dzi skrawajàcych, elementów konstrukcji lotniczych i kosmicznych, w przemyêle samochodowym. Metoda obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych Stanis aw Kosiƒski: Metoda obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych. Przemys owy Instytut Maszyn Budowlanych, Koby ka 2002 Praca dotyczy zagadnieƒ obliczeƒ wytrzyma oêciowych jednostopniowych si owników hydraulicznych. Zagadnienia te poruszono w wielu pracach, lecz brakuje uporzàdkowanej metodyki ujednolicenia wymiarowania si owników oraz obliczeƒ wytrzyma oêciowych poszczególnych ich elementów. Autor ksià ki podsumowuje swój wieloletni dorobek w tej dziedzinie. Prezentuje nowà metodyk obliczeƒ oraz gotowe komputerowe programy u ytkowe do analizy wytrzyma oêci wymienionych si owników. Opracowanie wed ug obowiàzujàcych norm metody obliczeƒ wytrzyma oêci jednostopniowych si owników hydraulicznych jest wa ne ze wzgl dów zarówno praktycznych (umo liwienie ujednolicenia wymiarowania i klasyfikacji przypadków obliczeniowych), jak i naukowych (metody wytrzyma oêciowych obliczeƒ komputerowych w poszczególnych przypadkach utwierdzenia i podparcia si owników). Zaproponowana tu metoda obliczeƒ oraz opracowany program analizy wytrzyma oêci si owników hydraulicznych mogà byç wykorzystywane tak e przez inne oêrodki i biura konstrukcyjne zajmujàce si projektowaniem uk adów hydraulicznych z zastosowaniem si owników hydraulicznych. dr in. Zbigniew ebrowski Jubileusz prof. Macieja Bernhardta W dniu r. w Instytucie Transportu Samochodowego odby o si seminarium naukowe pt. Ekonomiczne i Techniczne Problemy Motoryzacji, zorganizowane przy wspó udziale Przemys owego Instytutu Motoryzacji, Wojskowej Akademii Technicznej i Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Honorowym przewodniczàcym obrad by znany w Êrodowisku silnikowców prof. Maciej Bernhardt, który w br. ukoƒczy 80 lat. Przed rozpocz ciem obrad przypomniano zebranym bogaty dorobek naukowy (autorstwo kilkunastu ksià ek i wielu artyku ów) i dydaktyczny (w tym prace doktorskie i magisterskie) dostojnego Jubilata. Redakcja Przeglàdu Mechanicznego równie yczy Panu Profesorowi zdrowia i dalszej owocnej dzia alnoêci naukowej. 4

3 ISTVS i Wielka Rzeka Po raz 14 odby a si Êwiatowa konferencja ISTVS (International Society for Terrain Vehicle Systems), inaczej mówiàc mi dzynarodowego stowarzyszenia badaczy uk adu pojazd teren. Na amach PM opisywane by y spotkania, imprezy czy warsztaty naukowe organizowane przez ISTVS, w pracach którego czynny udzia brali i biorà liczni Polacy (jednym z za o ycieli w 1961 roku by nasz rodak, wybitny teoretyk i eksperymentator prof. Mieczys aw Grzegorz Bekker). Pierwsza konferencja odby a si w Turynie i od tego czasu zorganizowano 14 konferencji o zasi gu Êwiatowym, 8 o zasi gu europejskim i kilka o zasi gu obejmujàcym inne regiony (azjatyckich bàdê pó nocnoamerykaƒskich). Tym razem miejscem spotkania osób zajmujàcych si profesjonalnie badaniem zagadnieƒ terramechaniki by y Stany Zjednoczone, ÊciÊlej bioràc stan Missisipi. W jednym z wi kszych miast tego stanu w Vicksburgu zlokalizowana jest rozleg a stacja naukowa US Army Engineer Waterways Experimental Station, prowadzàca badania naukowe tak poligonowe, jak i laboratoryjne od 1927 roku. Jej utworzenie by o pok osiem najgorszej w historii powodzi w dolinie rzeki Missisipi i koniecznoêci opracowania modelu zachowania si rzeki w zmiennych warunkach pogodowych (stàd wzi a si nazwa). Stacja ta, w której od wczesnych lat 50. przeprowadzane sà liczne eksperymenty m.in. z pojazdami terenowymi, zatrudnia aktualnie ponad 1200 osób (w tym ponad 650 naukowców i in ynierów) i jest najwi kszà tego rodzaju placówkà w USA. WES prowadzi badania naukowe w pi ciu oddzielnych, chocia majàcych wzajemne powiàzania nast pujàcych laboratoriach: zagadnieƒ nadmorskich i hydraulicznych (Coastal and Hydraulic Laboratory), zagadnieƒ geotechniki (Geotechnical Laboratory), zagadnieƒ konstrukcji (Structures Laboratory), zagadnieƒ Êrodowiska (Environmental Laboratory), zagadnieƒ technik informacyjnych (Information Technology Laboratory). WES jest najwa niejszà sk adowà In ynierskiego Centrum Badaƒ i Rozwoju Armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Engineer Research and Development Center), tj. struktury àczàcej pod swojà egidà wszystkie operacje typu R&D, przeprowadzane we wszystkich armijnych Korpusach In ynierskich. Struktura ERDC obejmuje 8 jednostek laboratoryjnych: 5 wy ej wymienionych zlokalizowanych w Vicksburgu, laboratorium badania zagadnieƒ konstruowania silników (Construction Engine Research Laboratory) znajdujàce si w Champaign, laboratorium zagadnieƒ badawczych i in ynieryjnych terenów polarnych (Cold Regions Research and Engineering Laboratory) po o one w Hanover oraz centrum in ynierii topograficznej (Topographic Engineering Center) z miejscowoêci Alexandria. ERDC zatrudnia ponad 2000 osób. WielkoÊç jego rocznego programu badawczego przekracza 340 mln $, zaê nale àce do niego budynki i wyposa enie jest warte wi cej ni 1,2 mld $. Organizatorami konferencji ISTVS byli pracownicy ERDC, pod kierownictwem sekretarza ISTVS na obszar USA, pracownika naukowego CRREL G. Blaisdella. Tradycyjnie organizowany podczas ostatniego dnia konferencji wyjazd techniczny objà zwiedzanie laboratorium zagadnieƒ geotechniki, po o onego na terenie WES. Zagadnienia prezentowane podczas obrad podzielono na osiem grup tematycznych: Fot. 1 modelowanie pojazdów; drogownictwo/budownictwo; zdolnoêç ruchowa pojazdów; nauka o gruntach i pod o ach; stan pod o a gruntowego/ Ênie nego/lodowego; symulowanie dynamiki pojazdów; drogi/trasy przejazdu/robotyka; przyk ady zastosowaƒ w rolnictwie. Ogó em, w 23 sesjach wyg oszonych zosta o 79 referatów przez prelegentów pochodzàcych z 18 krajów. Autorzy pochodzàcy z Polski wyg osili trzy referaty (jeden z nich przedstawi ni ej podpisany). Miejscem prezentacji prac oraz towarzyszàcych obradom uroczystoêci by o miejskie centrum kongresowe w Vicksburgu. Nale y w tym miejscu podkreêliç, e referat, którego wspó autorem by nasz redakcyjny kolega, profesor Wies aw Tràmpczyƒski, uzyska wyró nienie w swojej grupie tematycznej. Cz Êç spotkaƒ i uroczystoêci odby a si na terenie jednego z licznych kasyn, jako e Vicksburg podobnie do innych nadrzecznych miast Missisipi lub Luizjany posiada prawo prowadzenia hazardu w zakotwiczonych na sta e wielopok adowych statkach rzecznych. Poniewa zazwyczaj statki te po àczone sà z kompleksami hotelowymi i konferencyjnymi, stàd obecnoêç uczestników konferencji w kasynie (oczywiêcie w celach zupe nie niezwiàzanych z hazardem). Wspomniany wyjazd techniczny sk ada si z dwóch etapów wype niajàcych ca y dzieƒ. Uczestnicy konferencji zwiedzili znajdujàcy si w Vicksburgu Narodowy Park Wojskowy (Vicksburg National 5

4 Fot. 2 Military Park), który jest roz o onym na kilkunastu hektarach po àczeniem kaplic i sanktuariów poêwi conych poleg ym uczestnikom obl - enia miasta w 1863 roku i jego obrony, oraz miejsc upami tnienia walk i ostatniego spoczynku wielu tysi cy o nierzy. Za o ony w 1885 roku park jest pe en wybitnych budowli i obiektów in ynierskich, takich jak np. mostów przerzuconych nad licznymi parowami. Drugim punktem programu wyjazdu technicznego by a wizyta w WES, a ÊciÊle bioràc w obiektach wchodzàcych w sk ad laboratorium Fot. 3 geotechniki. Podstawowym zadaniem tego laboratorium jest badanie wzajemnego oddzia ywania na siebie cz owieka i ró nego rodzaju Êrodowisk: gruntu, ska i oêrodków nawodnionych. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana przy budowie tam i innych obiektów hydrotechnicznych, ocenie ruchliwoêci i zdolnoêci Fot. 4 trakcyjnej pojazdów, konstruowaniu dróg i ich nawierzchni, do ochrony wód gruntowych i do ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Uczestnicy zostali zapoznani z najwa niejszymi obiektami badanymi w laboratorium aktualnie i w latach Fot. 6 ubieg ych. Obejrzeli tak e zlokalizowanà na wolnym powietrzu wystaw pojazdów (fot. 1), które by y niegdyê g ównie w latach 60. badane pod wzgl dem optymalizacji ich zdolnoêci ruchowych. Niektóre z nich, jak na przyk ad zbudowany w Fot roku transporter piechoty Airoll, którego uk ad jezdny zamiast tradycyjnej wielocz onowej gàsienicy zawiera kilkadziesiàt pneumatycznych walców, nigdy nie wesz y do produkcji seryjnej i dziê sà jedynie ilustracjà bujnej fantazji ich konstruktorów (fot. 2). Wewnàtrz wielkich hal (w aêciwie hangarów lotniczych) zaprezentowano liczne bezza ogowe pojazdy ko owe i gàsienicowe wykonane zarówno w skali 1:1, jak i w skali modelowej. Sterowane radiem pojazdy ko owe (fot. 3) i gàsienicowe (fot. 4) imponowa y zdolnoêcià do szybkiego i precyzyjnego poruszania si przy wy- Fot. 7 korzystaniu zró nicowanych êróde energii. Szczególnie, przygotowywany do poruszania si po marsjaƒskich bezdro ach i do pobierania próbek gruntu zalegajàcego w powierzchniowej warstwie (fot. 4), model ciàgnika gàsienicowego móg zaimponowaç swojà stabilnoêcià i precyzjà pracy. W prawdziwy podziw wprawi zwiedzajàcych model sterowanego radiem wsz do azu ko owego, którego korpus podzielony by na dwie wzd u nie rozdzielone po owy (fot. 5). Ten prosty pomys umo liwia pojazdowi niesamowità zwrotnoêç i zdolnoêç do penetracji trudno dost pnych przestrzeni. Gospodarze przedstawili równie bardzo ciekawe maszyny do oczyszczania pól minowych. Jako noêniki ró nego rodzaju tra ów wykorzystano zmodyfikowane konstrukcje zgarniarek z tra em naciskowym (fot. 6) i spycharek z tra em penetrujàcym (fot. 7). Du e wra enie na zwiedzajàcych wywar o skomputeryzowane laboratorium procesów oceny mo liwoêci poruszania si pojazdów ko owych w wirtualnym terenie o zmiennych w aêciwoêciach (badania symulacyjne). 6

5 Prawdziwym gwoêdziem programu okaza a si wizyta w centrum badania materia ów (Materials Testing Center), wyposa onym w najpot niejszà w Êwiecie wirówk obrotowà (rys. 8). Maszyna ta ma nast pujàce parametry: zakres uzyskiwanego przecià enia g, promieƒ obrotu platformy badawczej 6,5 metra, powierzchnia platformy badawczej 1,3x1,3 metra. Maksymalne obcià enie przy przecià eniu 150 g wynosi 80 kn, zaê przy 350 g zmniejsza si do 20 kn. Przy u yciu tego urzàdzenia mo na wykonywaç testy, podczas których symulowane sà: wybuchy, trz sienia ziemi, powstawanie osuwisk, penetrowanie czàstek zanieczyszczeƒ, przenikanie pocisków przez Êciany tuneli, kolejne fazy ruchu wody podczas powodzi, prace zwiàzane z modelowaniem profilu dna zbiorników wodnych i wiele innych zjawisk. Przyk adowo, efektem zmniejszenia przyspieszenia grawitacyjnego (podczas wykonywania prac na wewn trznej, pionowej Êcianie komory Fot. 8 platformy badawczej) jest mo liwoêç osiàgni cia identycznych efektów wybuchu przy u yciu wielokrotnie mniejszej iloêci materia u wybuchowego. Niestety, szczegó y wy ej wspomnianych eksperymentów obj te sà Êcis à tajemnicà wojskowà i nawet przedstawiciel PM nie dowiedzia si wi cej. dr in. Marek Poncyliusz MSC.DATAMART dane materia owe dost pne w Internecie Amerykaƒska firma MSC.Software Corp. pod koniec ubieg ego roku uruchomi a internetowy dost p do bazy danych materia owych MSC.Datamart. MSC.Datamart jest poszerzonà wersjà wczeêniej dost pnej bazy danych MSC.Mvision. Baza powsta a przy wspó pracy wielu firm z bran y materia owej, takich jak: Battelle, Materials Science Corp., University of Dayton Research Institute, JAHM Inc., ASM International, William Andrews Inc., Penton Publishing i inni. Jest to najwi kszy obecnie dost pny w formie elektronicznej zbiór informacji technicznych o materia ach. Mo e stanowiç istotnà pomoc i u atwienie w projektowaniu i analizie konstrukcji. MSC.Datamart zapewnia dost p do 35 najpopularniejszych baz danych materia owych oraz ich aktualizacj. Baza jest dost pna przy wykorzystaniu standardowych przeglàdarek internetowych. Dane dost pne sà w postaci testowej, numerycznej oraz graficznej i mogà byç bezpoêrednio eksportowane do programów typu CAE, takich jak: MSC.Nastran, Ansys, Abaqus itp. BAZY DANYCH AKTUALNIE DOST PNE W MSC.DATAMART Bazy MSC.Mvision Standard Databases: MIL-HDBK-5H Change Notice 1 Batelle: zbiór danych dla metalicznych materia ów stosowanych w lotnictwie, MIL-HDBK-2-17A&F Material Sciences Corp.: dane dotyczàce w ókien szklanych, boru i kompozytów kwarcowych, MIL-HDBK-4-17F: dane dotyczàce kompozytów o osnowie metalicznej, PMC90 University of Dayton Research Inst.: dane dotyczàce kompozytów zawierajàcycch grafit i SiC testowanych w du ym zakresie temperatur i wilgotnoêci. MSC.Mvision MPDB Temperature-Dependent Database JAHM Software, Inc. baza danych w aêciwoêci materia ów w funkcji temperatury dostosowana do wykorzystania w MES. MSC.Mvision Reference Databases: ASM Reference Databases ASM International: dane dotyczàce: stali stopowych i nierdzewnych, stali konstrukcyjnych, aluminium, miedzi, magnezu, tytanu, nylonów, kompozytów, tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, korozji. ASM Cross-Reference Databases ASM International: Worldwide Guide to Irons and Steels (dane na temat elaza i stali), Worldwide Guide to Nonferrous Metals (dane dot. metali nie- elaznych), Woldman s Engineering Alloys (dane dot. stopów konstrukcyjnych). 7

6 Plastic Design Library Databases William Andrews, Inc.: dane dotyczàce tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, elastomerów i gum. Materials Selector Library Database Penton Publishing, Inc., MSC.Software Corp.: baza opracowana na podstawie danych zamieszczonych w Machine Design Material Selector Issue, zawierajàca: Materials Selector Databank zawiera 3200 danych materia owych, Analysis Databank dane dotyczàce 1010 materia ów metalicznych i ceramicznych do wykorzystania w obliczeniach MES. MSC.Mvision Speciality Databases: bazy stworzone z myêlà o specjalnych zastosowaniach, np.: W ókna (dane dot. w ókien stosowanych w kompozytach), Zm czenie (dane dot. zm czenia materia ów konstrukcyjnych), Termiczne w aêciwoêci materia ów, Elektromagnetyczne w aêciwoêci materia ów. W najbli szym czasie majà byç dost pne równie nast pujàce bazy: Prospector IDES, Inc.: najwi ksza baza danych zawierajàca dane na temat tworzyw sztucznych. MIL-HDBk-5-17F Materials Science Corp.: dane dotyczàce kompozytów o osnowie ceramicznej. Metallic Materials Data Handbook ESDU Int.: znormalizowane dane dotyczàce konstrukcyjnych materia ów stosowanych w lotnictwie. Nowoczesna kurtyna przeciwogniowa Na Mi dzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2003 poznaƒska spó ka EFFERTZ Polska zaprezentowa a kurtyn przeciwogniowà FVR-121 pierwszà odpowiadajàcà nowej normie europejskiej EN Kurtyna jest Nowa metoda àczenia materia ów Metoda àczenia materia ów opracowana w amerykaƒskiej firmie Reactive Nano Technologies mo e zrewolucjonizowaç procesy spajania materia ów, takich jak metal z ceramikà, oraz wytwarzanie warstwowych materia ów magnetycznych. Rys. 1. Zdj cie samorozprzestrzeniajàcej si reakcji w wielowarstwowej folii Ni/Al o wymiarach: d ugoêç 4 cm, szerokoêç 1,5 cm, gruboêç 20 µm, stosowanej do àczenia dwóch elementów wykonanych ze stali nierdzewnej Metoda opracowana przez amerykaƒskich specjalistów polega na zastosowaniu specjalnej reaktywnej wielowarstwowej folii metalowej, która po podgrzaniu wydziela ciep o potrzebne do stopienia stopu lutowniczego bez ryzyka uszkodzenia àczonych elementów. Zastosowanie pojedynczej folii jako êród a ciep a znacznie upraszcza i przyspiesza proces àczenia materia ów, zmniejszajàc znacznie jego koszt. Zmniejsza te niebezpieczeƒstwo uszkodzenia elementów wra liwych na wysokie temperatury, np. uk adów mikroelektronicznych czy polimerów, poniewa dzia anie wysokich temperatur jest ograniczone jedynie do powierzchni àczonych. Reaktywna folia metalowa jest wytwarzana metodà osadzania z fazy gazowej setek nanowarstw, np. Al i Ni, które sà u o one naprzemiennie. Pod wp ywem ciep a, np. iskry metale àczà si ze sobà na poziomie atomowym podczas reakcji zachodzàcej w temperaturze 1500 C w czasie krótszym ni 10 ms. Cz stotliwoêç, temperatura oraz szybkoêci transferu ciep a mogà byç zmieniane poprzez zmian Rys. 2. Schemat àczenia dwóch elementów za pomocà reaktywnej folii wielowarstwowej. ObjaÊnienia: spark iskra, reactive foil folia reaktywna, solder or braze stop lutowniczy przeznaczona do zabezpieczenia przed przedostawaniem si p omieni i rozprzestrzenianiem po aru w obiektach oraz mi dzy obiektami i gwarantuje czas oddzielania po- aru przez 120 minut. Kurtyna, wykonana ze specjalnej powlekanej tkaniny z w óknem szklanym, wzmocnionej drutem ze stali szlachetnej, jest osadzona w prowadnicach ze stali ocynowanej zabezpieczonej przed wyrwaniem z prowadnic. Nap d rurowy 24 V otwieranie elektryczne, zamykanie beznapi ciowe. Pr dkoêç zamykania alarmowego do 12 cm/s; otwierania 3 do 20 cm/s, w zale noêci od wielkoêci bramy. Sterowanie, po àczone z zasilaniem z akumulatora, umo liwia sprawne funkcjonowanie w przypadku zaniku zasilania g ównego. Wojciech Niemiec sk adu chemicznego folii oraz zmian gruboêci poszczególnych warstw. InnowacyjnoÊç metody polega równie na tym, e stosowana folia dostarcza ca à iloêç energii potrzebnà do powstania po àczenia bez koniecznoêci stosowania dodatkowego wygrzewania w piecu, u ycia palnika lub lasera. 8

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowe 10. targi HaPeS

Jubileuszowe 10. targi HaPeS Jubileuszowe 10. targi HaPeS Mi dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Nap dów HaPeS 2014 odby y si w dniach 21 23 paêdziernika 2014 r. w Katowicach. 10. edycja zgromadzi a na ponad 5 tys.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji:

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Tworzywo konstrukcyjne nowej generacji Reylan jest nazwà handlowà nowej generacji tworzyw konstrukcyjnych firmy KING-PLAST otrzymanych na bazie politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do wtryskiwania

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo