DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 19 marca 1986 r* Nr,l część 1 Poz.l DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1986 r. o wydatkach i dochodach rządowych za okres od 1 stycznia 1986 r* do 31 grudnia str, 2 DZIAŁ CZĘŚĆ II URZĘDOWY Deklaracja polsko-czechosłowacka " 6 Mianowanie Ministra,.*. lf 8 Mianowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 8 Informacji, Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narndow* 9 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia o zwolnię 9 niu Zastępcy Delegata Rządu R.P* na prowincję Alberta w Kanadzie " Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 stycznia o pownł 9 niu Zastępcy Delegata Rządu R,P* na prowincję Alberta w Kanadzie... łł Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski " 10 " o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi " 13 " o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi " 14 " o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi " 14 " Ministerstwa Emigracji,, " 15

2 2 DZIAŁ NIEURZĘDOWY Komunikat Kancelarii Cywilno j Prezydenta Rzeczypospolitej o naradzie u Prezydenta R.P. z przedstawicielami stronnictw i ugrupowań politycznych w Radzie Narodowej... str.15 Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podpisaniu deklaracji polsko-czechosłowackie j... * " 17 DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1986 r, o budżecie Rządu R.P. na Uchodźstwie na okres od 1 stycznia 1986 r do 31 grudnia 1986 r. Na podstawie ar t» 79 ust,(2) Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: Art. 1 Kwotę wydatków zwyczg jnych na okres od 1 stycznia 1986 r. o 31 grudnia 1986 r. ustala się na 81,300 funtów szterlingów zgodnie z załączonym* budżetem,-* Art o 2 Na pokrycie ustalonych w ar101 wydatków służą przelewy ze Skarbu Nar od owego -i inne dochody «Art* 3 /1/ W razie gęiyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej w budżecie wysokości, upoważnia się Radę Ministrów do dokonania operacji finansowych niezbędnych do pokrycia deficytu; w razie niemożności przeprowadzenia tych operacji, do odpowiedniego zmniejszenia, na wniosek Ministra Skarbu, preliminowanych wydatków? biorąc pod uwagę stopień ważności zadań stojących przed Rządem. /2/ Dokonanie operacji finansowych może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz zgodnie z Art.8 /l/d Statutu Rady, Art o 4 /1/ Wydatki państwowe będą dokonywane na cele wymienione w działach i paragrafach budżetu w granicach kredytów otwartych przez Ministra Skarbu,

3 3 /2/ Główna Komisja Skarbu Narodowego będzie upoważnia6 na wniosek właściwego- Ministra i na pisemne zlecenie Ministra Skarbu odpowiednie ogniwo Skarbu Narodowego do wypłat kwot przeznaczonych na pokrycie budżetowych wadatków placówek zagranicznych oraz subwencji na miejscowe cele kulturalno-oświatowe przewidziane w budżecie# Art. 5 /l/ Rada Ministrów pioże przeznaczać uzyskane oszczędności w poszczególnych działach budżetu na zwiększenie kredytów, przewidzianych na akcję niepodległościową. /2/ Ponadto Minister Skarbu może w razie potrzeby na wniosek właściwego Ministra i w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów przenosić kredyty z paragrafu do paragrafu w poszczególnych dziadach. Art o 6 Centralne urzędy państwowe, które otrzymują kredyty na pokrycie wydatków swego resortu? składają Ministrowi Skarbu sprawozdanie z kwot wydanych według s choina tu ustalonego przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Prezesom Najwyższej Iżby Kontroli, Art* 7 Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu, Art. 8 Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1986 r» PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PREZES RADY MINISTRÓW,, t. ^ s,,. /-/ Edward Raczyński /-/ Kazimierz Sabbat BUDŻET WYDATKÓW I DOCHODÓW RZĄDU R.P. NA UCHODŹSTWIE na o kr os od 1 stycznia do 31 grudnia 1986 roku Dział A. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej par. 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Fundusz dyspozycyjny " 3* Kancelaria Cywilna (szef i personel) 11 4, Wydatki kancelaryjne i pocztowe " 5- Telef o.ny " 6 Podróże Prezydenta Rzeczypospolitej rocznie 800,00 240, ,00 500,00 250, ,00 "

4 Dział B. Rada I-Tar?ć owp Rc P- rocznie par. 1. Zwrot wydatków przewodniczącego it 2. Częściowy zwrot wydatków członków II 4 zamiejscowych Wynajęcic sali II 4, Wydatki kancelaryjne i pocztowe n 5, Sprawozdanie Rady Narodowej R*P. 200* 00 u 6. Oddziały Rody Narodowej R.P, Dział C. Najwyższa Izba Kontroli par. 1, Wydatki NIK Dział D Rada Ministrów par. 1. Zwrot wydatków Prezesa Rady Ministrów u 2. Fundusz dyspozycyjni' II 3. Zwrot W3'datkćw i ministrów i podsekretarzy stanu n 4. Dyrektor Biura Rady Ministrów u 5. Biuro Rady Ministrów u 6. Biuro Ministerstwa Skarbu II 7. Biuro Ministerstwa Spraw Wojskowych u 8. Wydatki kancelaryjne i pocztowe n 9. Telefony II 10. Bpłaty barkowe n 11. Wydatki reprozonta cy jne Rady Ministrów II 12. Nieprzewidziane Dział E Zewnętrzna akcja niepodległości owa par. 1. Zwrot wydatków Ministra Spraw Zagrań u 2. Centrala Ministerstwa Spraw Zagranicz. a/ Sekretarz Generalny b/ Biuro n 3. Kontakty międzynarodowe u 4. Działalność międzynarodowa: stali referenci spraw sowieckich* niemieckich, ukraińskich i innych II 5. Placówki zagraniczne, dotacje,konferencje u 6. Wydawnictwa w języku angielskim: a/ Biuletyn informacyjny i inno wydawnic b/ Polish ASfairs u 7. Wydatki kancelaryjne i pocztowo u 8. Te.lef on it 9. Prenumerata czasopism tt 10. Podróżo łącf.;ność ti 11. Ni o pr z o w id z ia n e wydatki

5 Dział Wpy/nętrzna akcja niepodległpścirwa Ministerstwo Spraw Krajowych par. 1. Działalność i dotacje Ministerstwo Spraw Emigracji par 2. Konferencje nolityczne, udział w zjazdach 3# Utrzymanie łączności z działaczami emigr. 4* Podróże członków Rządu 5. Zwrot wydatków delegatów Rządu 6. Doraźna akcja społeczna 7* Rada Pomocy Uchodźcom Ministerstwo Informacji par. 8. Wydawnictwa w języku po-lskiu: a/ PAT b/ Rzeczpospolita: redakcja administracja honoraria druk kolportaż c/ Inno wydawnictwa rocznie Ministerstwo Kultury i OśwlnJby par. 9«Wydział Oświaty i Kultury " 10. Subwencje na cele kulturalno-oświatowe " 11. Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (Wydawnictwo) D^iał G. Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place par. 1. Wydatki oscbnwe: a/ administrator gmachu b/ sprzątanie M 2e Obciążenia stałe: a/ podatek mio jski b/ renta gruntowa c/ ubezpieczenie gmachu i windy d/ inspekcja i konserwacja windy o/ w oda łł 3* Stało wydatki rzeczowe: a/ elektryczność b/ gaz c/ mycie okien " 4 Zakup inwentarza i naprawa!t 5 Koszty prawne 11 6* Remont domu d/ środki czystości i wydatki domowe > i4oo.oo oo i4oo.oo

6 WPŁYWY 6 BUDŻET RZĄDU R.P. NA UCHODŹSTWIE 1* Wpłaty Skarbu Narodowego * Wpływy z wydawnictw Inne wpływy i zwroty budżetowe 7, Z funduszu rezerwowego 2, , WYDATKI Dział A. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej " B. Rada Narodowa R.P. 3, " Najwyższa Izba C. Kontroli " D. Rada Ministrów 12, " E. Zewnętrzna akcja niepodległościowa " F. Wewnętrzna akcja niepodległościowa 13, ,74o. 00 " G. Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place 24,68o , DEKLA RA CJA POLSK O-CZECH OSŁ OWA CKA W dniu 16 stycznia 1986 r,, w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu (na Uchodźstwie) w Londynie, została podpisana poniżej podana deklaracja polsko-czechosłowacka. Tekst deklaracji został sporządzony w języku angielskim. DECLARATION In the second year of the Second World War, the Czechaslovak and Polish Governmonts residing in the hospitablo London and representing their nations living and strugling under the iron yoke od Na z i occupation and rule decided to draw the less on from the collapse od the European order that caused the Second World War, cost their independence and exposed their people to untold suffering. Aware of their place in the heart of the European continent and their share of responsibility for the peace, security * and well-being of liberated Central Europę, the Czechoslovak and Polish Ga overnmeht in London res olved to lay plands for a conf e- deration of their two neighbouring states to be put into effect af ter the war, with the ultima te aim of constructing a morę generał

7 7 friendly and pacific imion of Central European states. On 19th January 19^2, the represehtatives of the twn Gotoernments, Hubert Ripka and Edward Raczyński, signed to the effect a joint declaration on a confederation between Czechoslovakia and Poland, the fortyfourth anniversary of which we commemorate today* When victory came, however, the Poles, Czechs and Slovaks wede brutally deprived of its fruits* Instead of freedom and democracy* the Soviet Union ąnd its armed forces brought to our countries new subjuga tion and communist dictatorship; instead of justice and peace the Communist parties established the rule of oppression and terror; instead of national independence, friendly cooperation, and human dignity our nations were turned into satelites of the Śoviet empire and our people reduced to modern serfdom. Our plans could not be realized. They are awaiting the day when our nations will have regained their independence and will again be governed by governments of their choice. In the forty years sińce the end of the Second Wolrd War our nations have demonstrated time and again that they have never abandoned their devotion to this noble goal, their aspiration to live in liberty, and their de termination not to surrender in the face of utmost adversity* The Council of Free Czechoslovakia and the Polish Government (in exile) share unequivocally this dcvotipn, aspiration, and de termination. If we aro bring closer the fulfilment our goal, neither in Czechoslovakia nor in Poland nor in oxile can we proceod in isolation from ono another and from other nations under communist rule in Centjbal and Eastern Europę* We are determined to unitę our forces for the struggle that lies ahead because we share the same aspirations and because we are convimfced that in our unity Łies our greatest strenght and hope«while recognizing that the ultimate decision on the structure of their relations with each other belongs only to our nations once they are free to make it, we are resolved to lay- foundations fnr a new Central and Eastern Europę ruled by democratic governments and committod to integration of its member states into a new community of natisns inspired by the goals and the principles of the Czechoslovak~Polish Declaration of 19th January 19^2, We enter into this committmont inthe conviction that such a community will guarantee the liberty, the security, and the well-being of all our nations. We shall not cease in our endeevour until we have completed this unfinished task. New York and London, 19th January, /-/ EDWARD RACZYŃSKI /-/ MOJMIR POYOLNY President of Poland Chairman, Executivc Committeo /*/ Kazimierz Sabbat Prime Minister,Polish Govornment in Exile /-/ Rudolf Y.Frastacki Chairman, General Assembly

8 Do Pana Ryszarda Kaczorowskieg n w Londynie. 8 MIANOWANIE MINISTRA Mianuję Pana Ministrem, Londyn, 17 lutego 1986 r, PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Kazimierz Sabbat PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ Edward Raczyński MIANOWANIE PODSEKRETARZA w Ministerstwie Do Pana Andrzeja Czy żnwskiego w Londynie STANU Informacji. Mianuję Pana Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Informacji. Londyn, 4 marca 1986 roku PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Edward Raczyński /-/ Kazimierz Sabbat

9 9 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 21 lutego 1986 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Na podstawie Art.8 ust./}./, lit.b/dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1949 r. o utworzeniu Skalrbu Narodowego (DziUaR.P. No.3*poz.3 z 1949 ) powołuję ria członków Główne j Komisji Skarbu Narodowego ' następujące os oby: 1. Stefan Soboniowski w Londynie 2. Zygmunt Szadkowski w Londynie 3» Artur Rynkiewicz w Londynie. PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Kazimierz Sabbat PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ Edward Raczyński MINISTER SKARBU /-/ Stanisław Borczyk UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie dekretu Prezydenta Rzoczypospolitoj z dnia 30-go marca 1955 r o delegata ch Rządu Rzo czypospolito j Polskiej (Dz.U.R.P. Nr.1 poz.l z 1955 r.), przychylając się do prośby umotywowanej względami zdrowotnymi, zwolniła z dniem 12 stycznia 1986 r. Inż.Michała Domeckiogo ze stanowiska Zastępcy Dolega ta Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie. UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitoj z'dnia 30 marca 1955 r. o delogatach Rządu Rzeczypospolitoj Polskiej (Dz.U.R.P. Nr.l poz.l z 1955 r.) powołała z dniem 13 stycznia 1986 r. pr of.dr.hornyka Wójcickiogo na stanowisko Zastępcy Delegata Rządu R.P. w Kanadzie. na prowincję Alberta

10 10 KOMUNIKAT O NADANIU ORDERU "ODRODZENIA POLSKI" Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (DZ.U.R.P, Nr.24 poz 137) Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarządzeniem z dnia 1-go stycznia 1986 r. 1/ Krzyż Konadorski z Gwiazdą: Pr of.dr.bartoszewskiemu Władysławowi za całolształt działalności w służbie Polsce w czasie wojny i po wojnie, a w szczególności za opracowania histeryczne i za działalnośc w sprawach polsko-żydowskich. Dr.CIECHANOWIECKIEMU Andrzejowi Stanisławowi za zasługi w dziedzinie kultury krajowej oraz hojny przyczynek w opracowaniu pamiątek i zabytków polskich. Prof.SZCZEPANIKOWI Edwardowi za całokształt pracy niepodległościowej, naukowej i społecznej, oraz za zasługi przy organizowaniu Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie w 1985 r. w Londynie na stanowisku przewodniczącego Komite tu Organizacyjnegn Kongresu. 2/ Krzyż Komandorski Pani CZARNOCKIEJ Halinie za całokształt wieloletniej działalności niepodległościowej i społecznej oraz za praceę w Studium Polski Podziemnej. 3/ Krzyż Oficerski,: Prof. BUJNOWSKIEMU Józefowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej, oraz za zasługi położone przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r. Prof. dr. DREWNOWSKIEMU Janowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej i społecznej, oraz za zasługi położone przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r. 4/ Krzyż Kawalerski: Panu GLIWIE Stanisławowi za zasługi położone w szerzeniu kultury polskiej. Mgr. PIETRASZEWSKIEMU Stefanowi za całokształt pracy niepodległościowej i społecznej i za zasługi przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r4

11 11 Pani SA RYUS Z -BIELSK IEJ Stanisławie w Australii za wybitną pracę oświatową wśród emigracji w Australii, Dr*SKIBIE Władysławowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej na stanowisko profesora PUNO, oraz za zlasługi przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londonie 1985 r* DreWAŁASZBSKIEMU Zdzisławowi za zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej, oraz za organizację Kongęasciii Kultury Polskiej w Londynie w 1985 Zarządzeniem z dnia 26 lutego 1986 r. Krzyż Oficerski Mgr NlRZYGŁOCKIEMU Leonowi za sdcuźbę w sprawie polskiej na stanowisku delegata Rządu R,P# w Kraju w okresie Polski Podzriemnej Zarządzeniem z dnia 19 marca 1986 r. Krzyż Komandorski: Inż. HARDY EUGENIUSZOWI za zasługi w wieloletniej pracy niepodległościowej i państwowej na stanowisku.delegata Rządu Rzeczypospolitej w Australii, Ppłk,dypl, KAJKOWSKIBMU Aleksandrowi za zasługi w wieloletniej pracy niepodległościowej i państwowej na stanowisku Delegata Rządu R,P, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Krzyż Oficerski: Inż, BŁASZCZYKOWI Karolowi za zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej,w Kanadzie, Mjr,dypl.CZARNECKIEMU Kamilowi za wieloletnią owocną pracę niepodległościową i społeczną, w Anglii, Pani DOMAŃSKIEJ Bognie za całokształt wysoce niebezpiecznej cywilnej.służby w komórce więziennej i referacie żydowskim Wydziału Bezpieczeństwa, Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury w Kraju w okresie wojennym podczas okupacji niemieckiej* Pani DOMAŃSKIEJ Jadwidze za zasługi na polu wieloletniej działalndśbl artystycznej i teatralnej.

12 12 Pr of, KOWALIKOWI Janowi za pracę w Podziemiu w czasie okupacji oraz za działalność naukową w zakresie dokumentacji i bibliografii. Panu KŁOSÓKOWI Janowi Emanuelswi za zasługi na pol.u działalności niepodległościowej i społecznej, Mjr.dypl, ŁAPIŃSKIEMU Władysławowi za wieloletnią owocną służbę w pracy państwowej * Pani Panu Panu Panu Panu MARTINOWEJ Halinie za całokształt działalności.na rzecz sprawy Polski, a w szczególności za wybitną działalność w Skarbie Narodowym* PISARSKIEMU Włodzimierzowi za zasługi położono w pracy niepodległości ńwo j i społecznej, SMYCZEK Reinholdowi za zasługi położono/ w pracy niepodległościowej i na rzecz Skarbu Narodswego. SOSULSKIEMU Władysławnwi za zasługi w pracy niepodległościowej oraz na rzecz Skarbu Nar id owo go*. SZUMSKIEMU Mikołajowi za całokształt pracy dziennikarskiej na polu krzewienia kultury polskiej. Mjr.dypl. ZIĘTKÓWSKIEMU Adamowi za wieloletnią owocną pracę w służbie państwowej. Krzyż* Kawalerski Inż. BARBARSKIEMU Krzysztofowi za całikształt pracy niepodległościowe j i społecznej w Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.sikorskiego, Inż. B OKS Z C ZA NINOWI Bolesławowi za całokształt pracy niepodległościowej i społecznej w Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.sikorskiego. Ks.Mgr. FRONCŻAKOWI Aleksandrowi za zasługi w pracy niepodległościowe j i narodowej. Panu GAWLIKOWSKIEMU Janowi za zasługi na polu działalności niepodległościowej i społecznej. Panu JABŁOŃSKIEMU Włodzimierzowi za zasługi w pracy niepodległościowej oraz na rzecz Skarbu Narodowego, Inż. JAWORSKIEMU Stanisławowi za zasługi w praęy niepodległość ciowej i społecznej. Panu JOPEK Julianowi za zasługi W pracy pod 16głościowej i na rzedz Skarbu Naród owego. Inż. JUSZCZYKOWI Jerzemu za wybitne zasługi w pracy niepodległościowej i społdcznej,

13 13 Panu KARASEK Julianowi -za całsks-ztełt tissiat»lix-o4oi tyle podległościoweje Panu KOPEL Zygmunt ewi za pracę nic podle gł^^cduową^ i -^nłe^smą* Pani MICHAŁOWSKIEJ Szczęsnej za zasługi na polu wieloletnioj działalności artystycznej i teatralnej, Pr of MIZIOŁEK Ryszardowi źa zasługi w pracy niepodległości*-* we j f szczególnie wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych Ameryki P&łnocnej Panu NIYELT. Mieczysławowi za zasługi na yolu działalności niepodległościowej i społecznej. Pani PISKIEJ Władysławie za długoletnią pracę niepodległościową i społeczną Panu WÓJCIK Bolesławowi za wybitne zasługi położone w csaasie wieloletniej pracy społecznej, a w szczogólnocśi na rzecz Polskiego Ośrodka Sp^e-cTMio^Kult wcalne^t>- w Lwu dvnio ara z Skarbu Dekretem Prezydenta RiP; z dnia 19 marca 1986 r. swwtoli ^i^n^^tw***^ za pracę społec^n-cu^i^h^-odl^ełoś^iwą.: Złotym Krzyżem Zasługi poraź 2-gi BLECH Sławomir - Kanada MURASZKO Anna - Anglia Złotym Krzyżem Zasługi poraź 1-szy Inż. A RA S ZKIEWIC Z Wiesław - Australia AUGUSTYN Władysław - U.S.A. KASZTELAN FRANCISZEK B. - Au&tmlUa BEREK-C ICHÓŃ Irena - Anglia KOWALSKI Jerzy - Anglia BISKUP Tomasz - rgeńtyna KUBIAKOWSKI Tadeusz - Ang.lia CZAPLIŃSKI Adam - Kanada LANDA U Helen - Anglia CZERKAWSKI Kazimierz - U.S.A. LEWANDOWSKI Mieczysław - U.S.A. DAŃCZAK Tadeusz - Anglia LEWICKA Janina H. - U.S.A. Prof. DANEK Jan - U.S,.A. KOGĘNSEN DE KALIŃSKY Musia Maria- DOBKOWSKI Zbigniew - Australia Dania Cllr. DOBSON JMaureon - Anglia Rev.Fr.MONAGHAN James - Anglia a Cllr. DOBSON Yincent - " MOSSAKOWSKI Adam - Kanada DUEHOLM Poul - Dania PAROL Stanisław - Argentyna FAŁKOWSKI Czosław - Argentyna PARYLAK Władysław - Anglia HALKO Loch A. - Kanada PAULIŃSKA Fabiola - Anglia HEILSZER BOGDANOWICZ Henryk - PIKULSKI DE ZELER Tewsa^Arsentyim A ustralia PRZYBYŁ HA lina Zofia - Argentyna HOŁOWNIA Maria - Anglia Fl.Lt.ROUGHLEY John Anglia Inż. JACAK Ryszard - U.S»A. RYBAK Józef - U.S.A. JASKOWSKA. Helena - Anglia RYCZKOWSKA Jadwiga - U.S.A.

14 RYTTEL Helena - Argentyna SCHOLTZOWA Zofia - Anglia SMEDLEY Peter - Anglia TRZASKOWSKA Danuta^- Australia Mgr* WŁODKOWSKA Maria - Anglia WAŃKOWICZ Karol - Anglia O.WRÓBEL Herkulan Antoni - Argentyna ZATORSKI Wacław M. - Australia.Srebrnym Krzyżem Zasługi ppraz 2^gi BORKOWSKI Teodor - Kanada SL1MKO Czesław - Kanada Srebrnym Krzyżem Zasługi poraź l~szy ALLERA Eugene - Anglia BABIJCZUK Władysław - Kanada BATES John C»- - Płd. Afryka BIELA SZEWSKI Bernard - Belgia CHARKO Zenon - Anglia CZUŁO Mieczysław - Kanada DĄBROWSKI Franciszek - Anglia DANCZAK Cynthia - Anglia FERENSOWICZ Jan - Kanada FILON Marianna - Anglia FORTYŃSKI Wiktor - Kanada HALKO Aleksandra L* - Anglia IZDEBSKI Roman - Australia JAROĆ Wanda.- Anglia KOWNACKI Bolesław - Argentyna KRYŚ Franciszek - U.S.A. KUPNICKA Czesława -.Kanada ŁUKASZEWICZ Helena - U.S.A. MAŁEK Henryk - Argentyna MARCHEWIC2 DE ALLEN Dóreen-Anglia MA TYSZKIEWICZ-^OŚZYŃSKA Emilia - Argentyna MAŻUR Beata - UtS.A. NAMIESCNIOWSKA Elżbieta - Kanada NIKULIN Leon - Dania OLEK Tadeusz - Anglia OLESZCZUK Ludwik - Anglia ORR Ronald - Anglia PARADOWSKI Antoni - Kanada SKIBA Jan - Francja STOPCZYNSKI Edward - Anglia SZEFLINSKA TENDERA Alicja - Argentyna TELEGA Tadeusz - Kanada TOPÓR Franciszek - U.S.A. WILSON Michael - Anglia ZUBEL Józefa - Belgia ŻYCHOWICZ Wacław - Argentyna Brązowym Krzyżem Zasługi: BABIJCZUK Maria - Kanada CYZMER Mieczysław - Kanada FEKIERA Franciszka - U.S.A GERARD Celia - Anglia HARRISON John - Anglia

15 15 KOMUNIKAT MINISTERSTWA EMIGRACJI Dla celów ewidencyjnych Ministerstwo Bmigraicji stwierdza następujące: Delegat Rządu w Reading p.józef Trocki zmarł dnia 26-go stycznia 1986 r. Delegat Rządu na hrabstwo Fife w Szkocji, p.stanisław Kowalski zmarł dnia 10 maja 1981 r* Delegat Rządu w Oxford, mjr* Walter Szczepański, wobec przejścia do pracy we*władzach centralnych, został zwolniony na własną prośbęi z dniem 21 marca 1983 r# Delegat Rządu w Glasgow, p.mieczysław Brodziński, zmarł dnia 17 marca 1984 r* KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA o podpisaniu Deklaracji RZECZYPOSPOLITEJ polsko-czechosłowackiej* W dniu 16 stycznia 1986 r6 w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu w Londynie, 43 Eaton Place, London SW1, odfcył się uroczysty akt podpisania Deklaracji polsko-czachjsłiwackiej o Konfederacji między obydwoma państwami DEKLARACJA CZECHOSŁOWACKO-POLSKĄ W drugim roku II Wojny Światowej, rządy Czechosłowacji i Polski, rezydujące w gościnnym Londynie, reprezentując swoje narody żyjące w krajach walczących z żelaznym jarzmem nazistowskiej władzy okupacyjnej, zdecydowały się wyciągnąć naukę z upadku porządku europejskiego, który wywołał wojnę światową, pozbawił nasze kraje niepodległości, a ich ludność naraził na niewymowne cierpienia, Świadomi położenia naszych narodów w sercu Kontynentu Europejskiego oraz ich współodpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w wyzwolinej Europie Środkowej, rządy Czechosłowacji i Polski w Londynie postanowiły nakreślić plany konfederacji ich dwóch sąsiedzkich państw, która byłaby ustanowiona po wojnie z ostatecznym celem utworzenia szerszej, przyjaznej i pokojowej unii państw Środkowej Europy* 19 stycznia 1942 r. przedstawiciele obu rządów, Hubert Ripka i Edward Raczyński, podpisali w tej sprawie wspólną deklarację o Konfederacji Czechosłowacji i Polski, której 44-tą rocznicę obchodzimy w dniu dzisiejszym*

16 16 Jednakże, po odniesieniu zwycięstwa, Polacy, Czesi i Słowacy zostali brutalnie pozbawieni jego owoców* Zamiast wolności i demokracji, Związek Sowiecki i jogo siły zbrojne przyniosły naszym krajom nowe ujarzmienie i komunistyczną dyktaturę; zamiast sprawiedliwości i pokoju, partie komunistyczne ustanowiły rządy opresji i terroru; w miejsce narodowej niepodległości, przyjaznej współpracy i przestrzegania ludzkiej godności, nasze narody zostały przemienione w satelity Imperium Sowieckiego, a ludność obniżona do poziomu nowoczesnego poddaństwa* Nasze plany nie mogły być zrealizowane* Oczekują ino dnia w którym nasze narody odzyskają swą niepodległaść i będą znów rządzone przez rządy z własnego wybhru* W ciągu 40 lat od zakończenia 2 Wojny Światowej, nasze narody wielokrotnie wykazały? iż nigdy nie odstąpiły od tego szlachetnego coluf nio wyrzekły się aspiracji do życia w wolności i determinacji stawiania czuła najcięższym przeciwnościom* Rada Wolnej Czechosłowacji i Rząd Polski na Uchodźstwie podzielają ponad wątpliwość te uczucia* Jeżoli mamy zbliżyć osiągnięcie naszego celu, nie możemy ani w Polsce, ani na Uchodźstwie działać bez współpracy między nami, a tkżo narodami Europy Środkowej i Wschodniej, obecnie pod wła dzą komunis tyczną. Jesteśmy więc zdecydowani, aby zjednoczyć nasze siły do w walki, która has czoka, ponieważ dzielimy te same aspiracje i ponieważ jostośmy przekonani, że w n a s z e j j e d n o ś c i l e ż y nasza na j*- większa siła i nadzieja. Choć uznajemy, że ostateczna decyzja o formach naszych wza jemnych stosunków należy wyłącznie do naszych narodów, po odzyskaniu przez nie swobody jej podjęcia, postanawiamy położyć fundamenty pod nową, Środkową i Wschodnią Europę, rządzoną przez rządy demokratyczne i dążące do scalenia jej członkowskich państw w nową wspólnotę narodów, natchnioną celami i zasadami Deklaracji Czechosłowacko-Polskiej z dnia 19 stycznia 1942 r * Podejmujemy to zobowiązanie w przekonaniu, żo taka wspólnota zagwarantuje wolność, bezpieczeństwa o dobrobyt wszystkim naszym narodom. Nio ustaniemy w naszych wysiłkach aż do zrealizowania tego, niezakończonogo jeszcze, zadania *

17 17 KOMUNIKAzT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości, iż na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej,. Edwarda Raozyńekiego, w dniu 12-go lutego; 19^6 r. w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej odbyła się narada stronnictw i ugrupowań politycznych, zasiadających w Radzie Narodowej R.P. W naradzie wzięli udział: Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Narodowej R.P., przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Lu dowego, Polskiej Partii Socjalistycznej CKW, Ligi Niepodległości Polski, Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Stronnictwa Pracy, Niezależnej Grupy Społecznej i Niezależnego Ruchu Społecznego, oraz członkowie Rządu. Ponadto był obecny Prezes Głównej Komisji Skarbu Narodowego. Przedmiotem dyskusji były prppozycje zmiany podstaw i struktury polskiego kierownictwa politycznego na uchodźstwie * przedstawiane głównie w ramach dyskusji toczącej się od kilku tygodni na łamach "Nowego Dziennika* 1 w Nowym Yorku. Propozycje te dotyczyły w szczególności zmiany sposobu przekazywania urzędu prezydenta R.P., działania Rządu i Rady Narodowej R.P** a także roli stronnictw politycznych* Sprawy to sprzecyzowane zostały w "Zasadach porozumienia" przyjętych w 1972 r. przy połączeniu dwu obozów politycznych na uchodźstwie, obu stojących na stanowisku ciągłości prawnej władz państwowych na uchodźstwie. Zasady te potwierdziły moc obowiązującą konstytucji z 1935 > uzupełnionej t.zw. "porozumieniom paryskim", na zasadzie którego Prezydent R.P. swoje t.zw. "Prerogatywy" wykonuje na podstawie konsultacji ze stronnictwami wchodząc cymi w skład Rady Narodowej oraz z prezesem Rady Ministrów. Naradę zagaił Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyński podkreślając Znaczenie utrzymania legalizmu opartego o konstytucję, a równocześnie potrzebę umiaru w działaniu politycznym. Premier Kazimierz Sabbat przedstawił przebieg wspomnianej wyżej dyskusji i wysuwane pomysły, a następnie podsumował stanowisko Rządu w tej sprawie. W dyskusji wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich stronnictw i ugrupowań politycznych. Ich wypowiedzi były całkowicie zgodne. Stwierdzili oni, że zasady porozumienia obowiązują nadal. Zdały całkowicie egzamin w ciągu 14 lat. Ośrodek legialis ty czny cieszy się pełnym poparciem przytłaczającej większości uchodźstwa zaangażowanego w działalność niepodległościową. W ostatnich latach ośrodek ton uległ znacznemu wzmocnieniu i rozbudowaniu* Jest wymieniany w krajowych pismach podziemnych. Mimo braku formalnego uznania jest obecny na odcinku międzynarodowym.

18 112 Na zebraniu u Prezydenta R.P. nie brano pod rozwagę luźnych projektów przekazywania urzędu Prezydenta R.P. niezgodnie z konsty** tucją ani też przekształcenia Rządu R*P* w komitet. Podkreślono, że stronnictwa polityczne są rzecznikami autentycznych i naturalnych nurtów politycznych w kraju. To nurty przetrwały i mimo trudności trwają nadal. Porzucenie zadady. oparcia Rządu R.P. o stronnictwa polityczne odebrałoby naszej działalności poza krajom autentyczność i główną podstawę. Zmiana na urzędzie Prezydenta R.Pi., mająca naó stąpić w kwietniu - zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta E*Raczyń~ skiegjo - nie wywołuje potrzeby zmiany naszej struktury 4 Projekty zmian naszych zasad i struktur przychodzą ze strony osób poza naszym ośrodkiem. Przemawiając? podkreślali wielkie zasługi jafkrio w ciągu 7-mio letniej kadencji oddał na urzędzie, Prezydenta R.P. Prezydont Edward Raczyński. Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości

ARTYKUŁ WSTĘPNY 60 rocznica Powstania Warszawskiego .

ARTYKUŁ WSTĘPNY 60 rocznica Powstania Warszawskiego . 1 2 ARTYKUŁ WSTĘPNY Rok 2004 znamionuje się okrągłymi historycznymi rocznicowymi datami ostatniej wojny światowej, a szczególnie dotyczącymi Polski; są nimi m in.: rocznica bitwy pod Monte Cassino, lądowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 1 (16) STYCZEŃ LUTY 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II OBRAZ WSZECHSTRONNEJ POMOCY KRAJOWI PRZEZ NIEPODLEGŁOŚCIOWE UCHODŹSTWO (INSTYTUCJE I OSOBISTOŚCI)

SEKCJA II OBRAZ WSZECHSTRONNEJ POMOCY KRAJOWI PRZEZ NIEPODLEGŁOŚCIOWE UCHODŹSTWO (INSTYTUCJE I OSOBISTOŚCI) SEKCJA II OBRAZ WSZECHSTRONNEJ POMOCY KRAJOWI PRZEZ NIEPODLEGŁOŚCIOWE UCHODŹSTWO (INSTYTUCJE I OSOBISTOŚCI) prof. dr Stanisław Portalski Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie Londyn POMOC UCHODŹSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 3 lutego 1967r. Nr*! poz. 1. poz. 2. CZĘSC I. R0ZP0RZ4DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 196?r. o sposobie przekazywania zebranych kwot przez

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R.

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. ISSN 0452-5027 * Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 marca 2002 r. Druk nr 91

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 marca 2002 r. Druk nr 91 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 28 marca 2002 r. Druk nr 91 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Archiwum Państwowe w Białymstoku Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Seria wydawnicza Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Tom I Na okładce

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności. Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność, 1982 1989, część 1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności. Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność, 1982 1989, część 1 Idesbald Goddeeris Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności. Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność, 1982 1989, część 1 Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa.

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa. Projekt Ustawa z dnia. o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz o Sekretariacie Wspólnoty Demokracji. Art. 1 Ustawa określa zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561. Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r.

N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561. Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r. N R 3 ( 1 4 ) marzec 2002 BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ISSN 1641-9561 Transport przesiedleńców z obozu Niederlahstein, lipiec 1946 r. ADRESY I TELEFONY ODDZIAŁÓW IPN W POLSCE BIAŁYSTOK 15-637 Białystok,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Nr 80 I kwartał 2010 r.

BIULETYN. Nr 80 I kwartał 2010 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZA R ZĄ D G ŁÓ W N Y POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Druk nr 245 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca

Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca CENA 44,10 ZŁ (W TYM 5% VAT) NUMER 4 (17) GRUDZIEŃ 2012 Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca Kompetencje referendarzy w postępowaniu wykroczeniowym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku Nawet jeśli się mylisz, mów prawdę Seneka Publikacja nr 21 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.)

TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.) str. str. TREŚĆ 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.) str. str. Wznowienie posiedzenia Komunikaty Sekretarz Poseł Witold Bałażak.......... 129 Zmiana porządku dziennego Wicemarszałek

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo