DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 19 marca 1986 r* Nr,l część 1 Poz.l DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1986 r. o wydatkach i dochodach rządowych za okres od 1 stycznia 1986 r* do 31 grudnia str, 2 DZIAŁ CZĘŚĆ II URZĘDOWY Deklaracja polsko-czechosłowacka " 6 Mianowanie Ministra,.*. lf 8 Mianowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 8 Informacji, Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narndow* 9 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia o zwolnię 9 niu Zastępcy Delegata Rządu R.P* na prowincję Alberta w Kanadzie " Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 stycznia o pownł 9 niu Zastępcy Delegata Rządu R,P* na prowincję Alberta w Kanadzie... łł Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski " 10 " o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi " 13 " o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi " 14 " o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi " 14 " Ministerstwa Emigracji,, " 15

2 2 DZIAŁ NIEURZĘDOWY Komunikat Kancelarii Cywilno j Prezydenta Rzeczypospolitej o naradzie u Prezydenta R.P. z przedstawicielami stronnictw i ugrupowań politycznych w Radzie Narodowej... str.15 Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podpisaniu deklaracji polsko-czechosłowackie j... * " 17 DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 24 lutego 1986 r, o budżecie Rządu R.P. na Uchodźstwie na okres od 1 stycznia 1986 r do 31 grudnia 1986 r. Na podstawie ar t» 79 ust,(2) Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: Art. 1 Kwotę wydatków zwyczg jnych na okres od 1 stycznia 1986 r. o 31 grudnia 1986 r. ustala się na 81,300 funtów szterlingów zgodnie z załączonym* budżetem,-* Art o 2 Na pokrycie ustalonych w ar101 wydatków służą przelewy ze Skarbu Nar od owego -i inne dochody «Art* 3 /1/ W razie gęiyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej w budżecie wysokości, upoważnia się Radę Ministrów do dokonania operacji finansowych niezbędnych do pokrycia deficytu; w razie niemożności przeprowadzenia tych operacji, do odpowiedniego zmniejszenia, na wniosek Ministra Skarbu, preliminowanych wydatków? biorąc pod uwagę stopień ważności zadań stojących przed Rządem. /2/ Dokonanie operacji finansowych może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz zgodnie z Art.8 /l/d Statutu Rady, Art o 4 /1/ Wydatki państwowe będą dokonywane na cele wymienione w działach i paragrafach budżetu w granicach kredytów otwartych przez Ministra Skarbu,

3 3 /2/ Główna Komisja Skarbu Narodowego będzie upoważnia6 na wniosek właściwego- Ministra i na pisemne zlecenie Ministra Skarbu odpowiednie ogniwo Skarbu Narodowego do wypłat kwot przeznaczonych na pokrycie budżetowych wadatków placówek zagranicznych oraz subwencji na miejscowe cele kulturalno-oświatowe przewidziane w budżecie# Art. 5 /l/ Rada Ministrów pioże przeznaczać uzyskane oszczędności w poszczególnych działach budżetu na zwiększenie kredytów, przewidzianych na akcję niepodległościową. /2/ Ponadto Minister Skarbu może w razie potrzeby na wniosek właściwego Ministra i w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów przenosić kredyty z paragrafu do paragrafu w poszczególnych dziadach. Art o 6 Centralne urzędy państwowe, które otrzymują kredyty na pokrycie wydatków swego resortu? składają Ministrowi Skarbu sprawozdanie z kwot wydanych według s choina tu ustalonego przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Prezesom Najwyższej Iżby Kontroli, Art* 7 Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu, Art. 8 Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1986 r» PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PREZES RADY MINISTRÓW,, t. ^ s,,. /-/ Edward Raczyński /-/ Kazimierz Sabbat BUDŻET WYDATKÓW I DOCHODÓW RZĄDU R.P. NA UCHODŹSTWIE na o kr os od 1 stycznia do 31 grudnia 1986 roku Dział A. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej par. 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Fundusz dyspozycyjny " 3* Kancelaria Cywilna (szef i personel) 11 4, Wydatki kancelaryjne i pocztowe " 5- Telef o.ny " 6 Podróże Prezydenta Rzeczypospolitej rocznie 800,00 240, ,00 500,00 250, ,00 "

4 Dział B. Rada I-Tar?ć owp Rc P- rocznie par. 1. Zwrot wydatków przewodniczącego it 2. Częściowy zwrot wydatków członków II 4 zamiejscowych Wynajęcic sali II 4, Wydatki kancelaryjne i pocztowe n 5, Sprawozdanie Rady Narodowej R*P. 200* 00 u 6. Oddziały Rody Narodowej R.P, Dział C. Najwyższa Izba Kontroli par. 1, Wydatki NIK Dział D Rada Ministrów par. 1. Zwrot wydatków Prezesa Rady Ministrów u 2. Fundusz dyspozycyjni' II 3. Zwrot W3'datkćw i ministrów i podsekretarzy stanu n 4. Dyrektor Biura Rady Ministrów u 5. Biuro Rady Ministrów u 6. Biuro Ministerstwa Skarbu II 7. Biuro Ministerstwa Spraw Wojskowych u 8. Wydatki kancelaryjne i pocztowe n 9. Telefony II 10. Bpłaty barkowe n 11. Wydatki reprozonta cy jne Rady Ministrów II 12. Nieprzewidziane Dział E Zewnętrzna akcja niepodległości owa par. 1. Zwrot wydatków Ministra Spraw Zagrań u 2. Centrala Ministerstwa Spraw Zagranicz. a/ Sekretarz Generalny b/ Biuro n 3. Kontakty międzynarodowe u 4. Działalność międzynarodowa: stali referenci spraw sowieckich* niemieckich, ukraińskich i innych II 5. Placówki zagraniczne, dotacje,konferencje u 6. Wydawnictwa w języku angielskim: a/ Biuletyn informacyjny i inno wydawnic b/ Polish ASfairs u 7. Wydatki kancelaryjne i pocztowo u 8. Te.lef on it 9. Prenumerata czasopism tt 10. Podróżo łącf.;ność ti 11. Ni o pr z o w id z ia n e wydatki

5 Dział Wpy/nętrzna akcja niepodległpścirwa Ministerstwo Spraw Krajowych par. 1. Działalność i dotacje Ministerstwo Spraw Emigracji par 2. Konferencje nolityczne, udział w zjazdach 3# Utrzymanie łączności z działaczami emigr. 4* Podróże członków Rządu 5. Zwrot wydatków delegatów Rządu 6. Doraźna akcja społeczna 7* Rada Pomocy Uchodźcom Ministerstwo Informacji par. 8. Wydawnictwa w języku po-lskiu: a/ PAT b/ Rzeczpospolita: redakcja administracja honoraria druk kolportaż c/ Inno wydawnictwa rocznie Ministerstwo Kultury i OśwlnJby par. 9«Wydział Oświaty i Kultury " 10. Subwencje na cele kulturalno-oświatowe " 11. Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (Wydawnictwo) D^iał G. Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place par. 1. Wydatki oscbnwe: a/ administrator gmachu b/ sprzątanie M 2e Obciążenia stałe: a/ podatek mio jski b/ renta gruntowa c/ ubezpieczenie gmachu i windy d/ inspekcja i konserwacja windy o/ w oda łł 3* Stało wydatki rzeczowe: a/ elektryczność b/ gaz c/ mycie okien " 4 Zakup inwentarza i naprawa!t 5 Koszty prawne 11 6* Remont domu d/ środki czystości i wydatki domowe > i4oo.oo oo i4oo.oo

6 WPŁYWY 6 BUDŻET RZĄDU R.P. NA UCHODŹSTWIE 1* Wpłaty Skarbu Narodowego * Wpływy z wydawnictw Inne wpływy i zwroty budżetowe 7, Z funduszu rezerwowego 2, , WYDATKI Dział A. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej " B. Rada Narodowa R.P. 3, " Najwyższa Izba C. Kontroli " D. Rada Ministrów 12, " E. Zewnętrzna akcja niepodległościowa " F. Wewnętrzna akcja niepodległościowa 13, ,74o. 00 " G. Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place 24,68o , DEKLA RA CJA POLSK O-CZECH OSŁ OWA CKA W dniu 16 stycznia 1986 r,, w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu (na Uchodźstwie) w Londynie, została podpisana poniżej podana deklaracja polsko-czechosłowacka. Tekst deklaracji został sporządzony w języku angielskim. DECLARATION In the second year of the Second World War, the Czechaslovak and Polish Governmonts residing in the hospitablo London and representing their nations living and strugling under the iron yoke od Na z i occupation and rule decided to draw the less on from the collapse od the European order that caused the Second World War, cost their independence and exposed their people to untold suffering. Aware of their place in the heart of the European continent and their share of responsibility for the peace, security * and well-being of liberated Central Europę, the Czechoslovak and Polish Ga overnmeht in London res olved to lay plands for a conf e- deration of their two neighbouring states to be put into effect af ter the war, with the ultima te aim of constructing a morę generał

7 7 friendly and pacific imion of Central European states. On 19th January 19^2, the represehtatives of the twn Gotoernments, Hubert Ripka and Edward Raczyński, signed to the effect a joint declaration on a confederation between Czechoslovakia and Poland, the fortyfourth anniversary of which we commemorate today* When victory came, however, the Poles, Czechs and Slovaks wede brutally deprived of its fruits* Instead of freedom and democracy* the Soviet Union ąnd its armed forces brought to our countries new subjuga tion and communist dictatorship; instead of justice and peace the Communist parties established the rule of oppression and terror; instead of national independence, friendly cooperation, and human dignity our nations were turned into satelites of the Śoviet empire and our people reduced to modern serfdom. Our plans could not be realized. They are awaiting the day when our nations will have regained their independence and will again be governed by governments of their choice. In the forty years sińce the end of the Second Wolrd War our nations have demonstrated time and again that they have never abandoned their devotion to this noble goal, their aspiration to live in liberty, and their de termination not to surrender in the face of utmost adversity* The Council of Free Czechoslovakia and the Polish Government (in exile) share unequivocally this dcvotipn, aspiration, and de termination. If we aro bring closer the fulfilment our goal, neither in Czechoslovakia nor in Poland nor in oxile can we proceod in isolation from ono another and from other nations under communist rule in Centjbal and Eastern Europę* We are determined to unitę our forces for the struggle that lies ahead because we share the same aspirations and because we are convimfced that in our unity Łies our greatest strenght and hope«while recognizing that the ultimate decision on the structure of their relations with each other belongs only to our nations once they are free to make it, we are resolved to lay- foundations fnr a new Central and Eastern Europę ruled by democratic governments and committod to integration of its member states into a new community of natisns inspired by the goals and the principles of the Czechoslovak~Polish Declaration of 19th January 19^2, We enter into this committmont inthe conviction that such a community will guarantee the liberty, the security, and the well-being of all our nations. We shall not cease in our endeevour until we have completed this unfinished task. New York and London, 19th January, /-/ EDWARD RACZYŃSKI /-/ MOJMIR POYOLNY President of Poland Chairman, Executivc Committeo /*/ Kazimierz Sabbat Prime Minister,Polish Govornment in Exile /-/ Rudolf Y.Frastacki Chairman, General Assembly

8 Do Pana Ryszarda Kaczorowskieg n w Londynie. 8 MIANOWANIE MINISTRA Mianuję Pana Ministrem, Londyn, 17 lutego 1986 r, PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Kazimierz Sabbat PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ Edward Raczyński MIANOWANIE PODSEKRETARZA w Ministerstwie Do Pana Andrzeja Czy żnwskiego w Londynie STANU Informacji. Mianuję Pana Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Informacji. Londyn, 4 marca 1986 roku PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Edward Raczyński /-/ Kazimierz Sabbat

9 9 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 21 lutego 1986 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Na podstawie Art.8 ust./}./, lit.b/dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1949 r. o utworzeniu Skalrbu Narodowego (DziUaR.P. No.3*poz.3 z 1949 ) powołuję ria członków Główne j Komisji Skarbu Narodowego ' następujące os oby: 1. Stefan Soboniowski w Londynie 2. Zygmunt Szadkowski w Londynie 3» Artur Rynkiewicz w Londynie. PREZES RADY MINISTRÓW /-/ Kazimierz Sabbat PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ Edward Raczyński MINISTER SKARBU /-/ Stanisław Borczyk UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie dekretu Prezydenta Rzoczypospolitoj z dnia 30-go marca 1955 r o delegata ch Rządu Rzo czypospolito j Polskiej (Dz.U.R.P. Nr.1 poz.l z 1955 r.), przychylając się do prośby umotywowanej względami zdrowotnymi, zwolniła z dniem 12 stycznia 1986 r. Inż.Michała Domeckiogo ze stanowiska Zastępcy Dolega ta Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie. UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitoj z'dnia 30 marca 1955 r. o delogatach Rządu Rzeczypospolitoj Polskiej (Dz.U.R.P. Nr.l poz.l z 1955 r.) powołała z dniem 13 stycznia 1986 r. pr of.dr.hornyka Wójcickiogo na stanowisko Zastępcy Delegata Rządu R.P. w Kanadzie. na prowincję Alberta

10 10 KOMUNIKAT O NADANIU ORDERU "ODRODZENIA POLSKI" Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (DZ.U.R.P, Nr.24 poz 137) Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarządzeniem z dnia 1-go stycznia 1986 r. 1/ Krzyż Konadorski z Gwiazdą: Pr of.dr.bartoszewskiemu Władysławowi za całolształt działalności w służbie Polsce w czasie wojny i po wojnie, a w szczególności za opracowania histeryczne i za działalnośc w sprawach polsko-żydowskich. Dr.CIECHANOWIECKIEMU Andrzejowi Stanisławowi za zasługi w dziedzinie kultury krajowej oraz hojny przyczynek w opracowaniu pamiątek i zabytków polskich. Prof.SZCZEPANIKOWI Edwardowi za całokształt pracy niepodległościowej, naukowej i społecznej, oraz za zasługi przy organizowaniu Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie w 1985 r. w Londynie na stanowisku przewodniczącego Komite tu Organizacyjnegn Kongresu. 2/ Krzyż Komandorski Pani CZARNOCKIEJ Halinie za całokształt wieloletniej działalności niepodległościowej i społecznej oraz za praceę w Studium Polski Podziemnej. 3/ Krzyż Oficerski,: Prof. BUJNOWSKIEMU Józefowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej, oraz za zasługi położone przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r. Prof. dr. DREWNOWSKIEMU Janowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej i społecznej, oraz za zasługi położone przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r. 4/ Krzyż Kawalerski: Panu GLIWIE Stanisławowi za zasługi położone w szerzeniu kultury polskiej. Mgr. PIETRASZEWSKIEMU Stefanowi za całokształt pracy niepodległościowej i społecznej i za zasługi przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r4

11 11 Pani SA RYUS Z -BIELSK IEJ Stanisławie w Australii za wybitną pracę oświatową wśród emigracji w Australii, Dr*SKIBIE Władysławowi za całokształt pracy niepodległościowej i naukowej na stanowisko profesora PUNO, oraz za zlasługi przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej w Londonie 1985 r* DreWAŁASZBSKIEMU Zdzisławowi za zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej, oraz za organizację Kongęasciii Kultury Polskiej w Londynie w 1985 Zarządzeniem z dnia 26 lutego 1986 r. Krzyż Oficerski Mgr NlRZYGŁOCKIEMU Leonowi za sdcuźbę w sprawie polskiej na stanowisku delegata Rządu R,P# w Kraju w okresie Polski Podzriemnej Zarządzeniem z dnia 19 marca 1986 r. Krzyż Komandorski: Inż. HARDY EUGENIUSZOWI za zasługi w wieloletniej pracy niepodległościowej i państwowej na stanowisku.delegata Rządu Rzeczypospolitej w Australii, Ppłk,dypl, KAJKOWSKIBMU Aleksandrowi za zasługi w wieloletniej pracy niepodległościowej i państwowej na stanowisku Delegata Rządu R,P, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Krzyż Oficerski: Inż, BŁASZCZYKOWI Karolowi za zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej,w Kanadzie, Mjr,dypl.CZARNECKIEMU Kamilowi za wieloletnią owocną pracę niepodległościową i społeczną, w Anglii, Pani DOMAŃSKIEJ Bognie za całokształt wysoce niebezpiecznej cywilnej.służby w komórce więziennej i referacie żydowskim Wydziału Bezpieczeństwa, Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury w Kraju w okresie wojennym podczas okupacji niemieckiej* Pani DOMAŃSKIEJ Jadwidze za zasługi na polu wieloletniej działalndśbl artystycznej i teatralnej.

12 12 Pr of, KOWALIKOWI Janowi za pracę w Podziemiu w czasie okupacji oraz za działalność naukową w zakresie dokumentacji i bibliografii. Panu KŁOSÓKOWI Janowi Emanuelswi za zasługi na pol.u działalności niepodległościowej i społecznej, Mjr.dypl, ŁAPIŃSKIEMU Władysławowi za wieloletnią owocną służbę w pracy państwowej * Pani Panu Panu Panu Panu MARTINOWEJ Halinie za całokształt działalności.na rzecz sprawy Polski, a w szczególności za wybitną działalność w Skarbie Narodowym* PISARSKIEMU Włodzimierzowi za zasługi położono w pracy niepodległości ńwo j i społecznej, SMYCZEK Reinholdowi za zasługi położono/ w pracy niepodległościowej i na rzecz Skarbu Narodswego. SOSULSKIEMU Władysławnwi za zasługi w pracy niepodległościowej oraz na rzecz Skarbu Nar id owo go*. SZUMSKIEMU Mikołajowi za całokształt pracy dziennikarskiej na polu krzewienia kultury polskiej. Mjr.dypl. ZIĘTKÓWSKIEMU Adamowi za wieloletnią owocną pracę w służbie państwowej. Krzyż* Kawalerski Inż. BARBARSKIEMU Krzysztofowi za całikształt pracy niepodległościowe j i społecznej w Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.sikorskiego, Inż. B OKS Z C ZA NINOWI Bolesławowi za całokształt pracy niepodległościowej i społecznej w Instytucie Polskim i Muzeum im.gen.sikorskiego. Ks.Mgr. FRONCŻAKOWI Aleksandrowi za zasługi w pracy niepodległościowe j i narodowej. Panu GAWLIKOWSKIEMU Janowi za zasługi na polu działalności niepodległościowej i społecznej. Panu JABŁOŃSKIEMU Włodzimierzowi za zasługi w pracy niepodległościowej oraz na rzecz Skarbu Narodowego, Inż. JAWORSKIEMU Stanisławowi za zasługi w praęy niepodległość ciowej i społecznej. Panu JOPEK Julianowi za zasługi W pracy pod 16głościowej i na rzedz Skarbu Naród owego. Inż. JUSZCZYKOWI Jerzemu za wybitne zasługi w pracy niepodległościowej i społdcznej,

13 13 Panu KARASEK Julianowi -za całsks-ztełt tissiat»lix-o4oi tyle podległościoweje Panu KOPEL Zygmunt ewi za pracę nic podle gł^^cduową^ i -^nłe^smą* Pani MICHAŁOWSKIEJ Szczęsnej za zasługi na polu wieloletnioj działalności artystycznej i teatralnej, Pr of MIZIOŁEK Ryszardowi źa zasługi w pracy niepodległości*-* we j f szczególnie wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych Ameryki P&łnocnej Panu NIYELT. Mieczysławowi za zasługi na yolu działalności niepodległościowej i społecznej. Pani PISKIEJ Władysławie za długoletnią pracę niepodległościową i społeczną Panu WÓJCIK Bolesławowi za wybitne zasługi położone w csaasie wieloletniej pracy społecznej, a w szczogólnocśi na rzecz Polskiego Ośrodka Sp^e-cTMio^Kult wcalne^t>- w Lwu dvnio ara z Skarbu Dekretem Prezydenta RiP; z dnia 19 marca 1986 r. swwtoli ^i^n^^tw***^ za pracę społec^n-cu^i^h^-odl^ełoś^iwą.: Złotym Krzyżem Zasługi poraź 2-gi BLECH Sławomir - Kanada MURASZKO Anna - Anglia Złotym Krzyżem Zasługi poraź 1-szy Inż. A RA S ZKIEWIC Z Wiesław - Australia AUGUSTYN Władysław - U.S.A. KASZTELAN FRANCISZEK B. - Au&tmlUa BEREK-C ICHÓŃ Irena - Anglia KOWALSKI Jerzy - Anglia BISKUP Tomasz - rgeńtyna KUBIAKOWSKI Tadeusz - Ang.lia CZAPLIŃSKI Adam - Kanada LANDA U Helen - Anglia CZERKAWSKI Kazimierz - U.S.A. LEWANDOWSKI Mieczysław - U.S.A. DAŃCZAK Tadeusz - Anglia LEWICKA Janina H. - U.S.A. Prof. DANEK Jan - U.S,.A. KOGĘNSEN DE KALIŃSKY Musia Maria- DOBKOWSKI Zbigniew - Australia Dania Cllr. DOBSON JMaureon - Anglia Rev.Fr.MONAGHAN James - Anglia a Cllr. DOBSON Yincent - " MOSSAKOWSKI Adam - Kanada DUEHOLM Poul - Dania PAROL Stanisław - Argentyna FAŁKOWSKI Czosław - Argentyna PARYLAK Władysław - Anglia HALKO Loch A. - Kanada PAULIŃSKA Fabiola - Anglia HEILSZER BOGDANOWICZ Henryk - PIKULSKI DE ZELER Tewsa^Arsentyim A ustralia PRZYBYŁ HA lina Zofia - Argentyna HOŁOWNIA Maria - Anglia Fl.Lt.ROUGHLEY John Anglia Inż. JACAK Ryszard - U.S»A. RYBAK Józef - U.S.A. JASKOWSKA. Helena - Anglia RYCZKOWSKA Jadwiga - U.S.A.

14 RYTTEL Helena - Argentyna SCHOLTZOWA Zofia - Anglia SMEDLEY Peter - Anglia TRZASKOWSKA Danuta^- Australia Mgr* WŁODKOWSKA Maria - Anglia WAŃKOWICZ Karol - Anglia O.WRÓBEL Herkulan Antoni - Argentyna ZATORSKI Wacław M. - Australia.Srebrnym Krzyżem Zasługi ppraz 2^gi BORKOWSKI Teodor - Kanada SL1MKO Czesław - Kanada Srebrnym Krzyżem Zasługi poraź l~szy ALLERA Eugene - Anglia BABIJCZUK Władysław - Kanada BATES John C»- - Płd. Afryka BIELA SZEWSKI Bernard - Belgia CHARKO Zenon - Anglia CZUŁO Mieczysław - Kanada DĄBROWSKI Franciszek - Anglia DANCZAK Cynthia - Anglia FERENSOWICZ Jan - Kanada FILON Marianna - Anglia FORTYŃSKI Wiktor - Kanada HALKO Aleksandra L* - Anglia IZDEBSKI Roman - Australia JAROĆ Wanda.- Anglia KOWNACKI Bolesław - Argentyna KRYŚ Franciszek - U.S.A. KUPNICKA Czesława -.Kanada ŁUKASZEWICZ Helena - U.S.A. MAŁEK Henryk - Argentyna MARCHEWIC2 DE ALLEN Dóreen-Anglia MA TYSZKIEWICZ-^OŚZYŃSKA Emilia - Argentyna MAŻUR Beata - UtS.A. NAMIESCNIOWSKA Elżbieta - Kanada NIKULIN Leon - Dania OLEK Tadeusz - Anglia OLESZCZUK Ludwik - Anglia ORR Ronald - Anglia PARADOWSKI Antoni - Kanada SKIBA Jan - Francja STOPCZYNSKI Edward - Anglia SZEFLINSKA TENDERA Alicja - Argentyna TELEGA Tadeusz - Kanada TOPÓR Franciszek - U.S.A. WILSON Michael - Anglia ZUBEL Józefa - Belgia ŻYCHOWICZ Wacław - Argentyna Brązowym Krzyżem Zasługi: BABIJCZUK Maria - Kanada CYZMER Mieczysław - Kanada FEKIERA Franciszka - U.S.A GERARD Celia - Anglia HARRISON John - Anglia

15 15 KOMUNIKAT MINISTERSTWA EMIGRACJI Dla celów ewidencyjnych Ministerstwo Bmigraicji stwierdza następujące: Delegat Rządu w Reading p.józef Trocki zmarł dnia 26-go stycznia 1986 r. Delegat Rządu na hrabstwo Fife w Szkocji, p.stanisław Kowalski zmarł dnia 10 maja 1981 r* Delegat Rządu w Oxford, mjr* Walter Szczepański, wobec przejścia do pracy we*władzach centralnych, został zwolniony na własną prośbęi z dniem 21 marca 1983 r# Delegat Rządu w Glasgow, p.mieczysław Brodziński, zmarł dnia 17 marca 1984 r* KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA o podpisaniu Deklaracji RZECZYPOSPOLITEJ polsko-czechosłowackiej* W dniu 16 stycznia 1986 r6 w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu w Londynie, 43 Eaton Place, London SW1, odfcył się uroczysty akt podpisania Deklaracji polsko-czachjsłiwackiej o Konfederacji między obydwoma państwami DEKLARACJA CZECHOSŁOWACKO-POLSKĄ W drugim roku II Wojny Światowej, rządy Czechosłowacji i Polski, rezydujące w gościnnym Londynie, reprezentując swoje narody żyjące w krajach walczących z żelaznym jarzmem nazistowskiej władzy okupacyjnej, zdecydowały się wyciągnąć naukę z upadku porządku europejskiego, który wywołał wojnę światową, pozbawił nasze kraje niepodległości, a ich ludność naraził na niewymowne cierpienia, Świadomi położenia naszych narodów w sercu Kontynentu Europejskiego oraz ich współodpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w wyzwolinej Europie Środkowej, rządy Czechosłowacji i Polski w Londynie postanowiły nakreślić plany konfederacji ich dwóch sąsiedzkich państw, która byłaby ustanowiona po wojnie z ostatecznym celem utworzenia szerszej, przyjaznej i pokojowej unii państw Środkowej Europy* 19 stycznia 1942 r. przedstawiciele obu rządów, Hubert Ripka i Edward Raczyński, podpisali w tej sprawie wspólną deklarację o Konfederacji Czechosłowacji i Polski, której 44-tą rocznicę obchodzimy w dniu dzisiejszym*

16 16 Jednakże, po odniesieniu zwycięstwa, Polacy, Czesi i Słowacy zostali brutalnie pozbawieni jego owoców* Zamiast wolności i demokracji, Związek Sowiecki i jogo siły zbrojne przyniosły naszym krajom nowe ujarzmienie i komunistyczną dyktaturę; zamiast sprawiedliwości i pokoju, partie komunistyczne ustanowiły rządy opresji i terroru; w miejsce narodowej niepodległości, przyjaznej współpracy i przestrzegania ludzkiej godności, nasze narody zostały przemienione w satelity Imperium Sowieckiego, a ludność obniżona do poziomu nowoczesnego poddaństwa* Nasze plany nie mogły być zrealizowane* Oczekują ino dnia w którym nasze narody odzyskają swą niepodległaść i będą znów rządzone przez rządy z własnego wybhru* W ciągu 40 lat od zakończenia 2 Wojny Światowej, nasze narody wielokrotnie wykazały? iż nigdy nie odstąpiły od tego szlachetnego coluf nio wyrzekły się aspiracji do życia w wolności i determinacji stawiania czuła najcięższym przeciwnościom* Rada Wolnej Czechosłowacji i Rząd Polski na Uchodźstwie podzielają ponad wątpliwość te uczucia* Jeżoli mamy zbliżyć osiągnięcie naszego celu, nie możemy ani w Polsce, ani na Uchodźstwie działać bez współpracy między nami, a tkżo narodami Europy Środkowej i Wschodniej, obecnie pod wła dzą komunis tyczną. Jesteśmy więc zdecydowani, aby zjednoczyć nasze siły do w walki, która has czoka, ponieważ dzielimy te same aspiracje i ponieważ jostośmy przekonani, że w n a s z e j j e d n o ś c i l e ż y nasza na j*- większa siła i nadzieja. Choć uznajemy, że ostateczna decyzja o formach naszych wza jemnych stosunków należy wyłącznie do naszych narodów, po odzyskaniu przez nie swobody jej podjęcia, postanawiamy położyć fundamenty pod nową, Środkową i Wschodnią Europę, rządzoną przez rządy demokratyczne i dążące do scalenia jej członkowskich państw w nową wspólnotę narodów, natchnioną celami i zasadami Deklaracji Czechosłowacko-Polskiej z dnia 19 stycznia 1942 r * Podejmujemy to zobowiązanie w przekonaniu, żo taka wspólnota zagwarantuje wolność, bezpieczeństwa o dobrobyt wszystkim naszym narodom. Nio ustaniemy w naszych wysiłkach aż do zrealizowania tego, niezakończonogo jeszcze, zadania *

17 17 KOMUNIKAzT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości, iż na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej,. Edwarda Raozyńekiego, w dniu 12-go lutego; 19^6 r. w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej odbyła się narada stronnictw i ugrupowań politycznych, zasiadających w Radzie Narodowej R.P. W naradzie wzięli udział: Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Narodowej R.P., przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Lu dowego, Polskiej Partii Socjalistycznej CKW, Ligi Niepodległości Polski, Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Stronnictwa Pracy, Niezależnej Grupy Społecznej i Niezależnego Ruchu Społecznego, oraz członkowie Rządu. Ponadto był obecny Prezes Głównej Komisji Skarbu Narodowego. Przedmiotem dyskusji były prppozycje zmiany podstaw i struktury polskiego kierownictwa politycznego na uchodźstwie * przedstawiane głównie w ramach dyskusji toczącej się od kilku tygodni na łamach "Nowego Dziennika* 1 w Nowym Yorku. Propozycje te dotyczyły w szczególności zmiany sposobu przekazywania urzędu prezydenta R.P., działania Rządu i Rady Narodowej R.P** a także roli stronnictw politycznych* Sprawy to sprzecyzowane zostały w "Zasadach porozumienia" przyjętych w 1972 r. przy połączeniu dwu obozów politycznych na uchodźstwie, obu stojących na stanowisku ciągłości prawnej władz państwowych na uchodźstwie. Zasady te potwierdziły moc obowiązującą konstytucji z 1935 > uzupełnionej t.zw. "porozumieniom paryskim", na zasadzie którego Prezydent R.P. swoje t.zw. "Prerogatywy" wykonuje na podstawie konsultacji ze stronnictwami wchodząc cymi w skład Rady Narodowej oraz z prezesem Rady Ministrów. Naradę zagaił Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyński podkreślając Znaczenie utrzymania legalizmu opartego o konstytucję, a równocześnie potrzebę umiaru w działaniu politycznym. Premier Kazimierz Sabbat przedstawił przebieg wspomnianej wyżej dyskusji i wysuwane pomysły, a następnie podsumował stanowisko Rządu w tej sprawie. W dyskusji wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich stronnictw i ugrupowań politycznych. Ich wypowiedzi były całkowicie zgodne. Stwierdzili oni, że zasady porozumienia obowiązują nadal. Zdały całkowicie egzamin w ciągu 14 lat. Ośrodek legialis ty czny cieszy się pełnym poparciem przytłaczającej większości uchodźstwa zaangażowanego w działalność niepodległościową. W ostatnich latach ośrodek ton uległ znacznemu wzmocnieniu i rozbudowaniu* Jest wymieniany w krajowych pismach podziemnych. Mimo braku formalnego uznania jest obecny na odcinku międzynarodowym.

18 112 Na zebraniu u Prezydenta R.P. nie brano pod rozwagę luźnych projektów przekazywania urzędu Prezydenta R.P. niezgodnie z konsty** tucją ani też przekształcenia Rządu R*P* w komitet. Podkreślono, że stronnictwa polityczne są rzecznikami autentycznych i naturalnych nurtów politycznych w kraju. To nurty przetrwały i mimo trudności trwają nadal. Porzucenie zadady. oparcia Rządu R.P. o stronnictwa polityczne odebrałoby naszej działalności poza krajom autentyczność i główną podstawę. Zmiana na urzędzie Prezydenta R.Pi., mająca naó stąpić w kwietniu - zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta E*Raczyń~ skiegjo - nie wywołuje potrzeby zmiany naszej struktury 4 Projekty zmian naszych zasad i struktur przychodzą ze strony osób poza naszym ośrodkiem. Przemawiając? podkreślali wielkie zasługi jafkrio w ciągu 7-mio letniej kadencji oddał na urzędzie, Prezydenta R.P. Prezydont Edward Raczyński. Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, 3 czerwca 1982 Nr.l część I. Poz # 1. DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 26 kwietnia 1982 o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 3 lutego 1967r. Nr*! poz. 1. poz. 2. CZĘSC I. R0ZP0RZ4DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 196?r. o sposobie przekazywania zebranych kwot przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 31 grudnia 1968r. Nr«7. CZĘSti I. poz. 8. DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 28 grudnia 1968r. o wydatkach i dochodach państwovjych na okres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 15 stycznia 1942 r. Nr 1 Część I DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz. : 1 - z dnia 30 grudnia 1941 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N.

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N. A. 5 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKIEJ Londyn, dnia 14 czerwca 1941 r. Nr 3 Część I DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz. : 5 z dnia 1 maja 1941 r. o utworzeniu Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych........

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie. Na podstawie art..18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 199 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Piotr Konieckiewicz. Testy na Aplikacje. Częśd I. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 Piotr Konieckiewicz Testy na Aplikacje Częśd I Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Kamilem Rawą, pewnego popołudnia wpadliśmy na pomysł

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10605,w-warszawie-uhonorowano-nauczycieli.htm l Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 15:35 Uhonorowano mazowieckich nauczycieli 17 października

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 128 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 25 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 128 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 25 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 128 Rej. 562/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Fundacja Wolność i Demokracja ul. Wiejska 13 lok. 3 00-480 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Wersja nie uwzględniająca danych wrażliwych przekazanych do MSZ RP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1984 USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.9.2013 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.9.2013 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY TROSZYN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1199 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej - stan i perspektywy"

I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej - stan i perspektywy Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 8 października 2015, 22:41 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 20 maja 2003 I Krajowa Konferencja Kontrola i audyt w administracji publicznej -

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Ordery Strona 1 z :53

Ordery Strona 1 z :53 Ordery Strona 1 z 1 2008-04-23 10:53 Nadawane są 4 ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz): - Order Orła Białego, - Order Odrodzenia Polski, - Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, - Order

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku Uchwała Nr O - 38 II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R.

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została powołana uchwałą Nr III/9/14 Rady

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/15 BURMISTRZA GÓRY z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/15 BURMISTRZA GÓRY z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 165/15 BURMISTRZA GÓRY z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.36.2012 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.36.2012 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY TROSZYN w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2002 r. Nr 4 * TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 8 nr 5 z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r.

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r. DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 674. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 12 lutego 1944 r. Nr. 3 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.: 4 z dnia 4 lutego 1944 r. o egzaminach sędziowskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedkładany projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/158/10 RADY MIASTA BRAŃSK w sprawie zmian w budżcie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 848, z 2010 r. Nr 254, poz. 1701, z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny

W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny Gmina Kwilcz W 1990 roku przywrócono w Polsce samorząd terytorialny Wybrany 4 czerwca 1989 roku Senat inicjuje prace nad reformą samorządową Powołana przez wybrany 4 czerwca 1989 roku tzw. Sejm Kontraktowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ewa Puzyna Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego

Bardziej szczegółowo

POLSKI LONDYN. Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego

POLSKI LONDYN. Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego POLSKI LONDYN Pamięci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenci i rząd WYBIERZ UKŁAD Seria znaczków Poczty Polskiej upamiętniająca prezydentów RP na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz (prezydent RP od 30 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26 września 2006r.

Zarządzenie nr 53/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26 września 2006r. Zarządzenie nr 53/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26 września 2006r. sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zwanego dalej MFW podjęła: 1) w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo