PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 78 Warszawa 2013 I kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości

2 Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz redakcji), Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Stefan Lelental, Monika Marczak, Paweł Moczydłowski, Iwona Niewiadomska, Zofia Ostrihanska, Krystyna Ostrowska, Katarzyna Pawełek, Jacek Pomiankiewicz (przewodniczący), Sławomir Przy byliński, Andrzej Rzepliński, Adam Szecówka, Grażyna Szczygieł, Teodor Szymanowski (honorowy przewodniczący), Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska. Wydawca: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, ul. Rakowiecka 37a. Redakcja: Warszawa, ul. Wiśniowa 50, tel.: , , faks: , Strona internetowa w przygotowaniu Warunki prenumeraty: Przegląd Więziennictwa Polskiego jest rozprowadzany drogą prenumeraty. Sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi redakcja. Zamówienia na prenumeratę należy przesyłać do redakcji, ul. Wiśniowa 50, Warszawa, zaś odpowiednią kwotę przekazać na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości CZSW Biuro Budżetu NBP o/o Warszawa Cena pojedynczego egzemplarza czasopisma w 2013 r. wynosi 20,00 zł, egzemplarza podwójnego 40,00 zł, a cena prenumeraty rocznej 80,00 zł. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) informujemy, że podane na przelewie dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie, w celu re alizacji prenumeraty. Każda osoba prenumerująca czasopismo ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia prenumeraty. Warunki przyjmowania artykułów do druku: 1. Redakcja przyjmuje teksty zapisane w pliku tekstowym MS Word przesłane pocztą elektroniczną na adres: o maksymalnej objętości jednego arkusza wydawniczego (22 strony maszynopisu, 1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami). Do artykułu po winno być dołączone streszczenie w języku angielskim (do 900 znaków). 2. W bibliografii ułożonej w porządku alfabetycznym powinna być zachowana następująca kolejność: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł pracy, wydawca, miejsce i rok wydania. Jeśli w tekście są przypisy, powinny być umieszczone na dole strony. 3. Do tekstu należy dołączyć krótką notę biograficzną o autorze artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w maszynopisach następujących korekt: zmian tytułów, dodawania podtytułów, skrótów i przeróbek technicznych oraz poprawek stylistyczno- -językowych. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. ISSN Drukarnia Offsetowa ATU ul. Działyńczyków 21/21A Warszawa tel fax e-mai: DTP: Platin sp. z o.o., Warszawa, ul. Kopernika 30 Korekta: Grażyna Łukaszewicz

3 Spis treści Artykuły Teodor Szymanowski Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich... 5 Ewa Dawidziuk Kontrole osobiste osób pozbawionych wolności rozważania na temat potrzeby wprowadzenia zmian Aldona Nawój-Śleszyński Skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności i ukarani w populacji więziennej (z problematyki redukcji populacji więziennej) Andrzej Piotrowski Klimat organizacyjny a satysfakcja z pracy w Służbie Więziennej Marcin Juwa Kształcenie w procesie resocjalizacji skazanych Krystian Bedyński Antyhitlerowska konspiracja więzienna w Kraju Warty Z praktyki Przemysław Tarwacki Rola powiatu, województwa oraz administracji rządowej w społecznej readaptacji skazanych na karę pozbawienia wolności Z zagranicy Kazimierz Pospiszyl Nowa wersja skali Marshalla oceniającej skuteczność resocjalizacji przestępców seksualnych Kronika Wspomnienie o Profesorze Leszku Boguni Recenzja Ewa Dawidziuk Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych (rec. Teodor Szymanowski) Noty o autorach

4

5 Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 78, Warszawa 2013 Teodor Szymanowski Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich 1 The Polish prison system in comparison with other European prison systems The article is based on the data published in the Council of Europe Annual Penal Statistics, space I, Survey 2010 and other Polish data. In the analysis, thirty European countries were taken into consideration: Croatia, Switzerland, Norway, Turkey, Russia, Ukraine and twenty-four European Union countries. According to the prisoners population per 100,000 inhabitants, all countries were divided into four groups. The other categories reflect the historical aspects of political systems, which led to the division into post-communist and democratic countries. The article presents the problems of overpopulation of prisons, living standards of convicts, realization of punishment, breakouts, crimes and the information concerning prisons officers. As a result, it leads to reflection on the prison system in Europe and possible changes, which could improve its functioning. 1. Uwagi wstępne W polskiej nauce prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyce dużo uwagi poświęca się wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, jak też charakterystyce populacji osób pozbawionych wolności oraz funkcjonariuszom Służby Więziennej i pracownikom cywilnym, wykonującym wymienione środki. Wystarczy tu przypomnieć o systematycznie wydawanym naukowym 1 Na podstawie danych: z. Council of Europe Annual Penal Statistics, space I, Survey 2010, oraz polskich statystyk. 5

6 Teodor Szymanowski kwartalniku od 1991 r., Przeglądzie Więziennictwa Polskiego, w którym ukazały się setki artykułów poświęconych różnym aspektom tej problematyki. Prócz tego należy zaznaczyć, że w ostatnich latach, tj. już po wejściu w życie nowej kodyfikacji karnej (w tym i kkw) w 1998 r. ukazało się szereg monografii, komentarzy lub podręczników, które były poświęcone problematyce wykonywania kary pozbawienia wolności lub w szerokim zakresie ją uwzględniały 2. Trzeba też tu wspomnieć o materiałach opublikowanych, pochodzących już z pięciu kongresów penitencjarnych, a także Księdze Jubileuszowej Więziennictwa Polskiego ukazującej rozwój tej instytucji w okresie lat W wymienionych publikacjach znalazło się wiele odniesień do systemów penitencjarnych wybranych krajów europejskich, a niektóre artykuły były poświęcone więziennictwu w innych państwach. Tego rodzaju publikacje mają istotną wartość informacyjną, a ponadto umożliwiają konfrontacje funkcjonowania systemu penitencjarnego w wybranych krajach z polskim systemem penitencjarnym i wnioski wynikające z tych porównań mogą być wykorzystane w doskonaleniu prawa karnego wykonawczego i polityki jego stosowania. Jak się można przekonać z analiz porównawczych danych dotyczących więziennictwa w ogromnej większości krajów europejskich, wskazują one na różny stopień zaawansowania systemów penitencjarnych uwzględnianych w tym tekście państw. Informacje zawarte w artykule z natury rzeczy ograniczają się do tych zagadnień więziennictwa w krajach europejskich, odnośnie których dysponuje się danymi sprawozdawczymi nadsyłanymi przez poszczególne kraje. Przed przedstawieniem europejskich danych więziennych wraz z komentarzami autora należy poczynić kilka uwag wstępnych. Informacje statystyczne publikowane przez Radę Europy pochodzą aż z 53 państw lub regionów europejskich. Analizowanie tak licznych danych i dla celu tej publikacji nie mających znaczenia wydawało się nieuzasadnione tym bardziej, że byłby to obraz niezwykle zagmatwany. Od- 2 Por. np. komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego autorstwa: S. Lelentala z 2012 r., S. Paweli z 1999 r., T. Szymanowskiego i Z. Świdy z 1998 r. oraz Z. Hołdy i K. Postulskiego z 1998 r., oraz publikacje naukowe: J. Migdał: Polski system penitencjarny w latach , Gdańsk 2008 r.; G. B. Szczygieł, Kara pozbawienia wolności; (w) System prawa karnego (red. M. Melezini), Tom 6, Warszawa 2010 r., T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004, oraz Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego (red. T. Szymanowski), Warszawa

7 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich nosząc się z należnym szacunkiem do wszystkich mieszkańców Europy pominięto m.in. takie terytoria jak np. Andora, Monako czy San Marino, jak też hiszpańską Katalonię lub należące do Zjednoczonego Królestwa Szkocję i Północną Irlandię. Wybierając do analizy 30 państw europejskich autor zdecydował się na uwzględnienie, przede wszystkim krajów należących do Unii Europejskiej, z tym że z 27 do niej należących wyłączono 3 najmniejsze, tj. Cypr, Luksemburg i Maltę (łącznie liczące mniej niż 2 mln. mieszkańców) a włączono 6 państw o szczególnym znaczeniu, tj. Chorwację (będzie włączona do Unii w 2013 r.), a także Szwajcarię, Norwegię oraz Ukrainę i Rosję, również Turcję, państwo euro-azjatyckie, bardzo interesujące z uwagi na szybki rozwój oraz przynależność do narodów wyznających Islam. Taki dobór państw do analizy systemów penitencjarnych w Europie dobrze chyba oddaje jej różnorodność pod wieloma względami w tym i więziennictwa. Niestety do nich nie dało się włączyć bliskiego i ważnego sąsiada Polski, tj. Białorusi, ponieważ nie dostarcza ona niezbędnych danych do Rady Europy. Przedstawione dane są interesujące i wydają się być rzetelne. Rzecz jasna nie obejmują wszystkich właściwości i zdarzeń charakteryzujących funkcjonowanie systemów penitencjarnych w poszczególnych państwach takich, np., jak efektywność kary pozbawienia wolności mierzona powrotnością do przestępstw, relacji między więźniami a personelem nadzorującym, skuteczność stosowanych terapii, czy też przejawów tzw. drugiego życia więźniów. Mimo to ukazują bogaty materiał porównawczy pozwalający na ocenę stopnia rozwoju czy też zaawansowania więziennictwa w poszczególnych krajach. Pozwalają też na formułowanie wielu wniosków dotyczących polityki penitencjarnej w tych państwach, a nawet pośrednio, polityki karnej realizowanej przez sądy. Dla czytelnika Przeglądu Więziennictwa Polskiego najbardziej interesujące będzie, co oczywiste, miejsce Polski wśród systemów penitencjarnych Europy, jak też dokonanie ewentualnych zmian i korekt tak, aby nasze państwo należało do czołowych pod względem nowoczesnego, racjonalnego i humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolności. Zanim przejdziemy do przeglądu danych zawartych w tabelach, niezbędnych jest kilka objaśnień dotyczących statystyki w nich zawartej. Najpierw trzeba zaznaczyć, że informacje te w ogromnej większości pochodzą z 2010 r., a konkretnie obrazują stan na dzień 1 września, ale z pewnymi wyjątkami, np. dotyczące Polski pochodzą z ostatniego 7

8 Teodor Szymanowski dnia grudnia. Dane dotyczące wypadków śmierci (w tym i samobójstw) więźniów, a także ucieczek z więzień odnoszą się do całego 2009 r. Natomiast dane ludnościowe w przypadku wszystkich państw są ujęte wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Wskazane różnice w czasie rejestracji określonych zjawisk lub ich liczebności nie mają istotnego znaczenia w ich obrazowaniu, a niekiedy stanowi to konieczność, np. analizując ucieczki więźniów, nie miałoby sensu ich ustalanie do dnia 1 września określonego roku. Następnie trzeba wyjaśnić, że dane statystyczne z poszczególnych państw są nadsyłane niekiedy z pewnym opóźnieniem, a ponadto należy je potem zbiorczo opracować. Tak więc, np. informacje z 2010 r. były dostępne dopiero w pierwszej połowie 2012 r. Jednak takie opóźnienie, można mieć nadzieję, nie deformuje obrazu funkcjonowania więziennictwa w poszczególnych krajach. Ukazując dane liczbowe w poszczególnych tablicach trzeba też zaznaczyć, że posłużono się w nich liczbami bezwzględnymi (rozmiar, zjawiska), następnie odsetkami (wskazującymi strukturę zjawiska) oraz współczynnikami (na 100 tys. lub 10 tys. osób ogółu) ukazujących nasilenie, względnie natężenie występującego zjawiska. Należy podkreślić, że wybór danych, konstrukcje tablic oraz dokonanie licznych, dodatkowych obliczeń, np. współczynników autor dokonał osobiście na podstawie niekiedy surowych informacji liczbowych zaczerpniętych z przesłanego źródła, tj. publikacji Council of Europe, ale także z danych statystyki międzynarodowej GUS (rocznik 2012), danych z rocznej informacji statystycznej (CZSW z 2009 r., 2010 r., 2011 r.), oraz informacji pochodzących z Eurostatu: Crime And Criminal Justice Statistics In fokus Eurostat, r. Zamieszczone komentarze pochodzą od autora, który bierze za nie odpowiedzialność. W tych wstępnych uwagach trzeba też zaznaczyć, że dodatkowe oznaczenia, jeśli nie dysponowano informacjami liczbowymi, stanowiły: znak X oznacza, że określone zjawisko nie mogło wystąpić, m. in. ze względu na przepisy obowiązującego prawa karnego, np. skazanie na dożywotnie pozbawienie wolności w Norwegii lub Hiszpanii. Następnie niewystąpienie określonego zdarzenia określono znakiem, np. brak samobójstwa więźnia w Grecji w 2009 r. Natomiast brak danych jest pojęciem w tej publikacji wieloznacznym. W większości stanowi brak stosownych informacji, których nie 8

9 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich nadesłano do Rady Europy. Dotyczy to w większości danych nieotrzymywanych z Federacji Rosyjskiej z powodów bliżej nieznanych. Ale prócz tak oczywistej sytuacji, autor jako brak danych musiał potraktować informacje niedające się jednoznacznie zakwalifikować w rubrykach przewidzianych w statystykach Rady Europy. Tak np. do kategorii tymczasowo aresztowanych zalicza się w większości państw sprawców przestępstw przed wyrokiem skazującym, choćby nieprawomocnym, jak np. w Polsce. W niektórych zaś do nich kwalifikowano też sprawców skazanych, ale którzy odwołali się w drodze apelacji do sądu wyższej instancji. W takich wypadkach rezygnowano z zaliczania ich do tymczasowo aresztowanych. Trudności związane z porównywalnością poszczególnych zdarzeń dotyczą też innych kwestii, np. przestępstw, które w dyspozycjach przepisów prawa karnego poszczególnych krajów są opisywane niekiedy różnymi znamionami czynu. Mimo to jednak wydaje się uzasadnionym zestawienie takich przestępstw w statystyce penitencjarnej Rady Europy jak zabójstwo, zgwałcenie czy rabunek, a w statystyce policyjnej Eurostatu dodatkowo takich czynów jak kradzież samochodu lub kradzież z włamaniem. Trzeba bowiem podkreślić, że o ile szczegółowo różniące się znamiona przestępstw mają doniosłe znaczenie dla wymiaru kary w poszczególnych systemach prawa karnego, to w społecznie dokonywanych ocenach nie są w tym samym stopniu istotne, a w każdym razie wymagałyby przeprowadzenia kosztownych i szczegółowych badań kryminologicznych przy zastosowaniu jednolitej metodologii w dziesiątkach porównywanych krajów. Niezależnie jednak od powyższych zastrzeżeń warto poddać analizie porównawczej dane dotyczące systemów penitencjarnych w reprezentatywnych krajach Europy. 2. Charakterystyka populacji więźniów Społeczność więzienna składa się z dwóch zasadniczych grup, tj. więźniów, skazanych za popełnienie przestępstwa oraz personelu więziennego nadzorującego wykonywanie kary pozbawienia wolności. W tabeli 1 przedstawiono informacje dotyczące więźniów, tj. rozmiar populacji więziennej, niektóre cechy oraz koszt utrzymania więźniów. 9

10 Teodor Szymanowski Tabela 1. Więźniowie w 30 krajach Europy ( w 2010 r.) oraz dzienny koszt utrzymania ( w 2009 r.) Kraj Ludność w tys. Współ. na 100 tys. mieszk. Liczba więźniów Tymczas. areszt. (w odsetkach) Kobiety w więzieniu Cudzoziemcy l.b. % l.b. % Koszt utrzymania w euro (2009 r.) Finlandia 5 351, ,0 20, , ,8 146,00 Słowenia 2 047, ,0 21,3 53 3, ,0 73,00 Holandia , ,8 36, , ,4 216,00 Dania 5 534, ,3 27, , ,6 185,00 Szwecja 9 340, ,1 22, , ,0 240,00 Norwegia 4 858, ,8 27, , ,1 296,00 Szwajcaria 7 785, ,4 30, , ,6 b.d. Niemcy , ,6 15, , ,7 103,84 Irlandia 4 467, ,4 14, , ,6 212,00 Austria 8 375, ,6 22, , ,2 100,00 Francja , ,5 17, , ,8 84,59 Belgia 10,839, ,0 23, , ,7 b.d. Grecja , ,6 31, , ,1 23,00 Portugalia , ,2 14, , ,6 53,71 Włochy , ,3 21, , ,6 128,97 Chorwacja 4 425, ,7 23, , ,7 37,94 Bułgaria 7 563, ,0 11, , ,2 2,29 Rumunia , ,4 17, , ,7 3,50 Anglia i Walia , ,9 15, , ,1 b.d. Węgry , ,4 25, , ,6 30,25 Hiszpania (bez Katalonii) , ,8 19, , ,3 50,37 Turcja , ,9 28, , ,8 19,0 Słowacja 5 424, ,6 10, , ,8 38,98 Czechy , ,0 11, , ,2 34,00 Polska , ,5 10, , ,7 17,24 Estonia 1 340, ,9 22, , ,3 b.d. Litwa 3 329, ,0 13, , ,2 16,61 Łotwa 2 248, ,5 11, ,5 85 1,3 13,70 Ukraina , ,4 16, , ,6 3,04 Rosja , ,8 b.d ,1 b.d. b.d. b.d Pierwszym zagadnieniem uwzględnionym w tabeli jest ukazanie rozmiarów osób uwięzionych w liczbach bezwzględnych w relacji do liczby ludności, a następnie we współczynnikach (na 100 tys. mieszkańców). Trzeba zaznaczyć, że tak określony współczynnik jest przyjęty od dawna we wszelkich statystykach penitencjarnych i należycie ukazuje on posługiwanie się więzieniem w poszczególnych krajach w reakcji na popełnienie przestępstw. Wielkość współczynnika więźniów w wymienionych pań- 10

11 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich stwach wykazuje znaczne różnice, a niekiedy nawet kolosalne, skoro np. w Rosji był on najwyższy w Europie (590,8) i stanowił ośmio lub nawet dziesięciokrotność wysokości tego współczynnika dla wszystkich państw skandynawskich i niektórych innych krajów europejskich. W porównaniu z Polską był on 2,8 razy wyższy. Stan więźniów w poszczególnych krajach zależy od liczby ludności, rozmiarów i wagi popełnionych przestępstw, stosowanej polityki karnej i penitencjarnej oraz, jak się zdaje, tradycji w tej dziedzinie. Tak np. obok Rosji krajem o podobnym nasileniu więźniów są Stany Zjednoczone, które dopiero około półtora wieku temu rozstały się z niewolnictwem ludności murzyńskiej i w dziedzinie penitencjarnej nie mogą być wzorem. Wymienione 30 krajów podzielono na 4 grupy, w zależności od wysokości współczynnika więźniów, tj. I grupa od 62 do 97, II grupa od 100 do 120, III grupa od 120 do 200 i IV grupa od 200 do niemal 600. Taki podział pod wieloma względami wydaje się uzasadniony. W grupie IV o najwyższym nasileniu więźniów występują wyłącznie kraje postsocjalistyczne, w tym niestety i Polska. Natomiast wśród krajów o najmniejszej liczbie więźniów znajdują się wszystkie kraje skandynawskie, a prócz nich Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Irlandia i jako jedyny postsocjalistyczny Słowenia (stanowiąca jeden z narodów dawnej Jugosławii, która wypowiedziała posłuszeństwo Imperium sowieckiemu). Określając stan zaludnienia w więzieniach w 30 państwach Europy trzeba też wskazać na zmienną dynamikę tego zjawiska w ciągu 10 lat ( ). W większości krajów nastąpił wzrost populacji więźniów o różnym nasileniu. Spadek populacji więziennej nastąpił w 9 krajach Europy, w tym w większości w krajach postsocjalistycznych: Rumunia 44%, Estonia 27,5%, Ukraina 23,4%, Łotwa 20,4%, Litwa 17,3%, Rosja 13,7%, Węgry 3,8% oraz w pozostałych państwach, tj. w Holandii 23%, Portugalii 13,9% i Niemczech 9%. Minimalne wzrosty odnotowano w Polsce: 0,1%, Bułgarii 1%, w Czechach 3,5%, a większe lub znacznie większe w: Finlandii 9%, w Szwecji 13,7%, Portugalii 13,9%, Szwajcarii 19,8%, Słowenii 16,9%, we Włoszech 23,9%, Austrii 24,3%, w Danii 25,9%, w Anglii i Walii 26,7%, w Belgii 29,9%, w Słowacji 34%, w Norwegii 36,4%. We Francji 42,3%, w Grecji 43,0%, Irlandii 43,9%, w Hiszpanii 61,5% i w Turcji 96,3%. Trudno jest interpretować powyższą zróżnicowaną dynamikę populacji więziennej w wymienionych krajach Europy, ponieważ mogą na to wpły- 11

12 Teodor Szymanowski wać nie tylko zmiany w rozmiarach przestępczości, ale również często niekontrolowane migracje grup ludności lub też wewnętrzne konflikty (np. w Turcji dotyczące ludności kurdyjskiej). Jednakże trudno nie zauważyć dwóch zmian w tej dynamice, tj. że wyraźne spadki ilości więźniów nastąpiły przede wszystkim w krajach postsocjalistycznych, a największy wzrost w najbogatszych krajach Europy (z wyjątkiem Turcji; natomiast Grecja weszła w fazę ciężkiego kryzysu dopiero w końcu pierwszej dekady XXI w.). Jak będzie się można przekonać na podstawie dalszych danych liczebności więźniów nie zawsze wykazywały zależność od stanu przestępczości. Jeśli chodzi o płeć więźniów to we wszystkich wymienionych krajach kobiety stanowiły zdecydowaną mniejszość: od 3,1% i 3,2% w Bułgarii i w Polsce aż do 8% w Hiszpanii i 8,1% w Rosji. Taki stan jest przede wszystkim pochodną znacznie mniejszego udziału kobiet w popełnianiu przestępstw, ale być może również w pewnym stopniu względniejszego ich traktowania przez sądy (co, np. wynikało z badań autora przeprowadzonych w Polsce w dawnych latach). Bardzo interesujące są dane dotyczące udziału cudzoziemców w zbiorowości więźniów w poszczególnych krajach. Do najbardziej charakterystycznych należy fakt, że w krajach postsocjalistycznych udział więźniów cudzoziemców był niewielki, z wyjątkiem Estonii (tu udział więźniów cudzoziemców był bardzo wysoki 40,3%), a najniższe ich odsetki odnotowano w Polsce i w Rumunii 0,7%. Znamienne jest też to, że największe odsetki cudzoziemców wśród więźniów odnotowuje się w państwach najbogatszych, np. Szwajcarii 71,6%, Austrii 46,2%, Belgii 40,7% oraz w krajach południa Europy, tj. w Grecji 57,1%, we Włoszech 36,6% i Hiszpanii 34,3%. Tak znaczny udział cudzoziemców w niektórych państwach stwarza, poza kosztami, szereg innych problemów w postępowaniu z tą kategorią więźniów. Warto nadmienić, że w związku z decyzją ramową Unii Europejskiej nastąpi zmiana, pod tym względem, co szczególnie dotknie takie kraje jak np. Polskę, na mocy której od 2017 r. więźniowie cudzoziemcy w obrębie krajów UE będą musieli odbywać karę więzienia w państwach pochodzenia. W Polsce według szacunków w więzieniach powinno znaleźć przymusowe schronienie dodatkowo ok. 11 tys. skazanych, przekazanych Polsce przez inne państwa do 2017 r. Znaczącą ilościowo kategorię osób więzionych w krajach europejskich stanowią sprawcy tymczasowo aresztowani, którzy jeszcze nie zostali skazani 12

13 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich przez sąd. Zgodnie z celami postępowania karnego inne zadanie ma do spełnienia wykonywanie tymczasowego aresztowania, to jest przede wszystkim zapobiegać uchylaniu się lub utrudnianiu postępowania karnego. Niekiedy wymierzany areszt ma też na celu niedopuszczenie do popełnienia dalszych przestępstw przez podejrzanego (oskarżanego), np. terrorystycznych. Wiadomo też, że więźniowie śledczy z reguły nie są poddawani oddziaływaniu penitencjarnemu, co wynika m.in. z zasady domniemania niewinności. Tym niemniej stanowią oni poważny problem dla więziennictwa z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz ich odizolowania przy jednoczesnym respektowaniu praw im przysługujących. Z danych tabeli 1 wynika, że rozpiętość między minimalnym odsetkiem i maksymalnym tymczasowo aresztowanych w poszczególnych krajach jest bardzo znaczna skoro, np. w Polsce lub na Słowacji wynosi on 10,4%, a w Szwajcarii aż 30,6% całego stanu więźniów. W tym ostatnim przypadku jest, być może, następstwem udziału cudzoziemców w przestępczości i następnie w zbiorowości skazanych na karę więzienia. Jednakże poważnym błędem byłoby takie interpretowanie informacji dotyczących odsetka tymczasowo aresztowanych w populacjach więźniów, które prowadziłoby do wniosku, że im więcej takich więźniów, to miałoby to świadczyć o stopniu represyjności prowadzonej polityki. Tak może się zdarzyć, np. w czasach PRL kiedy liczba tymczasowo aresztowanych nierzadko przekraczała 30 tys. osób (ostatnio w 1985 r.). Na podstawie omawianych aktualnych danych można problem stopnia represyjności polityki karnej naświetlić bardziej wiarygodnie, jeśli odpowie się na pytanie wobec jakiej kategorii sprawców przestępstw i w jakim nasileniu stosuje się tymczasowe aresztowanie w poszczególnych państwach? Takimi danymi nie dysponuje się jednak w statystyce Rady Europy, ale można dokonać obliczeń jaki jest współczynnik tymczasowo aresztowanych na 100 tys. mieszkańców, co autor uczynił, ponieważ w jakimś stopniu naświetla to bliżej represyjność polityki karnej. W państwach o stosunkowo niskim odsetku tymczasowo aresztowanych było ich wśród ogółu osadzonych np. na Ukrainie 12,4%, Litwie 13,4%. Współczynnik tymczasowo aresztowanych na 100 tys. mieszkańców wyniósł: dla Ukrainy 54,9 i dla Litwy 36,1. Natomiast w Belgii odsetek tymczasowo aresztowanych wyniósł 23,5%, Norwegii 27,8%, w Szwajcarii 30,6% i w Polsce 10,4% a współczynniki tymczasowo aresztowanych w tym samym czasie dla wymienionych państw wyniosły: w Belgii 24,7, Norwegii 21,1, Szwajcarii 24,6 i Polsce 22,0. W Polsce w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania nastąpiła 13

14 Teodor Szymanowski znamienna zmiana radykalne zmniejszenie orzeczeń o tymczasowym aresztowaniu. W 2008 r. stan tymczasowo aresztowanych wynosił osób i był najniższy we współczesnej historii Polski (w 2011 r. było jeszcze mniej więźniów śledczych). W tej dziedzinie polityka karna w Polsce znalazła się więc wśród państw kierujących się racjonalnymi zasadami, co stanowi sukces zarówno ustawodawstwa karnego, jak i praktyki jego stosowania. Ważnym zagadnieniem ukazanym w tab. 1 i zawartym w statystykach penitencjarnych Rady Europy są też koszty wykonywania kary pozbawienia wolności. Przedstawiono je pokazując całodzienne koszty utrzymania jednego więźnia w przeliczeniu na jedną walutę, tj. euro. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że odnośnie pięciu krajów takich danych nie otrzymano. Najbardziej uderzającym faktem są kolosalne różnice w wysokości środków przeznaczonych na utrzymanie więźniów: od 3,04 na Ukrainie do 296 w Norwegii, co stanowi niemal stokrotną różnicę. Oczywiście wszystkie państwa postsocjalistyczne daleko odbiegają od zamożności pozostałych krajów Europy. Przed dokładniejszym omówieniem kosztów utrzymania więźniów trzeba zaznaczyć, że z nieznacznymi wyjątkami obejmują one wszelkie wydatki związane z wykonywaniem kar, także takie jak opieka lekarska, administracja czy transport. O tym jednak, że to pierwsze wrażenie o drastycznych różnicach w kosztach utrzymania więźniów w poszczególnych krajach nie jest w pełni adekwatne do rzeczywistości można się przekonać na podstawie porównania Polski z jednym z państw europejskich znacznie bardziej zaawansowanym w rozwoju gospodarczym i oczywiście bogatszym, tj. z Francją 3. W Polsce dzienny koszt utrzymania jednego więźnia wynosił w 2009 r. 17,24, a we Francji w tym samym czasie 84,59. Jednocześnie w 2009 r. produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na jednego mieszkańca w skali roku stanowił dla Polski 190,82 $, a dla Francji 336,79, tj. o 76% więcej niż w Polsce. Natomiast wydatki poniesione w Polsce przez więziennictwo w 2009 r. to ogółem zł, z czego na wynagrodzenia personelu wydano (w tys.) , tj. 64% całego budżetu więziennictwa. Pozostałą część z budżetu więziennictwa wydano na funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz utrzymanie osadzonych, przy czym ich wyżywienie kosztowało w skali roku około 130,9 mln zł. Nie ma danych 3 Przytoczone dalej liczby i obliczenia oparto na danych z roczników GUS

15 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich wskazujących na przeciętne wynagrodzenie personelu więziennego we Francji. W Polsce w 2009 r. wyniosły one 48,8 tys. zł w skali roku, czyli ok zł miesięcznie. Porównując wynagrodzenie we Francji i w Polsce wiadomo jedynie, że minimalne wynagrodzenie miesięczne według parytetu siły nabywczej wynosiły w pierwszym wymienianym kraju zł, a w drugim 509. Jest oczywiste, że wynagrodzenie pracowników więziennictwa w Polsce było znacznie niższe niż we Francji, ale mimo różnicy, zapewniało godziwe warunki bytu. Nie wiadomo ile wydawano we Francji na wyżywienie więźniów. W Polsce dziennie taki koszt stanowiło tylko około 1, ale trzeba tu nadmienić, że w końcu 2008 r., więc zapewne i w roku następnym, ceny żywności w Polsce wedle dostępnych wykazów były po przeliczeniu euro na złoty znacznie niższe niż we Francji, licząc średnio ok. 3 razy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na znaczne różnice w kosztach wykonywania kary jest rozmiar zapewnianej powierzchni mieszkalnej więźniom, która we Francji wynosi 11 m², a w Polsce zaledwie 3 m². Tak więc, ogólnie ujmowany finansowy wskaźnik kosztów utrzymywania więźniów w poszczególnych krajach Europy wprowadzałby w błąd, jeśli nie uwzględni się wpływających na nie szczegółowych wskaźników, począwszy od PKB przypadającego na jednego mieszkańca, a kończąc na warunkach bytowych więźniów i cenach żywności. Do warunków bytowych więźniów należy zaliczyć przypadającą na jedną osobę powierzchnię mieszkalną. Ostatnio opublikowane dane dotyczą 11 spośród 30 państw uwzględnianych w tym artykule. Także i pod tym względem stwierdza się znaczne różnice. W 4 państwach, w tym i w Polsce były to 3 m², a na Litwie 2,5 do 3 m², na Słowacji 3,5 m², w 4 państwach 4 m², w Słowenii 9 m² i we Francji 11 m². Jako ciekawostkę można dodać, że w Monako takie minimum powierzchni wyniosło 14 m². Z wcześniej przytoczonych danych w Przeglądzie Więziennictwa Polskiego wynika, że dla kilkunastu innych krajów były to następujące normy powierzchni mieszkalnej dla więźniów: Belgii 9 m², Danii 6 7 m², Włoch 9 m², Finlandii 7 m², Norwegii 6 10 m², Holandii 10 m², Hiszpanii 6 m², Rosji 2,5 m², Estonii 2,5 m², Białorusi 2 m² 4. 4 Por. J. Jasiński, Problem przeludnienia zakładów karnych, PWP, 1997, nr 15, s. 3 i 4. 15

16 Teodor Szymanowski Wydaje się, że podane normy zachowują nadal pewną aktualność, zwłaszcza traktując je porównawczo. Wśród uwzględnionych w tym tekście państw (w kilku przypadkach było brak danych) w 10 stwierdzono przeludnienie, tj. umieszczenie więźniów niezgodnie z przyjętym normatywem. Szczególnie znaczne było to (podajemy w odsetkach): we Włoszech 53,2%, Chorwacji 47,5%, na Węgrzech 33,4%, Belgii 24,8%, Słowenii 21,2%, Grecji 23% i Turcji 15%. Kolejnym elementem charakterystyki więźniów jest ich wiek, co przedstawiono w kolejnej tabeli 2. Tabela 2. Wiek więźniów (w odsetkach) Wiek w latach ukończonych Kraj Poniżej 18 lat i więcej Finlandia 0,3 2,5 9,8 19,6 32,8 22,3 9,6 3,2 Słowenia 0,5 2,4 9,4 21,4 34,2 18,9 9,8 3,4 Holandia - 7,6 15,1 16,9 28,4 21,6 8,1 2,3 Dania 0,5 11,5 17,5 16,8 18,4 18,9 9,7 1,7 Szwecja - 3,3 13,9 17,2 27,9 21,8 11,6 4,3 Norwegia 0,2 4,8 13,8 19,2 31,9 19,7 8,2 3,1 Niemcy 1,0 5,3 12,3 19,4 28,4 19,9 8,6 5,1 Irlandia 1,9 8,7 18,9 22,4 29,0 12,9 3,8 2,4 Austria 1,9 6,1 14,9 18,5 27,8 18,5 8,8 3,6 Francja 1,0 7,4 17,3 20,3 26,4 16,1 8,0 3,5 Belgia 0,8 4,0 12,3 18,3 33,3 20,3 7,9 3,1 Portugalia 0,7 2,1 10,0 17,5 33,7 23,1 9,7 3,2 Włochy 2,1 8,7 15,8 33,7 24,1 11,1 4,3 Chorwacja 0,9 3,1 7,4 17,1 31,8 21,4 13,1 5,2 Bułgaria 0,5 4,0 13,0 19,8 36,1 17,6 7,0 2,0 Rumunia 1,6 6,1 36,3 31,9 15,6 7,0 1,5 Anglia i Walia 1,9 10,0 16,6 18,2 25,8 16,7 6,3 4,5 Węgry 1,1 8,3 9,3 16,2 34, ,4 1,6 Hiszpania 2,0 14,6 21,6 33,9 26,7 2,2 Turcja 1,7 6,4 13,7 19,8 31,5 17,0 7,4 2,4 Słowacja 1,1 5,2 13,1 18,4 30,8 20,4 9,0 2,0 Czechy 0,5 3,5 12,7 18,0 35,4 20,2 8,1 1,6 Polska 0,6 5,5 11,7 23,5 25,3 16,7 14,4 2,3 Estonia 1,1 6,1 14,1 19,7 33,9 16,6 6,9 2,1 Litwa 1,7 8,3 38,2 28,9 15,6 5,9 1,4 Łotwa 0,7 6,5 16,7 22,6 29,8 16,3 5,8 1,6 Ukraina 0,8 4,4 18,8 26,0 37,1 12,3 0,5 0,1 W tabeli nie wymieniono 3 państw, tj. Grecji, Rosji i Szwajcarii, z uwagi na brak danych. Z przytoczonych informacji wynika (z wyjątkiem Danii oraz Anglii i Walii), że w młodszym wieku nie widać zbyt dużych różnic. Najmniej więźniów było w kategorii poniżej 18 lat (do 1,9%), co nie może dziwić, nie 16

17 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich tyle z uwagi na przestępczość, ale z powodu przyjętych granic wieku odpowiedzialności karnej sprawców. Również kategoria młodych wiekiem sprawców, tj. od 18 do 25 lat nie jest zbyt znacząca skoro w tym przedziale przeważali w poszczególnych krajach więźniowie w grupach liczących do 20%. Najliczniej kategoria ta wystąpiła w Danii 29%, w Irlandii 27,6% i Anglii i Walii 26,6%. Z licznych badań kryminologicznych, także przeprowadzonych w Polsce, wynika, że największe nasilenie przestępczości występuje w wieku lat 5. Jednakże dane więzienne informują o osobach skazanych współcześnie, a w licznych krajach następuje poważny regres demograficzny i stąd też takie są rezultaty dotyczące wieku więźniów. Najniższy udział w populacji więźniów obserwuje się w najstarszej kategorii wieku, tj. od 60 lat i więcej, ponieważ odsetki mieszczą się w granicach od 0,1% (Ukraina) do 5,2% (Chorwacja), mimo iż ta frakcja wieku staje się coraz liczniejsza we wszystkich krajach Europy. Najliczniejszą grupę stanowią więźniowie w wieku od 25 do 40 lat na Ukrainie 63,1%, a najmniej w Danii 35,2% i we Francji 46,7%. Z danych, którymi dysponuje autor nie wynika czy na statystyki przestępczości mogły mieć wpływ imigracje ludności z różnych krajów, nie tylko europejskich. Struktura wieku więźniów jest ważna przede wszystkim ze względu na kierunki oddziaływań penitencjarnych. Można też dodać, że średnia wieku więźniów dla krajów badanych wynosiła 35,3 lat (brak danych z Polski i z innych krajów). 3. Przestępczość więźniów i kary im wymierzane Dla analizy systemów penitencjarnych krajów europejskich bardzo ważna jest też przestępczość popełniona przez skazanych, ponieważ z jednej strony charakteryzuje ona sprawców, a z drugiej określa politykę karną i penitencjarną poszczególnych państw. Tabela 3 obejmuje 11 państw postsocjalistycznych oraz 11 rozwiniętych państw europejskich. Odnośnie innych pozostałych krajów Rada Europy nie dysponowała pełnymi danymi lub nie miała ich w ogóle. W tabeli uwzględnione państwa podzielono na dwie wymienione kategorie, aby wskazać na ewentualne różnice rodzajów i rozmiarów popełnionych przestępstw, choć zależność przestępczości od ustroju i wielu innych czynników stanowi nader skomplikowane zagadnienie. 5 Por. np. T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce, Warszawa 2012, s

18 Teodor Szymanowski Tabela 3. Najważniejsze rodzaje przestępstw, za których popełnienie zostali skazani więźniowie w wybranych krajach Europy kraj zabójstwo napad z pobiciem zgwałcenie inne seksualne rozbój kradzież związane z narkotykami gospodarcze pozostałe l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b % l.b. % l.b. % l.b. % Finlandia , , , , , , , ,7 Holandia , , , , , , , ,2 Dania 122 7, ,8 56 2, , , , ,9 b.d. b.d ,4 Szwecja , , , , , , , , ,3 Norwegia 176 7, , , , ,4 247, , , Niemcy , , , , , , , , ,8 Irlandia , , , ,2 93 2, , ,2 44 1, ,2 Francja , , , , ,1 b.d. b.d ,7 Włochy ,3 61 0, , , , , , , ,8 Anglia i Walia , , , , , , , , ,1 Hiszpania , , , , , , , , ,1 Słowenia ,0 28 3,0 34 3, , , ,0 89 9,6 42 4, ,7 Chorwacja ,7 61 1, , , , , ,1 70 1, ,6 Rumunia , , ,6 96 0, , , ,3 76 0, ,7 Węgry , , ,6 48 0, , , ,1 b.d. b.d ,7 Słowacja 587 6, , , , , , , , Polska , , , , , , , , ,5 Estonia , ,9 61 2,3 0 0, , , , ,7 Litwa , ,6 b.d. b.d , , ,4 70 0, , ,2 Łotwa , , ,7 31 1, , , ,0 63 1, ,9 Ukraina , , ,3 b.d. b.d , , ,2 b.d. b.d. b.d. b.d. Rosja b.d b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 18

19 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich W tabeli uwzględniono kilka najważniejszych przestępstw, dających się stosunkowo dokładnie wyodrębnić z systemu prawa karnego uwzględnianych w niej państw. Wśród tych najważniejszych przestępstw nie znalazły się zbrodnie o charakterze terrorystycznym ponieważ są one, na szczęście, nieczęsto popełniane. Porównując przestępczość w licznych państwach nie ma możliwości odrębnego uwzględnienia wszystkich przestępstw, z uwagi na ich mnogość, a ponadto z powodu odmiennych systemów karnych. Dlatego w międzynarodowych statystykach, czy to policyjnych czy też penitencjarnych uwzględnia się oprócz przestępstw wymienionych w tabeli jeszcze takie charakterystyczne występki, jak kradzieże z włamaniem lub samochodów. Mimo tej niekompletności danych opinie o przestępczości w skali międzynarodowej, zwłaszcza tej rejestrowanej, dają pewien wgląd w stan przestępczości w poszczególnych krajach oraz w pewnym stopniu pozwalają na formułowanie wniosków odnośnie polityki karnej i penitencjarnej oraz występujących zagrożeń. Dla polskiego czytelnika najważniejsze będzie zorientowanie się, jak na tle uwzględnianych krajów wypada pod tym względem Polska. Wydaje się, że przedstawione informacje pozwalają na sformułowanie zadowalającej odpowiedzi w tej kwestii. Jeśli chodzi o sprawców najcięższych zbrodni, tj. zabójstw, ich najpoważniejszy odsetek wśród wymienionych krajów w grupie I (można je określić jako zamożne) stwierdza się w Finlandii 22,1%, we Włoszech 16,3% i w Holandii 13,2%. Natomiast w państwach postsocjalistycznych odsetki te, z wyjątkiem Polski i Słowacji, były znacznie wyższe i wynosiły: na Litwie 25,5%, w Rumunii 23,9%, w Estonii 17,9%, na Ukrainie 16,4%. Natomiast wielka jest liczba zabójców odbywających karę więzienia w Rosji , a jeszcze bardziej są szokujące dane rozmiarów zabójstw dokonywanych współcześnie w tym kraju, do czego zaraz się powróci. Polska znalazła się pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc 6,8% sprawców tych zbrodni odbywających karę pozbawienia wolności, prawie na równi z Francją 6,7% i nieco przed Słowacją 6,9%. Strukturę przestępstw oraz współczynniki w krajach europejskich, z wyjątkiem Rosji i Ukrainy, autor omówił w niedawno wydanej publikacji 6. 6 Obliczone na podstawie Rocznika Statystyki Międzynarodowej GUS, Warszawa 2012, s

20 Teodor Szymanowski Tu jednak z uwagi na znaczenie zbrodni zabójstwa i uzyskanie dodatkowych informacji warto kilka uwag poczynić w tej kwestii, tym bardziej, że w przypadku tych czynów dane policyjne można uznać za wiarygodne i bliskie rzeczywistemu stanowi rzeczy. W świetle danych statystyki policyjnej w 2009 r. współczynnik zabójstw (na 100 tys.) w Polsce (wśród wymienionych 22 państw) wynosił 1,3, zajmując 16 pozycję obok takich państw jak: Austria 0,5, Francja 1,1, Niemcy 0,9, Szwecja 1,0, Włochy 1,0. Większość państw wykazywało wyższe lub znacznie wyższe nasilenie zabójstw niż w Polsce, np. Finlandia 2,2, Irlandia 2,0, Łotwa 4,8. Ogólnie w krajach postsocjalistycznych, z wyjątkiem Polski, Słowenii i Węgier, zabójstwa były częściej popełniane niż w państwach wyżej rozwiniętych. Wśród omawianych krajów szczególną pozycję zajmuje Federacja Rosyjska z rekordową liczbą przestępców-zabójców w więzieniu. Jeśli zaś chodzi o nasilenie zabójstw to po 2005 r. Rosja już nie dostarcza odpowiednich danych. Ostatnie pochodzą z 2005 r., kiedy to liczba sprawców zabójstwa wynosiła (55 razy więcej niż w Polsce, przy ludności niespełna czterokrotnie liczniejszej) a współczynnik zabójstw wynosił w Rosji 21,82 (też w 2005 r.) i był 17 razy wyższy niż w Polsce. Te smutne rekordowe rezultaty dotyczące zabójstw w Rosji być może wyjaśniają zaprzestanie publikacji danych dotyczących przestępstw w tym kraju. Również jeśli chodzi o inne przestępstwa, o których informuje międzynarodowa statystyka policyjna, Polska na tle 30 krajów europejskich osiąga znacznie korzystniejsze rezultaty niż w pozostałych państwach skoro w przypadku rozboju zajmowała w świetle współczynników 16 pozycję, włamań do mieszkań 27, kradzieży samochodów 27, czy popełniania łącznie wymienianych 3 przestępstw agresywnych 24, a w przypadku przestępstw związanych z narkotykami ostatnią pozycję razem z Francją 7. Powracając do komentowania tab. 3 i porównując uwzględnione dwie grupy państw, zauważa się więźniów sprawców napadów z pobiciem (z ang. assault and battery) w grupie I znacznie więcej (z wyjątkiem Włoch i Holandii) niż wśród więźniów krajów postsocjalistycznych (z wyjątkiem Ukrainy). Podobnie też w przypadku sprawców prze- 7 Dane te pochodzą z publikacji T. Szymanowskiego, Przestępczość i polityka karna w Polsce, Warszawa 2010, s

21 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich stępstw seksualnych (łącznie ujmując zgwałcenia z innymi przestępstwami seksualnymi) w państwach postsocjalistycznych ich udział w populacji więziennej z pewnymi wyjątkami był mniejszy niż w krajach rozwiniętych, a w Polsce ten odsetek wynosił 3,9% i znajdowała się ona na 17 pozycji wśród wymienionych w tabeli krajów. W państwach postsocjalistycznych, ogólnie ujmując, były wyraźnie wyższe odsetki więźniów skazanych za rabunek niż w krajach rozwiniętych i w Polsce wynosił on 16,1%, co lokowało ją na 6 miejscu. Również za popełnienie przestępstwa kradzieży znacznie więcej więźniów odbywało kary w krajach postsocjalistycznych (w większości powyżej 20% lub nawet 30%) niż w krajach wyżej rozwiniętych, z wyjątkiem Niemiec, Francji i Irlandii. Natomiast odwrotnie w przypadku przestępstw związanych z narkotykami, zdecydowanie przeważają więźniowie skazani za te czyny w krajach rozwiniętych: od 15% w Finlandii do 38,5% we Włoszech, podczas, gdy w państwach postsocjalistycznych odsetki te wynosiły po kilka jednostek, z wyjątkiem Chorwacji, Ukrainy, Estonii i Łotwy (od 16,5% do 22,1%). Polska w tym swoistym rankingu znalazła się na 20 pozycji z 3,3% skazanymi za przestępstwa narkotykowe. W związku z tymi ostatnimi danymi, jak i policyjnymi informującymi iż Polska znajdowała się na ostatnim miejscu (razem z Francją) jeśli chodzi o nasilenie tej przestępczości wśród 30 analizowanych państw (wsp. 1 na 100 tys. mieszkańców), wypada zauważyć, że słusznie postępuje polski ustawodawca, iż nie zgadza się na żadne rozluźnienie restrykcji jakim się poddaje wytwarzanie i dystrybucję narkotyków. Przynajmniej ten jeden problem nie dotyka Polski w takim stopniu jak wiele innych krajów europejskich. Stosunkowo trudno skomentować przestępstwa określone tu jako gospodarcze, bo obejmują one korupcyjne i inne czyny związane z obrotem gospodarczym jak i z naruszaniem przepisów karno-skarbowych, z powodu braku szczegółowych informacji. Można jedynie stwierdzić, że stanowiły one mniejszy udział w przestępstwach, za które zostali skazani, z wyjątkiem Niemiec 14,3% i Litwy 9,3%. Wśród skazanych w Polsce ponad 40% odbywało karę pozbawienia wolności za inne czyny niż te, które zostały uwzględnione w tabeli, podczas gdy te inne przestępstwa w wymienianych krajach stanowiły znacznie mniej (z wyjątkiem Słowacji) wszystkich skazań na karę więzienia. 21

22 Teodor Szymanowski Również odsetek skazań za popełnione kradzieże w Polsce był bardzo wysoki, wynosząc 22,5%, podczas gdy w pozostałych państwach grupy I sięgał on w większości kilku lub kilkunastu procent. Wyjątek stanowiły Niemcy, gdzie ten odsetek przekroczył 20%. Zastanawiając się nad tym, jakie są te inne przestępstwa w Polsce niż wyżej wymienione, a za popełnienie których skazani w Polsce odbywają karę pozbawienia wolności, należy sięgnąć do obecnej statystyki penitencjarnej. Nie pozwala ona co prawda na uzyskanie precyzyjnej odpowiedzi, ale daje możliwość wskazania tych czynów, które wypełniają blisko połowę skazań, niewymienionych w statystyce europejskiej przestępstw. Na podstawie polskiej statystyki więziennej z 2010 r. (sprawozdania rocznego) były to, przede wszystkim, skazania za przestępstwa: przeciwko bezpieczeństwu komunikacji 7,3%, uchylanie się od płacenia alimentów 2,8%, niewymienione pozostałe przestępstwa przeciwko mieniu, wśród których większość stanowią czyny o nienajwyższej szkodliwości społecznej (np. oszustwa, niszczenie mienia) 11,4%. Łącznie stanowiły one 21% wszystkich skazań, czyli w liczbach byłoby to ok. 15 tys. skazanych, z których znacząca część lub większość nie musi odbywać bezwzględnej kary pozbawienia wolności wedle zasad racjonalnej polityki karnej. Podsumowując powyższe dane dotyczące przestępczości więźniów w analizowanych krajach europejskich wypada zauważyć, że w tych zaliczonych do zamożniejszych znaczna większość czynów to przestępstwa najcięższe i poważniejsze około lub ponad 60%. Natomiast kradzieże i pozostałe przestępstwa stanowiły, średnio licząc, około 1/3 całej przestępczości lub niewiele więcej. W państwach postsocjalistycznych obraz ten, z pewnymi wyjątkami, przedstawiał się odwrotnie, co świadczy o nieracjonalności lub nawet zacofaniu systemu prawa karnego państw socjalistycznych w porównaniu z większością krajów Europy rozwiniętej. Z przestępczością więźniów wiążą się orzeczone im kary pozbawienia wolności. Czas trwania tej kary ma doniosłe znaczenie dla polityki penitencjarnej, jak również pośrednio oświetla zagadnienie stosowania polityki karnej wobec sprawców przestępstw o stosunkowo większej (nie zawsze o tym to świadczy) szkodliwości społecznej. 22

23 Charakterystyka więziennictwa polskiego w zestawieniu z więziennictwem w innych krajach europejskich Tabela 4. Kary wymierzone więźniom w miesiącach i latach (w odsetkach) Kraj poniżej 1 m-ca 1-2 m-ce 3-5 m-cy 6-11 m-cy Razem poniżej 1 roku 1-2 lata 3-4 lata 5-9 lat lat 20 lat i więcej Razem od roku wzwyż Dożywotni Finlandia 1,6 5,1 6,0 9,7 22,4 31,4 16,9 15,6 7,5 0,1 71,6 6,0 Słowenia 0,1 0,5 5,0 9,7 15,4 33,1 19,4 19,2 11,0 1,9 84,6 0,0 Holandia 14,9 9,6 7,2 14,0 45,7 26,4 8,4 10,7 5,9 0,4 51,9 0,4 Dania 1,7 7,4 9,3 12,0 30,4 34,6 12,2 12,1 7,7 0,1 66,6 0,9 Szwecja 0,1 6,2 5,0 9,3 20,7 34,6 17,0 16,6 8,1 b.d. 76,3 3,0 Norwegia 4,5 13,2 8,0 14,6 40,3 27,8 12,3 11,2 0,8 0,05 59,7 X Szwajcaria 5,0 9,9 5,5 8,1 28,5 20,9 19,0 10,1 6,2 X 56,2 1,2 Niemcy 1,6 8,8 12,7 20,2 43,3 19,3 24,8 7,7 1,4 X 53,3 3,4 Irlandia 0,1 0,4 3,0 0,3 12,8 25,7 21,8 24,4 7,0 0,6 79,5 7,7 Francja 17,4 17,7 35,1 27,9 11,3 9,1 12,1 3,5 63,9 1,0 Belgia 0,0 0,04 0,1 4,6 4,7 15,9 27,2 31,5 10,3 6,9 91,8 3,5 Grecja 3,7 4,3 8,0 4,1 10,8 31,3 17,9 13,7 77,8 10,1 Portugalia 0,0 0,9 2,0 4,6 7,5 14,8 18,7 38,8 16,8 3,4 92,5 X Włochy 0,3 0,3 1,8 7,0 9,4 24,1 24,4 22,4 11,0 4,7 86,6 4,0 Chorwacja 0,1 0,3 2,1 9,6 12,1 31,0 19,4 18,9 9,9 2,6 81,7 X Bułgaria 32,8 32,7 12,2 10,0 10,2 0,3 65,3 1,9 Rumunia 0,8 0,0 0,5 2,1 3,4 18,9 24,8 28,9 20,6 3,6 96,0 0,6 Anglia i Walia 0,2 2,6 4,5 5,4 10,5 23,6 20,2 21,5 7,9 0,5 61,3 12,8 Węgry 0,3 0,5 2,3 13,6 16,8 36,7 18,1 18,9 7,2 0,2 81,1 2,1 Hiszpania 36,8 36,4 18,8 4,4 2,1 61,7 X Słowacja 0,4 1,9 7,4 17,4 27,1 31,5 12,1 21,0 6,8 1,1 72,5 0,4 Czechy 0,03 2,3 7,6 16,0 26,0 37,7 15,3 13,6 6,6 0,6 73,8 0,2 Polska X 0,9 6,4 20,0 27,3 42,4 11,4 7,5 4,0 2,1 67,4 0,4 Estonia 0,7 1,6 4,2 8,3 14,8 23,7 24,3 24,5 10,6 0,7 83,9 1,3 Łotwa 0,2 0,2 1,2 3,3 4,8 22,6 21,8 36,8 12,8 0,1 94,1 1,1 Ukraina x x X 0,8 0,8 16,2 32,4 37,5 11,6 97,7 1,5 23

24 Teodor Szymanowski Przed skomentowaniem danych zawartych w tej tabeli trzeba zauważyć, że nie wszystkie odsetki sumują do 100 z uwagi na inne jeszcze orzeczenia, których nie można przyporządkować do kategorii kar orzeczonych na określony czas. W tabeli podano odsetki kar wymierzonych przez sąd, dość szczegółowo określone, ale dla ich analizy wprowadzono w ostatnich dwóch kolumnach odsetki dwóch jeszcze kategorii kar, ujętych kumulacyjnie, tj. kar najkrótszych i krótkich orzeczonych na czas do poniżej roku i kar średnich i długich od 1 roku i powyżej z wyłączeniem kary dożywotniego pozbawienia wolności, której nie przewidują 4 państwa, tj. Norwegia, Portugalia, Chorwacja i Hiszpania. Racje takiego podziału czasowego polegają na tym, że w okresie najkrótszym raczej trudno zorganizować efektywne oddziaływanie na skazanych. Inne trudności z tego punktu widzenia powodują kary bardzo długie i dożywotniego pozbawienia wolności, bo nie wiadomo jak organizować wykonywanie kar i do czego przygotować skazanych, skoro ich perspektywy życiowe ograniczono, jeśli w ogóle nie przekreślono. Na trudności z tym związane zwracają uwagę europejskie Rekomendacje Rec (2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Kary krótsze były orzeczone najczęściej w państwach o najniższym współczynniku liczby więźniów, z wyjątkiem Słowenii i Irlandii (od ponad 20% do ponad 40%), tj. w Holandii i w Niemczech. Najniższe odsetki tych kar obserwuje się w większości krajów postsocjalistycznych z wysokim współczynnikiem więźniów, z wyjątkiem Polski 27,3%, Słowacji 27,1% i Czech 26%. Spośród krajów rozwiniętych najmniej krótszych kar notuje się w Belgii 4,7%, we Włoszech 9,4%, Anglii 10,5%. Natomiast kar najdłuższych, tj. od 5 lat i dłuższych najwięcej orzeczono w Grecji wobec 73% więźniów, w tym dożywotnich 10,1%, na Ukrainie 50,6%, w tym 1,5% dożywotnich, w Anglii 42,7%, w tym 12,8% dożywotnich. Najmniej takich kar orzeczono w Niemczech 9,1%, w tym 3,4% dożywotnich, w Norwegii 12%, ale w tym kraju stosuje się pozbawienie wolności wyłącznie do 21 lat, i co może się wydać zaskakujące, w Polsce 14%, w tym 0,4% dożywotniego pozbawienia wolności i w Szwajcarii 17,5%, w tym 1,3% dożywotniego pozbawienia wolności. Dla Polski charakterystyczny jest również inny fakt, a mianowicie, że więźniowie skazani na czas od roku do poniżej 3 lat najliczniej występują w Polsce 42,4% ogółu. W następnych latach po 2010 r. ten odsetek 24

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr 72-73 Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 79 Warszawa 2013 II kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 66 Warszawa 2010 Redaguje Kolegium w składzie: Jadwiga Cegielska (sekretarz), Stefan Lelental, Krystyna Ostrowska, Zofia Ostrihańska, Jacek Pomiankiewicz, Andrzej Rzepliński,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 70 Warszawa 2011 Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz redakcji), Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Stefan Lelental, Monika

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE INSTYTUT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 67-68 Warszawa 2010 Redaguje Kolegium w składzie: Krzysztof Kowaluk (sekretarz), Stefan Lelental, Krystyna Ostrowska, Zofia Ostrihańska, Jacek Pomiankiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA.

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. Nr 3/2010 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Emilia Rekosz PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Wadliwa struktura orzekanych kar przez sądy w relacji do poziomu i charakterystyki przestępczości

UZASADNIENIE. 1. Wadliwa struktura orzekanych kar przez sądy w relacji do poziomu i charakterystyki przestępczości UZASADNIENIE I. Wprowadzenie Prezentowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest największą od czasów uchwalenia ich w 1997 roku nowelizacją przepisów materialnych

Bardziej szczegółowo

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES 07 lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl Forum penitencjarne penitencjarne V KONGRES PENITENCJARNY www.sw.gov.plforum 07 penitencjarne lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRAWO W DZIAŁANIU 18 SPRAWY KARNE Redakcja naukowa Marek Mozgawa Warszawa 2014 ISSN 2084-1906 Nakład 200 egz. Wersja papierowa Prawa w Działaniu jest wersją pierwotną (referencyjną)

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE.

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE. ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY Maria Niełaczna WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Wykonać karę. I co dalej? Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE Wersja polska przygotowana pod redakcją: Dr Bogdana Wojtyniaka i Dr Pawła Goryńskiego (Państwowy Zakład Higieny) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych pod redakcją Witolda Klausa i Marii Niełacznej Warszawa 2008 Redakcja naukowa: Witold Klaus, Maria Niełaczna Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA 2009 w POLSCE

WYNIKI BADANIA 2009 w POLSCE Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT WYNIKI BADANIA 2009 w POLSCE PISA Ministerstwo Edukacji Narodowej Międzynarodowe konsorcjum realizujące

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo