Prawo wekslowe i czekowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo wekslowe i czekowe"

Transkrypt

1 Prawo wekslowe i czekowe Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Kazimierz Zawada Wykład 1 Źródła normatywne. Papiery wartościowe. Postacie weksla. Historia Weksla....2 Wykład 2 Elementy składające się na formę weksla Wykład 3 Forma weksla. Klauzule wekslowe Wykład 4 Przyjęcie weksla trasowanego Wykład 5 Indos...18 Wykład 6 Indos c.d..21 Wykład 7 Indos zastawniczy. Pełnomocnictwo Wykład 8 Pełnomocnictwo c.d Wykład 9 Teorie wekslowe Wykład 10 Weksel in blanco.. 44 Wykład 11 Wykładnia weksla. 46 Wykład 12 Realizacja należności wekslowej (zapłata weksla)..53 Wykład 13 Prawo wekslowe i czekowe jako prawo jednolite 59 Wykład 14 Dochodzenie zapłaty z weksla w trybie sądowym Autor notatek Mateusz Popiel

2 Prawo wekslowe i czekowe. Wykład 1 ( ) Zakres przedmiotu prawo wekslowe i czekowe: funkcje weksla, wystawienie weksla, forma weksla, indos, przyjęcie poręczenie, płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenie, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie, kolizja ustaw, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowe. Prawo czekowe: funkcje czeku, wystawienie, forma, przeniesienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie, kolizja ustaw, protest, zaginięcie czeku. Zakres egzaminu pokrywa się z zakresem ustaw prawo wekslowe i prawo czekowe. Źródła normatywne Ustawa Prawo wekslowe z 1936 (raz zmieniania); Ustawa Prawo czekowe z 1936 roku (dwa razy zmieniana); Inne nieliczne przepisy: ustawa prawo dewizowe, prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o denominacji złotego, kodeks postępowania cywilnego (dot. dochodzenia należności wekslowych - zabezpieczenie i egzekucji), postępowanie egzekucji w administracji (egzekucja z weksla), ustawa o notariacie (dwa przepisy); Akty wykonawcze: rozporządzenie do ustawy o notariacie (przepisy o taksie notarialnej); o Akty wykonawcze do prawa wekslowego: rozporządzenie z 1936 o uiszczeniu podpisów protestów weksli i czeków, sporządzania weksli czeków przez urzędy pocztowe. Uchwały zarządu NBP: uchwała zarządu NBP w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta, uchwała z 2010 o rodzaju weksla przyjmowanego do dyskonta i zasady i termin dyskonta weksli. Podręczniki Prof. dr hab. Piotr Machnikowski Prawo wekslowe (2009). Rozdział pracy zbiorowej prof. W. Pyzioła dotyczący prawa czekowego Papiery wartościowe opracowanie zbiorowe rozdział dotyczący czeków. Inne: o Ignacy Różycki (1957); o Mirosław Kozieński Prawo wekslowe (2005); Tom. XIII Systemu Prawa Prywatnego prawo wekslowe; Literatura uzupełniająca: o Komentarz: Szponar i Maciej Kaliński (2003); o Komentarz: Jacek Jastrzębski i Maciej Kaliński (2012); Komentarz z 1936 prof. Stanisława Wróblewskiego; Komentarz Ignacy Rosedith (1936); Komentarz Glasser i Tahler (1936). Egzamin: pisemny; nie jest to egzamin testowy; dwa pytania kazusowe proste stany faktyczne; trzecie pytanie pewne kwestie do objaśnienia; czas: 90 minut. Prawo wekslowe i czekowe - wyspecjalizowane działy prawa cywilnego. Prawo wekslowe ogół norm regulujących wystawienie weksla i obrót weksla (-//- czek). Jeżeli jakieś zagadnienie nie jest uregulowane w dwóch ustawach stosuje się przepisy ogólne kc, ksh. Prawo wekslowe i prawo czekowe ścisłe powiązanie, brzmią niektóre przepisy niemal identycznie. Prawo czekowe, czek - to płatność, sposób płatności. Wyręczają go karty płatnicze i inne środki płatności. Przedmiotem wykładu głównie prawo wekslowe, bo ono nadal ma duże znaczenie praktyczne.

3 Weksel i czek papiery wartościowe. Dwa znaczenia papieru wartościowego: o Wyrażają, ucieleśniają, albo inkorporują określone prawo majątkowe w ten sposób, że realizacja, albo wykonanie tego prawa przewiduje okazanie, przedłożenie dokumentu, temu, kto ma je wykonać (np. art. 921^6 kc, art. 921^14 kc). Uprawniony, który utraci dokument nie ma możliwości realizacji swego prawa w inny sposób. Możliwość wykonania prawa powstanie ponownie, kiedy nastąpi umorzenie należności (amortyzacja). Amortyzacja nie zawsze jest możliwa utrata prawa co do takich papierów. W tym znaczeniu przepisy kc posługują się art. 921^6 kc. o Papiery wartościowe na oznaczenie samych praw, niemających papierowego nośnika, związane z nośnikiem elektronicznym. Istnieje możliwość zrezygnowania z nośnika papierowego i zastąpienie go nośnikiem elektronicznym prawa przysługujące akcjonariuszom w spółce akcyjnej i obligatariuszom w spółce akcyjnej papiery wartościowe. Dematerializacja papierów wartościowych. Weksel i czek papiery wartościowe w tradycyjnym, klasycznym znaczeniu (pierwszy wariant). Weksel i czek ucieleśniają określone prawo majątkowe cywilne w ten sposób, że do realizacji tego prawa konieczne jest przedłożenie dokumentu temu, kto ma to prawo wykonać. Uprawniony nie może w inny sposób udowodnić swego uprawnienia. W celu dochodzenia swego prawa musi przedłożyć dokument. W razie utraty dokumentu odzyska możliwość tylko wtedy, gdy nastąpi amortyzacja (umorzenie) weksla, lub czeku. Umorzenie to odbywa się na podstawie specjalnych przepisów. Papiery wartościowe mogą inkorporować/ucieleśniać różne prawa majątkowe cywilne: o Udziałowe akcja, akcja w postaci dokumentu ucieleśnia prawa udziałowe wspólnika spółki; o Świadectwo tymczasowe wspólnik spółki akcyjnej. Papiery wartościowe, które ucieleśniają prawa rzeczowe: o List hipoteczny; o List rentowy (współcześnie) obligacja. Jeżeli zabezpieczona hipoteką ucieleśnia także hipotekę. Papiery wartościowe ucieleśniają wierzytelności (najliczniejsza grupa papierów wartościowych): o Dokumenty stwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego (dawniej książeczka); o Bankowe papiery wartościowe, listy zastawne; o Konosamenty; o Polisy ubezpieczenia; o Losy; o Weksle i czek mogą ucieleśniać tylko i wyłącznie wierzytelność pieniężną; Papiery wartościowe Na okaziciela jako uprawnionego wskazuje okaziciela dokumentu tego, kto okazuje, kto włada dokumentem. Są przenoszone przez przeniesienie własności, niezbędne do tego jest wydanie. Są przenoszone przez wydanie dokumentu (własność). Do przeniesienia własności niezbędne jest wydanie dokumentu. Przeniesienie własności prawa papieru. Imienne określają jako uprawnionego imiennie określoną osobę. Podają nazwisko danej osoby. Ta osoba jest uprawniona. Te papiery wartościowe są przenoszone w drodze przelewu. Na zlecenie jako uprawnionego określają imiennie określoną osobę, z tym zastrzeżeniem, że ta osoba może wskazać jako uprawnionego inną osobę. Zlecenie - indos. Indos sposób przenoszenia papierów wartościowych na zlecenie. Indosów może być wiele (A na B, B na C, C na D). Możliwość indosowania może wynikać albo z samej ustawy, albo z treści dokumentu. Weksel musi określać imiennie uprawnionego. Nie może być wystawiony, jako papier wartościowy na okaziciela. Musi opiewać na osobę imiennie określoną. o Uprawniony remitent (wekslobiorca) może dokonać indosu (A na B, B na C itd.). Weksel papierem na zlecenie z mocy wyraźnego przepisu. Ale wystawca może wykluczyć taką możliwość (zakazanie

4 indosowania) weksel wtedy papierem wartościowym imiennym, wówczas przeniesienie tylko w drodze przelewu. Czek nie musi wskazywać imiennie uprawnionego, może być wystawiony na okaziciela, ale może być i na osobę imiennie wskazaną (na zlecenie może być indosowany przez uprawnionego). Jeżeli został w czeku wskazany uprawniony, to wystawca może zamieścić klauzulę może być wtedy przeniesiony tylko w drodze przelewu. o Czek na okaziciela, na zlecenie, papier wartościowy imienny. Z reguły w obrocie i weksel, i czek występują na zlecenie (przenoszone w drodze indosu). Postacie weksla (dwie) Weksel własny Przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Wystawca przyrzeka zapłatę oznaczonej sumy wekslowej. Osoba na której rzecz przyrzeczenie następuje, to wekslobiorca (remitent). Remitent wierzycielem, a wystawca dłużnikiem. Ten kto dokonuje indosu staje się z mocy prawa zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej. Indosant kto dokonuje indosu, na rzecz którego indosobiorca. Możliwe poręczenie zapłaty sumy wekslowej przez inną osobę. Taki poręczyciel staje się też dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksla własnego może być kilku dłużników. Dłużników dzieli się na dwie kategorie o Głównych Wystawca; Poręczyciele; o Subsydiarnych (zobowiązanych zwrotnie, pomocniczy) Indosanci; Poręczyciele za indosantów; Odpowiadają wtedy, gdy weksle zostaje wystawiony wystawcy do zapłaty a on nie zapłaci. Weksel trasowany Polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Wystawca poleca innej osobie wskazanej w wekslu zapłaty sumy, na którą weksle opiewa. Osoba, na rzecz której ma być dokonana zapłata remitent Trasat osoba, do której skierowane jest polecenie zapłaty. Nie staje się dłużnikiem tylko dlatego, że została wskazana przez wystawcę, że ma zapłacić. Trasant staje się dłużnikiem dopiero wtedy, gdy przyjmie skierowane do niego zlecenie (zaakceptuje weksel). Możliwe indosowanie wielokrotne. Indosanci stają się zobowiązani do zapłaty sumy wekslowej. Możliwe poręcznie wekslowe, za akceptanta, za indosanta. Dwie grupy: o Dłużników głównych Akceptant; Poręczyciele za akceptanta. o Dłużników pomocniczych Wystawca; Indosanci; Poręczyciela za wystawcę; Poręczyciele za indosantów; Zobowiązani do zapłaty weksla, gdy trasant odmówi przyjęcia, albo gdy trasant odmówi zapłaty w razie przedstawienia weksla do zapłaty. Dany dokument albo wekslem własnym, albo wekslem trasowanym. U nas dominuje weksel własny, a na zachodzie trasowany (u nas rzadkością).

5 Czek Istotą polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej; Istotne różnice w stosunku do weksla trasowanego: o Trasantem bank. Bank, który ma fundusz. o W przypadku czeku niemożliwe jest przyjęcie i zaakceptowanie czeku przez bank. Z mocy prawa czekowego nie może stać się dłużnikiem czekowym (z mocy rachunku bankowego może być). o Trasantem jest bank i nie ma akceptanta. Trasant bank nie staje się dłużnikiem czekowym (dłużnikiem jest wystawca, może być indosant, możliwe poręczenie). Historia weksla Korzenie połowa XII w. Początki weksla dokumenty, które w połowie XII w. zostały używane w obrocie handlowym w północnych Włoszech. Był problem z wymianą waluty i niebezpieczeństwo utraty kruszcu. Problem rozwiązywano w ten sposób, że kupiec udawał się do bankiera i składał mu walutę i przyrzekał zapłatę równowartości w odpowiedniej walucie. Przyrzeczenie odbywało się w obecności notariusza. Taki dokument początkiem weksla własnego. Waluta była potrzebna w innej miejscowości kupiec przychodził do bankiera w swojej miejscowości, składał mu walutę, bankier przyrzekał zapłatę równowartości, zastrzegał, że wypłata nastąpi przez innego bankiera, tam gdzie była kupcowi potrzebna waluta. Do dokumentu w formie notarialnej dołączany był list. W liście określony pełnomocnik, do rąk którego wypłata miała nastąpić. Dynamiczniej rozwijały się weksle trasowane. Podejrzenie lichwy. Obrót wekslowy dokonywał się w kręgu bankierów. Dotąd krążył weksle, aż w drodze potrącenia dług został umorzony i zobowiązanie, na które weksel opiewał wygasło. Bankierzy w celu takich operacji spotykali się na targach (specjalne targi). Ok. XVI w. kupcy wyzwolili się od bankierów pojawił się indos. Zlecenie zostało zinterpretowane, jako indos (sposób przenoszenia weksla już bez udziału bankiera). Trzy systemy prawa wekslowego (różnice): o Germański; o Romański; o Anglosaski. Próby unifikacji, aby wrócić do stanu wcześniejszego do jednolitego prawa wekslowego. Wiele takich prób, ale dwie najistotniejsze: o Rząd holenderski zwołał konferencje do Hagi w 1910 roku. Opracowano projekt wstępny jednolitej ustawy wekslowej. Przedłożono poszczególnym państwom do dyskusji. Niektóre sceptycznie się do projektu odniosły. W 1912 roku II konferencja w Hadze, uwzględniono postulaty zgłoszone do I projektu i w akcie końcowym podpisano międzynarodową konwencje w celu unifikacji prawa wekslowego. Nie weszła ona w życie wybuch I wojny światowej. o Impuls Ligii Narodów (1921). Konferencja w Genewie (1930) podpisano trzy konwencje. Konwencja w sprawie jednolitej ustawy w sprawie weksla trasowanego i własnego o Państwa strony zobowiązały się do wprowadzenia jednolitej ustawy wekslowej. Odstępstwa możliwe w zakresie określonym w załączniku drugim. o Załącznik II zastrzeżenia. o Wiele państw ją podpisało, a jeszcze inne wprowadziły zbieżne ustawodawstwo. Konwencja w sprawie kolizji ustaw o wekslu trasowanym i własnym. Normy kolizyjne PPM. Państwa strony zobowiązały się stosować zawarte w konwencji normy kolizyjne w zakresie ustalania prawa właściwego.

6 Konwencja w kwestii opłaty stemplowej w wekslu trasowanym i własnym. Zobowiązywała państwa strony, aby nie uzależniały zobowiązania wekslowego od uiszczenia opłaty wekslowej. o Polska stroną wszystkich trzech konwencji. Tekstami autentycznymi: francuski i angielski. Opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1937 roku (tekst autentyczny i przekład polski). Dwa systemy prawa wekslowego System konwencyjny (genewski); System angloamerykański (państwa kolonie). Polska ustawa z 1936 roku o prawie wekslowym oparta na konwencjach genewskich Artykuły od 1-74 powtórzeniem artykułów z załącznika I do Konwencji; Art. 75 i 76 wynikiem skorzystania z ustawodawcy możliwości, które dawał załącznik II; Art powtarzają przepisy konwencji o kolizji ustaw do PPM; Art przepisy, które nie są bezpośrednio związane z przepisami konwencji rozstrzygnięte przepisy szczegółowe. Uregulowanie protestu i amortyzacji (umorzenia); Art powtórzeniem artykułów załącznika I Konwencji I genewskiej; Art przepisy przejściowe i końcowe; Przepisy przepisane powinny być traktowane, jak przepisy prawa międzynarodowego. Dyrektywy interpretacyjne Aby a priori zwrotom przepisów o pochodzeniu międzynarodowym nie nadawać takiego znaczenia, jakie jest przypisane równobrzmiącym przepisom ustawodawstwa krajowego, a raczej należy się odwoływać do cech aktów o pochodzeniu międzynarodowym, do cech aktów. Trzeba odwoływać się do poglądów, które na tle tych przepisów się pojawiają w innych państwach konwencyjnych (orzecznictwo innych państw). W akcie końcowym konferencji genewskiej poproszono, aby państwa załączały orzeczenia sądów najwyższych, które w sprawach wekslowych zapadają. Konwencje nazywane osieroconymi, bo nie ma czynników, które sprzyjają unifikacji. Konstrukcja ustawy (trzy tytuły) Tytuł I Weksel trasowany art ; Tytuł II Weksel własny art ; Tytuł III Przepisy końcowe art ; Zasadniczy wpływ na treść Konwencji miały wpływ państwa zachodnie, w których obrocie dominuje weksel trasowany. W dwóch artykułach określono cechy weksla własnego, w trzecim nakazano odpowiednie stosowanie przepisów o wekslu trasowanym. Przepisy prawa wekslowego prawie zawsze u nas stosowane odpowiedni. Wystawca weksla własnego dłużnikiem głównym; wystawce weksla trasowanego dłużnikiem subsydiarnym. Wykład prowadzony w odniesieniu do weksla własnego. Prawo czekowe Trzy konwencje w Genewie (1931) o Konwencje w sprawie jednolitej ustawy w przedmiocie czeków; o Konwencja o uregulowaniu kolizji ustaw w przedmiocie czeków; o Konwencja w sprawie opłaty stemplowej w przedmiocie czeków;

7 Polska strona wszystkich trzech konwencji. Polska ustawa z 1936 roku oparta na konwencjach genewskich. Historia czeku rozwinął się w Anglii w wieku XVIII, ale Holendrzy przypisują sobie wynalazek czeku i Anglicy od nich to przejęli. Wekslem posługuje się ten, kto nie ma pieniędzy, a czekiem ten, kto ma pieniądze. Prawo wekslowe i czekowe. Wykład 2 ( ) Elementy składające się na formę weksla Weksel inkorporuje wierzytelność pieniężną (i tylko taką). Papier wartościowy na zlecenie (przenoszony indosem). Źródłem prawa wekslowego - ustawa z 1936 roku. Praktyka o Terminom ustawowym nie można z automatu przypisywać definicji wewnątrzustawowej; o Trzeba mieć na względzie praktykę w innych państwach. Ustawa z 1936 roku zastąpiła rozporządzenie o prawie wekslowym z 1924 roku (związane z reformą gospodarczą Grabskiego), obowiązywało do połowy 1936 roku. Na tle tego rozporządzenia liczne orzecznictwo (aktualne do dziś), rozporządzenie było oparte na jednolitej konwencji - stąd aktualność orzeczeń. Weksel i czek sformalizowane papiery wartościowe. Rygoryzm Wekslowy ogół norm, które dają wyraz sformalizowanemu pojęciu; Czekowy ogół norm, które dają wyraz formalnym rozwiązaniom. Rygoryzm wekslowy Materialny. W zasadzie treść weksla rozstrzyga o zobowiązaniach wekslowych. Zobowiązanie istnieje w takim kształcie, w jakim wynika z weksla. Czego nie ma na wekslu nie istnieje. Formalny o Ułatwienia w dochodzeniu należności z weksla, zapłaty z weksla można dochodzić postępowaniu uproszczonym, ułatwienia przy egzekucji; o Przejawia się w uzależnieniu (wymaganiach) dochodzenia sumy wekslowej, przestrzegania terminów; o Przejawia się w wymaganiach co do formy weksla. Nie ma formy weksla jako takiej, mówimy forma weksla trasowanego, lub własnego; o Nie powstanie zobowiązanie wekslowe, jeśli nie ma oświadczenia woli na wekslu. Forma weksla Weksel własny o Art. 101 ustawy o prawie wekslowym oznaczenia daty, miejsca, podpis wystawcy; o Art. 102 dokument, który nie ma jednej z cech z art. 101 nie jest wekslem własnym. Weksel trasowany o Art. 1 nazwę weksel, bezwarunkowe polecenie zapłaty, nazwisko trasata, nazwisko remitenta, datę, miejsce, podpis wystawcy; o Art. 2 dokument, który nie ma jednej z cech z art. 1 nie będzie wekslem trasowanym. Kiedyś pojęcie formy zlewało się z pojęciem czynności prawnej trudności w rozróżnieniu; Obecnie forma to atrybut czynności prawnej (oświadczenia woli);

8 Art. 33 prawa wekslowego niedochowanie formy nieważność! Czy wystawienie weksla wymaga użycia formularza urzędowego? o Do 2007 roku istniały takie formularze wekslowe (różne rodzaje) do pewnej kwoty, można go było nabyć za określoną cenę. Od początku 2007 niema urzędowych formularzy. o Wcześniej były drukowane ze względu na opłatę skarbową (która wynosiła tyle, ile cena formularza). Elementy składające się na formę (art. 101 i 1) Nazwa weksel Ostrzegamy uczestników obrotu wekslowego (to dokument, który podlega pewnemu rygorowi). Ma być użyta w samym tekście dokumentu, nie wystarczy zatytułować weksel. Wymóg ten spełniony, gdy nazwa weksel wpleciona w tekst przyrzeczenia! (zapobiega to fałszowaniu weksli). Język nazwy weksel : w tym, którym napisany został element przyrzeczenie, lub polecenie zapłaty. To wynika z naszego prawa, ale w niektórych systemach nazwa weksel nie jest wymagana. Art. 71 ustawy określa prawo właściwe do oceny formy. Tam, gdzie właściwe do oceny formy, tam gdzie dokonano podpisania, prawo tego państwa. Jeżeli weksel wystawiony w Anglii, trafi on do Polski, to stosujemy prawo tego państwa, gdzie go wystawiono! Bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty [własny, bezwarunkowe polecenie zapłaty (trasowany)] Weksel nie może opiewać na wartość niepieniężną. Wskazanie określonej ilości jednostek pieniężnych obowiązkowe waluty w danym państwie wymóg spełniony. Mogą to być jednostki obrachunkowe (np. PLN, $,, ). Musi być wskazana ilość jednostek przemiennych. Np. na dokonanie zapłata kwoty 10 mln i tyle wymóg oznaczenia sumy pieniężnej nie jest spełniony nie ma waluty, będzie nieważny, nie będzie uznany za weksel. Sumę wekslową piszemy dwa razy słownie i cyfrycznie, więc waluta może być określona w 1 miejscu (wystarczy raz!). Co gdy na wekslu w jednym miejscy 1000 zł, a w drugim 1000? Nie jest spełniony wymóg, bo nie wiadomo o jaką walutę chodzi. Co gdy waluta ta sama, ale inna kwota? Miarodajna jest suma, która jest napisana słownie. Co gdy dwa razy napisano słownie, lub liczbowo? Miarodajna jest kwota mniejsza. Nie będzie też wymóg spełniony, gdy będziemy przeliczać waluty np zł i 250 (m. in. dlatego, że kurs waluty się przecież waha). Suma wyrażona w dolarach, weksel był wystawiony w Kanadzie trzeba określić o jakie dolary chodzi art. 41 miarodajna waluta, która obowiązuje w miejscu płatność. Późniejsza zmiana waluty nie ma znaczenia weksel na polskie złote w 1994 roku, a miał być płatny po zmianie waluty po 1995 roku wymóg spełnienia, walutę przeliczamy zgodnie z ustawą o denominacji. Kwestia weksla in blanco wystawiony przed I 1995 roku, ale uzupełnienie po I 1995 roku może powstać pytanie na jaką walutę wypełnić? Weksel wystawiony przed I 1995, a miarodajna jest data wystawienia, więc stare złote? Wypełniany na stare złote i poddajemy denominacji? Ale weksel in blanco zabezpiecza stosunek podstawowy. Należy uzupełnić weksel nową walutą (nowym złotym) prze założeniu, że zobowiązanie ze stosunku podstawowego zostało zdenominowane (właściwe stanowisko). Polecenie /przyrzeczenie zapłaty musi być bezwarunkowe nie można uzależnić od warunku np. od tego, czy remitent zda egzamin z prawa cywilnego w sesji chodzi o nietamowanie obrotu. Niedopuszczalne jest uznanie skuteczności od zdarzenia przyszłego, niepewnego, w szczególności stosunku podstawowego! Np. zapłata zgodnie z umową xyz niedopuszczalne, bo byłoby uzależnione od skuteczności stosunku podstawowego xyz.

9 Zastrzeżenie informacji w wekslu też dopuszczalne w wekslu własnym dodano za wyroby spirytusowe to tylko zastrzeżenie informacji. Nazwisko trasata (ten kto płaci, tylko w wekslu trasowany) Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna. Wymóg ten spełniony, gdy na wekslu w odpowiednim miejscu będzie to oznaczenie osoba, która ma zapłacić; wymóg spełniony, gdy trasatem np. wymyślona spółka. Decyduje to, co jest na wekslu. Weksle piwniczne drugi wymyślonym trasatem. Art. 7 samo-zależności podpisu, czyli gdy jeden podpis nieważny, lub przez osobę niezdolną, to nie uchybia to ważności innych podpisów. Art. 3 ust. 2 kilka osób może występować roli trasata (kumulatywnie, lub alternatywnie). Oznaczenie terminu płatności Dzień, w którym weksel ma być zapłacony zgodnie z treścią dokumentu, bez względu czy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (termin zapłaty pierwszy dzień, w którym można żądać zapłaty). Cztery sposoby oznaczenia terminu płatności (art. 33 prawa wekslowego): A) Za okazaniem. Przedstawiamy trasatowi i przy przedstawieniu ma być płatny, może być przedstawiony w ciągu roku od wystawienia do zapłaty B) W pewien czas po okazaniu. Np. 10 dni po okazaniu, zaznaczy się pewien okres po upływie którego weksel ma być opłacony. Liczony (przy trasowanych) od dnia przyjęcia weksla przez trasata, a gdy odmówił od dnia protestu. Przy wekslu własnym posiadacz ma okazać weksel, wystarczy do tzw. Wizy i od tej wizy liczony jest czas, a gdy odmówił to od dnia protestu z powodu odmowy wizy. C) W pewien czas po dacie. Jeśli wystawca nie wskazał dnia, to liczymy po dacie od daty liczonej od daty wystawienia D) W pewnej dacie (oznaczonym dniu). Podajemy dzień, miesiąc, rok gdy brak określonego roku, przyjmujemy ten, w którym wystawiono weksel. Termin musi być możliwy np termin niemożliwy, wymóg oznaczenia nie będzie spełniony. Terminy inne niż powyższe (A, B, C, D) są niedopuszczalne (np. tydzień po wypowiedzeniu niedopuszczalne). Oznaczenie miejsca płatności Geograficzne wskazanie danej miejscowości miejsce płatności (gdzie weksel ma być zapłacony). Nie jest to równoznaczne z adresem, nie jest konieczne jego wskazanie (choć pożądane). Art. 87 prawa wekslowego gdy brak adresu, to lokal przedstawienia, a gdy brak, to lokal mieszkalny. Rzeczywiste istnienie danej miejscowości. Brak oznaczenia miejsca płatności (art. 2, 102 prawa wekslowego). Nazwisko remitenta Osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna znak, który kwalifikujemy jako nazwisko ta osoba nie musi istnieć, ale pewność obrotu wskazuje, że tekst ma wskazywać czy to weksel. Może być kilku uprawnionych. Remitentem może być wystawca weksla trasowanego (art. 3 ust. 1 prawa wekslowego). Weksel na własne zlecenie wystawiający i uprawniony jedna osoba (przy trasowanym). Art. 103 prawa wekslowego nie ma odesłania do art. 3 ust. 1 nie stosujemy tego do weksla własnego. Gdyby jedna osoba w wekslu własnym wskazana jako remitent i wystawiający nieważność.

10 Wymóg daty wystawienia Dzień, miesiąc, rok. Data wystawienia nie musi być prawdziwa, wystarczy że jest możliwa. Miejsce wystawienia Podanie nazwy miejscowości, nie musi być prawdziwa, ale możliwa. Można wskazać tylko jedną miejscowość. Podpis wystawcy Wystawca może być: osobą fizyczną, osobą prawną, ułomną osobą prawną. Jeśli wystawca jest osobą fizyczną podpis, lub poprzez pełnomocnika. Osobna prawna podpis osoby powołanej do reprezentacji. Ma być pod tekstem weksla, ewentualnie na rewersie (?) Czy ma być własnoręczny? Podpis to każdy znak, który oddany na dokonanie indywidualizuje podmiot, dopuszcza przyjęcie, że podpis może być mechanicznie odbity. W Polsce podpis musi być własnoręczny. Podpis to nie to samo co inicjały. Kwestia czytelności podpisu. Dwa stanowiska o Musi być czytelny, tak aby ustalić kto jest wystawcą (na podstawie podpisu) ułatwia to obrót. o Podpis nie musi być czytelny, wystarczy ze uczestnicy obrotu rozumieją znaczenie znaku Podpis - konkretny autor oświadczenia woli, zaznaczenie procesu oświadczenia woli. Będzie spełniać swoją funkcje identyfikacyjną, gdy podpis złożony i typowy będą takie same, a nie, że podpis na wekslu specjalnie czytelniejszy. Należy podpisywać się na wekslu tak, jak normalnie. Podpis może być nieczytelny - uchwałą Sądu Najwyższego z r. Prawo wekslowe i czekowe. Wykład 3 ( ) Forma weksla Art. 101 prawa wekslowego weksle własny zawiera nazwę, oznaczenie terminu płatności, suma, nazwisko emitenta, oznaczenie terminu i miejsce wystawienia, podpis Weksel trasowany art. 1 zawiera nazwę weksel, polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie trasanta osoby, która ma zapłacić, termin, miejsce płatności,datę i miejsce wystawienia, podpis wystawcy. Dokument niemający powyższych cech nie będzie uważany za weksel trasowany. Weksel własny Z elementów z art. 101 bezwzględnie konieczne: o Nazwa weksel; o Przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej; o Nazwisko remitenta; o Oznaczenie daty wystawienia; o Podpis. Ułatwienia ustawa przewiduje dla (pomaga zachować ważność weksla): o Oznaczenie miejsca wyznaczenia. Jeżeli nie ma osobnego oznaczenia miejsca wystawienia, to miejsce podane obok nazwiska wystawcy będzie uważane za nazwisko wystawienia. o Miejsce płatności. Jeżeli nie ma podanego miejsca płatności, to miejsce wystawienia będzie miejscem płatności

11 o Jeżeli w ten sposób nie da się określić dokument nie może być uznany za weksel własny Termin płatności ten element nie jest konieczny, bo z art. 102 wynika, że jeżeli nie określono, to weksel własny będzie płatny za okazaniem. Jeśli wystawca chce określić to jedynie w sposób określony w art. 33, a jeżeli nie zrobi tego w ten sposób dokument nie będzie uznany za weksel własny. Nie jest konieczne umieszczenie klauzuli na zlecenie. Zastrzeżenie na zlecenie nie jest konieczne. Musi być określona osoba uprawniona. Ustawa stanowi, że oba weksle (trasowany, własny) są wekslami na zlecenie, dodawanie zwrotu na zlecenie nie jest konieczne, a zamieszczenie takiej klauzuli może być kłopotliwe. Wystawca może wyłączyć klauzulę indosowania, za pomocą słów nie na zlecenie. Art. 513 kc (zarzuty przysługujące dłużnikowi). Obligatoryjne elementy: o Nazwa weksel; o Bezwarunkowe polecenie zapłaty; o Nazwisko trasata; o Nazwisko remitenta; o Oznaczenie daty wystawienia; o Podpis. Weksel trasowany Oznaczenia miejsca wyznaczenia i miejsca płatności te elementy są wymagane, ale ustawa ułatwia miejscowość podana obok nazwiska wystawcy będzie uznawana za miejsce wystawienia. Określenie terminu płatności nie jest w ogóle potrzebne, a weksel będzie płatny po okazaniu, ale jeżeli już coś art. 33. Klauzula nie na zlecenie jest zbyteczna, a nawet kłopotliwa. Forma kwestia czeku Art. 1 nazwa czek, bezwarunkowe polecenie zapłaty, oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko trasata, oznaczenie miejsca płatności, oznaczenie daty i miejsca wystawienia, podpis wystawcy. Art. 2 - jeżeli nie ma jednej z powyższych cech nie będzie uważany za czek. Różnice w stosunku do weksla trasowanego. Dwie różnice: o Nie ma remitenta, nie wymaga się określenia osoby uprawnionej. o Nie mówi się nic o określeniu terminu płatności. Czek zawsze jest płatny za okazaniem, przy przedstawieniu. Powinien być okazany w terminie 10 dni od daty wystawienia. Określenie innego terminu pociąga za sobą bezskuteczność takiej klauzuli. Bezwzględne konieczne: nazwa czek, nazwisko trasata, określenie daty wystawienia, nazwisko i podpis. Miejsce wystawienia i miejsce płatności nie są wymagane. W braku podania miejsca nazwisko obok podpisu wystawcy będzie miejscem wystawienia. Kilka miejscowości pierwsza miejscowość. Żadna miejsce wystawienia. Zachowanie wymogów formalnych czeku nie ma problemu, bo każdy bank wystawia książeczki czekowe. Nie sposób nie wypełnić dobrze czeku. Książeczki czekowe są po to, by ubezskutecznić fałszowanie czeku. Niekompletny dokument nie zawsze będzie całkowicie pozbawiony znaczenia prawnego. Czasem będzie mógł wyrażać inną czynność. Zachowanie formy konieczne do zawarcia zobowiązania wekslowego. Musi bycza chowana wymagana forma, to jest niezbędne. Ale zachowanie formy samo przez się nie przesądza, że zobowiązanie wyrażone w wekslu powstało. Bo forma jest konieczną przesłanką powstania, ale nie jedyną: zdolność do czynności prawnych

12 (zobowiązanie złoży osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nieskuteczne zaciągniecie zobowiązania - nieważność oświadczenia woli, czynność prawna nie będzie ważna). o Zdolność prawna jeżeli ten wymóg nie będzie zachowany, to będzie się to łączyć z niezachowaniem formy. Dokument uznany za weksel musi wskazywać osobę mającą zdolność do czynności prawnych. o Częściowa zdolność wymaga zgody osoby trzeciej (opiekuna). o Nieważne także treść weksla niezgodna z obowiązującą umową prawną (art. 58 kc). Zazwyczaj weksle wystawiane na tle stosunku podstawowego. Czynność prawna okazałą się nieważna zastosowanie art. 58 kc (nieważność czynności prawnej) także weksel w zakresie treści będzie nieważny, bo jest reguła, że jeżeli norma bezwzględnie obowiązującą dokonanie określonych czynności prawnych, to z niej wynika zakaz wszelkich czynności prawnych, jak ta czynność bezpośrednio zakazana. Przykład: sprzedaż narkotyków. Nieważność umowy sprzedaży i wszelkich wynikających z tego skutków. Dawniej były także ograniczenia dewizowe. Nie chodzi tutaj o problem kauzalności. Czynność z zakresu prawa wekslowego są czynnościami abstrakcyjnymi ich ważność nie zależy od kauzy. Zakazy dewizowe w tej chwili prawie zniknęły, ale dawniej było ich dużo i niejednokrotnie w danym przypadku była nieważna czynność podstawowa i czynność wyrażona w wekslu (obie czynności objęte tym samym zakazem) Przykład: na wekslu podpisała się osoba, jako pełnomocnik innej to też będzie skutkować mimo zachowania formy. Jest dokument weksla, a samo oświadczenie jest dotknięte wadliwością z powodu braku umocowania. Przykład: brak reprezentacji podpis składa jeden członek zarządu, a powinni działać we dwóch. Albo działa osoba, która nie jest już członkiem zarządu. Albo są wymagania postawione przez przepis szczególny. Ograniczenia wynikające z prawa pracy. Klauzule dodatkowe Weksel może zawierać inne postanowienia klauzule dodatkowe. Mogą pochodzić albo od wystawcy, albo od innych osób kryterium pochodzenia. Podział klauzul wekslowych według kryterium skuteczności Klauzule wekslowo-skuteczne (skuteczne według prawa wekslowego) Oznaczenie lokalu w którym trasat (w przypadku weksla trasowanego)/ wystawca ma zapłacić (umiejscowienie, domicyl). Dla oznaczenia wystarczy wskazanie miejscowości, nie trzeba podawać adresu lokalu. Jest pożądane określenie adresu. Może to zrobić wystawca, trasant. Art. 27 ust. 2 sytuacja, gdy adres jest w tej samej miejscowości, co miejsce zamieszkania trasata. Wniosek taki, że trasat może w każdej sytuacji taki adres wskazać, nie tylko w tej sytuacji wymienionej w art. 27 prawa wekslowego. Jeżeli adres nie zostanie podany ma zastosowanie art. 87 prawa wekslowego właściwym lokalem jest lokal przedsiębiorstwa/ mieszkanie w którym trasat, lub wystawca (weksel własny) mieszka. Umiejscowienie, domicyl (art. 4) - weksel może być zapłacony w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, lub miejsce zamieszkania trasata (dotyczy weksla trasowanego). Ma odpowiednie zastosowanie do weksla własnego. Osoba trzecia domicyliant. W przypadku weksla domicyliantowego ten skutek, że przedstawienie do zapłaty powinno nastąpić domicyliantowi, a jeżeli zapłata nie nastąpiła, to protest należało złożyć w miejscu zamieszkania domicylianta (prawo austriackie). W Hadze w 1912 roku zdecydowano się na przyjecie następującego rozwiązania > za weksel domicylowany uważany jest każdy weksel wskazujący osobę trzecią, która ma wyznaczyć osobę która ma zapłacić. To

13 rozwiązanie przyjęte w naszym prawie wekslowym z 1924 roku weksel może być płatny do osoby trzeciej w miejscu zamieszkania trasanta, bądź w innym miejscy. Na Konferencji Genewskiej podtrzymano rozwiązania przyjęte w Hadze, ale wyrażono to inaczej, zmienimy redakcje. Weksel domicylowany taki weksel, w którym jest wskazana osoba trzecia, która ma zapłacić za trasanta. Taka osoba może być wskazana, jeżeli miejsce zapłaty pokrywa się z miejscem zapłaty i jeżeli nie. Klauzula domicylu częsta w praktyce. Domicyliantem zazwyczaj jest bank. Domicyliant nie jest dłużnikiem wekslowym. Jego łączy z trasatem stosunek prawa powszechnego, czyli np. umowa rachunku bankowego i z tego stosunku będzie zobowiązany. Domicyliantem może być każda osoba trzecia, ale nie może być trasat (weksel trasowany) i wystawca (weksel własny). Dwóch domicyliantów problemy i spory. Właściwe rozwiązanie: jeżeli wskazanie pociąga za sobą dwa miejsca płatności naruszenie przepisu o wskazanie miejsca płatności. Klauzula zwolnienia się wystawcy weksla trasowanego od odpowiedzialności za przyjęcie weksla przez trasata. Klauzula zwolnienia się indosanta od odpowiedzialności za zapłatę. Dwie powyższe klauzule. Klauzule skuteczne, wywrą zamierzony skutek. Wystawca może zwolnić się od odpowiedzialności. Indosanci mogą zwolnić się od odpowiedzialności zarówno za przyjecie, jak i za zapłatę. Te klauzule są niemile widziane nazywane są klauzulami strachu taki weksel nie budzi zaufania, bank nie przyjmują tych weksli do redyskonta. Klauzula zakazu dalszego indosowania uprawniony (wierzyciel wekslowy) może indosować weksel i napisać zakaz dalszego indosowania. Indosant, który napisze będzie odpowiadać na rzecz indosariusza, od którego nabyto weksel. Indosant wobec dalszych nabywców nie będzie odpowiadał. Klauzula niemile widziana, jej zamieszczenie budzi wątpliwości co do rzetelności weksla. Klauzula wyłączająca indosowanie ( nie na zlecenie ). Wyłącza możliwość indosowania weksla. Zamienia weksel w papier wartościowy imienny. Może być przeniesiony tylko i wyłącznie w drodze przelewu (na innych, niż weksel papierem wartościowym). Regulacje zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim art. 41 UoKK weksel wręczony kredytodawcy powinien zawierać klauzulę nie na zlecenie chodzi o to, aby mógł być on przenoszony tylko w drodze przelewu dłużnik wobec cesjonariusza może podnosić wszelkie zarzuty, które miał wobec cedenta. Nie można ograniczyć możliwości podnoszenia zarzutów wobec cesjonariusza (art. 44). Jeśli wręczony byłby kredytodawcy w UoKK weksel bez nie na zlecenie, to kredytodawca ponosi odpowiedzialność. Jeżeli ktoś się posługuje wekslem w celu zabezpieczenia, dobrzej jest zamieścić klauzule nie na zlecenie. Art. 513 kc dłużnik może podnosić wszelkie zarzuty także w stosunku do cesjonariusza. Klauzula - zastrzeżenie oprocentowania w pewnych sytuacjach. Klauzula - zastrzeżenie zapłaty rzeczywistej w walucie zagranicznej. Weksel musi zawierać oznaczenie sumy pieniężnej. Wystawca może wskazać określoną ilość waluty, która ma obrót w jakimkolwiek państwie w chwili wystawienia. Do r. art. 358 kc stanowił, że z zastrzeżeniem wyjątków zobowiązania mogą być wyrażane tylko w złotych polskich zasada walutowości. Dotyczyła także zobowiązań wekslowych. Wyjątkiem art. 41 prawa wekslowego jeżeli weksel opiewa na walutę. która jest walutą miejsca płatności, to sumę wekslową można zapłacić w walucie krajowej według jej miejsca płatności w Polsce mógł być wystawiony weksel płatny w Polsce na walutę obcą. Wyłączał zastosowanie zasady walutowości. Prawo dewizowe liczne ograniczenia w zakresie obrotu dewizowego, m. in. obrót wekslowy. Przyjęto zasadę, że obrót wekslowy jest dozwolony z zastrzeżeniem ograniczeń w prawie dewizowym. Art. 41 całkowicie dopuszcza obrót wekslowy, w którym suma była wyrażona w walucie obcej, ale z prawa dewizowego wynikały pewne ograniczenia. Czy prawo dewizowe przewidując pewne ograniczenia, nie naruszało zobowiązań polskich? Nie, dlatego że w załączniku II konwencji był przepis przewidujący, że można uczynić odstępstwa, ze względu na swoje stosunku walutowe art. 7.

14 Od r. art. 358 kc ma inną treść założeniem jego jest dopuszczalność zaciągania na obszarze Polski zobowiązań w walucie obcej. Mogą być przepisy szczególne wprowadzające wyjątki od tej zasady. Takie wyjątki są w prawie dewizowym. Ograniczenia dotyczą stosunków z państwami trzecimi (innymi, niż państwa UE). Z art. 41 prawa wekslowego wynika, że jeżeli weksel opiewa na walutę inną, niż walutę miejsca płatności jeżeli posiadacz weksla (np. weksel własny) przedstawi go w terminie płatności wystawcy, weksel opiewa na walutę obcą, to wtedy wystawca może zapłacić w złotych polskich. Kurs z dnia płatności wszystko ok. (art. 41 prawa wekslowego). Ryzyko wahań kursowych ponosi Art. 41 zawiera jeszcze inny przepis jeżeli dłużnik dopuścił się zwłoki w zapłacie sumy wekslowej posiadać może żądać zapłaty sumy wekslowej w wysokości jej wartości. Zwłoka oznacza niedotrzymanie terminu płatności Przykład: weksel własny, posiadacz w terminie przedstawia do zapłaty 20 tys. dolarów, wystawca odmawia zgodnie z przepisem art. 41 posiadacz może wytoczyć powództwo, zażądać zapłatę 20 tys. dolarów. Jak uzyska orzeczenie, to na etapie egzekucji może zażądać zapłaty albo w złotych, albo według wartości według dnia płatności. Sąd badając klauzulę powinien upoważnić dłużnika do przeliczenia na walutę krajową. Problem na tle art. 41 czy wierzyciel wekslowy może skorzystać z niego już w pozwie zażądać zapłaty w pieniądzu polskim? Jedni mówią, że nie dłużnik ma wybór, ale przeważa pogląd, że powód już w pozwie może zażądać zapłaty i określić walutę. Klauzule przyjęcia weksla do zapłaty. Klauzule - zwolnienie od protestu. Klauzula - wykluczenie możliwości wystawienia weksla zwrotnego. Klauzula - adresat w potrzebie. Klauzula zawierająca ponumerowanie wturo-wpisów. Klauzule - oznaczenie osoby, u której znajdują się dalsze egzemplarze, lub oryginał. Klauzule uznawane za nienapisane według prawa wekslowego (zakazane przez prawo wekslowe i nakazuje uznać za nienapisane) Zastrzeżenie oprocentowania; Zwolnienie wystawcy weksla trasowanego od odpowiedzialności za zapłatę; Warunek, od którego uzależniono skuteczność indosu. Klauzule obojętne dla prawa wekslowego (ani nie zakazuje, ani nie łączy z nimi określonych skutków prawnych) Pokrycia. Waluty. Jeżeli zamieści się tą walutę możliwość przeliczenia odpada. Pozostaje tylko zapłata w walucie obcej, co jest niewygodne. W okresie międzywojennym ustawodawca skorzystał z wyłączenia tej klauzuli. Zawiadomienia Prawo wekslowe i czekowe. Wykład 4 ( ) Przyjęcie weksla trasowanego Dodatkowe klauzule Wywołujące skutki/ wekslowo skuteczne; Bezskuteczne/ zakazane; Obojętne z punktu widzenia prawa wekslowego i czekowego, ale mogą wywoływać skutki przewidziane powszechnego prawa cywilnego lub postępowania cywilnego. W pewnych sytuacjach skutki przewidziane w prawie wekslowym wywołuje zastrzeżenie oprocentowania wekslowo skuteczne

15 Z punktu widzenia terminu płatności o Za okazaniem. o Określone w dacie, w pewien czas po okazaniu w przypadku takich weksli nie można określić z góry precyzyjnie terminu rzeczywistej zapłaty dopuszcza się oprocentowanie sumy wekslowej. Wystawca może zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej. Musi wystawca określić stopę procentową. Odsetki należą się od daty określonej przez wystawcę, a jeżeli data nie została określona, to należą się od daty wystawienia. W oznaczonym terminie w pewien czas po dacie nie dopuszcza się zastrzeżenia odsetek. Jeżeli uczestnicy transakcji chcą zastarzeć oprocentowanie, to powinni do sumy, o którą im chodzi, dopisać ustalone odsetki i łączną tą sumę wpisać, jako sumę wekslową. Tych odsetek nie można mylić z odsetkami za opóźnienie należą się z mocy ustawy i nie trzeba ich zastrzegać. Klauzule uznane za niepisane klauzule. Zastrzegające warunek przy indosie klauzula zakazana, uważa się ją za nienapisaną. Wekslowo obojętne klauzule Pokrycia. Waluty. Czy taka klauzula może być uznana za warunek uznający skuteczność uzależnienia, lub skuteczności zapłaty? Zawiadomienia. Weksel gwarancyjny/depozytową ostrzega, że weksel był wystawiany w celu zabezpieczenia. Klauzule dodatkowe, które mogą się pojawić na czekach: Skuteczne o Umiejscowienie; o Domicyl; o Zastrzeżenie zapłaty rzeczywistej w walucie zagranicznej. o Zwolnienie od protestu protest jest przesłanką bezskuteczności niektórych czynności. Można zwolnić od protestu skutecznie o Zakreślenie ogólne, lub szczególne Francja, anglosaski zakreślenie ogólne to dwie linie między którymi nic się nie wpisuje albo słowo bankier, lub bank, co oznacza, że suma czekowa powinna być zapłacona stałemu klientowi banku, który jest trasatem. o Do rozliczenia/ do rozrachunku u nas często spotykana w czasach rozwiniętych rozwoju czekowego nie można wystawić gotówki na podstawie czeku, rozliczenie musi być bezgotówkowe. Niedopuszczalne, uznawane za nienapisane o Przyjęcie czeku przez trasata według prawa czekowego bank/trasat nie może długu przyjąć bank nie może być dłużnikiem według prawa czekowego. Nie ma przeszkód, aby trasat przyjął weksel, nawet to się zakłada. o Nie można na czek zastrzec oprocentowania sumy czekowej - każda taka klauzula będzie uznana za nienapisaną. o Wystawca nie może się skutecznie zwolnić od odpowiedzialności za zapłatę ktoś musi być pewnym dłużnikiem (ten kto posłużył się czekiem, to wystawca) Klauzule obojętne o Pokrycia; o Waluty Czekiem posługuje się ten, kto ma pieniądze, bo czek służy do zapłaty. Założeniem posłużenia się czekiem jest zawarcie umowy z określonym bankiem i zdeponowania określonej sumy.

16 o Zawarcie z bankiem umowy czekowej i na podstawie tej umowy zaczyna się bankowi wydawanie poleceń czek jest wystawiany na bank, jako trasata. Jest to regulowane przepisami prawa powszechnego. Samo istnienie umowy czekowej nie jest przesłanką ważności, jednak bez niej trudno sobie wyobrażać wystawienie czeku. Zawiadomienia. Przyjęcie weksla trasowanego U nas w obrocie rzadko występuje weksel trasowany. Istotą weksla trasowanego jest polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej wystawca poleca zapłacenie oznaczonej sumy pieniężnej. Jest oczywiste, że trasat nie może stać się dłużnikiem wekslowym tylko dlatego, że wystawca wskaże go w wekslu, jako trasata. Trasat stanie się dłużnikiem wekslowym, dłużnikiem głównym, gdy przyjmie skierowane do niego polecenie. Trasat, który przyjmie polecenie jest akceptantem i jest dłużnikiem głównym. Trasat nie przyjmuje weksla bez powodu. Przyjęcie weksla przez trasata jest spowodowany przez stosunek prawny. W tym stosunku jest zwykle tak, że trasat jest dłużnikiem wystawcy i ze względu na ten dług wystawca kieruje do niego polecenie zapłaty i wysokość odpowiada temu długowi i ze względu an stosunek trasat przyjmuje to polecenie. Wystawienie weksla trasowanego, przyjecie przez trasata powodowane jest przez stosunek między trasatem, a wystawcą (umowa kredytu, pożyczki, sprzedaży, lub innej umowy). Remitentem może być osoba trzecia, osoba wobec której wystawca jest z kolei dłużnikiem. Przykład: remitentem może być wytwórca towaru, którego sprzedażą zajmuje się sprzedawca, nabędzie towar od producenta, będzie jego dłużnikiem, może wstawić go do weksla trasowanego, jako remitenta i wręczyć mu jako weksel, zapłata należąca się wystawcy będzie zapłacona do rąk remitenta. Najczęściej remitentem jest wystawca weksel na własne zlecenie wystawcy. W państwach zachodnich do obiegu wchodzi weksel zaakceptowany, ale polskie Prawo wekslowe wychodzi z innego założenia do obiegu wszedł weksel trasowany niezaakceptowany, nieprzyjęty. Przyjecie takiego weksla jest bardzo istotne jeżeli trasat przyjmie taki weksel, to weksel nabierze wartości, dochodzi nowy dłużnik, dłużnik główny akceptant. Jeżeli trasat odmówi przyjęcia (protest sporządzany przez notariusza), to posiadacz takiego weksla może dochodzić zapłaty sumy wekslowej do razu. Dla posiadacza weksla nieprzyjętego istotne znaczenie ma wyjaśnienia, czy on zostanie przyjęty, czy też nie. o Jeżeli zostanie przyjęty weksel nabierze wartości. o Jeżeli nie zostanie przyjęty posiadacz uzyska możliwość zapłaty od razu bez terminu płatności Według art. 21 prawa wekslowego Posiadacz weksla o Przedstawienie do przyjęcia następuje zawsze trasatowi on decyduje, czy przyjmie weksel, czy nie (czy stanie się dłużnikiem wekslowym, czy nie). Każdy weksel powinien być przedstawiony do przyjęcia nawet weksel domicylowany. Także przedstawiciel/ pełnomocnik trasata może złożyć oświadczenie. Przedstawienie do przyjęcia musi być zawsze trasatowi, a gdy jest domicyl domicyliantowi. o Przedstawienie weksla do płatności trasatowi powinno nastąpić w jego miejscu zamieszkania/ siedzibie (osoby prawne). Przedstawienie może nastąpić, aż do terminu płatności. o Weksel płatny za okazaniem przedstawienie go do przyjęcia nie ma sensu jest płatny przy okazaniu, a to okazanie powinno nastąpić ciągu roku od wystawienia. W każdym czasie można się domagać zapłaty. o To rozwiązanie z art. 21 jest niemożliwe do zastosowanie w odniesieniu do weksla płatnego w pewien czas po okazaniu ten czas jest liczony od dnia przyjęcia weksla trasowanego, lub od dnia protestu. o Art. 23 weksel płatny w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiany do płatności w ciągu roku od dnia wystawienia. o Posiadacz weksla niezaakceptowanego może trasatowi przedstawić weksel do zapłaty, ale nie musi to jest jego wolna decyzja. Nie łączą się z tym żadne negatywne konsekwencje według prawa wekslowego. Jeżeli posiadacz weksla nie przedstawiłby go w terminie do zapłaty, to wtedy poniósłby negatywne konsekwencje, ale jeśli nie przedstawi weksla do przyjęcia, to może czekać do nadejścia terminu.

17 o Z art. 21 wynika, że posiadacz weksla nieprzyjętego może go przedstawić do przyjęcia, ale nie musi. Od tej reguły istnieją wyjątki zarówno w kierunku zakazującym przyjęcia jak i nakazującym Zakazy przedstawienia do przyjęcia: na każdym wekslu wystawca może zastrzec, że nie może być przedstawiona do przyjęcia przed określonym terminem. Może napisać nie przedstawiać do przyjęcia przed xyz ustawodawca wychodzi z założenia, że wystawca weksla jest dobrze zorientowany w stosunkach, które go łączą z trasatem i przed określonym dniem wystawca na pewno weksla nie przyjmie. Aby nie narazić się na odpowiedzialność zwrotną wystawca pozwala na zamieszczenie takiej klauzuli. Jeśliby przed takim terminem posiadacz przedstawił weksle i trasat przyjął, to przyjęcie wywoła wszystkie skutki, ale odmowa nie pociągnie za sobą skutków, jakie normalnie pociąga odmowa. Wystawca może w ogóle zabronić weksla do przyjęcia. Prawo wekslowe pozwala zamieścić klauzulę zakazuje wystawienia weksla do przyjęcia. W sytuacjach można przewidzieć, że trasat odmówi, to wystawca może posłużyć się wekslem bez narażania się na ryzyko odpowiedzialność regresowej bez nadejścia terminu płatności. Zamieszczenie takiej klauzuli niedopuszczalne w trzech sytuacjach: Jeśli weksel jest płatny w pewien czas po okazaniu datę się ustala tutaj licząc od dnia przyjęcia, lub dnia protestu z powodu odmowy przyjęcia. Niemożliwe także wtedy, gdy miejscem płatności jest inne miejsce zamieszkania, niż miejsce zamieszkania trasata. Klauzula domicylu. Nakazanie przyjęcia weksla. Wyjątki o W pewien czas po okazaniu konieczne, aby określić termin płatności. o Także wystawca może zamieścić klauzule nakazująca wystawienie weksla do przyjęcia. Może to być z oznaczeniem daty, lub bez oznaczenia daty. Podobną możliwość mają indosanci. Nakaz wystawienia weksla do przyjęcia ma na celu ustanowienie domicyliata, przygotowanie domicyliata do zapłaty. Jeżeli weksel powinien być wystawiony do przyjęcia, albo był złożony protest skutkiem jest utrata przez właściciela poszukiwania zwrotnego. Jeżeli ten nakaz wynika z ustawy. Jeżeli nakaz był zastrzeżony przez wystawcę, chyba, że z treści danego nakazu wynika, że wolą wystawcy przy zamieszczaniu tej klauzuli była chęć uwolnienia się od odpowiedzialności wówczas niedopełnienie tego wymagania narzuconego przez wystawcę spowoduje, że wystawca nie będzie odpowiadał za przyjęcie, a jedynie za skutek. We wszystkich pozostałych przypadkach pociąga możliwość poszukiwania zwrotnego skutek jakby nakaz pochodził z mocy ustawy. Inaczej, gdy nakaz pochodzi od indosanta i nie uczyniono mu zadość nie ma możliwość poszukiwania zwrotnego. Dokonywanie przyjęcia Jeżeli weksel zostanie przedstawiony do przyjęcia nawet w ostatnim dniu, to trasat może zażądać przedstawienia mu weksla do przyjęcia nawet nazajutrz. A chodzi o danie trasatowi czasu do namysłu powinien mieć możliwość przedstawienia weksla nazajutrz. Należy go przedstawić tak, aby miał możliwość trasat zapoznać się. Oświadczenie o przyjęciu powinno być napisane na samym wekslu. Praktyka, że można dokleić przedłużek (dokleić karteczkę), ale przyjecie nie może nastąpić na przedłużku. Każdy może sporządzić odpis weksla. Niektóre oświadczenia mogą być składane na odpisie, ale przyjęcia nie można sporządzić na odpisie. Odpisu nie można mylić. Weksle trasowane mogą być sporządzone w kilku jednobrzmiących egzemplarzach, tyle że one musza być ponumerowane jeżeli nie będą traktowane jako osobne, kolejne weksle. Przyjęcie można wyrazić dowolnymi słowami, byle one wskazywały na zamiar akceptacji. Najczęściej pisze się przyjmuje, akceptuje.

18 Regułą interpretacyjna, zgodnie z którą sam podpis trasata na przedniej stronie oznacza przyjęcie. W praktyce jest to w poprzek pisane. Przyjęcie można złożyć także na odwrocie, przedniej stronie, ale wtedy musi użyć słowa oznaczające akceptację. Podpis trasata - analogicznie do podpisu wystawcy. Może być podpis nieczytelny, jeżeli dany uczestnik odbiera dany znak, jako podpis wyrażający nazwisko trasata. Może się zdarzyć, że dojdzie do rozbieżności pomiędzy oznaczeniem trasata, a osobą (okazującą weksel) - osoba zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż. o Rygoryzm prawa wekslowego - jest weksel nieskuteczny (zmiana nazwiska i inne nazwisko na wekslu), bo jednym z przejawów jest to, że o treści zobowiązań wekslowych decyduje sam tekst weksla, a okoliczności leżące poza treścią weksla nie maja znaczenia. Jan to nie Janusz. o Ale rygoryzm pełni określone funkcje zabezpieczenie obrotu. o Gdybyśmy przyjęli, że nie doszło do przyjęcia pozostałe osoby by i tak odpowiadały bezpieczeństwo obrotu nic by nie zyskało Ci inni podpisani nie mieliby regresu - akceptant jest na końcu. o Co wystarcza? Wystarcza na wekslu samo nazwisko, ale co jeżeli trasat nazywa się Kowalski? Problem z ustaleniem tożsamości bez odwoływaniem się do innych okoliczności. Dopuszczalne przyjęcie częściowe. Weksel opiewa na 100 tys. to trasat może napisać przyjmuje do 50 tys. trasat stanie się dłużnikiem co do części sumy, a co do części sumy dojdzie do domowy. Każdego innego odstępstwa przy przyjęciu, niż przyjecie częściowe ustawa nie akceptuje posiadacz po dokonaniu protestu może dochodzić odszkodowań zwrotnych. Przyjęcie nie jest bez znaczenia. Jeżeli trasat napisze przyjmuje, ale zapałce tego i tego takie przyjecie oznaczałoby odmowę, ale trasat odpowiada według tego tekstu odmiennego. Posiadacz ma możliwość poszukiwania zwrotnego i ma możliwość dochodzenia zapłaty sumy wekslowej także od trasata według tego odmiennego oświadczenia. Niedopuszczalne przyjęcie pod warunkiem jeśliby trasat napisał przyjmuje, jeśli wystawca dokona taką i taką umowę, tego i tego dnia przyjęci nieskuteczne. Czy w takim przypadku trasat odpowiada zgodnie z tekstem czy odpowiada warunkowo? Przyjęcie warunkowe jest całkowicie bezskuteczne trasat nie odpowiada nawet warunkowo art. 26. Prawo wekslowe jest wrogo nastawione do warunku bo warunek wprowadza niepewność. Przyjęcie decyzją bardzo ważną możliwa sytuacja, że ktoś zaakceptuje weksel przedstawiony mu do przyjęcia, a potem to przyjęcie przekreśli. W takiej sytuacji ustawodawca stanowi, że przekreślenie oznacza odmowę przyjęcia jeżeli zostało dokonane przed zwróceniem. Ale jeśliby trasat mimo przekreślenia przyjęcia, że przyjął weksel, to wobec tej osoby zawiadomionej przez siebie odpowiada zgodnie z tekstem odpowiedzialność wekslowa. Skutkiem przyjęcia powstanie odpowiedzialności wekslowej trasata. Trasat zobowiązany do zapłaty sumy oznaczonej w terminie płatności. Jeśli trasat nie zapłaci weksla w terminie, to jest zobowiązany do zapłaty oprócz sumy wekslowej odsetek, odsetek za opóźnienie (w Polsce odsetki ustawowe; odsetki należą się od terminu płatności tego terminu wskazanego na wekslu). Można domagać się od akceptanta zapłaty kosztów protestu i wszystkich innych związanych z dochodzeniem sumy wekslowej. Można domagać się prowizji komisowej, która w braku umowy wynosi 1/6 (?) weksla i nie może przekroczyć tej stopy. Prowizja komisowa ryczałt należący się posiadaczowi, za określony dług miał otrzymać sumę wekslową, ale jej nie dostał i musiał się postarać o inną sumę w to miejsce ten ryczał ma pokryć ten uszczerbek związany z poszukiwaniami tej sumy. Jeżeli nie jest ona określona w inny sposób 1/6 od 1%. Prowizja może być określona na samym wekslu, ale nie może przekroczyć 1/6 1%. Prawo wekslowe i czekowe. Wykład 5 ( ) Indos Indos własnościowy art prawa wekslowego. Sposób przeniesienia weksla i praw z weksla. Przeniesienie własności dokumentu i praw inkorporowanych w dokumencie.

19 Indos pełnomocniczy art sposób ustanowienia pełnomocnictwa do wykonywania praw z weksla. Indos zastawniczy 19 - sposób ustanowienia zastawu na prawach z weksla. Indos zwrotny, powierniczy (doktryna i orzecznictwo). Indos własnościowy Art prawa wekslowego Sposób przeniesienia praw z weksla/ weksla Dwa znaczenia indosu Węższe znaczenie indosu oświadczenie woli uprawnionego skierowane na przeniesienie własności weksla i praw własności z weksla na indosatariusza. Oświadczenie musi być napisane na dokumencie weksla, albo na przedłużku, albo na odpisie. Sam dokument weksla jest dokumentem niedużym i mało jest miejsca na składanie na nim oświadczeń. Aby umożliwić składanie indosów można połączyć z wekslem przedłużek (kartę dodatkową) i tam można pisać ze skutkami dla prawa wekslowego indosy. Każdy posiadacz może sporządzić odpis weksla. Należy zaznaczyć gdzie odpis się kończy i gdzie znajduje się oryginał i na odpisie tak sporządzonym można skutecznie sporządzać indosy. Jeżeli na oryginale weksla będzie zaznaczone odtąd indosy tylko na odpisie można zamieścić indosy na odpisie. W szerszym znaczeniu to zdarzenie, na podstawie którego przechodzi własność z weksla. Elementem zdarzenia jest wydanie weksla. Sama konstrukcja zdarzenia i inne elementy to wszystko jest przedmiotem sporu różnych ujęć. Indos imienny/ pełny oświadczenie woli indosanta skierowane na przeniesienie weksla, podpis indosanta i określenie osoby indosatariusza. Indosatariuszem może być każda osoba, która ma zdolność prawną, a także osoba, która figuruje już na wekslu i to nawet w charakterze dłużnika. Indosować można nawet na trasata i na każdego innego dłużnika indosanta. Wygaśnięcie prawa i obowiązku jeżeli prawo i obowiązek zejdą się w jednej osobie konfuzja. Indos in blanco nie określa imiennie indosatariusza. On wskazuje jako uprawnionego posiadacza weksla. Weksel in blanco może być przenoszony tak jak papiery wartościowe na okaziciela przez przeniesienie własności dokumentu dochodzące do skutku przez wydanie dokumentu. Weksel in blanco może być przeniesienie przez wydanie dokumentu. Indosy in blanco dość często pojawiają się w praktyce. Indos in blanco może obejmować: oświadczenie woli indosanta, podpis, ale może się sprowadzać do samego podpisu (ale tylko wtedy, gdy jest złożony na odwrocie weksla albo na przedłużku). Sam podpis na odwrocie jest traktowany, jako weksel in blanco. Weksel nie może być papierem wartościowym na okaziciela. Indos na okaziciela. Indos zwrotny indos na osobę, która juz wcześniej indosowała. Taki układ rzutuje na regresy, wpływa na układ regresów. Zamiar przeniesienia można wyrazić za pomocą dowolnego wyrażenia to może być każdy termin, byleby jednoznacznie wskazywał na zamiar przeniesienia praw z weksla. Można napisać indosuje na tego, albo ustępuję na rzecz tego. Ma być podpis indosanta. To ma być taki znak, który dla przeciętnego uczestnika obrotu przedstawia się jako znak własnoręczny, przedstawia znaczenie nazwiska. Może być to podpis niewyraźny. Indos nie może być warunkowy wrogość prawa wekslowego do warunku. Chodzi o to, aby obiekt weksla był łatwy, pewny, aby nie powstawały spory. Nie można wystawić weksla pod warunkiem. Dokument taki nie będzie uważany za weksel. Nie można przyjąć weksla trasowanego pod warunkiem. Ustawa zakazuje dodanie warunku do indosu, ale sankcja jest inna, niż we wcześniej wspomnianych przypadkach. W razie dodania warunku do indosu warunek taki uważa się za nienapisany, niezastrzeżony klauzula taka uważana jest za nienapisaną.

20 Art. 54 kc (warunek przy czynności prawnej) - warunek zawieszający nieważność czynności prawnej (zasada autonomii woli. A w prawie wekslowym zawsze warunek uważa się za niezastrzeżony. Prawo wekslowe nie dopuszcza indosu częściowego. Można dokonać takiego, który obejmuje całą wierzytelność wekslową. W razie dokonania indosu częściowego sankcją jest nieważność indosu, czyli tak jakby indosu nie było. Art. 51 prawa wekslowego przyjęcie częściowe. Indos nie musi być datowany (ale może). Indos własnościowy w szerokim tego słowa znaczeniu jako zdarzenie, na podstawie którego następuje przeniesienia weksla. Elementem tego zdarzenia jest wydanie weksla/ dokumentu. Powstają kontrowersje czy są potrzebne dalsze elementy i jaką konstrukcję prawną ma to zdarzenie. Teoria przekazu w przypadku indosu dochodzi do drugiego przekazu. Koncepcja łączona z wekslem trasowany (oparty na konstrukcji przekazu pierwszy przekaz pochodził od wystawcy, drugi przekaz w postaci indosu pochodził od indosanta). Ten, kto podpisuje się na wekslu składa ofertę do nieoznaczonego kręgu osób. Można było postawić zarzut - gdzie tu jest przeniesienie weksla i przeniesienie praw z weksla. Koncepcja przeniesienia weksla pod warunkiem rozwiązującym w postaci wykupienia weksla przez indosanta. Koncepcje według których w przypadku indosu dochodzi do przeniesienia w drodze umowy między indosantem, a indosatariuszem. Wydanie dokumentu. <właściwa koncepcja> Indos w szerokim tego słowa znaczeniu umowa miedzy indosantem, a indosatariuszem. Oświadczenie woli indosanta - określona forma i treść, a oświadczenie indosatariusza może być złożona w sposób dorozumiany. Funkcje indosu (trzy) Funkcja przenośna służy do przeniesienia. Funkcja legitymacyjna będzie uważany za prawnego posiadacza. Domniemanie kto ma weksel fizyczne władanie wekslem. Nieprzerwany szereg indosów wskazujący na tego, kto włada wekslem jako uprawniony. Art. 16 ust. 2 pierwszy indos pochodzi od remitenta, drugi od indosatariusza z I indosu. O łańcuchu nieprzerwanego ciągu indosów decyduje kolejność nazwisk. Jeżeli ktoś włada wekslem i wykazuje swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, to oznacza to ziszczenie się podstawy domniemania przedstawionego w tym przepisie. Wniosek domniemania będzie uważany za prawnego posiadacza oznacza, że tego, kto włada i wykazuje swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów należy uważać za właściciela weksla. Domniemanie usuwalne wykazując, że mimo ziszczenia się podstawy domniemania wniosek jest ostatecznie bezpodstawny. Legitymacja formalna istnienie domniemania prawnego na rzecz tego, kto ma weksel (art. 16 ust. 1). Funkcja gwarancyjna Nemo plus iuris nikt nie może nabyć więcej praw, niż miał zbywca; obowiązuje w prawie wekslowym. Czasem przełamywana w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa obrotu. Wyjątkowo dopuszcza się nabycie od nieuprawnionego. Chodzi o ochronę nabywcy do pewnych stanów uzasadniających to zaufanie. Konflikt między rzeczywiście uprawnionym, a nabywcą rozstrzyga się na rzecz nabywcy. Jeżeli dojdzie do nabycie przez nieuprawnionego, to ten konflikt interesów rozstrzyga się na rzecz osoby, która działała w zaufaniu do pewnego stanu. Nabycie od nieuprawnionego art. 16 ust. 2. Nabywca nie będzie musiał zwrócić uprawnionego. Będzie musiał zwrócić, gdy przy nabyciu był w złej wierze, albo dopuścił się rażącego niedbalstwa. Przesłanki zastosowania art. 16 ust. 2: o Utrata posiadania nad wekslem przez uprawnionego. Przyczyna utraty jest obojętna. o Inna osoba musi zbyć ten weksel na zasadach prawa wekslowego. W drodze indosu, lub przez wręczenie weksla zaopatrzonego weksel in blanco.

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Autor: Lidia Bagińska Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ő 1. Historia weksla i prawa wekslowego I. Powstanie weksla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15. Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str. 21

Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15. Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str. 21 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15 Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str. 21 1.1. Istota weksla i jego rodzaje str.

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA 1. CECHY WEKSLA Weksle posiadają następujące cechy: a) bezwarunkowość przy wystawianiu weksla wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że albo sam zapłaci sumę wymienioną na wekslu (przy wekslu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 10/04

Uchwała z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 10/04 Uchwała z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 10/04 Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Banku

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 288/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 309/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 marca 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 107/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM.

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. W praktyce handlu zagranicznego istnieje duża różnorodność w kształtowaniu formy wzajemnych rozliczeń. Wynika ona z gry interesów pomiędzy partnerami umowy

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE DOTYCZĄ WARTOŚCI FAKTURY POWYŻEJ 15 000 ZŁ. Obrót bezgotówkowy polega na regulowaniu rachunków między przedsiębiorcami za pośrednictwem banku, który na polecenie dłużnika przenosi

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 54/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego:

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego: Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI 1 Tytuł rozdziału Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Warunki jakim powinny odpowiadać weksle

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.

Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r. Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.), która była nowelizowana tylko raz - zmiany wprowadzono w art. 96 w roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r. Sygn. akt III CZP 54/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r. 1. Czy nieważny jest weksel własny wystawiony przez osobę

Bardziej szczegółowo

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Weksel jest instytucją prawa handlowego wykształconą w połowie XII w. we Włoszech, jako środek płatniczy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 273/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe TYTUŁ I. Weksel trasowany DZIAŁ I. Wystawienie i forma wekslu

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe TYTUŁ I. Weksel trasowany DZIAŁ I. Wystawienie i forma wekslu Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, z 2012 r. poz. 1529, z 2015 r. poz. 978,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz w regulacjach prawnych dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Środek płatniczy; Miernik wartości; Środek tezauryzacji; Zainteresowanie władzy pieniądzem Uzasadnienia polityczne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 355/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt II CSK 845/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 283, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE. TYTUŁ I Weksel trasowany. Dział I Wystawienie i forma wekslu

USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE. TYTUŁ I Weksel trasowany. Dział I Wystawienie i forma wekslu Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282, z 2006 r. Nr 73, poz. 501. TYTUŁ I Weksel trasowany Dział I Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia)

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia) Miejscowość, Data DEKLARACJA WEKSLOWA Do weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez:............., (pełna nazwa firmy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) który jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 485/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2007 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy:

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) Deklaracja wekslowa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r., III CK 520/04

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r., III CK 520/04 Wyrok z dnia 5 maja 2005 r., III CK 520/04 Poręczyciele na wekslu in blanco nie mogą powoływać się na jego nieważność jako podstawę zwolnienia z odpowiedzialności wekslowej z tego powodu, że remitent po

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa STANOWISKO OBLIGATARIUSZA SPÓŁKI PBG S.A. z siedzibą Wysogotowie Dotyczy: Wniosku PBG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wysogotowie (

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO Badanie kontrahenta przed zawarciem umowy pozwala na ograniczenie ryzyk handlowych we z kontrahentem krajowym i europejskim oraz dostosowanie adekwatnych. N Firma nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym UMOWA LOCK-UP zawarta w [miejscowość] pomiędzy: HubStyle S.A. z siedzibą w [ ], adres: [ ], ulica [ ], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [ ] zł, kapitał wpłacony [ ] zł), zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 62 USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa eksportowa Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa Title of the presentation eksportowa Date przykład # 2 Przykład akredytywy eksportowej Treść akredytywy (komunikat MT 700) List przewodni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Do Wykonawców Wrocław 05.08.2014 r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.000.000 zł oraz do wysokości 90.000.000 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 listopada 2000 r., III CZP 39/00

Uchwała z dnia 16 listopada 2000 r., III CZP 39/00 Uchwała z dnia 16 listopada 2000 r., III CZP 39/00 Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Domińczyk (sprawozdawca) Sędziowie SN: Zbigniew Kwaśniewski, Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku F.K.

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) odmawia podjęcia uchwały.

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) odmawia podjęcia uchwały. Sygn. akt III CZP 55/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 września 2009 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CNP 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 maja 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRAWO CZEKOWE (tekst ujednolicony - Stan prawny na 5 maja 2008 r.)

PRAWO CZEKOWE (tekst ujednolicony - Stan prawny na 5 maja 2008 r.) Opracowano na podstawie: Dz.U.1936.37.283 Dz.U.1938.89.604 Dz.U.1948.24.161 Dz.U.1950.50.459 Dz.U.1971.12.115 Dz.U.1982.16.125 Dz.U.1985.23.100 Dz.U.1990.72.422 Dz.U.1994.84.386 Dz.U.1997.88.554 Dz.U.2006.73.501

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo