Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury"

Transkrypt

1 Tabela nr 1 Lp. Zawód Źródła prawa 1. Adwokat samorząd zawodowy: tak 2. Agent celny Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 117, poz. 1223) Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622) 3. Aktuariusz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2055) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2054) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz.1151) 4. Animator kultury Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1999 r. Nr

2 26, poz. 234) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, z późn. zm.) 5. Archeolog Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) 6. Architekt (uprawnienia budowlane) samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 7. Bibliotekarz (grupa zawodowa bibliotekarzy) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419) Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 8. Biegły rewident Ustawa z dnia 13 października 1994 o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359)

3 samorząd zawodowy: tak 9. Detektyw Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110), licencja 9a Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1654). 10. Doradca inwestycyjny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 68, poz. 478) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 68, poz. 484) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 11. Doradca podatkowy Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym (Dz.U. z

4 samorząd zawodowy: tak 2002 r. Nr 107, poz. 941) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 107, poz. 940) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2065) 12. Doradca zawodowy, ale licencja po spełnieniu określonych warunków Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2393) 13. Farmaceuta/Aptekarz Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) samorząd zawodowy: tak 14. Funkcjonariusz celny (Członkowie SłuŜby Celnej) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie słuŝby przygotowawczej w SłuŜbie Celnej (Dz.U. z 2000 r. Nr 36, poz. 407, z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.)

5 15. Geodeta 16. Geolog (brak listy zawodów; XII kategorii prac, kaŝdej odpowiada inny wymóg kwalifikacji) 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2003 r. Nr 143, poz.1396) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 865) 17. Geofizyk (12 kategorii prac, kaŝdej odpowiada inny wymóg kwalifikacji) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 865) 18. InŜynier budownictwa Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) 2b) mostowej; 2c) kolejowej; 2d) wyburzeniowej; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

6 2e) telekomunikacyjnej; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia budowlane) samorząd zawodowy: tak tytuł prawny podlegający ochronie: tak 19. Konserwator linii kolejowych, wyciągów narciarskich, zjeŝdŝalni grawitacyjnych Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr. 122, poz. 1321) tytuł podlegający ochronie prawnej: nie 20. Konserwator zabytków ; uprawnienia budowlane dla osób kierujących robotami Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) 20 a Księgowy (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

7 egzamin zawodowy: w zaleŝności od kwalifikacji (nie/tak) Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.) 21. Lekarz samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) 22. Lekarz dentysta samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) 23. Lekarz weterynarii Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567) samorząd zawodowy: tak 24. Makler giełd towarowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosków o wpis na listę maklerów giełd towarowych

8 (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 905) Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019) 25. Makler papierów wartościowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U r. Nr 67, poz. 478) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 26. Maszynista kolei liniowych, wyciągów narciarskich zjeŝdŝalni grawitacyjnych Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321) tytuł podlegający ochronie prawnej: nie 27. Muzealnik (grupa zawodowa muzealników) Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 233) 28. Napełniający zbiorniki przenośne Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321)

9 29. Nauczyciel Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN Nr 4, poz. 20) Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz.Urz. MEN z 2001 r. Nr 3, poz. 18) Porozumienie pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN Nr 3, poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŝszego wykształcenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych placówek kształcenia artystycznego (Dz.U. z 2002 r. Nr 14, poz. 135) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2001 r. Nr 50, poz. 523) 30. Nurek 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o

10 Ustawowy katalog zawodów jest szerszy Nurek I, II i III klasy Nurek saturowany Kierownik prac podwodnych I i II klasy Operator systemów nurkowych uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2053) 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, ksiąŝeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.) 31. Pośrednik pracy, ale licencja po spełnieniu określonych warunków Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2393) 32. Pośrednik w obrocie nieruchomościami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136)

11 33. Pracownik socjalny Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1217) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 954) 34. Przewodnik turystyczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Dz.U. z 2006 r. Nr 15, poz.104) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, poz. 824) 35. Psycholog dla psychologów staŝystów, ale egzamin dla poszczególnej specjalizacji Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 773) samorząd zawodowy: tak 36. Radca prawny Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) samorząd zawodowy: tak

12 37. Rzeczoznawca majątkowy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) 38. Rzeczoznawca samochodowy Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321) 38a Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolnospoŝywczych Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych (Dz. U. z 2005 r. tekst jednolity Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolnospoŝywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 300, z późn. zm.) 39. Syndyk Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z

13 dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka (Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 605) 40. Technik budownictwa Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 860) 41. Tłumacz przysięgły Ustawa dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) 42. Urbanista samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 43. Zarządca nieruchomości Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania

14 uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) 44. Zawody medyczne, z wyłączeniem lekarza i lekarza dentysty (por. pkt 21 i 22 niniejszej tabeli): Ratownik medyczny Pielęgniarka PołoŜna Asystentka stomatologiczna Diagnosta laboratoryjny Dietetyk Felczer Fizjoterapeuta Higienistka szkolna Higienistka stomatologiczna Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Logopeda MasaŜysta Opiekunka dziecięca Ortoptysta Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masaŝysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz.U. z 2005 r. Nr 26, poz. 217) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) Ustawa z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany ustawy o zawodzie felczera (Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2017)

15 Protetyk słuchu Technik analityki medycznej Technik dentystyczny Technik elektroradiolog Technik farmaceutyczny Technik optyk Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy egzamin zawodowy: tylko lekarze samorząd zawodowy: tak lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i połoŝne 45. Zawody związane z dozorem jądrowym i ochroną radiologiczną: Inspektor dozoru jądrowego Inspektor dozoru radiologicznego Dozymetrysta reaktora badawczego Kierownik reaktora badawczego Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1154) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 21, poz. 173) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Kierownik zmiany reaktora badawczego Operator akceleratora stosowanego do celów innych niŝ medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do

16 teleradioterapii Operator reaktora badawczego Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi Starszy dozymetrysta reaktora badawczego Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy 46. Zawody związane z dozorem technicznym w transporcie: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321) Konserwator dźwignic specjalistycznych kolejowych Konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych Konserwator urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych Maszynista dźwignic specjalistycznych kolejowych Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróŝniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych Maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładunkowych

17 47. Zawody związane z górnictwem: patrz załącznik nr 1 do wymienionego obok Rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego 48. Zawody związane z komunikacją radiową: Operator GMDSS Operator łączności Operator radioelektronik GMDSS Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 2005 r., tekst jednolity, Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.) 29 sierpnia 2006 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1407) Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) Operator radiotelefonista VHF Operator radiotelefonista w radiowej słuŝbie lotniczej 49. Zawody związane z leśnictwem (członkowie SłuŜby Leśnej): InŜynier leśnictwa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni słuŝbowych oraz zasad wynagradzania w SłuŜbie Leśnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 123) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

18 Technik leśnik (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) 50. Zawody związane z ochroną fizyczną i zabezpieczeniem technicznym: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221) Pracownik ochrony fizycznej Pracownik zabezpieczenia technicznego, licencja 51. Zawody związane z poŝarnictwem: InŜynier poŝarnictwa Technik poŝarnictwa StraŜak Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 110) 52. Zawody związane z ratownictwem górniczym: Ustawa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2002 r. Nr 98, poz. 838)

19 Mechanik sprzętu ratowniczego Ratownik górniczy 53. Zawody związane z ruchem lotniczym: Personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych: o pilot samolotowy turystyczny o pilot samolotowy zawodowy o pilot samolotowy liniowy o pilot śmigłowcowy turystyczny o pilot śmigłowcowy zawodowy o pilot śmigłowcowy liniowy o pilot wiatrakowcowy turystyczny o pilot wiatrakowcowy zawodowy o pilot sterowcowy liniowy o pilot sterowcowy zawodowy o pilot balonu wolnego o pilot szybowcowy o nawigator lotniczy o mechanik pokładowy o radiooperator pokładowy Skoczek spadochronowy zawodowy Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego 2 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1603) 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1626) 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1524, ze zm.) 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 168 poz. 1637, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1407) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696) Kontroler ruchu lotniczego Dyspozytor lotniczy Informator słuŝby informacji powietrznej Operator tankowania statków powietrznych

20 54. Zawody związane ze sportem: Instruktor dyscypliny sportu Instruktor odnowy biologicznej Instruktor rekreacji ruchowej Instruktor sportu osób niepełnosprawnych MenedŜer sportu, dyscyplin sportowych i organizacji imprez sportowych Trener I klasy Trener II klasy Trener klasy mistrzowskiej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.738) Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) egzamin zawodowy: trener i instruktor tak, menedŝer - nie 55. Zawody związane z transportem drogowym: Egzaminator Instruktor jazdy Diagnosta Kierujący tramwajem (Motorniczy) Kierowca taksówki 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 118) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., tekst jednolity Nr 125, poz. 874) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)

21 Licencje udzielane przedsiębiorcom: na wykonywanie transportu drogowego na wykonywanie transportu drogowego taksówką 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469) 56. Zawody związane z transportem, obsługą i dozorem technicznym kolei. Zawody w kolei: Automatyk DróŜnik obchodowy DróŜnik przejazdowy DyŜurny ruchu 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) Kierowca drezyny i wózka motorowego Kierowca lokomotywy spalinowej do 300 km Kierownik pociągu Manewrowy Maszynista pojazdu trakcyjnego Maszynista wieloczynnościowych i cięŝkich maszyn do robót budowlanych Mostowniczy Nastawniczy Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego Rewident taboru Toromistrz Ustawiacz Zwrotniczy

22 Zawody w kolei podziemnej: Dyspozytor ruchu metra DyŜurny ruchu i stacji Manewrowy Maszynista pociągu metra Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej 57. Zawody związane z Ŝeglugą morską: Elektroautomatyk okrętowy Kapitan Kucharz okrętowy Marynarz Mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 i powyŝej 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. z 2005 r. Nr 47, poz. 445) Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U z 2006 r. Nr 99, poz. 693) Motorzysta Oficer mechanik Oficer pokładowy Oficer wachtowy Pilot morski Pilot pełnomorski Rybak rybołówstwa morskiego Szyper rybołówstwa morskiego Szyper Ŝegludze krajowej.

23 , poza młodszym marynarzem 58. Zawody związane z Ŝeglugą śródlądową: Bosman Ŝeglugi śródlądowej 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi śródlądowej (Dz.U z 2003 r. Nr 50, poz. 427) Ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami Ŝeglugi śródlądowej (Ekspert ADN) Kapitan Ŝeglugi śródlądowej Marynarz Mechanik statkowy Ŝeglugi śródlądowej Motorzysta Obserwator radarowy Ŝeglugi śródlądowej Pilot Ŝeglugi śródlądowej Rzeczoznawca techniczny statków Ŝeglugi śródlądowej Sternik Ŝeglugi śródlądowej Szyper Ŝeglugi śródlądowej, poza młodszym marynarzem

Lista zawodów do deregulacji

Lista zawodów do deregulacji Lista zawodów do deregulacji 1) makler giełd towarowych; 2) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej; 3) architekt

Bardziej szczegółowo

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o...

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o... Strona 1 z 10 Dz.U.09.17.90 2011.06.18 zm. Dz.U.2011.102.591 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI

LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI 1. Trener poszczególnych stopni (klasy II, klasy I, klasy mistrzowskiej) 2. Instruktor sportu 3. Detektyw 4. Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia 5. Pracownik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 grudnia 2002 r. 2007 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowa nienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych. Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH II USTAWA DEREGULACYJNA Lista zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności

Bardziej szczegółowo

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH stan prawny: listopad 2011 r. 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane ZESTAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH WYMAGAŃ W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH I POSTULOWANYCH ZMIAN ZAWARTCH W PROJEKCIE USTAWY O UŁATWIENIU DOSTĘPU DO NIEKTÓRYCH ZAWODÓW REGULOWANYCH Urbanista Aktualne wymogi i proponowane

Bardziej szczegółowo

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku 21 2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Klucz przejścia pomiędzy

Klucz przejścia pomiędzy Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Taryfikator kwalifikacyjny I. Pracownicy Działalności Podstawowej Stanowisko Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych Załączniki do ustawy z dnia...2006 r. o zawodach medycznych ( poz. ) Załącznik nr 1 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych L.p. Nawa zawodu Kwalifikacje 1. asystentka dentystyczna

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPS w Suwałkach TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Poziom Poziom

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 9 maja 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu asystentka stomatologiczna 1 diagnosta laboratoryjny 2 dietetyk 3 farmaceuta 4 felczer 5 fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.

USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1)

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA

Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1)

USTAWA. z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Projekt z dnia 21 lutego 2013 r. USTAWA z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Lp. Stanowisko 1 Operator reaktora badawczego, energetyk, elektromechanik i 2 w jednostce

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

(1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.

(1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. (1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 12 marca 2014 r. do rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne 1 asystentka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. Dz.U.2013.937 2014.10.08 zm. Dz.U.2014.1349 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl

UprawnieniaBudowlane.pl - 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07

Bardziej szczegółowo

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, O KTÓRYCH MOWA W 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPS w Suwałkach TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Poziom Poziom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, na których stosunek pracy nawiązano

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE. Zmiany do ustawy o systemie oświaty. Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE. Zmiany do ustawy o systemie oświaty. Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE Zmiany do ustawy o systemie oświaty 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1)

USTAWA. z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Projekt z dnia 24 kwietnia 2013 r. USTAWA z dnia 2013 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r. Dz.U.99.0.00 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.116 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu A N E K S nr /006 do Regulaminu wynagradzania Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu W Regulaminie wynagradzania SPSZOZ Szpital Miejski w Elblągu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo