Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 1. Lp. Zawód Źródła prawa. 1. Adwokat. 2. Agent celny. 3. Aktuariusz. 4. Animator kultury"

Transkrypt

1 Tabela nr 1 Lp. Zawód Źródła prawa 1. Adwokat samorząd zawodowy: tak 2. Agent celny Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 117, poz. 1223) Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622) 3. Aktuariusz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2055) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2054) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz.1151) 4. Animator kultury Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1999 r. Nr

2 26, poz. 234) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, z późn. zm.) 5. Archeolog Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) 6. Architekt (uprawnienia budowlane) samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 7. Bibliotekarz (grupa zawodowa bibliotekarzy) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419) Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 8. Biegły rewident Ustawa z dnia 13 października 1994 o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359)

3 samorząd zawodowy: tak 9. Detektyw Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110), licencja 9a Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1654). 10. Doradca inwestycyjny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 68, poz. 478) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 68, poz. 484) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 11. Doradca podatkowy Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym (Dz.U. z

4 samorząd zawodowy: tak 2002 r. Nr 107, poz. 941) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 107, poz. 940) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2065) 12. Doradca zawodowy, ale licencja po spełnieniu określonych warunków Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2393) 13. Farmaceuta/Aptekarz Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) samorząd zawodowy: tak 14. Funkcjonariusz celny (Członkowie SłuŜby Celnej) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie słuŝby przygotowawczej w SłuŜbie Celnej (Dz.U. z 2000 r. Nr 36, poz. 407, z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.)

5 15. Geodeta 16. Geolog (brak listy zawodów; XII kategorii prac, kaŝdej odpowiada inny wymóg kwalifikacji) 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2003 r. Nr 143, poz.1396) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 865) 17. Geofizyk (12 kategorii prac, kaŝdej odpowiada inny wymóg kwalifikacji) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 865) 18. InŜynier budownictwa Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) 2b) mostowej; 2c) kolejowej; 2d) wyburzeniowej; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

6 2e) telekomunikacyjnej; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia budowlane) samorząd zawodowy: tak tytuł prawny podlegający ochronie: tak 19. Konserwator linii kolejowych, wyciągów narciarskich, zjeŝdŝalni grawitacyjnych Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr. 122, poz. 1321) tytuł podlegający ochronie prawnej: nie 20. Konserwator zabytków ; uprawnienia budowlane dla osób kierujących robotami Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) 20 a Księgowy (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

7 egzamin zawodowy: w zaleŝności od kwalifikacji (nie/tak) Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.) 21. Lekarz samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) 22. Lekarz dentysta samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) 23. Lekarz weterynarii Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567) samorząd zawodowy: tak 24. Makler giełd towarowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosków o wpis na listę maklerów giełd towarowych

8 (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 905) Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019) 25. Makler papierów wartościowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz.U r. Nr 67, poz. 478) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 26. Maszynista kolei liniowych, wyciągów narciarskich zjeŝdŝalni grawitacyjnych Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321) tytuł podlegający ochronie prawnej: nie 27. Muzealnik (grupa zawodowa muzealników) Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 233) 28. Napełniający zbiorniki przenośne Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321)

9 29. Nauczyciel Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN Nr 4, poz. 20) Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz.Urz. MEN z 2001 r. Nr 3, poz. 18) Porozumienie pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN Nr 3, poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŝszego wykształcenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych placówek kształcenia artystycznego (Dz.U. z 2002 r. Nr 14, poz. 135) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2001 r. Nr 50, poz. 523) 30. Nurek 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o

10 Ustawowy katalog zawodów jest szerszy Nurek I, II i III klasy Nurek saturowany Kierownik prac podwodnych I i II klasy Operator systemów nurkowych uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2053) 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, ksiąŝeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.) 31. Pośrednik pracy, ale licencja po spełnieniu określonych warunków Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2393) 32. Pośrednik w obrocie nieruchomościami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136)

11 33. Pracownik socjalny Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1217) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 954) 34. Przewodnik turystyczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Dz.U. z 2006 r. Nr 15, poz.104) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, poz. 824) 35. Psycholog dla psychologów staŝystów, ale egzamin dla poszczególnej specjalizacji Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 773) samorząd zawodowy: tak 36. Radca prawny Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) samorząd zawodowy: tak

12 37. Rzeczoznawca majątkowy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) 38. Rzeczoznawca samochodowy Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321) 38a Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolnospoŝywczych Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych (Dz. U. z 2005 r. tekst jednolity Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolnospoŝywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 300, z późn. zm.) 39. Syndyk Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z

13 dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka (Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 605) 40. Technik budownictwa Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 860) 41. Tłumacz przysięgły Ustawa dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) 42. Urbanista samorząd zawodowy: tak Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inŝynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 43. Zarządca nieruchomości Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania

14 uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) 44. Zawody medyczne, z wyłączeniem lekarza i lekarza dentysty (por. pkt 21 i 22 niniejszej tabeli): Ratownik medyczny Pielęgniarka PołoŜna Asystentka stomatologiczna Diagnosta laboratoryjny Dietetyk Felczer Fizjoterapeuta Higienistka szkolna Higienistka stomatologiczna Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Logopeda MasaŜysta Opiekunka dziecięca Ortoptysta Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 158) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz. 300) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masaŝysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz.U. z 2005 r. Nr 26, poz. 217) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) Ustawa z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany ustawy o zawodzie felczera (Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2017)

15 Protetyk słuchu Technik analityki medycznej Technik dentystyczny Technik elektroradiolog Technik farmaceutyczny Technik optyk Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy egzamin zawodowy: tylko lekarze samorząd zawodowy: tak lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i połoŝne 45. Zawody związane z dozorem jądrowym i ochroną radiologiczną: Inspektor dozoru jądrowego Inspektor dozoru radiologicznego Dozymetrysta reaktora badawczego Kierownik reaktora badawczego Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1154) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 21, poz. 173) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Kierownik zmiany reaktora badawczego Operator akceleratora stosowanego do celów innych niŝ medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do

16 teleradioterapii Operator reaktora badawczego Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi Starszy dozymetrysta reaktora badawczego Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy 46. Zawody związane z dozorem technicznym w transporcie: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321) Konserwator dźwignic specjalistycznych kolejowych Konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych Konserwator urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych Maszynista dźwignic specjalistycznych kolejowych Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróŝniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych Maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładunkowych

17 47. Zawody związane z górnictwem: patrz załącznik nr 1 do wymienionego obok Rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego 48. Zawody związane z komunikacją radiową: Operator GMDSS Operator łączności Operator radioelektronik GMDSS Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 2005 r., tekst jednolity, Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.) 29 sierpnia 2006 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1407) Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) Operator radiotelefonista VHF Operator radiotelefonista w radiowej słuŝbie lotniczej 49. Zawody związane z leśnictwem (członkowie SłuŜby Leśnej): InŜynier leśnictwa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni słuŝbowych oraz zasad wynagradzania w SłuŜbie Leśnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 123) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

18 Technik leśnik (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) 50. Zawody związane z ochroną fizyczną i zabezpieczeniem technicznym: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221) Pracownik ochrony fizycznej Pracownik zabezpieczenia technicznego, licencja 51. Zawody związane z poŝarnictwem: InŜynier poŝarnictwa Technik poŝarnictwa StraŜak Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 110) 52. Zawody związane z ratownictwem górniczym: Ustawa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2002 r. Nr 98, poz. 838)

19 Mechanik sprzętu ratowniczego Ratownik górniczy 53. Zawody związane z ruchem lotniczym: Personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych: o pilot samolotowy turystyczny o pilot samolotowy zawodowy o pilot samolotowy liniowy o pilot śmigłowcowy turystyczny o pilot śmigłowcowy zawodowy o pilot śmigłowcowy liniowy o pilot wiatrakowcowy turystyczny o pilot wiatrakowcowy zawodowy o pilot sterowcowy liniowy o pilot sterowcowy zawodowy o pilot balonu wolnego o pilot szybowcowy o nawigator lotniczy o mechanik pokładowy o radiooperator pokładowy Skoczek spadochronowy zawodowy Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego 2 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1603) 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1626) 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1524, ze zm.) 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 168 poz. 1637, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1407) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696) Kontroler ruchu lotniczego Dyspozytor lotniczy Informator słuŝby informacji powietrznej Operator tankowania statków powietrznych

20 54. Zawody związane ze sportem: Instruktor dyscypliny sportu Instruktor odnowy biologicznej Instruktor rekreacji ruchowej Instruktor sportu osób niepełnosprawnych MenedŜer sportu, dyscyplin sportowych i organizacji imprez sportowych Trener I klasy Trener II klasy Trener klasy mistrzowskiej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.738) Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) egzamin zawodowy: trener i instruktor tak, menedŝer - nie 55. Zawody związane z transportem drogowym: Egzaminator Instruktor jazdy Diagnosta Kierujący tramwajem (Motorniczy) Kierowca taksówki 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 118) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., tekst jednolity Nr 125, poz. 874) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)

21 Licencje udzielane przedsiębiorcom: na wykonywanie transportu drogowego na wykonywanie transportu drogowego taksówką 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469) 56. Zawody związane z transportem, obsługą i dozorem technicznym kolei. Zawody w kolei: Automatyk DróŜnik obchodowy DróŜnik przejazdowy DyŜurny ruchu 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) Kierowca drezyny i wózka motorowego Kierowca lokomotywy spalinowej do 300 km Kierownik pociągu Manewrowy Maszynista pojazdu trakcyjnego Maszynista wieloczynnościowych i cięŝkich maszyn do robót budowlanych Mostowniczy Nastawniczy Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego Rewident taboru Toromistrz Ustawiacz Zwrotniczy

22 Zawody w kolei podziemnej: Dyspozytor ruchu metra DyŜurny ruchu i stacji Manewrowy Maszynista pociągu metra Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej 57. Zawody związane z Ŝeglugą morską: Elektroautomatyk okrętowy Kapitan Kucharz okrętowy Marynarz Mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 i powyŝej 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. z 2005 r. Nr 47, poz. 445) Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U z 2006 r. Nr 99, poz. 693) Motorzysta Oficer mechanik Oficer pokładowy Oficer wachtowy Pilot morski Pilot pełnomorski Rybak rybołówstwa morskiego Szyper rybołówstwa morskiego Szyper Ŝegludze krajowej.

23 , poza młodszym marynarzem 58. Zawody związane z Ŝeglugą śródlądową: Bosman Ŝeglugi śródlądowej 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi śródlądowej (Dz.U z 2003 r. Nr 50, poz. 427) Ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami Ŝeglugi śródlądowej (Ekspert ADN) Kapitan Ŝeglugi śródlądowej Marynarz Mechanik statkowy Ŝeglugi śródlądowej Motorzysta Obserwator radarowy Ŝeglugi śródlądowej Pilot Ŝeglugi śródlądowej Rzeczoznawca techniczny statków Ŝeglugi śródlądowej Sternik Ŝeglugi śródlądowej Szyper Ŝeglugi śródlądowej, poza młodszym marynarzem

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;

Bardziej szczegółowo

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane ZESTAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH WYMAGAŃ W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH I POSTULOWANYCH ZMIAN ZAWARTCH W PROJEKCIE USTAWY O UŁATWIENIU DOSTĘPU DO NIEKTÓRYCH ZAWODÓW REGULOWANYCH Urbanista Aktualne wymogi i proponowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA 1 2 Ograniczenia w dostępie do wykonywania zawodów, które są w różny sposób reglamentowane przez państwo, niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla rozwoju gospodarczego. Przede wszystkim dotykają

Bardziej szczegółowo

(1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.

(1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. (1638pop) Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 12 marca 2014 r. do rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1)

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA

Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2014 poz. 768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1)

U S T AWA. z dnia. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) U S T AWA Projekt z dnia o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.

USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.768 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja obciążeń administracyjnych w prawie gospodarczym Raport końcowy - identyfikacja OI 21 kwietnia 2009 r. Celem zamówienia była identyfikacja i opisanie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza.

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. - Strażak Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu strażak Aktualne wymogi Proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. materiał informacyjny do stosowania przepisów o zasadach uznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA Klasy ryzyka dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 004 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 644), zmienionej rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (druk nr 611)

Opinia do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. (druk nr 611) Warszawa, 9 kwietnia 2014 r. Opinia do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 611) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa stanowi drugi etap otwierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW ujętych w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo