Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo! Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Polski. Tak by ka dy mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskiej gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

2 S UCHAÆ POLAKÓW LIDERZY NASZEJ LISTY DO SEJMIKU OKRÊG 1 KAZIMIERZ DRZAZGA POZYCJA NUMER 1 Obecny Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku mieszkañcem Szczecina, a nastêpnie Polic, jest od 1973 roku. D³ugoletni pracownik Z.Ch. POLICE, administracji samorz¹dowej, b. Wiceprezes - Dyrektor Zarz¹du Morskich Portów Szczecin winouj cie S.A., uczestnik strajków z Sierpnia 1980 roku i dzia³acz podziemnej Solidarno ci. Szanowni Pañstwo! Dobrze znam specyfikê oraz potrzeby rozwoju naszej aglomeracji. Jakie to potrzeby? To m.in. obudowa przemys³u i wyrwanie regionu szczeciñskiego z zapa ci gospodarczej, zabieganie o ka de kolejne miejsce pracy, wspieranie rodzin, pomoc ludziom starszym, usprawnienie wojewódzkiej s³u by zdrowia. To realizacja szeregu inwestycji oraz przedsiêwziêæ daj¹cych miejsca pracy i u³atwiaj¹cych codzien- ne ycie mieszkañców. Nasze województwo straci³o zdolno æ do samo odbudowy gospodarczej i bez wsparcia w³adz krajowych nie jest w stanie wyj æ z zapa ci. To przenosi siê na sferê spo³eczn¹. eby to zmieniæ, deklarujê wolê wspó³pracy z w³adzami m. Szczecin, innych samorz¹dów, instytucji, Ko cio³a, organizacji i lud mi dobrej woli: - w zabieganiu o skuteczne wsparcie w³adz pañstwowych oraz pozyskiwanie ka dej nowej inwestycji, ka dego miejsca pracy, - konsekwentne realizowanie planowanych projektów, jak np. Szczeciñska Kolej Miejska, zachod- nia obwodnica Szczecina, pog³êbienie toru wodnego do 12,5 m, modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i rzecznej itp. JONCZEK JOANNA MA GORZATA POZYCJA NUMER 3 Albo staniemy na zasadach, albo nie staniemy w ogóle. Margaret Thatcher Ca³e moje ycie jest zwi¹zane ze Szczecinem tu siê urodzi³am, wykszta³ci³am; tutaj mieszkam i pracujê. Zale y mi na Naszym mie cie i chcê widzieæ, jak siê zmienia i rozkwita. Tymczasem niemal codziennie obserwujê, jak przybywa opustosza³ych lokali, bo firmy zmuszone s¹ zamykaæ dzia³alno æ. Rozmawiam z moimi studentami, absolwentami Uniwersytetu Szczeciñskiego wielu z nich swój talent i intelekt wykorzystuje na emigracji, bo tu nie widz¹ dla siebie przysz³o ci. Mieli my mieæ drug¹ Irlandiê, a okazuje siê, e to Irlandia ma drug¹ Polskê tê m³od¹, energiczn¹, kreatywn¹, pracowit¹. Mo na i trzeba co z tym zrobiæ! Jako politolog i europeista ZAREMBA KRZYTSZTOF POZYCJA NUMER 2 Urodzi³em siê 12 grudnia 1972 r. w Szczecinie. W 1997 r. ukoñczy³em studia na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego specjalizacja Integracja Europejska. W latach mia³em zaszczyt byæ radnym Rady Miasta Szczecina. W latach by³em pos³em na Sejm RP. A od 2007 roku senatorem RP z najwy szym poparciem w historii regionu zachodniopomorskiego 204 tys. g³osów. Od roku 2000 by³em obserwatorem OBWE wielu misji m.in. na Ukrainie, Bo ni i Hercegowinie, Rosji czy Macedonii. Do roku 2009 roku by³em równie cz³onkiem Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i Rady Europy. Pe³ni³em ponadto funkcjê wiceprzewodnicz¹cego polskiej delegacji do Rady Europy. Z dum¹ mogê powiedzieæ, e jestem wnukiem pierwszego polskiego Prezydenta Szczecina prof. Piotra Zaremby oraz spawacza ze Stoczni Remontowej GRYFIA Bogdana Sapiechy. Od co najmniej 2002 roku jestem zaanga owany w obronê i pomoc dla Stoczni Szczeciñskiej i stoczniowców. Jako przewodnicz¹cy Zachodniopomorskiego Zespo³u Parlamentarnego aktywnie i skutecznie dzia³a³em na rzecz budowy gazoportu w winouj ciu. Przed objêciem funkcji parlamentarnych pracowa³em jako spec. ds. marketingu w firmach: samoc h o d o wej,energetycznej i portowej. Aktualnie pracujê jako specjalista ds. marketingu w jednej ze spó³ek portowych. Jestem szczê liwym mê em i tat¹ 10 letniej córeczki Marianki i 5 letniego synka Maurycego. Moj¹ naj- wiêksz¹ pasj¹ s¹ stare samochody. Biorê udzia³ w polskich i miêdzynarodowych rajdach pojazdów historycznych, startuj¹c na Polskim Fiacie 125p AKROPOLIS. Oprócz starych samochodów, jestem równie mi³o nikiem lotnictwa (modelarz re- uczestniczy³am w licznych miêdzynarodowych konferencjach i seminariach, gdzie mia³am okazjê miêdzy innymi przygl¹daæ siê funkcjonowaniu samorz¹dów, analizowaæ rozmaite koncepcje i rozwi¹zania. Dobrze rozumiem ideê samorz¹du, znam jego mechanizmy i wiem, jak wykorzystaæ tê wiedzê dla dobra mojego regionu. Dziêki temu, e w swojej karierze zawodowej by³am nie tylko nauczycielem akademickim, ale równie mened erem i przedsiêbiorc¹, nauczy³am siê sprawnie zarz¹dzaæ, budowaæ relacje z partnerami i znam problemy naszej spo³eczno ci. Wiem, e zmiany to d³ugi i trudny proces, ale mogê zaproponowaæ moj¹ wiedzê, do wiadczenie, sumienno æ i zaanga owanie. POLICE - CZAS NA ZMIANY PAWE MIROWSKI kandydat Prawa i Sprawiedliwo ci na burmistrza Polic 40 lat, onaty, synek Piotru lat 9,5, wykszta³cenie wy sze: Ochrona rodowiska o specjalizacji Ochrona Wód na Akademii Rolniczej w Szczecinie; Studia Podyplomowe: Zarz¹dzanie Gospodark¹ Odpadami na Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie i Zarz¹dzanie Biznesem na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, zawód: Technik Melioracji Wodnych, 5-cio letnie do wiadczenie w samorz¹dzie na stanowisku Z-cy Burmistrza Polic, wieloletni pracownik Zak³adów Chemicznych Police S.A. zainteresowania: sport, muzyka, kino. W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego po³o ê nacisk miêdzy innymi na: lepsz¹ kontrolê zarz¹du w zakresie wydawania unijnych funduszy, doprowadzenie do pog³êbienia toru wodnego dla portu Szczecin- winouj cie, bo to jest szansa na o ywienie portowego charakteru regionu; walkê z biurokracj¹ (równie uproszczenie procedur przy sk³adaniu wniosków o fundusze europejskie). dukcyjny) oraz literatury historycznej. Joanna Jonczek ³¹czy w sobie dwie wa ne zalety: fachowo æ i zaanga owanie. Gdy o czym mówi - to wie co mówi, gdy zabiera siê do pracy - pracuje z pe³n¹ wiedz¹ i wk³ada w to ca³e serce. To bardzo dobra kandydatka na radn¹. Ma mój g³os. Pose³ RP NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NR 1 1. Drzazga Kazimierz, zam. Police, wiek Zaremba Krzysztof Piotr, zam. Szczecin, wiek Jonczek Joanna Ma³gorzata, zam. Szczecin, wiek Pietras Krzysztof Jerzy, zam. Szczecin, wiek Przybylska Agnieszka, zam. S³awszewo, wiek Strzeboñski Andrzej Tadeusz, zam. Szczecin, wiek Jutrzenka-Trzebiatowska Beata, zam. Szczecin, wiek Bogucki Jerzy, zam. Szczecin, wiek Olczak Piotr Grzegorz, zam. Szczecin, wiek K³os Lidia Danuta, zam. Szczecin, wiek Tarnowska-Jurkiewicz Jolanta Maria, zam. Szczecin, wiek Staszczyk Artur Tadeusz, zam. Szczecin, wiek G³uska Ewa, zam. Szczecin, wiek Piwowarczyk Pawe³ Filip, zam. Szczecin, wiek Ró ycka Joanna, zam. Police, wiek K¹dzio³ka Mariusz Piotr, zam. Szczecin, wiek 40

3 Szanowni Pañstwo! Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Polski. Tak by ka dy mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskie gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

4 S UCHAÆ POLAKÓW NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG 2 HALINA SZYMAÑSKA POZYCJA NUMER 1 Jestem lekarzem weterynarii, pracê zawodow¹ rozpoczê³am w obzie. Prowadzi³am laboratorium weterynaryjne i zajmowa³am siê leczeniem ma³ych zwierz¹t, pracowa³am te w Inspekcji Weterynaryjnej. Po wygraniu konkursu zosta³am dyrektorem Sanepidu i przez siedem lat Inspekcja Sanitarna by³a moim miejscem pracy. Kolejnym etap ycia, to samorz¹d. Wygrane wybory skutkowa³y funkcj¹ Burmistrza obza, a w nastêpnej kadencji - Starosty Powiatu obeskiego, by³am te radn¹ Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mogê wiêc mia³o powiedzieæ, e pozna³am pracê na wszystkim szczeblach samorz¹du terytorialnego. Samorz¹d znam od podszewki... SZCZODRY Adam Wierny zasadom, otwarty na zmiany Od dzieciñstwa mieszkam w winouj ciu. Z wykszta³cenia ekonomista. W latach by³em aktywnie zaanga owany w sprawy samorz¹du winoujskiego, jako radny rady miasta, cz³onek Zarz¹du i Wiceprezydent, odpowiedzialny w latach za inwestycje miejskie, w tym pilota owy, z sukcesem zakoñczony polsko-niemiecki projekt budowy oczyszczalni cieków w winouj ciu. W ostatnich latach piastujê znacz¹ce i odpowiedzialne stanowiska w firmach bran y morskiej. Sporo swojego wolnego czasu po wiêcam dzia³alno ci spo³ecznej jako Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du winoujskiego Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upo ledzeniem Umys³owym oraz Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Dom na Skale, która wspiera dzia³ania prorodzinne. Od wielu lat zwi¹zany jestem równie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin w Szczecinie, w którym na bie ¹co ledzê rozwój samorz¹du na ró nych jego szczeblach, maj¹c mo liwo æ bezpo rednich kontaktów z najlepszymi samorz¹dowcami z ca³ego kraju. Prywatnie onaty, ojciec 3 doros³ych dzieci. Za najwa niejsze, czym chcia³bym siê zaj¹æ w pracach samorz¹du wojewódzkiego to: s³u ba rodzinom poprzez popieranie inicjatyw prorodzinnych i pomoc osobom niepe³nosprawnym, zatrzymanie marginalizacji znaczenia ma³ych miejscowo ci poprzez wspieranie w nich przedsiêbiorczo ci i wzmacnianie us³ug publicznych, zabezpieczenie bardziej sprawiedliwego dostêpu do miejsc pracy, który umo liwi zatrudnienie ludzi m³odych i zatrzymanie ich w naszym regionie, czuwanie nad sprawiedliwym i uczciwym dzieleniem funduszy europejskich zarówno w sferze projektów infrastrukturalnych (drogi-w tym sta³ego po³¹czenia w winouj ciu, dostêp do portów winouj cia i Szczecina ) oraz projektów spo³ecznych. Bieleninik Arkadiusz Adam Wygra³am konkurs i zajmowa³am stanowisko Dyrektora Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie by³o to du e wyzwanie, da³a mi ta praca bardzo du o do wiadczenia i satysfakcji. Doskonali³am te swoje umiejêtno ci uzyska³am specjalizacjê medyczn¹ z higieny epidemiologii, ukoñczy³am studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorz¹dowe, a tak e studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczeciñskim. Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Finansów uzyska³am uprawnienia audytora wewnêtrznego, pozwala mi to na prowadzenie dzia³alno ci gospodarczej, jako audytor, a tak e pracê, na czê ci etatu, w Urzêdzie Miejskim w Stargardzie Szczeciñskim. Nie porzuci³am jednak zwi¹zków z weterynari¹; produkujemy wraz z mê em, równie lekarzem weterynarii, od ywki dla zwierz¹t, rozpoczêli my hodowlê limaków i zajmujemy siê produkcj¹ kosmetyków naturalnych. Od zawsze, interesowa³a nas medycyna naturalna, ukoñczyli my czteroletni kurs medycyny chiñskiej, zdobyt¹ wiedzê wykorzystujemy prowadz¹c gabinet medycyny naturalnej. Moj¹ pasj¹ sta³ siê ogród. Sporo czytam, mam zawsze wokó³ siebie stos ksi¹ ek, czytam po kilka naraz. Uwielbiamy z mê em graæ z przyjació³mi w bryd a równie w wersji sportowej. Jestem te szczê liw¹ mam¹ trzech córek i babci¹ dwojga wnucz¹t. Do wiadczenie i wiedzê zdobyte w zakresie administracyjnym, prawnym i finansowym oraz w dzia³alno ci audytorskiej chcê wykorzystaæ w samorz¹dzie, w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, e bêdê mog³a to robiæ, jako radna tego Sejmiku w kadencji Moim priorytetem bêd¹ dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeñstwa wszystkim mieszkañcom naszego województwa, zarówno w kontek cie osobistym, zawodowym i zdrowotnym, jak i spo³ecznym. Jest taki serial telewizyjny, Czterdziestolatek ; pojawia siê tam Irena Kwiatkowska i mówi: ja jestem kobieta pracuj¹ca, adnej pracy siê nie bojê. Ja te adnej pracy siê nie bojê! Halina Szymañska Jestem onaty, ona Katarzyna, czworo dzieci 3 córki i 1 syn, pochodzê ze Stargardu Szczeciñskiego. W latach r studiowa³em na PAM (aktualnie PUM. Z wykszta³cenia i zami³owania specjalista chorób dziecidyplom uzyska³em w 2005r, pracowa³em w latach r w SPSK-1 ul. Unii Lubelskiej 1 jako asystent w II Klinice Pediatrii, a od wrze nia 2007 w SP Szpitalu Powiatowym w Goleniowie (aktualnie SCM w Goleniowie sp z o.o.). Od 2007r jestem zwi¹zany z ziemi¹ goleniowsk¹, mieszkaniec wsi Pucice. W latach pe³ni³em funkcjê zastêpcy Dyrektora ds. medycznych SP Szpitala Powiatowego w Goleniowie. Od 2013 pe³niê funkcjê viceprezesa ko³a goleniowskiego POZYCJA NUMER 3 Zwi¹zku Du ych Rodzin 3+. Zasadniczym powodem mojego kandydowania jest mo liwo æ wp³ywania na politykê zdrowotn¹ w naszym regionie i euroregionie, w tym m.in. zapobieganie ucieczce z Polski (z naszego rejonu) obecnych i przysz³ych specjalistów wszystkich bran wliczaj¹c w to lekarzy. has³o Dobra praca i p³aca w Polsce. Drugim kolejnym powodem jest wprowadzenie na wzór rozwi¹zañ zachodnioeuropejskich polityki prorodzinnej co wed³ug mnie mo e zapobiec dramatowi demograficznemu - has³o By y³o siê lepiej rodzinie. Od kilku lat jestem te propagatorem Naprotechnologii jako jedynej metody leczenia niep³odno ci kobiecej i mêskiej. NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NUMER 2 1. Szymañska Halina Barbara, zam. obez, wiek Szczodry Adam Marian, zam. winouj cie, wiek Bieleninik Arkadiusz Adam, zam. Pucice, wiek Szczeblewska Maria Zenona, zam. Stepnica, wiek Suda Krystian, zam. Gryfice, wiek Palenica Piotr, zam. Kamieñ Pomorski, wiek Wojciechowska Barbara, zam. Nowogard, wiek Zabrocka-Matuszewska, zam. Sabina Maria, wiek Wiechowski Seweryn Wies³aw, zam. Zabierzewo, wiek Owczarczyk Daniel Oskar, zam. Kamieñ Pomorski, wiek 41

5 Szanowni Pañstwo! Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Pols k i. Ta k b y k a d y mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskie gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

6 S UCHAÆ POLAKÓW LIDERZY NASZEJ LISTY DO SEJMIKU OKRÊG 5 Pawe³ Mucha POZYCJA NUMER 1 Mam 33 lata, mieszkam w Gryfinie wraz z on¹ Patrycj¹ i naszym piêcioletnim synem Markiem. Jestem adwokatem. Jestem radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego obecnej i poprzedniej kadencji. Jestem Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Sejmiku oraz Przewodnicz¹cym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwo æ. Mam zaszczyt zasiadaæ w ogólnopolskim zarz¹dzie krajowym Ruchu Spo³ecznego im. Prezydenta Le- cha Kaczyñskiego. Studia prawnicze ukoñczy³em na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu a nastêpnie odby³em aplikacjê adwokack¹ w Szczeciñskiej Izbie Adwokackiej, wspó³pracuj¹c ju w okresie studiów, a pó niej w czasie aplikacji, z renomowanymi kancelariami w Poznaniu i w Szczecinie. Od 2010 roku prowadzê z powodzeniem w³asn¹ kancelariê adwokack¹ w Gryfinie z fili¹ w Szczecinie, pe³ni¹c tak e funkcjê patrona aplikantów adwokackich. Od wielu lat udzielam pomocy prawnej w ramach interwencji kryzysowej, udzielaj¹c równie pomocy prawnej nieodp³atnie. W przesz³o ci by³em m. in. wspó³za³o ycielem i wieloletnim cz³onkiem w³adz Towarzystwa Mi³o ników Historii Ziemi Gryfiñskiej. By³em cz³onkiem Rad Spo³ecznych szpitali w Gryfinie i w Szczecinie, a obecnie jestem cz³onkiem Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marii Sk³odowskiej-Curie przy ulicy Arkoñskiej w Szczecinie. Pos³ugujê siê jêzykiem angielskim. Interesujê siê wyk³adni¹ prawa, samorz¹dem terytorialnym, prawem gospodarczym, histori¹ Pomorza Zachodniego oraz literatur¹ XX wieku. Lubiê spacery z Rodzin¹ i jazdê na rowerze. Wypoczywam przy dobrej ksi¹ ce. Przez dwie kadencje by³em aktywnym radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mam odpowiednie przygotowanie i do wiadczenie, aby skutecznie zabiegaæ o nasze regionalne sprawy, co w pe³ni bêdzie mo liwe po zwyciêstwie wyborczym PiS w najbli szych wyborach samorz¹dowych. Przysz³o æ regionu zale y od Pañstwa wyboru! Po pierwsze Zachodniopomorskie! adw. Pawe³ Mucha Wiêcej o mnie na: NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NUMER 5 1. Mucha Pawe³ Karol, zam. Gryfino, wiek Frydrykiewicz Igor Daniel, zam. Mierzyn, wiek Kwaszyn Jolanta, zam. Stargard Szczeciñski, zam Bia³kowski Jan, zam. Nowe Wêgorzynko, wiek Hrynkiewicz Andrzej, zam. Sulimierz, wiek Szurpicka Daria Anna, zam. Swochowo, wiek Przepiórka Mariusz Adam, zam. Swochowo, wiek Sadkowska Anna, zam. Dobrzany, wiek Cholewiñski Micha³, zam. Dêbno, wiek Mazur Wanda, zam. Mieszkowice, wiek Budzan Tomasz, zam. Stargard Szczeciñski, wiek Muszyñska Aleksandra, zam. Stargard Szczeciñski, wiek 28 Igor Frydrykiewicz POZYCJA NUMER 2 Jestem adwokatem, lokalnym patriot¹ i chcê rozwoju Naszego Regionu. Znam codzienne problemy ludzi i p r z e d s i ê b i o r c ó w. Chcê wspó³tworzyæ lepsze prawo. Musimy sie skoncentrowac na poprawie konkurencyjno ci Naszego Regionu, wspieraniu nowoczesnych dzia³ów gospodarki, daj¹cych trwa³e miejsca pracy. Musimy postawiæ wszystko na stworzenie silnych zak³adów, przede wszystkim produkcyjnych, oraz na infrastrukturê kolejowa, rzeczna i dro- gowa. Musimy domagaæ siê uczciwych procedur, poprzedzania wydatków analiz¹ skutków gospodarczych. Musimy dzia³aæ, aby nie utraciæ szansy na rozwój we w³asnym Regionie. Obiecujê, ze nie ustanê w wysi³kach na rzecz tworzenia w Naszym Regionie silnych o rodków gospodarczych, infrastruktury s³u ¹cej rozwojowi, tak by my, i my i nasze dzieci, mogli bezpiecznie planowaæ swoj¹ przysz³o æ w Regionie. Proszê o Twój g³os. Igor Frydrykiewicz Zobacz najwa niejsze zadania dla Naszego Regionu na: fb/frydrykiewicz. JOLANTA KWASZYN POZYCJA NUMER 3 Jestem absolwentk¹ Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze, jak równie dbam o rozwój zawodowy. Ukoñczy³am studia podyplomowe. Mê atka, m¹ Andrzej, doro li synowie Krzysztof i Marcin. Jestem zwolenniczk¹ aktywnego spêdzania czasu wolnego je d ê na rolkach, rowerze, gram w siatkówkê, p³ywam. Lubiê podró e i ciekaw¹ ksi¹ kê. Zawodowo nauczyciel, pedagog, samorz¹dowiec, dyrektor Centrum Obs³ugi Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Stargardzie Szczeciñskim. Przez wiele lat pracowa³am, jako terapeuta z dzieæmi maj¹cymi ca³o ciowe zaburzenie rozwoju. Cenne do wiadczenie zdoby³am pracuj¹c z trudn¹ m³odzie ¹ w gimnazjum dla doros³ych. Przez dwie kadencje pe³ni³am funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego NSZZ Solidarno æ MOZ Pracowników O wiaty i Wychowania w Stargardzie Szczeciñskim. 10 lat dzia³a³am, jako Cz³onek Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie Szczeciñskim. Przez trzy kadencje by³am ³awnikiem s¹dowym w S¹dzie Pracy i w S¹dzie Rodzinnym w Stargardzie Szczeciñskim. Najwa niejsze s¹ dla mnie sprawy, które dotycz¹ dzieci, m³odzie y oraz rodziny. W swojej pracy staram siê im pomagaæ najlepiej, jak potrafiê. Bêdê stanowczo d¹ yæ do poprawy warunków edukacji w regionie oraz do zwiêkszenia nak³adów na pomoc spo³eczn¹. Mam wieloletnie do wiadczenie w pracy pedagogicznej, terapeutycznej, spo³ecznej i samorz¹dowej. Kapita³ ten pragnê wykorzystaæ, jako radna sejmiku naszego województwa. Jolanta Kawszyn Stargard wielkich mo liwo ci IRENEUSZ ROGOWSKI PREZYDENTEM STARGARDU SZCZECIÑSKIEGO Ireneusz Rogowski to do wiadczony samorz¹dowiec: by³ przewodnicz¹cym klubu radnych PiS w Radzie Miasta Stargardu, radnym powiatowym, obecnie pe³ni funkcjê cz³onka Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego. Zawsze bardzo aktywny w pe³nieniu funkcji spo³ecznych. Doskonale zna specyfikê funkcjonowania miasta, ale tak e powiatu. Jest osob¹ spokojn¹ i wywa on¹. Nie d¹ y do konfrontacji, potrafi dogadywaæ siê nawet z oponentami. Ma bogate do wiadczenie w zarz¹dzaniu - przez ponad 10 lat prowadzi³ w³asna firmê. W rodowisku jest osob¹ lubian¹ i powa an¹. Posiada rozleg³¹ wiedzê ekonomiczn¹ co jest cenne w kierowaniu samorz¹dem. W pe³ni popieram Ireneusza Rogowskiego w jego kandydowaniu na funkcjê Prezydenta Miasta Stargard Szczeciñski. Micha³ Jach, pose³ RP

7 ZMIENIAÆ POLSKÊ NASI KANDYDACI NA BURMISTRZÓW RYSZARD WI NIAK - BARLINEK Nazywam siê Ryszard Wi niak. Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwo ci na Burmistrza Barlinka. Æwieræ wieku temu by³em pierwszym przewodnicz¹cym Rady Gminy odrodzonego samorz¹du terytorialnego. Teraz nast¹pi³ powrót do róde³! Jeszcze raz warto spróbowaæ, aby zmieniaæ rzeczywisto æ, by y³o siê lepiej! Podj¹³em siê kandydowania, poniewa moja samorz¹dowa wiedza i do wiadczenie rokuje nadzieje, e Nasza Gmina bêdzie siê rozwijaæ w sposób zrównowa ony i racjonalny: - ni sze podatki lokalne, - opracowanie planu przestrzennego Gminy, - wspieranie przedsiêbiorców, -rozwój turystyki, kultury i sportu, -wyrównanie szans obszarów wiejskich. To tylko niektóre zmiany! Mam liczn¹ rodzinê, doros³e dzieci i wnuków. Jestem emerytowanym dyrektorem ZSP nr 1 w Barlinku, wiele lat by³em nauczycielem i wychowawc¹. Od prawie 30 lat prowadzê wraz z on¹ Krystyn¹ doradztwo rodzinne. Aktualnie jestem Radnym Powiatu My liborskiego czwartej kadencji, a tak e liderem listy PiS-u do tego Samorz¹du Powiatowego. G OS ODDANY NA MNIE NIE BÊDZIE G OSEM ZMARNOWANYM! Ryszard Wi niak DANUTA PATKOWSKA - DÊBNO WOJCIECH WOTKIEWICZ - MY LIBÓRZ W niedzielê 16 listopada zadecydujemy o przysz³o ci naszego Miasta i Gminy. Odpowiemy na pytanie, jakiej Gminy chcemy: solidarnej, czy w której liczy siê ka dy cz³owiek i zmienia siê na lepsze, czy kolesi pogr¹ onej w stagnacji, w której wygrywaj¹ tylko silni, bogaci i cwaniacy. Jestem za Gmin¹ solidarn¹, gdzie ka dy bêdzie mia³ równe szanse na naukê, pracê i godne ycie, dbaj¹c¹ o wszystkich, a nie tylko o w¹skie grupy uprzywilejowanych. Chcê obni ki podatków i op³at lokalnych dla wszystkich, a nie tylko dla w¹skiej grupy uprzywilejowanej. Chcê Gminy przyjaznej ludziom aktywnym i przedsiêbiorczym, ale te pomagaj¹cej potrzebuj¹cym. Gminy bezpiecznej i uczciwej. Wiem jak sprawnie kierowaæ samorz¹dem lokalnym. Przez lata zdobywa³em niezbêdne do wiadczenia. Jako radny powiatu w latach oraz wicestarosta w 3 kadencji. W latach osiemdziesi¹tych kierowa³em Zak³adami Rolnymi. Kilkana cie lat pracowa³em w administracji skarbowej. Obecnie kierujê Inspektoratem ZUS w My liborzu. Nasze Miasto i Gmina potrzebuje dzi burmistrza do wiadczonego i wiarygodnego, sprawdzonego w dzia³aniu. Burmistrza yczliwego ludziom, który we mie odpowiedzialno æ za naprawê i przysz³o æ naszego Miasta i Gminy Takim Burmistrzem bêdê. Proszê o Pañstwa g³os. Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im.adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie, ukoñczy³am studia podyplomowe z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, posiadam kwalifikacje pedagogiczne i z zarz¹dzania o wiat¹. Posiadam 30-letni sta pracy w samorz¹dzie, jestem dyrektorem Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ w Dêbnie. Mam czworo doros³ych dzieci, w tym dwóch synów jeszcze studiuj¹cych. Aktywnie uczestniczê w pracach Stowarzyszenia Mi³o ników Dêbna. Jestem drug¹ kadencjê radn¹ Rady Powiatu My liborskiego. Kandydujê do Rady Powiatu i na stanowisko Burmistrza Dêbna. Proszê Pañstwa o poparcie. TOMASZ MIRAKOWSKI - GRYFINO Znam i ceniê doktora Tomasza Mirakowskiego jako osobê wra liw¹ na problemy spo³eczne. Zarówno jako lekarz, ale tak e w swojej dzia³alno ci spo³ecznej zwraca uwagê na potrzeby zwyk³ych ludzi. Natomiast jego wiedza managerska i do wiadczenie samorz¹dowe (tak e na stanowisku burmistrza) w pe³ni uzasadniaj¹ jego kandydaturê na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Polecam Pañstwu Tomasza Mirakowskiego jako kandydata PiS na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Pawe³ Mucha Szczególnie dotkliwie problemy zwi¹zane z obecn¹ z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ spowodowan¹ rzadami PO PSLodczuwane s¹ w po³udniowej czê ci naszego województwa obejmuj¹cej powiaty: stargardzki, pyrzycki, my liborski i gryfiñski. Nie uda³o siê pozyskaæ inwestycji w postaci lokalizacji fabryki Volkswagena dla Stargardu Szczecinskiego. Zagro ony jest byt Zespo³u Elektrowni Dolna Odra. Likwidacja Dolnej Odry skutkowa³aby dalszymi ogromnymi problemami gospodarczymi nie tylko w ca³ym Powiecie Gryfiñskim ale z konsekwencjami dla ca³ego województwa. Dalej nierozwi¹zany pozostaje problem zakupu ziemi rolnej przez tzw. s³upów, w szczególno ci urodzajne tereny Ziemi Pyrzyckiej pomimo protestów rolników dalej wêdruj¹ w obce rêce. Tereny Pojezierza My liborskiego, a tak e tereny Parków Krajobrazowych, w tym niezwykle atrakcyjny teren Miêdzyodrza powinny byæ walorem przyrodniczym i turystycznym, który generuje ruch turystyczny w tej czê ci województwa. Natomiast zdecydowanie niewystarczaj¹ce rodki kierowane s¹ na rozwój infrastruktury oraz na promocjê i rozwój turystyki w regionie ze strony samorz¹du województwa. To tylko niektóre ze spraw: zagro one miejsca pracy, brak perspektyw dla m³odych ludzi szukaj¹cych zatrudnienia w regionie, nie podjête problemy rolnicze, brak wizji rozwoju województwa i umiejêtno ci jej realizacji. Mamy g³êbokie przekonanie e tylko zmiana rz¹dów w regionie mo e doprowadziæ do rozwi¹zania tych problemów. Czas na dobr¹ zmianê! Przysz³o æ regionu zale y od Pañstwa wyboru! Do æ nieudolnych rz¹dów! Konieczne jest poparcie listy PiS w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

8 DEKLARACJA SAMORZ DOWCA PIS PRACA Podejmiemy dzia³ania na rzecz tworzenia nowych, trwa³ych miejsc pracy oraz ochrony ju istniej¹cych. Bez dobrze wykszta³conych, zatrudnionych na zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie nowoczesny kraj, nie jest mo liwy. Przygotowaliœmy Narodowy Program Zatrudnienia, skierowany g³ównie do m³odych ludzi zamieszkuj¹cych obszary, przez politykê rz¹du PO-PSL zepchniête do tzw. drugiej ligi rozwojowej. Godna praca winna byæ prawem, a nie przywilejem. Musimy skoñczyæ z polityk¹ niskich p³ac, polityk¹ taniej si³y roboczej jako jedynego atutu naszej gospodarki. INWESTYCJE Uruchomimy wielki program inwestycyjny. Dobrze wykorzystamy fundusze unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.uruchomimy wielki program inwestycyjny w oparciu o fundusze unijne, œrodki bêd¹ce w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe, œrodki w³asne, oszczêdnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Bêdziemy broniæ strategicznych dla gospodarki i rynku pracy firm. Podejmiemy dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u w oparciu o wykorzystanie polskiej myœli technologicznej. Pieni¹dze z funduszy unijnych powinny s³u yæ trwa³emu rozwojowi, niwelowaæ ró nice w rozwoju Polski, tworzyæ miejsca pracy. ZDROWIE Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. Polacy maja prawo do nowoczesnej, sprawnej i niezawodnej opieki zdrowotnej na najwy szym poziomie europejskim, a pracownicy: lekarze, pielêgniarki, po³o ne zas³uguj¹ na godziwe wynagrodzenia. Ka dy obywatel musi mieæ zagwarantowany dostêp do œwiadczeñ lekarskich. Uporz¹dkujemy sytuacjê zad³u onych szpitali publicznych. Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. ROLNICTWO Zadbamy o polsk¹ wieœ i rolników. Polityka solidarnoœci narodowej wymaga, aby mieszkañcy wsi mieli takie same szanse na godne ycie jak mieszkañcy miast. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrównania poziomu ycia na wsi z poziomem ycia w miastach. Podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ rodzinne gospodarstwa. Ich rozwój powinien byæ wspierany przez pañstwo, ale tak e w³adze samorz¹dowe. Bêdziemy likwidowaæ bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek drobnych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Zainwestujemy w rozwój rolniczego szkolnictwa zawodowego. POMOC POTRZEBUJ CYM Nie zapomnimy o tych, którym bez w³asnej winy yje siê gorzej i którzy nie potrafi¹ wyrwaæ siê z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepe³nosprawnych. Zapewnimy pomoc prawn¹ i finansow¹ poprzez zasi³ki celowe oraz dystrybucjê dla najubo szych produktów spo ywczych pozyskanych z Banku ywnoœci. Bêdziemy tworzyæ i finansowaæ oœrodki rehabilitacyjne dla przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. Wspieraæ bêdziemy organizacje pozarz¹dowe, których celem jest integracja i zapewnienie osobom wykluczonym i niepe³nosprawnym uczestnictwa w yciu spo³ecznym i zawodowym. adne polskie dziecko nie mo e byæ g³odne. Za poœrednictwem samorz¹dów organizowaæ bêdziemy do ywianie dzieci i m³odzie y poprzez prowadzenie sto³ówek szkolnych. INFRASTRUKTURA Rozbudujemy sieæ lokalnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Wielki Plan Inwestycyjny Prawa i Sprawiedliwoœci z jednej strony uwzglêdnia rozwój przemys³u, z drugiej infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby skutecznie przyci¹gaæ inwestorów musimy usuwaæ bariery infrastrukturalne. Budowa dróg pozostaj¹cych w gestii samorz¹dów musi odbywaæ siê planowo i byæ racjonalnie powi¹zana z krajow¹ sieci¹ drogow¹ oraz przebiegaj¹cymi przez Polskê sieciami europejskich korytarzy transportowych. Inwestycje w sieci tramwajowe, trolejbusowe, w tabor autobusowy przyczyniaj¹ siê do poprawy standardu ycia mieszkañców. Bêd¹ tak e wsparciem dla krajowego przemys³u produkuj¹cego najwy szej jakoœci tabor. KULTURA W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i oœrodki kultury. Podejmiemy dzia³ania sugeruj¹ce Ministerstwu Finansów wprowadzenie rozwi¹zañ dotycz¹cych dobrowolnych odpisów od podatku PIT oraz zwolnieñ podatkowych od spadków przekazywanych na rzecz publicznych instytucji kultury. Podejmiemy dzia³ania decentralizacyjne. Zak³adamy konsekwentne przekazywanie instytucji kulturalnych lub ich wydzielonych oddzia³ów (zw³aszcza muzealnych), dla których organizatorem pozostaj¹ obecnie samorz¹dy wojewódzkie - samorz¹dom gminnymi powiatowym. Mechanizm ten bêdzie powi¹zany z zawieraniem wieloletnich umów o wsparciu finansowym. RODZINA Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodzi³o siê wiêcej dzieci. Poprawa sytuacji demograficznej to fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed samorz¹dami oraz rz¹dem. Polacy, niepewni o swoj¹ pracê, boj¹ siê zak³adaæ rodziny i mieæ dzieci. Jako samorz¹dowcy bêdziemy wspieraæ polskie rodziny. Bêdziemy rozbudowywaæ sieæ ³obków i przedszkoli dofinansowywaæ rodzicom pobyt w nich dzieci. Zapewnimy bezp³atn¹ opiekê przedszkoln¹. W szko³ach wprowadzimy gabinety stomatologiczne i lekarskie. Bêdziemy przeciwstawiaæ siê nierozwa nej likwidacji szkó³ i bibliotek publicznych. BUDOWNICWO Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe. Przedstawiliœmy program mieszkaniowy, którego celem jest umo liwienie milionom polskich rodzin posiadanie mieszkania. Adresowany jest on w szczególnoœci do rodzin œrednio i mniej ni œrednio zarabiaj¹cych. Uwa amy, e pañstwo musi byæ aktywne w stymulowaniu budowy mieszkañ, poprzez u³atwienie dostêpu do kredytu oraz udostêpnienie za symboliczn¹ op³at¹ ziemi nale ¹cej do zasobów pañstwowych. EDUKACJA Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkó³. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe. Dlatego wzmocnimy potencja³ oœrodków akademickich. Program nauczania bêdziemy dostosowywaæ do potrzeb rynku pracy. Zapewnimy równy dostêp do procesów edukacyjnych, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Bêdziemy rozwijaæ ofertê stypendialn¹. Wiêkszoœæ gmin w Polsce dok³ada do utrzymania placówek oœwiatowych poniewa subwencja oœwiatowa nie pokrywa nawet p³ac dla nauczycieli. Wykszta³cenie m³odego pokolenia nie mo e byæ zale ne od zamo noœci gminy. Dlatego zwiêkszymy œrodki na oœwiatê i przywrócimy konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœci pañstwa za edukacjê. Przywrócimy, szkolnictwo zawodowe. Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, proces likwidacji jednostek oœwiatowych. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

9 ZMIENIAÆ POLSKÊ Maria Szczeblewska Celem Prawa i Sprawiedliwo ci jest Polska - przysz³o æ Polski i Polaków. Rozstrzygaj¹ce s¹ kwestie nieuwik³ania siê w adne uk³ady i tej zdolno ci wymagamy od naszych kandydatów w wyborach samorz¹dowych. Nasi kandydaci maj¹ dzia³aæ tylko dla dobra publicznego, nie patrz¹c na w³asne interesy. Jaros³aw Kaczyñski POZYCJA NUMER 4 Jestem bezpartyjna jest to mój pierwszy start w wyborach do Sejmiku Samorz¹dowego. Mieszkam w Stepnicy od urodzenia. Moja rodzina osiedli³a siê tu zaraz po wojnie. Jestem mê atk¹ mam troje doros³ych dzieci. Ukoñczy³am szko³ê redni¹ w P³otach o kierunku hodowlanym. Po ukoñczeniu szko³y przejê³am gospodarstwo rolne od dziadków, które nadal prowadzê.od 2000r prowadzê je metodami ekologicznymi, Moje stado krów mlecznych jest pod ocen¹ Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Producentów Mleka za 2013 rok zajê³o II miejsce w województwie zchodniopomorskim za wydajno æ stada w gospodarstwach ekologicznych Hodowla ichów koni to moja pasja i hobby. Posiadam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjlno ci¹,,je dziectwo oraz instruktora rekreacji ruchowej ze specjalno ci¹,,hipoterapia rehabilitacja osób na koniu i z koniem. Jestem osob¹ aktywn¹ chêtnie udzielam siê spo³ecznie. Jako radna Sejmiku chcia³abym zadbaæ o przejrzysto æ i jawno æ zasad rozdysponowywania rodków unijnych, wspiera³abym dzia³ania na rzecz zrównowa onego rozwoju województwa i wykorzystania jego potencja³u gospodarczego i ludzkiego aby podejmowane uchwa³y nie narusza³y prawa i interesu mieszkañców regionu wspiera³abym dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych. Seweryn Wiechowski POZYCJA NUMER 9 Emerytowany profesor kardiochirurg, doctor honoris causa PAM w Szczecinie. Urodzony w 1935r. w Bia³ymstoku, gdzie ojciec lekarz weterynarii by³ oficerem zawodowym i s³u y³ w 14 Dywizjonie Artylerii Konnej. Po wojnie w 1946r. z rodzicami zamieszka³ w Szczecinie gdzie w 1958r. ukoñczy³ studia w Pomorskiej Akademii Medycznej. Bezpo rednio po studiach rozpocz¹³ pracê w II Klinice Chirurgicznej PAM. Ca³e swoje ycie zawodowe zwi¹za³ z t¹ uczelni¹ jako chirurg i nauczyciel akademicki uzyskuj¹c kolejne stopnie i tytu³y naukowe. W 1972r. w³adze Uczelni powierzy³y mu organizacjê Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyñ w PAM. W Klinice tej rozwin¹³ od podstaw chirurgiê naczyniow¹, a nastêpnie kardiochirurgiê. Kierowana przez niego Klinika w latach osiemdziesi¹tych nale a³a do czo³owych Klinik Chirurgii Naczyniowej w Kraju, a nastêpnie do Kardiochirurgicznych. W 2003r. wykonano w tej Klinice 1350 operacji serca. Prof. S. Wiechowski by³ pierwszym Przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno æ PAM w r., a tak e cz³onkiem Rady Prymasowskiej w latach Nastêpnie Rektorem PAM w latach Uwa a, e w Szczecinie s¹ mo liwo ci i warunki stworzenia nowoczesnego o rodka rehabilitacji chorych po udarach mózgowych, zawa³ach serca oraz operacjach neurologicznych, kardiochirurgicznych i ortopedycznych. Korozja nowego - starego uk³adu w³adzy koalicji PO i PSL nastêpuje w bardzo szybkim tempie, nieomal jak atak bakterii na kosmicznych naje d ców w Wojnie wiatów Wellsa. Polityczna korozja ma objawy zarówno groteskowe - jak chwiej¹ca siê i b³¹dz¹ca na niemieckim dywanie premier Kopacz, ale tak e i skandaliczne, stawiaj¹ce pytania politycznie najwa niejsze, takie jak sprawa bulwersuj¹cych rewelacji marsza³ka Sikorskiego. Ten uk³ad w³adzy nie mo e przynie æ Polsce nic dobrego. Barbara Wojciechowska POZYCJA NUMER 7 Urodzi³am siê w Nowogardzie. Mieszkam w Nowogardzie mam 62 lata Jestem mê atk¹ mam dwoje doros³ych dzieci ju usamodzielnionych. Z wykszta³cenia jestem Dyplomowany Technik Rolnik.Z rodzicami wyjecha³am na wie, gdzie mieszka³am 20-lat.Z rolnictwem jestem zwi¹zana do chwili obecnej. W m³odo ci czynnie uprawia³am sport motocyklowy, osi¹gaj¹c wysokie wyniki sportowe, np Wicemistrzostwo Polski o ;Z³oty Kask.25 lat pracy zawodowej,10 lat z dzieæmi niepe³nosprawnymi w Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2 w Nowogardzie gdzie by³am przewodnicz¹c¹, Solidarno ci -wiceprzewodnicz¹c¹ Zarz¹du Regionu Nowogard. Kocham pracê spo³eczn¹, wie, lubiê pomagaæ innym. Jestem osob¹ operatywna i zdyscyplinowana. Obecnie jestem na emeryturze. Chcia³abym przyczyniæ siê do powstania POWIATU GOLENIOWSKO NOWOGARDZKIEGO. Stworzenie wiêcej barier architektonicznych w moim mie cie dla osób niepe³nosprawnych oraz przystosowania komunikacji miejskiej dla niepe³nosprawnych. Wspieranie i budowanie mieszkañ socjalnych. Bêdê wspiera³a bardzo budowê wodoci¹gów dla wsi. BARBARA WOJCIECHOWSKA SABINA MARIA ZABROCKAMATUSZEWSKA POZYCJA NUMER 8 Jestem rodowit¹ winouj ciank¹. Mam 26 lat. Rok temu uzyska³am tytu³ magistra psychologii klinicznej na Uniwersytecie Szczeciñskim. Pracujê jako psycholog szkolny w winouj ciu. Równie od roku jestem zamê na. W sejmiku najchêtniej zajê³abym siê problemami spo³ecznymi i o wiatowymi(ich w³a ciwemu dofinansowaniu), a wiêc dotycz¹cymi g³ównie dzieci i m³odzie y, a tak e kwestiami demograficznymi, wszak to najpowa niejszy problem wspó³czesnej Polski. 1 stycznia 2015 r. wchodzi w ycie tzw. dyrektywa siarkowa, która w sposób niezwykle istotny podniesie koszty funkcjonowania armatorów operuj¹cych na Ba³tyku. I co robi polski rz¹d? Odpowied jest krótka - w wietle naszej wiedzy - nic nie robi. A to mo e oznaczaæ, e 1 stycznia koszty funkcjonowania naszych armatorów, a co za tym idzie równie konkurencyjno æ naszych portów, ulegnie znacznemu pogorszeniu. Za chwilê obudzimy siê z sytuacj¹, w której rz¹d niemiecki bêdzie dotowa³ operatora TT-Line na Ba³tyku. Nasi armatorzy Unity Line i Polska egluga Ba³tycka w tym zderzeniu z dotowanym armatorem niemieckim polegn¹ na starcie. Oczekujemy w tej sprawie natychmiastowej interwencji w Komisji Europejskiej. Joachim Brudziñski Oburzeniem napawa sytuacja w której polscy rolnicy maj¹ problemy z nabyciem czy dzier aw¹ polskiej ziemi, natomiast tysi¹ce hektarów tej ziemi przejmuj¹ czêsto z naruszeniem prawa zagraniczni inwestorzy. Jak siê okazuje, ró ne agendy pañstwa zarz¹dzanego przez koalicjê PO PSL nie maj¹ nawet spójnych danych na ten temat i operuj¹ ró nymi liczbami. Obrazuje to chaos i ba³agan a tak e kompletn¹ niedba³o æ o polsk¹ racjê stanu. To rz¹d ludzi dla których has³o Tyle Polski ile ziemi w polskich rêkach jest kompletnie obce. Marek Gróbarczyk Ruroci¹g Nord Stream jest gro ny dla polskiego przemys³u. Do portu w winouj ciu nie bêd¹ mog³y zawijaæ statki o najwiêkszym zanurzeniu. Zrezygnowano z rozbudowy portu w winouj ciu. Trzeba konkurowaæ z Niemcami, trzeba z nimi rozmawiaæ. Ale rz¹d Donalda Tuska wybra³ strategiê bia³ej flagi. Jaros³aw Kaczyñski Zarówno sprawa zaniechania budowy tunelu pod win¹ jak te gigantycznych opó nieñ na budowie terminalu LNG znakomicie obrazuj¹ stosunek rz¹dów PO PSL do winouj cia. To dla nich miejsce le ¹ce za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w krainie gdzie yj¹ jeszcze smoki i ludo ercy, prawdopodobnie nie w Polsce. Dlatego naszym zadaniem jest g³o no wykrzyczeæ, tak aby us³yszeli w zaciszu swych warszawskich gabinetów: winouj cie to Polska! Naszym zadaniem jest wymóc na nich budowê tunelu, bo skandalem jest aby tu, na ziemiach odzyskanych, jedyn¹ nici¹ transportow¹ ³¹cz¹c¹ du e miasto z Polsk¹ by³a rachityczna sieæ promowa. To po prostu wstyd. Z dezaprobat¹ szeroko pojête rodowiska morskie przyjê³y wiadomo æ o kolejnej likwidacji i tak ju szcz¹tkowo funkcjonuj¹cego ministerstwa, zajmuj¹cego siê sprawami morskimi. Wyra aj¹c zatem wolê rodowiska morskiego, ¹damy od pana premiera, jako osobi cie odpowiedzialnego za kondycjê gospodarcz¹ naszego kraju, przyznania gospodarce morskiej nale nego jej statusu i utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej Fragment listu szczeciñskich parlamentarzystów PiS wys³anego do premiera Tuska. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Æ

10 DEKLARACJA SAMORZ DOWCA PIS PRACA Podejmiemy dzia³ania na rzecz tworzenia nowych, trwa³ych miejsc pracy oraz ochrony ju istniej¹cych. Bez dobrze wykszta³conych, zatrudnionych na zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie nowoczesny kraj, nie jest mo liwy. Przygotowaliœmy Narodowy Program Zatrudnienia, skierowany g³ównie do m³odych ludzi zamieszkuj¹cych obszary, przez politykê rz¹du PO-PSL zepchniête do tzw. drugiej ligi rozwojowej. Godna praca winna byæ prawem, a nie przywilejem. Musimy skoñczyæ z polityk¹ niskich p³ac, polityk¹ taniej si³y roboczej jako jedynego atutu naszej gospodarki. INWESTYCJE Uruchomimy wielki program inwestycyjny. Dobrze wykorzystamy fundusze unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.uruchomimy wielki program inwestycyjny w oparciu o fundusze unijne, œrodki bêd¹ce w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe, œrodki w³asne, oszczêdnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Bêdziemy broniæ strategicznych dla gospodarki i rynku pracy firm. Podejmiemy dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u w oparciu o wykorzystanie polskiej myœli technologicznej. Pieni¹dze z funduszy unijnych powinny s³u yæ trwa³emu rozwojowi, niwelowaæ ró nice w rozwoju Polski, tworzyæ miejsca pracy. ZDROWIE Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. Polacy maja prawo do nowoczesnej, sprawnej i niezawodnej opieki zdrowotnej na najwy szym poziomie europejskim, a pracownicy: lekarze, pielêgniarki, po³o ne zas³uguj¹ na godziwe wynagrodzenia. Ka dy obywatel musi mieæ zagwarantowany dostêp do œwiadczeñ lekarskich. Uporz¹dkujemy sytuacjê zad³u onych szpitali publicznych. Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. ROLNICTWO Zadbamy o polsk¹ wieœ i rolników. Polityka solidarnoœci narodowej wymaga, aby mieszkañcy wsi mieli takie same szanse na godne ycie jak mieszkañcy miast. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrównania poziomu ycia na wsi z poziomem ycia w miastach. Podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ rodzinne gospodarstwa. Ich rozwój powinien byæ wspierany przez pañstwo, ale tak e w³adze samorz¹dowe. Bêdziemy likwidowaæ bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek drobnych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Zainwestujemy w rozwój rolniczego szkolnictwa zawodowego. POMOC POTRZEBUJ CYM Nie zapomnimy o tych, którym bez w³asnej winy yje siê gorzej i którzy nie potrafi¹ wyrwaæ siê z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepe³nosprawnych. Zapewnimy pomoc prawn¹ i finansow¹ poprzez zasi³ki celowe oraz dystrybucjê dla najubo szych produktów spo ywczych pozyskanych z Banku ywnoœci. Bêdziemy tworzyæ i finansowaæ oœrodki rehabilitacyjne dla przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. Wspieraæ bêdziemy organizacje pozarz¹dowe, których celem jest integracja i zapewnienie osobom wykluczonym i niepe³nosprawnym uczestnictwa w yciu spo³ecznym i zawodowym. adne polskie dziecko nie mo e byæ g³odne. Za poœrednictwem samorz¹dów organizowaæ bêdziemy do ywianie dzieci i m³odzie y poprzez prowadzenie sto³ówek szkolnych. INFRASTRUKTURA Rozbudujemy sieæ lokalnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Wielki Plan Inwestycyjny Prawa i Sprawiedliwoœci z jednej strony uwzglêdnia rozwój przemys³u, z drugiej infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby skutecznie przyci¹gaæ inwestorów musimy usuwaæ bariery infrastrukturalne. Budowa dróg pozostaj¹cych w gestii samorz¹dów musi odbywaæ siê planowo i byæ racjonalnie powi¹zana z krajow¹ sieci¹ drogow¹ oraz przebiegaj¹cymi przez Polskê sieciami europejskich korytarzy transportowych. Inwestycje w sieci tramwajowe, trolejbusowe, w tabor autobusowy przyczyniaj¹ siê do poprawy standardu ycia mieszkañców. Bêd¹ tak e wsparciem dla krajowego przemys³u produkuj¹cego najwy szej jakoœci tabor. KULTURA W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i oœrodki kultury. Podejmiemy dzia³ania sugeruj¹ce Ministerstwu Finansów wprowadzenie rozwi¹zañ dotycz¹cych dobrowolnych odpisów od podatku PIT oraz zwolnieñ podatkowych od spadków przekazywanych na rzecz publicznych instytucji kultury. Podejmiemy dzia³ania decentralizacyjne. Zak³adamy konsekwentne przekazywanie instytucji kulturalnych lub ich wydzielonych oddzia³ów (zw³aszcza muzealnych), dla których organizatorem pozostaj¹ obecnie samorz¹dy wojewódzkie - samorz¹dom gminnymi powiatowym. Mechanizm ten bêdzie powi¹zany z zawieraniem wieloletnich umów o wsparciu finansowym. RODZINA Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodzi³o siê wiêcej dzieci. Poprawa sytuacji demograficznej to fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed samorz¹dami oraz rz¹dem. Polacy, niepewni o swoj¹ pracê, boj¹ siê zak³adaæ rodziny i mieæ dzieci. Jako samorz¹dowcy bêdziemy wspieraæ polskie rodziny. Bêdziemy rozbudowywaæ sieæ ³obków i przedszkoli dofinansowywaæ rodzicom pobyt w nich dzieci. Zapewnimy bezp³atn¹ opiekê przedszkoln¹. W szko³ach wprowadzimy gabinety stomatologiczne i lekarskie. Bêdziemy przeciwstawiaæ siê nierozwa nej likwidacji szkó³ i bibliotek publicznych. BUDOWNICWO Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe. Przedstawiliœmy program mieszkaniowy, którego celem jest umo liwienie milionom polskich rodzin posiadanie mieszkania. Adresowany jest on w szczególnoœci do rodzin œrednio i mniej ni œrednio zarabiaj¹cych. Uwa amy, e pañstwo musi byæ aktywne w stymulowaniu budowy mieszkañ, poprzez u³atwienie dostêpu do kredytu oraz udostêpnienie za symboliczn¹ op³at¹ ziemi nale ¹cej do zasobów pañstwowych. EDUKACJA Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkó³. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe. Dlatego wzmocnimy potencja³ oœrodków akademickich. Program nauczania bêdziemy dostosowywaæ do potrzeb rynku pracy. Zapewnimy równy dostêp do procesów edukacyjnych, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Bêdziemy rozwijaæ ofertê stypendialn¹. Wiêkszoœæ gmin w Polsce dok³ada do utrzymania placówek oœwiatowych poniewa subwencja oœwiatowa nie pokrywa nawet p³ac dla nauczycieli. Wykszta³cenie m³odego pokolenia nie mo e byæ zale ne od zamo noœci gminy. Dlatego zwiêkszymy œrodki na oœwiatê i przywrócimy konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœci pañstwa za edukacjê. Przywrócimy, szkolnictwo zawodowe. Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, proces likwidacji jednostek oœwiatowych. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH. na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY VI KONGRESU OPZZ

MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH. na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY VI KONGRESU OPZZ MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY ZBIÓR UCHWA VI KONGRESU OPZZ SPIS TRE CI: PROGRAM OPZZ NA LATA 2006-2010...

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze.

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze. Historiê tworz¹ ludzie 71 Œlub wójta w siedleckiej katedrze. 72 Historiê tworz¹ ludzie Wójtowie siedleccy 1580 - Stanis³aw Maciusek 1620 - Maciej Gorczyñski 1698-1710 - Pawe³ Bartnicki 1727 - Micha³owski

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo