Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo! Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Polski. Tak by ka dy mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskiej gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

2 S UCHAÆ POLAKÓW LIDERZY NASZEJ LISTY DO SEJMIKU OKRÊG 1 KAZIMIERZ DRZAZGA POZYCJA NUMER 1 Obecny Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku mieszkañcem Szczecina, a nastêpnie Polic, jest od 1973 roku. D³ugoletni pracownik Z.Ch. POLICE, administracji samorz¹dowej, b. Wiceprezes - Dyrektor Zarz¹du Morskich Portów Szczecin winouj cie S.A., uczestnik strajków z Sierpnia 1980 roku i dzia³acz podziemnej Solidarno ci. Szanowni Pañstwo! Dobrze znam specyfikê oraz potrzeby rozwoju naszej aglomeracji. Jakie to potrzeby? To m.in. obudowa przemys³u i wyrwanie regionu szczeciñskiego z zapa ci gospodarczej, zabieganie o ka de kolejne miejsce pracy, wspieranie rodzin, pomoc ludziom starszym, usprawnienie wojewódzkiej s³u by zdrowia. To realizacja szeregu inwestycji oraz przedsiêwziêæ daj¹cych miejsca pracy i u³atwiaj¹cych codzien- ne ycie mieszkañców. Nasze województwo straci³o zdolno æ do samo odbudowy gospodarczej i bez wsparcia w³adz krajowych nie jest w stanie wyj æ z zapa ci. To przenosi siê na sferê spo³eczn¹. eby to zmieniæ, deklarujê wolê wspó³pracy z w³adzami m. Szczecin, innych samorz¹dów, instytucji, Ko cio³a, organizacji i lud mi dobrej woli: - w zabieganiu o skuteczne wsparcie w³adz pañstwowych oraz pozyskiwanie ka dej nowej inwestycji, ka dego miejsca pracy, - konsekwentne realizowanie planowanych projektów, jak np. Szczeciñska Kolej Miejska, zachod- nia obwodnica Szczecina, pog³êbienie toru wodnego do 12,5 m, modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i rzecznej itp. JONCZEK JOANNA MA GORZATA POZYCJA NUMER 3 Albo staniemy na zasadach, albo nie staniemy w ogóle. Margaret Thatcher Ca³e moje ycie jest zwi¹zane ze Szczecinem tu siê urodzi³am, wykszta³ci³am; tutaj mieszkam i pracujê. Zale y mi na Naszym mie cie i chcê widzieæ, jak siê zmienia i rozkwita. Tymczasem niemal codziennie obserwujê, jak przybywa opustosza³ych lokali, bo firmy zmuszone s¹ zamykaæ dzia³alno æ. Rozmawiam z moimi studentami, absolwentami Uniwersytetu Szczeciñskiego wielu z nich swój talent i intelekt wykorzystuje na emigracji, bo tu nie widz¹ dla siebie przysz³o ci. Mieli my mieæ drug¹ Irlandiê, a okazuje siê, e to Irlandia ma drug¹ Polskê tê m³od¹, energiczn¹, kreatywn¹, pracowit¹. Mo na i trzeba co z tym zrobiæ! Jako politolog i europeista ZAREMBA KRZYTSZTOF POZYCJA NUMER 2 Urodzi³em siê 12 grudnia 1972 r. w Szczecinie. W 1997 r. ukoñczy³em studia na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego specjalizacja Integracja Europejska. W latach mia³em zaszczyt byæ radnym Rady Miasta Szczecina. W latach by³em pos³em na Sejm RP. A od 2007 roku senatorem RP z najwy szym poparciem w historii regionu zachodniopomorskiego 204 tys. g³osów. Od roku 2000 by³em obserwatorem OBWE wielu misji m.in. na Ukrainie, Bo ni i Hercegowinie, Rosji czy Macedonii. Do roku 2009 roku by³em równie cz³onkiem Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i Rady Europy. Pe³ni³em ponadto funkcjê wiceprzewodnicz¹cego polskiej delegacji do Rady Europy. Z dum¹ mogê powiedzieæ, e jestem wnukiem pierwszego polskiego Prezydenta Szczecina prof. Piotra Zaremby oraz spawacza ze Stoczni Remontowej GRYFIA Bogdana Sapiechy. Od co najmniej 2002 roku jestem zaanga owany w obronê i pomoc dla Stoczni Szczeciñskiej i stoczniowców. Jako przewodnicz¹cy Zachodniopomorskiego Zespo³u Parlamentarnego aktywnie i skutecznie dzia³a³em na rzecz budowy gazoportu w winouj ciu. Przed objêciem funkcji parlamentarnych pracowa³em jako spec. ds. marketingu w firmach: samoc h o d o wej,energetycznej i portowej. Aktualnie pracujê jako specjalista ds. marketingu w jednej ze spó³ek portowych. Jestem szczê liwym mê em i tat¹ 10 letniej córeczki Marianki i 5 letniego synka Maurycego. Moj¹ naj- wiêksz¹ pasj¹ s¹ stare samochody. Biorê udzia³ w polskich i miêdzynarodowych rajdach pojazdów historycznych, startuj¹c na Polskim Fiacie 125p AKROPOLIS. Oprócz starych samochodów, jestem równie mi³o nikiem lotnictwa (modelarz re- uczestniczy³am w licznych miêdzynarodowych konferencjach i seminariach, gdzie mia³am okazjê miêdzy innymi przygl¹daæ siê funkcjonowaniu samorz¹dów, analizowaæ rozmaite koncepcje i rozwi¹zania. Dobrze rozumiem ideê samorz¹du, znam jego mechanizmy i wiem, jak wykorzystaæ tê wiedzê dla dobra mojego regionu. Dziêki temu, e w swojej karierze zawodowej by³am nie tylko nauczycielem akademickim, ale równie mened erem i przedsiêbiorc¹, nauczy³am siê sprawnie zarz¹dzaæ, budowaæ relacje z partnerami i znam problemy naszej spo³eczno ci. Wiem, e zmiany to d³ugi i trudny proces, ale mogê zaproponowaæ moj¹ wiedzê, do wiadczenie, sumienno æ i zaanga owanie. POLICE - CZAS NA ZMIANY PAWE MIROWSKI kandydat Prawa i Sprawiedliwo ci na burmistrza Polic 40 lat, onaty, synek Piotru lat 9,5, wykszta³cenie wy sze: Ochrona rodowiska o specjalizacji Ochrona Wód na Akademii Rolniczej w Szczecinie; Studia Podyplomowe: Zarz¹dzanie Gospodark¹ Odpadami na Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie i Zarz¹dzanie Biznesem na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, zawód: Technik Melioracji Wodnych, 5-cio letnie do wiadczenie w samorz¹dzie na stanowisku Z-cy Burmistrza Polic, wieloletni pracownik Zak³adów Chemicznych Police S.A. zainteresowania: sport, muzyka, kino. W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego po³o ê nacisk miêdzy innymi na: lepsz¹ kontrolê zarz¹du w zakresie wydawania unijnych funduszy, doprowadzenie do pog³êbienia toru wodnego dla portu Szczecin- winouj cie, bo to jest szansa na o ywienie portowego charakteru regionu; walkê z biurokracj¹ (równie uproszczenie procedur przy sk³adaniu wniosków o fundusze europejskie). dukcyjny) oraz literatury historycznej. Joanna Jonczek ³¹czy w sobie dwie wa ne zalety: fachowo æ i zaanga owanie. Gdy o czym mówi - to wie co mówi, gdy zabiera siê do pracy - pracuje z pe³n¹ wiedz¹ i wk³ada w to ca³e serce. To bardzo dobra kandydatka na radn¹. Ma mój g³os. Pose³ RP NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NR 1 1. Drzazga Kazimierz, zam. Police, wiek Zaremba Krzysztof Piotr, zam. Szczecin, wiek Jonczek Joanna Ma³gorzata, zam. Szczecin, wiek Pietras Krzysztof Jerzy, zam. Szczecin, wiek Przybylska Agnieszka, zam. S³awszewo, wiek Strzeboñski Andrzej Tadeusz, zam. Szczecin, wiek Jutrzenka-Trzebiatowska Beata, zam. Szczecin, wiek Bogucki Jerzy, zam. Szczecin, wiek Olczak Piotr Grzegorz, zam. Szczecin, wiek K³os Lidia Danuta, zam. Szczecin, wiek Tarnowska-Jurkiewicz Jolanta Maria, zam. Szczecin, wiek Staszczyk Artur Tadeusz, zam. Szczecin, wiek G³uska Ewa, zam. Szczecin, wiek Piwowarczyk Pawe³ Filip, zam. Szczecin, wiek Ró ycka Joanna, zam. Police, wiek K¹dzio³ka Mariusz Piotr, zam. Szczecin, wiek 40

3 Szanowni Pañstwo! Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Polski. Tak by ka dy mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskie gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

4 S UCHAÆ POLAKÓW NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG 2 HALINA SZYMAÑSKA POZYCJA NUMER 1 Jestem lekarzem weterynarii, pracê zawodow¹ rozpoczê³am w obzie. Prowadzi³am laboratorium weterynaryjne i zajmowa³am siê leczeniem ma³ych zwierz¹t, pracowa³am te w Inspekcji Weterynaryjnej. Po wygraniu konkursu zosta³am dyrektorem Sanepidu i przez siedem lat Inspekcja Sanitarna by³a moim miejscem pracy. Kolejnym etap ycia, to samorz¹d. Wygrane wybory skutkowa³y funkcj¹ Burmistrza obza, a w nastêpnej kadencji - Starosty Powiatu obeskiego, by³am te radn¹ Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mogê wiêc mia³o powiedzieæ, e pozna³am pracê na wszystkim szczeblach samorz¹du terytorialnego. Samorz¹d znam od podszewki... SZCZODRY Adam Wierny zasadom, otwarty na zmiany Od dzieciñstwa mieszkam w winouj ciu. Z wykszta³cenia ekonomista. W latach by³em aktywnie zaanga owany w sprawy samorz¹du winoujskiego, jako radny rady miasta, cz³onek Zarz¹du i Wiceprezydent, odpowiedzialny w latach za inwestycje miejskie, w tym pilota owy, z sukcesem zakoñczony polsko-niemiecki projekt budowy oczyszczalni cieków w winouj ciu. W ostatnich latach piastujê znacz¹ce i odpowiedzialne stanowiska w firmach bran y morskiej. Sporo swojego wolnego czasu po wiêcam dzia³alno ci spo³ecznej jako Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du winoujskiego Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upo ledzeniem Umys³owym oraz Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Dom na Skale, która wspiera dzia³ania prorodzinne. Od wielu lat zwi¹zany jestem równie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin w Szczecinie, w którym na bie ¹co ledzê rozwój samorz¹du na ró nych jego szczeblach, maj¹c mo liwo æ bezpo rednich kontaktów z najlepszymi samorz¹dowcami z ca³ego kraju. Prywatnie onaty, ojciec 3 doros³ych dzieci. Za najwa niejsze, czym chcia³bym siê zaj¹æ w pracach samorz¹du wojewódzkiego to: s³u ba rodzinom poprzez popieranie inicjatyw prorodzinnych i pomoc osobom niepe³nosprawnym, zatrzymanie marginalizacji znaczenia ma³ych miejscowo ci poprzez wspieranie w nich przedsiêbiorczo ci i wzmacnianie us³ug publicznych, zabezpieczenie bardziej sprawiedliwego dostêpu do miejsc pracy, który umo liwi zatrudnienie ludzi m³odych i zatrzymanie ich w naszym regionie, czuwanie nad sprawiedliwym i uczciwym dzieleniem funduszy europejskich zarówno w sferze projektów infrastrukturalnych (drogi-w tym sta³ego po³¹czenia w winouj ciu, dostêp do portów winouj cia i Szczecina ) oraz projektów spo³ecznych. Bieleninik Arkadiusz Adam Wygra³am konkurs i zajmowa³am stanowisko Dyrektora Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie by³o to du e wyzwanie, da³a mi ta praca bardzo du o do wiadczenia i satysfakcji. Doskonali³am te swoje umiejêtno ci uzyska³am specjalizacjê medyczn¹ z higieny epidemiologii, ukoñczy³am studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorz¹dowe, a tak e studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczeciñskim. Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Finansów uzyska³am uprawnienia audytora wewnêtrznego, pozwala mi to na prowadzenie dzia³alno ci gospodarczej, jako audytor, a tak e pracê, na czê ci etatu, w Urzêdzie Miejskim w Stargardzie Szczeciñskim. Nie porzuci³am jednak zwi¹zków z weterynari¹; produkujemy wraz z mê em, równie lekarzem weterynarii, od ywki dla zwierz¹t, rozpoczêli my hodowlê limaków i zajmujemy siê produkcj¹ kosmetyków naturalnych. Od zawsze, interesowa³a nas medycyna naturalna, ukoñczyli my czteroletni kurs medycyny chiñskiej, zdobyt¹ wiedzê wykorzystujemy prowadz¹c gabinet medycyny naturalnej. Moj¹ pasj¹ sta³ siê ogród. Sporo czytam, mam zawsze wokó³ siebie stos ksi¹ ek, czytam po kilka naraz. Uwielbiamy z mê em graæ z przyjació³mi w bryd a równie w wersji sportowej. Jestem te szczê liw¹ mam¹ trzech córek i babci¹ dwojga wnucz¹t. Do wiadczenie i wiedzê zdobyte w zakresie administracyjnym, prawnym i finansowym oraz w dzia³alno ci audytorskiej chcê wykorzystaæ w samorz¹dzie, w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, e bêdê mog³a to robiæ, jako radna tego Sejmiku w kadencji Moim priorytetem bêd¹ dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeñstwa wszystkim mieszkañcom naszego województwa, zarówno w kontek cie osobistym, zawodowym i zdrowotnym, jak i spo³ecznym. Jest taki serial telewizyjny, Czterdziestolatek ; pojawia siê tam Irena Kwiatkowska i mówi: ja jestem kobieta pracuj¹ca, adnej pracy siê nie bojê. Ja te adnej pracy siê nie bojê! Halina Szymañska Jestem onaty, ona Katarzyna, czworo dzieci 3 córki i 1 syn, pochodzê ze Stargardu Szczeciñskiego. W latach r studiowa³em na PAM (aktualnie PUM. Z wykszta³cenia i zami³owania specjalista chorób dziecidyplom uzyska³em w 2005r, pracowa³em w latach r w SPSK-1 ul. Unii Lubelskiej 1 jako asystent w II Klinice Pediatrii, a od wrze nia 2007 w SP Szpitalu Powiatowym w Goleniowie (aktualnie SCM w Goleniowie sp z o.o.). Od 2007r jestem zwi¹zany z ziemi¹ goleniowsk¹, mieszkaniec wsi Pucice. W latach pe³ni³em funkcjê zastêpcy Dyrektora ds. medycznych SP Szpitala Powiatowego w Goleniowie. Od 2013 pe³niê funkcjê viceprezesa ko³a goleniowskiego POZYCJA NUMER 3 Zwi¹zku Du ych Rodzin 3+. Zasadniczym powodem mojego kandydowania jest mo liwo æ wp³ywania na politykê zdrowotn¹ w naszym regionie i euroregionie, w tym m.in. zapobieganie ucieczce z Polski (z naszego rejonu) obecnych i przysz³ych specjalistów wszystkich bran wliczaj¹c w to lekarzy. has³o Dobra praca i p³aca w Polsce. Drugim kolejnym powodem jest wprowadzenie na wzór rozwi¹zañ zachodnioeuropejskich polityki prorodzinnej co wed³ug mnie mo e zapobiec dramatowi demograficznemu - has³o By y³o siê lepiej rodzinie. Od kilku lat jestem te propagatorem Naprotechnologii jako jedynej metody leczenia niep³odno ci kobiecej i mêskiej. NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NUMER 2 1. Szymañska Halina Barbara, zam. obez, wiek Szczodry Adam Marian, zam. winouj cie, wiek Bieleninik Arkadiusz Adam, zam. Pucice, wiek Szczeblewska Maria Zenona, zam. Stepnica, wiek Suda Krystian, zam. Gryfice, wiek Palenica Piotr, zam. Kamieñ Pomorski, wiek Wojciechowska Barbara, zam. Nowogard, wiek Zabrocka-Matuszewska, zam. Sabina Maria, wiek Wiechowski Seweryn Wies³aw, zam. Zabierzewo, wiek Owczarczyk Daniel Oskar, zam. Kamieñ Pomorski, wiek 41

5 Szanowni Pañstwo! Pomorze Zachodnie s¹ tacy, którzy mówi¹, e tu siê koñczy Polska. Ale to nieprawda! Tu Polska siê zaczyna! Tu zaczynaj¹ siê nasze marzenia. Marzenia o silnym pañstwie, dobrej pracy, o rodzinie, o stabilizacji i bezpieczeñstwie. Tu nasze dzieciñstwo, nasze wzrastanie, nasza mi³o æ i wszystko to co po nas zostanie. Tu nasza wiara, nasze tradycje i spu cizna naszych przodków, którzy przejêli te tereny po wielkiej wojnie i z trudem i mozo³em odbudowywali je i przywracali Polsce. My nie mamy czasu do stracenia, nie mo emy pozwoliæ na dalsz¹ degradacjê naszej ojcowizny. Nie staæ nas na marnowanie ludzkiej pracy, na niszczenie przemys³u, na dramat Polaków wyje d aj¹cych za granicê w poszukiwaniu pracy. Miejmy zatem odwagê zadbaæ o Pomorze Zachodnie, postawiæ je na czele najlepiej rozwiniêtych regionów Pols k i. Ta k b y k a d y mieszkaniec Pomorza Zachodniego patrz¹c na swój region móg³ powiedzieæ: jak piêknie zaczyna siê u nas Polska! Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o nowe miejsca pracy, to odbudowa przemys³u i dobrze zorganizowana s³u ba zdrowia, to troska o rodzinê. Prawo i Sprawiedliwo æ to troska o polsk¹ racjê, o nasze miejsce na mapie wiata. Prawo i Sprawiedliwo æ to przysz³o æ. Pójd z nami. Polska potrzebuje dobrych gospodarzy, zakorzenionych w lokalnych spo³eczno ciach, gotowych wzi¹æ odpowiedzialno æ za nasz¹ wspóln¹ przysz³o æ. Dlatego proszê i zachêcam Pañstwa do udzia³u w wyborach samorz¹dowych 16 listopada i g³osowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo ci. To wa ne, aby my decyzjê o tym, jaka bêdzie Polska, powierzyli ludziom godnym zaufania i uczciwym. S³uchaæ Polaków i zmieniaæ Polskê to zadanie samorz¹dowców Prawa i Sprawiedliwo ci. Znamy i rozumiemy potrzeby tych, na których wsparcie liczymy. Zawsze byli my blisko zwyk³ych ludzi, tak te jest dzisiaj i tak bêdzie w przysz³o ci. Zmiany, które s¹ potrzebne w Polsce, rozpoczniemy od samorz¹dów. Ukrócimy prywatê i ³apownictwo, zapewnimy wiêksz¹ samodzielno æ w dysponowaniu lokalnymi funduszami, przywrócimy odpowiedzialno æ pañstwa za bezpieczeñstwo, s³u bê zdrowia i edukacjê. Samorz¹d stanie siê fundamentem obywatelskiej wolno ci i równo ci wobec prawa. Razem zacznijmy zmieniaæ Polskê. Ka dy kto zakocha³ siê w morskim wietrze i s³onych falach, ten zna potêgê bezkresnych wód i wie e morze ywi i daje pracê, e obficie odwdziêcza siê tym, którzy traktuj¹ je z mi³o ci¹ jako cud dany nam przez naturê. Ka dy kto wie gdzie le y Pomorze Zachodnie musi zdawaæ sobie sprawê jakim atutem jest nasze nadmorskie po³o enie i mo liwo ci jakie daje nie tylko Ba³tyk ale te Odra i nasze inne akweny. Niestety, to co siê wydarzy³o przez lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL to katastrofa polskie gospodarki morskiej. Od zniszczonych stoczni poprzez rdzewiej¹ce na z³omowiskach kutry rybackie, od niemiecko ruskiej rury blokuj¹cej dostêp do polskich portów po Odrê, która wci¹ czeka na udro nienie nale ne tej wielkiej, naturalnej trasie pó³noc po³udnie. Musimy wróciæ nad morze, musimy wróciæ na morze, musimy stoczniowcom, marynarzom, rybakom i portowcom zapewniæ pracê w stabilnych firmach. Nadchodz¹ce lata musz¹ byæ czasem odbudowy polskiej gospodarki morskiej, czasem odbudowy Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

6 S UCHAÆ POLAKÓW LIDERZY NASZEJ LISTY DO SEJMIKU OKRÊG 5 Pawe³ Mucha POZYCJA NUMER 1 Mam 33 lata, mieszkam w Gryfinie wraz z on¹ Patrycj¹ i naszym piêcioletnim synem Markiem. Jestem adwokatem. Jestem radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego obecnej i poprzedniej kadencji. Jestem Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Sejmiku oraz Przewodnicz¹cym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwo æ. Mam zaszczyt zasiadaæ w ogólnopolskim zarz¹dzie krajowym Ruchu Spo³ecznego im. Prezydenta Le- cha Kaczyñskiego. Studia prawnicze ukoñczy³em na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu a nastêpnie odby³em aplikacjê adwokack¹ w Szczeciñskiej Izbie Adwokackiej, wspó³pracuj¹c ju w okresie studiów, a pó niej w czasie aplikacji, z renomowanymi kancelariami w Poznaniu i w Szczecinie. Od 2010 roku prowadzê z powodzeniem w³asn¹ kancelariê adwokack¹ w Gryfinie z fili¹ w Szczecinie, pe³ni¹c tak e funkcjê patrona aplikantów adwokackich. Od wielu lat udzielam pomocy prawnej w ramach interwencji kryzysowej, udzielaj¹c równie pomocy prawnej nieodp³atnie. W przesz³o ci by³em m. in. wspó³za³o ycielem i wieloletnim cz³onkiem w³adz Towarzystwa Mi³o ników Historii Ziemi Gryfiñskiej. By³em cz³onkiem Rad Spo³ecznych szpitali w Gryfinie i w Szczecinie, a obecnie jestem cz³onkiem Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marii Sk³odowskiej-Curie przy ulicy Arkoñskiej w Szczecinie. Pos³ugujê siê jêzykiem angielskim. Interesujê siê wyk³adni¹ prawa, samorz¹dem terytorialnym, prawem gospodarczym, histori¹ Pomorza Zachodniego oraz literatur¹ XX wieku. Lubiê spacery z Rodzin¹ i jazdê na rowerze. Wypoczywam przy dobrej ksi¹ ce. Przez dwie kadencje by³em aktywnym radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mam odpowiednie przygotowanie i do wiadczenie, aby skutecznie zabiegaæ o nasze regionalne sprawy, co w pe³ni bêdzie mo liwe po zwyciêstwie wyborczym PiS w najbli szych wyborach samorz¹dowych. Przysz³o æ regionu zale y od Pañstwa wyboru! Po pierwsze Zachodniopomorskie! adw. Pawe³ Mucha Wiêcej o mnie na: NASI KANDYDACI DO SEJMIKU OKRÊG NUMER 5 1. Mucha Pawe³ Karol, zam. Gryfino, wiek Frydrykiewicz Igor Daniel, zam. Mierzyn, wiek Kwaszyn Jolanta, zam. Stargard Szczeciñski, zam Bia³kowski Jan, zam. Nowe Wêgorzynko, wiek Hrynkiewicz Andrzej, zam. Sulimierz, wiek Szurpicka Daria Anna, zam. Swochowo, wiek Przepiórka Mariusz Adam, zam. Swochowo, wiek Sadkowska Anna, zam. Dobrzany, wiek Cholewiñski Micha³, zam. Dêbno, wiek Mazur Wanda, zam. Mieszkowice, wiek Budzan Tomasz, zam. Stargard Szczeciñski, wiek Muszyñska Aleksandra, zam. Stargard Szczeciñski, wiek 28 Igor Frydrykiewicz POZYCJA NUMER 2 Jestem adwokatem, lokalnym patriot¹ i chcê rozwoju Naszego Regionu. Znam codzienne problemy ludzi i p r z e d s i ê b i o r c ó w. Chcê wspó³tworzyæ lepsze prawo. Musimy sie skoncentrowac na poprawie konkurencyjno ci Naszego Regionu, wspieraniu nowoczesnych dzia³ów gospodarki, daj¹cych trwa³e miejsca pracy. Musimy postawiæ wszystko na stworzenie silnych zak³adów, przede wszystkim produkcyjnych, oraz na infrastrukturê kolejowa, rzeczna i dro- gowa. Musimy domagaæ siê uczciwych procedur, poprzedzania wydatków analiz¹ skutków gospodarczych. Musimy dzia³aæ, aby nie utraciæ szansy na rozwój we w³asnym Regionie. Obiecujê, ze nie ustanê w wysi³kach na rzecz tworzenia w Naszym Regionie silnych o rodków gospodarczych, infrastruktury s³u ¹cej rozwojowi, tak by my, i my i nasze dzieci, mogli bezpiecznie planowaæ swoj¹ przysz³o æ w Regionie. Proszê o Twój g³os. Igor Frydrykiewicz Zobacz najwa niejsze zadania dla Naszego Regionu na: fb/frydrykiewicz. JOLANTA KWASZYN POZYCJA NUMER 3 Jestem absolwentk¹ Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze, jak równie dbam o rozwój zawodowy. Ukoñczy³am studia podyplomowe. Mê atka, m¹ Andrzej, doro li synowie Krzysztof i Marcin. Jestem zwolenniczk¹ aktywnego spêdzania czasu wolnego je d ê na rolkach, rowerze, gram w siatkówkê, p³ywam. Lubiê podró e i ciekaw¹ ksi¹ kê. Zawodowo nauczyciel, pedagog, samorz¹dowiec, dyrektor Centrum Obs³ugi Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Stargardzie Szczeciñskim. Przez wiele lat pracowa³am, jako terapeuta z dzieæmi maj¹cymi ca³o ciowe zaburzenie rozwoju. Cenne do wiadczenie zdoby³am pracuj¹c z trudn¹ m³odzie ¹ w gimnazjum dla doros³ych. Przez dwie kadencje pe³ni³am funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego NSZZ Solidarno æ MOZ Pracowników O wiaty i Wychowania w Stargardzie Szczeciñskim. 10 lat dzia³a³am, jako Cz³onek Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie Szczeciñskim. Przez trzy kadencje by³am ³awnikiem s¹dowym w S¹dzie Pracy i w S¹dzie Rodzinnym w Stargardzie Szczeciñskim. Najwa niejsze s¹ dla mnie sprawy, które dotycz¹ dzieci, m³odzie y oraz rodziny. W swojej pracy staram siê im pomagaæ najlepiej, jak potrafiê. Bêdê stanowczo d¹ yæ do poprawy warunków edukacji w regionie oraz do zwiêkszenia nak³adów na pomoc spo³eczn¹. Mam wieloletnie do wiadczenie w pracy pedagogicznej, terapeutycznej, spo³ecznej i samorz¹dowej. Kapita³ ten pragnê wykorzystaæ, jako radna sejmiku naszego województwa. Jolanta Kawszyn Stargard wielkich mo liwo ci IRENEUSZ ROGOWSKI PREZYDENTEM STARGARDU SZCZECIÑSKIEGO Ireneusz Rogowski to do wiadczony samorz¹dowiec: by³ przewodnicz¹cym klubu radnych PiS w Radzie Miasta Stargardu, radnym powiatowym, obecnie pe³ni funkcjê cz³onka Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego. Zawsze bardzo aktywny w pe³nieniu funkcji spo³ecznych. Doskonale zna specyfikê funkcjonowania miasta, ale tak e powiatu. Jest osob¹ spokojn¹ i wywa on¹. Nie d¹ y do konfrontacji, potrafi dogadywaæ siê nawet z oponentami. Ma bogate do wiadczenie w zarz¹dzaniu - przez ponad 10 lat prowadzi³ w³asna firmê. W rodowisku jest osob¹ lubian¹ i powa an¹. Posiada rozleg³¹ wiedzê ekonomiczn¹ co jest cenne w kierowaniu samorz¹dem. W pe³ni popieram Ireneusza Rogowskiego w jego kandydowaniu na funkcjê Prezydenta Miasta Stargard Szczeciñski. Micha³ Jach, pose³ RP

7 ZMIENIAÆ POLSKÊ NASI KANDYDACI NA BURMISTRZÓW RYSZARD WI NIAK - BARLINEK Nazywam siê Ryszard Wi niak. Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwo ci na Burmistrza Barlinka. Æwieræ wieku temu by³em pierwszym przewodnicz¹cym Rady Gminy odrodzonego samorz¹du terytorialnego. Teraz nast¹pi³ powrót do róde³! Jeszcze raz warto spróbowaæ, aby zmieniaæ rzeczywisto æ, by y³o siê lepiej! Podj¹³em siê kandydowania, poniewa moja samorz¹dowa wiedza i do wiadczenie rokuje nadzieje, e Nasza Gmina bêdzie siê rozwijaæ w sposób zrównowa ony i racjonalny: - ni sze podatki lokalne, - opracowanie planu przestrzennego Gminy, - wspieranie przedsiêbiorców, -rozwój turystyki, kultury i sportu, -wyrównanie szans obszarów wiejskich. To tylko niektóre zmiany! Mam liczn¹ rodzinê, doros³e dzieci i wnuków. Jestem emerytowanym dyrektorem ZSP nr 1 w Barlinku, wiele lat by³em nauczycielem i wychowawc¹. Od prawie 30 lat prowadzê wraz z on¹ Krystyn¹ doradztwo rodzinne. Aktualnie jestem Radnym Powiatu My liborskiego czwartej kadencji, a tak e liderem listy PiS-u do tego Samorz¹du Powiatowego. G OS ODDANY NA MNIE NIE BÊDZIE G OSEM ZMARNOWANYM! Ryszard Wi niak DANUTA PATKOWSKA - DÊBNO WOJCIECH WOTKIEWICZ - MY LIBÓRZ W niedzielê 16 listopada zadecydujemy o przysz³o ci naszego Miasta i Gminy. Odpowiemy na pytanie, jakiej Gminy chcemy: solidarnej, czy w której liczy siê ka dy cz³owiek i zmienia siê na lepsze, czy kolesi pogr¹ onej w stagnacji, w której wygrywaj¹ tylko silni, bogaci i cwaniacy. Jestem za Gmin¹ solidarn¹, gdzie ka dy bêdzie mia³ równe szanse na naukê, pracê i godne ycie, dbaj¹c¹ o wszystkich, a nie tylko o w¹skie grupy uprzywilejowanych. Chcê obni ki podatków i op³at lokalnych dla wszystkich, a nie tylko dla w¹skiej grupy uprzywilejowanej. Chcê Gminy przyjaznej ludziom aktywnym i przedsiêbiorczym, ale te pomagaj¹cej potrzebuj¹cym. Gminy bezpiecznej i uczciwej. Wiem jak sprawnie kierowaæ samorz¹dem lokalnym. Przez lata zdobywa³em niezbêdne do wiadczenia. Jako radny powiatu w latach oraz wicestarosta w 3 kadencji. W latach osiemdziesi¹tych kierowa³em Zak³adami Rolnymi. Kilkana cie lat pracowa³em w administracji skarbowej. Obecnie kierujê Inspektoratem ZUS w My liborzu. Nasze Miasto i Gmina potrzebuje dzi burmistrza do wiadczonego i wiarygodnego, sprawdzonego w dzia³aniu. Burmistrza yczliwego ludziom, który we mie odpowiedzialno æ za naprawê i przysz³o æ naszego Miasta i Gminy Takim Burmistrzem bêdê. Proszê o Pañstwa g³os. Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im.adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie, ukoñczy³am studia podyplomowe z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, posiadam kwalifikacje pedagogiczne i z zarz¹dzania o wiat¹. Posiadam 30-letni sta pracy w samorz¹dzie, jestem dyrektorem Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ w Dêbnie. Mam czworo doros³ych dzieci, w tym dwóch synów jeszcze studiuj¹cych. Aktywnie uczestniczê w pracach Stowarzyszenia Mi³o ników Dêbna. Jestem drug¹ kadencjê radn¹ Rady Powiatu My liborskiego. Kandydujê do Rady Powiatu i na stanowisko Burmistrza Dêbna. Proszê Pañstwa o poparcie. TOMASZ MIRAKOWSKI - GRYFINO Znam i ceniê doktora Tomasza Mirakowskiego jako osobê wra liw¹ na problemy spo³eczne. Zarówno jako lekarz, ale tak e w swojej dzia³alno ci spo³ecznej zwraca uwagê na potrzeby zwyk³ych ludzi. Natomiast jego wiedza managerska i do wiadczenie samorz¹dowe (tak e na stanowisku burmistrza) w pe³ni uzasadniaj¹ jego kandydaturê na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Polecam Pañstwu Tomasza Mirakowskiego jako kandydata PiS na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Pawe³ Mucha Szczególnie dotkliwie problemy zwi¹zane z obecn¹ z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ spowodowan¹ rzadami PO PSLodczuwane s¹ w po³udniowej czê ci naszego województwa obejmuj¹cej powiaty: stargardzki, pyrzycki, my liborski i gryfiñski. Nie uda³o siê pozyskaæ inwestycji w postaci lokalizacji fabryki Volkswagena dla Stargardu Szczecinskiego. Zagro ony jest byt Zespo³u Elektrowni Dolna Odra. Likwidacja Dolnej Odry skutkowa³aby dalszymi ogromnymi problemami gospodarczymi nie tylko w ca³ym Powiecie Gryfiñskim ale z konsekwencjami dla ca³ego województwa. Dalej nierozwi¹zany pozostaje problem zakupu ziemi rolnej przez tzw. s³upów, w szczególno ci urodzajne tereny Ziemi Pyrzyckiej pomimo protestów rolników dalej wêdruj¹ w obce rêce. Tereny Pojezierza My liborskiego, a tak e tereny Parków Krajobrazowych, w tym niezwykle atrakcyjny teren Miêdzyodrza powinny byæ walorem przyrodniczym i turystycznym, który generuje ruch turystyczny w tej czê ci województwa. Natomiast zdecydowanie niewystarczaj¹ce rodki kierowane s¹ na rozwój infrastruktury oraz na promocjê i rozwój turystyki w regionie ze strony samorz¹du województwa. To tylko niektóre ze spraw: zagro one miejsca pracy, brak perspektyw dla m³odych ludzi szukaj¹cych zatrudnienia w regionie, nie podjête problemy rolnicze, brak wizji rozwoju województwa i umiejêtno ci jej realizacji. Mamy g³êbokie przekonanie e tylko zmiana rz¹dów w regionie mo e doprowadziæ do rozwi¹zania tych problemów. Czas na dobr¹ zmianê! Przysz³o æ regionu zale y od Pañstwa wyboru! Do æ nieudolnych rz¹dów! Konieczne jest poparcie listy PiS w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

8 DEKLARACJA SAMORZ DOWCA PIS PRACA Podejmiemy dzia³ania na rzecz tworzenia nowych, trwa³ych miejsc pracy oraz ochrony ju istniej¹cych. Bez dobrze wykszta³conych, zatrudnionych na zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie nowoczesny kraj, nie jest mo liwy. Przygotowaliœmy Narodowy Program Zatrudnienia, skierowany g³ównie do m³odych ludzi zamieszkuj¹cych obszary, przez politykê rz¹du PO-PSL zepchniête do tzw. drugiej ligi rozwojowej. Godna praca winna byæ prawem, a nie przywilejem. Musimy skoñczyæ z polityk¹ niskich p³ac, polityk¹ taniej si³y roboczej jako jedynego atutu naszej gospodarki. INWESTYCJE Uruchomimy wielki program inwestycyjny. Dobrze wykorzystamy fundusze unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.uruchomimy wielki program inwestycyjny w oparciu o fundusze unijne, œrodki bêd¹ce w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe, œrodki w³asne, oszczêdnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Bêdziemy broniæ strategicznych dla gospodarki i rynku pracy firm. Podejmiemy dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u w oparciu o wykorzystanie polskiej myœli technologicznej. Pieni¹dze z funduszy unijnych powinny s³u yæ trwa³emu rozwojowi, niwelowaæ ró nice w rozwoju Polski, tworzyæ miejsca pracy. ZDROWIE Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. Polacy maja prawo do nowoczesnej, sprawnej i niezawodnej opieki zdrowotnej na najwy szym poziomie europejskim, a pracownicy: lekarze, pielêgniarki, po³o ne zas³uguj¹ na godziwe wynagrodzenia. Ka dy obywatel musi mieæ zagwarantowany dostêp do œwiadczeñ lekarskich. Uporz¹dkujemy sytuacjê zad³u onych szpitali publicznych. Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. ROLNICTWO Zadbamy o polsk¹ wieœ i rolników. Polityka solidarnoœci narodowej wymaga, aby mieszkañcy wsi mieli takie same szanse na godne ycie jak mieszkañcy miast. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrównania poziomu ycia na wsi z poziomem ycia w miastach. Podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ rodzinne gospodarstwa. Ich rozwój powinien byæ wspierany przez pañstwo, ale tak e w³adze samorz¹dowe. Bêdziemy likwidowaæ bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek drobnych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Zainwestujemy w rozwój rolniczego szkolnictwa zawodowego. POMOC POTRZEBUJ CYM Nie zapomnimy o tych, którym bez w³asnej winy yje siê gorzej i którzy nie potrafi¹ wyrwaæ siê z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepe³nosprawnych. Zapewnimy pomoc prawn¹ i finansow¹ poprzez zasi³ki celowe oraz dystrybucjê dla najubo szych produktów spo ywczych pozyskanych z Banku ywnoœci. Bêdziemy tworzyæ i finansowaæ oœrodki rehabilitacyjne dla przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. Wspieraæ bêdziemy organizacje pozarz¹dowe, których celem jest integracja i zapewnienie osobom wykluczonym i niepe³nosprawnym uczestnictwa w yciu spo³ecznym i zawodowym. adne polskie dziecko nie mo e byæ g³odne. Za poœrednictwem samorz¹dów organizowaæ bêdziemy do ywianie dzieci i m³odzie y poprzez prowadzenie sto³ówek szkolnych. INFRASTRUKTURA Rozbudujemy sieæ lokalnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Wielki Plan Inwestycyjny Prawa i Sprawiedliwoœci z jednej strony uwzglêdnia rozwój przemys³u, z drugiej infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby skutecznie przyci¹gaæ inwestorów musimy usuwaæ bariery infrastrukturalne. Budowa dróg pozostaj¹cych w gestii samorz¹dów musi odbywaæ siê planowo i byæ racjonalnie powi¹zana z krajow¹ sieci¹ drogow¹ oraz przebiegaj¹cymi przez Polskê sieciami europejskich korytarzy transportowych. Inwestycje w sieci tramwajowe, trolejbusowe, w tabor autobusowy przyczyniaj¹ siê do poprawy standardu ycia mieszkañców. Bêd¹ tak e wsparciem dla krajowego przemys³u produkuj¹cego najwy szej jakoœci tabor. KULTURA W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i oœrodki kultury. Podejmiemy dzia³ania sugeruj¹ce Ministerstwu Finansów wprowadzenie rozwi¹zañ dotycz¹cych dobrowolnych odpisów od podatku PIT oraz zwolnieñ podatkowych od spadków przekazywanych na rzecz publicznych instytucji kultury. Podejmiemy dzia³ania decentralizacyjne. Zak³adamy konsekwentne przekazywanie instytucji kulturalnych lub ich wydzielonych oddzia³ów (zw³aszcza muzealnych), dla których organizatorem pozostaj¹ obecnie samorz¹dy wojewódzkie - samorz¹dom gminnymi powiatowym. Mechanizm ten bêdzie powi¹zany z zawieraniem wieloletnich umów o wsparciu finansowym. RODZINA Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodzi³o siê wiêcej dzieci. Poprawa sytuacji demograficznej to fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed samorz¹dami oraz rz¹dem. Polacy, niepewni o swoj¹ pracê, boj¹ siê zak³adaæ rodziny i mieæ dzieci. Jako samorz¹dowcy bêdziemy wspieraæ polskie rodziny. Bêdziemy rozbudowywaæ sieæ ³obków i przedszkoli dofinansowywaæ rodzicom pobyt w nich dzieci. Zapewnimy bezp³atn¹ opiekê przedszkoln¹. W szko³ach wprowadzimy gabinety stomatologiczne i lekarskie. Bêdziemy przeciwstawiaæ siê nierozwa nej likwidacji szkó³ i bibliotek publicznych. BUDOWNICWO Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe. Przedstawiliœmy program mieszkaniowy, którego celem jest umo liwienie milionom polskich rodzin posiadanie mieszkania. Adresowany jest on w szczególnoœci do rodzin œrednio i mniej ni œrednio zarabiaj¹cych. Uwa amy, e pañstwo musi byæ aktywne w stymulowaniu budowy mieszkañ, poprzez u³atwienie dostêpu do kredytu oraz udostêpnienie za symboliczn¹ op³at¹ ziemi nale ¹cej do zasobów pañstwowych. EDUKACJA Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkó³. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe. Dlatego wzmocnimy potencja³ oœrodków akademickich. Program nauczania bêdziemy dostosowywaæ do potrzeb rynku pracy. Zapewnimy równy dostêp do procesów edukacyjnych, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Bêdziemy rozwijaæ ofertê stypendialn¹. Wiêkszoœæ gmin w Polsce dok³ada do utrzymania placówek oœwiatowych poniewa subwencja oœwiatowa nie pokrywa nawet p³ac dla nauczycieli. Wykszta³cenie m³odego pokolenia nie mo e byæ zale ne od zamo noœci gminy. Dlatego zwiêkszymy œrodki na oœwiatê i przywrócimy konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœci pañstwa za edukacjê. Przywrócimy, szkolnictwo zawodowe. Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, proces likwidacji jednostek oœwiatowych. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

9 ZMIENIAÆ POLSKÊ Maria Szczeblewska Celem Prawa i Sprawiedliwo ci jest Polska - przysz³o æ Polski i Polaków. Rozstrzygaj¹ce s¹ kwestie nieuwik³ania siê w adne uk³ady i tej zdolno ci wymagamy od naszych kandydatów w wyborach samorz¹dowych. Nasi kandydaci maj¹ dzia³aæ tylko dla dobra publicznego, nie patrz¹c na w³asne interesy. Jaros³aw Kaczyñski POZYCJA NUMER 4 Jestem bezpartyjna jest to mój pierwszy start w wyborach do Sejmiku Samorz¹dowego. Mieszkam w Stepnicy od urodzenia. Moja rodzina osiedli³a siê tu zaraz po wojnie. Jestem mê atk¹ mam troje doros³ych dzieci. Ukoñczy³am szko³ê redni¹ w P³otach o kierunku hodowlanym. Po ukoñczeniu szko³y przejê³am gospodarstwo rolne od dziadków, które nadal prowadzê.od 2000r prowadzê je metodami ekologicznymi, Moje stado krów mlecznych jest pod ocen¹ Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Producentów Mleka za 2013 rok zajê³o II miejsce w województwie zchodniopomorskim za wydajno æ stada w gospodarstwach ekologicznych Hodowla ichów koni to moja pasja i hobby. Posiadam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjlno ci¹,,je dziectwo oraz instruktora rekreacji ruchowej ze specjalno ci¹,,hipoterapia rehabilitacja osób na koniu i z koniem. Jestem osob¹ aktywn¹ chêtnie udzielam siê spo³ecznie. Jako radna Sejmiku chcia³abym zadbaæ o przejrzysto æ i jawno æ zasad rozdysponowywania rodków unijnych, wspiera³abym dzia³ania na rzecz zrównowa onego rozwoju województwa i wykorzystania jego potencja³u gospodarczego i ludzkiego aby podejmowane uchwa³y nie narusza³y prawa i interesu mieszkañców regionu wspiera³abym dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych. Seweryn Wiechowski POZYCJA NUMER 9 Emerytowany profesor kardiochirurg, doctor honoris causa PAM w Szczecinie. Urodzony w 1935r. w Bia³ymstoku, gdzie ojciec lekarz weterynarii by³ oficerem zawodowym i s³u y³ w 14 Dywizjonie Artylerii Konnej. Po wojnie w 1946r. z rodzicami zamieszka³ w Szczecinie gdzie w 1958r. ukoñczy³ studia w Pomorskiej Akademii Medycznej. Bezpo rednio po studiach rozpocz¹³ pracê w II Klinice Chirurgicznej PAM. Ca³e swoje ycie zawodowe zwi¹za³ z t¹ uczelni¹ jako chirurg i nauczyciel akademicki uzyskuj¹c kolejne stopnie i tytu³y naukowe. W 1972r. w³adze Uczelni powierzy³y mu organizacjê Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyñ w PAM. W Klinice tej rozwin¹³ od podstaw chirurgiê naczyniow¹, a nastêpnie kardiochirurgiê. Kierowana przez niego Klinika w latach osiemdziesi¹tych nale a³a do czo³owych Klinik Chirurgii Naczyniowej w Kraju, a nastêpnie do Kardiochirurgicznych. W 2003r. wykonano w tej Klinice 1350 operacji serca. Prof. S. Wiechowski by³ pierwszym Przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno æ PAM w r., a tak e cz³onkiem Rady Prymasowskiej w latach Nastêpnie Rektorem PAM w latach Uwa a, e w Szczecinie s¹ mo liwo ci i warunki stworzenia nowoczesnego o rodka rehabilitacji chorych po udarach mózgowych, zawa³ach serca oraz operacjach neurologicznych, kardiochirurgicznych i ortopedycznych. Korozja nowego - starego uk³adu w³adzy koalicji PO i PSL nastêpuje w bardzo szybkim tempie, nieomal jak atak bakterii na kosmicznych naje d ców w Wojnie wiatów Wellsa. Polityczna korozja ma objawy zarówno groteskowe - jak chwiej¹ca siê i b³¹dz¹ca na niemieckim dywanie premier Kopacz, ale tak e i skandaliczne, stawiaj¹ce pytania politycznie najwa niejsze, takie jak sprawa bulwersuj¹cych rewelacji marsza³ka Sikorskiego. Ten uk³ad w³adzy nie mo e przynie æ Polsce nic dobrego. Barbara Wojciechowska POZYCJA NUMER 7 Urodzi³am siê w Nowogardzie. Mieszkam w Nowogardzie mam 62 lata Jestem mê atk¹ mam dwoje doros³ych dzieci ju usamodzielnionych. Z wykszta³cenia jestem Dyplomowany Technik Rolnik.Z rodzicami wyjecha³am na wie, gdzie mieszka³am 20-lat.Z rolnictwem jestem zwi¹zana do chwili obecnej. W m³odo ci czynnie uprawia³am sport motocyklowy, osi¹gaj¹c wysokie wyniki sportowe, np Wicemistrzostwo Polski o ;Z³oty Kask.25 lat pracy zawodowej,10 lat z dzieæmi niepe³nosprawnymi w Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2 w Nowogardzie gdzie by³am przewodnicz¹c¹, Solidarno ci -wiceprzewodnicz¹c¹ Zarz¹du Regionu Nowogard. Kocham pracê spo³eczn¹, wie, lubiê pomagaæ innym. Jestem osob¹ operatywna i zdyscyplinowana. Obecnie jestem na emeryturze. Chcia³abym przyczyniæ siê do powstania POWIATU GOLENIOWSKO NOWOGARDZKIEGO. Stworzenie wiêcej barier architektonicznych w moim mie cie dla osób niepe³nosprawnych oraz przystosowania komunikacji miejskiej dla niepe³nosprawnych. Wspieranie i budowanie mieszkañ socjalnych. Bêdê wspiera³a bardzo budowê wodoci¹gów dla wsi. BARBARA WOJCIECHOWSKA SABINA MARIA ZABROCKAMATUSZEWSKA POZYCJA NUMER 8 Jestem rodowit¹ winouj ciank¹. Mam 26 lat. Rok temu uzyska³am tytu³ magistra psychologii klinicznej na Uniwersytecie Szczeciñskim. Pracujê jako psycholog szkolny w winouj ciu. Równie od roku jestem zamê na. W sejmiku najchêtniej zajê³abym siê problemami spo³ecznymi i o wiatowymi(ich w³a ciwemu dofinansowaniu), a wiêc dotycz¹cymi g³ównie dzieci i m³odzie y, a tak e kwestiami demograficznymi, wszak to najpowa niejszy problem wspó³czesnej Polski. 1 stycznia 2015 r. wchodzi w ycie tzw. dyrektywa siarkowa, która w sposób niezwykle istotny podniesie koszty funkcjonowania armatorów operuj¹cych na Ba³tyku. I co robi polski rz¹d? Odpowied jest krótka - w wietle naszej wiedzy - nic nie robi. A to mo e oznaczaæ, e 1 stycznia koszty funkcjonowania naszych armatorów, a co za tym idzie równie konkurencyjno æ naszych portów, ulegnie znacznemu pogorszeniu. Za chwilê obudzimy siê z sytuacj¹, w której rz¹d niemiecki bêdzie dotowa³ operatora TT-Line na Ba³tyku. Nasi armatorzy Unity Line i Polska egluga Ba³tycka w tym zderzeniu z dotowanym armatorem niemieckim polegn¹ na starcie. Oczekujemy w tej sprawie natychmiastowej interwencji w Komisji Europejskiej. Joachim Brudziñski Oburzeniem napawa sytuacja w której polscy rolnicy maj¹ problemy z nabyciem czy dzier aw¹ polskiej ziemi, natomiast tysi¹ce hektarów tej ziemi przejmuj¹ czêsto z naruszeniem prawa zagraniczni inwestorzy. Jak siê okazuje, ró ne agendy pañstwa zarz¹dzanego przez koalicjê PO PSL nie maj¹ nawet spójnych danych na ten temat i operuj¹ ró nymi liczbami. Obrazuje to chaos i ba³agan a tak e kompletn¹ niedba³o æ o polsk¹ racjê stanu. To rz¹d ludzi dla których has³o Tyle Polski ile ziemi w polskich rêkach jest kompletnie obce. Marek Gróbarczyk Ruroci¹g Nord Stream jest gro ny dla polskiego przemys³u. Do portu w winouj ciu nie bêd¹ mog³y zawijaæ statki o najwiêkszym zanurzeniu. Zrezygnowano z rozbudowy portu w winouj ciu. Trzeba konkurowaæ z Niemcami, trzeba z nimi rozmawiaæ. Ale rz¹d Donalda Tuska wybra³ strategiê bia³ej flagi. Jaros³aw Kaczyñski Zarówno sprawa zaniechania budowy tunelu pod win¹ jak te gigantycznych opó nieñ na budowie terminalu LNG znakomicie obrazuj¹ stosunek rz¹dów PO PSL do winouj cia. To dla nich miejsce le ¹ce za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w krainie gdzie yj¹ jeszcze smoki i ludo ercy, prawdopodobnie nie w Polsce. Dlatego naszym zadaniem jest g³o no wykrzyczeæ, tak aby us³yszeli w zaciszu swych warszawskich gabinetów: winouj cie to Polska! Naszym zadaniem jest wymóc na nich budowê tunelu, bo skandalem jest aby tu, na ziemiach odzyskanych, jedyn¹ nici¹ transportow¹ ³¹cz¹c¹ du e miasto z Polsk¹ by³a rachityczna sieæ promowa. To po prostu wstyd. Z dezaprobat¹ szeroko pojête rodowiska morskie przyjê³y wiadomo æ o kolejnej likwidacji i tak ju szcz¹tkowo funkcjonuj¹cego ministerstwa, zajmuj¹cego siê sprawami morskimi. Wyra aj¹c zatem wolê rodowiska morskiego, ¹damy od pana premiera, jako osobi cie odpowiedzialnego za kondycjê gospodarcz¹ naszego kraju, przyznania gospodarce morskiej nale nego jej statusu i utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej Fragment listu szczeciñskich parlamentarzystów PiS wys³anego do premiera Tuska. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Æ

10 DEKLARACJA SAMORZ DOWCA PIS PRACA Podejmiemy dzia³ania na rzecz tworzenia nowych, trwa³ych miejsc pracy oraz ochrony ju istniej¹cych. Bez dobrze wykszta³conych, zatrudnionych na zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie nowoczesny kraj, nie jest mo liwy. Przygotowaliœmy Narodowy Program Zatrudnienia, skierowany g³ównie do m³odych ludzi zamieszkuj¹cych obszary, przez politykê rz¹du PO-PSL zepchniête do tzw. drugiej ligi rozwojowej. Godna praca winna byæ prawem, a nie przywilejem. Musimy skoñczyæ z polityk¹ niskich p³ac, polityk¹ taniej si³y roboczej jako jedynego atutu naszej gospodarki. INWESTYCJE Uruchomimy wielki program inwestycyjny. Dobrze wykorzystamy fundusze unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.uruchomimy wielki program inwestycyjny w oparciu o fundusze unijne, œrodki bêd¹ce w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe, œrodki w³asne, oszczêdnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Bêdziemy broniæ strategicznych dla gospodarki i rynku pracy firm. Podejmiemy dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u w oparciu o wykorzystanie polskiej myœli technologicznej. Pieni¹dze z funduszy unijnych powinny s³u yæ trwa³emu rozwojowi, niwelowaæ ró nice w rozwoju Polski, tworzyæ miejsca pracy. ZDROWIE Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. Polacy maja prawo do nowoczesnej, sprawnej i niezawodnej opieki zdrowotnej na najwy szym poziomie europejskim, a pracownicy: lekarze, pielêgniarki, po³o ne zas³uguj¹ na godziwe wynagrodzenia. Ka dy obywatel musi mieæ zagwarantowany dostêp do œwiadczeñ lekarskich. Uporz¹dkujemy sytuacjê zad³u onych szpitali publicznych. Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. ROLNICTWO Zadbamy o polsk¹ wieœ i rolników. Polityka solidarnoœci narodowej wymaga, aby mieszkañcy wsi mieli takie same szanse na godne ycie jak mieszkañcy miast. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrównania poziomu ycia na wsi z poziomem ycia w miastach. Podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ rodzinne gospodarstwa. Ich rozwój powinien byæ wspierany przez pañstwo, ale tak e w³adze samorz¹dowe. Bêdziemy likwidowaæ bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek drobnych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Zainwestujemy w rozwój rolniczego szkolnictwa zawodowego. POMOC POTRZEBUJ CYM Nie zapomnimy o tych, którym bez w³asnej winy yje siê gorzej i którzy nie potrafi¹ wyrwaæ siê z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepe³nosprawnych. Zapewnimy pomoc prawn¹ i finansow¹ poprzez zasi³ki celowe oraz dystrybucjê dla najubo szych produktów spo ywczych pozyskanych z Banku ywnoœci. Bêdziemy tworzyæ i finansowaæ oœrodki rehabilitacyjne dla przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. Wspieraæ bêdziemy organizacje pozarz¹dowe, których celem jest integracja i zapewnienie osobom wykluczonym i niepe³nosprawnym uczestnictwa w yciu spo³ecznym i zawodowym. adne polskie dziecko nie mo e byæ g³odne. Za poœrednictwem samorz¹dów organizowaæ bêdziemy do ywianie dzieci i m³odzie y poprzez prowadzenie sto³ówek szkolnych. INFRASTRUKTURA Rozbudujemy sieæ lokalnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Wielki Plan Inwestycyjny Prawa i Sprawiedliwoœci z jednej strony uwzglêdnia rozwój przemys³u, z drugiej infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby skutecznie przyci¹gaæ inwestorów musimy usuwaæ bariery infrastrukturalne. Budowa dróg pozostaj¹cych w gestii samorz¹dów musi odbywaæ siê planowo i byæ racjonalnie powi¹zana z krajow¹ sieci¹ drogow¹ oraz przebiegaj¹cymi przez Polskê sieciami europejskich korytarzy transportowych. Inwestycje w sieci tramwajowe, trolejbusowe, w tabor autobusowy przyczyniaj¹ siê do poprawy standardu ycia mieszkañców. Bêd¹ tak e wsparciem dla krajowego przemys³u produkuj¹cego najwy szej jakoœci tabor. KULTURA W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i oœrodki kultury. Podejmiemy dzia³ania sugeruj¹ce Ministerstwu Finansów wprowadzenie rozwi¹zañ dotycz¹cych dobrowolnych odpisów od podatku PIT oraz zwolnieñ podatkowych od spadków przekazywanych na rzecz publicznych instytucji kultury. Podejmiemy dzia³ania decentralizacyjne. Zak³adamy konsekwentne przekazywanie instytucji kulturalnych lub ich wydzielonych oddzia³ów (zw³aszcza muzealnych), dla których organizatorem pozostaj¹ obecnie samorz¹dy wojewódzkie - samorz¹dom gminnymi powiatowym. Mechanizm ten bêdzie powi¹zany z zawieraniem wieloletnich umów o wsparciu finansowym. RODZINA Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodzi³o siê wiêcej dzieci. Poprawa sytuacji demograficznej to fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed samorz¹dami oraz rz¹dem. Polacy, niepewni o swoj¹ pracê, boj¹ siê zak³adaæ rodziny i mieæ dzieci. Jako samorz¹dowcy bêdziemy wspieraæ polskie rodziny. Bêdziemy rozbudowywaæ sieæ ³obków i przedszkoli dofinansowywaæ rodzicom pobyt w nich dzieci. Zapewnimy bezp³atn¹ opiekê przedszkoln¹. W szko³ach wprowadzimy gabinety stomatologiczne i lekarskie. Bêdziemy przeciwstawiaæ siê nierozwa nej likwidacji szkó³ i bibliotek publicznych. BUDOWNICWO Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe. Przedstawiliœmy program mieszkaniowy, którego celem jest umo liwienie milionom polskich rodzin posiadanie mieszkania. Adresowany jest on w szczególnoœci do rodzin œrednio i mniej ni œrednio zarabiaj¹cych. Uwa amy, e pañstwo musi byæ aktywne w stymulowaniu budowy mieszkañ, poprzez u³atwienie dostêpu do kredytu oraz udostêpnienie za symboliczn¹ op³at¹ ziemi nale ¹cej do zasobów pañstwowych. EDUKACJA Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkó³. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe. Dlatego wzmocnimy potencja³ oœrodków akademickich. Program nauczania bêdziemy dostosowywaæ do potrzeb rynku pracy. Zapewnimy równy dostêp do procesów edukacyjnych, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Bêdziemy rozwijaæ ofertê stypendialn¹. Wiêkszoœæ gmin w Polsce dok³ada do utrzymania placówek oœwiatowych poniewa subwencja oœwiatowa nie pokrywa nawet p³ac dla nauczycieli. Wykszta³cenie m³odego pokolenia nie mo e byæ zale ne od zamo noœci gminy. Dlatego zwiêkszymy œrodki na oœwiatê i przywrócimy konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœci pañstwa za edukacjê. Przywrócimy, szkolnictwo zawodowe. Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, proces likwidacji jednostek oœwiatowych. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

11 ZMIENIAÆ POLSKÊ NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SZCZECINIE Okrêg I Stefania Biernat (69), radna trzech kadencji Rady Miasta Szczecin, Przewodnicz¹ca Komisji ds. Edukacji RM Szczecin, d³ugoletnia dyrektor i nauczyciel szczeciñskich szkó³, Przewodnicz¹ca Akcji Katolickiej w archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej; cz³onkini w³adz krajowych Prawa i Sprawiedliwo ci Marcin Parcheta (36), instruktor i czynny zawodnik muay thai, cz³onek kadry narodowej. Absolwent zarz¹dzania i logistyki. Dzia³acz spo³eczny; bezpartyjny Marcin Matias (38), cz³onek Rady Osiedla Zdroje, specjalista ds. BHP w du ej firmie produkcyjnej; Prawo i Sprawiedliwo æ Teresa Modzelewska (58), spo³eczniczka z Wielgowa, mgr administracji; Prawo i Sprawiedliwo æ Marek Chabior (55), dr nauk o Ziemi, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Osiedla S³oneczne, Prezes Stowarzyszenia Eko-Spol, Wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich; Prawo i Sprawiedliwo æ Marzena uczak (42), mgr ekonomii, kurator spo³eczny od 2011 r., prowadzi w³asn¹ dzia³alno æ gospodarcz¹, Solidarna Polska Andrzej Karut (65), radny Rady Miasta Szczecin w latach , Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Bukowe Klêskowo, emerytowany nauczyciel, Wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej; Prawo i Sprawiedliwo æ Tomasz Grochocki (30), doradca techniczno-handlowy w firmie z bran y budowlanej; Prawo i Sprawiedliwo æ El bieta Puzan (47), cz³onek Rady Osiedla Majowe, w³asna dzia³alno æ gospodarcza; Prawo i Sprawiedliwo æ Stefan Petri (35), radny Rady Miasta Szczecin w latach , skarbnik Rady Osiedla Zdroje, in ynier elektryk; bezpartyjny Dawid Urbañski (37), w³asna dzia³alno æ gospodarcza; Solidarna Polska Krystyna Makowska (68), emeryt; Prawo i Sprawiedliwo æ Robert ukowski-konopka (45), w³asna dzia³alno æ gospodarcza; Polska Razem Jaros³awa Gowina Krzysztof Romianowski (24), Wiceprzewodnicz¹cy Rady Osiedla Kijewo, student; Prawo i Sprawiedliwo æ Okrêg II Artur Sza³abawka (47), Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Szczecin, radny trzech kadencji Rady Miasta Szczecin, cz³onek sekcji nurkowej OSP Gryfino; cz³onek w³adz krajowych Prawa i Sprawiedliwo ci Robert Stankiewicz (49), radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, prezes spó³ki transportowej; Solidarna Polska Witold D¹browski (57), radny Rady Miasta Szczecin dwóch kadencji, prezes jednej ze szczeciñskich spó³dzielni mieszkaniowych, zarz¹dca nieruchomo ci, wiceprzewodnicz¹cy Akcji Katolickiej w archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej; Prawo i Sprawiedliwo æ Grzegorz Mozga (55), skarbnik Rady Osiedla Gumieñce, przedsiêbiorca prowadz¹cy warsztat mechaniki pojazdowej, ³awnik s¹du, wiceprzewodnicz¹cy Izby Rzemie lniczej Mi P; Prawo i Sprawiedliwo æ Zbigniew Zaucha (66), Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Turzyn, emeryt; bezpartyjny Romuald Szmyt (61), cz³onek Rady Osiedla Gumieñce, Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewo ników Drogowych; bezpartyjny Dorota Paluch (24), studentka; Solidarna Polska Przemys³aw Majewski (42), pracownik administracji; Prawo i Sprawiedliwo æ Mariusz Bendykowski (29), w³asna dzia³alno æ gospodarcza, absolwent towaroznawstwa; bezpartyjny Ma³gorzata Walu -Ziêtara (55), pracownik administracji, absolwentka politologii; Prawo i Sprawiedliwo æ Teresa Wiatrek (53), analityk na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Joanna Piwowarczyk (25), doktorantka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym; Ruch Spo³eczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Bo ena Nartowicz (64), emerytka; Prawo i Sprawiedliwo æ Marcin Jankowski (31), kierownik zespo³u sprzedawców w bran y ubezpieczeñ; Prawo i Sprawiedliwo æ MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Æ Okrêg III Tomasz Hinc (40), radny Rady Miasta Szczecin dwóch kadencji, Przewodnicz¹cy Komisji ds. Bezpieczeñstwa i Samorz¹dno ci RM Szczecin, mened er w du ej spó³ce, wieloletni wyk³adowca akademicki; Prawo i Sprawiedliwo æ Tomasz Jacewicz (42), ksiêgowy, cz³onek zarz¹du fundacji; Polska Razem Jaros³awa Gowina Marcin Posadzy (35), dyrektor jednostki bud etowej; bezpartyjny Agnieszka Kurzawa (23), absolwentka pedagogiki; Prawo i Sprawiedliwo æ ucja Plaugo (61), urzêdnik administracji, cz³onek Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, Prawo i Sprawiedliwo æ Andrzej Grodecki (56), prawnik, w³asna dzia³alno æ gospodarcza; Solidarna Polska Iwona Kapszukiewicz (47), animator kultury; Prawo i Sprawiedliwo æ Jacek Stankiewicz (72), adwokat; Prawo i Sprawiedliwo æ Angelika Zab³ocka (25), absolwentka politologii; Prawo i Sprawiedliwo æ Rafa³ Niburski (29), absolwent politolog i historyk, pracownik biura poselskiego; Prawo i Sprawiedliwo æ Okrêg IV Piotr Jania (62), radny Rady Miasta Szczecin dwóch kadencji, urzêdnik, Wiceprezes Zwi¹zku Miast i Gmin Morskich; Prawo i Sprawiedliwo æ Janusz Jagielski (65), pracownik spó³ki produkcyjnej, absolwent budowy maszyn na PS; Prawo i Sprawiedliwo æ Robert Klecha (50), urzêdnik w sektorze spó³dzielczym; Solidarna Polska Krzysztof Piotrowski (64), dr in. na kierunku budowy okrêtów Politechniki Poznañskiej; Prawo i Sprawiedliwo æ Jolanta Bielecka (58), nauczycielka, asystent rodziny; Prawo i Sprawiedliwo æ Dorota Bieszczad (42), prawnik, makler nieruchomo ci; Prawo i Sprawiedliwo æ Zenon Chrzanowski (73), emeryt; Prawo i Sprawiedliwo æ Jakub Mirkowicz (25), radny Rady Osiedla êkno, student; Prawo i Sprawiedliwo æ Henryk Kilar (66), emeryt; Prawo i Sprawiedliwo æ Zofia Rybak-Purol (65), emerytka; Prawo i Sprawiedliwo æ Ma³gorzata Martin (43), nauczycielka; Polska Razem Jaros³awa Gowina Ewa K¹dzielska-Przybysz (61), nauczycielka; bezpartyjna Okrêg V Marek Duklanowski (41), radny Rady Miasta Szczecin, ekonomista, pracownik bran y finansowej od kilkunastu lat, fundator fundacji zajmuj¹cej siê wychowaniem m³odzie y; Prawo i Sprawiedliwo æ Maciej Kopeæ (52), radny Rady Miasta Szczecin w latach , nauczyciel historii w renomowanych szczeciñskich szko³ach rednich, by³y Zachodniopomorski Kurator O wiaty; Prawo i Sprawiedliwo æ Zbigniew Bogucki (34), adwokat; Prawo i Sprawiedliwo æ Józef Wasilewski (70), Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Bukowo ; Prawo i Sprawiedliwo æ Jerzy Orzechowski (72), emeryt; Prawo i Sprawiedliwo æ Ma³gorzata Wachowiak (51), pracownik administracji; Prawo i Sprawiedliwo æ Miros³aw Kokoszka (59), inspektor nadzoru budowlanego; Solidarna Polska Krystyna Wiszniewska (60), architekt; bezpartyjna Remigiusz Cieszyñski (38), pracownik s¹downictwa, absolwent politologii; Prawo i Sprawiedliwo æ Alicja Kirkiewicz (51), nauczyciel; Prawo i Sprawiedliwo æ Katarzyna Sêkowska (47), dzia³acz spo³eczny; bezpartyjna El bieta Starczewska (45), ekonomistka, specjalista ds. kadr; Prawo i Sprawiedliwo æ SERCE I WIEDZA DLA SZCZECINA ARTUR SZA ABAWKA PREZYDENT BLI EJ LUDZI Artur Sza³abawka - kandydat Prawa i Sprawiedliwo ci na prezydenta Szczecina, socjolog, radny PiS IV, V i VI kadencji Rady Miasta Szczecin. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta odpowiedzialny za sprawy spo³eczne. Komendant Wojewódzki Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie. Cz³onek Ochotniczej Stra y Po arnej sekcja nurkowa. Szanowni Wyborcy! Pora wyrwaæ Szczecin z krêgu niemo no ci. Nasze miasto potrzebuje programu ratunkowego, potrzebuje naszego wspólnego wysi³ku. To od waszego g³osu zale y przysz³o æ naszego miasta. Uprzejmie proszê o poparcie mojej kandydatury. Z wyrazami szacunku Artur Sza³abawka. Przy pomocy rz¹du, samorz¹du i rodków unijnych odbudujemy stoczniê. Zadbamy o miejsca pracy dla szczecinian. Zrewitalizujemy ródmie cie, wybudujemy nowe domy pomocy spo³ecznej i rodzinne domy seniora. Stworzymy nowe po³¹czenia komunikacyjne. Naszym celem dynamiczny rozwój Szczecina. Ze smutkiem trzeba zauwa yæ, e z biegiem lat jedna zasada pozostaje niezmienna dla rz¹dz¹cej koalicji PO - PSL: K³amaæ rano, k³amaæ wieczorem, k³amaæ ca³y czas. Dlatego te nie mamy czasu do stracenia, ka dy dzieñ rz¹dów tej koalicji to kolejne szkody wyrz¹dzone Polsce. Polscy rybacy s¹ kontrolowani piêciokrotnie czê ciej ni Duñczycy, których flota rybacka jest prawie czterokrotnie wiêksza. Nie mo e dochodziæ do takich paradoksów, e Polska jest kontrolowana 8, 10 czy 200 razy czê ciej w porównaniu do innych krajów i to bez adnych powodów. Musimy dbaæ o polskich rybaków o dobre warunki pracy naszej floty o obronê naszych interesów. Marek Grabarczyk Siedem lat rz¹dów PO to czas stracony dla Pomorza Zachodniego. Joachim Brudziñski

12 DEKLARACJA SAMORZ DOWCA PIS PRACA Podejmiemy dzia³ania na rzecz tworzenia nowych, trwa³ych miejsc pracy oraz ochrony ju istniej¹cych. Bez dobrze wykszta³conych, zatrudnionych na zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie nowoczesny kraj, nie jest mo liwy. Przygotowaliœmy Narodowy Program Zatrudnienia, skierowany g³ównie do m³odych ludzi zamieszkuj¹cych obszary, przez politykê rz¹du PO-PSL zepchniête do tzw. drugiej ligi rozwojowej. Godna praca winna byæ prawem, a nie przywilejem. Musimy skoñczyæ z polityk¹ niskich p³ac, polityk¹ taniej si³y roboczej jako jedynego atutu naszej gospodarki. INWESTYCJE Uruchomimy wielki program inwestycyjny. Dobrze wykorzystamy fundusze unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.uruchomimy wielki program inwestycyjny w oparciu o fundusze unijne, œrodki bêd¹ce w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe, œrodki w³asne, oszczêdnoœci przedsiêbiorstw pañstwowych. Bêdziemy broniæ strategicznych dla gospodarki i rynku pracy firm. Podejmiemy dzia³ania na rzecz odbudowy polskiego przemys³u w oparciu o wykorzystanie polskiej myœli technologicznej. Pieni¹dze z funduszy unijnych powinny s³u yæ trwa³emu rozwojowi, niwelowaæ ró nice w rozwoju Polski, tworzyæ miejsca pracy. ZDROWIE Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. Polacy maja prawo do nowoczesnej, sprawnej i niezawodnej opieki zdrowotnej na najwy szym poziomie europejskim, a pracownicy: lekarze, pielêgniarki, po³o ne zas³uguj¹ na godziwe wynagrodzenia. Ka dy obywatel musi mieæ zagwarantowany dostêp do œwiadczeñ lekarskich. Uporz¹dkujemy sytuacjê zad³u onych szpitali publicznych. Nie dopuœcimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie mo e byæ przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy siê tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo. ROLNICTWO Zadbamy o polsk¹ wieœ i rolników. Polityka solidarnoœci narodowej wymaga, aby mieszkañcy wsi mieli takie same szanse na godne ycie jak mieszkañcy miast. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrównania poziomu ycia na wsi z poziomem ycia w miastach. Podstaw¹ polskiego rolnictwa s¹ rodzinne gospodarstwa. Ich rozwój powinien byæ wspierany przez pañstwo, ale tak e w³adze samorz¹dowe. Bêdziemy likwidowaæ bariery utrudniaj¹ce wejœcie na rynek drobnych podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Zainwestujemy w rozwój rolniczego szkolnictwa zawodowego. POMOC POTRZEBUJ CYM Nie zapomnimy o tych, którym bez w³asnej winy yje siê gorzej i którzy nie potrafi¹ wyrwaæ siê z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepe³nosprawnych. Zapewnimy pomoc prawn¹ i finansow¹ poprzez zasi³ki celowe oraz dystrybucjê dla najubo szych produktów spo ywczych pozyskanych z Banku ywnoœci. Bêdziemy tworzyæ i finansowaæ oœrodki rehabilitacyjne dla przewlekle chorych i niepe³nosprawnych. Wspieraæ bêdziemy organizacje pozarz¹dowe, których celem jest integracja i zapewnienie osobom wykluczonym i niepe³nosprawnym uczestnictwa w yciu spo³ecznym i zawodowym. adne polskie dziecko nie mo e byæ g³odne. Za poœrednictwem samorz¹dów organizowaæ bêdziemy do ywianie dzieci i m³odzie y poprzez prowadzenie sto³ówek szkolnych. INFRASTRUKTURA Rozbudujemy sieæ lokalnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Wielki Plan Inwestycyjny Prawa i Sprawiedliwoœci z jednej strony uwzglêdnia rozwój przemys³u, z drugiej infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby skutecznie przyci¹gaæ inwestorów musimy usuwaæ bariery infrastrukturalne. Budowa dróg pozostaj¹cych w gestii samorz¹dów musi odbywaæ siê planowo i byæ racjonalnie powi¹zana z krajow¹ sieci¹ drogow¹ oraz przebiegaj¹cymi przez Polskê sieciami europejskich korytarzy transportowych. Inwestycje w sieci tramwajowe, trolejbusowe, w tabor autobusowy przyczyniaj¹ siê do poprawy standardu ycia mieszkañców. Bêd¹ tak e wsparciem dla krajowego przemys³u produkuj¹cego najwy szej jakoœci tabor. KULTURA W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i oœrodki kultury. Podejmiemy dzia³ania sugeruj¹ce Ministerstwu Finansów wprowadzenie rozwi¹zañ dotycz¹cych dobrowolnych odpisów od podatku PIT oraz zwolnieñ podatkowych od spadków przekazywanych na rzecz publicznych instytucji kultury. Podejmiemy dzia³ania decentralizacyjne. Zak³adamy konsekwentne przekazywanie instytucji kulturalnych lub ich wydzielonych oddzia³ów (zw³aszcza muzealnych), dla których organizatorem pozostaj¹ obecnie samorz¹dy wojewódzkie - samorz¹dom gminnymi powiatowym. Mechanizm ten bêdzie powi¹zany z zawieraniem wieloletnich umów o wsparciu finansowym. RODZINA Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodzi³o siê wiêcej dzieci. Poprawa sytuacji demograficznej to fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed samorz¹dami oraz rz¹dem. Polacy, niepewni o swoj¹ pracê, boj¹ siê zak³adaæ rodziny i mieæ dzieci. Jako samorz¹dowcy bêdziemy wspieraæ polskie rodziny. Bêdziemy rozbudowywaæ sieæ ³obków i przedszkoli dofinansowywaæ rodzicom pobyt w nich dzieci. Zapewnimy bezp³atn¹ opiekê przedszkoln¹. W szko³ach wprowadzimy gabinety stomatologiczne i lekarskie. Bêdziemy przeciwstawiaæ siê nierozwa nej likwidacji szkó³ i bibliotek publicznych. BUDOWNICWO Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe. Przedstawiliœmy program mieszkaniowy, którego celem jest umo liwienie milionom polskich rodzin posiadanie mieszkania. Adresowany jest on w szczególnoœci do rodzin œrednio i mniej ni œrednio zarabiaj¹cych. Uwa amy, e pañstwo musi byæ aktywne w stymulowaniu budowy mieszkañ, poprzez u³atwienie dostêpu do kredytu oraz udostêpnienie za symboliczn¹ op³at¹ ziemi nale ¹cej do zasobów pañstwowych. EDUKACJA Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkó³. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe. Dlatego wzmocnimy potencja³ oœrodków akademickich. Program nauczania bêdziemy dostosowywaæ do potrzeb rynku pracy. Zapewnimy równy dostêp do procesów edukacyjnych, w tym dla osób niepe³nosprawnych. Bêdziemy rozwijaæ ofertê stypendialn¹. Wiêkszoœæ gmin w Polsce dok³ada do utrzymania placówek oœwiatowych poniewa subwencja oœwiatowa nie pokrywa nawet p³ac dla nauczycieli. Wykszta³cenie m³odego pokolenia nie mo e byæ zale ne od zamo noœci gminy. Dlatego zwiêkszymy œrodki na oœwiatê i przywrócimy konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœci pañstwa za edukacjê. Przywrócimy, szkolnictwo zawodowe. Zatrzymamy, nasilaj¹cy siê od kilku lat, proces likwidacji jednostek oœwiatowych. MATERIA WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu: kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Celem praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo