-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE. ..G D^ t... dnia 2^7 u4 200 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE. ..G D^ t... dnia 2^7 u4 200 r."

Transkrypt

1 AAint dym i d ri,.a, r i'al p,w, ych w wr 2 3 KWI. 2-1-R., OSWIADCZENIE MAJPTKOWE oi-, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,..g D^ t dnia 2^7 u4 200 r. ( miejscowok) Uwaga: 1. Osoba sktadajalca o wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdal, starannego i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujal w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad,.nie dotyczy". 3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowialzana jest okreslid przynaleinosd poszczegbinych sktadnikow majaltkowych, dochodow i zobowialzaii do majaltku odrrebnego i majaltku objgtego mat±eriskal wsp61no cial maj4tkowa. 4. Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majaltku w kraju i za granical. 5. Oswiadczenie maja{tkowe obejmuje rbwniei wierzytelno ci pienigine. 6. W cz$ ci A o wiadczenia zawarte sal informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. CZ^SC A I Ja, nizej podpisany (a),aq..n.... RANI EUP...1) ZO--:,) ,..UQC7,3N... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony (a)..z^...s JI ^ w GrJaNSKU x... L1 CEUM... OGO LNOK3Z.l. A..C!^.^... ^^... C^.R `}S.U E k.t.o (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno ci gospodarczej przez osoby pelniatce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzatdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzehskiej wspolnosci majaltkowej lub stanowiace mbj majatek odrebny: Zasoby pienigzne: srodki pieni Q±ne z romadzone w walucie polskiej : Q0 Z^... WS^OjwNOSC...O A^^7KOWA'... MgkZFNS 0..^...w. p.hn,oj...m.a...nsa.aj...8t^1tjowi /... dwti1.... oz03 ALF... LEM ut`'...n9-1pjtkv...1!j ISotiIE...W...WLS-ZĒ-J..c.z c...os1,#14.^czen/ 1.:... - Srodki pieniczne zgromadzone w walucie obcej. SDI... S Q. C k... papiery wartosclowe:.n..- ) = D...Z'1 OTIG......na kwotg:... 1/5

2 II Dom o owierzchni p Y : N^.'^... P OT.J..C... y m2, o wartosci :... t tu# raven 2. Mieszkanie o powierzchni :.^.^... m2, o wartosci: N3z Zt,.. tytu# prawny: UtASt^0.sU E r4.4 -P2Au ACM 3. Gospodarstwo rolne: S?6t nz.ie L CZ`s C41 rodzaj gospodarstwa:. N.«......!`1CZ`.... powierzchnia:... o wartosci :... rodzaj zabudowy :... tytu# prawn y.... Z tego tytu#u osiagna#em(g#am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : Inne nieruchomosci: powierzchnia :... N. IE...NT1... CZ^( o wartosci :... tytu# prawny :... Posiadam udzia#y w sp6#kach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzia#6w: N '... O.r1cZ udzia#y to stanowia pakiet wigkszy niz 10% udzia#6w w sp64ce :... Z tego tytu#u osiagna#em(g#am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci :... IV. Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podao iiczbq i emitenta akcji:... ^JF ^LUG7gL.41CZ'Jik pa ' akcje to stanowiq pakiet wigkszy nit 10% akcji w sp6 #ce: tj l^ S i a^l..i1 U?AK { ETU... w_..i r,n... ḥ)z.....a04 Z tego tytu#u osiagna# em(c#am ) w roku ubieg#ym doch6d w wysokosci : N.!<..5?...R.ZF D!? WR...I... W V. Naby#em ( am) (naby# m6j ma#zonek, z wy#aczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odr^,bnego ) od Skarbu Par stwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujaca mienie, kt6re podlega #o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo :..1^...DO C.Z`(... 2/5

3 -3- i VI. 1. Prowadzq dzialalnosd gospodarczaz (nalezy podad formg prawna i przedmiot dziaf alnosci ) :... NI E osobiscie... wspbinie z innymi osobami... Z tego tytulu osiagnalem ( gfam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko5ci Zarzadzam dzialalnokia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziafalnosci (nalezy podad forma prawna i przedmiot dzialalnotci ):..I.... osobiscie... wsp6lnie z innymi osobami... Z tego tytulu osiagnafem ( glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci :... W I G 'DOYH C Z 1. W sp6#kach handlowych ( nazwa, siedziba sp6lki ) :... - jestem czlonkiem zarzadu ( od kiedy ) :... - jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :... - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :... Z tego tytulu osiagnafem ( Qfam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : W spbldzielniach..n.i.e...ota1 CZi jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :... - jestem czlonkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy) :... - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy ) :... Z tego tytulu osiagnafem ( i^fam) w roku ubieglym dochod w wysoko^ci :... i 3/5

4 I 4 3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza :..^/,!:... DOT^CZK... jestem cz#onkiem zarzadu (od kiedy) :... - jestem cz tonkiem rady nadzorczej ( od kiedy):. - jestem cz #onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy )... Z tego tytutu osiagna #em(g4am ) w roku ubiegtym dochod w wysokosci :... VIII. Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dzia #alnosci zarobkowej lub zajgd, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytu#u:.4.,umona...o...cx..i^.c.?...q.^y^.!szr..t. G....^...^ t...sz^ti{ JGuLr.;OCs:ratC+^,.cjc(1?)L?DU2ost,1 ^... s32....l.^...^{.: ^^r )...^... z UMDWI ZI.ECG..u!^...2. ^Q'?...z.t... Vsz.sQC11L..4...^.A0 63 Zt Ix. Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powytej zfotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalety podad markg, model i rok produkcji ) : ^1O^N0'...Q50^wJ'(....C I.'..Z9F.O...G. ^!...eoczu!^...2^?^'... ^...w...= S(a...^.?4^,^...'t. W4y"DQ s-i IwA '.+...Do...bZIAtALQOtCi...G`%., Jna,,CZ.?...rkOWAD7O JE) x. Zobowiazania pienigtne o wartosci powytej z#otych, w tym zaciagnicte kredyty i potyczki oraz warunki, na jakich zosta #y udzielone ( wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci )... :rke74..'.._.^,: J.SJM P C.1^)ti'1...ti...sP Kgs.!E...SZCZ jj.5c..j1h^.-ke^`;1.uwf^...p.x7`1... V0?,0FII....OPATRZNO5C? s o-? ^^... C D I N S K Q ' ZAS1 Ik...`3fl4C ^... G^/a!.!S Y...^y!^I.tE Cr.^.. ^... I?q.YAQKOS.^...!^RE^ Si.tA1`1...^>I^... ^^.OS.,Z(}^; : zOP8... (Sups.4...ADtU Er,1i!...N.^ ^^.^^04^...^.Z..Q. 9^.. t /5

5 -5- CZ^SC B IEJSKI W GOANSKU ketest cfir^myt kde^ma(p N ej iw r}eh 2 3 KWi. l.dz... tiai. od is "`^: J Powyzsze o! wiadczenie skfadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci..l1^n5.:......^0 I(W IhT1)Itj- 2,30 (miejscowotd, data) 1 Niew#a$ciwe skreslic. 2 Nie dotyczy dzia#alnosci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji rotlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni rnieszkaniowych. 5/5

6 *rof Biuro Maklerskie Banku BPI-I Spolka Akcyjna :54: KWI. Ley WYCIkG UPROSZCZONY [ ustaw jako domyslny ] I ^,d=,...,.. 2a+. Strona l z 2AL,^CZkI< fj A Pomoc C7) Srodki na zakuppapierow wartosciowych: Srodki_blokowane_na zakup papierow wartosciowych: 0.00 Srodki do wypiaty: Zobowiazania z tytutu OTP; 0.00 Suma srodkow finansowych Papier Blokowane Blokowane Kurs Wycena z K/S Podstawowe Stan w KDPW wartosciowy ziecenia inne zamknigcia NFI K/S NFI K/S PRO K/S VICT K/S MAGNA K/S OCTAVA K/S FOKSAL K/S FORTUNA K/S ZACH K/S BBICAPNFI K/S BBIDEVNFI K/S JUPITER K/S LOTOS K/S MIDAS K/S NFIEMF K/S OPOCZNO SA K/S PGNIG PGN K/S PKNORLEN K/S PKO BP K/S PLNF K/S TPSA K/S TVN K/S Razem: Wycena rachunku Wycidg szczegoiowy Moj wyciag Wyciag uproszczony Naleinosci i zobowiazania https://www.bph. pl/makler/ makler/wyciai'type=0&status=

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWADCZENE MAJPTKOWE w6jta, m -,4 0 + rl,;l to,ft Ar+ KAV C-LARL ALT Uwaga%, (0 Tha Gdansk, dnia 09 kwietnia 2008 r. (miejscowosc). Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy sbiechów "Y c wqjl.-..-." ' --*vj> (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f 2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ URZĄD Wydział Zarządzania Bt-zpiecu-rtetwun MIASTA ZGIERZA Wpl. dnia 2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ Podpijosoby P«yjmuJ,cej. i(fmv.$^.v^. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kazimierz Szczygieł

Maksymilian Kazimierz Szczygieł Maksymilian Kazimierz Szczygieł Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY -POCZĄTEK KADENCJI Grobla, dnia 30.12.2010r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 2013-04- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ^.Czystochleb.., dnia 11.04.2013 r, (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 25.04.2012 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier

.~.~''1 ;u! 1 11fynęl,., '. 2 B -04-2015... 1AszczEW..., dnia.. 27.04.2015 r. n~ 1 i ; L (mier I f,i,.. pnew~~~~~kiego I/ IHl/ 1111 1/11/lllill/ll/IJl/ll/lil I PODKARPK~ti.}'.:~ ~ '\? _WOJEWÓDZ~J! ----- - '- - - 0 ~j, N A I l'łar7365 5.8.. r',,'- :~l:~;~.~."~''1 ;u! 1 "11fynęl,., '. 2 B -04-2015...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -;

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; 6 1.. ~---- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; I organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

... 2014.. ~.O.~,:..2.~

... 2014.. ~.O.~,:..2.~ 'J:]A,i:' :).i!:~y' W DOrkaro ~:/D:Yil1'~('l '.,j... 2014.. ~.O.~,:..2.~ OS\VIADCZENIE l\laj;\ TKO\VE wojta, zast~pcy \v6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie oświadczenia majątkowego

Pojęcie oświadczenia majątkowego WSTĘP Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo