[3, str.45] jako procedura due diligence 1. 1 Wprowadzona do powszechnego użycia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[3, str.45] jako procedura due diligence 1. 1 Wprowadzona do powszechnego użycia"

Transkrypt

1 MODEL PROCEDURY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA DOTYCHCZASOWYM UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM S t a n i s ł a w Be l n i a k M a c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Prowadzonym przez administrację publiczną procedurom sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym powinna towarzyszyć zasada szczególnej staranności, znanej w literaturze przedmiotu [3, str.45] jako procedura due diligence 1. 1 Wprowadzona do powszechnego użycia w USA ustawą (US Securities Act of 1933) regulującą postępowanie maklerów zgodnie ze standardami staranności (standard of care), zapewniającymi odpowiednie bezpieczeństwo transakcji. Wraz z rozwojem rynków kapitałowych procedura due diligence znalazła zastosowanie w sferze ekonomi, w tym ekonomiki inwestycji i nieruchomości, pozwalając na uzyskanie przesłanek umożliwiających identyfikację: ryzyka związanego podejmowany- 12 Świat Nieruchomości

2 mi decyzjami, potencjalnych błędów i nieprawidłowości oraz potencjalnych - w tym synergicznych - efektów podejmowanych decyzji. Dokonujące się we współczesnej gospodarce przemiany ekonomiczne, technologiczne oraz społeczno-polityczne sprawiają, że jednostki administracji publicznej napotykają na liczne trudności w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Decyzje takie wymagają gromadzenia i przetwarzania coraz większych zasobów informacji. Pojawia się zatem problem trafnego ich doboru niezbędnego dla prawidłowej oceny szans i zagrożeń, a także barier i uwarunkowań decyzyjnych. Punktem wyjścia dla budowy modelu jest problem [1, str. 11}, wobec którego staje podejmujący decyzję w sferze gospodarki gruntami Skarbu Państwa, rozumiany głównie w kategoriach odpowiedzi na pytanie: jak to powinno być robione? Odpowiedź na te pytanie wymaga sprecyzowania z czyjego punktu widzenia? - uściślenia umożliwiającego zastosowanie właściwych kryteriów oceny. Należy przy tym pamiętać, że [4, str. 14] Nie ma monopolu ani patentu na to, aby nawet z najwyższego poziomu wiedzy orzekać autorytatywnie, że to jest zawsze i wszędzie dobre dla wszystkich. Jest to zaprzeczenie zasady optymalizacji, uzależniającej wybór rozwiązania od istniejącego w danym miejscu i czasie zespołu okoliczności. Na rysunkach 1 do 5 przedstawiono w sposób syntetyczny podstawowe elementy modelu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym, obejmujący: ÎÎ identyfikację problemu, ÎÎ uwarunkowania prawne, ÎÎ podstawowe aspekty procedury due diligence, ÎÎ podstawowe fazy procedury due diligence, ÎÎ podstawowe zadania i czynności procedury due diligence. Procedurę due diligence początkuje wyznaczenie zakresu i głównych obszarów niezbędnych analiz. Na tej podstawie organizowany jest zespół ekspertów, który określa i analizuje niezbędną dokumentację. Dalsze prace eksperckie realizowane są zazwyczaj w następujących fazach: Î Î analiza wstępna, której wyniki są omawiane z przedstawicielem decydenta i służą. wytyczeniu prac szczegółowych; Î Î opracowanie raportu szczegółowego, w którym - na tle prognozy rozwoju rynku nieruchomości oraz miejsca i roli na nim rozpatrywanej nieruchomości Propozycja rozwiza - faza przeddecyzyjna Identyfikacja problemu oszacowanie wpywu potencjalnej decyzji administracyjnej na budet danej jednostki administracji pastwowej; Rysunek 1. Model sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa dotychczasowym wraz użytkownikom z podaniem ich wieczystym formuowania wniosków i rekomendacji, w tym np. polegajcych na proponowaniu rozwiza alternatywnych, konsekwencji. Rysunek 1 Model sprzeday nieruchomoci gruntowych Skarbu Pastwa dotychczasowym uytkownikom wieczystym ÎÎ identyfikacja problemu Klasyfikacja gruntów identyfikacja problemu CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOCI SKARBU PASTWA (wedug form wasnoci oraz sposobów uytkowania) Skala problemu Grunty w prawie geodezyjnym i kartograficznym Wniosek o nabycie prawa wasnoci nieruchomoci bdcej dotychczas w uytkowaniu wieczystym Warto rynkowa dla aktualnego sposobu uytkowania (WRU) Warto rynkowa dla alternatywnego sposobu uytkowania (WRA) Warto rynkowa dla optymalnego sposobu uytkowania (WRO) Stan zagospodarowania gruntów MODEL PROCEDURY SPRZEDAY NIERUCHOMOCI DOTYCHCZASOWYM UYTKOWNIKOM WIECZYSTYM Jak naley to robi Ustalenie stanu prawnego nieruchomoci gruntowej Wymóg starannoci postpowania zasada due diligence Wycena nieruchomoci OCENA EKONOMICZNA ZBYWANIA NIERUCHOMOCI SKARBU PASTWA DOTYCHCZASOWYM UYTKOWNIKOM WIECZYSTYM Wybór kryteriów ekonomicznych Wybór algorytmu oceny ekonomicznej skadanych wniosków Wnioski i rekomendacje decyzyjne są przedstawiane skutki podejmowanych działań (gospodarcze, społeczne, środowiskowe) oraz zostaje dokonana ocena racjonalności i efektywności ekonomicznej przygotowywanej decyzji administracyjnej; ÎÎ oszacowanie wpływu potencjalnej de- cyzji administracyjnej na budżet danej jednostki administracji państwowej; ÎÎ formułowania wniosków i rekomen- dacji, w tym np. polegających na proponowaniu rozwiązań alternatywnych, wraz z podaniem ich konsekwencji. Świat Nieruchomości 13

3 Rysunek 2. Model sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym ÎÎ uwarunkowania prawne Rysunek 2 Model sprzeday nieruchomoci gruntowych Skarbu Pastwa dotychczasowym uytkownikom wieczystym uwarunkowania prawne RYNEK NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH SKARBU PASTWA Uwarunkowania prawne Stawki opat w uytkowaniu wieczystym gruntów Skarbu Pastwa Uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa Dylemat: uytkowanie wieczyste - wasno Rysunek 2 Model sprzeday nieruchomoci Przeksztacenie gruntowych prawa uytkowania Skarbu wieczystego Pastwa dotychczasowym w uytkownikom prawo wasnoci wieczystym nieruchomoci uwarunkowania prawne Rysunek 3 Model RYNEK sprzeday NIERUCHOMOCI nieruchomoci gruntowych GRUNTOWYCH Skarbu SKARBU Pastwa PASTWA dotychczasowym Uwarunkowania uytkownikom wieczystym prawne podstawowe aspekty procedury due diligence Uytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pastwa PROCEDURA DUE DILIGENCE Rysunek 3. Model w jaki sprzedaży sposób Skarb nieruchomości Pastwa sta si wacicielem gruntowych nieruchomoci; Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym ÎÎ podstawowe aspekty procedury due diligence Bonifikata na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomociami Podstawowe aspekty Stawki opat w uytkowaniu wieczystym Bonifikata na gruncie ustawy gruntów Skarbu Pastwa Aspekty prawne - historia i aktualny stan prawny o gospodarce nieruchomoci nieruchomociami na czyj wniosek i jak umotywowany zostao ustanowione uytkowanie wieczyste; Dylemat: uytkowanie wieczyste - wasno jaki stan odnotowano w ksigach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków; na jakiej podstawie oszacowano warto rynkow nieruchomoci; Przeksztacenie na jakim poziomie prawa wyznaczono uytkowania pierwsz wieczystego opat i opaty roczne; kto jest w prawo obecnym wasnoci wacicielem nieruchomoci praw do nieruchomoci (itp.); wnioski i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Rysunek 3 Aspekty ekonomiczne Model sprzeday nieruchomoci analiza i ocena informacji gruntowych uzyskanych Skarbu z Pastwa rynku nieruchomoci, dotychczasowym w procesie wyceny nieruchomoci uytkownikom prze rzeczoznawców wieczystym majtkowych oraz firm eksperckich; wnioski podstawowe i rekomendacje aspekty (przesanki procedury decyzyjne). due diligence Aspekty psychologiczne oraz etyczno - moralne PROCEDURA DUE analiza DILIGENCE i ocena sfer kontaktów midzyludzkich; Podstawowe wnioski aspekty i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Aspekty prawne informacyjne - historia i aktualny stan prawny nieruchomoci w jaki analiza sposób i ocena Skarb sprawnoci Pastwa sta i efektywnoci si wacicielem gromadzenia nieruchomoci; i przepywu informacji; na analiza czyj wniosek potencjalnych i jak umotywowany barier informacyjnych; zostao ustanowione uytkowanie wieczyste; jaki wnioski stan odnotowano i rekomendacje w ksigach (przesanki wieczystych decyzyjne). i w ewidencji gruntów i budynków; na jakiej podstawie oszacowano warto rynkow nieruchomoci; na jakim poziomie wyznaczono pierwsz opat i opaty roczne; kto jest obecnym wacicielem praw do nieruchomoci (itp.); Rysunek 4 wnioski i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Aspekty ekonomiczne analiza i ocena informacji uzyskanych z rynku nieruchomoci, w procesie wyceny nieruchomoci prze rzeczoznawców majtkowych oraz firm eksperckich; wnioski i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Aspekty psychologiczne oraz etyczno - moralne analiza i ocena sfer kontaktów midzyludzkich; wnioski i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Aspekty informacyjne analiza i ocena sprawnoci i efektywnoci gromadzenia i przepywu informacji; analiza potencjalnych barier informacyjnych; wnioski i rekomendacje (przesanki decyzyjne). Rysunek 4 Podmiot prowadzący procedurę zgodnie z zasadą due diligence powinien zapewnić, w miarę potrzeby, udział w pracach kompetentnych ekspertów, a także - dysponujących odpowiednim czasem - urzędników, jednocześnie egzekwując wymóg [Koch, str. 39]: ÎÎ skompletowania w sposób uporządko- wany wszystkich podstawowych dokumentów; ÎÎ przygotowania udokumentowanych prognoz rozwoju rynku nieruchomości oraz scenariuszy decyzyjnych; ÎÎ przedstawienia - koreferatów do eks- pertyz, a w przypadku dużych, istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych i społecznych przedsięwzięć ocen alternatywnych. Nabycie prawa własności nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym następuje w trybie art. 32 ust. 1 i 2 2, Art. 37 ust. 2 pkt 5 3 i Art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z póżn. zm.). Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu - użytkownika wieczystego gruntu Skarbu Państwa, kierowany do właściwego miejscowo starostwa. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są: ÎÎ aktualny odpis z księgi wieczystej (ory- ginał odpisu należy uzyskać w wydziale ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego); ÎÎ odbitka aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów (oryginał dokumentów 2 Stanowiącym w interesującym nas zakresie, że: nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu; nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. 3 Stanowiącym, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. 4 Stanowiącym, że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży 14 Świat Nieruchomości

4 ÎÎ Rysunek 4. Model sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym Model sprzeday nieruchomoci gruntowych Skarbu Pastwa dotychczasowym uytkownikom wieczystym podstawowe fazy procedury due diligence podstawowe fazy procedury due diligence PROCEDURA DUE DILIGENCE Podstawowe fazy Analiza wstpna: rozpoznanie problemu; wytyczenie prac szczegóowych. Opracowanie raportu szczegóowego: prognoza rozwoju rynku nieruchomoci; analiza miejsca i roli rozpatrywanej nieruchomoci na rynku; analiza skutków podejmowanych dziaa (gospodarczych, spoecznych, rodowiskowych); ocena racjonalnoci i efektywnoci ekonomicznej podejmowanego rozstrzygnicia; wnioski. Oszacowanie wpywu przygotowywanej decyzji administracyjnej na budet Identyfikacja: ryzyka; potencjalnych bdów i nieprawidowoci; potencjalnych efektów. Organizacja zespou ekspertów (skad zaleny od zoonoci sprawy) Rekomendacje decyzyjne: zgodne ze zoonym wnioskiem; dotyczce propozycji rozwiza alternatywnych (wraz z podaniem ich konsekwencji). Podmiot prowadzcy procedur zgodnie z zasad due diligence powinien zapewni, w miar potrzeby, udzia w pracach kompetentnych ekspertów, a take - dysponujcych odpowiednim czasem - urzdników, jednoczenie egzekwujc wymóg [Koch, str. 39]: skompletowania w sposób uporzdkowany wszystkich podstawowych dokumentów; przygotowania udokumentowanych prognoz rozwoju rynku nieruchomoci oraz scenariuszy Rysunek decyzyjnych; 5. Model sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przedstawienia - koreferatów dotychczasowym ekspertyz, użytkownikom a w przypadku wieczystym duych, istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych i spoecznych przedsiwzi ocen alternatywnych. Rysunek 5 Model sprzeday nieruchomoci gruntowych Skarbu Pastwa dotychczasowym uytkownikom wieczystym ÎÎ podstawowe zadania podstawowe i czynności zadania i czynnoci procedury procedury due due diligence PROCEDURA DUE DILIGENCE Podstawowe zadania i czynnoci Skompletowanie - w sposób uporzdkowany - wszystkich podstawowych dokumentów. Przygotowanie, udokumentowanych, prognoz rozwoju rynku nieruchomoci oraz scenariuszy decyzyjnych. Przygotowanie, udokumentowanych, prognoz rozwoju rynków alternatywnych, gównie rynku kapitaowego, rynku nieruchomoci komercyjnych, itp. Przygotowanie scenariuszy decyzyjnych. Zlecenie koreferatów do ekspertyz. Przygotowanie ocen alternatywnych - w przypadku duych, istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych i spoecznych, przedsiwzi. Nabycie prawa wasnoci nieruchomoci bdcej dotychczas w uytkowaniu wieczystym nastpuje w trybie art. 32 ust. 1 i 2 2, Art. 37 ust. 2 pkt 5 3 i Art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z pón. zm.). Postpowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu - uytkownika wieczystego gruntu Skarbu Pastwa, kierowany do waciwego miejscowo starostwa. Niezbdnymi zacznikami do wniosku s: aktualny odpis z ksigi wieczystej (orygina odpisu naley uzyska w wydziale ksig 4 należy uzyskać we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w jednostce prowadzącym sprawę. Ustalenia sytuacji prawnej nieruchomości gruntowej należy dokonać na podstawie zapisów: ÎÎ ksiąg wieczystych oraz ewidencji grun- tów i budynków; ÎÎ dokumentacji prawnej, ewidencji i re- jestrów (np. wniosków, umów, oświadczeń stron) organów administracji rządowej i samorządowej; ÎÎ rejestrów sądowych (np. dotyczących spółek prawa handlowego); ÎÎ rejestrów zastawów. Ustalenie sytuacji prawnej nieruchomości gruntowej powinno obejmować: a. Opis podstawy prawnej objęcia nie- ruchomości gruntowej przez Skarb Państwa, umożliwiający w szczególności: ÎÎ sprawdzenie zgodności z prawem pierwszego przejścia własności gruntu na Skarb Państwa (tytułu prawnego, podstawy jego zastosowania oraz skuteczności); ÎÎ ustalenie stanu prawnego nierucho- mości przed dniem 1 września 1939 r.; ÎÎ ustalenie ostatniego właściciela nieru- chomości przed dniem jej nabyciem przez Skarb Państwa (jego statusu prawnego oraz obciążenia nieruchomości w tej dacie: hipoteki i zabezpieczenia, służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych); ÎÎ ustalenie możliwości zgłoszenia rosz- kownikiem, właścicielem). Opis prawa własności Skarbu Pań- stwa i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dotyczą- b. czeń przez osoby trzecie, w tym zarówno przez poprzednich właścicieli nieruchomości, jak i posiadaczy czy też użytkowników władających gruntem przed aktualnym posiadaczem (użyt- cy: Świat Nieruchomości 15

5 ujawnienia nowego właściciela). Opis praw rzeczowych ustanowio- nych na nieruchomości gruntowej c. ÎÎ obecnego stanu prawnego oraz stanu faktycznego; ÎÎ zgodności danych zawartych w księ- gach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków i decyzjach administracyjnych (np. dotyczących powierzchni gruntów); ÎÎ istnienia aktualnych map do celów geodezyjno-prawnych wymaganych do założenia lub aktualizacji zapisów w księgach wieczystych (np. w celu (np. hipoteki, użytkowania, służebności gruntowych, zastawu), a także innych praw do korzystania z nieruchomości gruntowej osób trzecich (np. najmu, dzierżawy). W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu. d. Opis stanu prawnego wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, dotyczący: ÎÎ uwarunkowań prawnych oraz decyzji administracyjnych - ich zakresu, czasu obowiązywania oraz stopnia realizacji; ÎÎ istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód. W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu. e. Opis stanu prawnego wynikający z przepisów o ochronie dóbr kultury, dotyczący: ÎÎ uwarunkowań prawnych oraz decyzji administracyjnych - ich zakresu, czasu obowiązywania oraz stopnia realizacji; ÎÎ wykazu i sposobu zabezpieczenia zwią- zanych z nieruchomością gruntową dóbr kultury i ich klasy. W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu. f. Opis stanu roszczeń oraz pod- jętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych. W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu. g. Wnioski i rekomendacje (przesłan- ki decyzyjne), wskazujące: ÎÎ ewentualne zagrożenia mogące wystą- pić w związku z sytuacją prawną nieruchomości gruntowej; ÎÎ podstawowe problemy prawne wyma- gające rozwiązania. W tym miejscu należy przypomnieć, istotne dla przekształceń własnościowych 2. wymogi prawne, stanowiące, że: 1. zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu 5 ; użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu w granicach określonych przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, która powinna określać obowiązujący sposób takiego korzystania 6. Z reguły polega to na ustaleniu w umowie sposobu i terminu zagospodarowania gruntu zgodnie z celem, na który oddano go w użytkowanie wieczyste, w tym szczególnie sposobu i terminu jego zabudowy przez użytkownika wieczystego (rodzaj budynków, termin rozpoczęcia i zakończenia budowy) 7 ; Przepisy art. 37 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Dotyczą one również przypadków ustanowienie użytkowania wieczystego w drodze decyzji deklaratoryjnej właściwego organu, potwierdzającej istnienie prawa użytkowania wieczystego powstałego z mocy prawa. 6 Prawo użytkowania wieczystego jest prawem o charakterze celowym, obciążającym użytkownika wieczystego obowiązkiem wykorzystania oddanej mu w wieczyste użytkowanie nieruchomości w sposób określony przez strony umowy. 7 Należy jednak zaznaczyć, że zdarzają się stosunkowo rzadkie przypadki, gdy umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie nakładała na użytkownika wieczystego obowiązku zagospodarowania gruntu bądź nie określapostanowienia umowy o oddanie grun- tu w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z niego są wiążące nie tylko dla pierwszego użytkownika wieczystego, ale również dla każdego kolejnego nabywcy prawa użytkowania wieczystego, choćby nie były one ujawnione w księdze wieczystej. W związku z tym nabywca powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nabywanej nieruchomości; korzystanie z gruntu w sposób sprzecz- ny z postanowieniami umowy o oddanie go w użytkowanie wieczyste stanowi naruszenie umowy dające właścicielowi prawo do zastosowania odpowiednich środków prawnych, w tym doprowadzenia do rozwiązania umowy i odebrania gruntu 8. Naruszenie takie może mieć charakter: ÎÎ bierny - gdy użytkownik nie zagospoda- ruje nieruchomości w sposób i w terminie ustalonym w umowie, a w szczególności nie wybuduje w tym terminie wymaganych budynków lub urządzeń albo ÎÎ czynny - gdy użytkownik prowadzi na 5. nieruchomości działalność niezgodną z celem, na jaki oddano ją w użytkowanie wieczyste, w tym wzniesie na niej budynki lub urządzenia niezgodne z tym celem 9 ; w razie niezagospodarowania nieru- chomości gruntowej przez użytkowniła dla takiego obowiązku terminów. Znacznie częstsze są za to przypadki użytkowania wieczystego powstałego z mocy prawa, w wyniku tzw. uwłaszczenia państwowych osób prawnych (zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych) na początku lat 90-tych, gdzie prawo użytkowania wieczystego z reguły w ogóle nie jest ograniczone żadnymi ustaleniami co do sposobu korzystania z gruntu. 8 Korzystanie z gruntu niezgodnie z umową użytkowania wieczystego może polegać również na wykorzystywaniu go na cel inny niż umową przewidziany (np. wybudowanie centrum handlowego na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele sportowe). 9 Czynne korzystanie z gruntu w sposób sprzeczny z umową użytkowania wieczystego stanowi podstawę do rozwiązania tej umowy przez sąd, pod warunkiem, że jest to sprzeczność oczywista, a więc nie budząca wątpliwości. 16 Świat Nieruchomości

6 ka wieczystego w terminie wynikającym z umowy, właściwy organ może przedłużyć termin zagospodarowania nieruchomości w drodze zmiany umowy użytkowania wieczystego (podpisania z użytkownikiem aneksu w formie aktu notarialnego) 10. W razie niedotrzymania tych terminów (pierwotnego lub przedłużonego), właściwy organ może wyznaczyć w drodze decyzji - termin dodatkowy zagospodarowania nieruchomości gruntowej. W przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne 11 obciążające użytkownika wie- 10 Zgodnie z art. 62 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin zagospodarowania nieruchomości może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika. 11 Dodatkowa opłata za pierwszy rok następujący po roku, w którym bezskutecznie upłynął termin zagospodarowania wynosi 10% warczystego (niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego). Opłaty te, ustala właściwy organ w drodze decyzji. Niezależnie od możliwości nałożenia powyższych opłat, właściciel może też doprowadzić do rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego przez sąd, w drodze powództwa przeciwko użytkownikowi wieczystemu o rozwiązanie umowy. Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego będzie skutkować wygaśnięciem tego prawa. Należy zaznaczyć, że w praktyce uprawnione organy niezwykle rzadko korzystają z możliwości rozwiązania umów użytkowania wieczystego. Ma to miejsce z reguły jedynie w sytuacjach rażącego naruszania umów z winy użytkowników wieczystych. tości nieruchomości, a za każdy kolejny rok opóźnienia ulega ona zwiększeniu o dalsze 10% wartości nieruchomości. Elementem końcowym prowadzonej przez administrację publiczną procedury jest wycena nieruchomości oraz ocena skutków ekonomicznych zbywania nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Umożliwia ona sformułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych. Ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym może bazować na metodzie symulacji 12 - traktowanej jako metoda prognozowania skutków podejmowanych przez administrację publiczną działań. Techniki symulacyjne są szczególnie przydatne tam, gdzie analityczne wyznaczenie rozwiązania byłoby bardzo pracochłonne, a niekiedy nawet niemożliwe. 12 W ogólnym ujęciu, symulacja oznacza technikę polegającą na sprawdzaniu, jak zachowuje się rozpatrywany układ w różnych okolicznościach, a więc jaka jest wartość zmiennej wyjściowej, przy założeniu różnych wartości zmiennych wejściowych. Świat Nieruchomości 17

7 Z tym ostatnim mamy do czynienia w przypadku podejmowania decyzji dotyczących transakcji na rynku nieruchomości, dla którego mogą być znane są tylko: ÎÎ rynkowe uwarunkowania (w tym cha- rakterystyczne dla rynków kapitałowych) i bariery zewnętrzne i wewnętrzne; ÎÎ warunki (w tym cenowe) transakcji za- wartych w przeszłości; natomiast większość zmiennych wejściowych, stanowiących podstawę prowadzonych szacunków, ma charakter losowy (probabilistyczny) - powodujący, że uzyskanie racjonalnych przesłanek decyzyjnych związane jest z podjęciem swoistej gry losowej, w której bez złamania przyjętych zasad (założeń metodycznych) nie istnieje możliwość zmiany wyniku wyznaczonego zastosowaną w praktyce formułą obliczeniową (formułą matematyczną). W interesującym nas przypadku symulacja umożliwia przeprowadzenie wielokrotnych - dokonywanych w różnej konfiguracji - eksperymentów, uwzględniających zmienność przyjętych do obliczeń: 1) Sposobów wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, obejmujących: wartość rynkową dla aktualnego (dotychczasowego) sposobu użytkowania, wartość rynkową dla alternatywnego sposobu użytkowania, wartość rynkową dla optymalnego sposobu użytkowania. 2) Formuł matematycznych, w tym umożliwiających wyznaczenie: przyszłej wartości ciągu płatności (annuities); przyszłej wartości lokaty kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (kapitalizacji). 3) Charakterystyk (wyznaczników) rynku kapitałowego, w tym: stóp procentowych, stóp inflacji, czasu lokaty (liczby okresów, w których dokonuje się kapitalizacji). Należy podkreślić, że zaletą takiego rozwiązania, stanowiącą jego immanentną cechę, jest powtarzalność eksperymentu symulacyjnego w tych samych warunkach (przeprowadzonego przy zastosowaniu tych samych założeń). Umożliwia to: szybką i jednoznaczną weryfikację uzyskanych wyników, a także porównanie uzyskanych wyników, z uzyskanymi przy zastosowaniu rozwiązań alternatywnych lub w przypadkach konkurencyjnych. Traktując symulację jako technikę umożliwiającą dokonywanie eksperymentów opartych na przyjętych modelach matematycznych, można ją przyrównać do operacji na modelu wirtualnym - mającym wszystkie istotne cechy obiektu rzeczywistego, a jednak nim nie będącym. Spostrzeżenie to jest ważne, ponieważ zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w symulacji skutków planowanych decyzji abstrakcyjnego myślenia 13 - polegającego na myślowym pomijaniu cech lub relacji nieistotnych (z jednoczesnym zaakcentowaniem wagi cech lub relacji istotnych) oraz uwzględnieniu w modelowaniu działań hipotetycznych (związanych np. z lokatami bankowymi i ich oprocentowaniem lub kapitalizacją odsetek). Ocena podejmowanych przez administrację rządową decyzji dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu dotyczy specyficznego zjawiska alokacji zasobów. W tym przypadku - według doktryny Kaldora-Hicksa 14 : ÎÎ rozwiązanie jest efektywne (to znaczy prowadzi do wzrostu efektywności), gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) sposób kompensacji strat przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego; ÎÎ jeżeli w danej sytuacji (przy określonej alokacji zasobów), każda zmiana alokacji będzie powodować, że zyski będą mniejsze od strat, wówczas tylko dotychczasowa alokacja jest efektywna. 13 Charakterystycznego dla modelowania finansowego (ang. financial modeling) - pomocnego w podejmowaniu racjonalnych decyzji, procesu symulowania sytuacji finansowej (procesu opartego na testowaniu hipotetycznych wyników dla przyjętych danych wejściowych). 14 Sformułowanej w 1939 r. przez brytyjskich ekonomistów Nicholasa Kaldora oraz laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Johna Hicksa 18 Świat Nieruchomości

8 Dla oceny efektywności alokacji zasobów ważne jest uwzględnienie w szacunkach zmienności wartości pieniądza w czasie. Potocznie jako przyczynę zmiennej wartości pieniądza w czasie podaje się inflację. Jest to jednak niewielka część prawdy. Pieniądz ma zmienną wartość w czasie również w przypadku zerowej inflacji. W interesującym nas zakresie do takich przyczyn należą ryzyko (określona kwota uzyskana dziś ma większą wartość niż obietnica tej samej - w sensie wartości nabywczej - kwoty możliwej do uzyskania np. za rok; ponieważ obietnica może nie być dotrzymana), natychmiastowość uzyskanej korzyści (związanej z preferencją bieżącej konsumpcji), możliwość inwestowania (posiadana kwota pieniężna, umiejętnie zainwestowana może w przyszłości mieć znacznie wyższą wartość). Literatura: 1) Ackroff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ) Koch W., Wegman J., Praktiker-Handbuch, Due Diligence, Stuttgart ) Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość. POLTEXT, Warszawa ) Pietraszewski W., Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Polska Akademia Nauk, Komitet Planowania Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Pro f. UEK d r ha b. St a n i s ł a w Be l n i a k Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Dr in ż. Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Instytut Rozwoju Miast Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym (Streszczenie) Przedstawiony w artykule model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom obejmuje podstawowe elementy takiej sprzedaży jak: ÎÎ identyfikacja problemu ÎÎ uwarunkowania prawne ÎÎ podstawowe aspekty i fazy procedury due dilligence ÎÎ podstawowe zadania i czynności procdury due dilligence Elementy te przedstawiono w postaci 5-ciu schematów ułatwiających śledzenie procedury sprzedaży. Zaprezentowany w artykule model pokazuje konieczność udziału w tych procesach kompetentnych ekspertów, korzystania z odpowiednich źródeł informacji, analizy prawnej, wyceny nieruchomości i oceny skutków ekonomicznych zbywania nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Taka procedura umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych. The Model of sales procedure of the Treasury properties to its perpetual land lessees (Summary) The model of sales of the Treasury properties (under perpetual land lease contract) to its lessees presented in the paper encompasses fundamental components of the sale procedure: ÎÎ determination of the problem ÎÎ legal conditions ÎÎ crucial aspects and phases of the due diligence procedure ÎÎ crucial tasks and operations of the due diligence proce- dure The components of the sale s procedure are presented in 5 schemes that facilitate procedure observation. The model, presented in the paper, proves necessary participation of professionals, use of proper sources of information, legal analysis, property value appraisal, and evaluation of economic consequences of the Treasury properties sales to its lessees. Such procedure allows for formulation of conclusions and decisions recommendations. Świat Nieruchomości 19

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami KI GP/18, ed.1, w.1 KARTA INFORMACYJNA Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami Podstawa prawna: art.32 ust.4, art.67 ust.1, art.69

Bardziej szczegółowo

>>nr 68 >>rok 2009 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA. >> ISSN >> nr indeksu PARTNER WYDANIA

>>nr 68 >>rok 2009 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA. >> ISSN >> nr indeksu PARTNER WYDANIA >>nr 68 >>rok 2009 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA >> ISSN 1231-8841 >> nr indeksu 339245 PARTNER WYDANIA XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZJAZD I: maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

ZJAZD I: maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A ZJAZD I: 26-28 maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A PIĄTEK, 26 MAJA 15.30-19.30 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.5.2011 Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt I CSK 141/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

Przedstawiona w artykule ocena racjonalności

Przedstawiona w artykule ocena racjonalności OCENA RACJONALNOŚCI EKONOMICZNEJ SPRZEDAŻY NA WŁASNOŚĆ GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA DOTYCHCZASOWYM UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM S t a n i s ł a w Be l n i a k, Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i 1. Przyjęte założenia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Podział wspólnoty mieszkaniowej, czyli w istocie podział nieruchomości wspólnej regulują trzy akty prawne:

MEMORANDUM. Podział wspólnoty mieszkaniowej, czyli w istocie podział nieruchomości wspólnej regulują trzy akty prawne: Szmigiel, Papros & Gregorczyk Spółka Jawna ul. Wiśniowa 40B lok. 13 02-520 Warszawa Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Integrum Management Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 nr 129B 01-470 Warszawa MEMORANDUM Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 77/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak w

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr ORo.0151-252/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

ZJAZD I: grudnia

ZJAZD I: grudnia ZJAZD I: 01-03 grudnia PIĄTEK, 1 GRUDNIA 15.30-19.30 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Przepisy regulujące usługi pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu, dotyczącego udziałów Gminy Miasta Gdańska w nieruchomościach budynkowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Strona1 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZJAZD I: września

ZJAZD I: września ZJAZD I: 15-17 września PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA 15.30-19.30 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Przepisy regulujące usługi pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Orzecznictwo Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Orzecznictwo Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXI Orzecznictwo... XXXV Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału... 1 1. Uwagi wprowadzające... 1 2. Wyodrębnienie oraz granice

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Komunalna i Infrastruktura

Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Załatw Sprawę 1. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 2. Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej. 3. Wydzierżawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach .., dnia..... r. (miejscowość) (data)... (imię i nazwisko)... (adres)... (telefon kontaktowy) Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach adres do korespondencji: Międzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE 5TĄIlq~~~,'O POWIATOW1ĄVarszawa dnia 9 czerwca 2010 r. w hltjl'iyl1\ 1~\'I~f~f;j l.l"l.tlwl~rkh~' ' r.. wr~łyft.,h~ (1n'8 20,10..-.06~ 14... """ /Ciak....... 9.4@. /8'3czniki /fi.,. Pan Krzysztof Adam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA KRAKOWA W RAMACH PROGRAMU SEKTOROWEGO: PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM NA LATA 2006-2008 CEL STRATEGICZNY II:

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

ZJAZD I: 3-5 marca / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

ZJAZD I: 3-5 marca / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A ZJAZD I: 3-5 marca / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A PIĄTEK, 3 MARCA 15.30-19.30 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

Bardziej szczegółowo

ZJAZD I: maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

ZJAZD I: maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A ZJAZD I: 26-28 maja / Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A PIĄTEK, 26 MAJA 15.30-19.30 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości

Specjalista ds. badania stanu prawnego nieruchomości Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt IV CZ 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Kierunkowa

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Kierunkowa Tryb studiów Stacjonarne Kierunek studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr III; semestr 5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza

PREZYDENT MIASTA PIŁY. ogłasza PREZYDENT MIASTA PIŁY ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Morelowej oraz przy ul. Brzoskwiniowej w Pile Przedmiotem przetargów ustnych

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 549/11. Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 549/11. Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 549/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 stycznia 2013 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości 17-18 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Normy prawne, formy władania nieruchomościami, regulacja stanu prawnego Umowy najmu i dzierżawy Akty planistyczne, audyt nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia Rejent" * rok 7 * nr 2(70) luty 1997 r. Aleksander Oleszko Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia W praktyce wieczystoksięgowej dostrzeżono wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność,

Bardziej szczegółowo