Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata"

Transkrypt

1 Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata opracował zespół: Rafał Antczak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz, Mateusz Walewski, Przemysław Woźniak oraz Katarzyna Zawalińska Sfera realna I kwartał 2003 r. Polska gospodarka rozwijała się w I kwartale 2003 r. w bardzo zbliżonym tempie do odnotowanego pod koniec ub.r. Szacujemy, iż PKB wzrósł o 2,2 proc. (wobec 2,1 proc. w IV kwartale 2002 r.). Wzrost ten wynikał nadal z silnej konsumpcji (choć jej tempo nieco spowolniło do 2,2 proc.) oraz spadku deficytu w handlu zagranicznym w porównaniu z analogicznym kwartałem ub.r. Natomiast, nadal malały inwestycje (ósmy kwartał z rzędu), choć tempo tego spadku jest coraz mniejsze (- 2,4 proc. w I kwartale br.). Dotyczy to przede wszystkim maszyn, urządzeń i środków transportu. Natomiast redukcja nakładów na budynki i budowle była nadal głęboka. W ciągu I kwartału ożywiła się także akcja kredytowa. Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych podmiotom gospodarczym zwiększyła się o blisko 5,3 mld PLN (2,9 proc.r/r). Wielkość ta w cenach stałych jest zbliżona do poziomów w I kwartałach z lat Głęboka redukcja inwestycji budowlanych była częściowo neutralizowana przez wysokie nakłady gospodarstw domowych na budownictwo indywidualne, gdzie wzrost powierzchni, jak też liczby mieszkań oddanych do użytku wyniósł ponad 70 proc. w porównaniu z I kwartałem 2002 r., i to pomimo dłuższej zimy. Dynamika konsumpcji gospodarstw domowych zgodnie z naszymi prognozami i bieżącymi szacunkami uległa spowolnieniu (2,2 proc. w porównaniu z 3,5 proc. w IV kwartale ub.r.). Wolniejsze tempo konsumpcji miało miejsce pomimo utrzymania dynamiki dochodów realnych (ok. 2,0 proc.). Szacujemy natomiast, iż gospodarstwa domowe zwiększyły swoje oszczędności powyżej tempa wzrostu dochodów i w efekcie stopa oszczędności minimalnie była wyższa (9,3 proc.). Wzrost oszczędności dokonał się wyłącznie w postaci nakładów na budownictwo indywidualne, bowiem zarówno oszczędności netto w sektorze bankowym, jak i pozostałe oszczędności finansowe były niższe niż w I kwartale ub.r. Odpływ netto środków gospodarstw domowych z sektora bankowego jest zbliżony do przyrostu gotówki w obiegu. Wobec niskiego oprocentowania depozytów jest to częściowo wynik wzrostu roli gotówki jako

2 alternatywnej formy oszczędzania, ale głównie; - szacowanego przez nas poszerzania się "szarej strefy" w gospodarce. Wzrost inwestycji gospodarstw domowych w budownictwo był możliwy w wyniku szacowanego przez nas przyspieszenia dochodów z działalności na własny rachunek, własności i "szarej strefy". Ponadto informacje z banków wskazują na znaczny wzrost udziału kredytów hipotecznych. Pozostałe dochody gospodarstw domowych (płace i świadczenia) nieznacznie spadły. Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek funduszu płac (o 2,1 proc. realnie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób). Waloryzacja większości świadczeń społecznych przeniesiona od tego roku z czerwca na marzec i w efekcie wzrost ogólnej ich sumy o ponad 2 proc. realnie w całym I kwartale br. skompensowały ujemną dynamikę dochodów z pracy. Szacujemy, iż dynamika realna eksportu w ujęciu rachunków narodowych wyhamowała w I kwartale br. do poniżej 3 proc. Wzrost importu przy nadal słabym popycie wewnętrznym i niewielkim wzroście eksportu, jak też osłabieniu złotego, był bliski zeru. To wpłynęło na zmniejszenie się deficytu w handlu zagranicznym, który w efekcie miał dodatni wpływ na wzrost PKB, choć w mniejszym stopniu niż w poprzednim kwartale. W ujęciu bilansu płatniczego również. nastąpiła poprawa salda handlowego zarówno w porównaniu z IV kwartałem jak też z I kwartałem 2002 r. W efekcie deficyt na rachunku obrotów bieżących ponownie spadł (do -3,06 proc. PKB). Trwająca redukcja nakładów podmiotów gospodarczych na budynki i budowle po raz kolejny wpłynęła na bardzo słaby wynik produkcji budowlano-montażowej. Rekordowy spadek sprzedaży wśród firm zatrudniających powyżej 9 osób wyniósł blisko 21 proc., do czego w pewnym stopniu mogła się przyczynić dłuższa zima. Wynik ten z jednej strony może wskazywać, iż ożywienie w inwestycjach budowlanych nastąpi jedynie w końcowej fazie ożywienia popytu inwestycyjnego ogółem; z drugiej strony może wskazywać na dalsze poszerzanie się "szarej strefy" również w tej grupie podmiotów. Szacujemy, iż wynik produkcji budowlano-montażowej w grupie małych przedsiębiorstw był znacznie lepszy z uwagi na dynamiczny wzrost inwestycji w budownictwie indywidualnym. Nieco słabszy wzrost popytu konsumpcyjnego i zagranicznego, ale z drugiej strony mniejszy spadek inwestycji wpłynęły na utrzymanie tempa produkcji sprzedanej przemysłu powyżej 4 proc., z tendencją do przyspieszania z miesiąca na miesiąc. Szczególnie dobre wyniki osiągnęła sekcja przetwórstwa przemysłowego przy jednocześnie relatywnie wysokiej dynamice cen sprzedaży - zarówno krajowych, jak i eksportowych. Tendencje te wpływają pozytywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłowych. Dane kwietniowe potwierdzają dalszą poprawę koniunktury w przemyśle przetwórczym. Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych nieco zmalało (2,2 proc.). Wpłynęły na to słabsze obroty handlu detalicznego (1,2 proc. realny wzrost; wpływ Wielkanocy będzie widoczny dopiero w II kwartale), jak i hurtowego w wyniku mniej dynamicznego popytu konsumpcyjnego. Znacznie szybszy wzrost wartości dodanej szacujemy w transporcie i łączności, głównie za sprawą tego ostatniego; wolumeny przewozu pasażerów, jak i towarów bowiem nadal malały. Wartość dodana ogółem wzrosła w tempie takim samym jak PKB.

3 Rynek pracy W I kwartale b.r. mieliśmy do czynienia ze znacznym spowolnieniem tempa poprawy sytuacji na rynku pracy, bowiem malejące do tej pory tempo wzrostu stopy bezrobocia ponownie się nasiliło. Sytuacja ta była spowodowana przede wszystkim znaczącym spadkiem zatrudnienia skoncentrowanym w dwóch sektorach: budownictwie (spadek w styczniu o 10,2 proc.) oraz w usługach (zwłaszcza w handlu o 2,5 proc.). W przeciągu całego I kwartału b.r. zarejestrowano 635,5 tys. osób, czyli najwięcej od 1999 r., kiedy to silny napływ bezrobotnych spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem reformy systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie jednak utrzymuje się tendencja do wzrostu liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się z urzędów pracy, co jest związane z rosnącą liczbą ofert pracy, ale także zaostrzenia wymogów wobec bezrobotnych. Przechodzenie do nieaktywności ekonomicznej oznacza niestety dalszy spadek aktywności ekonomicznej ludności. Zaobserwowany w I kwartale silny spadek liczby zatrudnionych z jednoczesnym wzrostem liczby miejsc pracy oferowanych przez przedsiębiorstwa w urzędach pracy i rosnącą liczbą bezrobotnych znajdujących zatrudnienie w I kwartale br. należy raczej tłumaczyć zwiększającym się zatrudnieniem tzw. niestandardowym (na podstawie umów cywilnoprawnych lub niepełne etaty) lub w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 9 pracowników - tych pracowników nie obejmują statystyki przedsiębiorstw. Może to też oznaczać zwiększającą się "szarą strefę". Fakt, że rejestrowanych miejsc pracy w najszybszym tempie ubywa w usługach i budownictwie, zdaje się potwierdzać te tezy. Od kilku miesięcy utrzymuje się powolne tempo wzrostu płac nominalnych w sektorze przedsiębiorstw. W I kwartale 2003 r. średnia płaca wzrosła w ujęciu rocznym tylko o 1,8 proc. Jednakże realne tempo wzrostu średniej płacy pozostaje relatywnie stabilne (1-2 proc. w ujęciu rocznym). To pokazuje, iż trudna sytuacja na rynku pracy pozwala szybko dostosowywać tempo płac nominalnych do malejącej inflacji. Znaczne przyspieszenie dynamiki płac w kwietniu wynika częściowo z efektów statystycznych częściowo z poprawy sytuacji finansowej w przemyśle przetwórczym. Ceny i kurs W I kwartale br. nastąpił dalszy spadek inflacji rejestrowanej (średnio do 0,5 proc.). Było to wynikiem utrzymywania się tendencji spadkowej cen żywności i powoli odbudowującego się popytu krajowego oraz związanym z tym brakiem presji popytowej w gospodarce. Rosły natomiast ceny we wszystkich głównych grupach usług. W ciągu I kwartału br. złoty uległ wzmocnieniu średnio o 2,4 proc. w stosunku do dolara, ale osłabił się średnio o 4,7 proc. w stosunku do euro (o 1,8 proc. w stosunku do koszyka walutowego). Również w stosunku rocznym, w I kwartale złoty wzmocnił się średnio o 3,4 proc. do dolara i osłabił się o 19,4 proc. do euro (o 6,4 proc. w stosunku do koszyka walutowego). Osłabienie złotego w stosunku do euro wynikało z aprecjacji tej ostatniej waluty w stosunku do dolara, która w I kwartale wyniosła średnio 7,2 proc. (i aż 23,2 proc. w stosunku rocznym). W związku z utrzymującą się luką popytową deprecjacja

4 waluty krajowej w relacji do euro nie przełożyła się jednak na proporcjonalny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Utrzymuje się znaczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Źródeł tego należy upatrywać w deprecjacji waluty krajowej w relacji do koszyka składającego się z euro i dolara. Kolejną przyczyną było stopniowe odbudowywanie się popytu krajowego, szczególnie widoczne w utrzymującym się wzroście cen przemysłu przetwórczego. Trwałość tego zjawiska może potwierdzać ożywienie w gospodarce. Nadal jednak ceny wzrastały znacznie szybciej w sektorze zaopatrywania w energię, gaz i wodę, co wynika z monopolistycznej pozycji dostawców tych mediów. Budżet i polityka monetarna Wykonanie budżetu centralnego w I kwartale br. przebiegało bez niespodzianek. Według szacunkowych danych zebrane dochody wynosiły 21,4 proc. rocznego planu, zrealizowane wydatki 25,1 proc., a deficyt budżetowy 40 proc. Najlepiej realizowaną kategorią dochodów podatkowych były wpływy z podatku PIT. W I kwartale zanotowano realny ich wzrost o 8,7 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. Wzrost wpływów z PIT przy ujemnej dynamice funduszu płac oznacza, albo wzrost dochodów z własnej działalności, albo wzrost fiskalizmu. Realnie rosły również wpływy z podatków pośrednich (o 6,3 proc.), pomimo zmian zasad rozliczania podatku VAT od początku 2003 r. wprowadzono możliwość trzymiesięcznego rozliczania dla małych firm oraz umożliwiono im wybór kasowej metody rozliczeń podatku. Wzrost przychodów z podatku VAT wiąże się ze wzrostem dynamiki popytu krajowego. Najgorzej realizowane są natomiast wpływy z podatku CIT, które realnie zmniejszyły się o 6,2 proc. w odniesieniu do I kwartału ub.r. Nie tłumaczy tego spadku dalsza poprawa sytuacji finansowej rentownych przedsiębiorstw. W I kwartale ściągalność składki na ubezpieczenie zdrowotne była niższa od zaplanowanej i wpływy były niższe od planu prawie o 1 mld PLN. Na uwagę zasługuje fakt, że wraz z wprowadzeniem NFZ zmieniono podstawę naliczania składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w kwietniu 2003 r. wzrósł skokowo o 33(!) proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Deficyt samorządów w 2002 r. wyniósł 3,1 mld PLN, czyli tyle co w 2000 i 2001 r. Jest to wielkość o połowę niższa niż zakładano w prognozach budżetowych. Zadłużenie samorządów wzrosło w ubiegłym roku o niemal 4,5 mld PLN osiągając wartość 16,7 mld PLN na koniec roku. Poziom zadłużenia (21 proc. zrealizowanych dochodów) nadal jest dość daleki od limitu 60 proc. planowanych rocznych dochodów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż corocznie dochody są niższe od planów. Skorygowany cel inflacyjny NBP wynosi 3 proc. +/-1 pkt. proc. w grudniu 2003 r. Największe zagrożenie dla jego realizacji wynikało w I kwartale br. z czynników zewnętrznych (ceny ropy naftowej i kurs walutowy), przy braku widocznych zagrożeń popytowych w sytuacji słabej odbudowy wzrostu gospodarczego i ujemnej bądź zerowej dynamice podaży pieniądza M3. Wobec prognoz inflacji na poziomie poniżej 2 proc. na koniec 2003 r. i utrzymywania się inflacji na poziomie około 0,5 proc. w

5 styczniu-marcu br., RPP sukcesywnie podejmowała decyzje o cięciu stóp procentowych po 25 pkt. bazowych w styczniu-maju. Łączna obniżka stóp od początku roku wyniosła 125 pkt. bazowych. Nadal niepokojącym czynnikiem w systemie bankowym jest dynamiczny wzrost gotówki w obiegu (w kwietniu ponad 15 proc. w ujęciu rocznym). Zjawisko to jest ewenementem nie tylko wśród krajów rozwiniętych, ale również krajów przechodzących proces remonetyzacji po konfliktach zbrojnych. Trwałość tego trendu świadczy o tworzeniu się równoległej gospodarki w szarej strefie, gdzie obowiązuje zasada płatności gotówkowych. W kontekście wzrostu gotówki w obiegu równie niekorzystnym zjawiskiem jest spadek podaży szerokiego pieniądza, w efekcie którego poziom monetyzacji gospodarki powrócił do stanu z początku 2001 r. (41,5 proc.). Przyczyną spadku podaży pieniądza był m.in. spadek netto kredytu dla sektora rządowego oraz to, że nie został on skompensowany odpowiednim wzrostem kredytu netto dla sektora prywatnego. Chociaż maleje kredyt netto dla rządu w pieniądzu M3, to wypychanie sektora prywatnego przez publiczny ma miejsce. Zadłużenie długoterminowe szerokiego sektora publicznego w bankach komercyjnych (powyżej 2 lat, nie zaliczane do M3) wyraźnie rośnie (o blisko 4 mld PLN w I kwartale). Do statystyki bankowej należałoby także dodać szacunki wzrostu zadłużenia podmiotów publicznych (takich jak placówki medyczne, kopalnie itd.). Największe obniżki oprocentowania w I kwartale br. miały miejsce dla kredytów konsumpcyjnych do 3 lat (o 160 pkt. bazowych), na cele mieszkaniowe (o 150 pkt. bazowych) i na cele rolnicze (o 110 pkt. bazowych). Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych malało natomiast wolniej niż stopy procentowe NBP. Sfera realna Prognoza sytuacji gospodarczej na lata Na 2003 r. utrzymujemy poprzednią prognozę wzrostu zarówno inwestycji (2 proc.), jak i konsumpcji (2,8 proc.). Silna konsumpcja wynika z dodatniej dynamiki funduszu świadczeń społecznych, początków odbudowy funduszu płac (wobec umiarkowanego tempa średniej płacy i odbudowy zatrudnienia od IV kwartału br.). Najsilniejszym elementem wzrostu pozostaną pozostałe dochody, tj. z pracy na własny rachunek, własności i "szarej strefy". Nasza prognoza wzrostu realnych średnich płac jest ostrożna i istnieje szansa, iż dynamika ta będzie wyższa. W konsekwencji może się okazać, iż wzrost konsumpcji gospodarstw domowych będzie wyższy, zwłaszcza w 2004 r. Wydaje się nam, że także po stronie inwestycji bilans zagrożeń dla prognozy jest pozytywny. Przy obecnej prognozie znacznego wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, niskiej dynamiki płac oraz słabego złotego można spodziewać się poprawy rentowności przedsiębiorstw. Wyższe środki własne na rachunkach firm, ciągle spadające realne stopy procentowe będą stwarzały dogodne warunki do inwestowania. Na razie podwyższyliśmy jedynie nieznacznie prognozę wzrostu inwestycji w 2004 r. (do 8 proc.). Wzrost inwestycji będzie przede wszystkim dotyczył zakupu urządzeń, maszyn i środków transportowych, a w mniejszym stopniu

6 inwestycji budowlanych. W związku z tym wzrost inwestycji będzie silniej wpływał na przemysł przetwórczy niż budownictwo. Poza tym w 2003 r. spodziewamy się większej substytucji droższego importu dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych produkcją krajową. Po pierwszych miesiącach br. pogorszyły się perspektywy wzrostu eksportu. Wiąże się to przede wszystkim z silnym wyhamowaniem w I kwartale br. tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro (w szczególności w Niemczech, Włoszech oraz Francji), a także obniżką prognoz gospodarczych dla krajów europejskich. Dynamika wzrostu PKB w strefie euro nie będzie odbiegała od zeszłorocznej. Negatywny wpływ słabego popytu zagranicznego na eksport może być kompensowany do pewnego stopnia poprzez osłabienie złotego. Jednakże efekty deprecjacji najprawdopodobniej będą widoczne dopiero w II połowie br. Ponadto biorąc pod uwagę silny wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu, realna deprecjacja nie będzie tak znaczna jak nominalna. Dlatego nie należy liczyć na zbyt silną poprawę konkurencyjności cenowej polskich towarów. W 2004 r. oczekujemy odwrócenia się tendencji głównych determinantów polskiego eksportu. Wzrost gospodarczy u naszego głównego partnera handlowego będzie wyższy niż w br., ale nie tak dynamiczny jak oczekiwaliśmy kwartał temu. Ponadto, spodziewamy się odbudowy pozycji złotego wobec euro i dolara. W związku z powyższym w 2003 i 2004 r. prognozujemy niewielki tylko wzrost tempa eksportu według rachunków narodowych. W efekcie, również w ujęciu bilansu płatniczego pogorszy się deficyt na rachunku obrotów bieżących (3,3 proc. PKB w 2003 r. i 4,6 proc. w 2004 r.). W wyniku powyższego prognozujemy wzrost PKB na poziomie 2,7 proc. w 2003 r. i 2,9 proc. w 2004 r. W 2003 r. będzie to możliwe dzięki wyhamowaniu dynamiki importu w związku ze słabszym eksportem i słabszym złotym, a w następnym roku dzięki nieco szybszemu wzrostowi popytu krajowego. W konsekwencji przyspieszenia tempa importu w 2004 r. w porównaniu z br., kontrybucja nadwyżki eksportu do wzrostu gospodarczego będzie ujemna wobec nadal dodatniej w roku bieżącym. Rynek pracy Na koniec II kwartału b.r. przewidujemy spadek stopy bezrobocia do 17,7 proc. Spadek ten będzie wiązał się przede wszystkim z czynnikami sezonowymi, takimi, jak zwiększona liczba czasowych miejsc pracy w rolnictwie i budownictwie, a także branży turystycznej, obserwowana tradycyjnie w sezonie wiosenno-letnim. Na koniec roku przewidujemy, iż stopa bezrobocia powróci do poziomu z końca 2002 r. i wyniesie 18,1 proc. Taka prognoza mimo korekty w górę w porównaniu z poprzednim numerem PG TOP, oznacza nadal poprawę sytuacji na rynku pracy. Pierwszy raz od 1998 r. liczba i stopa bezrobotnych nie wzrośnie od grudnia do grudnia. Niestety zapowiadana poprawa statystyk bezrobocia wciąż będzie się wiązała także ze spadkiem aktywności ekonomicznej ludności, czyli liczby osób pracujących bądź szukających pracy. Początek trwalszego (w ujęciu rocznym) wzrostu liczby miejsc pracy przewidujemy dopiero na drugą połowę 2004 r. i będzie się on wiązał z powoli odbudowującym się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy tempem wzrostu gospodarczego.

7 Ceny i kurs Inflacja będzie rosła począwszy od maja, ale dość powoli (w grudniu 1,4 proc.), na co wpływa relatywnie korzystna sytuacja na rynku żywności oraz brak zagrożenia dynamicznym wzrostem cen ropy naftowej. Oczekujemy, że wraz z konsekwentnym zmniejszaniem restrykcyjności polityki pieniężnej będą miały miejsce widoczne tego efekty w sferze realnej gospodarki. Powinno to w pewnym stopniu przyczynić się do wzrostu popytu inwestycyjnego oraz konsumpcyjnego. Ten pierwszy determinowany jest jednak głównie przez środki własne, należy więc oczekiwać raczej poprawy rozłożonej w czasie; ten drugi zaś jest ograniczany przez trudną sytuację na rynku pracy oraz zwiększeniem udziału tzw. złych kredytów w portfelach banków i związanymi z nimi bardziej restrykcyjnymi procedurami kredytowymi. Wraz ze zmniejszaniem się luki popytowej, tj. różnicy między potencjalnym a rzeczywiście rejestrowanym PKB, należy oczekiwać pewnego wzrostu cen w drugiej połowie roku oraz kontynuacji tego trendu w roku następnym (inflacja w grudniu 2004 r. na poziomie 1,6 proc.). Pewne symptomy nadchodzącego ożywienia widoczne są już we wskaźniku cen przemysłu przetwórczego. Zakładamy jednak, iż od drugiej połowy br. i w 2004 r. będzie miała miejsce aprecjacja waluty krajowej w relacji do koszyka walut, która będzie oddziaływać dezinflacyjnie. Odbędzie się to poprzez spadek cen transakcyjnych importu i w konsekwencji cen krajowych. Nastąpi zwiększenie różnicy między dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiką cen produkcji sprzedanej przemysłu. Największą obecnie trudność w prognozowaniu kursu złotego sprawia prognoza kursu EUR/USD. Krótkookresowo wygląda na to, że linią oporu dla euro jest poziom 1,2. W dłuższym jednak okresie inwestorzy utrzymujący gorące euro (znaczne środki na rachunkach krótkoterminowych) będą kierować się czynnikami fundamentalnymi. Sytuacja gospodarki amerykańskiej budzi obawy inwestorów związane z bliźniaczymi deficytami (budżetowy i obrotów bieżących). Sytuacja w UE nie jest lepsza wobec rosnącego zróżnicowania gospodarek z przekroczonym kryterium fiskalnym, niską inflacją i słabnącym wzrostem gospodarczym (np. Francja i Niemcy), oraz zrównoważonym budżetem, wyższym wzrostem i presją inflacyjną (np. Irlandia, Hiszpania). W naszej ocenie amerykańską gospodarkę cechuje większa elastyczność rynków, a przez to zdolność do adaptacji. Poza tym, dalsza aprecjacja euro podważa konkurencyjność europejskiego eksportu. Kurs złotego obciążony ryzykiem znacznych wahań kursu krzyżowego euro-dolar będzie podlegał w naszej ocenie trendowi nominalnej aprecjacji. W krótkim okresie (do końca 2003 r.), siła aprecjacji złotego zależeć będzie od rozwoju sytuacji politycznej. Czynniki te będą powodować silne wahania kursu z tendencją do deprecjacji. Przekonanie inwestorów o średnioterminowej (1-2 lata) aprecjacji złotego w sytuacji braku reformy finansów publicznych powodować będzie wzmożony napływ inwestycji portfelowych na finansowanie wysokiego deficytu budżetowego i dodatkowo będzie wzmagać presję na wzmocnienie kursu. Jednak w dłuższym okresie ryzyko wysokiego deficytu budżetowego i wzrostu inflacji może powodować silne wahania kursowe.

8 Budżet i polityka monetarna Zgodnie z naszą prognozą na 2003 r. dochody budżetowe będą niższe od planu o 1,9 mld PLN. Niedobór dochodów będzie prawdopodobnie skompensowany oszczędnościami na obsłudze długu i nie doprowadzi do konieczności nowelizacji ustawy budżetowej. W naszej prognozie deficytu budżetu centralnego na 2004 r. uwzględniono wszystkie czynniki wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej oraz wzrost wydatków sztywnych zgodnie z mechanizmami obowiązującymi w czasie przygotowywania prognozy (porównywalnie z latami poprzednimi). W efekcie, przy braku reformy deficyt budżetu centralnego sięgnąłby poziomu 5,4 proc. PKB. Zgodnie z propozycją ministra Kołodki, wyniku budżetu centralnego bez stosowania "sztuczek księgowych" wzrósłby do poziomu 6,4 proc. PKB. Oznacza to przyspieszenie dynamiki wydatków budżetowych - ponad tempo, które my założyliśmy w naszej prognozie. Wobec prognoz inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP spodziewamy się obniżki stóp NBP łącznie o 200 pkt. bazowych w całym 2003 r. (czyli o dalsze 75 pkt. bazowych). Natomiast po nowej RPP spodziewamy się jeszcze bardziej luźnego nastawienia w polityce monetarnej (pomimo problemów w budżecie) co kłania nas do prognozy cięć stóp na rok 2004 o 100 pkt. bazowych. Prawdopodobnie nowa RPP podejmie też decyzję co do obniżki poziomu rezerw obowiązkowych (w Polsce 4,5 proc. wobec 2 proc. w UE), stanowiącej dodatkowy impuls rozluźnienia monetarnego. Tabela : Prognozy CASE, PKB (zmiana w %) Popyt krajowy Spożycie indywidualne Inwestycje Stopa bezrobocia (%) Inflacja rejestrowana (średnia, %) Bilans handlowy (mld USD) Bilans na rachunku obrotów bieżących (mld USD) Bilans na rachunku obrotów bieżących (% PKB) Bilans budżetu centralnego (mld PLN) Bilans sektora finansów publicznych (% PKB) Kurs walutowy (średni) PLN/USD PLN/Euro Podaż M3 (zmiana w %) WIBOR 3M Żródło: Dane - GUS, NBP; prognoza - CASE ( Polska Gospodarka Tendencje, Oceny, Prognozy nr 2/2003 (17). Uwaga: Strzałki wskazują kierunek zmian w porównaniu z poprzednią prognozą Warszawa, 13 czerwca 2003 r. [prognozy przygotowano pod koniec kwietnia 2003 r.]

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata II kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata II kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Katarzyna Piętka, Łukasz

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2004 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Jacek Rothert, Mateusz Walewski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata III kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata III kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2003-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Wojciech Paczyński, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA i strefie euro. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych w sierpniu spadek cen w I połowie września

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA i strefie euro. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych w sierpniu spadek cen w I połowie września I. Ocena sytuacji gospodarczej W sierpniu br. utrzymywały się pozytywne sygnały nadchodzącego ożywienia w koniunkturze międzynarodowej. Potwierdzały to rosnące ceny na światowych rynkach akcji oraz poprawiające

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej Rozpoczęcie działań wojennych w Iraku wywołało oczekiwane przez analityków rynkowych reakcje rynków międzynarodowych: spadek cen ropy naftowej oraz innych strategicznych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 26-27 kwietnia 2004 r. W dniach 26-27 kwietnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W styczniu i lutym br. ryzyko polityczne nadal kształtowało nastroje konsumentów i podmiotów gospodarczych w USA i krajach strefy euro. Pogorszenie nastrojów dotyczyło przede

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach maja 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach maja 2004 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej Warszawa, 26 maja 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 25-26 maja 2004 r. W dniach 25-26 maja 2004 r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy. 1 / oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 26 proc. do 24 proc.

Komunikat prasowy. 1 / oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 26 proc. do 24 proc. 16.07.1998 r. Komunikat prasowy W dniu 16 lipca 1998 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po rozpatrzeniu bieżącej sytuacji gospodarczej oraz tendencji występujących na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Przewiduje się, że w 2012 r. tempo wzrostu światowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji.

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji. ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006. III kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006. III kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Grzegorz Ogonek, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Pogorszenie nastrojów konsumentów w USA i krajach strefy euro. Niższe prognozy wzrostu w Niemczech

Pogorszenie nastrojów konsumentów w USA i krajach strefy euro. Niższe prognozy wzrostu w Niemczech I. Ocena sytuacji gospodarczej Luty i marzec br. przyniosły wyraźne nasilenie pesymizmu na rynkach międzynarodowych. W warunkach eskalacji napięcia politycznego w świecie pogarszały się wskaźniki oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych I. Ocena sytuacji gospodarczej Opublikowane na początku czerwca br. dane dotyczące kształtowania się PKB strefy euro w I kwartale 2003 r. wskazują na osłabienie wzrostu we wszystkich dużych gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu?

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? Część V Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? prof. dr Zofia Bolkowska Dwa lata (2009 i 2010) były najgorsze dla budownictwa od czasu głębokiego regresu na początku poprzedniej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach czerwca 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach czerwca 2004 r. Warszawa, 30 czerwca 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 29-30 czerwca 2004 r. W dniach 29-30 czerwca 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 03-10.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych RPP pozostawiła (zgodnie z oczekiwaniami) stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (główna stopa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 8 listopada 213 Skorygowane* LTD najniższe od 28 roku Depozyty: Umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q 213 (z 7,3% w 2q) efekt netto osłabienia

Bardziej szczegółowo