JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 1/28 JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE Zacznę trochę nietypowo. ZASTOSOWANIE W ANALIZIE RYNKU 1. Wstęp. W czasie przygotowania materiałów szkoleniowych byłam jednocześnie w fazie końcowej delektowania się powieścią Eduardo Mendoza Walka kotów (gorąco polecam ; ). Fragment rozmowy pomiędzy dwoma rzeczoznawcami od wyceny dzieł sztuki. Jakieś skojarzenia? W ocenie dzieła sztuki pięćdziesiąt procent odpowiada rzeczywistości, drugie pięćdziesiąt wynika z naszych upodobań, naszych przesądów, naszego wykształcenia, a przede wszystkim z okoliczności. A gdy nie stoimy przed dziełem i opieramy się na pamięci, udział rzeczywistości maleje do najwyżej dziesięciu procent. Pamięć jest słaba, idealizuje, jest niedbała, wspomnienia mieszają dane i fakty. Dla amatora wariacje te nie mają znaczenia; jest wręcz możliwe, że subiektywizm stanowi istotę sztuk plastycznych. Ale my jesteśmy zawodowcami i musimy walczyć z oszukańczą działalnością emocji. Nasza rola ogranicza się wyłącznie do analizowania płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów kupna i sprzedaży, jednym słowem tego, co może posłużyć do utrwalenia rzeczywistości i uniknięcia chaosu. A jaka jest nasza rola rzeczoznawców majątkowych? Jak wygląda analiza naszego płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów? Jak wygląda analiza naszego rynku nieruchomości? Na początku lat 90 tych XX w, kiedy rynek nieruchomości w Polsce był w powijakach, nikt nie dokonywał analizy, bo nie było czego analizować, bo transakcji rocznie było tyle, co kot napłakał. Dwadzieścia lat temu pojawiły się pierwsze opracowania dotyczące wyceny nieruchomości. Pierwsze pojęcia takie jak: cechy nieruchomości, wagi cech. No i te słynne wytyczne, jak wyliczać wagi cech. Pamiętamy. Być może na dużych rozwiniętych rynkach można było uzyskać jakiś wynik, stosując zasadę; weź dwie nieruchomości różniące się jedną cechą Podejmowałam takie próby, lecz wyniki osiągane z dużym trudem były, krótko mówiąc, dyskusyjne i niesatysfakcjonujące. A więc pozostawało zdać się na doświadczenie zawodowe, intuicję, upodobania, tyle tylko, e należało to ubrać w odpowiednie słowa. Poniżej autentyk z mojego operatu sprzed ok. 15 lat: Na podstawie szczegółowej analizy powyższych transakcji zestawionych w tabelach, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych oraz na podstawie informacji uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami ustalono wagi cech rynkowych uwzględniając preferencje przyszłych inwestorów.

2 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 2/28 2. Decyzja co dalej. No i przyszedł czas, że postanowiłam coś z tym zrobić. Wtedy pierwszy raz przeczytałam o jakościowych badaniach marketingowych, co to jest, na czym polegają badania. Trzeba nadmienić, że w literaturze występują ilościowe badania marketingowe i jakościowe badania marketingowe. Uważałam, że dla nas rzeczoznawców, przydatne będą jedynie jakościowe badania marketingowe, przeprowadzona na próbach złożonych z osób bezpośrednio zainteresowanych danym problemem Definicja jakościowych badan marketingowych. Anna Maria Nikodemska Wołowik w swojej książce Klucz do zrozumienia nabywcy Jakościowe Badania Marketingowe przybliża wiele zagadnień związanych z JBM, m.in. Podmiot jakościowych badan marketingowych. Podstawowym zadaniem badaczy jakościowych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego?, zrozumienie i poznanie przyczyn oraz kierunków zachowań uczestnika rynku reprezentującego stronę popytu. Należy tutaj podkreślić, że podmiot ten może pełnić różne funkcje w procesie zakupu: inicjatora, doradcy, decydenta, osoby dokonującej zakupu, użytkownika, konsumenta. Autorka książki przywołuje opinię eksperta dr. P. Kwiatkowskiego z Instytutu Opinii i Rynku Pentor: Badania jakościowe są szczególnie pożyteczne, gdy przedmiotem zainteresowania stają się poglądy osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, np. lekarzy, naukowców, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, specjalistów uznanych za autorytety, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Podczas badań ujawniane są nie tylko zróżnicowane opinie dotyczące pewnych zjawisk, ale także odmienne stanowiska teoretyczne, różne style myślenia i działania. I dalej autorka wyjaśnia co to są jakościowe badania marketingowe. Jakościowe badania marketingowe to badania, których zasadniczym zadaniem jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak właśnie postępują badane podmioty, dotarcie do nieujawnionych w sposób bezpośredni przyczyn ich zachowania oraz umożliwienie dogłębnego zrozumienia i właściwego zinterpretowania tego zachowania Badania jakościowe mają charakter holistyczny, toteż badacze próbują zrozumieć dane zjawisko czy sytuacje, jako pewną całość, zgodnie z założeniami psychologii postaci. Poza tym kładzie się nacisk na wybór i selekcję wszystkich danych, dotyczących danego problemu badawczego, w taki sposób, aby uzyskać kompleksowy obraz dynamiki zjawiska.

3 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 3/28 Autorka odpowiada na pytanie jaka jest rola badacza? Badacze jakościowi nie zakładają z góry rozwiązań, podczas trwania pomiaru modyfikują z reguły wytyczne z projektu, a sam proces również dostarcza nowych kierunków poszukiwań. Przebieg badania ukierunkowany jest tylko pewnymi ogólnymi wytycznymi, przez co spontaniczny charakter wypowiedzi i innych reakcji respondentów umożliwia poruszenie zagadnień zupełnie nieoczekiwanych, wykraczających poza dany nurt tematyczny, a jednocześnie cennych i odkrywczych dla badaczy Autorka książki wyjaśnia też jakie są obszary zastosowań badan jakościowych? Jakościowe badania marketingowe służyć mogą w każdej działalności z zakresu marketingu jako pomocne, a nawet niezastąpione narzędzie. Między innymi służy ogólnemu rozpoznaniu rynku: np. poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, badania nowego nieznanego rynku,, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców, diagnoza potencjalnych problemów. Fazy procesu jakościowego badania marketingowego: Faza I Przygotowanie badania. 1 formułowanie problemu badawczego i celów badania. 2 Utworzenie zespołu badawczego, 3 Wybór metod i technik badawczych, 4 Dobór próby, 5 Konstrukcja instrumentów badawczych Faza II Realizacja badania. 1. Zbieranie danych 2. Przygotowanie materiału do analizy i interpretacji 3. Analiza i interpretacja Faza III Podsumowanie i prezentacja wyników badania. 1. Opracowanie wyników badań 2. prezentacja rezultatów zleceniodawcy.

4 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 4/ Nieruchomości typowe I badania 2004 r. Pierwszy raz metodę JBM zastosowałam w marcu 2004 roku. Badania ograniczyłam do cech nieruchomości typowych: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (nabywcy i klienci biur obrotu nieruchomościami), B rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości wyżej wymienionych. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; osoby, które nabyły określoną nieruchomość w ciągu ostatnich trzech lat, oraz osoby, które miały stanowczy zamiar nabyć nieruchomość w najbliższym czasie, w tym klienci biur obrotu nieruchomościami. Obszar objęty badaniem to miasto i powiat Jelenia Góra. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 17 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełniali cztery ankiety, dla w/w rodzajów nieruchomości. II Etap: W dniu roku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe, w Jeleniej Górze, w których uczestniczyło 15 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze), oraz zaproszeni pośrednicy. Część rzeczoznawców prowadziła w tym czasie również biura obrotu nieruchomościami. Podobnie jak w I etapie, rzeczoznawcy i pośrednicy wypełnili przygotowane ankiety. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniki etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

5 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 5/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, do wyników drugiej próbki zastosowano współczynnik uwzględniający znajomość rynku nieruchomości w wysokości równiej 2,0. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w warsztatach. Tab nr 1. Lokal mieszkalny nabywcy Współczynnik rzeczoznawcy, średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) do II próby pośrednicy (15) (32) 1 Lokalizacja 28, ,72 24,70 2 Wielkość i funkcjonalność lokalu 20, ,00 17,53 3 Usytuowanie w budynku 11, ,07 15,07 4 Stan techniczny lokalu 18, ,33 15,06 5 Rodzaj budynku 6,65 2 9,35 8,45 6 Uzbrojenie wewnętrzne instalacje 9, ,00 9,96 7 Pomieszczenia przynależne 4,65 2 5,53 5,24 8 Stan techniczny budynku 0 2 6,00 4,00 razem Wykres nr 1 35 Cechy i wagi cech lokal mieszkalny 30 wagi cech w % Lokalizacja Wielko ść i Usytuowanie w Stan techniczny lokalu Rodzaj budynku Uzbrojenie Pomieszczenia Stan techniczny funkcjonalność lokalu budynku wewnętrzne instalacje przynależne budynku nabywcy (17) rzeczoznawcy, nazwy cechpośrednicy (15) średnio (32)

6 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 6/28 Tab nr 2 Nieruchomość nie zabudowana na terenach zurbanizowanych l.p. Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (17) Współczynnik do II próby rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32) 1 Lokalizacja dla funkcji 25, ,33 29,28 2 Wielkość i kształt działki 18, ,87 16,64 3 Funkcja w planie 8, ,00 12,69 4 Uzbrojenie terenu 14, ,67 15,15 5 Dostępność komunikacyjna 20, ,33 14,51 6 ukształtowanie terenu 13, ,13 11,28 7 Sąsiedztwo 0 2 0,67 0,45 8 suma Wykres nr 2 35 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana 30 waga cechy w % Lokalizacja dla funkcji Wielkość i kształt Funkcja w planie działki Uzbrojenie terenu nazwa cechy Dostępność komunikacyjna ukształtowanie terenu Sąsiedztwo nabywcy (17) rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32)

7 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 7/28 Tab nr 3 Lokal użytkowy nabywca rzeczoznawca i średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz pośrednik(15) (32) 1 Lokalizacja 41, ,00 39,06 2 Dostępność 17, ,67 17,05 3 Wielkość lokalu (pow. w m2) 19, ,13 16,62 4 Funkcjonalność (ekspozycja) 17, ,33 18,08 5 Rodzaj budynku 3,82 2 9,53 7,63 6 Stan techniczny budynku 0,00 2 1,00 0,67 7 Standard wykończenia 0,00 2 1,00 0,67 8 Sąsiedztwo 0,00 2 0,34 0,23 suma 100,00 100, Wykres nr 3 waga cechy w % Lokalizacja Dostępność Wielkość lokalu (pow. w m2) Cechy i wagi cech lokal użytkowy Funkcjonalność Rodzaj budynku Stan techniczny (ekspozycja) budynku nazwa cechy Standard wykończenia Sąsiedztwo nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik(15) średnio (32)

8 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 8/28 Tab nr 4 Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi nabywca rzeczoznawca i średnia l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz. pośrednik (15) (32) 1 Lokalizacja 26, ,47 26,53 2 Wielkość budynku 10, ,67 11,86 3 Wielkość działki 8, ,67 10,68 4 Stan techniczny budynku 15, ,53 15,35 Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna 14, ,67 13, Uzbrojenie terenu 8,47 2 9,73 9,31 7 stan zagospodarowania działki 6,53 2 6,13 6,26 8 Rodzaj prawa do gruntu 10,34 2 5,13 6,87 suma Wykres nr 4 30 Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym waga cechy w % Lokalizacja Wielkość budynku Wielkość działki Stan techniczny budynku nazwa cechy Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna Uzbrojenie terenu stan Rodzaj prawa do zagospodarowania gruntu działki nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik (15) średnia (32)

9 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 9/ Nieruchomości hotelowe, pensjonatowe, wypoczynkowe na terenach turystycznych II badania 2006 r. Badania zostały przeprowadzone w czasie szkolenia Wycena obiektów hotelowych na terenach turystycznych odbywającego się w dniach maja 2006 r w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby organizowanego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski i dotyczyły tylko nieruchomości zabudowanych takich jak: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenach miejscowości o charakterze turystycznym, głównie górskich i podgórskich. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ), B rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (uczestnicy szkolenia z całej Polski) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości zabudowanych obiektami hotelowymi, pensjonatami, ośrodkami wczasowymi, domami wypoczynkowymi, itp. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ). Obszar objęty badaniem to tereny pasma Sudetów Środkowych i Zachodnich; głównie okolice Kotliny Kłodzkiej, Góry Stołowe i okolice Kotlicy Jeleniogórskiej, Karkonosze, Góry i Pogórze Izerskie, Rudawy Janowickie. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 15 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełnili ankietę, nanosząc uwagi co do zaproponowanych cech nieruchomości. II Etap: W dniach maja 2006 roku zostało zorganizowane przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze szkolenie, w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 45 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

10 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 10/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, zastosowano współczynnik zależności pomiędzy próbami ustalony na podstawie sześciu propozycji, uwzględniający znajomość rynku nieruchomości hotelowych, w wysokości 1,067. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w szkoleniu. Tab nr 5 Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy wczasowe. l.p Nazwa cechy Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze współczynnik średnio w % 1 Lokalizacja 34,78 29,67 1, Wielkość budynku 7,56 11,66 1, Wielkość i kształt działki 8,22 9,8 1, Rodzaj prawa do gruntu 1,71 2,8 1, Stan techniczny budynku 13,18 10,2 1, Stan funkcjonalny budynku 12,49 9,13 1, Atrakcyjność architektoniczna budynku 5,87 6,6 1, Uzbrojenie terenu 5,13 8,13 1, ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,96 9,07 1, powierzchnie parkingowe 0,79 0 1, renoma 0,44 0,67 1, rodzaj zabudowy 0,11 0 1, Atrakcyjność historyczna 0,22 0 1, Standard 1,22 1 1, konkurencyjność na rynku 0,33 0 1, inne ceny 0,33 0 1, dodatkowe atrakcje np. basen, SPA, itp 0,33 0 1, ilość pokoi (miejsc) hotelowych 0,22 1,27 1, lokalizacja szczegółowa, walory turystyczne 1,11 0 1,067 1 suma ,00 Wykres nr 5 waga cehy w % Cechy i wagi cech dla Hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych na terenach turystycznych kod nazwa cechy wg tabeli Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze średnio w %

11 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 11/28 Ostatecznie ustalono wagi cech rynkowych następująco: Tab nr 6 l.p Nazwa cechy nieruchomości Skala ocen Waga cech w % 1 Lokalizacja, w tym lokalizacja 1.bardzo korzystna 33 szczegółowa, atrakcje turystyczne 2.korzystna 3.średnio korzystna 4.niekorzystna 2 Wielkość budynku (pow. kub. ilość pokoi) 1.duży 10 2.średni 3.mały 3 Wielkość i kształt działki 1.korzystny 9 2.średnio korzystne 3.mało korzystny 4 Rodzaj prawa do gruntu 1.własność 2 2.użytk. wieczyste. 5 Stan techniczny budynku 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.mierny 5.zły 12 6 Stan funkcjonalny budynku ; w tym rodzaj zabudowy, dodatkowe atrakcje, np. basen 7 Atrakcyjność budynku (architektoniczna i historyczna ) 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.zły 1.bardzo dobra 2.dobra 3.średnia 4.mała 8 Uzbrojenie terenu 1.ponadstandar. 2.pełne 3.niepełne 9 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki, w tym parkingi 10 Inne; w tym: standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność 1.bardzo korzystny 2.korzystny 3.średnio korzystny 4.mało korzystny 1.wysoki 2.przecietny 3.niski suma

12 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 12/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja, w tym lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji, charakter miejscowości lub dzielnicy, atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjną, sąsiedztwo korzystne dla funkcji, widoki, nasłonecznienie, bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych, itp. Wielkość budynku dotyczy wielkości obiektów budowlanych wzniesionych w granicach działki oraz zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), w odniesieniu do powierzchni (użytkowej lub ogólnej, kubatury lub ilości pokoi hotelowych). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynków i budowli (stopień zużycia technicznego), rodzaj zastosowanych materiałów, jakość robót budowlanych, wady budowlane. Stan funkcjonalny budynku należy przez to rozumieć rodzaj zabudowy, powiązanie funkcji podstawowych (pokoje hotelowe i pomieszczenia gastronomiczne) z funkcjami uzupełniającymi (pom. rekreacyjne basen, sauna, solarium, odnowy biologicznej, inne), a także możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność budynku ( architektoniczna i historyczna) należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenie terenu w media (energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja, telefon, ciepłociąg) Stan zagospodarowania należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości: wewnętrzna komunikacja, parking, zieleń, elementy małej architektury, boiska sportowe, zabudowania pomocnicze (gospodarcze, techniczne, garażowe) itp. Inne; w tym standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność.

13 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 13/ Nieruchomości typowe III badania 2009 r. Jakościowe badania marketingowe (JBM) przeprowadzone zostały w ramach warsztatów, będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości przykłady wycen" w Karpaczu w dniach listopada 2009 roku. Badania przeprowadzono w oparciu o preferencje uczestników rynku nieruchomości dwuetapowo; I etap przed szkoleniem i II etap w trakcie szkolenia. I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród: pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości), klientów biur obrotu nieruchomości. W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety. Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk. II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy, klienci biur obrotu nieruchomości B pośrednicy i maklerzy, C rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców, klientów biur obrotu nieruchomościami, pośredników i maklerów dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to przede wszystkim małej i średniej wielkości miasta (Jelenia Góra, Lubań, Zgorzelec, Słupsk, Kudowa Zdrój, Pisz), ale też miasta duże Wrocław, Kraków, Białystok. Aby nie sugerować rzeczoznawców uczestników warsztatów na zakończenie warsztatów zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w grupie A nabywców i klientów biur i w grupie B pośredników i maklerów. Wyniki całego Jakościowego Badania Marketingowego zostały udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia po ich opracowaniu drogą mailową a także zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie jg wch.eu.

14 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 14/28 l.p. Tab nr 7 nieruchomość nie zabudowana pośrednik i makler (19) klient biura (30) rzeczonawcy (79) średnio z (128) Nazwa cechy nieruchomości Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 23,8 26, ,0 1 2 Lokalizacja szczegółowa 25,2 12, ,0 3 Wielkość i kształt działki 17,9 16, ,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 7,9 9,5 8 8,0 5 Uzbrojenie terenu 12,6 15, ,0 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,9 8,4 8 8,0 6 7 dojazd 5,5 10, ,0 8 Inne 1,2 0,6 2 1,0 9 suma Wykres nr 6 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (30) 20 rzeczonaw cy (79) 15 średnio z (128) 10 5 nazwa cechy 0 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość i kształt działki Funkcja w planie, studium, wzizt Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. dojazd Inne

15 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 15/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum, peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki gruntu, z uwzględnieniem części działki niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ( możliwość prawidłowej zabudowy (odległości od granic działki lub innych budynków, zapewnienie komunikacji wewnętrznej, parkingów) oraz kształt działki (wydłużony, nieregularny, regularny np. kwadrat). Funkcja skalę ustala się zawsze w zależności od przyjętych transakcji. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Ukształtowanie terenu i stan zagospodarowania działki należy przez to rozumieć takie ukształtowanie terenu jak: wypłaszczenie, małe nachylenie, duże nachylenie oraz zagospodarowanie (zachwaszczone, zakrzaczone, zadrzewione, itp.). Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojścia i dojazdu do nieruchomości np. drogą utwardzoną, drogą nieutwardzoną, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, lub brak bezpośredniego dojazdu.

16 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 16/28 Tab nr 8 - Lokal mieszkalny pośrednicy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (13) i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczoznawcy (84) średnio (195) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu Wielkość działki przynależnej do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard pomieszczeń, razem Wykres nr 7 waga cechy w % Cechy i wagi cech nabywcy (13) pośrednicy i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczozna wcy (84) średnio (195) 0 Lokalizacja LokalizacjaWielkość Wielkość Usytuowanie Stan techn. Stan funkcj. ogólnaszczegółowa lokalu dz. przynal.j w budynku budynku lokalu do lok. Atrakcyjność bud. pom. przynal. Uzbrojenie Rodzaj bud. Inne; w tym: terenu standard pom. nazwa cechy

17 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 17/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu mieszkalnego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. (duża jak przy budynkach willowych, mała jak w blokach i kamienicach) pominięto. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętra, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, czy wszystkie pomieszczenia dostępne sa z przedpokoju, czy oddzielnie jest wc i łazienka, czy jest doświetlenie 2,3 4, stronne. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej. Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, garaż, strych), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku Rodzaj budynku należy uwzględnić ilość lokali mieszkalnych w budynku, typ budynku, (np. dom typu wiejskiego, mały dom mieszkalny do 4 lokali, kamienica, budynek wielorodzinny, bloki) Standard głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka.

18 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 18/28 Tab nr 9 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pośrednik klient Nazwa cechy nabywca i makler biura rzeczoznaw nieruchomości (9) (19) (42) ca (75) średnia (145) l.p 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość budynku Wielkość i kształt działki Rodzaj prawa do gruntu Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny budynku Atrakcyjność budynku Garaż Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. działki Inne; w tym: standard pomieszczeń suma Wykres nr Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nabywca (9) waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (42) rzeczoznaw 5 0 Lokalizacja Lok. Wielkość Wielkość Rodz. i prawa Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjność Garaż ogólnaszczegółowa bud. kształt dz. do gr. Bud. Bud. budynku nazwa cechy Uzbrojenieukształt. Inne; i w tym: terenu stan zagosp. standard Dz. pom. średnia (145)

19 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 19/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość budynku dotyczy wielkości budynku (duży, średni, mały), powierzchnia ogólna, powierzchnia użytkowa, ilość pokoi, pomieszczenia gospodarcze. Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć : prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny budynku zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), komunikacja pomiędzy pomieszczeniami, dostępność pomieszczeń, ilość łazienek, rodzaj zabudowy (wolnostojący, szeregowy, bliźniaczy, dodatkowe atrakcje np. basen, możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność architektoniczna należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Garaż dotyczy istnienia garażu na posesji, rodzaj garażu (wolnostojący, wbudowany, wiata garażowa) Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Stan zagospodarowania i ukształtowanie działki należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości : wewnętrzna komunikacja, zieleń, mała architektura, oraz ukształtowanie (teren płaski, zbocze,itp.) Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka, wyposażenie kuchni, garderoba, zabudowa wnęk, antresole, itp.

20 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 20/28 Tab nr 10 Lokal użytkowy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywca i klient biura (35) pośrednik i makler (12) rzeczoznaw ca (84) średnio (131) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu (pow. w m2) Wielkość działki przynależny do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard 12 pomieszczeń suma Wykres nr 9 wagi cech w % Cechy i wagi cech lokal użytkowy Lok. ogólna Lok. Wielkość Wielkość Usytuowanie dz. Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjnośćpom. Uzbrojenie Rodz. Inne; w tym: szczegółowa lokalu przynal. w bud. Bud. Lok. bud. przynależne terenubudynkustandard pom. nazwa cechy nabywc a i klient biura (35) pośred nik i makler (12) rzeczoz nawca 84 średnio (131)

21 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 21/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), położenie w stosunku do centrum, głównych tras komunikacyjnych. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo, a także ekspozycja lokalu w stosunku do głównych ciągów komunikacji, ciągów handlowych, możliwość reklamy, parking, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp. Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu użytkowego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętro, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, kształt lokalu, długość wystawy. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej (np. chata góralska przy blokowisku : )) Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, pom. gospodarcze), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Rodzaj budynku budynek usługowy, budynek usługowo mieszkalny, pawilon, kamienica, itp Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie lokalu, zastosowanie dobrych materiałów.

22 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 22/ Nieruchomości zabudowane o charakterze przemysłowym i usługowym IV badania Wybór badanej grupy. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy (właściciele), dzierżawcy, zarządcy, najemcy. B rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres sześciu miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców (właścicieli, dzierżawców, najemców, zarządców dotyczących nieruchomości dwóch typów nieruchomości: nieruchomość zabudowana o charakterze przemysłowym (m,in. fabryka okien, zakłady wyrobów metalowych, fabryka galanterii papierniczej, zakłady chemiczne, zakłady wyrobów budowlanych, zakład wyrobów drewnianych dla dużych sieci handlowych, zakład produkcji porcelany), nieruchomość zabudowana o charakterze usługowym typu; przede wszystkim hurtownie i magazyny różnego typu (budowlane, spożywcze, ogrodnicze, meblowe), drukarnie, duże nieruchomości o zróżnicowanym charakterze handlowo magazynowo usługowo produkcyjne, ogrodnictwa z produkcją i sprzedażą roślin i usług ) Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to teren powiatu i miasta Jeleniej Góry oraz Miasta i Powiatu Wałbrzych i Świdnica. II Etap: W dniach września 2010 roku zostało zorganizowane przez PSRWN oddział Płock, w Całowni k/ Sierpca, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 29 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Dla rzeczoznawców majątkowych ankiety zostały rozszerzone o dodatkową kolumnę proponowana skala ocen Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

23 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 23/28 Wyniki badań Tab nr 11. Nieruchomości przemysłowe l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 19,8 14,1 17,0 2 Rodzaj budynków 8 6,9 7,5 3 Wielkość budynków 9,7 9,3 9,5 4 Funkcjonalność obiektów 9,5 14,9 12,2 5 Stan techniczny budynku 16, ,5 6 Wielkość i kształt działki 9,3 6,1 7,7 7 Dostępność komunikacyjna 10,7 10,6 10,7 8 Stan zagosp. Nieruchomości 4,6 5,1 4,9 9 Prawo do gruntu 4,4 14,5 9,5 10 uzbrojenie terenu 6,6 7,6 7,1 11 inne 0,5 0,9 0,7 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości przemysłowe rzeczoznawcy 20 Właściciele waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja Rodzaj nieruchomości budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny Wielkość i Dostępność Stan zagosp. obiektów budynku kształt działki komunikacyjna nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne cechy nieruchomości

24 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 24/28 Tab nr 12 Wynik nieruchomości usługowe (hurtownie, magazyny, itp., duże nieruchomości) l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 27,3 29,6 28,5 2 Rodzaj budynków 7 6,3 6,7 3 Wielkość budynków 8 7,8 7,9 4 Funkcjonalność obiektów 10,3 8,2 9,3 5 Stan techniczny budynku 13,4 6,7 10,1 6 Wielkość i kształt działki 6,3 2,8 4,6 7 Dostępność komunikacyjna 14,3 19,8 17,1 8 Stan zagosp. nieruchomości 4,8 4,6 4,7 9 Prawo do gruntu 3,6 6,6 5,1 10 uzbrojenie terenu 4,3 6,8 5,6 11 inne 0,7 0,8 0,8 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości usługowe 30 rzeczoznawcy Właściciele 25 waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny obiektów budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

25 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 25/28 Proponowany opis cech nieruchomości przemysłowej lub usługowej. 1. Lokalizacja należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji (przemysłowej lub usługowej), wielkość i rodzaj miasta lub wsi, strefa miasta lub wsi, położenie w stosunku do innych ośrodków przemysłowych i rynków zbytu, itp. 2. Rodzaj budynków należy uwzględnić typ budynku (np. budynki produkcyjne, biurowe, socjalne, magazynowe, inne, pomocnicze, sale sprzedaży), a także atrakcyjność architektoniczną budynku. 3. Wielkość budynków dotyczy wielkości budynku zarówno w parametrach powierzchniowych (m2), jak też w parametrach kubaturowych (m3). 4. Funkcjonalność budynków należy przez to rozumieć układ pomieszczeń (budynków) istniejących, powiązania komunikacyjne, a także możliwość dokonania poprawy funkcjonalności lub możliwość adaptacji na inny cel, poprzez drobne przemurowania i wyburzenia ścian. 5. Stan techniczny budynków należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. 6. Wielkość i kształt działki dotyczy powierzchni działki i jej kształtu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich budynków i budowli. 7. Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojazdu do nieruchomości, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, występowanie utrudnień w okresach zimowych (szczególnie w terenach górzystych). 8. Stan zagospodarowania działki dotyczy usytuowania budynków na nieruchomości, a także uwzględnia budowle np. drogi wewnętrzne, place manewrowe, place składowe, parkingi wewnętrzne, przyłącza, ogrodzenie, oświetlenie, mury oporowe, schody terenowe, zieleń, małą architekturę, baseny przeciwpożarowe, itp. 9. Prawo do gruntu Dla atrybutu ustalono skalę: własność, użytkowanie wieczyste. 10. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do przedmiotowej nieruchomości uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynków. 11. (inne) 12. (inne)

26 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 26/28 Tab. nr 13 Porównanie wyników dla nieruchomości przemysłowych i usługowych l.p Nazwa cechy rynkowej Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe 1 Lokalizacja nieruchomości 14,1 29,6 2 Rodzaj budynków 6,9 6,3 3 Wielkość budynków 9,3 7,8 4 Funkcjonalność obiektów 14,9 8,2 5 Stan techniczny budynku 10 6,7 6 Wielkość i kształt działki 6,1 2,8 7 Dostępność komunikacyjna 10,6 19,8 8 Stan zagosp. nieruchomości 5,1 4,6 9 Prawo do gruntu 14,5 6,6 10 uzbrojenie terenu 7,6 6,8 11 inne 0,9 0,8 Wykres nr Wagi cech dla nieruchomości usługowych i przemysłowych Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe wagi cech w % Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność obiektów Stan techniczny budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

27 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 27/28 4. Interpretacja wyników przykład Tab 14 Nieruchomość gruntowa niezabudowana l.p. Nazwa cechy nieruchomości Waga cechy w % 1 Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 27,0 2 Lokalizacja szczegółowa 17,0 3 Wielkość i kształt działki 14,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 8,0 5 Uzbrojenie terenu 15,0 6 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 8,0 7 dojazd 10,0 8 Inne 1,0 9 suma 100 Powyższa tabela jest bazą, ale podlega modyfikacją. Jeżeli przyjmuję do porównań wyłącznie transakcje np. o przeznaczeniu mieszkaniowym, to eliminuję cechę funkcja w planie, a wagę usuniętej cechy rozkładam proporcjonalnie na pozostałe cechy. Podobnie, jeżeli biorę do porównań grunty w pełni uzbrojone, eliminuję te cechę. Wiem, że wiele osób korzysta z wyników przeprowadzonych przeze mnie Jakościowych Badań Marketingowych, ale też wiem, że czasami są one wykorzystywane w sposób powiedziałabym mechaniczny; na zasadzie kopiuj wklej. Skala ocen ustalana jest w toku analizy, nie może być ustalona na stałe, zawsze zależy od rodzaju nieruchomości przyjętych do porównań. Wykres nr 13 Lokalizacja ogólna 60,00 zależność pomiędzy ceną a lokalizacją cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod lokalizacji Tab nr 15 nr kodu lokalizacja miasto powiatowe siedziba gminy pozostałe miejscowości średnia cena 1 m2 gruntu w zł 33,15 28,01 22,95 ocena korzystna średnia mało korzystna

28 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 28/28 Wykres nr 14 Wielkość nieruchomości 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Wykres nr 15 przeznaczenie 60,00 Zależność ceny od przeznaczenia cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod przeznaczenia Tab nr 16 Ustalenie skali ocen dla funkcji kod przeznaczenia 1 2 przeznaczenie przemysłowe usługowo przemysłowe średnia cena w zł/m2 30,94 26,90 ocena korzystne mało korzystne 5. Zakończenie. Starałam się pokazać w tym materiale jedynie jedną z wielu dróg dochodzenia do określania cech nieruchomości i wag cech. Najlepiej, jeżeli badania te przeprowadzane są na terenie, na którym pracuje się na co dzień. Wtedy będą one dokładniejsze. Dziękuję za uwagę

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zestawienie nieruchomości na sprzedaż Miejscowość Dywity 1. Budynek wielorodzinny w budowie w tym lokale niemieszkalne o pow. 540 m2 oraz lokale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich Załącznik nr 11 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich 1. Lokalizacja Szczecin 2. Adres ul. T. Czackiego 3A / J. i J. Śniadeckich 3 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Nieruchomość do sprzedania Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 98 o pow. 0,8761 ha wraz z posadowionymi na

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Bydgoszcz ul. Bydgoska 40/2 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 62,60 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego

Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego Załącznik nr 6 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 1. Lokalizacja Rzeszów 2. Adres ul. Boya Żeleńskiego 17 3. Tytuł prawny do nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14.08.2014r. WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o planowaniu

Załącznik do ustawy o planowaniu Załącznik do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWZGLĘDNIAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ WIELKOŚĆ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Fabryczna 15, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Fabryczna 15, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna MERQUS R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa 25-506 Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com, Fax: (22) 448 168 Tel. (41) 242 99 81, www.merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja Nowa inwestycja 2011 DO ODBIORU Miejscowość: Dobrzewino ul. Przyleśna Charakterystyka nieruchomości Domy w Dobrzewinie Wysoki standard wykończenia Dom gotowy do zamieszkania Położenie blisko lasu i jeziora

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098 nr KW 5098 Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku

Bardziej szczegółowo

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N BUDOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA - PRZYSZŁYCH WŁAŚCICIELI

R E G U L A M I N BUDOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA - PRZYSZŁYCH WŁAŚCICIELI Tekst jednolity z dnia 30.10.2012r R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI I USTALANIA KOSZTU BUDOWY (WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ) POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I O PRZEZNACZENIU INNYM NIŻ

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

RODZINNY ZAKĄTEK. PAWŁOWICE ul. Stawowa. Objęta programem Inwestuj w nieruchomości. Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych. Mieszkania z ogrodem

RODZINNY ZAKĄTEK. PAWŁOWICE ul. Stawowa. Objęta programem Inwestuj w nieruchomości. Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych. Mieszkania z ogrodem RODZINNY ZAKĄTEK PAWŁOWICE ul. Stawowa Rządowe dopłaty Mieszkanie dla młodych Mieszkania z garażem Mieszkania z ogrodem Objęta programem Inwestuj w nieruchomości Program Zamień Stare na Nowe RODZINNY ZAKĄTEK

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości NOWE n/ Wisłą ul. Bydgoska 11 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 53,03 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,72

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel. 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel. 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel. 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr NiGP/1 Nazwa usługi SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE 1 Zieleń Część Przepis urbanistyczny mieszkaniowo usługowa przemysłowo- urządzona wysoka średniowysoka

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

zamieszkaj na Belgijskiej

zamieszkaj na Belgijskiej zamieszkaj na Belgijskiej 142,67m² w tym garaż (15,58m²) prywatny ogródek strefa dzienna 3 sypialnie, poddasze użytkowe Muchobór Mały Wrocław - Fabryczna przedszkole gimnazjum boisko sportowe ul. Strzegomska

Bardziej szczegółowo

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji.

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji. OPIS INWESTYCJI Zespół mieszkaniowy Kolonia ZACISZE w Krakowie obejmuje dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjne z poddaszem użytkowym, składający się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: - do 9 czerwca 05 r. z danymi:

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska przedstawia: OFERTĘ NR: 3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą wielofunkcyjną z zapleczem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna

Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna to zabytkowy, XIX wieczny budynek wolnostojący, połączony z nadbudowaną i dobudowaną nową częścią użytkową o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo