JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 1/28 JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE Zacznę trochę nietypowo. ZASTOSOWANIE W ANALIZIE RYNKU 1. Wstęp. W czasie przygotowania materiałów szkoleniowych byłam jednocześnie w fazie końcowej delektowania się powieścią Eduardo Mendoza Walka kotów (gorąco polecam ; ). Fragment rozmowy pomiędzy dwoma rzeczoznawcami od wyceny dzieł sztuki. Jakieś skojarzenia? W ocenie dzieła sztuki pięćdziesiąt procent odpowiada rzeczywistości, drugie pięćdziesiąt wynika z naszych upodobań, naszych przesądów, naszego wykształcenia, a przede wszystkim z okoliczności. A gdy nie stoimy przed dziełem i opieramy się na pamięci, udział rzeczywistości maleje do najwyżej dziesięciu procent. Pamięć jest słaba, idealizuje, jest niedbała, wspomnienia mieszają dane i fakty. Dla amatora wariacje te nie mają znaczenia; jest wręcz możliwe, że subiektywizm stanowi istotę sztuk plastycznych. Ale my jesteśmy zawodowcami i musimy walczyć z oszukańczą działalnością emocji. Nasza rola ogranicza się wyłącznie do analizowania płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów kupna i sprzedaży, jednym słowem tego, co może posłużyć do utrwalenia rzeczywistości i uniknięcia chaosu. A jaka jest nasza rola rzeczoznawców majątkowych? Jak wygląda analiza naszego płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów? Jak wygląda analiza naszego rynku nieruchomości? Na początku lat 90 tych XX w, kiedy rynek nieruchomości w Polsce był w powijakach, nikt nie dokonywał analizy, bo nie było czego analizować, bo transakcji rocznie było tyle, co kot napłakał. Dwadzieścia lat temu pojawiły się pierwsze opracowania dotyczące wyceny nieruchomości. Pierwsze pojęcia takie jak: cechy nieruchomości, wagi cech. No i te słynne wytyczne, jak wyliczać wagi cech. Pamiętamy. Być może na dużych rozwiniętych rynkach można było uzyskać jakiś wynik, stosując zasadę; weź dwie nieruchomości różniące się jedną cechą Podejmowałam takie próby, lecz wyniki osiągane z dużym trudem były, krótko mówiąc, dyskusyjne i niesatysfakcjonujące. A więc pozostawało zdać się na doświadczenie zawodowe, intuicję, upodobania, tyle tylko, e należało to ubrać w odpowiednie słowa. Poniżej autentyk z mojego operatu sprzed ok. 15 lat: Na podstawie szczegółowej analizy powyższych transakcji zestawionych w tabelach, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych oraz na podstawie informacji uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami ustalono wagi cech rynkowych uwzględniając preferencje przyszłych inwestorów.

2 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 2/28 2. Decyzja co dalej. No i przyszedł czas, że postanowiłam coś z tym zrobić. Wtedy pierwszy raz przeczytałam o jakościowych badaniach marketingowych, co to jest, na czym polegają badania. Trzeba nadmienić, że w literaturze występują ilościowe badania marketingowe i jakościowe badania marketingowe. Uważałam, że dla nas rzeczoznawców, przydatne będą jedynie jakościowe badania marketingowe, przeprowadzona na próbach złożonych z osób bezpośrednio zainteresowanych danym problemem Definicja jakościowych badan marketingowych. Anna Maria Nikodemska Wołowik w swojej książce Klucz do zrozumienia nabywcy Jakościowe Badania Marketingowe przybliża wiele zagadnień związanych z JBM, m.in. Podmiot jakościowych badan marketingowych. Podstawowym zadaniem badaczy jakościowych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego?, zrozumienie i poznanie przyczyn oraz kierunków zachowań uczestnika rynku reprezentującego stronę popytu. Należy tutaj podkreślić, że podmiot ten może pełnić różne funkcje w procesie zakupu: inicjatora, doradcy, decydenta, osoby dokonującej zakupu, użytkownika, konsumenta. Autorka książki przywołuje opinię eksperta dr. P. Kwiatkowskiego z Instytutu Opinii i Rynku Pentor: Badania jakościowe są szczególnie pożyteczne, gdy przedmiotem zainteresowania stają się poglądy osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, np. lekarzy, naukowców, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, specjalistów uznanych za autorytety, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Podczas badań ujawniane są nie tylko zróżnicowane opinie dotyczące pewnych zjawisk, ale także odmienne stanowiska teoretyczne, różne style myślenia i działania. I dalej autorka wyjaśnia co to są jakościowe badania marketingowe. Jakościowe badania marketingowe to badania, których zasadniczym zadaniem jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak właśnie postępują badane podmioty, dotarcie do nieujawnionych w sposób bezpośredni przyczyn ich zachowania oraz umożliwienie dogłębnego zrozumienia i właściwego zinterpretowania tego zachowania Badania jakościowe mają charakter holistyczny, toteż badacze próbują zrozumieć dane zjawisko czy sytuacje, jako pewną całość, zgodnie z założeniami psychologii postaci. Poza tym kładzie się nacisk na wybór i selekcję wszystkich danych, dotyczących danego problemu badawczego, w taki sposób, aby uzyskać kompleksowy obraz dynamiki zjawiska.

3 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 3/28 Autorka odpowiada na pytanie jaka jest rola badacza? Badacze jakościowi nie zakładają z góry rozwiązań, podczas trwania pomiaru modyfikują z reguły wytyczne z projektu, a sam proces również dostarcza nowych kierunków poszukiwań. Przebieg badania ukierunkowany jest tylko pewnymi ogólnymi wytycznymi, przez co spontaniczny charakter wypowiedzi i innych reakcji respondentów umożliwia poruszenie zagadnień zupełnie nieoczekiwanych, wykraczających poza dany nurt tematyczny, a jednocześnie cennych i odkrywczych dla badaczy Autorka książki wyjaśnia też jakie są obszary zastosowań badan jakościowych? Jakościowe badania marketingowe służyć mogą w każdej działalności z zakresu marketingu jako pomocne, a nawet niezastąpione narzędzie. Między innymi służy ogólnemu rozpoznaniu rynku: np. poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, badania nowego nieznanego rynku,, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców, diagnoza potencjalnych problemów. Fazy procesu jakościowego badania marketingowego: Faza I Przygotowanie badania. 1 formułowanie problemu badawczego i celów badania. 2 Utworzenie zespołu badawczego, 3 Wybór metod i technik badawczych, 4 Dobór próby, 5 Konstrukcja instrumentów badawczych Faza II Realizacja badania. 1. Zbieranie danych 2. Przygotowanie materiału do analizy i interpretacji 3. Analiza i interpretacja Faza III Podsumowanie i prezentacja wyników badania. 1. Opracowanie wyników badań 2. prezentacja rezultatów zleceniodawcy.

4 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 4/ Nieruchomości typowe I badania 2004 r. Pierwszy raz metodę JBM zastosowałam w marcu 2004 roku. Badania ograniczyłam do cech nieruchomości typowych: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (nabywcy i klienci biur obrotu nieruchomościami), B rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości wyżej wymienionych. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; osoby, które nabyły określoną nieruchomość w ciągu ostatnich trzech lat, oraz osoby, które miały stanowczy zamiar nabyć nieruchomość w najbliższym czasie, w tym klienci biur obrotu nieruchomościami. Obszar objęty badaniem to miasto i powiat Jelenia Góra. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 17 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełniali cztery ankiety, dla w/w rodzajów nieruchomości. II Etap: W dniu roku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe, w Jeleniej Górze, w których uczestniczyło 15 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze), oraz zaproszeni pośrednicy. Część rzeczoznawców prowadziła w tym czasie również biura obrotu nieruchomościami. Podobnie jak w I etapie, rzeczoznawcy i pośrednicy wypełnili przygotowane ankiety. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniki etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

5 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 5/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, do wyników drugiej próbki zastosowano współczynnik uwzględniający znajomość rynku nieruchomości w wysokości równiej 2,0. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w warsztatach. Tab nr 1. Lokal mieszkalny nabywcy Współczynnik rzeczoznawcy, średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) do II próby pośrednicy (15) (32) 1 Lokalizacja 28, ,72 24,70 2 Wielkość i funkcjonalność lokalu 20, ,00 17,53 3 Usytuowanie w budynku 11, ,07 15,07 4 Stan techniczny lokalu 18, ,33 15,06 5 Rodzaj budynku 6,65 2 9,35 8,45 6 Uzbrojenie wewnętrzne instalacje 9, ,00 9,96 7 Pomieszczenia przynależne 4,65 2 5,53 5,24 8 Stan techniczny budynku 0 2 6,00 4,00 razem Wykres nr 1 35 Cechy i wagi cech lokal mieszkalny 30 wagi cech w % Lokalizacja Wielko ść i Usytuowanie w Stan techniczny lokalu Rodzaj budynku Uzbrojenie Pomieszczenia Stan techniczny funkcjonalność lokalu budynku wewnętrzne instalacje przynależne budynku nabywcy (17) rzeczoznawcy, nazwy cechpośrednicy (15) średnio (32)

6 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 6/28 Tab nr 2 Nieruchomość nie zabudowana na terenach zurbanizowanych l.p. Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (17) Współczynnik do II próby rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32) 1 Lokalizacja dla funkcji 25, ,33 29,28 2 Wielkość i kształt działki 18, ,87 16,64 3 Funkcja w planie 8, ,00 12,69 4 Uzbrojenie terenu 14, ,67 15,15 5 Dostępność komunikacyjna 20, ,33 14,51 6 ukształtowanie terenu 13, ,13 11,28 7 Sąsiedztwo 0 2 0,67 0,45 8 suma Wykres nr 2 35 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana 30 waga cechy w % Lokalizacja dla funkcji Wielkość i kształt Funkcja w planie działki Uzbrojenie terenu nazwa cechy Dostępność komunikacyjna ukształtowanie terenu Sąsiedztwo nabywcy (17) rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32)

7 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 7/28 Tab nr 3 Lokal użytkowy nabywca rzeczoznawca i średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz pośrednik(15) (32) 1 Lokalizacja 41, ,00 39,06 2 Dostępność 17, ,67 17,05 3 Wielkość lokalu (pow. w m2) 19, ,13 16,62 4 Funkcjonalność (ekspozycja) 17, ,33 18,08 5 Rodzaj budynku 3,82 2 9,53 7,63 6 Stan techniczny budynku 0,00 2 1,00 0,67 7 Standard wykończenia 0,00 2 1,00 0,67 8 Sąsiedztwo 0,00 2 0,34 0,23 suma 100,00 100, Wykres nr 3 waga cechy w % Lokalizacja Dostępność Wielkość lokalu (pow. w m2) Cechy i wagi cech lokal użytkowy Funkcjonalność Rodzaj budynku Stan techniczny (ekspozycja) budynku nazwa cechy Standard wykończenia Sąsiedztwo nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik(15) średnio (32)

8 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 8/28 Tab nr 4 Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi nabywca rzeczoznawca i średnia l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz. pośrednik (15) (32) 1 Lokalizacja 26, ,47 26,53 2 Wielkość budynku 10, ,67 11,86 3 Wielkość działki 8, ,67 10,68 4 Stan techniczny budynku 15, ,53 15,35 Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna 14, ,67 13, Uzbrojenie terenu 8,47 2 9,73 9,31 7 stan zagospodarowania działki 6,53 2 6,13 6,26 8 Rodzaj prawa do gruntu 10,34 2 5,13 6,87 suma Wykres nr 4 30 Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym waga cechy w % Lokalizacja Wielkość budynku Wielkość działki Stan techniczny budynku nazwa cechy Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna Uzbrojenie terenu stan Rodzaj prawa do zagospodarowania gruntu działki nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik (15) średnia (32)

9 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 9/ Nieruchomości hotelowe, pensjonatowe, wypoczynkowe na terenach turystycznych II badania 2006 r. Badania zostały przeprowadzone w czasie szkolenia Wycena obiektów hotelowych na terenach turystycznych odbywającego się w dniach maja 2006 r w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby organizowanego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski i dotyczyły tylko nieruchomości zabudowanych takich jak: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenach miejscowości o charakterze turystycznym, głównie górskich i podgórskich. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ), B rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (uczestnicy szkolenia z całej Polski) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości zabudowanych obiektami hotelowymi, pensjonatami, ośrodkami wczasowymi, domami wypoczynkowymi, itp. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ). Obszar objęty badaniem to tereny pasma Sudetów Środkowych i Zachodnich; głównie okolice Kotliny Kłodzkiej, Góry Stołowe i okolice Kotlicy Jeleniogórskiej, Karkonosze, Góry i Pogórze Izerskie, Rudawy Janowickie. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 15 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełnili ankietę, nanosząc uwagi co do zaproponowanych cech nieruchomości. II Etap: W dniach maja 2006 roku zostało zorganizowane przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze szkolenie, w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 45 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

10 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 10/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, zastosowano współczynnik zależności pomiędzy próbami ustalony na podstawie sześciu propozycji, uwzględniający znajomość rynku nieruchomości hotelowych, w wysokości 1,067. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w szkoleniu. Tab nr 5 Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy wczasowe. l.p Nazwa cechy Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze współczynnik średnio w % 1 Lokalizacja 34,78 29,67 1, Wielkość budynku 7,56 11,66 1, Wielkość i kształt działki 8,22 9,8 1, Rodzaj prawa do gruntu 1,71 2,8 1, Stan techniczny budynku 13,18 10,2 1, Stan funkcjonalny budynku 12,49 9,13 1, Atrakcyjność architektoniczna budynku 5,87 6,6 1, Uzbrojenie terenu 5,13 8,13 1, ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,96 9,07 1, powierzchnie parkingowe 0,79 0 1, renoma 0,44 0,67 1, rodzaj zabudowy 0,11 0 1, Atrakcyjność historyczna 0,22 0 1, Standard 1,22 1 1, konkurencyjność na rynku 0,33 0 1, inne ceny 0,33 0 1, dodatkowe atrakcje np. basen, SPA, itp 0,33 0 1, ilość pokoi (miejsc) hotelowych 0,22 1,27 1, lokalizacja szczegółowa, walory turystyczne 1,11 0 1,067 1 suma ,00 Wykres nr 5 waga cehy w % Cechy i wagi cech dla Hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych na terenach turystycznych kod nazwa cechy wg tabeli Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze średnio w %

11 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 11/28 Ostatecznie ustalono wagi cech rynkowych następująco: Tab nr 6 l.p Nazwa cechy nieruchomości Skala ocen Waga cech w % 1 Lokalizacja, w tym lokalizacja 1.bardzo korzystna 33 szczegółowa, atrakcje turystyczne 2.korzystna 3.średnio korzystna 4.niekorzystna 2 Wielkość budynku (pow. kub. ilość pokoi) 1.duży 10 2.średni 3.mały 3 Wielkość i kształt działki 1.korzystny 9 2.średnio korzystne 3.mało korzystny 4 Rodzaj prawa do gruntu 1.własność 2 2.użytk. wieczyste. 5 Stan techniczny budynku 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.mierny 5.zły 12 6 Stan funkcjonalny budynku ; w tym rodzaj zabudowy, dodatkowe atrakcje, np. basen 7 Atrakcyjność budynku (architektoniczna i historyczna ) 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.zły 1.bardzo dobra 2.dobra 3.średnia 4.mała 8 Uzbrojenie terenu 1.ponadstandar. 2.pełne 3.niepełne 9 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki, w tym parkingi 10 Inne; w tym: standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność 1.bardzo korzystny 2.korzystny 3.średnio korzystny 4.mało korzystny 1.wysoki 2.przecietny 3.niski suma

12 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 12/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja, w tym lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji, charakter miejscowości lub dzielnicy, atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjną, sąsiedztwo korzystne dla funkcji, widoki, nasłonecznienie, bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych, itp. Wielkość budynku dotyczy wielkości obiektów budowlanych wzniesionych w granicach działki oraz zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), w odniesieniu do powierzchni (użytkowej lub ogólnej, kubatury lub ilości pokoi hotelowych). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynków i budowli (stopień zużycia technicznego), rodzaj zastosowanych materiałów, jakość robót budowlanych, wady budowlane. Stan funkcjonalny budynku należy przez to rozumieć rodzaj zabudowy, powiązanie funkcji podstawowych (pokoje hotelowe i pomieszczenia gastronomiczne) z funkcjami uzupełniającymi (pom. rekreacyjne basen, sauna, solarium, odnowy biologicznej, inne), a także możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność budynku ( architektoniczna i historyczna) należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenie terenu w media (energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja, telefon, ciepłociąg) Stan zagospodarowania należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości: wewnętrzna komunikacja, parking, zieleń, elementy małej architektury, boiska sportowe, zabudowania pomocnicze (gospodarcze, techniczne, garażowe) itp. Inne; w tym standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność.

13 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 13/ Nieruchomości typowe III badania 2009 r. Jakościowe badania marketingowe (JBM) przeprowadzone zostały w ramach warsztatów, będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości przykłady wycen" w Karpaczu w dniach listopada 2009 roku. Badania przeprowadzono w oparciu o preferencje uczestników rynku nieruchomości dwuetapowo; I etap przed szkoleniem i II etap w trakcie szkolenia. I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród: pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości), klientów biur obrotu nieruchomości. W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety. Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk. II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy, klienci biur obrotu nieruchomości B pośrednicy i maklerzy, C rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców, klientów biur obrotu nieruchomościami, pośredników i maklerów dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to przede wszystkim małej i średniej wielkości miasta (Jelenia Góra, Lubań, Zgorzelec, Słupsk, Kudowa Zdrój, Pisz), ale też miasta duże Wrocław, Kraków, Białystok. Aby nie sugerować rzeczoznawców uczestników warsztatów na zakończenie warsztatów zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w grupie A nabywców i klientów biur i w grupie B pośredników i maklerów. Wyniki całego Jakościowego Badania Marketingowego zostały udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia po ich opracowaniu drogą mailową a także zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie jg wch.eu.

14 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 14/28 l.p. Tab nr 7 nieruchomość nie zabudowana pośrednik i makler (19) klient biura (30) rzeczonawcy (79) średnio z (128) Nazwa cechy nieruchomości Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 23,8 26, ,0 1 2 Lokalizacja szczegółowa 25,2 12, ,0 3 Wielkość i kształt działki 17,9 16, ,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 7,9 9,5 8 8,0 5 Uzbrojenie terenu 12,6 15, ,0 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,9 8,4 8 8,0 6 7 dojazd 5,5 10, ,0 8 Inne 1,2 0,6 2 1,0 9 suma Wykres nr 6 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (30) 20 rzeczonaw cy (79) 15 średnio z (128) 10 5 nazwa cechy 0 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość i kształt działki Funkcja w planie, studium, wzizt Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. dojazd Inne

15 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 15/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum, peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki gruntu, z uwzględnieniem części działki niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ( możliwość prawidłowej zabudowy (odległości od granic działki lub innych budynków, zapewnienie komunikacji wewnętrznej, parkingów) oraz kształt działki (wydłużony, nieregularny, regularny np. kwadrat). Funkcja skalę ustala się zawsze w zależności od przyjętych transakcji. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Ukształtowanie terenu i stan zagospodarowania działki należy przez to rozumieć takie ukształtowanie terenu jak: wypłaszczenie, małe nachylenie, duże nachylenie oraz zagospodarowanie (zachwaszczone, zakrzaczone, zadrzewione, itp.). Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojścia i dojazdu do nieruchomości np. drogą utwardzoną, drogą nieutwardzoną, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, lub brak bezpośredniego dojazdu.

16 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 16/28 Tab nr 8 - Lokal mieszkalny pośrednicy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (13) i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczoznawcy (84) średnio (195) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu Wielkość działki przynależnej do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard pomieszczeń, razem Wykres nr 7 waga cechy w % Cechy i wagi cech nabywcy (13) pośrednicy i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczozna wcy (84) średnio (195) 0 Lokalizacja LokalizacjaWielkość Wielkość Usytuowanie Stan techn. Stan funkcj. ogólnaszczegółowa lokalu dz. przynal.j w budynku budynku lokalu do lok. Atrakcyjność bud. pom. przynal. Uzbrojenie Rodzaj bud. Inne; w tym: terenu standard pom. nazwa cechy

17 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 17/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu mieszkalnego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. (duża jak przy budynkach willowych, mała jak w blokach i kamienicach) pominięto. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętra, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, czy wszystkie pomieszczenia dostępne sa z przedpokoju, czy oddzielnie jest wc i łazienka, czy jest doświetlenie 2,3 4, stronne. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej. Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, garaż, strych), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku Rodzaj budynku należy uwzględnić ilość lokali mieszkalnych w budynku, typ budynku, (np. dom typu wiejskiego, mały dom mieszkalny do 4 lokali, kamienica, budynek wielorodzinny, bloki) Standard głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka.

18 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 18/28 Tab nr 9 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pośrednik klient Nazwa cechy nabywca i makler biura rzeczoznaw nieruchomości (9) (19) (42) ca (75) średnia (145) l.p 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość budynku Wielkość i kształt działki Rodzaj prawa do gruntu Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny budynku Atrakcyjność budynku Garaż Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. działki Inne; w tym: standard pomieszczeń suma Wykres nr Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nabywca (9) waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (42) rzeczoznaw 5 0 Lokalizacja Lok. Wielkość Wielkość Rodz. i prawa Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjność Garaż ogólnaszczegółowa bud. kształt dz. do gr. Bud. Bud. budynku nazwa cechy Uzbrojenieukształt. Inne; i w tym: terenu stan zagosp. standard Dz. pom. średnia (145)

19 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 19/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość budynku dotyczy wielkości budynku (duży, średni, mały), powierzchnia ogólna, powierzchnia użytkowa, ilość pokoi, pomieszczenia gospodarcze. Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć : prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny budynku zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), komunikacja pomiędzy pomieszczeniami, dostępność pomieszczeń, ilość łazienek, rodzaj zabudowy (wolnostojący, szeregowy, bliźniaczy, dodatkowe atrakcje np. basen, możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność architektoniczna należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Garaż dotyczy istnienia garażu na posesji, rodzaj garażu (wolnostojący, wbudowany, wiata garażowa) Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Stan zagospodarowania i ukształtowanie działki należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości : wewnętrzna komunikacja, zieleń, mała architektura, oraz ukształtowanie (teren płaski, zbocze,itp.) Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka, wyposażenie kuchni, garderoba, zabudowa wnęk, antresole, itp.

20 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 20/28 Tab nr 10 Lokal użytkowy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywca i klient biura (35) pośrednik i makler (12) rzeczoznaw ca (84) średnio (131) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu (pow. w m2) Wielkość działki przynależny do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard 12 pomieszczeń suma Wykres nr 9 wagi cech w % Cechy i wagi cech lokal użytkowy Lok. ogólna Lok. Wielkość Wielkość Usytuowanie dz. Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjnośćpom. Uzbrojenie Rodz. Inne; w tym: szczegółowa lokalu przynal. w bud. Bud. Lok. bud. przynależne terenubudynkustandard pom. nazwa cechy nabywc a i klient biura (35) pośred nik i makler (12) rzeczoz nawca 84 średnio (131)

21 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 21/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), położenie w stosunku do centrum, głównych tras komunikacyjnych. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo, a także ekspozycja lokalu w stosunku do głównych ciągów komunikacji, ciągów handlowych, możliwość reklamy, parking, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp. Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu użytkowego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętro, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, kształt lokalu, długość wystawy. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej (np. chata góralska przy blokowisku : )) Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, pom. gospodarcze), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Rodzaj budynku budynek usługowy, budynek usługowo mieszkalny, pawilon, kamienica, itp Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie lokalu, zastosowanie dobrych materiałów.

22 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 22/ Nieruchomości zabudowane o charakterze przemysłowym i usługowym IV badania Wybór badanej grupy. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy (właściciele), dzierżawcy, zarządcy, najemcy. B rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres sześciu miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców (właścicieli, dzierżawców, najemców, zarządców dotyczących nieruchomości dwóch typów nieruchomości: nieruchomość zabudowana o charakterze przemysłowym (m,in. fabryka okien, zakłady wyrobów metalowych, fabryka galanterii papierniczej, zakłady chemiczne, zakłady wyrobów budowlanych, zakład wyrobów drewnianych dla dużych sieci handlowych, zakład produkcji porcelany), nieruchomość zabudowana o charakterze usługowym typu; przede wszystkim hurtownie i magazyny różnego typu (budowlane, spożywcze, ogrodnicze, meblowe), drukarnie, duże nieruchomości o zróżnicowanym charakterze handlowo magazynowo usługowo produkcyjne, ogrodnictwa z produkcją i sprzedażą roślin i usług ) Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to teren powiatu i miasta Jeleniej Góry oraz Miasta i Powiatu Wałbrzych i Świdnica. II Etap: W dniach września 2010 roku zostało zorganizowane przez PSRWN oddział Płock, w Całowni k/ Sierpca, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 29 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Dla rzeczoznawców majątkowych ankiety zostały rozszerzone o dodatkową kolumnę proponowana skala ocen Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

23 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 23/28 Wyniki badań Tab nr 11. Nieruchomości przemysłowe l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 19,8 14,1 17,0 2 Rodzaj budynków 8 6,9 7,5 3 Wielkość budynków 9,7 9,3 9,5 4 Funkcjonalność obiektów 9,5 14,9 12,2 5 Stan techniczny budynku 16, ,5 6 Wielkość i kształt działki 9,3 6,1 7,7 7 Dostępność komunikacyjna 10,7 10,6 10,7 8 Stan zagosp. Nieruchomości 4,6 5,1 4,9 9 Prawo do gruntu 4,4 14,5 9,5 10 uzbrojenie terenu 6,6 7,6 7,1 11 inne 0,5 0,9 0,7 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości przemysłowe rzeczoznawcy 20 Właściciele waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja Rodzaj nieruchomości budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny Wielkość i Dostępność Stan zagosp. obiektów budynku kształt działki komunikacyjna nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne cechy nieruchomości

24 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 24/28 Tab nr 12 Wynik nieruchomości usługowe (hurtownie, magazyny, itp., duże nieruchomości) l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 27,3 29,6 28,5 2 Rodzaj budynków 7 6,3 6,7 3 Wielkość budynków 8 7,8 7,9 4 Funkcjonalność obiektów 10,3 8,2 9,3 5 Stan techniczny budynku 13,4 6,7 10,1 6 Wielkość i kształt działki 6,3 2,8 4,6 7 Dostępność komunikacyjna 14,3 19,8 17,1 8 Stan zagosp. nieruchomości 4,8 4,6 4,7 9 Prawo do gruntu 3,6 6,6 5,1 10 uzbrojenie terenu 4,3 6,8 5,6 11 inne 0,7 0,8 0,8 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości usługowe 30 rzeczoznawcy Właściciele 25 waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny obiektów budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

25 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 25/28 Proponowany opis cech nieruchomości przemysłowej lub usługowej. 1. Lokalizacja należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji (przemysłowej lub usługowej), wielkość i rodzaj miasta lub wsi, strefa miasta lub wsi, położenie w stosunku do innych ośrodków przemysłowych i rynków zbytu, itp. 2. Rodzaj budynków należy uwzględnić typ budynku (np. budynki produkcyjne, biurowe, socjalne, magazynowe, inne, pomocnicze, sale sprzedaży), a także atrakcyjność architektoniczną budynku. 3. Wielkość budynków dotyczy wielkości budynku zarówno w parametrach powierzchniowych (m2), jak też w parametrach kubaturowych (m3). 4. Funkcjonalność budynków należy przez to rozumieć układ pomieszczeń (budynków) istniejących, powiązania komunikacyjne, a także możliwość dokonania poprawy funkcjonalności lub możliwość adaptacji na inny cel, poprzez drobne przemurowania i wyburzenia ścian. 5. Stan techniczny budynków należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. 6. Wielkość i kształt działki dotyczy powierzchni działki i jej kształtu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich budynków i budowli. 7. Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojazdu do nieruchomości, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, występowanie utrudnień w okresach zimowych (szczególnie w terenach górzystych). 8. Stan zagospodarowania działki dotyczy usytuowania budynków na nieruchomości, a także uwzględnia budowle np. drogi wewnętrzne, place manewrowe, place składowe, parkingi wewnętrzne, przyłącza, ogrodzenie, oświetlenie, mury oporowe, schody terenowe, zieleń, małą architekturę, baseny przeciwpożarowe, itp. 9. Prawo do gruntu Dla atrybutu ustalono skalę: własność, użytkowanie wieczyste. 10. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do przedmiotowej nieruchomości uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynków. 11. (inne) 12. (inne)

26 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 26/28 Tab. nr 13 Porównanie wyników dla nieruchomości przemysłowych i usługowych l.p Nazwa cechy rynkowej Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe 1 Lokalizacja nieruchomości 14,1 29,6 2 Rodzaj budynków 6,9 6,3 3 Wielkość budynków 9,3 7,8 4 Funkcjonalność obiektów 14,9 8,2 5 Stan techniczny budynku 10 6,7 6 Wielkość i kształt działki 6,1 2,8 7 Dostępność komunikacyjna 10,6 19,8 8 Stan zagosp. nieruchomości 5,1 4,6 9 Prawo do gruntu 14,5 6,6 10 uzbrojenie terenu 7,6 6,8 11 inne 0,9 0,8 Wykres nr Wagi cech dla nieruchomości usługowych i przemysłowych Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe wagi cech w % Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność obiektów Stan techniczny budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

27 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 27/28 4. Interpretacja wyników przykład Tab 14 Nieruchomość gruntowa niezabudowana l.p. Nazwa cechy nieruchomości Waga cechy w % 1 Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 27,0 2 Lokalizacja szczegółowa 17,0 3 Wielkość i kształt działki 14,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 8,0 5 Uzbrojenie terenu 15,0 6 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 8,0 7 dojazd 10,0 8 Inne 1,0 9 suma 100 Powyższa tabela jest bazą, ale podlega modyfikacją. Jeżeli przyjmuję do porównań wyłącznie transakcje np. o przeznaczeniu mieszkaniowym, to eliminuję cechę funkcja w planie, a wagę usuniętej cechy rozkładam proporcjonalnie na pozostałe cechy. Podobnie, jeżeli biorę do porównań grunty w pełni uzbrojone, eliminuję te cechę. Wiem, że wiele osób korzysta z wyników przeprowadzonych przeze mnie Jakościowych Badań Marketingowych, ale też wiem, że czasami są one wykorzystywane w sposób powiedziałabym mechaniczny; na zasadzie kopiuj wklej. Skala ocen ustalana jest w toku analizy, nie może być ustalona na stałe, zawsze zależy od rodzaju nieruchomości przyjętych do porównań. Wykres nr 13 Lokalizacja ogólna 60,00 zależność pomiędzy ceną a lokalizacją cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod lokalizacji Tab nr 15 nr kodu lokalizacja miasto powiatowe siedziba gminy pozostałe miejscowości średnia cena 1 m2 gruntu w zł 33,15 28,01 22,95 ocena korzystna średnia mało korzystna

28 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 28/28 Wykres nr 14 Wielkość nieruchomości 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Wykres nr 15 przeznaczenie 60,00 Zależność ceny od przeznaczenia cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod przeznaczenia Tab nr 16 Ustalenie skali ocen dla funkcji kod przeznaczenia 1 2 przeznaczenie przemysłowe usługowo przemysłowe średnia cena w zł/m2 30,94 26,90 ocena korzystne mało korzystne 5. Zakończenie. Starałam się pokazać w tym materiale jedynie jedną z wielu dróg dochodzenia do określania cech nieruchomości i wag cech. Najlepiej, jeżeli badania te przeprowadzane są na terenie, na którym pracuje się na co dzień. Wtedy będą one dokładniejsze. Dziękuję za uwagę

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny:

Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny: Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Inż. Zdzisław Jaworski Łopuskiego 27/02, 78-100 Kołobrzeg Numer z rejestru operatów: 1861 OPERAT SZACUNKOWY Przedmiot wyceny: Nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Biblioteka dobre miejsce

Wstęp. Biblioteka dobre miejsce Wstęp 1 Biblioteka dobre miejsce Biblioteka dobre miejsce Poradnik architektoniczny dla bibliotek Karol Langie Dariusz Śmiechowski Maciej Walczyna Copyright by Instytut Książki & Fundacja Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miasto/Gmina: Gdańsk Dzielnica: Chełm Ulica: Niedźwiedzia Nr administracyjny: 9100B/5

OPERAT SZACUNKOWY. Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miasto/Gmina: Gdańsk Dzielnica: Chełm Ulica: Niedźwiedzia Nr administracyjny: 9100B/5 Nr zlecenia: X13 Nr wniosku kredytowego: 1 OPERAT SZACUNKOWY DOT. OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ ADRES NIERUCHOMOŚCI Województwo: pomorskie Powiat: Miasto/Gmina: Dzielnica:

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 11/WN/R-66/TK/09/11 ADRES NIERUCHOMOŚCI: WŁAŚCICIEL: Warszawa, ul. Konstancińska 2; miejsca parkingowe podziemne; KW nr WA2M/00469117/9 (garaż A); KW nr WA2M/00468912/5

Bardziej szczegółowo

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Program dla Polski w zakresie Finansowania nwestycji Mieszkaniowych i Doradztwa dla Gmin Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Przygotowany dla Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości Spis treści.wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania..cel właściciela nieruchomości.3.podsumowanie. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości...stan prawny nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Informatyka - ocena efektywności

Informatyka - ocena efektywności Polskie Towarzystwo Informatyczne Informatyka - ocena efektywności Redakcja naukowa: Helena Dudycz Mirosław Dyczkowski ' v; 1 : Jerzy S. Nowak Informatyka - ocena efektywności s : : # v B i ; r n t ; '

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE

ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE Spis treści 1. Istota analizy... 2 2. Podstawy analizy... 3 3. Lokalizacja... 5 4. Charakterystyka terenu... 8 5. Wskazanie miejsca i funkcji... 9 6. Koncepcja analizy

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY: OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA 41-800 ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/00030973/3 PODSTAWA WYCENY:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXI/277/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008-2015 Dobczyce, grudzień 2008 Lokalny Program

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia..2008 w sprawie zawodu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo