JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 1/28 JBM JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE Zacznę trochę nietypowo. ZASTOSOWANIE W ANALIZIE RYNKU 1. Wstęp. W czasie przygotowania materiałów szkoleniowych byłam jednocześnie w fazie końcowej delektowania się powieścią Eduardo Mendoza Walka kotów (gorąco polecam ; ). Fragment rozmowy pomiędzy dwoma rzeczoznawcami od wyceny dzieł sztuki. Jakieś skojarzenia? W ocenie dzieła sztuki pięćdziesiąt procent odpowiada rzeczywistości, drugie pięćdziesiąt wynika z naszych upodobań, naszych przesądów, naszego wykształcenia, a przede wszystkim z okoliczności. A gdy nie stoimy przed dziełem i opieramy się na pamięci, udział rzeczywistości maleje do najwyżej dziesięciu procent. Pamięć jest słaba, idealizuje, jest niedbała, wspomnienia mieszają dane i fakty. Dla amatora wariacje te nie mają znaczenia; jest wręcz możliwe, że subiektywizm stanowi istotę sztuk plastycznych. Ale my jesteśmy zawodowcami i musimy walczyć z oszukańczą działalnością emocji. Nasza rola ogranicza się wyłącznie do analizowania płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów kupna i sprzedaży, jednym słowem tego, co może posłużyć do utrwalenia rzeczywistości i uniknięcia chaosu. A jaka jest nasza rola rzeczoznawców majątkowych? Jak wygląda analiza naszego płótna, pigmentów, ram, pęknięć, dokumentów? Jak wygląda analiza naszego rynku nieruchomości? Na początku lat 90 tych XX w, kiedy rynek nieruchomości w Polsce był w powijakach, nikt nie dokonywał analizy, bo nie było czego analizować, bo transakcji rocznie było tyle, co kot napłakał. Dwadzieścia lat temu pojawiły się pierwsze opracowania dotyczące wyceny nieruchomości. Pierwsze pojęcia takie jak: cechy nieruchomości, wagi cech. No i te słynne wytyczne, jak wyliczać wagi cech. Pamiętamy. Być może na dużych rozwiniętych rynkach można było uzyskać jakiś wynik, stosując zasadę; weź dwie nieruchomości różniące się jedną cechą Podejmowałam takie próby, lecz wyniki osiągane z dużym trudem były, krótko mówiąc, dyskusyjne i niesatysfakcjonujące. A więc pozostawało zdać się na doświadczenie zawodowe, intuicję, upodobania, tyle tylko, e należało to ubrać w odpowiednie słowa. Poniżej autentyk z mojego operatu sprzed ok. 15 lat: Na podstawie szczegółowej analizy powyższych transakcji zestawionych w tabelach, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych oraz na podstawie informacji uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami ustalono wagi cech rynkowych uwzględniając preferencje przyszłych inwestorów.

2 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 2/28 2. Decyzja co dalej. No i przyszedł czas, że postanowiłam coś z tym zrobić. Wtedy pierwszy raz przeczytałam o jakościowych badaniach marketingowych, co to jest, na czym polegają badania. Trzeba nadmienić, że w literaturze występują ilościowe badania marketingowe i jakościowe badania marketingowe. Uważałam, że dla nas rzeczoznawców, przydatne będą jedynie jakościowe badania marketingowe, przeprowadzona na próbach złożonych z osób bezpośrednio zainteresowanych danym problemem Definicja jakościowych badan marketingowych. Anna Maria Nikodemska Wołowik w swojej książce Klucz do zrozumienia nabywcy Jakościowe Badania Marketingowe przybliża wiele zagadnień związanych z JBM, m.in. Podmiot jakościowych badan marketingowych. Podstawowym zadaniem badaczy jakościowych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego?, zrozumienie i poznanie przyczyn oraz kierunków zachowań uczestnika rynku reprezentującego stronę popytu. Należy tutaj podkreślić, że podmiot ten może pełnić różne funkcje w procesie zakupu: inicjatora, doradcy, decydenta, osoby dokonującej zakupu, użytkownika, konsumenta. Autorka książki przywołuje opinię eksperta dr. P. Kwiatkowskiego z Instytutu Opinii i Rynku Pentor: Badania jakościowe są szczególnie pożyteczne, gdy przedmiotem zainteresowania stają się poglądy osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, np. lekarzy, naukowców, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, specjalistów uznanych za autorytety, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Podczas badań ujawniane są nie tylko zróżnicowane opinie dotyczące pewnych zjawisk, ale także odmienne stanowiska teoretyczne, różne style myślenia i działania. I dalej autorka wyjaśnia co to są jakościowe badania marketingowe. Jakościowe badania marketingowe to badania, których zasadniczym zadaniem jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak właśnie postępują badane podmioty, dotarcie do nieujawnionych w sposób bezpośredni przyczyn ich zachowania oraz umożliwienie dogłębnego zrozumienia i właściwego zinterpretowania tego zachowania Badania jakościowe mają charakter holistyczny, toteż badacze próbują zrozumieć dane zjawisko czy sytuacje, jako pewną całość, zgodnie z założeniami psychologii postaci. Poza tym kładzie się nacisk na wybór i selekcję wszystkich danych, dotyczących danego problemu badawczego, w taki sposób, aby uzyskać kompleksowy obraz dynamiki zjawiska.

3 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 3/28 Autorka odpowiada na pytanie jaka jest rola badacza? Badacze jakościowi nie zakładają z góry rozwiązań, podczas trwania pomiaru modyfikują z reguły wytyczne z projektu, a sam proces również dostarcza nowych kierunków poszukiwań. Przebieg badania ukierunkowany jest tylko pewnymi ogólnymi wytycznymi, przez co spontaniczny charakter wypowiedzi i innych reakcji respondentów umożliwia poruszenie zagadnień zupełnie nieoczekiwanych, wykraczających poza dany nurt tematyczny, a jednocześnie cennych i odkrywczych dla badaczy Autorka książki wyjaśnia też jakie są obszary zastosowań badan jakościowych? Jakościowe badania marketingowe służyć mogą w każdej działalności z zakresu marketingu jako pomocne, a nawet niezastąpione narzędzie. Między innymi służy ogólnemu rozpoznaniu rynku: np. poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, badania nowego nieznanego rynku,, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców, diagnoza potencjalnych problemów. Fazy procesu jakościowego badania marketingowego: Faza I Przygotowanie badania. 1 formułowanie problemu badawczego i celów badania. 2 Utworzenie zespołu badawczego, 3 Wybór metod i technik badawczych, 4 Dobór próby, 5 Konstrukcja instrumentów badawczych Faza II Realizacja badania. 1. Zbieranie danych 2. Przygotowanie materiału do analizy i interpretacji 3. Analiza i interpretacja Faza III Podsumowanie i prezentacja wyników badania. 1. Opracowanie wyników badań 2. prezentacja rezultatów zleceniodawcy.

4 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 4/ Nieruchomości typowe I badania 2004 r. Pierwszy raz metodę JBM zastosowałam w marcu 2004 roku. Badania ograniczyłam do cech nieruchomości typowych: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (nabywcy i klienci biur obrotu nieruchomościami), B rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości wyżej wymienionych. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; osoby, które nabyły określoną nieruchomość w ciągu ostatnich trzech lat, oraz osoby, które miały stanowczy zamiar nabyć nieruchomość w najbliższym czasie, w tym klienci biur obrotu nieruchomościami. Obszar objęty badaniem to miasto i powiat Jelenia Góra. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 17 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełniali cztery ankiety, dla w/w rodzajów nieruchomości. II Etap: W dniu roku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe, w Jeleniej Górze, w których uczestniczyło 15 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi (członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze), oraz zaproszeni pośrednicy. Część rzeczoznawców prowadziła w tym czasie również biura obrotu nieruchomościami. Podobnie jak w I etapie, rzeczoznawcy i pośrednicy wypełnili przygotowane ankiety. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniki etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

5 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 5/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, do wyników drugiej próbki zastosowano współczynnik uwzględniający znajomość rynku nieruchomości w wysokości równiej 2,0. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w warsztatach. Tab nr 1. Lokal mieszkalny nabywcy Współczynnik rzeczoznawcy, średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) do II próby pośrednicy (15) (32) 1 Lokalizacja 28, ,72 24,70 2 Wielkość i funkcjonalność lokalu 20, ,00 17,53 3 Usytuowanie w budynku 11, ,07 15,07 4 Stan techniczny lokalu 18, ,33 15,06 5 Rodzaj budynku 6,65 2 9,35 8,45 6 Uzbrojenie wewnętrzne instalacje 9, ,00 9,96 7 Pomieszczenia przynależne 4,65 2 5,53 5,24 8 Stan techniczny budynku 0 2 6,00 4,00 razem Wykres nr 1 35 Cechy i wagi cech lokal mieszkalny 30 wagi cech w % Lokalizacja Wielko ść i Usytuowanie w Stan techniczny lokalu Rodzaj budynku Uzbrojenie Pomieszczenia Stan techniczny funkcjonalność lokalu budynku wewnętrzne instalacje przynależne budynku nabywcy (17) rzeczoznawcy, nazwy cechpośrednicy (15) średnio (32)

6 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 6/28 Tab nr 2 Nieruchomość nie zabudowana na terenach zurbanizowanych l.p. Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (17) Współczynnik do II próby rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32) 1 Lokalizacja dla funkcji 25, ,33 29,28 2 Wielkość i kształt działki 18, ,87 16,64 3 Funkcja w planie 8, ,00 12,69 4 Uzbrojenie terenu 14, ,67 15,15 5 Dostępność komunikacyjna 20, ,33 14,51 6 ukształtowanie terenu 13, ,13 11,28 7 Sąsiedztwo 0 2 0,67 0,45 8 suma Wykres nr 2 35 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana 30 waga cechy w % Lokalizacja dla funkcji Wielkość i kształt Funkcja w planie działki Uzbrojenie terenu nazwa cechy Dostępność komunikacyjna ukształtowanie terenu Sąsiedztwo nabywcy (17) rzeczoznawcy, pośrednicy (15) średnio (32)

7 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 7/28 Tab nr 3 Lokal użytkowy nabywca rzeczoznawca i średnio l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz pośrednik(15) (32) 1 Lokalizacja 41, ,00 39,06 2 Dostępność 17, ,67 17,05 3 Wielkość lokalu (pow. w m2) 19, ,13 16,62 4 Funkcjonalność (ekspozycja) 17, ,33 18,08 5 Rodzaj budynku 3,82 2 9,53 7,63 6 Stan techniczny budynku 0,00 2 1,00 0,67 7 Standard wykończenia 0,00 2 1,00 0,67 8 Sąsiedztwo 0,00 2 0,34 0,23 suma 100,00 100, Wykres nr 3 waga cechy w % Lokalizacja Dostępność Wielkość lokalu (pow. w m2) Cechy i wagi cech lokal użytkowy Funkcjonalność Rodzaj budynku Stan techniczny (ekspozycja) budynku nazwa cechy Standard wykończenia Sąsiedztwo nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik(15) średnio (32)

8 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 8/28 Tab nr 4 Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi nabywca rzeczoznawca i średnia l.p Nazwa cechy nieruchomości (17) współcz. pośrednik (15) (32) 1 Lokalizacja 26, ,47 26,53 2 Wielkość budynku 10, ,67 11,86 3 Wielkość działki 8, ,67 10,68 4 Stan techniczny budynku 15, ,53 15,35 Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna 14, ,67 13, Uzbrojenie terenu 8,47 2 9,73 9,31 7 stan zagospodarowania działki 6,53 2 6,13 6,26 8 Rodzaj prawa do gruntu 10,34 2 5,13 6,87 suma Wykres nr 4 30 Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym waga cechy w % Lokalizacja Wielkość budynku Wielkość działki Stan techniczny budynku nazwa cechy Atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna Uzbrojenie terenu stan Rodzaj prawa do zagospodarowania gruntu działki nabywca (17) rzeczoznawca i pośrednik (15) średnia (32)

9 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 9/ Nieruchomości hotelowe, pensjonatowe, wypoczynkowe na terenach turystycznych II badania 2006 r. Badania zostały przeprowadzone w czasie szkolenia Wycena obiektów hotelowych na terenach turystycznych odbywającego się w dniach maja 2006 r w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby organizowanego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski i dotyczyły tylko nieruchomości zabudowanych takich jak: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenach miejscowości o charakterze turystycznym, głównie górskich i podgórskich. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Grupa uczestnicząca w badaniach została podzielona z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A inwestorzy (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ), B rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (uczestnicy szkolenia z całej Polski) Badania odbyły się w trzech etapach: I Etap; Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach inwestorów, dotyczące nieruchomości zabudowanych obiektami hotelowymi, pensjonatami, ośrodkami wczasowymi, domami wypoczynkowymi, itp. Uczestnikami tego etapu byli inwestorzy; (właściciele, dzierżawcy i zarządcy hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, itp. ). Obszar objęty badaniem to tereny pasma Sudetów Środkowych i Zachodnich; głównie okolice Kotliny Kłodzkiej, Góry Stołowe i okolice Kotlicy Jeleniogórskiej, Karkonosze, Góry i Pogórze Izerskie, Rudawy Janowickie. Ogólnie w I Etapie uczestniczyło 15 osób nie związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uczestnicy tego etapu wypełnili ankietę, nanosząc uwagi co do zaproponowanych cech nieruchomości. II Etap: W dniach maja 2006 roku zostało zorganizowane przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze szkolenie, w Piechowicach k/ Szklarskiej Poręby, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 45 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

10 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 10/28 III Etap; Zestawienie wyników. Przy obliczaniu średnich wag, zastosowano współczynnik zależności pomiędzy próbami ustalony na podstawie sześciu propozycji, uwzględniający znajomość rynku nieruchomości hotelowych, w wysokości 1,067. Wynik prac obu grup przekazano rzeczoznawcom majątkowym uczestniczącym w szkoleniu. Tab nr 5 Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy wczasowe. l.p Nazwa cechy Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze współczynnik średnio w % 1 Lokalizacja 34,78 29,67 1, Wielkość budynku 7,56 11,66 1, Wielkość i kształt działki 8,22 9,8 1, Rodzaj prawa do gruntu 1,71 2,8 1, Stan techniczny budynku 13,18 10,2 1, Stan funkcjonalny budynku 12,49 9,13 1, Atrakcyjność architektoniczna budynku 5,87 6,6 1, Uzbrojenie terenu 5,13 8,13 1, ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,96 9,07 1, powierzchnie parkingowe 0,79 0 1, renoma 0,44 0,67 1, rodzaj zabudowy 0,11 0 1, Atrakcyjność historyczna 0,22 0 1, Standard 1,22 1 1, konkurencyjność na rynku 0,33 0 1, inne ceny 0,33 0 1, dodatkowe atrakcje np. basen, SPA, itp 0,33 0 1, ilość pokoi (miejsc) hotelowych 0,22 1,27 1, lokalizacja szczegółowa, walory turystyczne 1,11 0 1,067 1 suma ,00 Wykres nr 5 waga cehy w % Cechy i wagi cech dla Hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych na terenach turystycznych kod nazwa cechy wg tabeli Rzeczoznawcy i Pośrednicy Hotelarze średnio w %

11 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 11/28 Ostatecznie ustalono wagi cech rynkowych następująco: Tab nr 6 l.p Nazwa cechy nieruchomości Skala ocen Waga cech w % 1 Lokalizacja, w tym lokalizacja 1.bardzo korzystna 33 szczegółowa, atrakcje turystyczne 2.korzystna 3.średnio korzystna 4.niekorzystna 2 Wielkość budynku (pow. kub. ilość pokoi) 1.duży 10 2.średni 3.mały 3 Wielkość i kształt działki 1.korzystny 9 2.średnio korzystne 3.mało korzystny 4 Rodzaj prawa do gruntu 1.własność 2 2.użytk. wieczyste. 5 Stan techniczny budynku 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.mierny 5.zły 12 6 Stan funkcjonalny budynku ; w tym rodzaj zabudowy, dodatkowe atrakcje, np. basen 7 Atrakcyjność budynku (architektoniczna i historyczna ) 1.bardzo dobry 2.dobry 3.średni 4.zły 1.bardzo dobra 2.dobra 3.średnia 4.mała 8 Uzbrojenie terenu 1.ponadstandar. 2.pełne 3.niepełne 9 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki, w tym parkingi 10 Inne; w tym: standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność 1.bardzo korzystny 2.korzystny 3.średnio korzystny 4.mało korzystny 1.wysoki 2.przecietny 3.niski suma

12 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 12/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja, w tym lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji, charakter miejscowości lub dzielnicy, atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjną, sąsiedztwo korzystne dla funkcji, widoki, nasłonecznienie, bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych, itp. Wielkość budynku dotyczy wielkości obiektów budowlanych wzniesionych w granicach działki oraz zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), w odniesieniu do powierzchni (użytkowej lub ogólnej, kubatury lub ilości pokoi hotelowych). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynków i budowli (stopień zużycia technicznego), rodzaj zastosowanych materiałów, jakość robót budowlanych, wady budowlane. Stan funkcjonalny budynku należy przez to rozumieć rodzaj zabudowy, powiązanie funkcji podstawowych (pokoje hotelowe i pomieszczenia gastronomiczne) z funkcjami uzupełniającymi (pom. rekreacyjne basen, sauna, solarium, odnowy biologicznej, inne), a także możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność budynku ( architektoniczna i historyczna) należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenie terenu w media (energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja, telefon, ciepłociąg) Stan zagospodarowania należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości: wewnętrzna komunikacja, parking, zieleń, elementy małej architektury, boiska sportowe, zabudowania pomocnicze (gospodarcze, techniczne, garażowe) itp. Inne; w tym standard pomieszczeń, renoma, konkurencyjność.

13 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 13/ Nieruchomości typowe III badania 2009 r. Jakościowe badania marketingowe (JBM) przeprowadzone zostały w ramach warsztatów, będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości przykłady wycen" w Karpaczu w dniach listopada 2009 roku. Badania przeprowadzono w oparciu o preferencje uczestników rynku nieruchomości dwuetapowo; I etap przed szkoleniem i II etap w trakcie szkolenia. I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród: pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości), klientów biur obrotu nieruchomości. W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety. Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk. II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy, klienci biur obrotu nieruchomości B pośrednicy i maklerzy, C rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres dwóch miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców, klientów biur obrotu nieruchomościami, pośredników i maklerów dotyczące nieruchomości czterech typów nieruchomości: nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa użytkowa, nieruchomość gruntowa nie zabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to przede wszystkim małej i średniej wielkości miasta (Jelenia Góra, Lubań, Zgorzelec, Słupsk, Kudowa Zdrój, Pisz), ale też miasta duże Wrocław, Kraków, Białystok. Aby nie sugerować rzeczoznawców uczestników warsztatów na zakończenie warsztatów zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w grupie A nabywców i klientów biur i w grupie B pośredników i maklerów. Wyniki całego Jakościowego Badania Marketingowego zostały udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia po ich opracowaniu drogą mailową a także zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie jg wch.eu.

14 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 14/28 l.p. Tab nr 7 nieruchomość nie zabudowana pośrednik i makler (19) klient biura (30) rzeczonawcy (79) średnio z (128) Nazwa cechy nieruchomości Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 23,8 26, ,0 1 2 Lokalizacja szczegółowa 25,2 12, ,0 3 Wielkość i kształt działki 17,9 16, ,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 7,9 9,5 8 8,0 5 Uzbrojenie terenu 12,6 15, ,0 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 5,9 8,4 8 8,0 6 7 dojazd 5,5 10, ,0 8 Inne 1,2 0,6 2 1,0 9 suma Wykres nr 6 Cechy i wagi cech działka nie zabudowana waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (30) 20 rzeczonaw cy (79) 15 średnio z (128) 10 5 nazwa cechy 0 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość i kształt działki Funkcja w planie, studium, wzizt Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. dojazd Inne

15 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 15/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum, peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki gruntu, z uwzględnieniem części działki niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ( możliwość prawidłowej zabudowy (odległości od granic działki lub innych budynków, zapewnienie komunikacji wewnętrznej, parkingów) oraz kształt działki (wydłużony, nieregularny, regularny np. kwadrat). Funkcja skalę ustala się zawsze w zależności od przyjętych transakcji. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Ukształtowanie terenu i stan zagospodarowania działki należy przez to rozumieć takie ukształtowanie terenu jak: wypłaszczenie, małe nachylenie, duże nachylenie oraz zagospodarowanie (zachwaszczone, zakrzaczone, zadrzewione, itp.). Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojścia i dojazdu do nieruchomości np. drogą utwardzoną, drogą nieutwardzoną, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, lub brak bezpośredniego dojazdu.

16 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 16/28 Tab nr 8 - Lokal mieszkalny pośrednicy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywcy (13) i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczoznawcy (84) średnio (195) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu Wielkość działki przynależnej do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard pomieszczeń, razem Wykres nr 7 waga cechy w % Cechy i wagi cech nabywcy (13) pośrednicy i maklerzy (18) klienci biura (80) rzeczozna wcy (84) średnio (195) 0 Lokalizacja LokalizacjaWielkość Wielkość Usytuowanie Stan techn. Stan funkcj. ogólnaszczegółowa lokalu dz. przynal.j w budynku budynku lokalu do lok. Atrakcyjność bud. pom. przynal. Uzbrojenie Rodzaj bud. Inne; w tym: terenu standard pom. nazwa cechy

17 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 17/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu mieszkalnego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. (duża jak przy budynkach willowych, mała jak w blokach i kamienicach) pominięto. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętra, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, czy wszystkie pomieszczenia dostępne sa z przedpokoju, czy oddzielnie jest wc i łazienka, czy jest doświetlenie 2,3 4, stronne. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej. Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, garaż, strych), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku Rodzaj budynku należy uwzględnić ilość lokali mieszkalnych w budynku, typ budynku, (np. dom typu wiejskiego, mały dom mieszkalny do 4 lokali, kamienica, budynek wielorodzinny, bloki) Standard głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka.

18 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 18/28 Tab nr 9 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pośrednik klient Nazwa cechy nabywca i makler biura rzeczoznaw nieruchomości (9) (19) (42) ca (75) średnia (145) l.p 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość budynku Wielkość i kształt działki Rodzaj prawa do gruntu Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny budynku Atrakcyjność budynku Garaż Uzbrojenie terenu ukształtowanie i stan zagosp. działki Inne; w tym: standard pomieszczeń suma Wykres nr Cechy i wagi cech nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nabywca (9) waga cechy w % pośrednik i makler (19) klient biura (42) rzeczoznaw 5 0 Lokalizacja Lok. Wielkość Wielkość Rodz. i prawa Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjność Garaż ogólnaszczegółowa bud. kształt dz. do gr. Bud. Bud. budynku nazwa cechy Uzbrojenieukształt. Inne; i w tym: terenu stan zagosp. standard Dz. pom. średnia (145)

19 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 19/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), dojazd, dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo (ogrody, parki, ładne budynki,), nasłonecznienie, widoki, usługi podstawowe (szkoły, sklepy, apteki, przychodnia, przedszkola, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp), a także brak lub istnienie uciążliwości (np. hałas, kurz, nieprzyjemne zapachy). Wielkość budynku dotyczy wielkości budynku (duży, średni, mały), powierzchnia ogólna, powierzchnia użytkowa, ilość pokoi, pomieszczenia gospodarcze. Wielkość i kształt działki dotyczy wielkości działki, a także jej kształtu, uwzględniając możliwość racjonalnego jej zagospodarowania. Rodzaj prawa do gruntu należy przez to rozumieć : prawo własności, prawo użytkowania wieczystego. Stan techniczny budynku należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny budynku zależności pomiędzy powierzchnią podstawową i pomocniczą (gospodarczą), komunikacja pomiędzy pomieszczeniami, dostępność pomieszczeń, ilość łazienek, rodzaj zabudowy (wolnostojący, szeregowy, bliźniaczy, dodatkowe atrakcje np. basen, możliwość adaptacji i modernizacji (stopień zużycia funkcjonalnego). Atrakcyjność architektoniczna należy przez to rozumieć wygląd zewnętrzny budynku, jego formę oraz dostosowanie do architektury obiektów sąsiednich i architektury regionalnej. Garaż dotyczy istnienia garażu na posesji, rodzaj garażu (wolnostojący, wbudowany, wiata garażowa) Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Stan zagospodarowania i ukształtowanie działki należy przez to rozumieć zagospodarowanie i funkcjonalność całej nieruchomości : wewnętrzna komunikacja, zieleń, mała architektura, oraz ukształtowanie (teren płaski, zbocze,itp.) Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie mieszkania, zastosowanie dobrych materiałów na podłogi, okna, drzwi, kuchnia, łazienka, wyposażenie kuchni, garderoba, zabudowa wnęk, antresole, itp.

20 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 20/28 Tab nr 10 Lokal użytkowy l.p Nazwa cechy nieruchomości nabywca i klient biura (35) pośrednik i makler (12) rzeczoznaw ca (84) średnio (131) 1 Lokalizacja ogólna Lokalizacja szczegółowa Wielkość lokalu (pow. w m2) Wielkość działki przynależny do lokalu Usytuowanie w budynku Stan techniczny budynku Stan funkcjonalny lokalu Atrakcyjność budynku pomieszczenia przynależne Uzbrojenie terenu Rodzaj budynku Inne; w tym: standard 12 pomieszczeń suma Wykres nr 9 wagi cech w % Cechy i wagi cech lokal użytkowy Lok. ogólna Lok. Wielkość Wielkość Usytuowanie dz. Stan techn. Stan funkcj. Atrakcyjnośćpom. Uzbrojenie Rodz. Inne; w tym: szczegółowa lokalu przynal. w bud. Bud. Lok. bud. przynależne terenubudynkustandard pom. nazwa cechy nabywc a i klient biura (35) pośred nik i makler (12) rzeczoz nawca 84 średnio (131)

21 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 21/28 Proponowany opis cech nieruchomości Lokalizacja ogólna należy przez to rozumieć usytuowanie w dzielnicy, strefie miasta (centrum,.. peryferie), położenie w stosunku do centrum, głównych tras komunikacyjnych. Lokalizacja szczegółowa należy przez to rozumieć bezpośrednie sąsiedztwo, a także ekspozycja lokalu w stosunku do głównych ciągów komunikacji, ciągów handlowych, możliwość reklamy, parking, przystanek autobusowy, tramwajowy, itp. Wielkość lokalu dotyczy wielkości lokalu użytkowego w m2. Wielkość działki przynależnej do lokalu w m2. Usytuowanie lokalu w budynku parter, piętro, poddasze, ale też front, oficyna (np. w kamienicach) Stan techniczny należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. Stan funkcjonalny lokalu należy rozumieć jako układ pomieszczeń, kształt lokalu, długość wystawy. Atrakcyjność budynku architektoniczna i historyczna należy rozumieć czy budynek jest ładny, proporcjonalny, czy nie odbiega w sposób rażący od architektury sąsiedniej (np. chata góralska przy blokowisku : )) Pomieszczenia przynależne należy uwzględnić rodzaj pomieszczeń przynależnych (piwnica, pom. gospodarcze), wielkość tych pomieszczeń, możliwość adaptacji na inne cele. Uzbrojenie nieruchomości należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media miejskie. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do wycenianej działki uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynku. Rodzaj budynku budynek usługowy, budynek usługowo mieszkalny, pawilon, kamienica, itp Inne, w tym standard pomieszczeń głównie chodzi o wykończenie lokalu, zastosowanie dobrych materiałów.

22 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 22/ Nieruchomości zabudowane o charakterze przemysłowym i usługowym IV badania Wybór badanej grupy. Grupa została podzielona : z uwagi na rodzaj uczestnictwa w rynku nieruchomości: A nabywcy (właściciele), dzierżawcy, zarządcy, najemcy. B rzeczoznawcy majątkowi. Przez okres sześciu miesięcy gromadzone były informacje o preferencjach nabywców (właścicieli, dzierżawców, najemców, zarządców dotyczących nieruchomości dwóch typów nieruchomości: nieruchomość zabudowana o charakterze przemysłowym (m,in. fabryka okien, zakłady wyrobów metalowych, fabryka galanterii papierniczej, zakłady chemiczne, zakłady wyrobów budowlanych, zakład wyrobów drewnianych dla dużych sieci handlowych, zakład produkcji porcelany), nieruchomość zabudowana o charakterze usługowym typu; przede wszystkim hurtownie i magazyny różnego typu (budowlane, spożywcze, ogrodnicze, meblowe), drukarnie, duże nieruchomości o zróżnicowanym charakterze handlowo magazynowo usługowo produkcyjne, ogrodnictwa z produkcją i sprzedażą roślin i usług ) Elementem badawczym były ankiety przygotowane wg znanego i stosowanego w wycenie nieruchomości wzoru. Ankiety zostały przygotowane w formie propozycji, z możliwością wprowadzania zmian co do zakresu cech nieruchomości. Uczestnik badania miał za zadanie ustosunkować się do zakresu i rodzaju proponowanych cech nieruchomości (wykreślić, dopisać nowe) oraz określić wagę wybranych cech w procentach. Obszar objęty badaniami to teren powiatu i miasta Jeleniej Góry oraz Miasta i Powiatu Wałbrzych i Świdnica. II Etap: W dniach września 2010 roku zostało zorganizowane przez PSRWN oddział Płock, w Całowni k/ Sierpca, z udziałem rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski w których uczestniczyło 29 osób, zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości: tzn, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy (z terenu całej Polski). Badania przeprowadzone wśród rzeczoznawców majątkowych odbyły się wg następującego porządku: dyskusja nad zakresem wag cech, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach dyskusja nad skalą ocen, z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankietach, dyskusja nad ustaleniem współczynników wiarygodności, znajomości rynku nieruchomości. wypełnienie ankiet. Dla rzeczoznawców majątkowych ankiety zostały rozszerzone o dodatkową kolumnę proponowana skala ocen Aby nie sugerować ankietowanych, wyniku etapu I zostały przedstawione dopiero po wypełnieniu ankiet przez rzeczoznawców i pośredników.

23 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 23/28 Wyniki badań Tab nr 11. Nieruchomości przemysłowe l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 19,8 14,1 17,0 2 Rodzaj budynków 8 6,9 7,5 3 Wielkość budynków 9,7 9,3 9,5 4 Funkcjonalność obiektów 9,5 14,9 12,2 5 Stan techniczny budynku 16, ,5 6 Wielkość i kształt działki 9,3 6,1 7,7 7 Dostępność komunikacyjna 10,7 10,6 10,7 8 Stan zagosp. Nieruchomości 4,6 5,1 4,9 9 Prawo do gruntu 4,4 14,5 9,5 10 uzbrojenie terenu 6,6 7,6 7,1 11 inne 0,5 0,9 0,7 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości przemysłowe rzeczoznawcy 20 Właściciele waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja Rodzaj nieruchomości budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny Wielkość i Dostępność Stan zagosp. obiektów budynku kształt działki komunikacyjna nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne cechy nieruchomości

24 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 24/28 Tab nr 12 Wynik nieruchomości usługowe (hurtownie, magazyny, itp., duże nieruchomości) l.p Nazwa cechy rynkowej rzeczoznawcy Właściciele Średnio 1 Lokalizacja nieruchomości 27,3 29,6 28,5 2 Rodzaj budynków 7 6,3 6,7 3 Wielkość budynków 8 7,8 7,9 4 Funkcjonalność obiektów 10,3 8,2 9,3 5 Stan techniczny budynku 13,4 6,7 10,1 6 Wielkość i kształt działki 6,3 2,8 4,6 7 Dostępność komunikacyjna 14,3 19,8 17,1 8 Stan zagosp. nieruchomości 4,8 4,6 4,7 9 Prawo do gruntu 3,6 6,6 5,1 10 uzbrojenie terenu 4,3 6,8 5,6 11 inne 0,7 0,8 0,8 Razem ,0 Wykres nr Wyniki badań nieruchomości usługowe 30 rzeczoznawcy Właściciele 25 waga cechy w % Średnio 5 0 Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność Stan techniczny obiektów budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

25 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 25/28 Proponowany opis cech nieruchomości przemysłowej lub usługowej. 1. Lokalizacja należy przez to rozumieć usytuowanie dla określonej funkcji (przemysłowej lub usługowej), wielkość i rodzaj miasta lub wsi, strefa miasta lub wsi, położenie w stosunku do innych ośrodków przemysłowych i rynków zbytu, itp. 2. Rodzaj budynków należy uwzględnić typ budynku (np. budynki produkcyjne, biurowe, socjalne, magazynowe, inne, pomocnicze, sale sprzedaży), a także atrakcyjność architektoniczną budynku. 3. Wielkość budynków dotyczy wielkości budynku zarówno w parametrach powierzchniowych (m2), jak też w parametrach kubaturowych (m3). 4. Funkcjonalność budynków należy przez to rozumieć układ pomieszczeń (budynków) istniejących, powiązania komunikacyjne, a także możliwość dokonania poprawy funkcjonalności lub możliwość adaptacji na inny cel, poprzez drobne przemurowania i wyburzenia ścian. 5. Stan techniczny budynków należy przez to rozumieć jakość techniczną budynku (stopień zużycia technicznego) uwzględniającą rodzaj i jakość użytych materiałów budowlanych, a także jakość wykonawstwa. 6. Wielkość i kształt działki dotyczy powierzchni działki i jej kształtu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich budynków i budowli. 7. Dostępność komunikacyjna należy przez to rozumieć możliwość dojazdu do nieruchomości, np. drogą główną, drogami wąskimi, krętymi, występowanie utrudnień w okresach zimowych (szczególnie w terenach górzystych). 8. Stan zagospodarowania działki dotyczy usytuowania budynków na nieruchomości, a także uwzględnia budowle np. drogi wewnętrzne, place manewrowe, place składowe, parkingi wewnętrzne, przyłącza, ogrodzenie, oświetlenie, mury oporowe, schody terenowe, zieleń, małą architekturę, baseny przeciwpożarowe, itp. 9. Prawo do gruntu Dla atrybutu ustalono skalę: własność, użytkowanie wieczyste. 10. Uzbrojenie terenu należy przez to rozumieć możliwość uzbrojenia terenu w media. Jeżeli media takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna zlokalizowane są w ulicy przylegającej do przedmiotowej nieruchomości uznaje się, że taka możliwość istnieje, bez względu na długość przyłącza jakie należy wykonać lub jest wykonane, od sieci do budynków. 11. (inne) 12. (inne)

26 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 26/28 Tab. nr 13 Porównanie wyników dla nieruchomości przemysłowych i usługowych l.p Nazwa cechy rynkowej Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe 1 Lokalizacja nieruchomości 14,1 29,6 2 Rodzaj budynków 6,9 6,3 3 Wielkość budynków 9,3 7,8 4 Funkcjonalność obiektów 14,9 8,2 5 Stan techniczny budynku 10 6,7 6 Wielkość i kształt działki 6,1 2,8 7 Dostępność komunikacyjna 10,6 19,8 8 Stan zagosp. nieruchomości 5,1 4,6 9 Prawo do gruntu 14,5 6,6 10 uzbrojenie terenu 7,6 6,8 11 inne 0,9 0,8 Wykres nr Wagi cech dla nieruchomości usługowych i przemysłowych Nieruchomości przemysłowe Nieruchomości usługowe wagi cech w % Lokalizacja nieruchomości Rodzaj budynków Wielkość budynków Funkcjonalność obiektów Stan techniczny budynku Wielkość i kształt działki Dostępność komunikacyjna cechy nieruchomości Stan zagosp. nieruchomości Prawo do gruntu uzbrojenie terenu inne

27 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 27/28 4. Interpretacja wyników przykład Tab 14 Nieruchomość gruntowa niezabudowana l.p. Nazwa cechy nieruchomości Waga cechy w % 1 Lokalizacja ogólna (strefa miasta, dzielnica ) 27,0 2 Lokalizacja szczegółowa 17,0 3 Wielkość i kształt działki 14,0 4 Funkcja w planie, studium, wzizt 8,0 5 Uzbrojenie terenu 15,0 6 ukształtowanie i stan zagospodarowania działki 8,0 7 dojazd 10,0 8 Inne 1,0 9 suma 100 Powyższa tabela jest bazą, ale podlega modyfikacją. Jeżeli przyjmuję do porównań wyłącznie transakcje np. o przeznaczeniu mieszkaniowym, to eliminuję cechę funkcja w planie, a wagę usuniętej cechy rozkładam proporcjonalnie na pozostałe cechy. Podobnie, jeżeli biorę do porównań grunty w pełni uzbrojone, eliminuję te cechę. Wiem, że wiele osób korzysta z wyników przeprowadzonych przeze mnie Jakościowych Badań Marketingowych, ale też wiem, że czasami są one wykorzystywane w sposób powiedziałabym mechaniczny; na zasadzie kopiuj wklej. Skala ocen ustalana jest w toku analizy, nie może być ustalona na stałe, zawsze zależy od rodzaju nieruchomości przyjętych do porównań. Wykres nr 13 Lokalizacja ogólna 60,00 zależność pomiędzy ceną a lokalizacją cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod lokalizacji Tab nr 15 nr kodu lokalizacja miasto powiatowe siedziba gminy pozostałe miejscowości średnia cena 1 m2 gruntu w zł 33,15 28,01 22,95 ocena korzystna średnia mało korzystna

28 Jakościowe badania marketingowe zastosowane w analizie rynku Kazimierz Dolny lutego 2013 str 28/28 Wykres nr 14 Wielkość nieruchomości 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Wykres nr 15 przeznaczenie 60,00 Zależność ceny od przeznaczenia cena 1 m2 gruntu w z 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, kod przeznaczenia Tab nr 16 Ustalenie skali ocen dla funkcji kod przeznaczenia 1 2 przeznaczenie przemysłowe usługowo przemysłowe średnia cena w zł/m2 30,94 26,90 ocena korzystne mało korzystne 5. Zakończenie. Starałam się pokazać w tym materiale jedynie jedną z wielu dróg dochodzenia do określania cech nieruchomości i wag cech. Najlepiej, jeżeli badania te przeprowadzane są na terenie, na którym pracuje się na co dzień. Wtedy będą one dokładniejsze. Dziękuję za uwagę

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościszewo Ulica, nr budynku 81 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3. Nieruchomość na sprzedaż

Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3. Nieruchomość na sprzedaż Wąwelno ul. Długa 5 Lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wąwelno Ulica, nr budynku Ul. Długa 5/3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A

Nieruchomość do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska Poręba, przy ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popów, ul. W.S. Reymonta, 119 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popów Ulica, nr budynku W. S. Reymonta, 119 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gardna Wielka Ulica, nr budynku Kościuszki 18 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś KM 4300/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 107 położonego w Krakowie- Podgórzu przy ul. Jerzmanowskiego 34. Dla przedmiotowego spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r. Kowary 28.01.2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.01.2010r. W Y K A Z stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Chróścina ul. Ogrodowa 7 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż

Chróścina ul. Ogrodowa 7 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż Chróścina ul. Ogrodowa 7 woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chróścina woj. opolskie Ulica, nr budynku Ogrodowa 7 Nieruchomość stanowi lokal użytkowy o pow. 51,81 m

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA Rawicz-Sarnowa, ul. Kolejowa 50 Poznań, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży Prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 52,28 m² usytuowanego na parterze w budynku

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż Jędrychowo 47 Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jędrychowo Ulica, nr budynku 47 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż Kraków os. Mistrzejowice 9 Nieruchomość lokalowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kraków Ulica, nr budynku os. Mistrzejowice 9 Powierzchnia lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2A wynosi

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14 Nieruchomość do sprzedania Samborowo ul. Dworcowa 14 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 44,00 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż Sątoczno 4 Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Sątoczno Ulica, nr budynku 4 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 43,68

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Stare Jabłonki Ulica, nr budynku Pocztowa 4 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem innym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym Nieruchomość do sprzedaży Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie - Sprzedaż z najmem zwrotnym Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku niemieszkalnego

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI działka nr 10/22

DANE O NIERUCHOMOŚCI działka nr 10/22 DANE O NIERUCHOMOŚCI działka nr 10/22 1. Stan prawny. Właścicielem nieruchomości położonej na działce gruntowej nr 10/22 położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 150a jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zestawienie nieruchomości na sprzedaż Miejscowość Dywity 1. Budynek wielorodzinny w budowie w tym lokale niemieszkalne o pow. 540 m2 oraz lokale

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż Przemyśl ul. Wernyhory 23 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Przemyśl Ulica, nr budynku Wernyhory 23 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Marwałd Ulica, nr budynku 23 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 79,05 m kw.

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Serock gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku ul. Radzymińska 4 Powierzchnia budynków Budynek

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Opole woj. opolskie Ulica, nr budynku Franciszka Józefa Buhla 11 Powierzchnia budynków Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

ŁAPINO KARTUSKIE. gmina Żukowo pow. kartuski woj. Pomorskie

ŁAPINO KARTUSKIE. gmina Żukowo pow. kartuski woj. Pomorskie OFERTA TECHNICZNA: ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ 200 METRÓW OD JEZIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI NA GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE (Z HIPOTERAPIĄ ) W MIEJSCOWOŚCI ŁAPINO KARTUSKIE gmina Żukowo pow. kartuski woj.

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY SZKLARSKA PORĘBA UL. WOJSKA POLSKIEGO 13. Kliknij i zlokalizuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY SZKLARSKA PORĘBA UL. WOJSKA POLSKIEGO 13. Kliknij i zlokalizuj na mapie LOKAL UŻYTKOWY SZKLARSKA PORĘBA UL. WOJSKA POLSKIEGO 13 (gmina Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W POZNANIU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY POZNAŃ, STYCZEŃ 2017 R.

NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W POZNANIU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY POZNAŃ, STYCZEŃ 2017 R. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W POZNANIU POZNAŃ, STYCZEŃ 2017 R. NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 1 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 TJ.)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Jedzbark nr 2. Nieruchomość na sprzedaż

Jedzbark nr 2. Nieruchomość na sprzedaż Jedzbark nr 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jedzbark Ulica, nr budynku 2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 134,70 m kw. i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

Bojszowy ul. Gaikowa 22 woj. śląskie

Bojszowy ul. Gaikowa 22 woj. śląskie Bojszowy ul. Gaikowa 22 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkami PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2 Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 woj. podkarpackie P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m 2 P o ł o ż e n i e : m i e j s c o w o ś ć W o ł k o w y j a, g m i n a S o l i n a T

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo